DeWalt D25414K ROTARY HAMMER instruction manual

DeWalt D25414K ROTARY HAMMER instruction manual
588778-64 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25413
D25414
D25415
D25430
Obrázek 1
l
k
h
e
d
a
j
b
o
f
c
Obrázek 2
Obrázek 3
d
i
D25413
D25414
D25415
Obrázek 4
g
n
k
j
2
f
D25430
e
Obrázek 5
c
l
Obrázek 6
g
m
Obrázek 7
b
f
3
VÝKONNÉ VRTACÍ KLADIVO
D25413, D25414, D25415, D25430
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
(Pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Počet rázů
Energie rázu
Příklepové vrtání
Osekávání
Max. průměr vrtáku při vrtání
do oceli/dřeva/betonu
Polohy sekáče
Jádrové vrtání do měkké cihly
Držák nástrojů
Průměr objímky
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
W
min-1
rázy/min
D25413
230
230/115
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25414
230
230/115
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25415
230
230/115
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25430
230
230/115
1
1 000
–
0 – 4 700
J
J
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,2
mm
mm
kg
13/32/32
12
100
SDS Plus®
60
4,2
13/32/32
12
100
SDS Plus®
60
4,3
13/32/32
12
100
SDS Plus®
60
4,3
–
12
–
SDS Plus®
60
4,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
< 2,5
1,5
–
–
8,2
1,5
–
–
7,1
1,5
7,1
1,5
< 2,5
1,5
–
–
V
V
mm
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745.
Vrtání do kovu
Hodnota vibrací ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Vrtání do betonu
Hodnota vibrací ah, HD =
m/s²
8,2
8,2
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Sekání
Hodnota vibrací ah, Cheq =
m/s²
7,1
7,1
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Šroubování bez příklepu
Hodnota vibrací ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
4
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky:
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
D25413, D25414, D25415, D25430
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
D25430
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2000/14/
EC Elektrické demoliční kladivo na beton (ruční)
m </= 15 kg, Dodatek VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Úředně stanovený orgán ID č.: 0197
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/
EC (Článek 12, Dodatek III, č. 10; m </= 15 kg)
LWA (měřená úroveň akustického výkonu) 99 dB
LWA (zaručená úroveň akustického výkonu)105 dB
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29. 11. 2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
5
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
6
e)
f)
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další specifické bezpečnostní
pokyny pro vrtací kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
• Při pracích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu pracovního nástroje nebo
upevňovacího prvku se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce
pomocí svorek nebo jiných praktických
pomůcek. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
vhodnou ochranu zraku. Během sekání
dochází k odlétávání úlomků. Odlétávající
úlomky mohou způsobit poranění zraku
s trvalými následky. Při práci, během které
se práší, používejte masku proti prachu nebo
respirátor. Pro většinu pracovních operací
může být vyžadována také ochrana sluchu.
• Nářadí držte stále pevně. Nepokoušejte se
používat toto nářadí, nebudete-li jej držet
oběma rukama. Doporučujeme vám, abyste
stále používali boční rukojeť. Obsluha tohoto
nářadí pouze jednou rukou způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím. Nebezpečný může být
také průraz nebo kontakt s tvrdými materiály,
jako jsou například armovací pruty. Před
použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávky. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné.
Používejte rukavice, které zajistí lepší tlumení
rázů a omezte působení vibrací prováděním
častých přestávek.
• Neprovádějte opravy pracovních nástrojů
sami. Opravy sekáče by měl provádět pracovník autorizovaného servisu. Nesprávně opravené sekáče mohou vést k způsobení úrazu.
• Při obsluze nářadí a při výměně pracovních
nástrojů používejte rukavice. Přístupné
kovové části nářadí a pracovní nástroje
mohou být během provozu velmi horké. Malé
částečky odlétávajícího materiálu mohou
poranit nechráněné ruce.
• Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Pohybující se nástroje mohou způsobit
zranění.
• Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
7
Odlétávající úlomky kovu nebo materiálu by
mohly způsobit zranění.
• Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
• Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neovinujte napájecí
kabel kolem žádné části vašeho těla.
Elektrický kabel navinutý na pracovní nástroj
může způsobit zranění nebo ztrátu kontroly
nad nářadím.
Zbytková rizika
Při práci s vrtacími kladivy vznikají následující
rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem nebo
zdivem.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
1 kufřík
1 rychloupínací sklíčidlo (pouze modely D25414
a D25415)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1 - 4, 6)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
a. Spínač s regulací otáček
b. Hlavní rukojeť
c. Přepínač chodu vpřed/vzad
d. Volič režimu
e. Bezpečnostní pojistka
f. Boční rukojeť
g. Držák nástrojů/zajišťovací objímka
h. Tlumič rázů
i. LED indikátor (pouze model D25415)
j. Hloubkový doraz (pouze modely D25413,
D25414, D25415)
k. Svorka hloubkového dorazu
l. Zajišťovací objímka
m. Sklíčidlo (pouze modely D25414 a D25415)
n. Kryt proti prachu
Používejte ochranu zraku.
o. Zajišťovací tlačítko (pouze model D25430)
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
POUŽITÍ VÝROBKU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
D25413, D25414, D25415
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 výkonné vrtací kladivo
1 boční rukojeť
1 hloubkový doraz (pouze modely D25413,
D25414, D25415)
8
Tato výkonná vrtací kladiva jsou určena pro
profesionální vrtání a příklepové vrtání, šroubování
a lehké sekací práce.
D25430
Toto sekací kladivo je určeno pro profesionální
sekací, sbíjecí a demoliční práce.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato vrtací kladiva jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
AKTIVNÍ REGULACE VIBRACÍ (OBR. 1)
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
příklepového mechanismu. Snížení vibrací
působících na ruce a paže obsluhy umožňuje
pohodlnější použití tohoto nářadí, delší pracovní
intervaly a prodlužuje provozní životnost nářadí.
Chcete-li dosáhnout co nejlepší regulace vibrací,
držte nářadí jednou rukou za hlavní rukojeť (b)
a druhou rukou za boční rukojeť (f). Vyvíjejte na
nářadí pouze takový tlak, aby docházelo přibližně
k polovičnímu zdvihu kladiva.
Provádíte-li sekání, vyvíjejte na nářadí pouze
takový tlak, při kterém bude docházet k aktivní
regulaci vibrací. Budete-li na nářadí vyvíjet příliš
velký tlak, nedojde k urychlení vrtání nebo sekání
a regulace vibrací nebude aktivována.
SPOJKA S OMEZOVAČEM MOMENTU
VAROVÁNÍ: Uživatel tohoto nářadí
musí při jeho použití nářadí stále
pevně držet.
Spojka s omezovačem momentu omezuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu nářadí v situaci, kdy dojde k zaseknutí
vrtáku. Tato funkce také zabraňuje zablokování
převodů a elektromotoru.
POZNÁMKA: Před provedením
změny nastavení regulace momentu
vždy proveďte vypnutí nářadí, abyste
zabránili jeho poškození.
SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ OTÁČENÍ D25415
(OBR. 2)
Tento systém zabraňující otáčení nabízí obsluze
nářadí vyšší komfort a bezpečnost díky nové
technologii, která detekuje stavy, kdy obsluha
během práce ztrácí kontrolu nad nářadím. Je-li
detekováno zablokování, okamžitě dochází
k snížení momentu a otáček. Tato funkce
zabraňuje samovolnému otáčení nářadí a omezuje
tak riziko zranění zápěstí. Je-li systém zabraňující
otáčení aktivován, bude svítit červený LED
indikátor (i).
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVANÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V by měly být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemněnou
přepážkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVANÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
9
Volba pracovního režimu
(obr. 3)
upínací stopky nástroje SDS Plus®). Doporučujeme
vám, abyste používali pouze profesionální
příslušenství.
D25413, D25414, D25415
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku nástroje.
Nářadí může být použito v následujících
provozních režimech:
2. Zasuňte upínací stopku nástroje do držáku
nástrojů/zajišťovací objímky (g).
Rotační vrtání: pro šroubování a pro
vrtání do kovu, dřeva a plastů.
3. Zatlačte nástroj dolů a lehce s ním otáčejte,
dokud nezapadne do drážek.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do betonu
a zdiva.
4. Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby
pracovní nástroj, který je upnutý v držáku
nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb
v rozsahu několika centimetrů.
Pouze sekání: pro lehké sekání,
osekávání a demolice. V tomto režimu
můžete nářadí také použít jako páku
k uvolnění zaseknutého vrtáku.
D25430
Nářadí může být použito v následujících
provozních režimech:
Pouze sekání: pro lehké sekání,
osekávání a demolice. V tomto režimu
můžete nářadí také použít jako páku
k uvolnění zaseknutého vrtáku.
1. Chcete-li zvolit pracovní režim, stiskněte
bezpečnostní pojistku (e) a nastavte volič
režimu (d) tak, aby směřoval na symbol
požadovaného pracovního režimu.
2. Uvolněte bezpečnostní pojistku a zkontrolujte,
zda je volič režimu ve své poloze řádně
zajištěn.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte volbu
pracovního režimu, je-li nářadí
v chodu.
Označení poloh sekáče (obr. 3)
Pro nastavení a zajištění sekáče je k dispozici 12
různých poloh.
1. Nastavte volič režimu (d) tak, aby ukazoval
na symbol pro příklepové vrtání. Viz část
Volba pracovního režimu v kapitole Montáž
a seřízení.
2. Otočte sekáč do požadované polohy.
3. Nastavte volič režimu (d) do polohy pouze
sekání.
4. Otáčejte sekáčem, dokud nedojde k jeho
zajištění.
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Plus® (obr. 4)
Toto nářadí používá příslušenství SDS Plus
(viz detail na obr. 4, kde je znázorněn příčný řez
®
10
5. Chcete-li nástroj vyjmout, stáhněte držák
nástrojů/zajišťovací objímku (g) dozadu
a vyjměte nástroj z nářadí.
VAROVÁNÍ: Při výměně pracovního
příslušenství vždy používejte rukavice.
Při provozu mohou být exponované
kovové části nářadí velmi horké.
Montáž boční rukojeti (obr. 1)
Boční rukojeť (f) může být uchycena tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte nářadí bez
řádně upevněné boční rukojetí.
1. Povolte boční rukojeť.
2. Pro praváky: nasuňte upínací objímku boční
rukojeti na objímku za držákem nástrojů
tak, aby se boční rukojeť nacházela na levé
straně.
Pro leváky: nasuňte upínací objímku rukojeti
na objímku za držákem nástrojů tak, aby byla
rukojeť vpravo.
3. Natočte boční rukojeť do požadované polohy
a dotáhněte ji.
Nastavení hloubky vrtání
(obr. 4)
POUZE MODELY D25413, D25414, D25415
1. Podle výše uvedeného postupu upněte
požadovaný vrták.
2. Stiskněte a držte tlačítko svorky hloubkového
dorazu (k).
3. Protáhněte otvorem upínací svorky hloubkový
doraz (j).
4. Nastavte požadovanou hloubku vrtání jako na
uvedeném nákresu.
5. Uvolněte svorku hloubkového dorazu.
Přepínač chodu vpřed/vzad
(obr. 5)
1. Chcete-li, aby se vrták otáčel dopředu
(doprava), nastavte přepínač chodu vpřed/
vzad (c) doleva. Viz šipky na nářadí.
2. Chcete-li, aby se vrták otáčel dozadu (doleva),
nastavte přepínač chodu vpřed/vzad (c)
doprava.
VAROVÁNÍ: Před provedením změny
směru otáčení vždy počkejte, dokud se
motor zcela nezastaví.
Montáž adaptéru sklíčidla
a sklíčidla (prodáváno
samostatně)
1. Našroubujte sklíčidlo na závitovou část
adaptéru sklíčidla.
2. Zasuňte sestavu sklíčidla a adaptéru do nářadí
tak, jako by se jednalo o standardní nástroj
SDS PIus®.
3. Chcete-li sklíčidlo z nářadí vyjmout, postupujte
jako při vyjímání standardního nástroje
SDS Plus®.
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Výměna držáku nástrojů za
sklíčidlo (obr. 6)
POUZE MODELY D25414 A D25415
1. Otočte zajišťovací objímku (l) do odjištěné
polohy a stáhněte držák nástrojů/zajišťovací
objímku (g).
2. Natlačte sklíčidlo (m) na hřídel vrtačky a otočte
zajišťovací objímku do zajištěné polohy.
3. Pokud chcete vyměnit sklíčidlo za držák
nástrojů, nejdříve stejným způsobem sejměte
sklíčidlo. Potom na vrtačku nainstalujte držák
nástrojů, stejným způsobem jako sklíčidlo.
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla.
Výměna krytu proti prachu
(obr. 1, 4)
Kryt proti prachu (n) chrání mechanismus před
prachem. Opotřebovaný kryt proti prachu okamžitě
vyměňte.
1. Stáhněte dozadu držák nástrojů/zajišťovací
objímku (g) a vyjměte kryt proti prachu (n).
2. Nasaďte nový kryt proti prachu.
3. Uvolněte držák nástrojů/zajišťovací objímku.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVANÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVANÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ:
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Vyvíjejte na nářadí pouze lehký tlak
(asi 5 kg). Nadměrný tlak na nářadí
vrtání neurychlí, ale sníží výkon
nářadí a může zkrátit jeho provozní
životnost.
• Nevrtejte příliš hluboko, aby nedošlo
k poškození krytu proti prachu.
• Vždy držte nářadí pevně oběma
rukama a zaujměte pevný postoj
(obr. 7). Nářadí používejte vždy
s řádně upevněnou boční rukojetí.
Správná poloha rukou (obr. 7)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (f) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (b).
Spojka proti přetížení
Dojde-li k zablokování vrtáku, pohon hřídele
vrtačky bude přerušen pomocí spojky proti
přetížení. V takové situaci vznikají velké
11
momentové reakce, a proto vždy držte nářadí
pevně oběma rukama a udržujte pevný postoj.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
materiál vodicím vrtákem. Potom z každé
strany materiálu vyvrtejte jádro do poloviny
tloušťky materiálu.
8. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
1. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (a). Tlak vyvíjený
na tento spínač určuje otáčky nářadí.
Vrtání bez příklepu (obr. 3)
2. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
POUZE MODELY D25413, D25414, D25415
3. Chcete-li vypnuté nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (c) do střední
polohy.
Příklepové vrtání (obr. 1)
VRTÁNÍ S PLNÝM VRTÁKEM
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pro
příklepové vrtání. Viz část Volba pracovního
režimu v kapitole Montáž a seřízení.
2. Upněte příslušný vrták.
POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout co
nejlepších výsledků, používejte vysoce kvalitní
vrtáky s karbidovými hroty.
3. Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(f).
4. V případě potřeby nastavte hloubku vrtání.
5. Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
6. Umístěte vrták na značku a spusťte nářadí.
7. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Vrtání s korunovým vrtákem
(obr. 1, 3)
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pro
příklepové vrtání. Viz část Volba pracovního
režimu v kapitole Montáž a seřízení.
2. Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(f).
3. Upněte vhodný korunový vrták.
4. Uložte do korunového vrtáku vodicí vrták.
5. Umístěte vodicí vrták na označený bod
a stiskněte spínač s regulací otáček (a).
Vrtejte, dokud korunový vrták nevnikne do
betonu do hloubky zhruba 1 cm.
6. Ukončete vrtání a vyjměte vodicí vrták.
Nasaďte korunový vrták znovu do otvoru
a pokračujte ve vrtání.
7. Při vrtání materiálu s tloušťkou větší než je
výška korunového vrtáku pravidelně odlamujte
válec betonu uvnitř korunového vrtáku. Aby
nedošlo k náhodnému odlomení betonu
okolo vrtaného otvoru, provrtejte nejdříve celý
12
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pro vrtání
bez příklepu. Viz část Volba pracovního
režimu v kapitole Montáž a seřízení.
2. Nasaďte adaptér sklíčidla/sestavu sklíčidla.
3. Postupujte stejným způsobem, jako při vrtání
s příklepem.
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla.
Šroubování (obr. 1, 3)
POUZE MODELY D25413, D25414, D25415
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pro vrtání
bez příklepu. Viz část Volba pracovního
režimu v kapitole Montáž a seřízení.
2. Zvolte směr otáčení.
3. Použijte speciální šroubovací adaptér
SDS Plus® pro použití šroubovacích nástavců
s upínacím šestihranem.
4. Vložte do držáku odpovídající šroubovací
nástavec. Při práci se šrouby s hlavou
opatřenou drážkou vždy používejte nástroje
s vyhledávací objímkou.
5. Opatrně stiskněte spínač s regulací otáček
(a), abyste zabránili poškození hlavy šroubu.
Při otáčení směrem vzad (doleva) je rychlost
nářadí automaticky snížena, aby bylo
usnadněno odstranění šroubu.
6. Jakmile bude šroub srovnán s povrchem
obrobku, uvolněte spínač s regulací otáček,
abyste zabránili průniku hlavy šroubu do
obrobku.
Sekání a osekávání (obr. 1, 3)
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pouze
sekání. Viz část Volba pracovního režimu
v kapitole Montáž a seřízení.
2. Vložte do držáku vhodný sekáč a rukou jej
nastavte do jedné z 12 poloh.
3. Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(f).
4. Zapněte nářadí a zahajte práci.
5. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ:
• Nepoužívejte toto nářadí k míchání
nebo čerpání snadno vznětlivých
nebo výbušných kapalin (benzín,
alkohol atd.).
• Nepoužívejte nářadí k míchání
hořlavých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Uhlíky motoru
V nářadí DEWALT je používán zdokonalený systém
pro výměnu uhlíků, který automaticky zastaví
nářadí, jsou-li uhlíky nadměrně opotřebovány.
Tento systém zabraňuje vážnému poškození
motoru. Nové sady uhlíků získáte v autorizovaných
servisech DEWALT. Vždy používejte originální
náhradní díly.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVANÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVANÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Jako volitelné příslušenství jsou k dispozici různé
typy vrtáků a sekáčů SDS Plus®.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek DEWALT dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a všechny podrobnosti
13
o poprodejním servisu a kontakty naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240810 - 15-07-2014
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
[email protected]
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
[email protected]
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
[email protected]
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
[email protected]
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement