D25414K | DeWalt D25414K ROTARY HAMMER instruction manual

370001-59 LT
D25413
D25414
D25415
D25430
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
16
Pav. / Рисунок 1
l
k
h
e
d
a
j
b
o
f
c
Pav. / Рисунок 2
Pav. / Рисунок 3
d
i
D25413
D25414
D25415
D25430
e
Pav. / Рисунок 4
g
n
k
j
f
3
Pav. / Рисунок 5
c
l
Pav. / Рисунок 6
g
m
Pav. / Рисунок 7
b
f
4
LIETUVIŲ
DIDELIO GALINGUMO ROTACINIS SMŪGINIS
GRĘŽTUVAS D25413, D25414, D25415, D25430
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
(tik Jungtinei Karalystei ir Airijai)
Tipas
Įvesties galia
Greitis be apkrovos
Smūgiai per minutę
Smūgio energija
Smūginis gręžimas
Kalimas
Maksimalus plieno/medžio/betono gręžimo
skersmuo
Kalimo padėtys
Pagrindinis minkšto mūro gręžimo
pajėgumas
Įrankio laikiklis
Žiedo skersmuo
Svoris
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
W
min-1
smūg./min
D25413
230
230/115
1
1000
0–820
0–4 700
D25414
230
230/115
1
1000
0–820
0–4 700
D25415
230
230/115
1
1000
0–820
0–4 700
D25430
230
230/115
1
1000
–
0–4 700
L
L
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,2
mm
13 / 32 / 32
12
13 / 32 / 32
12
13 / 32 / 32
12
–
12
mm
100
100
100
–
mm
kg
SDS Plus
60
4,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
V
V
®
SDS Plus
60
4,3
86
3
97
3
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma), nustatytos pagal EN 60745.
Metalo gręžimas
Vibracijos emisijos vertė ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Betono gręžimas
Vibracijos emisijos vertė ah, HD =
m/s²
8,2
8,2
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Nukalimas
Vibracijos emisijos vertė ah, Cheq =
m/s²
7,1
7,1
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Varžtų sukimas be smūgiavimo
Vibracijos emisijos dydis ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
®
SDS Plus
60
4,3
®
SDS Plus®
60
4,0
86
3
97
3
86
3
97
3
<2,5
1,5
–
–
8,2
1,5
–
–
7,1
1,5
7,1
1,5
<2,5
1,5
–
–
5
LIETUVIŲ
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai:
Europa
Jungtinė
Karalystė ir
Airija
230 V elektriniai
įrankiai
230 V elektriniai
įrankiai
Maitinimo tinklo el.
srovės stiprumas –
10 amperų
El. srovės stiprumas
kištukuose –
13 amperų
Apibrėžtys Saugos nurodymai
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
D25413, D25414, D25415, D25430
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/
EB, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
D25430
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų: 2000/14/
EB Elektrinis betono ardiklis (rankinis) m
</= 15 kg, VIII priedas; „TÜV Rheinland Product
Safety GmbH“ (0197), D-51105 Köln, Germany
(Vokietija), Paskelbtosios įstaigos ID Nr.: 0197
Garso galios lygis pagal 2000/14/EB
(12 straipsnis, III priedas, Nr. 10; m </= 15 kg)
LWA (išmatuotasis garso galios lygis)
dB 99
LWA (garantuotasis garso galios lygis)
dB 105
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima žūti arba sunkiai susižeisti.
DĖMESIO: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
sunkiai susižaloti.
PASTABA: Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
6
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2013.11.29
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
LIETUVIŲ
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai turi tikti
lizdui. Niekada niekaip nemodifikuokite
kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių
adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins
elektros smūgio pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
f)
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą
laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
7
LIETUVIŲ
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos specialios
rotacinių smūginių grąžtų
naudojimo saugos taisyklės
• Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
• Naudokite su įrankiu pridėtas išorines
rankenas. Nesuvaldę įrankio galite susižeisti.
• Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
antgalis arba tvirtinimo detalė galėtų
prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių.
Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laido,
neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
• Ruošinį ant stabilios platformos tvirtinkite
spaustuvais arba kitais parankiais būdais.
Laikant ruošinį rankomis arba atrėmus į save,
jis nėra stabilus – galite prarasti kontrolę.
• Dėvėkite apsauginius akinius arba kitas
akių apsaugas. Smūginio gręžimo metu
gali lėkti skiedros. Sviedžiamos dalelės
gali negrąžinamai pažeisti jūsų regėjimą.
Dirbdami darbus, kurių metu kyla dulkių,
dėvėkite apsauginę kaukę arba respiratorių.
Daugelio darbų metu gali prireikti ausų
apsaugos.
• Visuomet tvirtai laikykite įrankį už
jo rankenos. Nebandykite naudoti
šio įrankio laikydami jį viena ranka.
Rekomenduojama visuomet naudoti šoninę
rankeną. Jei dirbdami laikysite šį įrankį viena
ranka, negalėsite jo suvaldyti. Taip pat gali
būti pavojinga gręžti į kietas medžiagas,
pavyzdžiui, gelžbetonį (arba kai įrankis
netikėtai į jas atsitrenkia). Prieš pradėdami
naudoti įrankį, tvirtai priveržkite šoninę
rankeną.
• Nedirbkite su šiuo įrankiu ilgai. Veikiančio
plaktuko sukelta vibracija gali pažeisti
plaštakas ir rankas. Mūvėkite minkštesnes
pirštines, kurios apsaugotų nuo vibracijos
poveikio, ir dažnai darykite poilsio pertraukas.
• Negaląskite antgalių patys. Kaltus galąsti
turėtų tik įgaliotasis specialistas. Netinkamai
pagaląsti kaltai gali sužeisti.
• Naudodami įrankį arba keisdami antgalius,
mūvėkite pirštines. Neapsaugotos
metalinės įrankio dalys ir antgaliai darbo metu
gali nepaprastai įkaisti. Mažos nuskilusios
medžiagos dalelės gali pažeisti plikas rankas.
• Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis
visiškai nesustos. Judantys antgaliai gali
sužeisti.
8
LIETUVIŲ
• Nedaužykite užstrigusių antgalių plaktuku,
norėdami atlaisvinti juos. Metalo dalelės
arba medžiagos nuolaužos gali atskilti ir
sužeisti.
• Truputį nusidėvėjusius kaltus galima
pagaląsti.
• Laikykite maitinimo kabelį atokiai nuo
besisukančio antgalio. Neapsukite
kabelio aplink jokią savo kūno dalį. Aplink
besisukantį antgalį apsisukęs elektros
kabelis gali sąlygoti susižeidimą ir kontrolės
praradimą.
Kiti pavojai
Rotaciniai smūginiai grąžtai gali kelti šiuos
pavojus:
– Susižeidimus palietus besisukančias dalis
arba įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– Klausos pablogėjimas;
– Pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– Pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios dirbant su betonu ir (arba) mūru.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
1 Gylio nustatymo rankenėlė
(tik D25413, D25414, D25415)
1 Įrankių dėžė
1 Beraktis griebtuvas (tik D25414 ir D25415)
1 Naudojimo instrukcija
1 Brėžinio išklotinė
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1–4, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
a. Greičio reguliavimo mygtukas
b. Pagrindinė rankena
c. Sukimo krypties jungiklis
d. Režimo valdiklis
e. Apsauginis įtaisas
f. Šoninė rankena
g. Įrankio laikiklis / fiksavimo mova
h. Apsaugos nuo vibracijos
i. Kontrolinė diodinė lemputė (tik D25415)
j. Gylio nustatymo rankenėlė
(tik D25413, D25414, D25415)
k. Gylio stabdiklis
l. Fiksavimo žiedas
m. Griebtuvas (tik D25414 ir D25415)
n. Gaubtas nuo dulkių
o. Fiksavimo mygtukas (tik D25430)
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
DATOS KODO VIETA
D25413, D25414, D25415
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Šis didelio galingumo rotacinis smūginis grąžtas
skirtas profesionaliems gręžimo, smūginio
gręžimo, varžtų sukimo ir nedidelio nukalimo
darbams.
Pavyzdys:
2013 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Didelio galingumo smūginis grąžtas
1 Šoninė rankena
D25430
Šis smūginis kaltas skirtas profesionaliems
nukalimo, kalimo ir ardymo darbams.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie smūginiai gręžtuvai yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
9
LIETUVIŲ
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo
ar jiems būtų duoti nurodymai, kaip naudoti šį
įrankį. Vaikai niekada neturi būti palikti vieni
su šiuo įrankiu.
Remiantis standartu EN 60745, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS! 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį
izoliacinį transformatorių su įžeminimo
ekranu tarp pagrindinės ir antrinės
apvijos.
AKTYVIOS VIBRACIJOS VALDIKLIS (1 PAV.)
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Aktyvios vibracijos valdiklis neutralizuoja reakcinę
vibraciją, kurią sukelia smūginis mechanizmas.
Jis mažina plaštakos ir rankos vibravimą, todėl
įrankį galima patogiau ir ilgiau naudoti, o taip pat
pailgėja ir įrenginio tarnavimo laikas.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Norėdami geriau suvaldyti vibraciją, viena ranka
įrankį laikykite už pagrindinės rankenos (b), o kita
– už šoninės rankenos (f). Įrankį spauskite tik tiek,
kad juo kaltumėte maždaug vidutine jėga.
Kaltuvą reikia spausti tik tiek, kad įsijungtų
aktyvios vibracijos valdiklis. Spaudžiant per
smarkiai, įrankis nei greičiau gręš, nei nukals,
o aktyvios vibracijos valdiklis neįsijungs.
SUKIMO MOMENTO RIBOJIMO MOVA
ĮSPĖJIMAS! Vartotojas visada privalo
tvirtai laikyti naudojamą įrankį.
Sukimo momentą ribojanti mova grąžto antgalio
įstrigimo atveju sumažina maksimalią operatoriui
perduodamą sukimo momento reakciją. Ši savybė
apsaugo ir krumplinę pavarą bei variklį nuo
užgesimo.
PASTABA. Prieš keisdami sukimo
momento nuostatas, visada išjunkite
įrankį, kitaip jis gali sugesti.
APSAUGOS NUO SUKIMOSI SISTEMA D25415
(2 PAV.)
Apsaugos nuo sukimosi sistema, naudojanti
įdiegtą apsaugos nuo sukimosi technologiją,
galinčią aptikti situaciją, kai naudotojas nesuvaldo
kalto, užtikrina jo patogumą ir saugumą. Aptikus
užstrigimą, sukimo momentas ir greitis tuoj pat
sumažinami. Ši funkcija apsaugo įrankį nuo
savaiminio sukimosi, mažindama riešo sužalojimo
galimybę. Įsijungus apsaugos nuo sukimosi
įtaisui, užsidega raudona kontrolinė diodinė
lemputė (i).
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
10
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm²; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
LIETUVIŲ
Darbo režimo pasirinkimas
(3 pav.)
D25413, D25414, D25415
Įrankį galima naudoti šiais režimais:
Rotacinis gręžimas: varžtų sukimui ir
plieno, medžio bei plastmasės gręžimui;
Smūginis gręžimas: betono ir mūro
gręžimo darbams;
Tik kalimas: nesunkiems nudaužymo,
nuskėlimo ir griovimo darbams. Esant
šiam režimui, įrankį taip pat galima
naudoti kaip svertą įstrigusiam grąžtui
išlaisvinti.
D25430
Įrankį galima naudoti šiais režimais:
Tik kalimas: nesunkiems nudaužymo,
nuskėlimo ir griovimo darbams. Esant
šiam režimui, įrankį taip pat galima
naudoti kaip svertą įstrigusiam grąžtui
išlaisvinti.
1. Norėdami pasirinkti darbo režimą, spauskite
fiksatorių (e) ir pasukite režimo nustatymo
rankenėlę (d) tiek, kad ji būtų ties reikiamo
režimo simboliu.
2. Atleiskite apsauginį fiksatorių ir patikrinkite,
ar režimo pasirinkimo jungiklis yra tinkamai
užfiksuotas.
ĮSPĖJIMAS! Įrankiui veikiant darbo
režimą keisti/pasirinkti draudžiama.
Kalto padėties nustatymas
(3 pav.)
Kaltą galima nustatyti ir užfiksuoti 12 skirtingų
padėčių.
1. Sukite režimo nustatymo jungiklį (d) tol, kol jis
rodys „smūginio gręžimo“ padėtį. Žr. skirsnį
Darbo režimo parinkimas, esantį skyriuje
Surinkimo ir reguliavimo darbai.
2. Pasukite kaltą į norimą padėtį.
3. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (d)
į „tik kalimo“ padėtį.
4. Sukite kaltą tol, kol jis užsifiksuos.
„SDS Plus®“ priedų įdėjimas ir
išėmimas (4 pav.)
Šiame įrankyje naudojami „SDS Plus®“ priedai (žr.
įkliją 4 pav., kuriame pavaizduotas „SDS Plus®“
antgalio jungiamosios dalies skerspjūvis).
Rekomenduojame naudoti tik profesionalius
priedus.
1. Nuvalykite ir patepkite tepalu antgalio
jungiamąjį galą.
2. Įkiškite jungiamąjį galą į įrankio laikiklį/
fiksavimo movą (g).
3. Stumkite antgalį truputį jį pasukdami, kol jis
užsifiksuos angose.
4. Patraukite už antgalio, kad įsitikintumėte, jog
jis tinkamai užsifiksavo. Naudojant kalimo
funkciją, įrankio laikiklyje užfiksuotas antgalis
turi turėti galimybę judėti pagal ašį keletą
centimetrų.
5. Norėdami ištraukti antgalį, atitraukite įrankio
laikiklį/fiksavimo movą (g) ir ištraukite antgalį.
ĮSPĖJIMAS! Keisdami priedus,
visuomet mūvėkite pirštines.
Neapsaugotos metalinės įrankio dalys
ir priedai darbo metu gali nepaprastai
įkaisti.
Šoninės rankenos montavimas
(1 pav.)
Šoninę rankeną (f) galima sumontuoti taip,
kad įrankiu galėtų naudotis ir dešiniarankiai, ir
kairiarankiai.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite įrankio
be tinkamai sumontuotos šoninės
rankenos.
1. Atlaisvinkite šoninę rankeną.
2. Dešiniarankiams: slinkite šoninės rankenos
veržiklį virš už įrankio laikiklio esančio žiedo,
kad rankena atsidurtų kairėje.
Kairiarankiams: slinkite šoninės rankenos
veržiklį virš už įrankio laikiklio esančio žiedo,
kad rankena atsidurtų dešinėje.
3. Pasukite šoninę rankeną į norimą padėtį ir
užveržkite rankeną.
Gręžimo gylio nustatymas
(4 pav.)
TIK D25413, D25414, D25415
1. Įstatykite reikiamą gręžtuvo antgalį, kaip
aprašyta pirmiau.
2. Paspauskite gylio stabdiklį (k) ir laikykite jį
nuspaudę.
3. Prakiškite gylio reguliavimo strypą (j) pro gylio
stabdiklio angą.
4. Pareguliuokite gręžimo gylį, kaip parodyta.
5. Atleiskite gylio stabdiklį.
11
LIETUVIŲ
Sūkių krypties jungiklis
(5 pav.)
1. Pastumkite sūkio krypties jungiklį (c) į kairę
pusę, jei norite, kad grąžtas suktųsi į dešinę
pusę. Žr. rodykles ant įrankio.
2. Pastumkite sūkio krypties jungiklį (c) į dešinę
pusę, jei norite, kad grąžtas suktųsi į kairę
pusę.
ĮSPĖJIMAS! Prieš pakeisdami
sukimosi kryptį, visuomet palaukite,
kol variklis visiškai sustos.
Kumštelinio griebtuvo
adapterio ir kumštelinio
griebtuvo įdėjimas (įsigyjami
atskirai)
1. Užsukite kumštelinį griebtuvą ant srieginio
kumštelinio griebtuvo adapterio galo.
2. Įkiškite su adapteriu sujungtą griebtuvą
į įrankį taip, lyg jis būtų standartinis
„SDS Plus®“ antgalis.
3. Norėdami ištraukti griebtuvą, atlikite
tokius pačius veiksmus kaip ir ištraukdami
standartinį „SDS Plus®“ antgalį.
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nenaudokite
standartinių kumštelinių griebtuvų
naudodami įrankį smūginio gręžimo
režimu.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Įrankio laikiklio pakeitimas
kumšteliniu griebtuvu (6 pav.)
TIK D25414 IR D25415
1. Pasukite fiksavimo žiedą (l) į atjungimo padėtį
ir ištraukite įrankio laikiklį/fiksavimo movą (g).
2. Užmaukite kumštelinį griebtuvą (m) ant
veleno ir pasukite fiksavimo žiedą į fiksavimo
padėtį.
3. Norėdami pakeisti kumštelinį griebtuvą įrankio
laikikliu, pirma ištraukite kumštelinį griebtuvą
tokiu pačiu būdu, kokiu anksčiau buvo
ištrauktas įrankio laikiklis. Tuomet užmaukite
įrankio laikiklį tokiu pačiu būdu, kaip prieš tai
užmovėte kumštelinį griebtuvą.
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nenaudokite
standartinių kumštelinių griebtuvų
naudodami įrankį smūginio gręžimo
režimu.
12
Apsauginio dulkių gaubto
pakeitimas (1, 4 pav.)
Dulkių gaubtas (n) apsaugo mechanizmą, kad į jį
nepatektų dulkių. Nusidėvėjusį gaubtą nedelsdami
pakeiskite nauju.
1. Atitraukite įrankio laikiklį fiksuojančią movą (g)
atgal ir ištraukite dulkių gaubtą (n).
2. Įtaisykite naują dulkių gaubtą.
3. Atleiskite įrankio laikiklį fiksuojančią movą.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS!
• Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu.
• Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu (maždaug 5 kg). Per
didelis įrankio spaudimas, gręžimo
nepagreitina, tik sumažina įrankio
darbo efektyvumą ir gali sutrumpinti
įrankio eksploatavimo laiką.
• Negręžkite ir neįkiškite per giliai, kad
nesugadintumėte dulkių gaubto.
• Įrankį laikykite abiem rankomis,
stovėkite tvirtai (7 pav.). Įrankį
visuomet naudokite su tinkamai
sumontuota šonine rankena.
Tinkama rankenos padėtis
(7 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISADA tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
LIETUVIŲ
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant šoninės rankenos (f), o kita ranka – ant
pagrindinės rankenos (b).
Perkrovos mova
Grąžtui įstrigus arba užstrigus, perkrovos
mova sustabdo grąžto pavaros sukimo veleną.
Atsiranda atatrankos jėga, todėl visuomet tvirtai
laikykite įrankį abiem rankomis ir stovėkite tvirtai.
Įjungimas ir išjungimas (1 pav.)
1. Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio
keitimo jungiklį (a). Kuo labiau spaudžiamas
greičio keitimo jungiklis, tuo didesnis variklio
sukimosi greitis.
2. Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
3. Norėdami užfiksuoti įrankį išjungimo padėtyje,
nustatykite sukimo krypties slinkiklį (c)
į vidurinę padėtį.
Smūginis gręžimas (1 pav.)
GRĘŽIMAS VIENTISU GRĄŽTU
1. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį
(d) į smūginio gręžimo padėtį. Žr. skirsnį
Darbo režimo parinkimas, esantį skyriuje
Surinkimo ir reguliavimo darbai.
2. Įstatykite reikiamą gręžimo antgalį.
PASTABA. Geriausių rezultatų pasieksite
naudodami aukštos kokybės antgalius su
karbido galvute.
3. Tinkamai nustatykite šoninę rankeną (f).
4. Jeigu reikia, nustatykite gręžimo gylį.
5. Įstatykite centravimo grąžtą į pažymėtą
vietą ir paspauskite greičio keitimo jungiklį
(a). Gręžkite, kol šerdis įsiskverbs į betoną
maždaug 1 cm.
6. Liaukitės gręžę ir ištraukite centravimo
grąžtą. Įstatykite šerdinį gręžimo antgalį atgal
į skylę ir gręžkite toliau.
7. Gręždami konstrukciją, kuri yra storesnė
nei šerdinis gręžimo antgalis, reguliariai
išdaužykite cilindro formos betono gabalus
arba įleiskite vidun antgalį. Norėdami, kad
neatskiltų nepageidaujama betono dalis
aplink skylę, pirma konstrukcijoje visiškai
pragręžkite centravimo grąžto skersmens
skylę. Paskui išgręžkite šerdinę skylę iki
pusės iš abiejų pusių.
8. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
Rotacinis gręžimas (3 pav.)
TIK D25413, D25414, D25415
1. Nustatykite režimo nustatymo jungiklį (d)
ties „sukamojo gręžimo“ padėtimi. Žr. skirsnį
Darbo režimo parinkimas, esantį skyriuje
Surinkimo ir reguliavimo darbai.
2. Sumontuokite kumštelinio griebtuvo adapterį/
kumštelinį griebtuvą.
3. Atlikite pirmiau aprašytus smūginio gręžimo
veiksmus.
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nenaudokite
standartinių kumštelinių griebtuvų
naudodami įrankį smūginio gręžimo
režimu.
5. Pažymėkite tą vietą, kurioje reikia išgręžti
skylę.
Varžtų įsukimas (1, 3 pav.)
6. Įstatykite grąžto antgalį į pažymėtą vietą ir
įjunkite įrankį.
TIK D25413, D25414, D25415
7. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
Gręžimas šerdiniu gręžimo
antgaliu (1, 3 pav.)
1. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį
(d) į smūginio gręžimo padėtį. Žr. skirsnį
Darbo režimo parinkimas, esantį skyriuje
Surinkimo ir reguliavimo darbai.
2. Tinkamai nustatykite šoninę rankeną (f).
3. Įstatykite reikiamą šerdinį gręžimo antgalį.
4. Įkiškite į šerdinį gręžimo antgalį centravimo
grąžtą.
1. Nustatykite režimo nustatymo jungiklį (d)
ties „sukamojo gręžimo“ padėtimi. Žr. skirsnį
Darbo režimo parinkimas, esantį skyriuje
Surinkimo ir reguliavimo darbai.
2. Pasirinkite sukimosi kryptį.
3. Įtaisykite specialų „SDS Plus®“ atsuktuvo
adapterį, skirtą naudojimui su šešiakampiais
atsuktuvo antgaliais.
4. Įstatykite reikiamą atsuktuvo antgalį. Jei
varžtų galvutė yra su grioveliu, visuomet
naudokite antgalius su specialia mova.
5. Švelniai nuspauskite greičio keitimo mygtuką
(a), kad nesugadintumėte varžto galvutės.
Atbuline kryptimi (į kairę pusę) įrankis
automatiškai sukasi lėčiau - taip varžtas
išsisuka lengviau.
13
LIETUVIŲ
6. Įsukę varžtą į ruošinį, atleiskite sūkių
reguliavimo jungiklį. Priešingu atveju varžto
galvutė įsiskverbs į ruošinio paviršių.
Nudaužymas ir nukalimas
(1, 3 pav.)
1. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (d)
į „tik kalimo“ padėtį. Žr. skirsnį Darbo režimo
parinkimas, esantį skyriuje Surinkimo ir
reguliavimo darbai.
2. Įkiškite tinkamą kaltą ir sukite jį ranka, kad
užfiksuotumėte jį vienoje iš 12 padėčių.
3. Tinkamai nustatykite šoninę rankeną (f).
4. Įjunkite įrankį ir pradėkite darbą.
5. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
ĮSPĖJIMAS!
• Šio įrankio nenaudokite lengvai
užsidegantiems arba sprogiems
skysčiams maišyti arba pumpuoti
(benzinui, alkoholiui ir pan.).
• Nemaišykite ir neplakite juo
atitinkamai paženklintų degių
skysčių.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Variklio šepetėliai
DEWALT naudoja pažangią šepetėlių sistemą,
kuri automatiškai išjungia gręžtuvą, kaip šepetėliai
susidėvi. Taip variklis apsaugomas nuo smarkaus
sugadinimo. Naujus šepetėlių rinkinius galima
įsigyti įgaliotuosiuose DEWALT techninės
priežiūros centruose. Visuomet naudokite tik
originalias keičiamąsias dalis.
14
Sutepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norint
sumažinti susižeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Galima pasirinkti įvairių rūšių „SDS Plus®“ grąžtų
antgalius ir kaltus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
LIETUVIŲ
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli
informacija apie mūsų gaminių techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ РАБОТ
D25413, D25414, D25415, D25430
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки
Кол-во ударов в минуту
Энергия удара
Сверление с ударом
Долбление
Максимальный диаметр сверления
сталь/дерево/бетон
Позиции фиксации долот
Макс. диаметр сверления полой
коронкой в мягком кирпиче
Патрон
Диаметр муфты патрона
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Вт
об/мин
уд/мин
D25413
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25414
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25415
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25430
230
1
1 000
–
0 – 4 700
Дж
Дж
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,2
мм
13/32/32
13/32/32
13/32/32
–
12
12
12
12
мм
100
100
100
–
мм
кг
SDS Plus®
60
4,2
SDS Plus®
60
4,3
SDS Plus®
60
4,3
SDS Plus®
60
4,0
дБ(А)
86
86
86
86
дБ(А)
3
3
3
3
дБ(А)
97
97
97
97
дБ(А)
3
3
3
3
В
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745.
Сверление в металле
Значения вибрационного
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
–
воздействия ah =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Сверление в бетоне
Значения вибрационного
м/с²
8,2
8,2
8,2
–
воздействия ah, HD =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Долбление
Значения вибрационного
м/с²
7,1
7,1
7,1
7,1
воздействия ah, Cheq =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заворачивание без удара
Значения вибрационного
воздействия ah =
Погрешность K =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
–
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25413, D25414, D25415, D25430
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
D25430
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2000/14/EC,
Электрический бетонолом (переносной)
м </= 15 кг, Приложение VIII; TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D- 51105
Köln, Germany, Идентификационный №
Уполономоченного Ограна: 0197
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12,
Приложение III, №10; м </= 15 кг)
LwA (измеренная акустическая
мощность)
дБ 99
LwA (гарантированная акустическая
мощность)
дБ 105
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.11.2013
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
18
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
c)
d)
e)
f)
g)
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
20
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжёлой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент или крепёжный элемент
может соприкасаться со скрытой
проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности
с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
РУССКИЙ ЯЗЫК
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумовых наушников.
• При работе всегда крепко
держите инструмент. Работать
инструментом разрешается,
только держа его обеими руками.
Рекомендуется при каждой операции
использовать боковую рукоятку.
Управление инструментом одной
рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надёжно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться
авторизованным специалистом.
Неправильно восстановленные долота
могут стать причиной получения
травмы.
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или
при смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно нагреваются.
Частицы обрабатываемого материала
могут стать причиной травмы
незащищенных рук.
• Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок.
Не оборачивайте кабель вокруг
какой-либо части Вашего тела.
Электрический кабель, намотанный на
быстро вращающееся долото, может
стать причиной получения травмы
и потери контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Перфоратор для тяжёлых работ
1 Боковая рукоятка
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Упор-ограничитель глубины сверления
(только D25413, D25414, D25415)
по сверлению с ударом, заворачиванию
саморезов и лёгким работам по дроблению.
1 Чемодан
D25430
1 Быстросъёмный патрон (только D25414
и D25415)
Данный отбойный молоток предназначен
для профессиональных работ по долблению,
дроблению и разбиванию.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-4, 6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Основная рукоятка
c. Переключатель направления вращения
(реверса)
d. Переключатель режимов работы
e. Предохранительный стопор
f. Боковая рукоятка
g. Патрон/Кольцо фиксации насадки
h. Амортизатор
i. Светодиодный индикатор (только D25415)
j. Упор-ограничитель глубины сверления
(только D25413, D25414, D25415)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ ВИБРАЦИИ (РИС. 1)
Вибрационная отдача ударного механизма
нейтрализуются активным управлением
вибрации. Снижение воздействия вибрации
на руки оператора обеспечивает удобство
эксплуатации инструмента в течение
продолжительных операций и увеличивает
срок службы инструмента.
Для наилучшего контроля вибрации держите
инструмент одной рукой за основную рукоятку
(b), другой рукой за боковую рукоятку (f).
При работе не оказывайте на инструмент
чрезмерное давление.
m. Быстросъёмный патрон (только D25414
и D25415)
Перфоратору достаточно оказанного
давления, способного задействовать
контроль активной вибрации. Чрезмерная
сила не увеличит скорость сверления или
долбления и контроль активной вибрации не
будет задействован.
n. Пылезащитная крышка
МУФТА ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА
k. Зажим ограничителя глубины
l. Зажимная муфта патрона
o. Кнопка блокировки пускового
выключателя (только D25430)
НАЗНАЧЕНИЕ
D25413, D25414, D25415
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжёлом режиме
22
ВНИМАНИЕ: При работе
пользователь всегда должен
крепко удерживать инструмент.
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора при
заклинивании бура. Это устройство также
РУССКИЙ ЯЗЫК
предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках
крутящего момента всегда
выключайте инструмент,
в противном случае он может
сломаться.
АНТИРОТАЦИОННАЯ СИСТЕМА D25415
(РИС. 2)
Антиротационная система обеспечивает
оператору повышенный комфорт
и безопасность на рабочем месте благодаря
антиротационной технологии, способной
обнаружить потерю контроля оператора
над инструментом. При обнаружении
заклинивания насадки крутящий момент
и скорость немедленно снижаются. Данная
функция предотвращает самовращение
инструмента, снижая риск повреждения
запястья оператора. При срабатывании
антиротационной системы загорится красный
светодиодный индикатор (i).
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Выбор режима работы
(Рис. 3)
D25413, D25414, D25415
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Режим долбления только: для лёгких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
D25430
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим долбления только: для лёгких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
1. Для установки режима работы, нажмите
на предохранительный стопор (е)
и вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ заданного
режима.
2. Отпустите предохранительный стопор
и проверьте, что переключатель режимов
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Регулирование положения
долота (Рис. 3)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 12-ти различных
положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ «сверление
с ударом». См. раздел «Сборка
и регулировка», подраздел «Выбор
режима работы».
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
3. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Замена принадлежностей
SDS Plus® (Рис. 4)
Данный инструмент работает долотами
SDS Plus® (См. вставку на Рисунке 4:
поперечное сечение хвостовика долота
SDS Plus®). Мы рекомендуем использовать
только профессиональные принадлежности.
1. Очистите и смажьте хвостовик насадки.
2. Вставьте хвостовик насадки в патрон/
кольцо фиксации насадки (g).
3. Нажимайте и поворачивайте насадку,
чтобы хвостовик вошел в шлицы.
4. Потяните за насадку для проверки
надёжности ее фиксации. Для
выполнения ударной функции насадка
должна иметь некоторую свободу
перемещения в продольном направлении
в пределах нескольких сантиметров.
24
5. Чтобы извлечь насадку, оттяните назад
кольцо фиксации насадки (g) и извлеките
насадку из патрона.
ВНИМАНИЕ: Всегда
надевайте перчатки при
смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно
нагреваются.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1)
Боковая рукоятка (f) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для
пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
1. Ослабьте боковую рукоятку.
2. Для пользователей с правой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку справа.
3. Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины
сверления (Рис. 4)
D25413, D25414, D25415 ONLY
1. Вставьте требуемую насадку, как это
описано выше.
2. Нажмите на зажим ограничителя
глубины (k) и удерживайте его в нажатом
состоянии.
3. Установите упор-ограничитель глубины
сверления (j) в сквозное отверстие
зажима ограничителя.
4. Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
5. Отпустите зажим ограничителя глубины.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Переключатель
направления вращения
(реверса) (Рис. 5)
1. Передвиньте сдвижной переключатель
реверса (с) в левую сторону для
включения вращения вперед (вправо).
См. стрелки на электроинструменте.
2. Передвиньте переключатель реверса (с)
в правую сторону для включения реверса
(влево).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Установка переходника
и быстросъёмного патрона
(продаются раздельно)
1. Навинтите быстросъёмный патрон на
резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон
и переходник в электроинструмент, как
если бы это была стандартная насадка
SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъёмный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
таким же образом, как устанавливался
быстросъёмный патрон.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена пылезащитной
крышки (Рис. 1, 4)
Пылезащитная крышка (n) предотвращает
проникновение абразивной пыли в ударный
механизм. Немедленно заменяйте
изношенную пылезащитную крышку.
1. Оттяните назад кольцо фиксации насадки
(g) и снимите пылезащитную крышку (n).
2. Установите новую пылезащитную крышку.
3. Отпустите кольцо фиксации насадки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Замена патрона SDS Plus®
на быстросъёмный патрон
(Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ТОЛЬКО D25414 И D25415
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
1. Поверните зажимную муфту патрона (l)
в положение разблокировки и снимите
патрон/кольцо фиксации насадки (g).
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
2. Надвиньте быстросъёмный патрон (m) на
шпиндель и поверните зажимную муфту
в положение блокировки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом.
Излишнее давление на
инструмент не ускорит
процесс сверления, но понизит
эффективность его работы
и может сократить срок его
службы.
3. Для замены быстросъёмного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъёмный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе
(Рис. 7). Всегда работайте
инструментом с надёжно
закрепленной боковой рукояткой.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(f), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (b).
Предохранительная муфта
При заклинивании сверла устройство,
приводящее в движение сверлильный
шпиндель, отключится при помощи
предохранительной муфты. Во избежание
сильной отдачи, всегда крепко держите
инструмент обеими руками и работайте
в устойчивой позе.
Включение и выключение
(Рис. 1)
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения
двигателя.
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
3. Чтобы заблокировать инструмент
в положении «выключено», передвиньте
переключатель реверса (с) в среднее
положение.
26
Сверление с ударом (Рис. 1)
СВЕРЛЕНИЕ СПЛОШНЫМ БУРОМ
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «сверление с ударом».
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Вставьте соответствующий бур.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучших
результатов работы используйте
высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
4. Установите глубину сверления, при
необходимости.
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1,
3)
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «сверление с ударом».
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
3. Вставьте соответствующую коронку.
4. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
5. Поместите остриё центрирующего сверла
в отмеченную точку и нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Сверлите до
тех пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
6. Прекратите сверлить и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите
коронку в отверстие и продолжайте
сверлить.
7. При просверливании конструкции,
толщина которой превышает глубину
коронки, регулярно удаляйте
высверленные круговые цилиндры бетона
или бетон, заполнивший полость коронки.
Для предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
РУССКИЙ ЯЗЫК
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
8. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление без удара (Рис. 3)
ТОЛЬКО D25413, D25414, D25415
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление». См. раздел
«Сборка и регулировка», подраздел
«Выбор режима работы».
2. Установите свинченные вместе
переходник и быстросъёмный патрон.
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Заворачивание (Рис. 1, 3)
ТОЛЬКО D25413, D25414, D25415
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление». См. раздел
«Сборка и регулировка», подраздел
«Выбор режима работы».
2. Выберите направление вращения.
3. Вставьте специальный переходник
SDS Plus®, предназначенный для
использования с отвёрточными
насадками с шестигранными
хвостовиками.
4. Вставьте соответствующую отвёрточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости
(а), чтобы не допустить повреждения
головки винта. При включении реверса
(вращение влево), скорость вращения
электроинструмента автоматически
снижается для лёгкого вывертывания
самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Дробление и долбление
(Рис. 1, 3)
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «долбление только».
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 12-ти позиций.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Щётки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
щёточную систему, при которой инструмент
автоматически выключается в случае износа
угольных щёток. Данная система предотвращает серьезные повреждения электродвигателя. Наборы новых щёток можно приобрести в авторизованных сервисных центрах
DEWALT. Всегда используйте сменные детали,
идентичные оригинальным.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
DEWALT дополнительные
принадлежности.
Различные типы свёрл, буров и долот
SDS Plus® можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев средство защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
28
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00243018 - 12-08-2014
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
30
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising