D25414K | DeWalt D25414K ROTARY HAMMER instruction manual

371001-97 LV
D25413
D25414
D25415
D25430
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
16
Attēls / Рисунок 1
l
k
h
e
d
a
j
b
o
f
c
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
d
i
D25413
D25414
D25415
D25430
e
Attēls / Рисунок 4
g
n
k
j
f
3
Attēls / Рисунок 5
c
l
Attēls / Рисунок 6
g
m
Attēls / Рисунок 7
b
f
4
LATVIEŠU
LIELAS NOSLODZES PERFORATORS
D25413, D25414, D25415, D25430
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Sitieni minūtē
Triecienenerģija
Triecienurbšana
Kalšana
Maksimālais urbšanas dziļums tēraudā/
koksnē/betonā
Kalta pozīcijas
Serdeņa urbšanas dziļums mīkstā ķieģelī
Uzgaļa turētājs
Uzmavas diametrs
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
W
min-1
triec./min
D25413
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25414
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25415
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25430
230
230/115
1
1000
–
0 – 4700
J
J
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,2
mm
mm
kg
13 / 32 / 32
12
100
SDS Plus®
60
4,2
13 / 32 / 32
12
100
SDS Plus®
60
4,3
13 / 32 / 32
12
100
SDS Plus®
60
4,3
–
12
–
SDS Plus®
60
4,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
<2,5
1,5
–
–
8,2
1,5
–
–
7,1
1,5
7,1
1,5
<2,5
1,5
–
–
V
V
mm
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Urbšana metālā
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
Urbšana betonā
Vibrāciju emisijas vērtība ah, HD =
m/s²
8,2
8,2
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
Kalšana
Vibrāciju emisijas vērtība ah, Cheq =
m/s²
7,1
7,1
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
Skrūvēšana bez triecienrežīma
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
5
LATVIEŠU
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu
iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
Apvienotā
Karaliste un
Īrija
230 V instrumenti
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
13 ampēri,
spraudkontakti
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D25413, D25414, D25415, D25430
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
D25430
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
Tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2000/14/EK, rokā turami elektriski betona
drupinātāji, m</= 15 kg, VIII pielikums, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germany, pilnvarotās iestādes ID Nr.: 0197
Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK
(12. pants, III pielikuma 10. punkts; m</= 15 kg)
dB 99
LWA (izmērītais skaņas jaudas līmenis)
LWA (garantētais skaņas jaudas līmenis) dB 105
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
6
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.11.2013
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
LATVIEŠU
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst
pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu
e)
f)
no kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
7
LATVIEŠU
g)
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto
pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami,
ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
8
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
noteikumi perforatoriem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Lietojiet palīgrokturus, ja tādi ir iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli
pār instrumentu, var gūt ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis vai stiprinājums varētu saskarties
ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros
ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla
virsmas vada strāvu un rada elektriskās
strāvas trieciena risku.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
• Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Triecienurbšanas darba
laikā lido skaidas. Lidojošās daļiņas var
iekļūt acīs un neatgriezeniski sabojāt redzi.
Ja darba laikā rodas putekļi, valkājiet putekļu
masku vai respiratoru. Veicot praktiski
jebkuru darbu, jāvalkā ausu aizsarglīdzekļi.
• Vienmēr cieši turiet instrumentu. Šo
instrumentu drīkst darbināt, tikai turot to
ar abām rokām. Ieteicams vienmēr izmantot
sānu rokturi. Ja darba laikā to turēsiet tikai
ar vienu roku, zaudēsiet tā kontroli. Bīstamas
situācijas var rasties arī, caurkaļot cietus
materiālus, piemēram, armatūras stieņus, vai
instrumentam pret tādiem atduroties. Pirms
darba cieši piestipriniet sānu rokturi.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var kaitēt
plaukstām un rokām. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus un bieži atpūtieties,
ierobežojot darba ilgumu.
• Uzgaļus nedrīkst labot pašu spēkiem.
Kalts ir jāsalabo kvalificētam speciālistam.
LATVIEŠU
Nepareizi salaboti kalti var izraisīt
ievainojumus.
• Ekspluatējot instrumentu vai mainot
uzgaļus, vienmēr jāvalkā cimdi.
Instrumenta un uzgaļu atklātās metāla
detaļas darba laikā var kļūt ļoti karstas. Sīkas
materiāla atlūzas var ievainot kailas rokas.
• Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt
malā, līdz uzgalis nav pilnībā pārstājis
darboties. Rotējoši uzgaļi var izraisīt
ievainojumus.
• Iestrēgušus uzgaļus nedrīkst dauzīt ar
āmuru, lai tos atbrīvotu. Tādējādi var
atdalīties metāla vai materiāla skaidas un
ievainot jūs.
• Mazliet nodilušus uzgaļus drīkst uzasināt
ar slīpēšanas palīdzību.
• Rūpējieties, lai vads neatrastos rotējošā
uzgaļa tuvumā. Barošanas vadu nedrīkst
aptīt apkārt ķermenim. Ja elektrības vads
ir aptinies apkārt rotējošajam uzgalim, varat
gūt ievainojumus un zaudēt kontroli pār
instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot perforatorus, parasti pastāv arī šādi riski:
– Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– Dzirdes pasliktināšanās;
– Pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– Kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot betonu
un/vai mūri.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2013 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 Lielas noslodzes perforators
1 Sānu rokturis
1 Dziļuma regulēšanas stienis
(tikai D25413, D25414, D25415)
1 Piederumu kārba
1 Bezatslēgas spīļpatrona (tikai D25414 un
D25415)
1 Lietošanas rokasgrāmata
1 Izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1.–4., 6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. Regulējama ātruma slēdzis
b. Galvenais rokturis
c. Turpgaitas/atpakaļgaitas slēdzis
d. Režīma izvēles slēdzis
e. Drošības slēdzis
f. Sānu rokturis
g. Uzgaļa turētājs / bloķēšanas uzmava
h. Amortizatori
i. Gaismas diodes indikators (tikai D25415)
j. Dziļuma regulēšanas stienis
(tikai D25413, D25414, D25415)
k. Dziļuma aiztura skava
l. Bloķēšanas uzmava
m. Spīļpatrona (tikai D25414 un D25415)
n. Putekļu aizsargs
o. Bloķēšanas poga (tikai D25430)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
D25413, D25414, D25415
Šis lielas noslodzes perforators ir paredzēts
profesionāliem perforēšanas, triecienurbšanas,
skrūvēšanas un nelieliem atšķelšanas darbiem.
9
LATVIEŠU
D25430
Šis atskaldāmais perforators ir paredzēts
profesionāliem atskaldīšanas, kalšanas un
nojaukšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī triecienurbjmašīna ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
AKTĪVĀ VIBRĀCIJU KONTROLE (1. ATT.)
Aktīvā vibrāciju kontrole neitralizē trieciena
mehānisma radīto atsitienu vibrāciju. Mazinot
plaukstas un rokas vibrāciju, tā nodrošina daudz
ērtāku darbu ilgstošā laikposmā un paildzina
ierīces ekspluatācijas laiku.
Lai vislabāk kontrolētu vibrāciju, ar vienu roku
turiet instrumenta galveno rokturi (b), bet ar
otru — sānu rokturi (f). Spiediet instrumentu tikai
līdz uzgaļa gājiena vidum.
Triecienurbjmašīnai vajadzīgs uzspiest tikai
tik daudz, lai sāktu darboties aktīvā vibrāciju
kontrole. Piemērojot pārāk lielu spiedienu,
instruments neurbs vai nekals ātrāk, turklāt
nesāks darboties aktīvā vibrāciju kontrole.
GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOŠANAS
PĀRVADS
BRĪDINĀJUMS! Lietotājam darba
laikā vienmēr cieši jātur instruments.
Griezes momenta ierobežošanas pārvads mazina
maksimālo griezes momenta reakciju, kas urbja
uzgaļa iestrēgšanas gadījumā tiek pārnesta uz
operatoru. Šī funkcija arī novērš pārvada un
elektrodzinēja iesprūšanu.
IEVĒRĪBAI! Pirms griezes momenta
vadības iestatījumu maiņas
instruments ir jāizslēdz.
PRETROTĀCIJAS SISTĒMA D25415 (2. ATT.)
Pretrotācijas sistēma spēj konstatēt, vai lietotājs
ir zaudējis kontroli pār instrumentu, tādējādi
nodrošinot ērtāku un drošāku instrumenta
lietošanu. Konstatējot iestrēgšanu, nekavējoties
tiek samazināts griezes moments un ātrums.
Šī funkcija novērš instrumenta pašrotāciju,
10
tādējādi samazinot iespēju gūt delnas locītavas
ievainojumus. Aktivizējot pretrotācijas sistēmu,
iedegas gaismas diožu indikators (i).
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jauda (sk. Tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm²;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no
tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
LATVIEŠU
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Darbības režīma izvēle (3. att.)
D25413, D25414, D25415
Instrumentu iespējams lietot šādos darbības
režīmos:
Perforēšana — skrūvēšanai un
urbšanai tēraudā, kokā un plastmasā.
Triecienurbšana — betona un mūra
urbšanai.
Parasta kalšana — nelieliem
atšķelšanas, kalšanas un atskaldīšanas
darbiem. Šajā režīmā instrumentu
iespējams lietot arī kā sviru iestrēguša
urbja uzgaļa atbrīvošanai.
D25430
Instrumentu iespējams lietot šādos darbības
režīmos:
Parasta kalšana — nelieliem
atšķelšanas, kalšanas un atskaldīšanas
darbiem. Šajā režīmā instrumentu
iespējams lietot arī kā sviru iestrēguša
urbja uzgaļa atbrīvošanai.
1. Lai izvēlētos darbības režīmu, nospiediet
drošības slēdzi (e) un grieziet režīma izvēles
slēdzi (d), līdz tas ir vērsts pret vēlamā režīma
apzīmējumu.
2. Atbrīvojiet drošības slēdzi un pārbaudiet, vai
režīma izvēles slēdzis ir nofiksēts vietā.
BRĪDINĀJUMS! Nemainiet darbības
režīmu, kamēr instruments darbojas.
Kalta pozīciju skalas iedalījumi
(3. att.)
Kalta skalai ir 12 iedalījumi, un to iespējams
attiecīgi nofiksēt 12 dažādās pozīcijās.
1. Grieziet režīma izvēles slēdzi (d), līdz tas
ir vērsts pret triecienurbšanas pozīciju.
Sk. iedaļu Darbības režīma izvēle sadaļā
Salikšana un regulēšana.
2. Pagrieziet kaltu vajadzīgajā pozīcijā.
4. Pagroziet kaltu, līdz tas nofiksējas vajadzīgajā
pozīcijā.
SDS Plus® piederumu
ievietošana un izņemšana
(4. att.)
Šim instrumentam var pievienot SDS Plus®
piederumus (sk. 4. att. mazo papildattēlu, kur
attēlots SDS Plus® uzgaļa kāta šķērsgriezums).
Ieteicams izmantot tikai profesionālai lietošanai
paredzētus piederumus.
1. Ieeļļojiet un notīriet uzgaļa kātu.
2. Ievietojiet uzgaļa kātu instrumenta turētājā /
bloķēšanas uzmavā (g).
3. Spiediet uzgali lejup un mazliet to pagrieziet,
līdz tas ir ievietots spraugās.
4. Pavelciet uzgali, lai pārbaudītu, vai tas ir
pienācīgi nofiksēts. Lai veiktu trieciena
funkciju, uzgalim jākustas pa asi vairāki
centimetri, kad tas ir nobloķēts uzgaļa
turētājā.
5. Lai izņemtu uzgali, pavelciet atpakaļ uzgaļa
turētāju / bloķēšanas uzmavu (g) un izvelciet
uzgali.
BRĪDINĀJUMS! Nomainot
papildpiederumus, obligāti
jāvalkā cimdi. Instrumenta un
papildpiederumu atklātās metāla
detaļas darba laikā var kļūt ļoti
karstas.
Sānu roktura uzstādīšana
(1. att.)
Sānu rokturi (f) var piestiprināt tā, lai instrumentu
varētu darbināt gan ar kreiso, gan labo roku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
darbināt tikai tad, ja tā sānu rokturis ir
uzstādīts pareizi.
1. Atskrūvējiet sānu rokturi.
2. Ja esat labrocis, virziet sānu roktura skavu
pāri uzmavai, kas atrodas aiz uzgaļa turētāja
(rokturis — uz kreiso pusi).
Ja esat kreilis, virziet sānu roktura skavu
pāri uzmavai, kas atrodas aiz uzgaļa turētāja
(rokturis — uz labo pusi).
3. Pagrieziet sānu rokturi līdz vajadzīgajai
pozīcijai un pievelciet to.
3. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d) parastas
kalšanas pozīcijā.
11
LATVIEŠU
Urbšanas dziļuma uzstādīšana
(4. att.)
2. Iespiediet vārpstā spīļpatronu (m) un
pagrieziet bloķēšanas uzmavu fiksētā
pozīcijā.
TIKAI D25413, D25414, D25415
3. Lai spīļpatronu nomainītu pret instrumenta
turētāju, vispirms noņemiet spīļpatronu
tāpat kā noņēmāt instrumenta turētāju. Tad
instrumenta turētāju uzstādiet tieši tādā pašā
veidā kā spīļpatronu.
1. Uzstādiet vajadzīgo urbja uzgali, kā aprakstīts
iepriekš.
2. Nospiediet dziļuma aiztura skavu (k) un turiet
to nospiestu.
3. Ievietojiet dziļuma regulēšanas stieni (j) caur
atveri dziļuma aiztura skavā.
4. Noregulējiet urbšanas dziļumu, kā attēlots.
5. Atlaidiet dziļuma aiztura skavu.
Turpgaitas/atpakaļgaitas
bīdnis (5. att.)
1. Turpgaitas rotācija (labročiem) — nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (c) uz kreisās
rokas pusi. Skatiet uz instrumenta norādītās
bultiņas.
2. Atpakaļgaitas rotācija (kreiļiem) — nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (c) uz labās
rokas pusi.
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida, līdz
dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Spīļpatronas adaptera un
spīļpatronas (jāiegādājas
atsevišķi) ievietošana
1. Uzskrūvējiet spīļpatronu uz tās adaptera
vītņotā gala.
2. Ievietojiet salikto spīļpatronu un adapteru
instrumentā tāpat kā standarta SDS Plus®
uzgali.
3. Izņemiet spīļpatronu no adaptera tāpat kā
standarta SDS Plus® uzgali.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
triecienurbšanas režīmā.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Instrumenta turētāja
nomainīšana pret spīļpatronu
(6. att.)
TIKAI D25414 UN D25415
1. Pagrieziet bloķēšanas uzmavu (l) atbloķētā
pozīcijā un novelciet nost uzgaļa turētāju /
bloķēšanas uzmavu (g).
12
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
triecienurbšanas režīmā.
Putekļu aizsarga nomainīšana
(1., 4. att.)
Putekļu aizsargs (n) aizkavē putekļu iekļūšanu
mehānismā. Nolietots putekļu aizsargs ir
jānomaina nekavējoties.
1. Pavelciet instrumenta turētāja bloķēšanas
uzmavu (g) atpakaļ un noņemiet putekļu
aizsargu (n).
2. Uzstādiet jaunu putekļu aizsargu.
3. Atbrīvojiet instrumenta turētāja bloķēšanas
uzmavu.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS!
• Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu (aptuveni 5 kg).
Pārmērīgs spiediens nepalielina
urbšanas ātrumu, bet gan samazina
instrumenta veiktspēju un var
saīsināt tā ekspluatācijas laiku.
• Lai nesabojātu putekļu aizsargu,
neurbiet vai neskrūvējiet pārāk dziļi.
LATVIEŠU
• Instruments ir jātur cieši ar abām
rokām, kā arī jānostājas stabili
(7. att.). Instrumentu drīkst darbināt
tikai tad, ja tā sānu rokturis ir
uzstādīts pareizi.
Pareizs rokas novietojums
(7. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
6. Novietojiet urbja uzgali uz urbšanas vietas un
ieslēdziet instrumentu.
7. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas ir obligāti
jāizslēdz.
Urbšana ar kroņurbi (1., 3. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d)
triecienurbšanas pozīcijā. Sk. iedaļu
Darbības režīma izvēle sadaļā Salikšana
un regulēšana.
2. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (f).
3. Ievietojiet atbilstošu kroņurbi.
4. Kroņurbī ievietojiet urbšanas uzgali.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz sānu roktura (f), bet otru — uz galvenā roktura
(b).
5. Novietojiet urbšanas uzgali uz urbšanas
vietas un nospiediet regulējamā ātruma slēdzi
(a). Urbiet, līdz kroņurbis atrodas betonā
apmēram 1 cm dziļumā.
Pārslodzes sajūgs
6. Pārtrauciet urbšanu un izņemiet urbšanas
uzgali. Novietojiet kroņurbi atpakaļ uz
cauruma un turpiniet urbt.
Ja uzgalis ir iestrēdzis vai iespiests materiālā,
pārslodzes sajūgs pārtrauc vārpstas piedziņu.
Tā kā šajā gadījumā rodas liels spēks, kas uz
jums var iedarboties, cieši ar abām rokām turiet
instrumentu un nostājieties stabili.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
1. Lai darbinātu instrumentu, nospiediet
regulējama ātruma slēdzi (a). Spiežot
spēcīgāk uz regulējamā ātruma slēdža,
instrumenta ātrums ir lielāks, un otrādi.
2. Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
3. Lai instrumentu nofiksētu izslēgtā pozīcijā,
virziet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (c) vidējā
pozīcijā.
Triecienurbšana (1. att.)
URBŠANA AR URBJA UZGALI
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d)
triecienurbšanas pozīcijā. Sk. iedaļu
Darbības režīma izvēle sadaļā Salikšana
un regulēšana.
2. Ievietojiet atbilstošu urbja uzgali.
PIEZĪME. Lai panāktu vislabākos rezultātus,
lietojiet augstas kvalitātes uzgaļus, kas
stiegroti ar karbīdu.
3. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (f).
4. Ja nepieciešams, uzstādiet urbšanas
dziļumu.
5. Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
7. Ja vēlamā urbjamā cauruma dziļums
pārsniedz kroņurbja garumu, ik pēc laika
atšķeliet cilindrveidīgo izurbto daļu, kas
uzkrājas kroņurbja kronī. Lai nesabojātu
cementu ap urbjamo caurumu, vispirms visā
struktūras dziļumā izurbiet caurumu, kura
diametrs atbilst urbšanas uzgalim. Pēc tam ar
kroņurbi urbiet no abām pusēm līdz vidum.
8. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas ir obligāti
jāizslēdz.
Perforēšana (3. att.)
TIKAI D25413, D25414, D25415
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d)
perforēšanas pozīcijā. Sk. iedaļu Darbības
režīma izvēle sadaļā Salikšana un
regulēšana.
2. Ievietojiet spīļpatronas adapteru un
spīļpatronu.
3. Tad rīkojieties tāpat kā triecienurbšanas
gadījumā.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
triecienurbšanas režīmā.
Skrūvēšana (1., 3. att.)
TIKAI D25413, D25414, D25415
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d)
perforēšanas pozīcijā. Sk. iedaļu Darbības
13
LATVIEŠU
režīma izvēle sadaļā Salikšana un
regulēšana.
2. Izvēlieties rotācijas virzienu.
3. Ievietojiet īpašo SDS Plus® skrūvēšanas
adapteru, kas paredzēts lietošanai kopā ar
sešstūra skrūvgriežu uzgaļiem.
4. Ievietojiet atbilstošu skrūvgrieža uzgali.
Skrūvējot rievas uzgaļa skrūves, vienmēr
lietojiet uzgaļus ar virzošo uzmavu.
5. Uzmanīgi nospiediet regulējamā ātruma
slēdzi (a), lai nesabojātu skrūves galviņu.
Pretējā virziena rotācijas gadījumā (pa kreisi)
instrumenta ātrums automātiski samazinās,
lai skrūvi varētu vieglāk izņemt.
6. Kad skrūve ir novietota vienā līmenī
ar apstrādājamo materiālu, atlaidiet
regulējamā ātruma slēdzi, lai skrūves galviņa
neiespiestos materiālā.
Atšķelšana un kalšana
(1., 3. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d) parastas
kalšanas pozīcijā. Sk. iedaļu Darbības
režīma izvēle sadaļā Salikšana un
regulēšana.
2. Ievietojiet atbilstošo kaltu un grieziet to ar
roku, lai nofiksētu vienā no 12 pozīcijām.
3. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (f).
4. Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu.
5. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas ir obligāti
jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS!
• Šo instrumentu nedrīkst
izmantot viegli uzliesmojošu
vai sprādzienbīstamu šķidrumu
(benzīna, spirta, u.c.) maisīšanai vai
sūknēšanai.
• Ar to nedrīkst maisīt vai jaukt
uzliesmojošus šķidrumus, kam ir
šāds marķējums.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
14
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Dzinēja sukas
DEWALT instrumentos tiek izmantota moderna
suku sistēma, kas automātiski aptur urbjmašīnas
darbību, kad sukas ir nolietotas. Tādējādi dzinējs
netiek sabojāts. Jaunas sukas un piederumi
pieejami pilnvarotos DEWALT apkopes centros.
Vienmēr izmantojiet tikai identiskas rezerves
daļas.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Jūsu izvēlei papildus ir pieejami dažādu veidu
SDS Plus® urbja uzgaļi un kalti.
LATVIEŠU
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ РАБОТ
D25413, D25414, D25415, D25430
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки
Кол-во ударов в минуту
Энергия удара
Сверление с ударом
Долбление
Максимальный диаметр сверления
сталь/дерево/бетон
Позиции фиксации долот
Макс. диаметр сверления полой
коронкой в мягком кирпиче
Патрон
Диаметр муфты патрона
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Вт
об/мин
уд/мин
D25413
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25414
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25415
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25430
230
1
1 000
–
0 – 4 700
Дж
Дж
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,2
мм
13/32/32
13/32/32
13/32/32
–
12
12
12
12
мм
100
100
100
–
мм
кг
SDS Plus®
60
4,2
SDS Plus®
60
4,3
SDS Plus®
60
4,3
SDS Plus®
60
4,0
дБ(А)
86
86
86
86
дБ(А)
3
3
3
3
дБ(А)
97
97
97
97
дБ(А)
3
3
3
3
В
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745.
Сверление в металле
Значения вибрационного
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
–
воздействия ah =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Сверление в бетоне
Значения вибрационного
м/с²
8,2
8,2
8,2
–
воздействия ah, HD =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Долбление
Значения вибрационного
м/с²
7,1
7,1
7,1
7,1
воздействия ah, Cheq =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заворачивание без удара
Значения вибрационного
воздействия ah =
Погрешность K =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
–
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25413, D25414, D25415, D25430
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
D25430
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2000/14/EC,
Электрический бетонолом (переносной)
м </= 15 кг, Приложение VIII; TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D- 51105
Köln, Germany, Идентификационный №
Уполономоченного Ограна: 0197
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12,
Приложение III, №10; м </= 15 кг)
LwA (измеренная акустическая
мощность)
дБ 99
LwA (гарантированная акустическая
мощность)
дБ 105
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.11.2013
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
18
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
c)
d)
e)
f)
g)
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
20
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжёлой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент или крепёжный элемент
может соприкасаться со скрытой
проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности
с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
РУССКИЙ ЯЗЫК
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумовых наушников.
• При работе всегда крепко
держите инструмент. Работать
инструментом разрешается,
только держа его обеими руками.
Рекомендуется при каждой операции
использовать боковую рукоятку.
Управление инструментом одной
рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надёжно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться
авторизованным специалистом.
Неправильно восстановленные долота
могут стать причиной получения
травмы.
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или
при смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно нагреваются.
Частицы обрабатываемого материала
могут стать причиной травмы
незащищенных рук.
• Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок.
Не оборачивайте кабель вокруг
какой-либо части Вашего тела.
Электрический кабель, намотанный на
быстро вращающееся долото, может
стать причиной получения травмы
и потери контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Перфоратор для тяжёлых работ
1 Боковая рукоятка
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Упор-ограничитель глубины сверления
(только D25413, D25414, D25415)
по сверлению с ударом, заворачиванию
саморезов и лёгким работам по дроблению.
1 Чемодан
D25430
1 Быстросъёмный патрон (только D25414
и D25415)
Данный отбойный молоток предназначен
для профессиональных работ по долблению,
дроблению и разбиванию.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-4, 6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Основная рукоятка
c. Переключатель направления вращения
(реверса)
d. Переключатель режимов работы
e. Предохранительный стопор
f. Боковая рукоятка
g. Патрон/Кольцо фиксации насадки
h. Амортизатор
i. Светодиодный индикатор (только D25415)
j. Упор-ограничитель глубины сверления
(только D25413, D25414, D25415)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ ВИБРАЦИИ (РИС. 1)
Вибрационная отдача ударного механизма
нейтрализуются активным управлением
вибрации. Снижение воздействия вибрации
на руки оператора обеспечивает удобство
эксплуатации инструмента в течение
продолжительных операций и увеличивает
срок службы инструмента.
Для наилучшего контроля вибрации держите
инструмент одной рукой за основную рукоятку
(b), другой рукой за боковую рукоятку (f).
При работе не оказывайте на инструмент
чрезмерное давление.
m. Быстросъёмный патрон (только D25414
и D25415)
Перфоратору достаточно оказанного
давления, способного задействовать
контроль активной вибрации. Чрезмерная
сила не увеличит скорость сверления или
долбления и контроль активной вибрации не
будет задействован.
n. Пылезащитная крышка
МУФТА ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА
k. Зажим ограничителя глубины
l. Зажимная муфта патрона
o. Кнопка блокировки пускового
выключателя (только D25430)
НАЗНАЧЕНИЕ
D25413, D25414, D25415
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжёлом режиме
22
ВНИМАНИЕ: При работе
пользователь всегда должен
крепко удерживать инструмент.
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора при
заклинивании бура. Это устройство также
РУССКИЙ ЯЗЫК
предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках
крутящего момента всегда
выключайте инструмент,
в противном случае он может
сломаться.
АНТИРОТАЦИОННАЯ СИСТЕМА D25415
(РИС. 2)
Антиротационная система обеспечивает
оператору повышенный комфорт
и безопасность на рабочем месте благодаря
антиротационной технологии, способной
обнаружить потерю контроля оператора
над инструментом. При обнаружении
заклинивания насадки крутящий момент
и скорость немедленно снижаются. Данная
функция предотвращает самовращение
инструмента, снижая риск повреждения
запястья оператора. При срабатывании
антиротационной системы загорится красный
светодиодный индикатор (i).
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Выбор режима работы
(Рис. 3)
D25413, D25414, D25415
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Режим долбления только: для лёгких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
D25430
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим долбления только: для лёгких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
1. Для установки режима работы, нажмите
на предохранительный стопор (е)
и вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ заданного
режима.
2. Отпустите предохранительный стопор
и проверьте, что переключатель режимов
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Регулирование положения
долота (Рис. 3)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 12-ти различных
положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ «сверление
с ударом». См. раздел «Сборка
и регулировка», подраздел «Выбор
режима работы».
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
3. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Замена принадлежностей
SDS Plus® (Рис. 4)
Данный инструмент работает долотами
SDS Plus® (См. вставку на Рисунке 4:
поперечное сечение хвостовика долота
SDS Plus®). Мы рекомендуем использовать
только профессиональные принадлежности.
1. Очистите и смажьте хвостовик насадки.
2. Вставьте хвостовик насадки в патрон/
кольцо фиксации насадки (g).
3. Нажимайте и поворачивайте насадку,
чтобы хвостовик вошел в шлицы.
4. Потяните за насадку для проверки
надёжности ее фиксации. Для
выполнения ударной функции насадка
должна иметь некоторую свободу
перемещения в продольном направлении
в пределах нескольких сантиметров.
24
5. Чтобы извлечь насадку, оттяните назад
кольцо фиксации насадки (g) и извлеките
насадку из патрона.
ВНИМАНИЕ: Всегда
надевайте перчатки при
смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно
нагреваются.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1)
Боковая рукоятка (f) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для
пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
1. Ослабьте боковую рукоятку.
2. Для пользователей с правой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку справа.
3. Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины
сверления (Рис. 4)
D25413, D25414, D25415 ONLY
1. Вставьте требуемую насадку, как это
описано выше.
2. Нажмите на зажим ограничителя
глубины (k) и удерживайте его в нажатом
состоянии.
3. Установите упор-ограничитель глубины
сверления (j) в сквозное отверстие
зажима ограничителя.
4. Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
5. Отпустите зажим ограничителя глубины.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Переключатель
направления вращения
(реверса) (Рис. 5)
1. Передвиньте сдвижной переключатель
реверса (с) в левую сторону для
включения вращения вперед (вправо).
См. стрелки на электроинструменте.
2. Передвиньте переключатель реверса (с)
в правую сторону для включения реверса
(влево).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Установка переходника
и быстросъёмного патрона
(продаются раздельно)
1. Навинтите быстросъёмный патрон на
резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон
и переходник в электроинструмент, как
если бы это была стандартная насадка
SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъёмный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
таким же образом, как устанавливался
быстросъёмный патрон.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена пылезащитной
крышки (Рис. 1, 4)
Пылезащитная крышка (n) предотвращает
проникновение абразивной пыли в ударный
механизм. Немедленно заменяйте
изношенную пылезащитную крышку.
1. Оттяните назад кольцо фиксации насадки
(g) и снимите пылезащитную крышку (n).
2. Установите новую пылезащитную крышку.
3. Отпустите кольцо фиксации насадки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Замена патрона SDS Plus®
на быстросъёмный патрон
(Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ТОЛЬКО D25414 И D25415
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
1. Поверните зажимную муфту патрона (l)
в положение разблокировки и снимите
патрон/кольцо фиксации насадки (g).
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
2. Надвиньте быстросъёмный патрон (m) на
шпиндель и поверните зажимную муфту
в положение блокировки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом.
Излишнее давление на
инструмент не ускорит
процесс сверления, но понизит
эффективность его работы
и может сократить срок его
службы.
3. Для замены быстросъёмного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъёмный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе
(Рис. 7). Всегда работайте
инструментом с надёжно
закрепленной боковой рукояткой.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(f), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (b).
Предохранительная муфта
При заклинивании сверла устройство,
приводящее в движение сверлильный
шпиндель, отключится при помощи
предохранительной муфты. Во избежание
сильной отдачи, всегда крепко держите
инструмент обеими руками и работайте
в устойчивой позе.
Включение и выключение
(Рис. 1)
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения
двигателя.
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
3. Чтобы заблокировать инструмент
в положении «выключено», передвиньте
переключатель реверса (с) в среднее
положение.
26
Сверление с ударом (Рис. 1)
СВЕРЛЕНИЕ СПЛОШНЫМ БУРОМ
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «сверление с ударом».
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Вставьте соответствующий бур.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучших
результатов работы используйте
высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
4. Установите глубину сверления, при
необходимости.
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1,
3)
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «сверление с ударом».
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
3. Вставьте соответствующую коронку.
4. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
5. Поместите остриё центрирующего сверла
в отмеченную точку и нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Сверлите до
тех пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
6. Прекратите сверлить и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите
коронку в отверстие и продолжайте
сверлить.
7. При просверливании конструкции,
толщина которой превышает глубину
коронки, регулярно удаляйте
высверленные круговые цилиндры бетона
или бетон, заполнивший полость коронки.
Для предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
РУССКИЙ ЯЗЫК
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
8. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление без удара (Рис. 3)
ТОЛЬКО D25413, D25414, D25415
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление». См. раздел
«Сборка и регулировка», подраздел
«Выбор режима работы».
2. Установите свинченные вместе
переходник и быстросъёмный патрон.
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Заворачивание (Рис. 1, 3)
ТОЛЬКО D25413, D25414, D25415
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление». См. раздел
«Сборка и регулировка», подраздел
«Выбор режима работы».
2. Выберите направление вращения.
3. Вставьте специальный переходник
SDS Plus®, предназначенный для
использования с отвёрточными
насадками с шестигранными
хвостовиками.
4. Вставьте соответствующую отвёрточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости
(а), чтобы не допустить повреждения
головки винта. При включении реверса
(вращение влево), скорость вращения
электроинструмента автоматически
снижается для лёгкого вывертывания
самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Дробление и долбление
(Рис. 1, 3)
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «долбление только».
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 12-ти позиций.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Щётки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
щёточную систему, при которой инструмент
автоматически выключается в случае износа
угольных щёток. Данная система предотвращает серьезные повреждения электродвигателя. Наборы новых щёток можно приобрести в авторизованных сервисных центрах
DEWALT. Всегда используйте сменные детали,
идентичные оригинальным.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
DEWALT дополнительные
принадлежности.
Различные типы свёрл, буров и долот
SDS Plus® можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев средство защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
28
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00243019 - 12-08-2014
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
30
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising