DWE6005 | DeWalt DWE6005 LAMINATE TRIMMER instruction manual

371001-76 LV
DWE6005
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
14
Attēls / Рисунок 1
a
o
e
c
p
d
l
f
b
q
u
h
s
m
g
j
i
v
n
n
k
r
j
y
t
w
x
3
Attēls / Рисунок 2
a
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 4
c
d
o
c
p
e
p
Attēls / Рисунок 5
f
j
4
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
Attēls / Рисунок 8
y
w
x
5
LATVIEŠU
MALU FRĒZE
DWE6005
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Izejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Griešanas dziļums
Griežņu diametrs (maks.)
Ietvara izmērs (maks.)
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
78
3
89
3
78
3
89
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu
iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
6
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
Apvienotā
Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
230 V instrumenti
13 ampēri, spraudkontakti
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
LATVIEŠU
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DWE6005
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
07.10.2013.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
7
LATVIEŠU
d)
e)
f)
Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
8
f)
g)
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
LATVIEŠU
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Papildu drošības noteikumi
frēzēm
• Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, jo grieznis var
saskarties ar instrumenta vadu. Ja grieznis
saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
• Dzinēju nedrīkst darbināt, līdz tas nav
uzstādīts kādā no frēzmašīnas pamatnēm.
Dzinēju nav paredzēts turēt rokā.
• Lietojiet taisnzobu frēzi, gropju frēzi, profilu
frēzi, rievfrēzi vai robotu asmeni ar 6–6,35 mm
(1/4 collas) lielu kāta diametru, kas atbilst
konkrētā instrumenta ietvara izmēram.
• Jāizmanto tādi griežņi, kas piemēroti vismaz
35 000 min-1 lielam ātrumam un ir attiecīgi
marķēti.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neizmantojiet tādus griežņus, kuru
maksimālais diametrs pārsniedz
tehniskajos datos minēto.
• Rievfrēzes kāta maksimālajam diametram
JĀBŪT 6,35 mm, maksimālajam diametram
JĀBŪT 25,4 mm.
• Robotā asmens kāta maksimālajam
diametram JĀBŪT 6,35 mm, maksimālajam
diametram JĀBŪT 25,4 mm un maksimālajam
griešanas platumam JĀBŪT 4 mm.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2014 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 dzinēja bloks
1 ietvars: 6mm (6,35 / 1/4 colla)
1 uzgriežņu atslēga # 17 mm
1 taisnās malas vadīkla
1 rullīšu gultņu vadīkla
1 putekļu izvadatveres adapters
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
dzinēja bloks
dziļuma regulēšanas ripa
mikroregulēšanas skala
ierobu tapas
vārpstas bloķēšanas poga
gaismas diodes
vārpsta
9
LATVIEŠU
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
ietvars
ietvara uzgrieznis
grieznis (nav iekļauts komplektācijā)
pamatne
apakšpamatne
apakšpamatnes skrūves
ātrās atvienošanas skavas
bloķēšanas svira
bloķēšanas sviras regulēšanas skrūve
vadīklas atvere
taisnās malas vadīkla
rullīšu gultņu vadīkla
vadskrūve
griežņa ass
putekļu izvadatveres adapters
pirksta skrūves
putekļu izvadatvere
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
DEWALT malu frēze DWE6005 ir augstas
precizitātes elektroinstruments ar mazu pamatni,
kas paredzēts profesionāliem koksnes un
plastmasas laminātu malu apgriešanas darbiem.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jauda (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm²;
maksimālais garums ir 30 m.
Šī malu frēze ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no
tā pilnībā nost.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
10
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Taustiņslēdzim jāatrodas izslēgtā
pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Dzinēja ievietošana pamatnē
(1., 3. att.)
1. Atveriet bloķēšanas sviru (p), kas atrodas pie
pamatnes.
2. Ja dziļuma regulēšanas ripa (c) nav uzstādīta
uz dzinēja, stumiet to (c) uz dzinēja tiktāl, līdz
ripa atrodas aptuveni pa vidu starp dzinēja
augšpusi un apakšpusi. Ievietojiet dzinēju
pamatnē, savietojot dzinēja bloka aizmugurē
esošo ierobu ar pamatnes ierobu tapām
LATVIEŠU
(e). Stumiet dzinēju uz leju, līdz dziļuma
regulēšanas ripa nofiksējas vietā.
3. Noregulējiet griešanas dziļumu, griežot
dziļuma regulēšanas ripu. Sk. sadaļu
Griešanas dziļuma regulēšana.
4. Aizveriet bloķēšanas sviru (p), tiklīdz ir
panākts vajadzīgais dziļums. Informāciju par
griešanas dziļuma iestatīšanu sk. sadaļā
Griešanas dziļuma regulēšana.
Bloķēšanas sviras regulēšana
(1. att.)
Nofiksējot bloķēšanas sviru (p), nespiediet to
pārāk spēcīgi. Pārmērīgs spēks var sabojāt
pamatni.
Kad bloķēšanas svira ir nofiksēta, dzinējs
pamatnē ir nekustīgs.
Bloķēšanas svira ir jānoregulē, ja to nevar
nofiksēt bez pārmērīga spēka vai ja dzinējs pēc
nofiksēšanas kustas pamatnē.
BLOĶĒŠANAS SVIRAS FIKSĒŠANAS SPĒKA
REGULĒŠANA
1. Atveriet bloķēšanas sviru (p).
2. Ar 2 mm sešstūru uzgriežņu atslēgu
pakāpeniski pa nelieliem apgriezieniem
grieziet bloķēšanas sviras regulēšanas skrūvi
(q).
Griežot skrūvi pulksteņrādītāja virzienā,
svira tiek pievilka, savukārt, griežot skrūvi
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, svira tiek
atbrīvota.
Dzinēja ātrās atlaišanas
skavas (2. att.)
1. Atveriet bloķēšanas sviru (p), kas atrodas pie
pamatnes.
2. Ar vienu roku satveriet dzinēja bloku,
nospiežot abas ātrās atlaišanas skavas (o).
3. Ar otru roku satveriet pamatni un izvelciet
dzinēju ārā no pamatnes.
Griežņa ievietošana un
izņemšana (1., 5. att.)
PIEZĪME. Griežņi nav iekļauti komplektācijā, bet
tos var iegādāties atsevišķi.
1. Atvienojiet dzinēja bloku (b) no pamatnes.
2. Turiet dzinēja bloku (b) un nospiediet vārpstas
bloķēšanas pogu (f).
3. Ievietojiet ietvarā (i) griežņa asi (v).
4. Ar 17 mm uzgriežņu atslēgu pievelciet ietvara
uzgriezni (j).
5. Lai noņemtu griezni, turiet dzinēja asi un
nospiediet vārpstas bloķētāju (f).
6. Ar 17 mm uzgriežņu atslēgu paskrūvējiet
vaļīgāk ietvara uzgriezni (j) un noņemiet
griezni.
Ietvara nomainīšana (5. att.)
Malu frēze ir aprīkota ar 6 mm ietvaru, kas
uzstādīta uz frēzes. Komplektācijā ir iekļauti
vēl divi ietvari, lai varētu uzstādīt pēc iespējas
precīzāku ietvaru izvēlētajam grieznim.
1. Noskrūvējiet ietvara uzgriezni (j).
2. Noņemiet ietvaru (i) un nomainiet pret citu.
3. Pievelciet ietvara uzgriezni (j).
PIEZĪME. Ietvara uzgriezni (j) drīkst pievilkt tikai
tad, ja tajā ir ievietots frēzmašīnas grieznis. Ja
ietvara uzgrieznis ir tukšs un tiek pievilkts — pat
ar roku — var sabojāt ietvaru (i).
Griešanas dziļuma regulēšana
(3., 4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
remontdarbiem izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas avota.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
1. Uzstādiet izvēlēto griezējinstrumentu. Sk.
sadaļu Griežņa ievietošana un izņemšana.
2. Ievietojiet dzinēju pamatnē; pamatnei jābūt
piestiprinātai pie dziļuma regulēšanas ripas
(c). Novietojiet malu frēzi uz apstrādājamā
materiāla.
3. Atveriet bloķēšanas sviru (p) un grieziet
dziļuma regulēšanas ripu (c), līdz grieznis
pieskaras materiālam. Griežot ripu
pulksteņrādītāja virzienā, grieznis tiek
pacelts, bet, griežot to pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, grieznis tiek nolaists.
4. Grieziet mikroregulēšanas skalu (d)
pulksteņrādītāja virzienā, līdz 0 atzīme uz
skalas atrodas pret ātrās atvienošanas
skavas (o) bultiņu.
5. Grieziet dziļuma regulēšanas ripu, līdz bultiņa
norāda uz vajadzīgo griešanas dziļumu, kas
norādīts uz mikroregulēšanas skalas.
PIEZĪME. Katra atzīme uz mikroregulēšanas
skalas izmaina dziļumu par 0,5 mm.
11
LATVIEŠU
6. Aizveriet bloķēšanas sviru (p), lai nofiksētu
pamatni.
Putekļu izvadatveres adaptera
piestiprināšana (8. att.)
Putekļu izvadatveres adapteru (w) var pievienot
apakšpamatnes priekšpusē zem bloķēšanas
sviras, kā norādīts 8. attēlā. Ar roku pievelciet
abas pirksta skrūves (x) un piestipriniet
putekļsūcēja šļūteni pie putekļu izvadatveres (y).
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
Pareizs rokas novietojums
(7. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz dzinēja bloka pamatnes, bet otru — uz motora
bloka vāka, kā norādīts.
Dzinēja iedarbināšana un
apturēšana (1., 2. att.)
Lai ieslēgtu instrumentu, pavelciet uz augšu
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (a). Lai izslēgtu
instrumentu, iespiediet slēdzi atpakaļ dzinēja
blokā. Sk. 2. attēlu.
Malu vadīklas lietošana (1. att.)
Malu frēzes komplektācijā iekļautā malu vadīkla
paredzēta lietošanai kopā ar automātiski
nevadāmiem griežņiem, lai grieztu izliektā vai
taisnā līnijā.
1. Izskrūvējiet skrūvi (u) no nekustīgās
pamatnes aizmugures.
2. Iestumiet malu vadīklu nekustīgās pamatnes
malu vadīklas atverē (r). Pievelciet skrūves.
12
PIEZĪME. Lai noņemtu malu vadīklu, veiciet
minēto procedūru apgrieztā secībā. Pēc vadīklas
noņemšanas vienmēr ievietojiet skrūvi (u)
pamatnes aizmugures glabāšanas atverē, lai
skrūve nepazustu.
Padeves virziens (6. att.)
Frēzējot padeves virziens ir ļoti svarīgs — no tā
ir atkarīgs, vai materiāls būs apstrādāts kvalitatīvi
vai būs sabojāts. 6. a'ttēlā ir attēlots pareizais
padeves virziens dažiem visbiežāk veiktajiem
griezumiem.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Taustiņslēdzim jāatrodas izslēgtā
pozīcijā. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
LATVIEŠU
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОКАНТОВОЧНЫЙ ФРЕЗЕР
DWE6005
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Выходная мощность
Скорость без нагрузки
Глубина фрезерования
Диаметр фрезы (макс.)
Цанговый патрон (макс.)
Вес
LPA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения акустической
мощности)
Вт
об/мин
мм
мм
мм
кг
DWE6005- QS
230
1
590
16 000 - 34 000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16 000 - 34 000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16 000 - 35 000
22
25,4
6,35
2,1
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
78
3
89
78
3
89
78
3
89
дБ(А)
3
3
3
В
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745.
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
14
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включён, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
РУССКИЙ ЯЗЫК
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE6005
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
07.10.2013
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
16
e)
f)
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c)
d)
e)
f)
g)
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности при
работе окантовочными
фрезерами
• Держите электроинструмент
за изолированные рукоятки,
поскольку фреза может задеть
кабель подключения к электросети.
Разрезание находящего под
напряжением провода делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Никогда не запускайте
электродвигатель без
установленного на фрезер основания.
До двигателя нельзя дотрагиваться
руками.
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6 – 6,35 (1/4»)
и в соответствии с размером цангового
патрона Вашего инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости 35,000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
• Пазовые фрезы: максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ 6,35 мм,
максимальный диаметр фрезерования
ДОЛЖЕН БЫТЬ 25,4 мм.
• Желобчатые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
6,35 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ 25,4 мм,
18
максимальная ширина реза ДОЛЖНА
БЫТЬ 4 мм.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2014 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Узел электродвигателя
1 Цанговый патрон 6 мм (6,35 / 1/4»)
1 Гаечный ключ 17 мм
1 Прямая направляющая для кромок
1 Роликовый копир
1 Переходник для подключения устройств
пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
Пусковой выключатель
Узел электродвигателя
Кольцо регулировки глубины резания
Регулировочная микрошкала
Пазовые штифты
Кнопка блокировки шпинделя
Светодиодные индикаторы
Шпиндель
Цанговый патрон
Гайка цангового патрона
Фреза (не входит в комплект поставки
инструмента)
Основание
Нижняя опора
Винты нижней опоры
Быстрозажимные язычки
Зажимной рычаг
Регулировочный винт зажимного рычага
Пазы для направляющей
Прямая направляющая для кромок
Роликовый копир
Винт направляющей
Хвостовик фрезы
Переходник для подключения устройства
пылеудаления
Зажимные винты
Отверстие пылеотвода
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш окантовочный фрезер DWE6005
DEWALT является компактным высокоточным
электроинструментом, предназначенным для
профессиональных работ по оформлению
фасок и профильных кромок заготовок из
дерева и слоистого пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный окантовочный фрезер является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка электродвигателя
в основание (Рис. 1, 3)
1. Откройте зажимной рычаг (р) на
основании.
2. Если на двигателе нет кольца
регулировки глубины реза (с), навинтите
кольцо (с) на двигатель, чтобы оно
оказалось приблизительно посередине
между верхней и нижней частью
двигателя. Установите двигатель
в основание, вставив штифты (е) на
основании в паз с задней стороны
двигателя. Перемещайте двигатель вниз,
пока кольцо регулировки глубины реза не
защелкнется на месте.
3. Отрегулируйте глубину реза, поворачивая
кольцо регулировки глубины реза. См.
раздел «Настройка глубины реза».
4. Закройте зажимной рычаг (р), когда
будет достигнута необходимая глубина
реза. Дополнительную информацию
по регулировке глубины см. в разделе
«Настройка глубины реза».
Регулировка зажимного
рычага (Рис. 1)
При закрытии зажимного рычага не
оказывайте излишнего давления (р).
20
Излишнее давление может повредить
основание.
При закрытом зажимном рычаге двигатель не
должен перемещаться в основании.
Если зажимной рычаг не закрывается
без применения излишнего давления или
двигатель перемещается в сновании после
закрытия рычага, необходимо провести
регулировку.
РЕГУЛИРОВКА СИЛЫ ЗАКРЫТИЯ
ЗАЖИМНОГО РЫЧАГА:
1. Откройте зажимной рычаг (р).
2. Шестигранным гаечным ключом 2 мм
немного подкрутите регулировочный винт
зажимного рычага (q).
Затягивание винта по часовой стрелке
затянет рычаг, затягивание винта против
часовой стрелки ослабит рычаг.
Быстросъёмный двигатель
(Рис. 2)
1. Откройте зажимной рычаг (р) на
основании.
2. Одной рукой возьмитесь за узел
электродвигателя, нажимая на оба язычка
(о).
3. Другой рукой возьмитесь за основание
и снимите с него двигатель.
Установка и извлечение
фрезы (Рис. 1, 5)
ПРИМЕЧАНИЕ: Фрезы не включены
в комплект поставки инструмента. Их можно
приобрести отдельно.
1. Отделите съёмный двигатель (b) от
основания.
2. Держите съёмный двигатель (b) и,
одновременно, нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя (f).
3. Вставьте хвостовик фрезы (v) в цанговый
патрон (i).
4. Затяните гайку цангового патрона (j),
используя гаечный ключ 17 мм.
5. Для извлечения фрезы, держите вал
двигателя и, одновременно нажимайте на
кнопку блокировки шпинделя (f).
6. Используя ключ 17 мм, ослабьте гайку
цангового патрона (j) на несколько
оборотов и извлеките фрезу.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена цангового патрона
(Рис. 5)
Ваш окантовочный фрезер оборудован
цанговым патроном 6 мм. В комплект
поставки инструмента входят 2 других типа
цанговых патронов для использования
с различными фрезами.
1. Полностью открутите гайку цангового
патрона (j).
2. Снимите цанговый патрон (i) и установите
другой цанговый патрон.
3. Затяните гайку цангового патрона (j).
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не затягивайте гайку
цангового патрона (j) без предварительно
установленной фрезы. Затягивание гайки
пустого цангового патрона, даже вручную,
может повредить патрон (i).
Настройка глубины реза
(Рис. 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
1. Выберите и установите нужную фрезу.
См. раздел «Установка и извлечение
фрезы».
2. Установите двигатель в основание,
проследив, что на основании установлено
кольцо регулировки глубины реза (с).
Поместите окантовочный фрезер на
заготовку.
3. Откройте зажимной рычаг (р)
и поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза (с) до тех пор, пока фреза
не коснется заготовки. Поворот кольца по
часовой стрелке поднимет фрезу, поворот
кольца против часовой стрелки опустит
головку фрезера.
4. Поворачивайте регулировочную
микрошкалу (d) по часовой стрелке, пока
0 на шкале не сровняется с указателем на
быстрозажимном язычке (о).
5. Поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза до тех пор, пока указатель
не сравняется с отметкой желаемой
глубины реза, обозначенной на
микрошкале. ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая
отметка на регулировочной шкале
соответствует изменению глубины реза
на 0,5 мм.
6. Закройте зажимной рычаг (р), фиксируя
основание.
Установка переходника для
подключения устройств
пылеудаления (Рис. 8)
Переходник для подключения устройств
пылеудаления (w) устанавливается
в передней части нижней опоры под
зажимным рычагом, как изображено на
Рис. 8. Вручную затяните зажимные винты (х)
и подсоедините шланг пылесоса к отверстию
пылеотвода (у).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основание
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
двигателя, другой рукой удерживайте крышку
двигателя, как показано на рисунке.
Запуск и останов
электродвигателя (Рис. 1, 2)
Чтобы включить инструмент, сдвиньте
клавишу пускового выключателя (а) вверх.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте
клавишу пускового выключателя назад
к корпусу двигателя. См. Рисунок 2.
Использование прямой
направляющей для кромок
(Рис. 1)
В комплект поставки окантовочного
фрезера входит прямая направляющая для
использования с насадками при выполнении
фигурных или прямых резов.
1. Извлеките винт (u) из задней стороны
фиксированного основания.
2. Вдвиньте направляющую для кромок
в пазы (r), расположенные на задней
стороне фиксированного основания.
Крепко затяните винты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для извлечения
направляющей для кромок выполните те же
действия в обратной последовательности.
После извлечения направляющей для
кромок всегда устанавливайте винт (u)
в отверстие на задней стороне основания для
предотвращения его утери.
Направление подачи (Рис. 6)
Направление подачи имеет большое
значение при фрезеровании, и от него
зависит успех или неудача в работе. На
Рисунке 6 показано правильное направление
подачи при выполнении некоторых типовых
резов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
22
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
пусковой выключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
РУССКИЙ ЯЗЫК
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
DEWALT дополнительные
принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00230305 - 05-06-2014
23
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
Download PDF

advertising