DWE6005 | DeWalt DWE6005 LAMINATE TRIMMER instruction manual

370001-38 LT
DWE6005
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
14
Pav. / Рисунок 1
a
o
e
c
p
d
l
f
b
q
u
h
s
m
g
j
i
v
n
n
k
r
j
y
t
w
x
3
Pav. / Рисунок 2
a
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
c
d
o
c
p
e
p
Pav. / Рисунок 5
f
j
4
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
y
w
x
5
LIETUVIŲ
LAMINATO FREZA
DWE6005
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galios išvestis
Greitis be apkrovos
Frezavimo gylis
Frezavimo antgalių skersmuo (maks.)
Žiedo dydis (maks.)
Svoris
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16 000–34 000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16 000–34 000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16 000–35 000
22
25,4
6,35
2,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
78
3
89
3
78
3
89
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745.
Vibracijos emisijos dydis ah
ah =
m/s²
< 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
6
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai:
Europa
Jungtinė
Karalystė ir
Airija
230 V elektriniai
įrankiai
230 V elektriniai
įrankiai
Maitinimo tinklo el. srovės
stiprumas – 10 amperų
El. srovės stiprumas
kištukuose – 13 amperų
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
LIETUVIŲ
PAVOJUS: Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
ĮSPĖJIMAS: Reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO: Reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: Nurodo pavojų, nesusijusį
su susižalojimu, kuris, jo nevengiant,
galėtų baigtis žala turtui.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
Reiškia elektros smūgio pavojų.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami elektriniais įrankiais
pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys
ir vaikai būtų atokiau. Jie gali blaškyti
dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DWE6005
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/
EB, EN 60745-1, EN 60745-2-17
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2013-07-10
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai turi tikti lizdui.
Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko.
Su įžemintais elektriniais įrankiais
niekada nenaudokite jokių adapterių.
Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
7
LIETUVIŲ
f)
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
8
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
LIETUVIŲ
Papildomos saugos taisyklės
naudojant frezas
• Laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų,
laikymui skirtų vietų, nes pjoviklis gali
užkliudyti savo paties laidą. Prisilietus prie
laido, kuriuo teka elektros srovė, išorinės
metalinės dalys taip pat tampa „gyvos“ ir gali
nutrenkti operatorių.
• Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
• Niekada nejunkite variklio bloko, kai jis
yra ištrauktas iš frezos pagrindo. Variklio
negalima naudoti laikant jį rankose.
• Visada naudokite tiesiuosius antgalius,
įlaidavimo antgalius, profilinius antgalius,
išdrožų antgalius arba griovelių darymo
peilius su 6–6,35 mm (1/4 col.) skersmens
jungiamuoju galu, atitinkančiu jūsų įrankio
griebtuvo dydį.
• Visada naudokite frezavimo antgalius,
tinkamus 35 000 min-1 greičiui, ir atitinkamai
paženklintus.
ĮSPĖJIMAS: Niekada nenaudokite
frezavimo antgalių, kurių skersmuo
viršija maksimalų skersmenį, nurodytą
techninių duomenų skyriuje.
• Išdrožų antgalių maksimalus jungiamojo
galo skersmuo PRIVALO būti 6,35 mm,
o maksimalus skersmuo PRIVALO būti
25,4 mm.
• Griovelių darymo peilių maksimalus
jungiamojo galo skersmuo PRIVALO būti
6,35 mm, maksimalus skersmuo PRIVALO
būti 25,4 mm, o maksimalus pjovimo gylis
PRIVALO būti 4 mm.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 variklio blokas
1 žiedas, 6 mm (6,35 / 1/4 col.)
1 veržliaraktis # 17 mm
1 tiesusis kreiptuvas
1 rutulinio guolio kreiptuvas
1 dulkių ištraukimo adapteris
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1, 3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižeisti.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Įjungimo / išjungimo jungiklis
Variklio blokas
Gylio reguliavimo žiedas
Mikroreguliavimo skalė
Griovelio kaiščiai
Veleno fiksavimo mygtukas
Diodinės lemputės
Velenas
Žiedas
Griebtuvo veržlė
9
LIETUVIŲ
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
Frezavimo antgalis (nepateiktas)
Pagrindas
Pagrindo atrama
Pagrindo atramos varžtai
Greitojo atlaisvinimo ąselės
Fiksavimo svirtis
Fiksavimo svirties reguliavimo varžtas
Anga kreiptuvui
Tiesusis kreiptuvas
Rutulinio guolio kreiptuvas
Kreiptuvo varžtas
Frezavimo antgalio jungiamasis galas
Dulkių ištraukimo adapteris
Kaištiniai varžtai
Dulkių išleidimo anga
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Ši „DEWALT“ laminato freza DWE6005 yra labai
tikslus elektrinis įrankis mažu pagrindu, skirtas
profesionaliam medienos ir plastiko laminato
frezavimui.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Ši laminato freza yra profesionalus elektrinis
įrankis.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Remiantis standartu EN 60745, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
10
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite
tik aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus,
atitinkančius šio įrankio galingumą (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo yra 1,5 mm²; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Variklio įdėjimas į pagrindą
(1, 3 pav.)
1. Atlenkite ant pagrindo esančią fiksavimo svirtį
(p).
2. Jeigu ant variklio nėra gylio reguliavimo žiedo
(c), užsukite žiedą (c) ant variklio; sukite
tol, kol žiedas bus maždaug viduryje tarp
variklio viršaus ir apačios. Įtaisykite variklį
į pagrindą, sutapdindami variklio bloko gale
esantį griovelį su pagrindo griovelio kaiščiais
(e). Kiškite variklį tol, kol tinkamai užsifiksuos
gylio reguliavimo žiedas.
LIETUVIŲ
3. Sureguliuokite pjūvio gylį, sukdami gylio
reguliavimo žiedą. Žr. skyrių Pjūvio gylio
reguliavimas.
5. Norėdami išimti frezavimo antgalį, laikykite už
variklio bloko, tuo pat metu spausdami veleno
fiksatorių (f).
4. Nustatę norimą gylį, užspauskite fiksavimo
svirtį (p). Informacijos apie tai, kaip nustatyti
pjovimo gylį, rasite skyriuje Pjūvio gylio
reguliavimas.
6. Naudodami 17 mm veržliaraktį, pasukite
žiedo veržlę (j) kelis pasukimus ir ištraukite
frezavimo antgalį.
Fiksavimo svirties
reguliavimas (1 pav.)
Užspaudžiant fiksavimo svirtį (p), negalima
naudoti pernelyg stiprios jėgos. Spaudžiant per
stipriai galima sugadinti pagrindą.
Užspaudus fiksavimo svirtį, variklis pagrinde turi
nejudėti.
Jeigu fiksavimo svirties užspausti be didelės
jėgos negalima arba jeigu ją užspaudus variklis
pagrinde juda, reikia sureguliuoti.
FIKSAVIMO SVIRTIES SUSPAUDIMO JĖGOS
NUSTATYMAS
1. Atlenkite fiksavimo svirtį (p).
2. Šešiakampiu 2 mm skersmens veržliarakčiu
po truputį sukite fiksavimo svirties reguliavimo
varžtą (q).
Sukant varžtą pagal laikrodžio rodyklę, svirtis
užveržiama, o sukant varžtą prieš laikrodžio
rodyklę, svirtis atlaisvinama.
Variklio greitasis atlaisvinimas
(2 pav.)
1. Atlenkite ant pagrindo esančią fiksavimo svirtį
(p).
2. Viena ranka suimkite už variklio bloko,
nuspausdami abi greitojo atlaisvinimo ąseles
(o).
3. Kita ranka suimkite už pagrindo ir ištraukite
variklį iš pagrindo.
Frezavimo antgalio įdėjimas ir
išėmimas (1, 5 pav.)
PASTABA: Frezavimo antgaliai nepateikiami, bet
juos galima įsigyti atskirai, kaip priedus.
1. Atskirkite variklio bloką (b) nuo pagrindo.
2. Laikykite variklio bloką (b), tuo pat metu
spausdami veleno fiksavimo mygtuką (f).
3. Įkiškite frezavimo antgalio jungiamąjį galą (v)
į žiedą (i).
4. Užveržkite žiedo veržlę (j) 17 mm
veržliarakčiu.
Žiedo keitimas (5 pav.)
Laminato freza pateikiama su 6 mm žiedu,
pritvirtintu prie įrankio. Taip pateikiami du
papildomi tikslieji žiedai, tinkami naudojamiems
frezavimo antgaliams.
1. Visiškai atsukite žiedo veržlę (j).
2. Nuimkite žiedą (i) ir pakeiskite jį.
3. Tvirtai užveržkite žiedo veržlę (j).
PASTABA: Niekada neveržkite žiedo veržlės (j),
pirmiau į jį neįkišę frezavimo antgalio. Veržiant
tuščio žiedo veržlę net ranka, žiedas (i) gali būti
sugadintas.
Pjovimo gylio reguliavimas
(3, 4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš įrengdami ir
nuimdami priedus, prieš reguliuodami
arba atlikdami remonto darbus,
išjunkite įrenginį ir ištraukite jo kištuką
iš elektros lizdo. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
1. Pasirinkite ir sumontuokite norimą antgalį.
Žr. skyrių Frezavimo antgalio įdėjimas ir
išėmimas.
2. Įtaisykite variklį į pagrindą, užtikrindami, kad
pagrindas būtų pritvirtintas prie reguliavimo
žiedo (c). Dėkite laminato frezą ant ruošinio.
3. Atlenkite fiksavimo svirtį (p) ir sukite gylio
reguliavimo žiedą (c) tol, kol antgalis lies
ruošinį. Sukant žiedą pagal laikrodžio rodyklę,
frezavimo antgalis kils, o sukant prieš
laikrodžio rodyklę – leisis.
4. Sukite reguliavimo skalę (d) tol, kol ant skalės
esantis 0 sutaps su rodykle, esančia ant
greitojo atlaisvinimo ąselės (o).
5. Sukite gylio reguliavimo žiedą tol, kol rodyklės
sutaps su norimo pjūvio gylio žyma, esančia
mikroreguliavimo skalėje.
PASTABA: Reguliavimo skalė sugraduota
0,5 mm padalomis gyliui nustatyti.
6. Užlenkite fiksavimo svirtį (p), kad pagrindas
būtų užfiksuotas.
11
LIETUVIŲ
Dulkių ištraukimo adapterio
montavimas (8 pav.)
Dulkių ištraukimo adapterį (w) galima pritvirtinti
prie pagrindo atramos priekio, po fiksavimo
svirtimi, kaip pavaizduota 8 paveikslėlyje.
Rankomis priveržkite kaištinius varžtus (x) ir
prie dulkių ištraukimo angos (y) prijunkite dulkių
siurblio žarną.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
Tinkama rankų padėtis (7 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje, kaip parodyta.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant variklio pagrindo, o kita ranka – ant variklio
dangtelio, kaip pavaizduota.
Variklio įjungimas ir
išjungimas (1, 2 pav.)
Norėdami įjungti įrenginį, patraukite įjungimo/
išjungimo jungiklį (a) aukštyn. Norėdami įrenginį
išjungti, įspauskite jungiklį atgal į variklio korpusą.
Žr. 2 pav.
Kraštų kreiptuvo naudojimas
(1 pav.)
Laminato frezoje įrengtas kraštų kreiptuvas
naudojamas su nekreipiamaisiais frezavimo
antgaliais pjaunant lenktas linijas arba atliekant
tiesius pjūvius.
1. Išsukite varžtą (u), esantį fiksuoto pagrindo
gale.
2. Įstumkite kraštų kreiptuvą į kraštų kreiptuvo
angą (r), esančią fiksuoto pagrindo gale.
Priveržkite varžtus.
12
PASTABA: Norėdami nuimti kraštų kreiptuvą,
atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Nuėmę kraštų kreiptuvą, visada vėl įsukite
varžtą (u) į pagrindo gale esančią skylę, kad jo
nepamestumėte.
Tiekimo kryptis (6 pav.)
Frezuojant labai svarbi tiekimo kryptis, nes nuo
jos priklauso, ar darbas bus atliktas tinkamai,
ar ruošinys bus sugadintas. 6 paveikslėlyje
pavaizduota tinkama tiekimo kryptis atliekant kai
kuriuos tipinius pjūvius.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
LIETUVIŲ
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norint
sumažinti susižeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli
informacija apie mūsų produktų techninio
aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОКАНТОВОЧНЫЙ ФРЕЗЕР
DWE6005
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Выходная мощность
Скорость без нагрузки
Глубина фрезерования
Диаметр фрезы (макс.)
Цанговый патрон (макс.)
Вес
LPA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения акустической
мощности)
Вт
об/мин
мм
мм
мм
кг
DWE6005- QS
230
1
590
16 000 - 34 000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16 000 - 34 000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16 000 - 35 000
22
25,4
6,35
2,1
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
78
3
89
78
3
89
78
3
89
дБ(А)
3
3
3
В
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745.
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
14
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включён, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
РУССКИЙ ЯЗЫК
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE6005
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
07.10.2013
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
16
e)
f)
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c)
d)
e)
f)
g)
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности при
работе окантовочными
фрезерами
• Держите электроинструмент
за изолированные рукоятки,
поскольку фреза может задеть
кабель подключения к электросети.
Разрезание находящего под
напряжением провода делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Никогда не запускайте
электродвигатель без
установленного на фрезер основания.
До двигателя нельзя дотрагиваться
руками.
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6 – 6,35 (1/4»)
и в соответствии с размером цангового
патрона Вашего инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости 35,000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
• Пазовые фрезы: максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ 6,35 мм,
максимальный диаметр фрезерования
ДОЛЖЕН БЫТЬ 25,4 мм.
• Желобчатые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
6,35 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ 25,4 мм,
18
максимальная ширина реза ДОЛЖНА
БЫТЬ 4 мм.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2014 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Узел электродвигателя
1 Цанговый патрон 6 мм (6,35 / 1/4»)
1 Гаечный ключ 17 мм
1 Прямая направляющая для кромок
1 Роликовый копир
1 Переходник для подключения устройств
пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
Пусковой выключатель
Узел электродвигателя
Кольцо регулировки глубины резания
Регулировочная микрошкала
Пазовые штифты
Кнопка блокировки шпинделя
Светодиодные индикаторы
Шпиндель
Цанговый патрон
Гайка цангового патрона
Фреза (не входит в комплект поставки
инструмента)
Основание
Нижняя опора
Винты нижней опоры
Быстрозажимные язычки
Зажимной рычаг
Регулировочный винт зажимного рычага
Пазы для направляющей
Прямая направляющая для кромок
Роликовый копир
Винт направляющей
Хвостовик фрезы
Переходник для подключения устройства
пылеудаления
Зажимные винты
Отверстие пылеотвода
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш окантовочный фрезер DWE6005
DEWALT является компактным высокоточным
электроинструментом, предназначенным для
профессиональных работ по оформлению
фасок и профильных кромок заготовок из
дерева и слоистого пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный окантовочный фрезер является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка электродвигателя
в основание (Рис. 1, 3)
1. Откройте зажимной рычаг (р) на
основании.
2. Если на двигателе нет кольца
регулировки глубины реза (с), навинтите
кольцо (с) на двигатель, чтобы оно
оказалось приблизительно посередине
между верхней и нижней частью
двигателя. Установите двигатель
в основание, вставив штифты (е) на
основании в паз с задней стороны
двигателя. Перемещайте двигатель вниз,
пока кольцо регулировки глубины реза не
защелкнется на месте.
3. Отрегулируйте глубину реза, поворачивая
кольцо регулировки глубины реза. См.
раздел «Настройка глубины реза».
4. Закройте зажимной рычаг (р), когда
будет достигнута необходимая глубина
реза. Дополнительную информацию
по регулировке глубины см. в разделе
«Настройка глубины реза».
Регулировка зажимного
рычага (Рис. 1)
При закрытии зажимного рычага не
оказывайте излишнего давления (р).
20
Излишнее давление может повредить
основание.
При закрытом зажимном рычаге двигатель не
должен перемещаться в основании.
Если зажимной рычаг не закрывается
без применения излишнего давления или
двигатель перемещается в сновании после
закрытия рычага, необходимо провести
регулировку.
РЕГУЛИРОВКА СИЛЫ ЗАКРЫТИЯ
ЗАЖИМНОГО РЫЧАГА:
1. Откройте зажимной рычаг (р).
2. Шестигранным гаечным ключом 2 мм
немного подкрутите регулировочный винт
зажимного рычага (q).
Затягивание винта по часовой стрелке
затянет рычаг, затягивание винта против
часовой стрелки ослабит рычаг.
Быстросъёмный двигатель
(Рис. 2)
1. Откройте зажимной рычаг (р) на
основании.
2. Одной рукой возьмитесь за узел
электродвигателя, нажимая на оба язычка
(о).
3. Другой рукой возьмитесь за основание
и снимите с него двигатель.
Установка и извлечение
фрезы (Рис. 1, 5)
ПРИМЕЧАНИЕ: Фрезы не включены
в комплект поставки инструмента. Их можно
приобрести отдельно.
1. Отделите съёмный двигатель (b) от
основания.
2. Держите съёмный двигатель (b) и,
одновременно, нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя (f).
3. Вставьте хвостовик фрезы (v) в цанговый
патрон (i).
4. Затяните гайку цангового патрона (j),
используя гаечный ключ 17 мм.
5. Для извлечения фрезы, держите вал
двигателя и, одновременно нажимайте на
кнопку блокировки шпинделя (f).
6. Используя ключ 17 мм, ослабьте гайку
цангового патрона (j) на несколько
оборотов и извлеките фрезу.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена цангового патрона
(Рис. 5)
Ваш окантовочный фрезер оборудован
цанговым патроном 6 мм. В комплект
поставки инструмента входят 2 других типа
цанговых патронов для использования
с различными фрезами.
1. Полностью открутите гайку цангового
патрона (j).
2. Снимите цанговый патрон (i) и установите
другой цанговый патрон.
3. Затяните гайку цангового патрона (j).
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не затягивайте гайку
цангового патрона (j) без предварительно
установленной фрезы. Затягивание гайки
пустого цангового патрона, даже вручную,
может повредить патрон (i).
Настройка глубины реза
(Рис. 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
1. Выберите и установите нужную фрезу.
См. раздел «Установка и извлечение
фрезы».
2. Установите двигатель в основание,
проследив, что на основании установлено
кольцо регулировки глубины реза (с).
Поместите окантовочный фрезер на
заготовку.
3. Откройте зажимной рычаг (р)
и поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза (с) до тех пор, пока фреза
не коснется заготовки. Поворот кольца по
часовой стрелке поднимет фрезу, поворот
кольца против часовой стрелки опустит
головку фрезера.
4. Поворачивайте регулировочную
микрошкалу (d) по часовой стрелке, пока
0 на шкале не сровняется с указателем на
быстрозажимном язычке (о).
5. Поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза до тех пор, пока указатель
не сравняется с отметкой желаемой
глубины реза, обозначенной на
микрошкале. ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая
отметка на регулировочной шкале
соответствует изменению глубины реза
на 0,5 мм.
6. Закройте зажимной рычаг (р), фиксируя
основание.
Установка переходника для
подключения устройств
пылеудаления (Рис. 8)
Переходник для подключения устройств
пылеудаления (w) устанавливается
в передней части нижней опоры под
зажимным рычагом, как изображено на
Рис. 8. Вручную затяните зажимные винты (х)
и подсоедините шланг пылесоса к отверстию
пылеотвода (у).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основание
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
двигателя, другой рукой удерживайте крышку
двигателя, как показано на рисунке.
Запуск и останов
электродвигателя (Рис. 1, 2)
Чтобы включить инструмент, сдвиньте
клавишу пускового выключателя (а) вверх.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте
клавишу пускового выключателя назад
к корпусу двигателя. См. Рисунок 2.
Использование прямой
направляющей для кромок
(Рис. 1)
В комплект поставки окантовочного
фрезера входит прямая направляющая для
использования с насадками при выполнении
фигурных или прямых резов.
1. Извлеките винт (u) из задней стороны
фиксированного основания.
2. Вдвиньте направляющую для кромок
в пазы (r), расположенные на задней
стороне фиксированного основания.
Крепко затяните винты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для извлечения
направляющей для кромок выполните те же
действия в обратной последовательности.
После извлечения направляющей для
кромок всегда устанавливайте винт (u)
в отверстие на задней стороне основания для
предотвращения его утери.
Направление подачи (Рис. 6)
Направление подачи имеет большое
значение при фрезеровании, и от него
зависит успех или неудача в работе. На
Рисунке 6 показано правильное направление
подачи при выполнении некоторых типовых
резов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
22
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
РУССКИЙ ЯЗЫК
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
DEWALT дополнительные
принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00230304 - 04-06-2014
23
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
Download PDF

advertising