D25414K | DeWalt D25414K ROTARY HAMMER instruction manual

509212-27 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D25413
D25414
D25415
D25430
Rysunek 1
l
k
h
e
d
a
j
b
o
f
c
Rysunek 2
Rysunek 3
d
i
D25413
D25414
D25415
Rysunek 4
g
n
k
j
2
f
D25430
e
Rysunek 5
c
l
Rysunek 6
g
m
Rysunek 7
b
f
3
MŁOTOWIERTARKA D25413, D25414, D25415
I LEKKI MŁOT UDAROWY D25430 SDS-PLUS
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Częstotliwość udarów
Energia pojedynczego udaru
Wiercenie udarowe
Kucie
Maksymalna średnica wiercenia w:
stali/drewnie/betonie
Pozycje dłuta
Maksymalna średnica wiercenia w murze
Uchwyt narzędziowy
Średnica kołnierza wrzeciona
Masa
LPA (poziom ciśnienia akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (poziom mocy akustycznej)
KWA (niepewność pomiaru)
W
obr/min
1/min
D25413
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25414
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25415
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25430
230
1
1 000
–
0 – 4 700
J
J
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,2
mm
mm
kg
13/32/32
12
100
SDS Plus®
60
4,2
13/32/32
12
100
SDS Plus®
60
4,3
13/32/32
12
100
SDS Plus®
60
4,3
–
12
–
SDS Plus®
60
4,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
V
mm
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745:
Wiercenie w metalu
Ważona wartość skuteczna ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
–
Niepewność pomiaru K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
–
Wiercenie w betonie
Ważona wartość skuteczna ah, HD =
m/s²
8,2
8,2
8,2
–
Niepewność pomiaru K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
–
Kucie
Ważona wartość skuteczna ah, Cheq =
m/s²
7,1
7,1
7,1
7,1
Niepewność pomiaru K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Wkręcanie wkrętów bez udaru
Ważona wartość skuteczna ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
–
Niepewność pomiaru K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
–
4
Podana ważona wartość skuteczna przyspieszeń
drgań została zmierzona standardową metodą,
opisaną w normie EN 60745, i dzięki temu
można ją wykorzystywać do porównań z innymi
narzędziami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana ważona
wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy jest
ono wykorzystywane w inny sposób,
z innymi akcesoriami, lub niewłaściwie
konserwowane. W takich sytuacjach
ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny może
być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DEWALT deklaruje niniejszym, że elektronarzędzia
nr kat D25413, D25414, D25415, D25430 opisane
w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
EC i 2011/65/UE. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
D25430
DEWALT deklaruje niniejszym, że produkt opisany
„Danych technicznych” został wykonany zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2000/14/
WE młot do kruszenia elektrobetonu (prowadzony
ręcznie) m</=15kg, załącznik VIII, TUV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Koeln,
Niemcy, Jednostka notifikowana ID Nr: 0197
Poziom mocy akustycznej wg 2000/14/WE
(Artykuł 12, załącznik III, nr 10 m</= 15 kg)
LWA (mierzona poziom mocy
akustycznej)
99 dB
LWA (gwarantowany poziom mocy
akustycznej)
105 dB
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes Działu Konstrukcyjnego
i Produkcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
29.11.2013
5
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
d)
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
6
e)
f)
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
g)
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy
młotowiertarek
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
• Używaj należących do zakresu dostawy
rękojeści bocznych. Utrata kontroli nad
młotowiertarką może stać się przyczyną
obrażeń ciała.
• Trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści, gdy istnieje ryzyko kontaktu
z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub
własnym kablem sieciowym. Natrafienie
na przewód pod napięciem grozi porażeniem
prądem elektrycznym, gdyż napięcie to jest
wtedy podawane na gołe elementy metalowe
narzędzia.
• Używaj ścisków lub innych przyrządów do
mocowania przedmiotu obrabianego do
stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie go
ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad
maszyną.
• Zakładaj okulary ochronne lub stosuj inne
zabezpieczenie oczu. W czasie dłutowania
mogą odpryskiwać cząstki obrabianego
materiału, co grozi uszkodzeniem oczu. Gdy
w powietrze jest wzbijany pył, zakładaj maskę
przeciwpyłową.
• Zawsze mocno trzymaj maszynę obiema
rękami, by nie utracić nad nią kontroli.
Jeżeli to tylko możliwe, korzystaj z rękojeści
bocznej. Niebezpieczne jest też natrafienie
na bardzo twardy materiał, jak np. pręt
zbrojeniowy. Zawsze sprawdzaj, czy rękojeść
boczna jest prawidłowo zamontowana.
• Nie używaj młotowiertarki w dłuższym
okresie czasu. Wibracje w czasie kucia są
szkodliwe dla ramion i rąk. Zakładaj rękawice
ochronne dla dodatkowej amortyzacji
i regularnie rób przerwy w pracy dla
zmniejszenia narażenia.
7
• Nie ostrz samemu narzędzi roboczych.
Zleć to zadanie specjaliście. Niewłaściwie
naostrzone dłuta grożą doznaniem urazu.
• Na czas pracy i przy wymianie narzędzi
roboczych zakładaj rękawice ochronne.
Narzędzia te i metalowe elementy maszyny
silnie się nagrzewają. Odpryskujące cząstki
obrabianego materiału mogą skaleczyć gołe
ręce.
• Nigdy nie odkładaj maszyny, zanim
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. W przeciwnym razie może ono
spowodować doznanie urazu.
• Nie uderzaj zakleszczonych narzędzi
roboczych młotkiem, by je uwolnić. Mogą
się przy tym oderwać cząstki metalu lub
obrabianego materiału, co grozi doznaniem
urazu.
• Lekko zużyte dłuta można przeostrzyć
ściernicą.
• Przewód przyłączeniowy trzymaj z dala od
obracającego się narzędzia roboczego. Nie
owijaj kabla o żadną część ciała. Przewód
elektryczny pochwycony przez obracające się
narzędzie robocze może spowodować uraz
lub utratę panowania nad maszyną.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania młotowiertarki grozi
niebezpieczeństwo:
– doznania urazu w razie dotknięcia
obracających się lub gorących elementów
maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m.in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
przy kuciu betonu i muru.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
8
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
(RYS. 1)
Tabliczka znamionowa (n) zawiera również rok
produkcji wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Zwartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 młotowiertarka lub młot udarowy
1 rękojeść boczna
1 ogranicznik głębokości wiercenia (tylko
D25413, D25414 i D25415)
1 kuferek transportowy
1 uchwyt wiertarski szybkozaciskowy (tylko
D25414 i D25415)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek młotowiertarki lub młota udarowego
w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy młotowiertarka lub młot udarowy
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem młotowiertarki lub młota
udarowego dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opis (rys. rys. 1-4, 6)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na zniszczenie sprzętu i/lub doznanie
urazu ciała, nigdy nie dokonuj żadnych
przeróbek elektronarzędzia ani jego
elementów.
a. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
b. Rękojeść główna
c. Nastawnik kierunku obrotów w prawo/w lewo
d. Przełącznik trybu pracy
e. Przycisk zabezpieczający
f. Rękojeść boczna
g. Uchwyt narzędziowy/tuleja blokująca
h. Amortyzator drgań
i. Lampka diodowa (tylko D25415)
j. Ogranicznik głębokości wiercenia (tylko
D25413, D25414 i D25415)
k. Zacisk ogranicznika głębokości wiercenia
l. Tuleja blokująca
m. Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy (tylko
D25414 i D25415)
n. Osłona przeciwpyłowa
o. Guzik blokujący (tylko D25430)
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
D25413, D25414 I D25415
Młotowiertarki te są przeznaczone do
profesjonalnego wiercenia bezudarowego
i udarowego, wkręcania i wykręcania wkrętów oraz
lekkiego kucia.
D25430
Ten lekki młot udarowy jest przeznaczony do
profesjonalnego kucia i wyburzania.
