DWE6005 | DeWalt DWE6005 LAMINATE TRIMMER instruction manual

372002-17 EST
DWE6005
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
Joonis / Рисунок 1
a
o
e
c
p
d
l
f
b
q
u
h
s
m
g
j
i
v
n
n
k
r
j
y
t
w
x
3
Joonis / Рисунок 2
a
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
c
d
o
c
p
e
p
Joonis / Рисунок 5
f
j
4
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
y
w
x
5
EESTI KEEL
LAMINAADI TRIMMER
DWE6005
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Väljundvõimsus
Nimikoormuseta kiirus
Lõikesügavus
Lõiketerade diameeter (max)
Padruni suurus (max)
Mass
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
78
3
89
3
78
3
89
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745.
Vibratsioonitugevus ah
ah =
m/s²
< 2,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuutele
eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab tööriista
põhirakendusi. Kui aga tööriista
kasutatakse muul viisil, erinevate
lisatarvikutega või kui seda on halvasti
hooldatud, võib vibratsioonitugevus
erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni
mõju kogu tööaja kestel olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
6
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
230 V tööriistad
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
13 amprit, pistikupesa
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
EESTI KEEL
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DWE6005
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTiga aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
07.10.2013
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
7
EESTI KEEL
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või ravimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
8
d)
e)
f)
g)
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Kui elektritööriista kasutatakse
muuks kui sihtotstarbeks, võib sellest
tuleneda ohtlik olukord.
5) HOOLDAMINE
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See
tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutuseeskirjad
trimmerite kasutamisel
• Hoidke elektritööriista kinni maandatud
käepidemetest, sest lõikur võib kokku
puutuda toitekaabliga. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
• Kinnitage ja toestage detail klambrite või
muul praktilisel viisil kindlale alusele. Kui
hoiate detaili käes või vastu keha, on detail
ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle
kontrolli kaotamist.
• Ärge kunagi käivitage mootorit, kui seda
pole ühte freesi taldadest sisestatud.
Mootor pole mõeldud käes hoidmiseks.
• Kasutage alati ainult sirglõiketera,
soonlõiketera, profiillõiketera, peitellõiketera
või soonega lõikenuga, mille varre diameeter
on 6 – 6,35 (1/4") mm ning mis vastab teie
tööriistale.
EESTI KEEL
• Kasutage lõiketeri, mis sobivad kasutamiseks
töökiirusel 35 000 min-1 ning on asjakohaselt
tähistatud.
HOIATUS: Ärge mitte kunagi kasutage
lõiketeri, mille läbimõõt ületab tehniliste
andmete jaotises välja toodud
maksimaalse diameetri.
• Peitellõiketerade varre maksimaalne
läbimõõt PEAB olema kuni 6,35 mm ja tera
maksimaalne läbimõõt PEAB olema kuni
25,4 mm.
• Peitellõiketerade varre maksimaalne läbimõõt
PEAB olema kuni 6,35 mm; max diameeter
PEAB olema kuni 25,4 mm, max lõikesügavus
PEAB olema kuni 4 mm.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2014 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Mootor
1 Padrun 6 mm (6,35 / 1/4")
1 Võti # 17 mm
1 Sirge ääre juhik
1 Rull-laagri juhik
1 Äratõmbeadapter
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1, 3)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
Toitelüliti
Mootor
Sügavuse reguleerimisrõngas
Mikromuudatuse skaala
Soone tihvtid
Võlliluku nupp
Leedlambid
Spindel
Padrun
Padruni mutter
Lõikuri tera (pole kaasas)
Tald
Alustald
Alustalla kruvid
Kiirvabastusega kinnitusklambrid
Lukustushoob
Lukustushoova reguleerimiskruvi
Juhiku pilu
Sirge ääre juhik
Rull-laagri juhik
Juhtkruvi
Lõikuri tera võll
Tolmueraldusadapter
Sõrmkruvid
Tolmueemaldusport
KASUTUSOTSTARVE
Teie DEWALT DWE6005 laaminaadi trimmer
on väikese tallaga ülitäpne elektritööriist,
mis on disainitud puidu ja plastlaminaadi
professionaalseks trimmimiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
9
EESTI KEEL
Laminaadi trimmer on professionaalne
elektritööriist.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on vastavalt
standardile EN 60745 kahekordselt
isoleeritud; seetõttu pole maandusjuhe
vajalik.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb
käitada läbi tõrkekindla eraldustrafo,
mille primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme ristlõige
on 1,5 mm²; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
10
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et nooklüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitumine võib põhjustada vigastuse.
Mootori sisestamine talda
(joonis 1, 3)
1. Avage lukustushoob (p) tallal.
2. Kui sügavuse reguleerimisrõngas (c) pole
mootoril, keerake rõngas (c) mootorile, kuni
rõngas on mootori ülemise ja alumise osa
keskel. Sisestage mootor talda, joondades
mootori taga oleva soone tallal olevate
süvendi tihvtidega (e). Libistage mootor alla,
kuni sügavuse reguleerimisrõngas hüppab
oma kohale.
3. Reguleerige ettenihke sügavust, keerates
sügavuse reguleerimisrõngast. Vt Ettenihke
sügavuse reguleerimine.
4. Sulgege lukustushoob (p), kui soovitud
sügavus on saavutatud. Ettenihke sügavuse
seadistamise kohta teabe leidmiseks. Vt
Ettenihke sügavuse reguleerimine.
Lukustushoova reguleerimine
(joonis 1)
Üleliigset jõudu ei tohiks kasutada lukustushoova
(p) klammerdamiseks. Kui kasutage liigset jõudu,
võite talda kahjustada.
Kui lukustushoob on klammerdatud, ei tohiks
mootor tallal liikuda.
Reguleerida tuleb siis, kui lukustushoova ei saa
klammerdada ilma täiendava jõuta või kui mootor
liigub tallas pärast klammerdamist.
LUKUSTUSHOOVA KLAMMERDUSJÕU
REGULEERIMINE
1. Avage lukustushoob (p).
2. Kasutades 2 mm kuuskantvõtit, keerake
lukustushoova reguleerkruvi (q) väikeste
osade kaupa.
Kui keerate kruvi päripäeva, läheb hoob
pingule, samal ajal kui keerate kruvi
vastupäeva, siis hoob vabastatakse.
EESTI KEEL
Mootori kiirvabastus (joonis 2)
1. Avage lukustushoob (p) tallal.
2. Haarake mootoriseade ühe käega, vajutage
mõlemad kiirvabastusega kinnitusklambrid (o)
alla.
3. Teise käega haarake tallast ja tõmmake
mootor tallalt ära.
Lõikuri tera sisestamine ja
eemaldamine (joonised 1, 5)
MÄRKUS: Terasid pole kaasas, kuid need on
tarvikutena saadaval.
1. Eraldage mootor (b) talla küljest.
2. Hoidke mootorit (b), vajutades samal ajal
spindli lukustusnuppu (f).
3. Sisestage lõikuri võll (v) padrunisse.
4. Pingutage padruni mutrit (j), kasutades
17 mm võtit.
5. Lõiketera eemaldamiseks, hoidke mootori
võlli, samal ajal kui vajutades spindli lukku (f).
6. Kasutades 17 mm võtit, vabastage padruni
võti (j) paari keeruga ja eemaldage lõiketera.
Padruni vahetamine (joonis 5)
Laminaadi trimmer on varustatud 6 mm suuruse
padruniga, mis on paigaldatud tööriista sisse.
Vastavalt kaasa antud lõiketeradele on saadaval
ka täiendavad täpsuspadrunid.
1. Keerake padruni mutter (j) lõpuni lahti.
2. Eemaldage padrun (i) ja vahetage välja.
3. Pingutage padruni mutrit (j).
MÄRKUS: Ärge kunagi pingutage padruni mutrit
(j) esmalt sellele freesi tera kinnitamata. Kui
pingutate tühja padruni mutrit, isegi kui see on
käsitsi, võite padrunit (i) kahjustada.
Lõikesügavuse reguleerimine
(joonis 3, 4)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage see välja
ja eemaldage vooluallikast enne
lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, reguleerimist või remonti.
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
1. Valige ja paigaldage soovitud lõiketera. Vt
Lõiketera sisestamine ja eemaldamine.
2. Sisestage mootor alusesse tagamaks, et tald
on reguleerimisrõnga (c) külge kinnitatud.
Asetage laminaadi trimmer detailile.
3. Avage lukustushoob (p) ja keerake sügavuse
reguleerimisrõngast (c), kuni lõiketera puutub
detailiga kokku. Keerates rõngast päripäeva,
tõuseb lõiketera, samal ajal kui keerates
vastupäeva, siis lõiketera pea laskub.
4. Keerake mikromuudatuse skaalat (d),
kuni 0 joondub skaalal kiirvabastusega
kinnitusklambriga (o).
5. Keerake sügavuse reguleerimisrõngast
seni, kui osuti on joondu soovitud ettenihke
sügavuse märgistusega mikromuutuse
skaalal.
MÄRKUS: Iga märgistus muutuse skaalal
viitab 0,5 mm suurusele sügavuse muutusele.
6. Sulgege lukustushoob (p), et tald lukustada.
Äratõmbeadapteri
paigaldamine (joonis 8)
Äratõmbeadapteri (w) saab kinnitada alustalla
esikülje külge, mis on lukustushoova all,
nagu näidatud joonisel 8. Kinnitage mõlemad
sõrmkruvid (x) ja kinnitage tolmuimeja voolik
tolmueemalduspordiga (y).
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
Õige käte asend (joonis 7)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilist liikumist.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi on mootori
tallal ja teine käsi on mootori kattel, nagu
näidatud.
Mootori käivitamine ja
seiskamine (joonis 1, 2)
Lülitage seade sisse, tõmmake toitelüliti (a) üles.
Seadme väljalülitamiseks vajutage lüliti tagasi
mootori korpusesse. Vaata joonis 2.
11
EESTI KEEL
Ääre juhiku kasutamine
(joonis 1)
Ääre juhik on teie laminaadi trimmeriga kaasas,
et kasutada juhikute teradega kurvilise või sirge
töö korral.
1. Eemaldage kruvi (u) fikseeritud talla tagant.
2. Libistage ääre juhik selle pilusse (r)
fikseeritud talla taga. Pingutage riistvara.
MÄRKUS: Ääre juhiku eemaldamiseks toimige
eespool toodud protseduurile vastupidises
järjekorras. Pärast ääre eemaldamist asetage
kruvi (u) alati tagasi hoiuauku, mis on talla taga, et
vältida selle kadumist.
Ettetoite suund (joonis 6)
Ettetoite suund on väga oluline trimmimise
ajal ja see võib määrata, kas töö õnnestub või
ebaõnnestub. Joonis 6 näitab ettetoite õiget
suunda mõne tüüpilisema ettenihke jaoks.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et nooklüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitumine võib põhjustada vigastuse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
12
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОКАНТОВОЧНЫЙ ФРЕЗЕР
DWE6005
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Выходная мощность
Скорость без нагрузки
Глубина фрезерования
Диаметр фрезы (макс.)
Цанговый патрон (макс.)
Вес
LPA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения акустической
мощности)
Вт
об/мин
мм
мм
мм
кг
DWE6005- QS
230
1
590
16 000 - 34 000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16 000 - 34 000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16 000 - 35 000
22
25,4
6,35
2,1
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
78
3
89
78
3
89
78
3
89
дБ(А)
3
3
3
В
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745.
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включён, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE6005
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
14
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
07.10.2013
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
e)
f)
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
16
c)
d)
e)
f)
g)
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности при
работе окантовочными
фрезерами
• Держите электроинструмент
за изолированные рукоятки,
поскольку фреза может задеть
кабель подключения к электросети.
Разрезание находящего под
напряжением провода делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Никогда не запускайте
электродвигатель без
установленного на фрезер основания.
До двигателя нельзя дотрагиваться
руками.
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6 – 6,35 (1/4»)
и в соответствии с размером цангового
патрона Вашего инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости 35,000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
• Пазовые фрезы: максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ 6,35 мм,
максимальный диаметр фрезерования
ДОЛЖЕН БЫТЬ 25,4 мм.
• Желобчатые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
6,35 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ 25,4 мм,
максимальная ширина реза ДОЛЖНА
БЫТЬ 4 мм.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2014 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Узел электродвигателя
1 Цанговый патрон 6 мм (6,35 / 1/4»)
1 Гаечный ключ 17 мм
1 Прямая направляющая для кромок
1 Роликовый копир
1 Переходник для подключения устройств
пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
Пусковой выключатель
Узел электродвигателя
Кольцо регулировки глубины резания
Регулировочная микрошкала
Пазовые штифты
Кнопка блокировки шпинделя
Светодиодные индикаторы
Шпиндель
Цанговый патрон
Гайка цангового патрона
Фреза (не входит в комплект поставки
инструмента)
Основание
Нижняя опора
Винты нижней опоры
Быстрозажимные язычки
Зажимной рычаг
Регулировочный винт зажимного рычага
Пазы для направляющей
Прямая направляющая для кромок
Роликовый копир
Винт направляющей
Хвостовик фрезы
Переходник для подключения устройства
пылеудаления
Зажимные винты
Отверстие пылеотвода
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш окантовочный фрезер DWE6005
DEWALT является компактным высокоточным
электроинструментом, предназначенным для
профессиональных работ по оформлению
18
фасок и профильных кромок заготовок из
дерева и слоистого пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный окантовочный фрезер является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
РУССКИЙ ЯЗЫК
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка электродвигателя
в основание (Рис. 1, 3)
1. Откройте зажимной рычаг (р) на
основании.
2. Если на двигателе нет кольца
регулировки глубины реза (с), навинтите
кольцо (с) на двигатель, чтобы оно
оказалось приблизительно посередине
между верхней и нижней частью
двигателя. Установите двигатель
в основание, вставив штифты (е) на
основании в паз с задней стороны
двигателя. Перемещайте двигатель вниз,
пока кольцо регулировки глубины реза не
защелкнется на месте.
3. Отрегулируйте глубину реза, поворачивая
кольцо регулировки глубины реза. См.
раздел «Настройка глубины реза».
4. Закройте зажимной рычаг (р), когда
будет достигнута необходимая глубина
реза. Дополнительную информацию
по регулировке глубины см. в разделе
«Настройка глубины реза».
Регулировка зажимного
рычага (Рис. 1)
При закрытии зажимного рычага не
оказывайте излишнего давления (р).
Излишнее давление может повредить
основание.
При закрытом зажимном рычаге двигатель не
должен перемещаться в основании.
Если зажимной рычаг не закрывается
без применения излишнего давления или
двигатель перемещается в сновании после
закрытия рычага, необходимо провести
регулировку.
РЕГУЛИРОВКА СИЛЫ ЗАКРЫТИЯ
ЗАЖИМНОГО РЫЧАГА:
1. Откройте зажимной рычаг (р).
2. Шестигранным гаечным ключом 2 мм
немного подкрутите регулировочный винт
зажимного рычага (q).
Затягивание винта по часовой стрелке
затянет рычаг, затягивание винта против
часовой стрелки ослабит рычаг.
Быстросъёмный двигатель
(Рис. 2)
1. Откройте зажимной рычаг (р) на
основании.
2. Одной рукой возьмитесь за узел
электродвигателя, нажимая на оба язычка
(о).
3. Другой рукой возьмитесь за основание
и снимите с него двигатель.
Установка и извлечение
фрезы (Рис. 1, 5)
ПРИМЕЧАНИЕ: Фрезы не включены
в комплект поставки инструмента. Их можно
приобрести отдельно.
1. Отделите съёмный двигатель (b) от
основания.
2. Держите съёмный двигатель (b) и,
одновременно, нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя (f).
3. Вставьте хвостовик фрезы (v) в цанговый
патрон (i).
4. Затяните гайку цангового патрона (j),
используя гаечный ключ 17 мм.
5. Для извлечения фрезы, держите вал
двигателя и, одновременно нажимайте на
кнопку блокировки шпинделя (f).
6. Используя ключ 17 мм, ослабьте гайку
цангового патрона (j) на несколько
оборотов и извлеките фрезу.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена цангового патрона
(Рис. 5)
Ваш окантовочный фрезер оборудован
цанговым патроном 6 мм. В комплект
поставки инструмента входят 2 других типа
цанговых патронов для использования
с различными фрезами.
1. Полностью открутите гайку цангового
патрона (j).
2. Снимите цанговый патрон (i) и установите
другой цанговый патрон.
3. Затяните гайку цангового патрона (j).
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не затягивайте гайку
цангового патрона (j) без предварительно
установленной фрезы. Затягивание гайки
пустого цангового патрона, даже вручную,
может повредить патрон (i).
Настройка глубины реза
(Рис. 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
1. Выберите и установите нужную фрезу.
См. раздел «Установка и извлечение
фрезы».
2. Установите двигатель в основание,
проследив, что на основании установлено
кольцо регулировки глубины реза (с).
Поместите окантовочный фрезер на
заготовку.
3. Откройте зажимной рычаг (р)
и поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза (с) до тех пор, пока фреза
не коснется заготовки. Поворот кольца по
часовой стрелке поднимет фрезу, поворот
кольца против часовой стрелки опустит
головку фрезера.
4. Поворачивайте регулировочную
микрошкалу (d) по часовой стрелке, пока
0 на шкале не сровняется с указателем на
быстрозажимном язычке (о).
5. Поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза до тех пор, пока указатель
20
не сравняется с отметкой желаемой
глубины реза, обозначенной на
микрошкале. ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая
отметка на регулировочной шкале
соответствует изменению глубины реза
на 0,5 мм.
6. Закройте зажимной рычаг (р), фиксируя
основание.
Установка переходника для
подключения устройств
пылеудаления (Рис. 8)
Переходник для подключения устройств
пылеудаления (w) устанавливается
в передней части нижней опоры под
зажимным рычагом, как изображено на
Рис. 8. Вручную затяните зажимные винты (х)
и подсоедините шланг пылесоса к отверстию
пылеотвода (у).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основание
РУССКИЙ ЯЗЫК
двигателя, другой рукой удерживайте крышку
двигателя, как показано на рисунке.
Запуск и останов
электродвигателя (Рис. 1, 2)
Чтобы включить инструмент, сдвиньте
клавишу пускового выключателя (а) вверх.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте
клавишу пускового выключателя назад
к корпусу двигателя. См. Рисунок 2.
Использование прямой
направляющей для кромок
(Рис. 1)
В комплект поставки окантовочного
фрезера входит прямая направляющая для
использования с насадками при выполнении
фигурных или прямых резов.
1. Извлеките винт (u) из задней стороны
фиксированного основания.
2. Вдвиньте направляющую для кромок
в пазы (r), расположенные на задней
стороне фиксированного основания.
Крепко затяните винты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для извлечения
направляющей для кромок выполните те же
действия в обратной последовательности.
После извлечения направляющей для
кромок всегда устанавливайте винт (u)
в отверстие на задней стороне основания для
предотвращения его утери.
Направление подачи (Рис. 6)
Направление подачи имеет большое
значение при фрезеровании, и от него
зависит успех или неудача в работе. На
Рисунке 6 показано правильное направление
подачи при выполнении некоторых типовых
резов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
DEWALT дополнительные
принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00230306 - 05-06-2014
22
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising