DWE6005 | DeWalt DWE6005 LAMINATE TRIMMER instruction manual

DWE6005
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)16
Español (traducido de las instrucciones originales)22
Français (traduction de la notice d’instructions originale)28
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)34
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)40
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)46
Português (traduzido das instruções originais)52
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)58
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)64
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)70
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)76
Copyright DeWALT
B
Fig. A
1
15
5
3
15
16
4
12
6
2
21
8
17
9
10
13
19
7
22
11
14
20
14
25
23
18
10
21
24
26
1
Fig. B
1
Fig. C
Fig. D
3
4
15
16
3
5
16
Fig. E
6
10
2
Fig. F
Fig. G
Fig. H
25
23
24
3
Dansk
LAMINAT TRIMMER
DWE6005
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Afgiven effekt
Tomgangshastighed
Skæredybde
Skærediameter (maks.)
Spændtangsstørrelse (maks.)
Vægt
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Laminat trimmer
DWE6005
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
06.03.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
4
Dansk
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
5
Dansk
b )
c )
d )
e )
f )
g )
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
trimmere
•
•
•
6
Hold det elektriske værktøj ved hjælp af
gribeoverfladerne, fordi fræseren kan komme i kontakt
med sin egen ledning. Hvis en strømførende ledning
skæres over, kan blotlagte metaldele på elværktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis
du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
Kør aldrig med motorenheden, hvis den ikke er sat ind
i et af overfræserens fødder. Motoren er ikke designet til
håndholdt anvendelse.
•
•
Brug altid lige-fræsere, sammenfalsnings-fræsere,
profilfræsere, slidsefræsere eller rillede knive med en
skaftediameter på 6 – 6,35 (1/4”) mm, som svarer til størrelsen
på spændtangen i dit værktøj.
Anvend altid fræsere, der er egnede til en hastighed på 35000
min-1 og er tilsvarende afmærket.
ADVARSEL: Anvend aldrig fræsere med en diameter, der
overstiger den maksimale diameter angivet i tekniske data.
For slidsefræsere SKAL den maksimale skaftediameter være
6,35 mm, og den maksimale diameter SKAL være 25,4 mm.
For rillede knive SKAL den maksimale skaftediameter være
6,35 mm, den maksimale diameter SKAL være 25,4 mm, og
den maksimale skæredybde SKAL være 4 mm.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
•
•
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Motorenhed
1 Spændtang 6 mm (6,35 / 1/4”)
1 Skruetrækker # 17 mm
1 Lige hjørnestyr
1Rullelejestyr
1Støvopsamlingsadapter
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Dansk
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 26 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Tænd/sluk-kontakt
2 Motorenhed
3 Dybdejusteringsring
4 Micro justeringsskala
5 Rillestifter
6 Spindellåseknap
7 LED lys
8 Spindel
9 Spændtang
10 Spændetangsmøtrik
11 Fræserbor (ikke inkluderet)
12 Sokkel
13 Underlag
14 Underlagsskruer
15 Hurtige udløsningstappe
16 Låsegreb
17 Justeringskrue til låsegreb
18 Styreskinne
19 Lige hjørnestyr
20 Rullelejestyr
21 Styreskrue
22 Fræserboraksel
23 Støvopsamlingsadapter
24 Fingerskruer
25 Støvudsugningsåbning
Tilsigtet Brug
Din DeWALT DWE6005 laminattrimmer er et højpræcisions
elektrisk værktøj med et lille fundament, der er designet for
professionel trimning af træ- og plastiklaminater.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Denne laminattrimmer er en professionel værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Indsæt motoren på fundamentet (Fig. A, C)
1. Åbn låsegrebet 16 på fundamentet.
2. Hvis dybdejusteringsringen 3 ikke findes på motoren,
skær gevind 3 på motoren, indtil ringen er ca. halvvejs
mellem top og bund på motoren som vist. Indsæt motoren
i fundamentet ved at indpasse rillen bag på motoren med
rillestifterne 5 på fundamentet. Skub motoren ned, indtil
dybdejusteringsringen smækker på plads.
3. Justér fræsedybden ved at dreje dybdejusteringsringen. Se
Justering af skæredybde.
4. Luk låsegrebet 16 når den ønskede dybde er opnået. For
informationer om indstilling af skæredybde, se Justering
af skæredybde.
Justering af låsegreb (Fig. A)
Der bør ikke anvendes magt til at fastspænde låsegrebet 16 .
Anvendelse af magt kan ødelægge fundamentet.
Når låsegrebet er fastspændt, skal motoren ikke kunne bevæge
sig i fundamentet.
Det er nødvendigt at justere, hvis låsegrebet ikke kan spændes
fast uden anvendelse af magt, eller hvis motoren bevæger sig i
foden efter fastspænding.
Justering af låsegrebets fastspænding
1. Åbn låsegrebet 16 .
2. Skru ved hjælp af en 2 mm sekskantnøgle gradvist skruen
17 i. Når du drejer skruen med uret strammes grebet, mens
drejning mod uret løsner grebet.
Motor hurtigudkobling (Fig. D)
1. Åbn låsegrebet 16 på fundamentet.
2. Hold fast ved motorenheden med den ene hånd, mens du
trykker begge hurtig udkoblingstappe 15 nede.
3. Hold med den anden hånd fast i foden og træk i motoren
fra foden.
På- og afmontering af et fræserbor (Fig. A, E)
BEMÆRK: Bor er ikke inkluderede, men findes som tilbehør.
1. Adskil motorenheden 2 fra fundamentet.
7
Dansk
2. Hold motorenheden 2 mens du trykker på
spindellåseknappen 6 .
3. Indsæt fræserakslen 22 i spændtangen 9 .
4. Spænd spændtangsmøtrikken 10 ved hjælp af 17
mm skruenøglen.
5. Du demonterer fræseren ved at holde på motorens aksel,
mens du trykker på spindellåsen 6 .
6. Løsn ved hjælp af 17 mm skruetrækkeren,
spændetangsmøtrikken 10 nogle få omdrejninger og
demontér fræseren.
Udskiftning af spændtangen (Fig. A, E)
Laminatfræseren er forsynet med en 6 mm spændtang, der
er fastgjort til værktøjet. (GB / LX kantskærere leveres med en
1/4" spændetang.)
1. Løsn spændtangsmøtrikken 10 helt.
2. Demontér spændtangen 9 og udskift den.
3. Løsn spændtangsmøtrikken 10 .
BEMÆRK: Spænd aldrig spændtangsmøtrikken 10 før overfræserboret er installeret i den. Stramning af en
tom spændtangsmøtrik selv manuelt kan beskadige
spændtangen 9 .
Justering af skæredybde (Fig. C, D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
1. Vælg og installér den ønskede fræser. Se På- og
afmontering af et fræserbor.
2. Montér motoren på fundamentet, sørg for at fundamentet
er fastgjort til dybdejusteringsringen 3 . Anbring
laminattrimmeren på arbejdsemnet.
3. Åbn låsegrebet 16 og drej dybdejusteringsringen 3 , indtil
fræseren rører ved arbejdsemnet. Når du drejer ringen med
uret, hæves fræseren, mens det sænkes, når du drejer det
mod uret.
4. Drej den micro indstillelige skala 8 med uret,
indtil 0 på skalaen flugter med markøren på hurtig
udkoblingstappe 15 .
5. Drej dybdejusteringsringen, indtil markøren flugter med
den ønskede dybde for fræsermarkeringen på micro
indstillingsskalaen. BEMÆRK: Hvert mærke på den
indstillelige skala repræsenterer en dybdeændring på
0,5 mm.
6. Luk låsegrebet 16 for at låse foden.
Fastgørelse af støvopsamlingsadapteren
(Fig. H)
Støvopsamlingsadapter 23 kan fastgøres til forsiden på
underlaget under låsegrebet som vist i Figur H. Spænd begge
fingerskruer 24 med hånden og fastgør en vakummslange til
støvopsamlingsåbning 25 .
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på motorfundamentet
med den anden hånd på motordækslet som vist.
Starte og stoppe motoren (Fig. A, B)
For at tænde, træk tænd/sluk-kontakten 1 op. Du slukker for
enheden ved at trykke kontakten tilbage ned i motorhuset. Se
Figur B.
Anvendelse af et hjørnestyr (Fig. A)
Et hjørnestyr er inkluderet sammen med din laminattrimmer til
brug sammen med ikke styrede krumme eller lige opgaver.
1. Fjern skruen 21 bag på det faste fundament.
2. Skub hjørnestyret ind i hjørnestyreskinne 18 bag på det
faste fundament. Stram hardware.
BEMÆRK: Du fjerner hjørnestyret i omvendt rækkefølge.
Efter afmontering af hjørnestyret anbring altid skruen 21 i
opbevaringshullet bag på fundamentet for at undgå, at den
går tabt.
Føderetning (Fig. F)
Føderetningen er meget vigtig ved trimning og kan
gøre forskellen mellem et succesfyldt job og et ødelagt
projekt. Figur F viser den korrekte føderetning for nogle
typiske fræsninger.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
8
Dansk
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
9
Deutsch
KANTENFRÄSER
DWE6005
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Fräskorbhub
Fräser-Durchmesser (max.)
Spannzangengröße (max.)
Gewicht
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VWS
W
min-1
mm
mm
mm
kg
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
K(Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
10
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Kantenfräser
DWE6005
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
06.03.2018
Deutsch
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
b )
c )
d )
e )
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
f )
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
11
Deutsch
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Kantenfräsen
•
•
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
12
•
•
•
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, da das Werkzeug die eigene
Anschlussleitung berühren könnte. Der Kontakt mit
einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Nehmen Sie niemals die Motoreinheit in Betrieb, wenn
sie nicht in einen der Fräskörbe eingesetzt ist. Der Motor
ist nicht dazu geeignet, mit der Hand gehalten zu werden.
Verwenden Sie nur gerade Fräser, Falzfräser, Profilfräser,
Nutenfräser oder Rillenmesser mit einem Schaftdurchmesser
von 6 – 6,35 (1/4“) mm, der der jeweiligen Spannzange
entspricht .
Verwenden Sie nur Fräser, die sich für eine maximale Drehzahl
von mindestens 35000 min-1 eignen und entsprechend
gekennzeichnet sind.
WARNUNG: Verwenden Sie nie Fräser, deren
Durchmesser größer ist als der in den technischen Daten
angegebene Höchstdurchmesser.
Bei Nutenfräsern MUSS der maximale Schaftdurchmesser
6,35 mm und der maximale Durchmesser MUSS
25,4 mm betragen.
Bei Rillenmessern MUSS der maximale Schaftdurchmesser
6,35 mm, der maximale Durchmesser MUSS 25,4 mm und die
maximale Schnittbreite MUSS 4 mm betragen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
•
•
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Deutsch
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Motoreinheit
1 Spannzange 6 mm (6,35 / 1/4“)
1 Gabelschlüssel # 17 mm
1 Gerade Kantenführung
1Rollenlagerführung
1Spanabsauganschluss
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 26 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Motoreinheit
3 Tiefeneinstellring
4 Mikroeinstellskala
5 Kerbstifte
6 Spindelarretierung
7 LED-Leuchten
8 Spindel
9 Spannzange
10 Spannzangenmutter
11 Fräser-Bit (nicht enthalten)
12 Rahmen
13 Unterplatte
14 Unterplattenschrauben
15 Laschen mit Schnellspannung
16 Feststellhebel
17 Einstellschraube für Feststellhebel
18 Führungsschlitz
19 Gerade Kantenführung
20 Rollenlagerführung
21 Führungsschraube
22 Fräser-Bit-Schaft
23 Spanabsauganschluss
24 Rändelschrauben
25 Staubabsauganschluss
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die DeWALT DWE6005 Kantenfräse ist ein PräzisionsElektrowerkzeug mit kompakter Grundplatte, das für
den professionellen Gebrauch entwickelt wurde, und
zwar schwerpunktmäßig für das Kantenfräsen von Holzund Kunststoffplatten.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Kantenfräse ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
13
Deutsch
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Einsetzen des Motors in den Sockel
(Abb. A, C)
1. Öffnen Sie den Feststellhebel 16 am Sockel.
2. Wenn sich der Tiefeneinstellring 3 nicht am Motor befindet,
drehen Sie den Ring 3 auf den Motor, bis sich der Ring auf
halbem Weg zwischen dem oberen und unteren Ende des
Motors befindet. Setzen Sie den Motor in den Sockel, indem
Sie die Rille am Motor an den Führungsstiften 5 am Sockel
ausrichten. Schieben Sie den Motor nach unten, bis der
Tiefeneinstellring einrastet.
3. Stellen Sie die Frästiefe durch Drehen des Tiefeneinstellrings
ein. Siehe dazu Schnitttiefeneinstellung.
4. Schließen Sie den Feststellhebel 16 wenn die gewünschte
Tiefe erreicht ist. Informationen zum Einstellen der
Schnitttiefe siehe Schnitttiefeneinstellung.
Feststellhebeleinstellung (Abb. A)
Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um den Feststellhebel
16 zu arretieren. Übermäßiger Kraftaufwand kann den
Sockel beschädigen.
Wenn der Feststellhebel arretiert ist, darf sich der Motor im
Sockel nicht mehr bewegen.
Eine Einstellung ist notwendig, wenn sich der Feststellhebel
nicht ohne übermäßigen Kraftaufwand arretieren lässt oder
wenn sich der Motor nach dem Arretieren im Sockel bewegt.
Einstellen der Arretierkraft des Feststellhebels
1. Öffnen Sie den Feststellhebel 16 .
2. Drehen Sie die Einstellschraube für den Feststellhebel 17 mit einem 2 mm-Sechskantschlüssel in kleinen Schritten.
Drehen im Uhrzeigersinn zieht den Hebel fest, Drehen
entgegen dem Uhrzeigersinn lockert ihn.
Motorschnellverschluss (Abb. D)
1. Öffnen Sie den Feststellhebel 16 am Sockel.
2. Fassen Sie die Motoreinheit mit einer Hand und drücken Sie
beide Schnellspannlaschen 15 herunter.
3. Greifen Sie mit der anderen Hand den Sockel und ziehen Sie
den Motor vom Sockel ab.
Auswechseln eines Fräser-Bits (Abb. A, E)
HINWEIS: Bits gehören nicht zum Lieferumfang, sind aber als
Zubehör erhältlich.
1. Bauen Sie die Motoreinheit 2 vom Sockel ab.
2. Halten Sie die Motoreinheit 2 fest, während Sie die
Spindelarretierung 6 drücken.
3. Stecken Sie den Schaft des Fräsers 22 ganz in die
Spannzange 9 hinein.
14
4. Ziehen Sie die Spannzangenmutter 10 mit dem
17-mm-Gabelschlüssel an.
5. Zum Herausnehmen des Fräsers halten Sie die Motorwelle
fest und drücken Sie die Spindelarretierung 6 .
6. Lösen Sie die Spannzangenmutter 10 einige Umdrehungen
mit dem 17-mm-Gabelschlüssel und nehmen Sie den
Fräser heraus.
Auswechseln der Spannzange (Abb. A, E)
Bei der Lieferung der Kantenfräse befindet sich eine
6-mm-Spannzange im Elektrowerkzeug. (GB/LX-Trimmer sind
mit einem 1/4”-Spannfutter ausgestattet.)
1. Lösen Sie die Spannzangenmutter 10 völlig.
2. Nehmen Sie die Spannzangeneinheit 9 heraus und setzen
Sie eine neue ein.
3. Ziehen Sie die Spannzangenmutter 10 an.
HINWEIS: Ziehen Sie die Spannzangenmutter 10 nie an,
ohne zuerst ein Fräser-Bit eingesetzt zu haben. Das Festziehen
einer leeren Spannzangenmutter, auch wenn dies von Hand
geschieht, kann die Spannzange 9 beschädigen.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. C, D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
1. Wählen Sie einen geeigneten Fräser und installieren Sie ihn.
Siehe dazu Auswechseln eines Fräser-Bits.
2. Setzen Sie den Motor in den Sockel ein, dabei muss der
Sockel am Einstellring 3 befestigt sein. Platzieren Sie den
Kantenfräser auf dem Werkstück.
3. Öffnen Sie den Feststellhebel 16 und drehen Sie den
Tiefeneinstellring 3 , bis der Fräser das Werkstück berührt.
Drehen im Uhrzeigersinn hebt den Fräser, Drehen entgegen
dem Uhrzeigersinn senkt ihn ab.
4. Drehen Sie die Mikroeinstellskala 4 im Uhrzeigersinn,
bis sich die 0 an der Skala über dem Zeiger an der
Schnellspannlasche befindet.
5. Drehen Sie den Tiefeneinstellring, bis der Zeiger mit
der gewünschten Schnitttiefe an der Markierung an der
Mikroeinstellskala befindet. HINWEIS: Jede Markierung
an der Einstellskala entspricht einer Tiefenänderung von
0,5 mm.
6. Schließen Sie den Feststellhebel 16 , um den Sockel
zu arretieren.
Anbringen des Staubabsaugadapters
(Abb. H)
Der Staubabsaugadapter 23 kann an der Vorderseite der
Unterplatte unter dem Feststellhebel angebracht werden,
siehe Abbildung H. Ziehen Sie beide Rändelschrauben 24 von Hand fest und bringen Sie einen Saugschlauch am
Staubabsauganschluss 25 an.
Deutsch
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. G)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Für die richtige Haltung befindet sich eine Hand am Motorsockel
und die andere Hand an der Motorabdeckung, siehe Abbildung.
Ein- und Ausschalten des Motors (Abb. A, B)
Zum Einschalten ziehen Sie den EIN-/AUS-Schalter 1 hoch.
Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter wieder in das
Motorgehäuse zurück. Siehe dazu Abbildung B.
Verwenden einer Kantenführung (Abb. A)
Zum Lieferumfang Ihres Kantenfräsers gehört eine
Kantenführung, die bei nicht-gesteuerten Bits für gebogene
oder gerade Anwendungen eingesetzt wird.
1. Entfernen Sie die Schraube 21 in der Rückseite des
festen Sockels.
2. Schieben Sie die Kantenführung in den
Kantenführungsschlitz 18 an der Rückseite des festen
Sockels. Ziehen Sie sie gut fest.
HINWEIS: Führen Sie zum Entfernen der Kantenführung die
obigen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus. Setzen
Sie nach dem Entfernen der Kantenführung die Schraube 21 immer zur Aufbewahrung in die Bohrung an der Rückseite des
Sockels ein, damit sie nicht verloren geht.
Zufuhrrichtung (Abb. F)
Die Zufuhrrichtung ist beim Kantenfräsen sehr wichtig und
kann den Unterschied zwischen erfolgreicher Arbeit und einem
ruinierten Projekt ausmachen. Abbildung F zeigt die richtige
Zufuhrrichtung für einige typische Schnitte.
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
15
English
LAMINATE TRIMMER
DWE6005
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Power output
No load speed
Cutting depth
Cutters diameter (max)
Collet size (max)
Weight
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25.4
6
2.1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25.4
6.35
2.1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25.4
6.35
2.1
78
89
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
LWA(sound power level)
dB(A)
K(uncertainty for the given sound level)
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Laminate Trimmer
DWE6005
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.03.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
16
English
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
17
English
d )
e )
f )
g )
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Rules for Trimmers
•
•
•
•
•
Hold power tool by insulated gripping surfaces, because
the cutter may contact its own cord. Cutting a "live" witre
may make exposed metal parts of the power tool "live" and
shock the operator.
Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holidng the
work by your hand or against the body leaves it unstable and
may lead to loss of control.
Never run the motor unit when it is not inserted in one of
the router bases. The motor is not designed to be handheld.
Always use straight-cutters, rabbet-cutters, profile cutters,
slotter cutters or grooved knives with a shank diameter of
6 – 6.35 (1/4") mm which corresponds to the size of the collet
in your tool.
Always use cutters suitable for a speed of 35000 min-1 and
marked accordingly.
WARNING: Never use cutters with a diameter exceeding
the maximum diameter indicated in the technical data.
For slotter cutters, the maximum shank diameter MUST be
6.35 mm and the maximum diameter MUST be 25.4 mm.
For grooved knives, the maximum shank diameter MUST be
6.35 mm, the maximum diameter MUST be 25.4 mm and the
maximum cutting width MUST be 4 mm.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
•
•
18
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Motor unit
1 Collet 6 mm (6.35 / 1/4")
1 Wrench # 17 mm
1 Straight edge guide
1 Roller bearing guider
1 Dust Extraction Adaptor
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
English
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 26 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 On/off switch
2 Motor unit
3 Depth adjustment ring
4 Micro adjustment scale
5 Groove pins
6 Spindle lock button
7 LED lights
8 Spindle
9 Collet
10 Collet nut
11 Cutter bit (not included)
12 Base
13 Sub-base
14 Sub-base screws
15 Quick release tabs
16 Locking lever
17 Locking lever adjustment screw
18 Guide slot
19 Straight edge guide
20 Roller bearing guide
21 Guide screw
22 Cutter bit shaft
23 Dust extraction adaptor
24 Finger screws
25 Dust exhaust port
Intended Use
Your DeWALT DWE6005 Laminate Trimmer is a small base highprecision power tool designed for professional trimming of
wood and plastic laminates.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This laminate trimmer is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Inserting the Motor into the Base (Fig. A, C)
1. Open the locking lever 16 on the base.
2. If the depth adjustment ring 3 is not on the motor, thread
the ring 3 onto the motor until the ring is about halfway
between the top and bottom of the motor. Insert the
motor into the base by aligning the groove in the back of
the motor unit with the groove pins 5 on the base. Slide
the motor down until the depth adjustment ring snaps
into place.
3. Adjust the depth of cut by turning the depth adjustment
ring. Refer to Depth of Cut Adjusment.
4. Close the locking lever 16 when the desired depth is
achieved. For information on setting the cutting depth,
Refer to Depth of Cut Adjusment.
Locking Lever Adjustment (Fig. A)
Excessive force should not be used to clamp the locking lever
16 . Using excessive force may damage the base.
When the locking lever is clamped, the motor should not move
in the base.
Adjustment is needed if the locking lever will not clamp without
excessive force or if the motor moves in the base after clamping.
Adjusting the Locking Lever’s Clamping Force
1. Open the locking lever 16 .
2. Using a 2 mm hex wrench turn locking lever adjustment
screw 17 in small increments. Turning the screw clockwise
tightens the lever, while turning the screw counterclockwise
loosens the lever.
Motor Quick Release (Fig. D)
1. Open the locking lever 16 on the base.
2. Grasp the motor unit with one hand, depressing both quick
release tabs 15 .
3. With the other hand, grasp the base and pull motor from
the base.
19
English
Inserting and Removing a Cutter Bit
(Fig. A, E)
NOTE: Bits are not included but are available as an accessory.
1. Separate the motor unit 2 from the base.
2. Hold the motor unit 2 while pressing the spindle lock
button 6 .
3. Insert the cutter shaft 22 in the collet 9 .
4. Tighten the collet nut 10 using the 17 mm wrench.
5. To remove the cutter, hold the motor shaft while pressing
the spindle lock 6 .
6. Using the 17 mm wrench, loosen the collet nut 10 a few
turns and remove the cutter.
Replacing the Collet (Fig. A, E)
The laminate trimmer is supplied with an 6 mm collet fitted to
the tool. (GB / LX trimmers come with a 1/4" collet.)
1. Loosen the collet nut 10 completely.
2. Remove the collet 9 and replace it.
3. Tighten the collet nut 10 .
NOTE: Never tighten the collet nut 10 without first installing
a router bit in it. Tightening an empty collet nut, even by hand,
can damage the collet 9 .
Depth of Cut Adjustment (Fig. C, D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
1. Select and install the desired cutter. Refer to Inserting and
Removing a Cutter Bit.
2. Insert motor into base, ensuring base is attached to
the adjustment ring 3 . Place laminate trimmer on the
work piece.
3. Open the locking lever 16 and turn the depth adjustment
ring 3 until the cutter touches the work piece. Turning
the ring clockwise raises the cutter while turning it
counterclockwise lowers the cutting head.
4. Turn the micro adjustment scale 4 until the 0 on the scale
lines up with the pointer on the quick release tab 15 .
5. Turn the depth adjustment ring until the pointer lines
up with the desired depth of cut marked on the micro
adjustment scale. NOTE: Each mark on the adjustment scale
represents a depth change of 0.5 mm.
6. Close the locking lever 16 to lock the base.
Attaching the Dust Extraction Adaptor
(Fig. H)
The dust extraction adaptor 23 can be attached to the front of
the sub base underneath the locking lever as shown in Figure H.
Hand tighten both finger screws 24 and attach a vacumm hose
to the dust exhaust port 25 .
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. G)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the motor base with
the other hand on the motor cap as shown.
Starting and Stopping the Motor (Fig. A, B)
To turn unit on, pull the on/off switch 1 up. To turn the unit off,
depress the switch back down into the motor housing. Refer to
Figure B.
Using an Edge Guide (Fig. A)
An edge guide is included with your laminate trimmer for use
with non-piloted bits on curved or straight applications.
1. Remove the screw 21 in the back of the fixed base.
2. Slide edge guide into edge guide slot 18 on back of fixed
base. Tighten hardware.
NOTE: To remove the edge guide, reverse the above procedure.
After removing edge guide, always replace the screw 21 into
the storage hole on the back of the base to prevent it from
being lost.
Direction of Feed (Fig. F)
The direction of feed is very important when trimming and
can make the difference between a successful job and a ruined
project. Figure F shows the proper direction of feed for some
typical cuts.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
20
English
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
21
Español
RECORTADORA DE LAMINADOS
DWE6005
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia de salida
Velocidad en vacío
Profundidad de corte
Diámetro cuchillas (máx.)
Tamaño mandril (máx.)
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
78
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
89
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dado)
dB(A)
3
3
3
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
22
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Recortadora de laminados
DWE6005
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
06.03.2018
Español
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
b )
c )
d )
e )
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
f )
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
23
Español
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales para
recortadoras
•
4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
24
•
•
•
•
Sostenga la herramienta eléctrica por las partes de
agarre aisladas pues la cuchilla podría entrar en
contacto con el propio cable. Si se corta un cable cargado,
pueden cargarse las partes metálicas expuestas de la
herramienta eléctrica y producirse una descarga eléctrica
al operador.
Utilice fijaciones o cualquier otro método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Si
sostiene la pieza de trabajo con las manos o contra el cuerpo,
esta quedará inestable y puede producirse una pérdida
de control.
Nunca arranque la unidad motora si no esté insertada
en una de las bases de la recortadora. El motor no está
diseñado para uso portátil.
Utilice siempre cortadoras rectas, cortadoras de rebaje,
cortadoras de perfiles, ranuradoras o cuchillas acanaladas con
vástago de 6 – 6.35 (1/4”) mm de diámetro, que coincidan con
el tamaño del mandril de su herramienta.
Utilice siempre cortadoras adecuadas para una velocidad de
35000 min-1 y marcadas como corresponda.
ADVERTENCIA: No utilice nunca cortadoras cuyo
diámetro supere el diámetro máximo indicado en los
datos técnicos.
Para las ranuradoras, el diámetro máximo del vástago DEBE
ser de 6,35 mm y el diámetro máximo DEBE ser de 25,4 mm.
Para las cuchillas acanaladas, el diámetro máximo del
vástago DEBE ser de 6,35 mm, el diámetro máximo DEBE ser
de 25,4 mm y el ancho de corte máximo DEBE ser de 4 mm.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
•
•
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Español
Seguridad eléctrica
1 Interruptor de encendido/apagado
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
2 Unidad motriz
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
8 Eje
10 Tuerca del mandril
Uso de un alargador
11 Fresa de broca (no incluida)
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
12 Base
Contenido del embalaje
18 Ranura de guía
El embalaje contiene:
1 Unidad motriz
1 Mandril de 6 mm (6,35 / 1/4”)
1 Llave de 17 mm
1 Guía de referencia recta
1 Posicionador con rodamiento de rodillo
1 Adaptador para extracción de polvo
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 26 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
3 Anillo de ajuste de profundidad
4 Escala de microajuste
5 Pasadores de fijación
6 Botón de bloqueo del eje
7 Luces de led
9 Mandril
13 Subbase
14 Tornillos de la subbase
15 Lengüetas de extracción rápida
16 Palanca de bloqueo
17 Tornillo de ajuste de la palanca de bloqueo
19 Guía de referencia recta
20 Posicionador con rodamiento de rodillo
21 Tornillo de la guía
22 Eje de la fresa de broca
23 Adaptador de extracción de polvo
24 Tornillos del dedo
25 Orificio de aspiración de polvo
Uso Previsto
La recortadora de laminados DeWALT DWE6005 es una
herramienta eléctrica de alta precisión con base pequeña
diseñada para el corte profesional de planchas de madera
y plástico.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Esta recortadora de laminados es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
25
Español
Inserción del motor en la base (Fig. A, C)
1. Abra la palanca de bloqueo 16 de la base.
2. Si el anillo de ajuste de profundidad 3 no está en el
motor, enfile el anillo 3 en el motor hasta que quede
aproximadamente a la mitad entre la parte superior e
inferior del motor. Introduzca el motor en la base alineando
la ranura de la parte posterior de la unidad motriz con los
pasadores de fijación 5 de la base. Deslice el motor hacia
abajo hasta que el anillo de ajuste de profundidad quede
bloqueado en su sitio.
3. Regule la profundidad de corte girando el anillo de ajuste de
profundidad. Consulte Ajuste de profundidad de corte.
4. Cuando alcance la profundidad deseada, cierre la palanca
de bloqueo 16 . Para información sobre la conFiguración de
la profundidad de corte, consulte Ajuste de profundidad
de corte.
Ajuste de la palanca de bloqueo (Fig. A)
No ejerza una fuerza excesiva para cerrar la palanca de bloqueo
16 . Si lo hace, podría dañar la base.
Cuando la palanca de bloqueo está cerrada, el motor no debe
moverse en la base.
En caso de que la palanca no quede sujeta sin ejercer una fuerza
excesiva o si el motor se mueve en la base después de fijarlo, se
requiere un ajuste.
Ajustar la fuerza de sujeción de la palanca de
bloqueo
1. Abra la palanca de bloqueo 16 .
2. Usando una llave hexagonal de 2 mm gire el tornillo
de ajuste de la palanca de bloqueo 17 en pequeños
incrementos. Si gira el tornillo en el sentido de las agujas
del reloj, apretará la palanca, mientras que si lo hace en el
sentido contrario, la aflojará.
Extracción rápida del motor (Fig. D)
1. Abra la palanca de bloqueo 16 de la base.
2. Sujete la unidad motora con una mano, apretando ambas
lengüetas de extracción rápida 15 .
3. Con la otra mano, agarre la base y extraiga el motor de
la base.
Introducir y sacar una fresa de broca
(Fig. A, E)
NOTA: Las brocas no están incluidas, pero están disponibles
como accesorios.
1. Separe la unidad motriz 2 de la base.
2. Sostenga la unidad motriz 2 mientras aprieta el botón de
bloqueo del eje 6 .
3. Introduzca el eje de la cuchilla 22 en el mandril 9 .
4. Apriete la tuerca del mandril 10 utilizando la llave de
17 mm.
5. Para extraer la cuchilla, sostenga el eje del motor mientras
aprieta el bloqueo del eje 6 .
26
6. Utilizando la llave de 17 mm, afloje la tuerca del mandril 10 unas vueltas y extraiga la cuchilla.
Sustituir el mandril (Fig. A, E)
La recortadora de laminados se suministra con un mandril de 6
mm montado en la herramienta. (Desbrozadoras laminadas GB /
LX con boquilla de 1/4".)
1. Afloje totalmente la tuerca del mandril 10 .
2. Extraiga el mandril 9 y sustitúyalo.
3. Apriete la tuerca del mandril 10 .
NOTA: Nunca ajuste la tuerca del mandril 10 sin colocar antes
una fresa de broca. Apretar la tuerca del mandril en vacío,
incluso a mano, puede dañar el mandril 9 .
Ajuste de profundidad de corte (Fig. C, D)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
1. Seleccione e instale la cuchilla que desee. Consulte
Introducir y sacar una fresa de broca.
2. Introduzca el motor en la base comprobando que la base
quede unida al anillo de ajuste.(c). Coloque la recortadora de
laminados sobre la pieza de trabajo.
3. Abra la palanca de bloqueo 16 y gire el anillo de ajuste de
profundidad 3 hasta que la cuchilla roce la pieza. Al girar
el anillo en el sentido de las agujas del reloj se levanta la
cuchilla, mientras que si se gira en sentido contrario se baja
el cabezal de corte.
4. Gire la escala de microajuste 4 hasta que el 0 de la escala se
alinee con el puntero situado en la lengüeta de extracción
rápida 15 .
5. Gire el anillo de ajuste de profundidad hasta que el puntero
se alinee con la profundidad deseada de corte marcada en
la escala de microajuste. NOTA: Cada marca de la escala
de microajuste representa un cambio de profundidad de
0,5 mm.
6. Cierre la palanca de bloqueo 16 para bloquear la base.
Montaje del adaptador de extracción de
polvo (Fig. H)
El adaptador de extracción de polvo 23 puede acoplarse en la
parte frontal de la subbase debajo de la palanca de bloqueo,
como se muestra en la Figura H. Ajuste a mano ambos tornillos
del dedo 24 y acople la manguera de un aspirador al orificio de
aspiración de polvo 25 .
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
Español
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. G)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición correcta de las manos es con una mano en la
base del motor base y la otra en la cubierta del motor como
se muestra.
Arrancar y parar el motor (Fig. A, B)
Para encender la unidad, tire el interruptor de encendido/
apagado 1 hacia arriba. Para apagar la unidad, apriete el
interruptor hacia atrás en la carcasa del motor. Consulte la Fig. B.
Usar una guía de referencia (Fig. A)
Se incluye una guía de referencia con la cortadora de laminados
para usar con brocas no guiadas para aplicaciones curvadas
o rectas.
1. Extraiga el tornillo 21 de la parte posterior de la base fija.
2. Deslice la guía de referencia en la ranura de la guía 18 de la
parte posterior de la base fija. Apriete la estructura.
NOTA: Para extraer la guía de referencia, realice el
procedimiento indicado en sentido contrario. Después de
extraer la guía de referencia, vuelva a colocar siempre el tornillo
21 en el agujero de almacenamiento de la parte posterior de la
base para evitar que se pierda.
Dirección de avance (Fig. F)
La dirección de avance es muy importante al recortar y
puede marcar la diferencia entre un trabajo bien hecho y otro
deficiente. La Figura F muestra la dirección de avance correcta
para algunos cortes típicos.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
27
Français
ÉBARBEUSE POUR STRATIFIÉS
DWE6005
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance utile
Vitesse à vide
Profondeur de coupe
Diamètre de fraise (max)
Taille de pince (max)
Poids
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
78
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
89
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
K(incertitude pour le niveau acoustique
donné)
dB(A)
3
3
3
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
28
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Ébarbeuse pour stratifiés
DWE6005
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
06.03.2018
Français
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
b )
c )
d )
e )
f )
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
29
Français
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
•
•
4) Utilisation et Entretien des Outils Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les ébarbeuses
•
30
Tenez l’outil par les surfaces de saisie isolées, car la
fraise pourrait entrer en contact avec son cordon.
•
•
Toute coupe d’un fil sous tension met les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocute l’utilisateur.
Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique pour fixer
et soutenir l’ouvrage sur une plateforme stable. Tenir
l’ouvrage dans vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
Ne jamais faire fonctionner le moteur s’il n’est pas
introduit dans l’une des bases de la fraise. Le moteur n’est
pas conçu pour être manipulé.
Toujours utiliser des fraises droites, à feuillure, profilées, à
mortaiser ou à rainurer ayant un diamètre de queue de
6 – 6,35 mm (1/4») qui correspondent à la taille de la pince de
votre outil.
Utiliser uniquement des fraises qui conviennent pour une
vitesse d’au moins 35 000 min-1 et marquées en conséquence.
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser des fraises dont le
diamètre excède le diamètre maximum repris dans les
caractéristiques techniques.
Pour les fraises à mortaiser, le diamètre maximum de la queue
DOIT être de 6,35 mm et le diamètre maximum DOIT être de
25,4 mm.
Pour les fraises à rainurer, le diamètre de queue maximum
DOIT être de 6,35 mm, le diamètre maximum DOIT être de
25,4 mm et la largeur de coupe maximale DOIT être de 4 mm.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
•
•
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Français
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1Moteur
1 Pince 6 mm (6,35 / 1/4»)
1 Clé de 17 mm
1 Guide longitudinal
1 Guide à palier
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 26 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
2 Moteur
3 Bague de réglage de profondeur
4 Échelle de réglage micrométrique
5 Goupilles de rainure
6 Bouton de blocage de l’arbre
7 Éclairage à LED
8 Arbre
9 Pince
10 Écrou de la pince
11 Fraise (non fournie)
12 Base
13 Base inférieure
14 Vis de base inférieure
15 Onglets de blocage rapide
16 Levier de blocage
17 Vis de réglage du levier de blocage
18 Fente de guidage
19 Guide longitudinal
20 Guide à palier
21 Vis de guidage
22 Tige de la fraise
23 Adaptateur d’aspiration des poussières
24 Vis manuelles
25 Orifice d’aspiration de poussières
Utilisation Prévue
Voter ébarbeuse pour stratifiés DeWALT DWE6005 est un outil
électrique de précision à petite base conçu pour l’ébarbage
professionnel des stratifiés en bois et en plastique.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Cette ébarbeuse pour stratifiés est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur marche/arrêt
31
Français
Introduction du moteur dans la base
(Fig. A, C)
1. Ouvrir le levier de blocage 16 sur la base.
2. Si la bague de réglage de la profondeur 3 n’est pas sur le
moteur, visser la bague 3 sur la moteur jusqu’à ce que la
bague se trouve à moitié entre le haut et le bas du moteur.
Introduire moteur dans la base en alignant la rainure à
l’arrière du moteur avec les goupilles de rainure 5 sur la
base. Faire glisser le moteur vers le bas jusqu’à ce que la
bague de réglage de la profondeur s’enclenche en position.
3. Régler la profondeur de coupe en tournant la bague de
réglage de la profondeur. Consulter la section Réglage de la
profondeur de coupe.
4. Fermer le levier de blocage 16 lorsque la profondeur
désirée est atteinte. Pour plus d’informations sur le réglage
de la profondeur de coupe, consulter la section Réglage de
la profondeur de coupe.
Réglage du levier de blocage (Fig. A)
Ne pas trop forcer pour serrer le levier de blocage 16 . Une force
excessive peut endommager la base.
Lorsque le levier de blocage est serré, le moteur ne doit pas
bouger dans la base.
Un réglage est nécessaire si le levier de blocage ne se serre pas
sans forcer ou si le moteur bouge dans la base après le serrage.
Réglage de la force de serrage du levier de
blocage
1. Ouvrir le levier de blocage 16 .
2. Utiliser une clé hexagonale de 2 mm pour tourner la vis de
réglage du levier de blocage 17 peu à peu. Tourner la vis
vers la droite pour serrer le levier ou vers la gauche pour
desserrer le levier.
Blocage rapide du moteur (Fig. D)
1. Ouvrir le levier de blocage 16 sur la base.
2. Saisir le moteur d’une main et enfoncer les deux onglets de
blocage rapide 15 .
3. Avec l’autre main, saisir la base et sortir le moteur de la base.
Montage et démontage d’une fraise
(Fig. A, E)
REMARQUE : Les fraises de sont pas fournies mais sont
disponibles en tant qu’accessoires.
1. Séparer le moteur 2 de la base.
2. Tenir le moteur 2 en appuyant sur le bouton de blocage
de l’arbre 6 .
3. Insérer la tige de la fraise 22 dans la pince 9 .
4. Serrer l’écrou de la pince 10 avec la clé de 17 mm.
5. Pour retirer la fraise, tenir l’axe du moteur en appuyant sur le
blocage de l’arbre 6 .
6. Desserrer l’écrou de la pince 10 de quelques tours au
moyen de la clé de 17 mm et retirer la fraise.
32
Remplacement de la pince (Fig. A, E)
L’ébarbeuse pour stratifiés est fournie avec une pince de 6 mm
montée sur l’outil. (Les affleureuses GB / LX sont livrées avec un
collier de 1/4».)
1. Desserrer complètement l’écrou de la pince 10 .
2. Retirer la pince 9 et la remplacer.
3. Serrer l’écrou de la pince 10 .
REMARQUE : Ne jamais serrer l’écrou de la pince 10 sans y
avoir installé une fraise au préalable. Le serrage d’un écrou de
pince vide, même à la main, peut endommager la pince 9 .
Réglage de la profondeur de coupe (Fig. C, D)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
1. Sélectionner et installer la fraise désirée. Consulter la section
Montage et démontage d’une fraise.
2. Introduire le moteur dans la base et s’assurer que la base
est fixée à la bague de réglage 3 . Placer l’ébarbeuse pour
stratifiés sur la pièce.
3. Ouvrir le levier de blocage 16 et tourner la bague de
réglage de la profondeur 3 jusqu’à ce que la défonceuse
touche la pièce. Tourner la bague vers la droite pour
soulever la fraise ou la tourner vers la gauche pour abaisser
la fraise.
4. Tourner l’échelle de réglage micrométrique 4 jusqu’à ce
que le 0 sur l’échelle s’aligne avec le curseur de l’onglet de
blocage rapide 15 .
5. Tourner la bague de réglage de la profondeur jusqu’à
ce que le curseur s’aligne avec la profondeur de coupe
désiré marquée sur l’échelle de réglage micrométrique.
REMARQUE : Chaque repère sur l’échelle de réglage
représente un changement de profondeur de 0,5 mm.
6. Fermer le levier de blocage 16 pour bloquer la base.
Raccordement de l’adaptateur d’aspiration
de poussières (Fig. H)
L’adaptateur d’aspiration des poussières 23 peut être raccordé
à l’avant de la base inférieure, sous le levier de blocage
comme illustré sur la Figure H. Serrer à la main les deux vis
manuelles 24 et raccorder un tuyau d’aspirateur à l’orifice
d’aspiration de poussières 25 .
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Français
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la base du
moteur et l’autre main sur le carter du moteur comme illustré.
Démarrage et arrêt du moteur (Fig. A, B)
Pour mettre la machine en marche, tirer l’interrupteur marche/
arrêt 1 vers le haut. Pour arrêter la machine, enfoncer
l’interrupteur vers le bas dans le carter du moteur. Consultez la
Figure B.
Utilisant d’un guide longitudinal (Fig. A)
Un guide longitudinal est inclus avec l’ébarbeuse pour
stratifiés afin d’être utilisé pour les fraises non pilotées sur des
applications courbes ou droites.
1. Retirer la vis 21 à l’arrière de la base fixe.
2. Faire coulisser le guide longitudinal dans la fente du guide
longitudinal 18 à l’arrière de la base fixe. Serrer les vis.
REMARQUE : Pour démonter le guide longitudinal, suivre la
procédure ci-dessus dans l’ordre inverse. Après avoir retiré le
guide longitudinal, toujours remettre en place la vis 21 dans le
trou de rangement à l’arrière de la base pour éviter de la perdre.
Direction d’avance (Fig. F)
La direction d’avance est très importante lors de l’ébarbage et
peut faire la différence entre un travail réussit et un projet raté.
La Figure F indique la direction d’avance correcte pour certaines
coupes types.
MAINTENANCE
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
33
Italiano
REFILATORE PER LAMINATI
DWE6005
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza resa
Velocità a vuoto
Profondità di taglio
Diametro delle frese (max)
Capacità pinza (max)
Peso
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
78
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
89
K(incertezza per il livello sonoro dato)
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
34
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Refilatore per laminati
DWE6005
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
06.03.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Italiano
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
c )
d )
e )
f )
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
35
Italiano
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive per refilatori
•
36
Tenere l’apparato elettrico per le apposite impugnature
isolanti, siccome la fresa potrebbe entrare in contatto
con il suo stesso cavo. Gli accessori da taglio che vengono a
contatto con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente
•
•
•
•
elettrica anche alle parti metalliche esposte dell’apparato e
possono provocare la folgorazione dell’operatore.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere il
lavoro con le mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Non far partire mai l’unità motore quando non è inserita
in una delle basi dell’elettrofresatrice. Il motore non è
progettato per essere tenuto in mano.
Utilizzare sempre frese per taglio dritto, frese per battute, frese
profilate, frese per modanature o scanalature con diametro
del codolo di 6 – 6,35 mm (1/4") corrispondente alla misura
della pinza montata sull’apparato.
Usare sempre frese omologate ad operare ad una velocità di
35000 min-1 e marcate in modo conforme.
AVVERTENZA: Non usare mai frese con un diametro
eccedente quello massimo indicato nei dati tecnici.
Per le frese per modanature, il diametro massimo del codolo
DEVE essere pari a 6,35 mm e il diametro massimo DEVE
essere di 25,4 mm.
Per le frese per scanalature, il diametro massimo del codolo
DEVE essere pari a 6,35 mm, il diametro massimo DEVE essere
di 25,4 mm e la larghezza di taglio massima DEVE essere di
4 mm.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
•
•
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Italiano
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
11 Punta della fresa (non inclusa)
12 Base
13 Sotto-base
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
14 Viti della sotto-base
Contenuto della confezione
19 Guida con estremità ad angolo retto
La confezione contiene:
1 Unità del motore
1 Pinza 6 mm (6,35 / 1/4”)
1 Chiave # 17 mm
1 Guida con estremità ad angolo retto
1 Dispositivo di guida del cuscinetto a rulli
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 26 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore acceso/spento
2 Unità del motore
3 Anello di regolazione della profondità
4 Scala regolazione millimetrica
5 Perni di scanalatura
6 Pulsante di blocco dell’alberino
7 Spie LED
8 Alberino
9 Pinza
10 Dado stringipezzo
15 Linguette a sgancio rapido
16 Leva di bloccaggio
17 Vite di regolazione della leva di bloccaggio
18 Alloggiamento della guida
20 Dispositivo di guida del cuscinetto a rulli
21 Vite della guida
22 Albero della punta della fresa
23 Adattatore per aspirazione polvere
24 Viti a dito
25 Portello di scarico della polvere
Utilizzo Previsto
Il vostro refilatore per laminati DEWALT DW6005 è un
apparato elettrico ad alta precisione progettato per la rifilatura
professionale di laminati in legno e in plastica.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo refilatore per laminati è un apparato
elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Inserimento del motore nella base (Fig. A, C)
1. Aprire la leva di bloccaggio 16 sulla base.
2. Se l’anello di regolazione della profondità 3 non si trova sul
motore, far passare l’anello 3 sul motore finché l’anello non
si trova a metà strada circa tra il sopra e il sotto del motore
come illustrato. Inserire il motore nella base allineando
la scanalatura sul retro dell’unità del motore ai perni di
scanalatura 5 sulla base. Far scorrere il motore verso il basso
finché l’anello di regolazione della profondità non scatta
in posizione.
3. Regolare la profondità di taglio ruotando l’anello di
regolazione della profondità. Fare riferimento a Regolazione
della profondità di taglio.
37
Italiano
4. Chiudere la leva di bloccaggio 16 finché non si ottiene la
profondità desiderata. Per informazioni sull’impostazione
della profondità di taglio, fare riferimento a Regolazione
della profondità di taglio.
Blocco della leva di regolazione (Fig. A)
Non si deve esercitare una forza eccessiva per fissare la leva
di bloccaggio 16 . L’impiego di una forza eccessiva potrebbe
danneggiare la base.
Quando la leva di bloccaggio viene fissata in posizione, il motore
non deve muoversi nella base.
É necessario effettuare delle regolazioni se la leva di bloccaggio
non si innesta senza una forza eccessiva oppure se il motore si
muove nella base dopo l’innesto.
Regolazione della forza di innesto della leva di
bloccaggio
1. Aprire la leva di bloccaggio 16 .
2. Utilizzando una chiave esagonale da 2 mm, ruotare la
vite di regolazione della leva di bloccaggio 17 in piccoli
incrementi. Girando la vite in senso orario la leva si stringe,
mentre girando la vite in senso anti-orario la leva si allenta.
Motore a sgancio rapido (Fig. D)
1. Aprire la leva di bloccaggio 16 sulla base.
2. Afferrare l’unità motore con una mano, mentre si tengono
premute entrambe le linguette a sgancio rapido 15 .
3. Con l’altra mano, afferrare la base e tirare il motore
dalla base.
Inserimento e rimozione di una punta della
fresa (Fig. A, E)
NOTA: Le punte non sono incluse ma sono disponibili
come accessori.
1. Separare il gruppo motore 2 dalla base.
2. Tenere il gruppo motore 2 mantenendo premuto il tasto di
bloccaggio del mandrino 6 .
3. Inserire l’asse della fresa 22 nella pinza 9 .
4. Serrare il dado stringipinza 10 utilizzando la chiave da
17 mm.
5. Per rimuovere la fresa, tenere l’albero del motore
mantenendo premuto il tasto di bloccaggio del
mandrino 6 .
6. Mediante la chiave da 17 mm, allentare il dado
stringipinza 10 di alcuni giri e rimuovere la fresa.
Sostituzione della pinza (Fig. A, E)
Il refilatore per laminati viene fornito con una pinza da 6 mm
montata sull’apparato. (Le troncatrici GB / LX sono munite di
una pinza da 1/4".)
1. Allentare completamente il dado stringipinza 10 .
2. Rimuovere la pinza 9 e sostituirla.
3. Serrare il dado stringipinza 10 .
38
NOTA: Non stringere mai il dado stringipinza 10 senza aver
prima inserito una punta di fresatrice all’interno. Serrare una
pinza vuota, anche manualmente, può danneggiare la pinza 9 .
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. C, D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
1. Selezionare e inserire la fresa desiderata. Fare riferimento a
Inserimento e rimozione di una punta di fresa.
2. Inserire il motore nella base, assicurandosi che la base sia
fissata all’anello di regolazione 3 . Posizionare il refilatore per
laminati sul pezzo da lavorare.
3. Aprire la leva di bloccaggio 16 e ruotare l’anello di
regolazione della profondità 3 finché la fresa tocca appena
il pezzo da lavorare. Ruotando l’anello in senso orario si alza
la testina di taglio, mentre ruotandolo in senso anti-orario si
abbassa la testina di taglio.
4. Ruotare la scala a regolazione millimetrica 4 in senso orario
finché lo 0 sulla scala non si allinea con l’indicatore sulla
linguetta a sgancio rapido 15 .
5. Ruotare l’anello di regolazione della profondità finché
l’indicatore non si allinea con la profondità desiderata della
marcatura di taglio sulla scala di regolazione millimetrica.
NOTA: Ciascuna marcatura sulla scala di regolazione
rappresenta una variazione della profondità pari a 0,5 mm.
6. Chiudere la leva di bloccaggio 16 per bloccare la base.
Montaggio dell’adattatore per l’aspirazione
della polvere (Fig. H)
L’adattatore di aspirazione delle polveri 23 può essere fissato
sul davanti della sottobase al di sotto della leva di bloccaggio
come indicato in Figura H. Serrare manualmente entrambe le
viti 24 e fissare un tubo di aspirazione alla porta di aspirazione
delle polveri 25 .
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano sulla
base del motore e l’altra mano sul coperchio del motore
come mostrato.
Avvio e arresto del motore (Fig. A, B)
Per accendere, sollevare l’interruttore acceso/spento 1 . Per
spegnere l’unità, premere l’interruttore nuovamente indietro
nell’alloggiamento del motore. Fare riferimento alla Figura B.
Utilizzo di guida con estremità (Fig. A)
Una guida con estremità è inclusa in dotazione con il refilatore
per l’uso con punte non pilotate su applicazioni curve o diritte.
1. Rimuovere la vite 21 sul retro della base fissa.
2. Far scorrere l’alloggiamento della guida con estremità 18 sul retro della base fissa. Serrare i dispositivi di fissaggio.
NOTA: Per rimuovere la guida con estremità, invertire la
procedura di cui sopra. Dopo aver rimosso la guida, riposizionare
sempre la vite 21 nel foro sul retro della base per impedirne
lo smarrimento.
Direzione di avanzamento (Fig. F)
Italiano
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
La direzione di avanzamento è molto importante durante la
fresatura e può fare la differenza tra un lavoro ben riuscito e un
progetto rovinato. La Figura F illustra la direzione corretta di
avanzamento per alcuni tagli tipici.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
39
Nederlands
KANTENFREES
DWE6005
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Uitgangsvermogen
Impactratio
Freesdiepte
Frezen diameter (max)
Spantanggrootte (max)
Gewicht
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
40
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Kantenfrees
DWE6005
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
06.03.2018
Nederlands
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
b )
c )
d )
e )
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
f )
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
41
Nederlands
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsregels voor frezen
•
•
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
42
•
•
•
Houd het elektrisch gereedschap vast bij de geïsoleerde
handgrepen, omdat het freesapparaat in contact kan
komen met het eigen snoer. Wanneer een draad waar
spanning op staat, wordt doorgesneden, kunnen metalen
onderdelen van het gereedschap onder spanning komen te
staan en kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het werkstuk
op een stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of tegen uw lichaam gedrukt houdt, is
het instabiel en kunt u de controle verliezen.
Laat nooit de motor-unit lopen wanneer deze niet in één
van de grondplaten van de frees is geplaatst.. Het is niet
de bedoeling dat de motor in de hand wordt gehouden.
Gebruik altijd rechte frezen, rabatfrezen, profielfrezen,
sleuvenfrezen of gegroefde messen met een schachtdiameter
van 6 - 6,35 (1/4”) die overeenkomen met de grootte van de
spantang in uw gereedschap.
Gebruik altijd frezen die geschikt zijn voor een snelheid van
35000 min-1 en die overeenkomstig zijn gemarkeerd.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit frezen met een
diameter die groter is dan de maximumdiameter die in de
technische gegevens wordt aangeduid.
Voor sleuvenfrezen MOET de maximale schachtdiameter 6,35
mm zijn en MOET de maximale diameter 25,4 mm zijn.
Voor gegroefde messen MOET de maximale schachtdiameter
6,35 mm zijn, MOET de maximale diameter 25,4 mm zijn en
MOET de maximale freesbreedte 4 mm zijn.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
•
•
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Nederlands
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Motor-unit
1 Spantang 6 mm (6,35 / 1/4”)
1 Steeksleutel Nr. 17 mm
1 Rechte geleider
1Lagergeleider
1Stofafzuigadapter
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 26 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aan/Uit-schakelaar
Motor-unit
Ring voor diepteafstelling
Micro-afstelschaalverdeling
5 Groefpennen
6 Knop asvergrendeling
7 LED-lampjes
8 As
9 Spantang
10 Spantangmoer
11 Freesbit (niet inbegrepen)
12 Basis
13 Onderplaat
14 Schroeven onderplaat
15 Nokken van de snelsluiting
16 Vergrendelingshendel
17 Stelschroef vergrendelingshendel
18 Geleidersleuf
19 Rechte geleider
20 Lagergeleider
21 Geleiderschroef
22 As freesbit
23 Stofafzuigadapter
24 Schroefknoppen
25 Stofuitlaatpoort
Gebruiksdoel
Uw DeWALT DWE6005 Kantenfrees is uiterst nauwkeurig
elektrisch gereedschap op een kleine basis, ontworpen voor het
professioneel bijwerken van houten en kunststof laminaat.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
De kantenfrees is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
De motor in de grondplaat zetten (Afb. A, C)
1. Open de vergrendelingshendel 16 op de grondplaat.
2. Als de diepteafstelring 3 niet op de motor zit, schroef de
ring 3 dan op de motor totdat deze zich halverwege tussen
43
Nederlands
de onderzijde en de bovenzijde van de motor bevindt.
Plaats de motor op de grondplaat door de groef aan de
achterzijde van de motor uit te lijnen met de groefpennen
5 op de grondplaat. Schuif de motor omlaag totdat de
diepteafstelring op z’n plaats klikt.
3. Pas de freesdiepte aan door de diepteafstelring te draaien.
Raadpleeg Freesdiepteafstelling.
4. Sluit de vergrendelingshendel 16 wanneer de gewenste
diepte is bereikt. Raadpleeg voor informatie over het
instellen van de freesdiepte Freesdiepteafstelling.
Afstelling vergrendelingshendel (Afb. A)
U mag niet al te veel kracht uitoefenen wanneer u de
vergrendelingshendel 16 vastzet. Wanneer u al te veel kracht
uitoefent kan de grondplaat beschadigd raken.
Wanneer de vergrendelingshendel is vastgeklemd, mag de
motor niet kunnen bewegen in de grondplaat.
Als de vergrendelingshendel niet klemt zonder dat u heel veel
kracht uitoefent of als de motor na het vastzetten kan bewegen
in de grondplaat, moet de hendel worden afgesteld.
De klemkracht van de vergrendelingshendel
afstellen
1. Open de vergrendelingshendel 16 .
2. Draai met een inbussleutel van 2 mm de stelschroef van de
vergrendelingshendel 17 in kleine stappen. Wanneer u de
schroef naar rechts draait, klemt de hendel beter, wanneer u
de schroef naar links draait klemt de hendel minder goed.
Snelsluiting motor (Afb. D)
1. Open de vergrendelingshendel 16 op de grondplaat.
2. Neem de motor-unit vast in één hand en druk de beide
nokken van de snelsluiting 15 in.
3. Neem met de andere hand de grondplaat vast en trek de
motor los van de grondplaat.
Een freesbit plaatsen en uitnemen (Afb. A, E)
OPMERKING: Freesbits zijn niet inbegrepen maar zijn
verkrijgbaar als accessoires.
1. Neem de motor-unit 2 los van de grondplaat.
2. Houd de motor-unit 2 vast terwijl u de knop van de
spindelvergrendeling 6 indrukt.
3. Plaats de schacht van de frees 22 in de spantang 9 .
4. Draai de spantangmoer 10 vast met de
17-mm-steeksleutel.
5. U kunt de frees verwijderen door de motoras vast te houden
terwijl u de spindelvergrendeling 6 indrukt.
6. Draai met de steeksleutel 17 mm de spantangmoer 10 enkele slagen los en verwijder de frees.
De spantang vervangen (Afb. A, E)
De kantenfrees is voorzien van een spantang van 6 mm die op
het gereedschap is gemonteerd. (GB / LX-trimmers worden
geleverd met een spankop van 1/4")
1. Draai de spantangmoer 10 volledig los.
2. Verwijder de spantang 9 en vervang deze.
44
3. Draai de spantangmoer 10 vast.
OPMERKING: Zet nooit de spantangmoer 10 vast zonder eerst
een freesbit erin te plaatsen. Zelfs als u een lege spantangmoer
met de hand vastzet, kan de spantang 9 beschadigd raken.
Freesdiepteafstelling (Afb. C, D)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
1. Selecteer en plaats de frees van uw keuze. Raadpleeg Een
freesbit plaatsen en verwijderen.
2. Plaats de motor in de grondplaat, let er daarbij op dat
de grondplaat aan de stelring 3 is bevestigd. Plaats de
kantenfrees op het werkstuk.
3. Open de vergrendelingshendel 16 en draai de
diepteafstelring 3 totdat de frees het werkstuk net raakt.
Door de ring naar rechts te draaien brengt u de frees
omhoog en door de ring naar links te draaien brengt u de
freeskop omlaag.
4. Draai de micro-afstelschaalverdeling 4 totdat de 0 op
de schaalverdeling op één lijn staat met de wijzer op de
snelsluitnok 15 .
5. Draai de diepteafstelring totdat de wijzer op één lijn staat
met de markering van de gewenste freesdiepte op de
micro-afstelschaalverdeling. OPMERKING: Iedere markering
op de afstelschaalverdeling geeft een verandering van de
freesdiepte van 0,5 mm weer.
6. Sluit de vergrendelingshendel 16 zodat de grondplaat
is vergrendeld.
De Stofafzuigadapter bevestigen (Afb. H)
De stofafzuigadapter 23 kan aan de voorzijde van de
onderplaat onder de vergrendelingshendel worden bevestigd,
zoals in afbeelding H wordt getoond. Draai de beide
schroefknoppen 24 handvast aan en bevestig de afzuigslang
op de stofafzuigpoort 25 .
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Nederlands
Juiste positie van de handen (Afb. G)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u de ene hand
op de grondplaat van de motor en de andere hand op de
bovenzijde van de motorbehuizing, zoals wordt getoond.
De motor starten en stoppen (Afb. A, B)
Zet de unit aan door de aan/uit-schakelaar 1 omhoog te
trekken. Zet de unit uit door de schakelaar terug te drukken in
de motorbehuizing. Zie Afbeelding B.
Een kantgeleider gebruiken (Afb. A)
Bij uw kantenfrees wordt een kantgeleider geleverd voor
gebruik in combinatie met niet-geleide freesbits bij ronde of
rechte toepassing.
1. Verwijder de schroef 21 aan de achterzijde van de
vaste grondplaat.
2. Schuif de randgeleider in de randgeleidersleuf 18 aan de
achterzijde van de vaste grondplaat. Zet de onderdelen vast
OPMERKING: U kunt randgeleider verwijderen door de
hierboven vermelde procedure in omgekeerde volgorde uit te
voeren. Plaats na het verwijderen van de randgeleider altijd de
schroef 21 terug in het opberggat aan de achterzijde van de
grondplaat zodat de schroef niet kwijt kan raken.
Aanvoerrichting (Afb. F)
De aanvoerrichting is zeer belangrijk bij het frezen en kan het
verschil uitmaken tussen een geslaagd karwei en een mislukt
project. Afbeelding F laat de juiste aanvoerrichting voor enkele
freeshandelingen zien.
ONDERHOUD
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
45
Norsk
LAMINATFRES
DWE6005
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Utgangseffekt
Ubelastet hastighet
Fresedybde
Fresdiameter, (maks)
Chuck størrelse, (maks)
Vekt
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Laminatfres
DWE6005
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
06.03.2018
46
Norsk
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
c )
d )
e )
f )
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
47
Norsk
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for laminatfreser
•
•
•
•
•
Hold elektroverktøyet i de isolerte gripeoverflatene
fordi fresen kan komme i kontakt med sin egen ledning.
Kapping av en strømførende ledning kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
Kjør aldri motoren når den ikke er satt inn i en av freserbasisene. Motoren er ikke designet for å holdes i hånden.
Bruk alltid rettfres, falsfres, profilfres, slissefres eller sporkniv
med en skaftdiameter på 6 – 6,35 mm (1/4”) som tilsvarer
størrelsen på chucken på verktøyet.
Bruk alltid freser egnet for hastighet på 35000 min-1og som er
korrekt merket.
ADVARSEL: Bruk aldri freser med større diameter enn
angitt maksimal diameter under tekniske data.
48
•
•
For slissefreser, maksimum skaftdiameter MÅ være 6,35 mm
og maks diameter SKAL være 25,4 mm.
For sporkniver, SKAL maksimum skaftdiameter være 6.35
mm, maksimum diameter SKAL være 25,4 mm og maksimum
fresebredde SKAL være 4 mm.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Motorenhet
1 Chuck 6 mm (6.35 / 1/4”)
1 Nøkkel # 17 mm
1 Rettkantet føring
1Rullelagerføring
1Støvsugeradapter
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Norsk
Bruk vernebriller.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 26 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 På-/av-bryter
2 Motorenhet
3 Dybdejusteringsring
4 Mikrojusteringsskala
5 Sporpinner
6 Spindellåseknapp
7 LED-lys
8 Spindel
9 Chuck
10 Chuckmutter
11 Freseverktøy (ikek inkludert)
12 Bunnplate
13 Underplate
14 Underplate-skruer
15 Hurtiglåser
16 Låsespak
17 Låsespak justeringsskru
18 Styrespor
19 Rettkantet føring
20 Rullelagerføring
21 Styreskru
22 Aksel freseverktøy
23 Støvsugeradapter
24 Fingerskruer
25 Uttak for støvsuger
Tiltenkt Bruk
DeWALT DW6005 laminatfres er et elektroverktøy med høy
nøyaktighet og liten såle designet for profesjonell trimming av
tre- og plastlaminater.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne laminatfresen er et profesjonelt elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Sett inn motoren i basisplate (Fig. A, C)
1. Åpne låsespaken 16 på basisplaten.
2. Dersom dybdejusteringsringen 3 ikke er på motoren,
skyv ringen 3 på motoren til ringen er omtrent halvveis
mellom topp og bunn av motoren som vist. Sett motoren
i basisplaten ved å rette inn sporet på motoren 7 med
styrepinnene 5 på basisplaten. Skyv motoren ned til
dybdejusteringsringen klikker på plass.
3. Juster fresedybdem ved å vri på dybdejusteringsringen. Se
Justering av fresedybden.
4. Lukk låsespaken 16 når du har ønsket dybde.
For informasjon om regulering av fresedybde, se
Justere fresedybde.
Låsespakjustering (Fig. A)
Ikke bruk makt for å klemme til låsespaken 16 . Bruk av makt kan
skade basisplaten.
Når låsespaken er festet skal ikke motoren bevege seg
i basisplaten.
Hvis låsespaken ikke fester seg uten bruk av makt eller hvis
motoren beveger seg i basisplaten etter at den er festet, er det
nødvendig med justeringer.
Justering av låsespakens festekraft
1. Løsne låsespaken 16 .
2. Ved hjelp av en 2 mm sekskantnøkkelm vri låsespakens
justeringsskrue 17 i små trinn. Når du skrur med klokka,
strammes spaken, og når du skrur mot klokka løsner spaken.
Motorhurtiglås (Fig. D)
1. Åpne låsespaken 16 på basisplaten.
2. Hold i motorenheten med en hånd, trykk inn begge
hurtiglåsene 15 .
3. Hold i basisplaten med den andre hånden og trekk motoren
fra basisplaten.
Ta av og sette på et freseverktøy (Fig. A, E)
MERK: Verktøybits er ikke inkludert, men kan kjøpes
som tilbehør.
1. Skill motorenheten 2 fra bunnplaten.
2. Hold motorenheten 2 mens du trykker spindellåsen 6 .
3. Sett fresskaftet 22 i chucken 9 .
4. Stram chuckmutteren 10 ved bruk av 17 mm skrunøkkelen.
5. For å fjerne fresen, hold motorskaftet mens du trykker
spindellåsen 6 .
49
Norsk
6. Bruk 17 mm nøkkelen, løsne chuckmutteren 10 noen
omdreininger og fjern fresen.
Bytting av chuck (Fig. A, E)
Laminatfresen er utstyrt med en 6 mm chuck ferdig montert
på verktøyet. (GB / LX-trimmere leveres med en 1/4" colletkobling.)
1. Løsne chuckmutteren 10 helt.
2. Fjern chucken 9 og erstatt den.
3. Stram chuckmutteren 10 .
MERK: Stram aldri til mutteren 10 uten at det sitter et
freseverktøy i den. Tistramming av en tom mutter kan ødelegge
chucken 9 , selv om det gjøres for hånd.
Justering av kuttdybden (Fig. C, D)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader..
1. Velg ønsket freseverktøy og installer det. Se Ta av og sette
på et freseverktøy.
2. Sett motoren i bunnplaten, pass på at bunnplaten
er festet til justeringsringen 3 . Plasser laminatfresen
på arbeidsstykket.
3. Åpne låsespaken 16 og vri på dybdejusteringsringen 3 til
freseverktøyet såvidt berører arbeidsstykket. Vri ringen med
klokka for å løfte fresen, vri mot klokka for å senke fresen.
4. Vri mikrojusteringsskalaen 4 med klokka til 0 på skalaen står
mot pekeren på bunnen av hurtiglåsen 15 .
5. Vri dybdejusteringsringen helt til pekeren er overens med
ønsket kuttedybde, markert på mikrojusteringsskalaen.
MERK: Hver markering på justeringsskalaen indikerer en
dybdeendring på 0,5 mm.
6. Lukk låsespaken 16 for å låse bunnplaten.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er en hånd på motorbasen med den andre
hånden på motorhetten som vist.
Start og stopp av motor (Fig. A, B)
For å slå på, trekk På/Av bryteren 1 opp. For å slå av, trykk ned
igjen bryteren i motorhuset. Se Figur B.
Bruk av kantstyring (Fig. A)
En kantstyring følger med laminattrimmeren for buk med
verktøybits uten styring på kurvede eller rette områder.
1. Ta av skruen 21 på baksiden av den faste bunnplaten.
2. Skyv kantstyringen inn i sporet for kantstyringen 18 på
baksiden av den faste bunnplaten. Stram til.
MERK: For å ta av kantstyringen, utfør instruksjonene over i
motsatt rekkefølge. Etter å ha tatt av kantstyringen, sett alltid på
igjen skruen 21 i festehullet på baksiden av bunnplaten så den
ikke blir borte.
Materetning (Fig. F)
Materetningen er svært viktig ved fresing, og kan utgjøre
forskjellen mellom en vellykket jobb og et ødelagt emne. Figur F
viser korrekt retning av mating for noen typiske fresejobber
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Feste støvsugeradapteren (Fig. H)
Støvsugeradapteren 23 kan ferstes foran på bunnplaten
under låsespaken som vist på Figur H. Stram for hånd
begge fingerskruene 24 og fest støvsugerslangen til
støvsugeråpningen 25 .
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. G)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
50
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Norsk
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
51
Português
FRESADORA PARA MATERIAL LAMINADO
DWE6005
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência
Ubelastet hastighet
Profundidade de corte
Diâmetro dos cortadores (máx.)
Tamanho das pinças de aperto (máx.)
Vekt
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VCA
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
K(variabilidade do nível acústico indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
52
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Fresadora para material laminado
DWE6005
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
06.03.2018
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
b )
c )
d )
e )
f )
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
53
Português
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de Ferramentas
Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
54
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança adicionais para
fresadoras
•
•
•
•
•
Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies de
fixação isoladas, uma vez que o cortador pode entrar
em contacto com o respectivo cabo. Um acessório que
entre em contacto com um fio com tensão eléctrica poderá
fazer com que as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o utilizador.
Utilize grampos ou outro sistema prático para apoiar
e fixar a peça numa plataforma estável. Segurar a peça
com a mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e
perda de controlo.
Só deve ligar a unidade motora depois de inserir uma
das bases da fresadora. O motor não foi concebido para ser
transportado à mão.
Utilize sempre cortadores a direito, rebites, perfis, ranhuras
ou cunhas para ranhuras com um diâmetro de haste de 6 a
6,35 mm (1/4"), que corresponde ao tamanho da pinça de
aperto na sua ferramenta.
Utilize sempre cortadores adequados para uma velocidade de
35000 min-1 e devidamente assinalados.
ATENÇÃO: Nunca utilize cortadores com um diâmetro
que exceda o valor máximo indicado nos dados técnicos.
Para cortadores de ranhuras, o diâmetro máximo da haste
DEVE ser de 6,35 mm e o diâmetro máximo DEVE ser de
25,4 mm.
Para cunhas com ranhuras, o diâmetro máximo da haste
DEVE ser de 6,35 mm, o diâmetro máximo DEVE ser de 25,4
mm e a largura máxima de corte DEVE ser de 4 mm.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
•
•
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
Português
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Unidade motora
3 Anel de ajuste de profundidade
4 Régua de regulação fina
5 Cavilhas ranhuradas
6 Botão de bloqueio do veio
7 Indicadores luminosos
8 Veio
9 Pinça de aperto
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
10 Porca da pinça de aperto
Conteúdo da embalagem
17 Parafuso de ajuste da alavanca de bloqueio
A embalagem contém:
1 Unidade motora
1 Pinça de aperto de 6 mm (6,35/ 1/4")
1 Chave inglesa # 17 mm
1 Guia de nivelamento
1 Guia do rolamento da chumaceira
1 Adaptador de extracção de poeiras
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 26 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
11 Broca de corte (não incluída)
12 Base
13 Base secundária
14 Parafusos da base secundária
15 Patilhas de libertação rápida
16 Anel de bloqueio
18 Ranhura da guia
19 Guia de nivelamento
20 Guia do rolamento da chumaceira
21 Parafuso-guia
22 Eixo da broca de corte
23 Adaptador de extracção de poeiras
24 Parafusos de aperto
25 Porta de saída de poeiras
Utilização Adequada
A fresadora para material laminado DeWALT DWE6005 é uma
ferramenta eléctrica de alta precisão com base pequena,
concebida para fresagem profissional de madeira e materiais
laminados de plástico.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta fresadora para material laminado é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
55
Português
Inserir o motor na base (Fig. A, C)
1. Abra a alavanca de bloqueio 16 na base.
2. Se o anel de ajuste de profundidade 3 não estiver instalado
no motor, enrosque o anel 3 no motor até o anel ficar
inserido cerca de metade entre a parte superior e a inferior
do motor. Insira o motor na base, alinhando a ranhura na
parte de trás do motor com as cavilhas ranhuradas 5 na
base. Faça deslizar o motor para baixo até o anel de ajuste
de profundidade encaixar no local pretendido.
3. Ajuste a profundidade de corte, rodando o anel de ajuste de
profundidade. Consulte Profundidade do ajuste de corte.
4. Feche a alavanca de bloqueio 16 quando atingir a
profundidade pretendida. Para obter informações sobre
como especificar a profundidade de corte, consulte
Profundidade do ajuste de corte.
Ajuste da alavanca de bloqueio (Fig. A)
Não deve exercer força excessiva ao fixar a alavanca de bloqueio
16 . O uso de força excessiva pode danificar a base.
Quando a alavanca de bloqueio estiver fixada, o motor não
pode deslocar-se na base.
É necessário ajustá-lo se não for possível fixar a alavanca de
bloqueio sem força excessiva ou se o motor de deslocar na base
após a fixação.
Ajustar o esforço de aperto da alavanca de
bloqueio
1. Abra a alavanca de bloqueio 16 .
2. Utilize uma chave sextavada de 2 mm para rodar o parafuso
de ajuste da alavanca de bloqueio 17 em pequenos
incrementos. Se rodar o parafuso para a direita a alavanca
é apertada, enquanto que se o rodar para a a esquerda, a
alavanca é solta.
Libertação rápida do motor (Fig. D)
1. Abra a alavanca de bloqueio 16 na base.
2. Agarre a unidade motora com uma mão, premindo ambas
as patilhas de libertação rápida 15 .
3. Com a outra mão, agarre na base e puxe o motor da base.
Instalar e retirar uma broca de corte
(Fig. A, E)
NOTA: As brocas não estão incluídas, mas estão disponíveis
como acessório.
1. Retire a unidade motora 2 da base.
2. Segure a unidade motora 2 enquanto pressiona o botão de
bloqueio do veio 6 .
3. Insira o eixo do cortador 22 na pinça de aperto 9 .
4. Aperte a porca da pinça de aperto 10 utilizando a chave de
fendas de 17 mm.
5. Para remover o cortador, segure o eixo do motor enquanto
pressiona o bloqueio do veio 6 .
6. Utilizando uma chave inglesa de 17 mm, desaperte a porca
da pinça de aperto 10 umas voltas e retire o cortador.
56
Substituir a pinça de aperto (Fig. A, E)
A fresa para material laminado é fornecida com uma pinça de
aperto de 6 mm instalada na ferramenta. (Os aparadores GB / LX
são fornecidos com uma pinça de fixação de 1/4".)
1. Desaperte a porca da pinça de aperto 10 por completo.
2. Retire a pinça de aperto 9 e substitua-a.
3. Aperte a porca da pinça de aperto 10 .
NOTA: Só deve apertar a porca da pinça de aperto 10 depois
de instalar uma broca de fresadora. O aperto de uma porca da
pinça de aperto vazia, mesmo à mão, pode danificá-la 9 .
Profundidade do ajuste de corte (Fig. C, D)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
1. Seleccione e instale o cortador pretendido. Consulte
Instalar e retirar uma broca de corte.
2. Insira o motor na base, certificando-se de que a base é
montada no anel de ajuste 3 . Coloque a fresadora para
material laminado na peça de trabalho.
3. Abra a alavanca de bloqueio 16 e rode o anel de ajuste de
profundidade 3 até o cortador tocar ligeiramente na peça
de trabalho. Se o rodar para a direita, o cortador é levantado;
se o fizer para a esquerda, o cortador é baixado.
4. Rode a régua de regulação fina 4 até a marca 0 na régua
ficar alinhada com o ponteiro na patilha de libertação
rápida 15 .
5. Rode o anel de ajuste de profundidade até o ponteiro ficar
alinhado com a marca de profundidade de corte pretendida
na régua de regulação fina. NOTA: Cada marca na régua
ajustável representa uma variação de profundidade de
0,5 mm.
6. Feche a alavanca de bloqueio 16 para bloquear a base.
Instalar o adaptador de extracção de poeiras
(Fig. H)
O adaptador de extracção de poeiras 23 pode ser montado
na parte da frente da base secundária debaixo da alavanca
de bloqueio, como indicado na Figura H. Aperte à mão os
parafusos de aperto 24 e fixe uma mangueira de vácuo na
porta de extracção de poeiras 25 .
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
Português
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na Figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
base do motor e a outra na tampa do motor como indicado.
Arranque e paragem do motor (Fig. A, B)
Para ligar a unidade, puxe o interruptor de ligar/desligar 1 para
cima. Para desligar a unidade, prima o interruptor para trás na
direcção da carcaça do motor. Consulte a Figura B.
Utilizar uma guia de extremidade (Fig. A)
A fresadora para material laminado tem uma guia de
extremidade para brocas sem guia em aplicações curvas
ou rectas.
1. Retire o parafuso 21 na parte de trás da base fixa.
2. Deslize a guia de extremidade na direcção da respectiva
ranhura 18 na parte de trás da base fixa. Aperte o material.
NOTA: Para remover a guia de extremidade, proceda de modo
inverso ao indicado pelas instruções acima. Depois de retirar a
guia de extremidade, volte sempre a colocar o parafuso 21 no
furo de fixação na parte de trás da base para que não se perca.
Direcção de avanço (Fig. F)
A direcção de avanço é muito importante durante a rebarbação
e pode representar a diferença entre um trabalho bem sucedido
e um de fraca execução. A Figura F mostra a direcção adequada
de avanço para alguns cortes comuns.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
57
Suomi
LAMINAATTITRIMMERI
DWE6005
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Leikkuusyvyys
Terien halkaisija (maks.)
Holkkikoko (maks.)
Paino
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Laminaattitrimmeri
DWE6005
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.03.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
58
Suomi
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
59
Suomi
d )
e )
f )
g )
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Tasaussahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
Pidä sähkötyökalua vain sen eristetyistä
tarttumapinnoista, koska saha saattaa osua omaan
johtoonsa. Jännitteisen johdon leikkaaminen tekee
sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Älä koskaan käynnistä moottoriyksikköä, kun se ei
ole kiinni jyrsimen rungossa. Moottoria ei ole tarkoitettu
pidettäväksi kädessä.
Käytä aina suora-, profiili-, muoto-, ura- tai ponttijyrsinteriä
varren enimmäishalkaisijalla 6–6,35 (1/4”) mm, joka vastaa
työkalun holkin kokoon.
Käytä aina nopeudelle 35,000 min-1 sopivia jyrsinteriä, jotka on
merkitty sen mukaisesti.
VAROITUS: Älä koskaan käytä jyrsinteriä, joiden halkaisija
ylittää teknisissä tiedoissa esitetyn enimmäishalkaisijan.
Muotojyrsimissä varren enimmäishalkaisijan TULEE OLLA
6,35 mm ja maksimihalkaisijan TULEE OLLA 25,4 mm.
Kaarevissa terissä varren enimmäishalkaisijan TULEE OLLA
6,35 mm, maksimihalkaisijan TULEE OLLA 25,4 mm ja
maksimaalisen leikkausleveyden TULEE OLLA 4 mm.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
•
•
60
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Moottori
1 Holkki 6 mm (6,35 / 1/4”)
1 Avain 17 mm
1 Suora reunaohjain
1 Rullalaakerin ohjausyksikkö
1Pölynpoistosovitin
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 26 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
Suomi
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Moottori
3 Syvyyden säätörengas
4 Mikrosäädön asteikko
5 Ohjaustapit
6 Karan lukituspainike
7 LED-valot
8 Kara
9 Holkki
10 Holkkimutteri
11 Terä (ei kuulu pakkaukseen)
12 Runko
13 Alarunko
14 Alarungon ruuvit
15 Pikavapautussalvat
16 Lukitusvipu
17 Lukitusvivun säätöruuvi
18 Ohjausura
19 Suora reunaohjain
20 Rullalaakerin ohjain
21 Ohjausruuvi
22 Terän varsi
23 Pölynpoistosovitin
24 Pyälletty ruuvi
25 Pölynpoistoportti
Käyttötarkoitus
DeWALT DWE6005 -laminaattitrimmeri on pienirunkoinen
tarkkuussähkötyökalu, joka on suunniteltu ammattimaiseen
puu- ja muovilaminaattien trimmaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä laminaattitrimmeri on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Moottorin asettaminen runkoon (Kuvat A, C)
1. Avaa lukitusvipu 16 rungossa.
2. Jos syvyydensäätörengas 3 ei ole moottorissa, kierrä
syvyydensäätörengas 3 moottoriin, kunnes rengas on
noin puolivälissä moottorin ylä- ja alaosan välillä. Laita
moottori runkoon kohdistamalla moottorin takaosan ura
rungon ohjaustappeihin 5 . Liu’uta moottoria alas, kunnes
syvyydensäätörengas napsahtaa paikalleen.
3. Säädä leikkauksen syvyyttä kääntämällä
syvyydensäätörengasta. Katso kohta
Leikkaussyvyyden säätäminen.
4. Sulje lukitusvipu 16 , kun olet saavuttanut haluamasi
syvyyden. Katso lisätietoa leikkaussyvyyden asettamisesta
kohdasta Leikkaussyvyyden säätäminen.
Lukitusvivun säätö (Kuva A)
Lukitusvivun 16 lukitsemiseen ei tule käyttää liiallista voimaa.
Liiallinen voimankäyttö voi vahingoittaa runkoa.
Kun lukitusvipu on kiinnitetty, moottorin ei pitäisi
liikkua rungossa.
Säätäminen on tarpeen, jos lukitusvipu ei kiinnity ilman voiman
käyttöä tai jos moottori liikkuu rungossa kiinnittämisen jälkeen.
Lukitusvivun kiinnitysvoiman säätö
1. Avaa lukitusvipu 16 .
2. Käännä 2 mm kuusiokoloavaimella lukitusvivun säätöruuvia
17 pienin portain. Ruuvin kääntäminen myötäpäivään
kiristää vipua ja ruuvin kääntäminen vastapäivään
löysää vipua.
Moottorin pikavapautus (Kuva D)
1. Avaa lukitusvipu 16 rungossa.
2. Tartu moottoriyksikköön yhdellä kädellä ja paina molempia
pikavapautussalpoja 15 .
3. Tartu toisella kädellä runkoon ja vedä moottori rungosta.
Jyrsinterän asentaminen ja poistaminen
(Kuvat A, E)
HUOMAA: Terät eivät kuulu pakkaukseen, ne ovat
saatavilla lisävarusteina.
1. Irrota moottori 2 rungosta.
2. Pidä kiinni moottorista 2 ja paina karan lukituspainiketta 6 .
3. Laita terän varsi 22 holkkiin 9 .
4. Kiristä holkkimutteri 10 17 mm:n kiintoavaimella.
5. Irrota terä pitämällä kiinni moottorirungosta ja painamalla
karan lukitusta 6 .
6. Käytä 17 mm:n kiintoavainta, löysää holkkimutteria 10 muutama kierros ja irrota terä.
Holkin vaihtaminen (Kuvat A, E)
Laminaattitrimmeri on varustettu työkaluun kiinnitetyllä 6 mm:n
holkilla. (GB / LX -leikkaimissa on 1/4"-holkki.)
1. Löysää holkkimutteri 10 kokonaan.
2. Irrota holkki 9 ja vaihda se.
3. Kiristä holkkimutteri 10 .
61
Suomi
HUOMAUTUS: Älä koskaan kiristä holkkimutteria 10 asentamatta ensin siihen jyrsinterää. Tyhjän holkkimutterin
kiristäminen edes käsin voi vahingoittaa holkkia 9 .
Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen
(Kuvat A, B)
Leikkaussyvyyden säätäminen (Kuvat C, D)
Käynnistä kone vetämällä virtakytkin 1 ylös. Sammuta kone
painamalla kytkin takaisin alas moottorin ulkokuoreen. Katso
Kuva B.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
1. Valitse ja asenna haluttu jyrsinterä. Katso kuva Jyrsinterän
asentaminen ja poistaminen.
2. Aseta moottori runkoon varmistaen, että
runko on kiinnitetty säätörenkaaseen 3 . Laita
laminaattitrimmeri työkappaleeseen.
3. Avaa lukitusvipu 16 ja käännä syvyydensäätörengasta 3 ,
kunnes terä koskettaa työkappaletta. Renkaan kääntäminen
myötäpäivään nostaa sahaa ja renkaan kääntäminen
vastapäivään laskee sahauspäätä.
4. Käännä mikrosäädön asteikkoa 4 , kunnes 0 asteikolla
kohdistuu pikavapautussalvan 15 kohdistimeen.
5. Käännä syvyydensäätörengasta, kunnes osoitin kohdistuu
halutun syvyyden merkintään mikrosäädön asteikolla.
HUOMAA: Kaikki säätöasteikon merkit edustavat 0,5 mm:n
muutosta syvyydessä.
6. Sulje lukitusvipu 16 ja lukitse runko.
Pölynpoistosovittimen asentaminen
(Kuva H)
Pölynpoistosovitin 23 voidaan liittää alarungon etuosaan
lukitusvivun alle Kuvan H mukaisesti. Kiristä molemmat pyälletyt
ruuvit 24 käsin ja kiinnitä imurin letku pölynpoistoporttiin 25 .
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Oikeaoppinen käden asento edellyttää, että yksi käsi on
moottorin rungossa ja toinen käsi moottorin suojakuoressa
kuvan mukaisesti.
62
Reunaohjaimen käyttö (Kuva A)
Reunaohjain toimitetaan laminaattitrimmerin mukana ja se
on tarkoitettu käytettäväksi ohjaamattomien terien kanssa
kaarevissa tai suorissa työstökappaleissa.
1. Poista ruuvi 21 kiinteän rungon takaosasta.
2. Liu’uta reunaohjain kiinteän rungon takaosassa olevaan
reunaohjaimen syvennykseen 18 . Kiristä osat.
HUOMAA: Poista reunaohjain toimimalla päinvastaisessa
järjestyksessä. Kun reunaohjain on poistettu, kiinnitä ruuvi 21 aina paikoilleen rungon takaosassa olevaan säilytysreikään, jotta
se ei menisi hukkaan.
Syötön suunta (Kuva F)
Syötön suunta on erittäin tärkeä trimmatessa ja se voi olla
vaikuttava tekijä onnistuneen työn ja pilalle menneen projektin
välillä. Kuvassa F näytetään syötän suunta muutamissa
tyypillisissä jyrsinnöissä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Suomi
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
63
Svenska
LAMINATKANTFRÄS
DWE6005
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömmatning
Varvtal obelastad
Fräsdjup
Fräsdiameter (max)
Mått fräs (max)
Vikt
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
78
89
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
3
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
64
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Laminatkantfräs
DWE6005
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
06.03.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Svenska
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
65
Svenska
c )
d )
e )
f )
g )
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsregler för kantfräsar
•
•
•
•
•
Håll elverktyget i isolerade greppytor eftersom fräsen
kan komma i kontakt med sin egen sladd. Kapning av
en strömförande tråd kan göra exponerade metalldelar hos
elverktyget strömförande och ge användaren en stöt.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket mot ett stabilt underlag. Att hålla
arbetsstycket för hand eller mot kroppen är instabilt och kan
göra att du förlorar kontrollen.
Kör aldrig motorn när den inte är isatt i en av
fräsbaserna. Motorn är inte konstruerad för att hållas
för hand.
Använd alltid raka fräsar, falsfräsar, profilfräsar,
tapphålsfräsar och spårknivar med en skaftdiameter på
6 – 6,35 mm (1/4") vilket motvarar storleken hos spännhylsan
i ditt verktyg.
Använd endast fräsar som är lämpliga för en hastighet på
35 000 min-1 och märkta för detta.
VARNING: Använd aldrig fräsar med en diameter
som överstiger den maximala diametern som anges i
tekniska data.
66
•
•
För slitsfräs MÅSTE den maximala skaftdiametern vara 6,35
mm och den maximala diametern MÅSTE vara 25,4 mm.
För spårförsedda knivar MÅSTE den maximala
skaftdiameterna vara 6,35 mm, den maximala diametern
MÅSTE vara 25,4 mm och det maximala sågbredden MÅSTE
vara 4 mm.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Motorenhet
1 Hylsa 6 mm (6,35/ 1/4")
1 Nyckel # 17 mm
1 Rak kantstyrning
1Rullagerstyrning
1Dammutsugningsadapter
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Svenska
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 26 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 På/av-omkopplare
2 Motorenhet
3 Djupinställningsring
4 Mikrometerjusteringsskala
5 Styrpinnar
6 Spindellåsknapp
7 LED-lampor
8 Spindel
9 Spännhylsa
10 Spännhylsmutter
11 Fräsbits (medföljer inte)
12 Fot
13 Fundamentplatta
14 Skruvar till fundamentplatta
15 Snabbfrigöringsflikar
16 Låsspak
17 Justeringsskruv låsspak
18 Styrspår
19 Rak kantstyrning
20 Rullagerstyrning
21 Styrskruv
22 Fräsbitsskaft
23 Dammutsugningsadapter
24 Fingerskruvar
25 Dammutsugningsöppning
Avsedd Användning
Din DeWALT DW670 laminatkantfräs är ett kompakt
högprecisionselverktyg avsedd för professionell kantfräsning av
trä- och plastlaminat.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna laminatkantfräs är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
För in motorn i basen (Bild A, C)
1. Öppna låsspaken 16 på basen.
2. Om djupjusteringsringen 3 inte finns på motorn, gänga på
ringen 3 på motorn tills ringen är ungefär halvvägs mellan
övre och nedre delen av motorn. Sätt in motorn i basen
genom att rikta in skårorna på motorn mot styrpinnarna
5 på basen. Skjut ned motorn tills djupjusteringsringen
snäpper på plats.
3. Justera djupet genom att vrida på djupjusteringsringen. Se
Inställning sågdjup
4. Stäng låsspaken 16 när önskat djup uppnåtts. För
information om inställning av sågdjup se Inställning
sågdjup.
Inställning låsspak (Bild A)
Överdriven kraft skall inte användas för att låsa låsspaken 16 .
Användning av överdriven kraft kan skada basen.
När låsspaken är låst bör inte motorn flytta sig i basen.
Justering behövs om låsspaken inte låses utan överdriven kraft
eller om motorn flyttar sig på basen efter låsningen.
Justering av låsspakens låskraft
1. Öppna låsspaken 16 .
2. Använd en 2 mm insexnyckel och vrid låsspakens
inställningsskruv 17 i små steg. Vridning av skruven medurs
drar åt spaken och vridning moturs lossar spaken.
Snabbfrigöring motor (Bild D)
1. Öppna låsspaken 16 på basen.
2. Fatta tag i motorenheten med ena handen, tryck ned båda
snabbfrigöringsflikarna 15 samtidigt.
3. Med den andra handen tar du tag i basen och drar motorn
bort från basen.
Isättning och avlägsnande av en fräsbits
(Bild A, E)
NOTERA: Bits medföljer inte men finns tillgängliga
som tillbehör.
1. Tag loss motorenheten 2 från basen.
2. Håll fast motorenheten 2 medan spindellåsknappen 6 trycks ned.
3. Skjut in frässkaftet 22 i spännhylsan 9 .
4. Drag åt spännmuttern 10 med 17 mm skruvnyckeln.
67
Svenska
5. För att avlägsna fräsen, håll fast motoraxeln medan du
trycker in spindellåset 6 .
6. Lossa med 17 mm nyckeln spännmuttern 10 några varv
och ta bort fräsen.
Byte av spännhylsan (Bild A, E)
Din laminatkantfräs är utrustad med en 6 mm spännhylsa
monterad på verktyget. (GB / LX-trimmers levereras med en 1/4
tums hylsa.)
1. Lossa spännhylsmuttern 10 helt.
2. Avlägsna spännhylsan 9 och ersätt den.
3. Drag åt spännmuttern 10 .
NOTERA: Dra aldrig åt spännmuttern 10 utan att först ha
installerat en överfräsborr i den. Åtdragning av tom hylsa, även
för hand kan skada hylsan 9 .
Inställning sågdjup (Bild C, D)
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
1. Välj och installera önskat fräsverktyg. Se Isättning och
borttagning av en fräsbits.
2. Sätt in motorn i basen, se till att basen är fäst vid
inställningsringen 3 . Placera laminatfräsverktyget
på arbetsstycket.
3. Öppna låsspaken 16 och vrid djupjusteringsringen
3 tills fräsverktyget vidrör arbetsstycket. Vridning på
ringen medurs höjer skäret medan vridning moturs
sänker skärhuvudet.
4. Vrid på mikrometerns inställningsskala 4 tills 0 på skalan
ligger i linje med pekaren på snabbfrigöringsfliken 15 .
5. Vrid djupjusteringsringen tills pekaren är i linjen med önskat
djup på skärmarkeringen på justerbara mikrometerns
inställningsskala. NOTERA: Varje markering på
inställningsskalan representerar en djupändring på 0,5 mm.
6. Stäng låsspaken 16 för att låsa basen.
Montering av dammutsugaradaptern
(Bild H)
Dammutsugningsadaptern 23 kan fästas på framsidan av
fundamentplattan under låsspaken såsom visas i Figur H. Dra åt
båda fingerskruvarna 24 för hand och fäst dammsugarslangen
till dammutsugningsöppningen 25 .
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
68
Korrekt Handplacering (Bild G)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på motorbasen och den
andra handen på motorhuven såsom visas.
Starta och stoppa motorn (Bild A, B)
Starta genom att dra strömbrytaren 1 uppåt. Stäng av enheten
genom att trycka tillbaka strömbrytaren in i motorhöljet. Se
Figur B.
Använda en kantstyrning (Bild A)
En kantstyrning medföljer laminatkantfräsen för användning
med icke-styrda bitsar på svängda eller raka kanter.
1. Ta bort skruven 21 på baksidan av den fasta basen.
2. Skjut kantstyrningen in i kantstyrningsöppningen 18 på
baksidan av den fasta basen. Dra åt hårdvaran.
NOTERA: För att ta bort kantstyrningen följ ovanstående
procedur i motsatt ordning. Efter borttagning av kantstyrningen,
sätt alltid tillbaka skruven 21 i dess förvarningshål på baksidan
av basen så att den inte tappas bort.
Matarriktning (Bild F)
Matarriktningen är mycket viktigt vid fräsning och kan avgöra
skillnaden mellan ett lyckat arbete och ett förstört projekt.
Figur F visar korrekt matarriktning för några typiska urfräsningar.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
Svenska
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
69
Türkçe
LAMINAT DÜZELTİCİ
DWE6005
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Çıkış gücü
Yüksüz hız
Kesme derinliği
Kesicilerin çapı (maks)
Bilezik boyutu (maks)
Ağırlık
VAC
DWE6005- QS
230
1
DWE6005- GB
230
1
DWE6005- LX
115
1
W
dev/dak
mm
mm
mm
kg
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745:
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
K(akustik gücü belirsizliği)
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Laminat Düzeltici
DWE6005
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
06.03.2018
70
Türkçe
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
71
Türkçe
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımıı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Düzelticiler için Ek Güvenlik Önlemleri
•
•
72
Kesici kendi kablosuna temas edebileceğinden elektrikli
aleti, izole edilmiş sap yüzeyinden tutun. Elektrik
akımı bulunan kabloların kesilmesi, aletin iletken metal
parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına
yol açacaktır.
Çalışılan parçayı stabil bir yüzeye sabitlemek ve
desteklemek için kelepçe veya başka pratik yöntemler
kullanın. İş parçasını el veya vücudunuzla tutmak
dengesizdir, kontrol kaybına neden olabilir.
•
•
•
Motor ünitesini yönlendirici tabanlarından birine takılı
olmadığı zaman asla çalıştırmayın. Motor elle kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır.
Daima aletinizin bileziğine uygun mil çapı 6 – 6.35 (1/4”)
mm olan düz, yiv, profil, yarma kesiciler veya oluklu
bıçaklar kullanın.
Daima 35000 min hızına uygun ve ilgili şekilde işaretlenmiş
kesiciler kullanın.
UYARI: Kesinlikle teknik verilerde belirtilen maksimum çapı
aşan çapta kesiciler kullanmayın.
Yarma kesiciler için, maksimum mil çapı 6,35 mm OLMALI ve
maksimum çap 25,4 mm OLMALIDIR.
Oluklu bıçaklar için, maksimum mil çapı 6,5 mm OLMALI
maksimum çap 25,4 mm OLMALI ve maksimum kesim
genişliği 4 mm OLMALIDIR.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
•
•
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Motor birimi
1 Bilezik 6 mm (6,35 / 1/4”)
1 Anahtar # 17 mm
1 Düz kenar kılavuzu
1 Makaralı yatak kılavuzu
1 Toz Emme Adaptörü
1 Kullanım kılavuzu
Türkçe
•
•
Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 26 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
2 Motor birimi
3 Derinlik ayarlama halkası
4 Mikro ayarlama ölçeği
5 Yuva pimleri
6 Mil kilidi düğmesi
7 LED ışıklar
8 Mil
9 Bilezik
10 Bilezik somunu
11 Kesme ucu (dahil değildir)
12 Taban
13 Alt taban
14 Alt taban vidaları
15 Hızlı açma tırnakları
16 Kilit kolu
17 Kilitleme kolu ayarlama vidası
18 Kılavuz deliği
19 Düz kenar kılavuzu
20 Makaralı yatak kılavuzu
21 Kılavuz vidası
22 Kesici uç mili
23 Toz emme adaptörü
24 Parmak vidaları
25 Toz egzoz yuvası
Kullanim Amaci
DeWALT DWE6005 Laminat Düzeltici ahşap ve plastik
laminatların düzeltilmesi için tasarlanmış küçük tabanlı yüksek
hassasiyetli bir elektrikli alettir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu laminat düzeltici profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Motorun Tabana Takılması (Şek. A, C)
1. Tabandaki kilitleme kolunu 16 açın.
2. Derinlik ayarlama halkası 3 motorda değilse, halka,
gösterildiği gibi motorun üst ve alt kısmı arasında yarıya
kadar ilerleyene dek derinlik ayarlama halkasını 3 vidalayın.
Motorun arkasındaki yuvayı tabandaki kılavuz pimleri 5 ile
hizalayarak motoru tabana takın. Derinlik ayarlama halkası
yerine oturuncaya kadar motoru aşağıya kaydırın.
3. Kesimin derinliğini derinlik ayarlama halkasını çevirerek
ayarlayın. Kesme Derinliğinin Ayarı bölümüne bakın.
4. İstenen derinliğe ulaşıldığında kilit kolunu 16 kapatın.
Kesme derinliği ayarıyla ilgili bilgiler için Kesme Derinliğinin
Ayarı bölümüne bakın.
Kilitleme Kolu Ayarı (Şek. A)
Kilitleme 16 kolunu kelepçelemek için aşırı güç
kullanılmamalıdır. Aşırı güç kullanmak tabana zarar verebilir.
Kilitleme kolu kelepçelendiği zaman motor tabanda
hareket ettirilmemelidir.
Kilitleme kolu aşırı güç olmadıkça kelepçelenmiyorsa ya
da kelepçeleme sonrası motor tabanda hareket ediyorsa,
ayarlama gereklidir.
Kilitleme kolunun kelepçeleme kuvvetinin
ayarlanması
1. Kilitleme kolunu 16 açın.
2. 2 mm altıgen anahtar kullanarak kilit kolu ayar vidasını 17 yavaşça döndürün. Vidayı saat yönünde çevirmek kolu sıkar,
vidayı saat yönünün tersine çevirmek kolu gevşetir.
73
Türkçe
Motor Hızlı Açma (Şek. D)
1. Tabandaki kilitleme kolunu 16 açın.
2. Hızlı açma tırnaklarının 15 her ikisine basarak motor
ünitesini tek elle kavrayın.
3. Diğer elinizle, tabanı kavrayın ve motoru tabandan çekin.
Kesme Ucunun Takılıp Çıkarılması (Şek. A, E)
NOT: Uçlar içeriğe dahil değildir, aksesuar olarak satılmaktadır.
1. Motoru birimini 2 tabandan ayırın.
2. Mil kilidi düğmesine 6 basarken motor birimini 2 tutun.
3. Kesici mili 22 bileziğe 9 takın.
4. Bilezik somununu 9 17 mm anahtarı kullanarak sıkın.
5. Kesiciyi çıkarmak için, mil kilidine 6 basarken motor
milini tutun.
6. 17 mm anahtarı kullanarak bilezik somununu 9 bir kaç tur
gevşetin ve kesiciyi çıkartın.
Bileziğin Değiştirilmesi (Şek. A, E)
Laminat düzeltici, alete takılan bir 6 mm bilezik ile birlikte gelir.
(GB / LX kırpıcılar 1/4" halka içerir.)
1. Bilezik somununu 10 tamamen gevşetin.
2. Bileziği 9 çıkarın ve değiştirin.
3. Bilezik somununu 10 tamamen sıkın.
NOT: Yönlendirici ucu takmadan bilezik somununu 10 asla
sıkmayın. Boş bir bilezik somununu 9 sıkmak, elle dahi olsa,
bileziğe zarar verebilir.
Kesme Derinliği Ayarı (Şek. C, D)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
1. İstenilen kesiciyi seçin ve takın. Kesici Ucun Takılıp
Çıkarılması bölümüne bakın.
2. Tabanın ayar halkasına 3 takılı olduğundan emin olarak
motoru tabana yerleştirin. Laminat düzelticiyi iş parçasının
üzerine yerleştirin.
3. Kilitleme kolunu 16 açın ve derinlik ayarlama halkasını 3 kesici iş parçasına dokununcaya dek çevirin. Halkayı saat
yönünde çevirmek kesiciyi yükseltir, saat yönünün tersi
çevirmek kesiciyi alçaltır.
4. Mikro ayar ölçeğini 4 ölçekteki 0 hızlı açma tırnağındaki 15 ibreyle hizalanana kadar çevirin.
5. Derinlik ayarlama halkasını, ibre mikro ayar ölçeğindeki
kesme işaretinin istenilen derinliği ile hizalanıncaya dek
çevirin. NOT: Ayar ölçeğindeki her işaret 0,5 mm’lik bir
derinlik değişikliğini gösterir.
6. Tabanı kilitlemek için kilitleme kolunu 16 kapatın.
Toz Emme Adaptörünün Takılması (Şek. H)
Toz emme adaptörü 23 Şek. H’de gösterildiği şekilde kilit
kolunun altındaki alt tabanın önüne takılabilir. İki parmak vidayı
da 24 elle sıkın ve vakum hortumunu toz emme yuvasına
25 takın.
74
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi bir el motor tabanında,
diğer el motor kapağında olacak şekildedir.
Motoru Başlatma ve Durdurma (Şek. A, B)
Birimi açmak için, açma/kapatma düğmesini 1 yukarı çekin.
Birimi kapatmak için, düğmeyi motor kasasına doğru bastırın.
Şek. B’ya bakın.
Kenar Kılavuzu Kullanımı (Şek. A)
Eğimli veya düz uygulamalarda yönlendirilemeyen uçlarla
kullanmak için laminat düzeltici bir kenar kılavuzu içermektedir.
1. Sabit tabanın arkasındaki vidayı 21 çıkarın.
2. Kenar kılavuzunu sabit tabanın arka tarafındaki kenar
kılavuzu yuvasına 18 kaydırın. Donanımı sıkın.
NOT: Kenar kılavuzunu çıkarmak için yukarıdaki talimatları
tersten uygulayın. Kenar kılavuzunu çıkardıktan sonra,
kaybolmasını önlemek için tabanın arka tarafındaki depolama
deliğine vidayı 21 geri takın.
Besleme Yönü (Şek. F)
Düzeltme yaparken besleme yönü çok önemlidir ve başarılı bir
iş ile başarısız bir proje arasındaki farkı yaratabilir. Şek. F bazı tipik
kesmeler için düzgün besleme yönünü göstermektedir.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Türkçe
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
75
Ελληνικά
ΦΡΕΖΑ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
DWE6005
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Βάθος κοπής
Διάμετρος κοπτικών (μέγ.)
Διάμετρος κολάρου (μέγ.)
Βάρος
VAC
W
dev/dak
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
78
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
89
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
76
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
78
89
78
89
dB(A)
3
3
3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Φρεζα ξακρισματος λαμιναριστων υλικων
DWE6005
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:2006/42/EK, EN607451:2009+A11:2010, EN60745-2-17:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
06.03.2018
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α)
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α)
Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ)
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ)
Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ζ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ)
Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
77
Ελληνικά
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ)
Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε)
Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ)
Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η)
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ)
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
•
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ)
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ)
Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε)
Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
78
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α)
Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για φρέζες
ξακρίσματος λαμιναριστών υλικών
•
•
•
•
Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής, επειδή το κοπτικό μπορεί να έρθει σε
επαφή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν κόψει καλώδιο υπό
τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Σε καμία περίπτωση μη θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα
μοτέρ αν δεν έχει εισαχθεί σε μία από τις βάσεις ρούτερ.
Το μοτέρ δεν έχει σχεδιαστεί να κρατιέται στο χέρι.
Χρησιμοποιείτε πάντα ίσια κοπτικά, κοπτικά εσοχής, κοπτικά
προφίλ, κοπτικά εντομής ή μαχαίρια αυλάκωσης με διάμετρο
στελέχους 6 – 6,35 (1/4») mm τα οποία αντιστοιχούν στο
μέγεθος του κολάρου στο εργαλείο σας.
Πάντα να χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα τα οποία
είναι κατάλληλα για ταχύτητα 35000 min-1 και φέρουν την
αντίστοιχη σήμανση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κοπτικά
εξαρτήματα μεγαλύτερα από τη μέγιστη διάμετρο που
αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Για κοπτικά προφίλ, η μέγιστη διάμετρος στελέχους ΠΡΕΠΕΙ
να είναι 6,35 mm και η μέγιστη διάμετρος ΠΡΕΠΕΙ να είναι
25,4 mm.
Για μαχαίρια αυλάκωσης, η μέγιστη διάμετρος στελέχους
ΠΡΕΠΕΙ να είναι 6,35 mm, η μέγιστη διάμετρος ΠΡΕΠΕΙ να
είναι 25,4 mm και το μέγιστο πλάτος κοπής ΠΡΕΠΕΙ να είναι
4 mm.
•
•
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Μονάδα μοτέρ
1 Κολάρο 6 mm (6,35 / 1/4»)
1 Κλειδί, αρ. 17 mm
1 Ευθύγραμμο οδηγό ακμής
1 Οδηγό κυλινδρικού ρουλεμάν
1 Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 26 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
2 Μονάδα μοτέρ
3 Δακτύλιος ρύθμισης βάθους
4 Κλίμακα μικρορρύθμισης
5 Πείροι αυλάκωσης
6 Κουμπί ασφάλισης άξονα
7 Φώτα LED
8 Άξονας
9 Κολάρο
10 Παξιμάδι κολάρου
11 Κοπτικό εξάρτημα (δεν περιλαμβάνεται)
12 Βάση
13 Υπο-βάση
14 Βίδες υπο-βάσης
15 Προεξοχές ταχείας απασφάλισης
16 Μοχλός ασφάλισης
17 Βίδα ρύθμισης μοχλού ασφάλισης
18 Οδηγός εντομή
19 Ευθύγραμμος οδηγός ακμής
20 Οδηγός κυλινδρικού ρουλεμάν
21 Οδηγός βίδα
22 Άξονας κοπτικού εξαρτήματος
23 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
24 Χειρόβιδες
25 Θύρα εξαγωγής σκόνης
Προοριζομενη Χρηση
Η φρέζα σας ξακρίσματος λαμιναριστών υλικών DeWALT
DWE6005 είναι ένα μικρής βάσης, υψηλής ακρίβειας
ηλεκτρικό εργαλείο σχεδιασμένο για επαγγελματικό ξάκρισμα
λαμιναριστών υλικών από ξύλο και πλαστικό.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτή η φρέζα ξακρίσματος λαμιναριστών υλικών είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
79
Ελληνικά
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
Ταχεία απασφάλιση μοτέρ (εικ. D)
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κοπτικά εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται αλλά
είναι διαθέσιμα ως αξεσουάρ.
1. Διαχωρίστε τη μονάδα μοτέρ 2 από τη βάση.
2. Συγκρατήστε τη μονάδα μοτέρ 2 ενώ πιέζετε το κουμπί
ασφάλισης άξονα 6 .
3. Εισάγετε τον άξονα 22 του κοπτικού μέσα στο κολάρο 9 .
4. Σφίξτε το παξιμάδι 10 του κολάρου χρησιμοποιώντας το
κλειδί 17 mm.
5. Για να αφαιρέσετε το κοπτικό, συγκρατήστε τον άξονα του
μοτέρ ενώ πιέζετε την ασφάλιση 6 .
6. Με το κλειδί των 17 mm, λασκάρετε λίγες στροφές
το παξιμάδι 10 του κολάρου και αφαιρέστε το
κοπτικό εξάρτημα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Εισαγωγή του μοτέρ μέσα στη βάση
(εικ. A, C)
1. Ανοίξτε το μοχλό ασφάλισης 16 που είναι πάνω στη βάση.
2. Αν ο δακτύλιος ρύθμισης βάθους 3 δεν είναι πάνω στο
μοτέρ, βιδώστε το δακτύλιο 3 πάνω στο μοτέρ έως ότου ο
δακτύλιος είναι περίπου στο μισό της διαδρομής ανάμεσα
στο πάνω και στο κάτω μέρος του μοτέρ. Εισάγετε το μοτέρ
στη βάση ευθυγραμμίζοντας την αυλάκωση στο πίσω μέρος
της μονάδας μοτέρ με τους πείρους αυλάκωσης 5 πάνω
στη βάση. Μετακινήστε το μοτέρ προς τα κάτω έως ότου ο
δακτύλιος ρύθμισης βάθους κουμπώσει στη θέση του.
3. Ρυθμίστε το βάθος κοπής περιστρέφοντας το δακτύλιο
ρύθμισης βάθους. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του
βάθους κοπής.
4. Κλείστε το μοχλό ασφάλισης 16 όταν επιτευχθεί το
επιθυμητό βάθος. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση
του βάθους κοπής, βλέπε Ρύθμιση του βάθους κοπής.
Ρύθμιση του μοχλού ασφάλισης (εικ. A)
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για τη
σύσφιξη του μοχλού ασφάλισης 16 . Η χρήση υπερβολικής
δύναμης μπορεί να προξενήσει ζημιά στη βάση.
Όταν είναι συσφιγμένος ο μοχλός ασφάλισης, το μοτέρ δεν θα
πρέπει να κινείται μέσα στη βάση.
Ρύθμιση χρειάζεται αν ο μοχλός ασφάλισης δεν μπορεί να
ασφαλίσει χωρίς να ασκηθεί υπερβολική δύναμη ή αν το μοτέρ
κινείται μέσα στη βάση μετά τη σύσφιξη.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΜΟΧΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Ανοίξτε το μοχλό ασφάλισης 16 .
2. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλεν των 2 mm περιστρέψτε
τη βίδα ρύθμισης του μοχλού ασφάλισης 17 σε μικρά
βήματα. Περιστρέφοντας τη βίδα δεξιόστροφα ο μοχλός
σφίγγει, ενώ περιστρέφοντας τη βίδα αριστερόστροφα ο
μοχλός ξεσφίγγει.
80
1. Ανοίξτε το μοχλό ασφάλισης 16 που είναι πάνω στη βάση.
2. Πιάστε τη μονάδα μοτέρ με το ένα χέρι, πιέζοντας και τις δύο
προεξοχές ταχείας απασφάλισης 15 .
3. Με το άλλο χέρι πιάστε τη βάση και τραβήξτε το μοτέρ από
τη βάση.
Τοποθέτηση και αφαίρεση κοπτικού
εξαρτήματος (εικ. A, E)
Αντικατάσταση του κολάρου (εικ. A, E)
Η φρέζα σας ξακρίσματος επικολλητών υλικών συνοδεύεται
από κολάρο 6 mm ήδη τοποθετημένο στο εργαλείο. (τα ρούτερ
περιθωρίων GB / LX διατίθενται με κολάρο 1/4»)
1. Ξεβιδώστε τελείως το παξιμάδι 10 του κολάρου.
2. Αφαιρέστε το κολάρο 9 και αντικαταστήστε το.
3. Συσφίξτε το παξιμάδι 10 του κολάρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μη συσφίξετε το παξιμάδι 10 του κολάρου
χωρίς να εγκαταστήσετε πρώτα ένα κοπτικό φρέζας μέσα σε
αυτό. Αν συσφίξετε το παξιμάδι ενός κενού κολάρου, ακόμα και
με το χέρι, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κολάρο 9 .
Ρύθμιση του βάθους κοπής (εικ. C, D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
1. Επιλέξτε και τοποθετήστε το επιθυμητό κοπτικό.
Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή και αφαίρεση
κοπτικού εξαρτήματος.
2. Εισάγετε το μοτέρ στη βάση, αφού διασφαλίσετε ότι η βάση
είναι στερεωμένη στο δακτύλιο ρύθμισης 3 . Τοποθετήστε
τη φρέζα ξακρίσματος λαμιναριστών υλικών πάνω στο
τεμάχιο εργασίας.
3. Ανοίξτε το μοχλό ασφάλισης 16 και περιστρέψτε το
δακτύλιο ρύθμισης βάθους 3 έως ότου το κοπτικό
αγγίξει το τεμάχιο εργασίας. Περιστρέφοντας το δακτύλιο
Ελληνικά
δεξιόστροφα ανυψώνεται το κοπτικό ενώ περιστρέφοντάς
τον αριστερόστροφα το κοπτικό χαμηλώνει.
4. Περιστρέψτε δεξιόστροφα την κλίμακα μικρορρύθμισης 4 έως ότου το 0 στην κλίμακα ευθυγραμμιστεί με το δείκτη
στο κάτω μέρος της προεξοχής ταχείας απελευθέρωσης 15 .
5. Περιστρέψτε το δακτύλιο ρύθμισης βάθους έως ότου ο
δείκτης ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη του επιθυμητού
βάθους κοπής στην κλίμακα μικρορρύθμισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κάθε σημάδι στην κλίμακα ρύθμισης αντιπροσωπεύει
αλλαγή βάθους κατά 0,5 mm.
6. Κλείστε το μοχλό ασφάλισης 16 για να ασφαλίσετε τη βάση.
Προσάρτηση του προσαρμογέα εξαγωγής
σκόνης (εικ. H)
Ο προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης 23 μπορεί να προσαρτηθεί
στο μπροστινό μέρος της υπο-βάσης κάτω από το μοχλό
ασφάλισης όπως φαίνεται στην εικόνα H. Σφίξτε με το χέρι και
τις δύο χειρόβιδες 24 και συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα
αναρρόφησης στη θύρα εξαγωγής σκόνης 25 .
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
1. Αφαιρέστε τη βίδα 21 στο πίσω μέρος της σταθερής βάσης.
2. Περάστε τον οδηγό ακμής μέσα από την εγκοπή 18 για τον
οδηγό ακμής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σταθερής
βάσης. Σφίξτε τα εξαρτήματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε τον οδηγό ακμής, αντιστρέψτε
την παραπάνω διαδικασία. Αφού αφαιρείτε τον οδηγό ακμής,
πάντα να επανατοποθετείτε τη βίδα 21 μέσα στο άνοιγμα
φύλαξης στο πίσω μέρος της βάσης για να μη χαθεί.
Κατεύθυνση προώθησης (εικ. F)
Η κατεύθυνση προώθησης είναι πολύ σημαντική κατά το
φρεζάρισμα και μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μία
επιτυχημένη και σε μία αποτυχημένη εργασία. Η εικόνα F
δείχνει τη σωστή κατεύθυνση τροφοδοσίας για ορισμένες
τυπικές κοπές.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στη
βάση του μοτέρ με το άλλο χέρι στο κάλυμμα του μοτέρ όπως
δείχνει η εικόνα.
Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας του μοτέρ
(εικ. A, B)
Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, τραβήξτε προς τα πάνω
το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 1 . Για να
απενεργοποιήσετε τη μονάδα, πιέστε το διακόπτη πάλι προς τα
κάτω μέσα στο περίβλημα του μοτέρ. Βλ. Εικόνα B.
Χρήση οδηγού ακμής (εικ. A)
Ένας οδηγός ακμής περιλαμβάνεται με τη φρέζα ξακρίσματος
λαμιναριστών υλικών για χρήση με μη καθοδηγούμενα
εξαρτήματα σε καμπύλες ή ευθύγραμμες εφαρμογές.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
81
Ελληνικά
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
82
83
84
85
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N597526
86
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
3/18
Download PDF

advertising