NIE używaj tych maszyn w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Są to elektronarzędzia profesjonalne.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać
elektronarzędzi. Osoby niedoświadczone mogą ich
używać tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
AKTYWNY SYSTEM TŁUMIENIA WIBRACJI
(RYS. 1)
Układ ten aktywnie tłumi drgania pochodzące
od mechanizmu udarowego, neutralizując w ten
sposób odrzut. Dzięki redukcji drgań rękojeści
elektronarzędzie nie powoduje zmęczenia nawet
w dłuższym czasie pracy i dodatkowo uzyskano
większą trwałość użytkową.
Dla jak najskuteczniejszego tłumienia wibracji
jedną ręką trzymaj rękojeść główną (b), a drugą rękojeść boczną (f). Wywieraj tylko tak duży nacisk
na narzędzie, by mechanizm udarowy znajdował
się mniej więcej w połowie skoku.
W celu aktywnego tłumienia wibracji
młotowiertarka wymaga wystarczającego dla
zadziałania systemu, ale nie nazbyt silnego
nacisku. Zbyt duży nacisk nie zwiększa postępu
wiercenia lub kucia, a system tłumienia traci swą
skuteczność.
SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE
OSTRZEŻENIE: Zawsze mocno
trzymaj elektronarzędzie podczas
pracy.
Młotowiertarka jest wyposażona w sprzęgło
przeciążeniowe, które ogranicza maksymalny
moment obrotowy przenoszony na użytkownika
w razie zablokowania się wiertła. W ten sposób
także przekładnia i silnik są chronione przed
przeciążeniem.
WSKAZÓWKA: By nie uszkodzić
młotowiertarki, przed dokonaniem
zmiany wartości ograniczenia
momentu obrotowego wyłącz ją
i odczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
ANTYROTACYJNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJĄCY D25415 (RYS. 2)
Antyrotacyjny system zabezpieczający zapewnia
większy komfort obsługi i bezpieczeństwo
pracy dzięki układowi elektronicznemu, który
wykrywa utratę kontroli nad narzędziem.
W razie zakleszczenia się wiertła w materiale
natychmiast redukuje moment i prędkość
obrotową, co zapobiega bezwładnemu obracaniu
się narzędzia i zmniejsza ryzyko nadwyrężenia
stawu promieniowo-nadgarstkowego. W chwili
zadziałania systemu zapala się czerwona lampka
diodowa (i).
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź,
czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej młotowiertarki.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego ma tylko autoryzowany warsztat
serwisowy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz:
Dane techniczne). Minimalny przekrój żył kabla
powinien wynosić 1,5 mm², a jego długość nie
powinna przekraczać 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
9
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Upewnij się, czy wyłącznik jest
wyłączony. Przypadkowe uruchomienie
maszyny może doprowadzić do urazu
ciała.
Wybór trybu pracy (rys. 3)
D25413, D25414, D25415
Młotowiertarki te dysponują następującymi trybami
pracy:
Wiercenie: wiercenie w stali, drewnie
i tworzywach sztucznych oraz wkręcanie
i wykręcanie wkrętów.
Wiercenie udarowe: wiercenie w betonie
i w murze.
Tylko kucie: lekkie kucie, dłutowanie
i prace wyburzeniowe. W tym trybie
pracy młotowiertarka może być
wykorzystywana także jako dźwignia do
uwalniania zablokowanego wiertła.
D25430
Ten młot udarowy dysponuje następującymi
trybami pracy:
Tylko kucie: lekkie kucie, dłutowanie
i prace wyburzeniowe. W tym trybie
pracy młot udarowy może być
wykorzystywany także jako dźwignia do
uwalniania zablokowanego wiertła.
1. By wybrać żądany tryb pracy, naciśnij przycisk
zabezpieczający (e) i obróć przełącznik (d) do
odpowiedniej pozycji.
2. Zwolnij przycisk zabezpieczający i sprawdź,
czy przełącznik trybu pracy jest zablokowany.
OSTRZEŻENIE: Nie zmieniaj trybu
pracy, gdy maszyna jest załączona.
Pozycje dłuta (rys. 3)
Dłuto może być ustawiane w 12 różnych
pozycjach.
1. Przełącznik trybu pracy (d) obróć do pozycji
wiercenia udarowego. Patrz Wybór trybu
pracy w punkcie Montaż i regulacja.
2. Przekręć dłuto do żądanego położenia.
10
3. Przełącznik trybu pracy (d) ustaw w pozycji
„Tylko kucie”.
4. Obróć dłuto aż do zablokowania w swojej
pozycji.
Mocowanie i wyjmowanie
narzędzi roboczych SDS Plus®
(rys. 4)
Elektronarzędzie to jest przystosowane do
narzędzi roboczych SDS-Plus® (przekrój
chwytu narzędzia SDS-Plus® przedstawiono na
rysunku 4). Zalecamy wykorzystywanie tylko
profesjonalnych akcesoriów.
1. Oczyść i nasmaruj chwyt narzędzia roboczego.
2. Włóż narzędzie robocze w uchwyt
narzędziowy (g).
3. Wciśnij narzędzie do oporu i lekko je obróć aż
do ustalenia w rowkach.
4. Pociągając za narzędzie, sprawdź, czy się
prawidłowo zablokowało. Wiercenie udarowe
wymaga, by osiowy ruch narzędzia roboczego
w uchwycie narzędziowym wynosił kilka
centymetrów.
5. By wyjąć narzędzie robocze, pociągnij do
tyłu uchwyt narzędziowy/tuleję (g) i uwolnij
narzędzie.
OSTRZEŻENIE: Przy zmianie
akcesoriów zawsze zakładaj rękawice
ochronne. Gołe metalowe elementy
maszyny i akcesoriów mogą być
bardzo gorące.
Montaż rękojeści bocznej
(rys. 1)
Rękojeść boczną (f) można zamocować z lewej
lub z prawej strony tak, by maszyną mogły
się posługiwać zarówno osoby lewo-, jak
i praworęczne.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
używaj maszyny bez prawidłowo
zamontowanej rękojeści bocznej.
1. Poluzuj rękojeść boczną.
2. Osoby praworęczne: pierścień zaciskowy
rękojeści bocznej nasuń na kołnierz wrzeciona
tak, by rękojeść znalazła się z lewej strony.
Osoby leworęczne: pierścień zaciskowy
rękojeści bocznej nasuń na kołnierz wrzeciona
tak, by rękojeść znalazła się z prawej strony.
3. Obróć rękojeść boczną do żądanej pozycji
i zaciśnij ją.
Nastawianie głębokości
wiercenia (rys. 4)
2. Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy (m)
nasadź na wrzeciono i obróć tuleję blokującą
do pozycji zablokowania.
TYLKO D25413, D25414, D25415
3. By zamienić uchwyt wiertarski
szybkozaciskowy na uchwyt narzędziowy,
najpierw zdejmij uchwyt wiertarski w taki sam
sposób jak poprzednio uchwyt narzędziowy,
a następnie zamocuj uchwyt narzędziowy tak
jak uchwyt wiertarski.
1. Włóż odpowiednie wiertło zgodnie
z powyższym opisem.
2. Naciśnij i przytrzymaj zacisk ogranicznika
głębokości wiercenia (k).
3. Ogranicznik głębokości wiercenia (j) włóż
w przewidziany dla niego otwór w zacisku.
4. Nastaw odpowiednią głębokość wiercenia
(patrz rysunek).
5. Zwolnij zacisk ogranicznika głębokości
wiercenia.
Nastawnik kierunku obrotów
w prawo/w lewo (rys. 5)
1. By uzyskać obroty w prawo, przesuń
nastawnik (c) w lewo. Patrz strzałki na
obudowie.
2. By uzyskać obroty w lewo, przesuń nastawnik
(c) w prawo.
OSTRZEŻENIE: Zanim zmienisz
kierunek obrotów, zawsze odczekuj, aż
silnik całkowicie się zatrzyma.
Montaż adaptera
i uchwytu wiertarskiego
szybkozaciskowego
(sprzedawanego oddzielnie)
1. Nakręć uchwyt wiertarski szybkozaciskowy na
gwint adaptera.
2. Adapter z uchwytem tak zamocuj
w młotowiertarce, jak gdyby to było
znormalizowane wiertło z chwytem SDS-Plus®.
3. Uchwyt wiertarski wyjmuje się tak samo jak
standardowe wiertło SDS-Plus®.
OSTRZEŻENIE: Do wiercenia
udarowego nigdy nie używaj
standardowych uchwytów wiertarskich.
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Zamiana uchwytu narzędziowego na uchwyt wiertarski
szybkozaciskowy (rys. 6)
TYLKO D25414 I D25415
1. Obróć tuleję blokującą (l) do pozycji odblokowania i ściągnij uchwyt narzędziowy (g).
OSTRZEŻENIE: Do wiercenia
udarowego nigdy nie używaj
standardowych uchwytów wiertarskich.
Wymiana osłony
przeciwpyłowej (rys. rys. 1, 4)
Osłona przeciwpyłowa (n) zapobiega
przedostawaniu się pyłu do mechanizmu
młotowiertarki. Zużytą osłonę przeciwpyłową
należy niezwłocznie wymienić na nową.
1. Pociągnij do tyłu uchwyt narzędziowy/tuleję (g)
i zdejmij osłonę przeciwpyłową (n).
2. Załóż nową osłonę przeciwpyłową.
3. Zwolnij tuleję uchwytu narzędziowego.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do urazu ciała.
OSTRZEŻENIE:
• Zorientuj się, jak dokładnie
przebiegają rury i przewody
elektryczne.
• Podczas pracy tylko lekko naciskaj
młotowiertarkę (z siłą około 5 KG).
Nadmierny nacisk nie zwiększa
szybkości pracy, a jedynie ogranicza
sprawność i ewentualnie skraca
trwałość użytkową elektronarzędzia.
• Nie wierć ani nie wkręcaj wkrętów
zbyt głęboko, by nie uszkodzić osłony
przeciwpyłowej.
11
• Zawsze trzymaj maszynę obiema
rękami i zachowuj stabilną postawę
(rys. 7). Pracuj tylko z prawidłowo
zamontowaną rękojeścią boczną.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 7)
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
maszynę, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
młotowiertarkę, by w razie potrzeby
móc zawczasu zareagować w nagłej
sytuacji.
5. Zaznacz punkt, w którym ma być wywiercony
otwór.
6. Przyłóż wiertło do zaznaczonego punktu
i załącz młotowiertarkę.
7. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
młotowiertarkę. Wtyczkę kabla wolno wyjąć
z gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy
elektronarzędzie jest wyłączone.
Wiercenie przy użyciu wiertła
koronowego (rys. rys. 1, 3)
1. Przełącznik trybu pracy (d) ustaw w pozycji
„Wiercenie udarowe”. Patrz Wybór trybu
pracy w punkcie Montaż i regulacja.
2. Ustaw rękojeść boczną (f) w najwygodniejszej
dla siebie pozycji.
3. Załóż odpowiednie wiertło koronowe.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść boczną (f),
a drugą - rękojeść główną (b).
4. We wiertle koronowym osadź wiertło
centrujące.
Sprzęgło przeciążeniowe
5. Przyłóż wiertło centrujące do zaznaczonego
punktu i wyłącznikiem (a) załącz młotowiertarkę. Kontynuuj wiercenie, aż wiertło koronowe
wwierci się w beton na głębokość około 1 cm.
W razie zablokowania się wiertła sprzęgło
przeciążeniowe rozłącza napęd wrzeciona. Ze
względu na występujące przy tym siły mocno
trzymaj młotowiertarkę obiema rękami i zachowuj
stabilną postawę.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
1. By załączyć maszynę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (a). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
2. By wyłączyć maszynę, zwolnij wyłącznik.
3. By zablokować młotowiertarkę w pozycji
wyłączenia, nastawnik kierunku obrotów
w prawo/w lewo (c) przesuń do środkowej
pozycji.
Wiercenie udarowe (rys. 1)
WIERCENIE PRZY UŻYCIU WIERTŁA PEŁNEGO
1. Przełącznik trybu pracy (d) ustaw w pozycji
„Wiercenie udarowe”. Patrz Wybór trybu
pracy w punkcie Montaż i regulacja.
2. Włóż odpowiednie wiertło.
WSKAZÓWKA: By osiągnąć jak najlepsze
wyniki wiercenia, stosuj wysokiej jakości
wiertła widiowe ze spiekami węglikowymi.
3. Ustaw rękojeść boczną (f) w najwygodniejszej
dla siebie pozycji.
4. Ewentualnie nastaw odpowiednią głębokość
wiercenia.
12
6. Wyłącz młotowiertarkę i wyjmij wiertło
centrujące. Ponownie przyłóż wiertło koronowe
do otworu i kontynuuj pracę.
7. Gdy głębokość otworu przekracza długość
wiertła koronowego, regularnie wyłamuj rdzeń
betonowy powstający we wnętrzu rury. By
nie doprowadzić do uszkodzenia materiału
z drugiej strony otworu, najpierw wywierć
otwór przelotowy o takiej samej średnicy jak
wiertło centrujące. Następnie przyłóż wiertło
koronowe z jednej, a potem z drugiej strony,
i wywierć otwory do połowy grubości ściany.
8. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
młotowiertarkę. Wtyczkę kabla wolno wyjąć
z gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy
elektronarzędzie jest wyłączone.
Wiercenie bez udaru (rys. 3)
TYLKO D25413, D25414, D25415
1. Przełącznik (d) ustaw w pozycji „Wiercenie”.
Patrz Wybór trybu pracy w punkcie Montaż
i regulacja.
2. Zamocuj adapter połączony z uchwytem
wiertarskim szybkozaciskowym.
3. Dalej postępuj podobnie jak przy wierceniu
udarowym.
OSTRZEŻENIE: Do wiercenia
udarowego nigdy nie używaj
standardowych uchwytów wiertarskich.
Wkręcanie i wykręcanie
wkrętów (rys. rys. 1, 3)
TYLKO D25413, D25414, D25415
1. Przełącznik trybu pracy (d) ustaw w pozycji
„Wiercenie”. Patrz Wybór trybu pracy
w punkcie Montaż i regulacja.
2. Wybierz odpowiedni kierunek obrotów.
3. Załóż specjalny adapter SDS-Plus® do
końcówek wkrętarskich z chwytem 6-kątnym.
4. Włóż odpowiednią końcówkę wkrętarską. Przy
wkręcaniu wkrętów z rowkiem zawsze używaj
końcówek z tuleją prowadzącą.
5. Powoli naciskaj wyłącznik z regulatorem
prędkości obrotowej (a), by nie uszkodzić
łba wkrętu. Przy obrotach w lewo prędkość
obrotowa jest ograniczana automatycznie.
6. Gdy łeb wkrętu zrówna się z powierzchnią
materiału, zwolnij wyłącznik, by wkręt za
bardzo się nie zagłębił.
Kucie i dłutowanie (rys. 1, 3)
1. Przełącznik trybu pracy (d) ustaw w pozycji
„Tylko kucie”. Patrz Wybór trybu pracy
w punkcie Montaż i regulacja.
2. Załóż odpowiednie dłuto i ustal je w jednej
z 12 pozycji.
3. Ustaw rękojeść boczną (f) w najwygodniejszej
dla siebie pozycji.
4. Załącz maszynę i rozpocznij pracę.
5. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
maszynę. Wtyczkę kabla wolno wyjąć
z gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy
maszyna jest wyłączona.
OSTRZEŻENIE:
• Nie używaj młotowiertarki do
mieszania ani pompowania
łatwopalnych bądź wybuchowych
cieczy (jak benzyna, alkohol itp.).
• Nie mieszaj odpowiednio
oznakowanych palnych cieczy.
KONSERWACJA
Elektronarzędzie DEWALT odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do urazu ciała.
Szczotki silnikowe
DEWALT stosuje system szczotek pozwalający
na automatyczne wyłączenie, jeśli szczotki są
zużyte. W ten sposób zmniejsza się szkody
silnikowe. Nowe zestaw szczotek jest osiągalny
autoryzowanych punktach serwisowych DEWALT.
Używaj tylko identycznych części zamiennych.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia nie
używaj żadnych rozpuszczalników ani
innych agresywnych chemikaliów, gdyż
mogą one osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów. zwróć się do swojego dilera.
Opcjonalne jako akcesoria są dostępne różne
wiertła i dłuta SDS Plus®.
13
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego produktu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
14
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00225841 - 23-01-2014
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising