BDK188 | Black&Decker BDK188 HAMMER DRILL instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511114-24 SK
Preložené z pôvodného návodu
BDK188
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša vŕtačka/skrutkovač BLACK+DECKER BDK188
je určená na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu,
plastov a mäkkého muriva. Toto náradie je určené iba
na spotrebiteľské použitie.
e.
Bezpečnostné pokyny
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky bezpečnostné
pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k spôsobeniu
úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru
alebo k vážnemu zraneniu.
3.
a.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na budúce použitie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete
(je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
c.
d.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri
uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu.
Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte
zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej
e.
f.
g.
3
siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe vypnuté.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na
vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu
zdroju, ak je vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný odev, šperky alebo
dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný spínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
mu kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6.
a.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri vložení iného nevhodného typu akumulátora spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný
typ náradia. Použitie iných typov akumulátorov
môže spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče,
klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové
predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie
kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť
k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodné-
♦
♦
♦
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť
stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými elektrickými vodičmi, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného príslušenstva so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové
časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu montážneho prvku
so skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.
Montážne prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu
so „živým“ vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti elektrického náradia budú tiež
„živé“, čo môže obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo
opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu
a môže viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
4
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené,
že sa s týmto náradím nebudú hrať.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre akumulátory a nabíjačky
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je
uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia,
dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto
riziká sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Akumulátor
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
♦
♦
♦
♦
♦
Používajte nabíjačku BLACK+DECKER iba na
nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto
náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie alebo iné škody.
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú určené na nabíjanie.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
Nesnažte sa nabíjačku demontovať.
Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia.
Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek
normy 2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, musí
predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ
aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím
na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je
náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu
uvedenému na výkonovom štítku. Nikdy sa
nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k sieťovej zásuvke.
Štítky na náradí
♦
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
návod na použitie.
5
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným
rizikám.
Popis
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím
a vždy, keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu.
Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide
o normálny stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
1. Spínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Volič režimu/objímka na nastavenie momentu
4. Skľučovadlo
5. Volič prevodových stupňov
6. Držiak nástrojov
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná teplota prostredia na nabíjanie: približne
24 °C.
Varovanie: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor,
ak je teplota jeho článku nižšia než asi 10 °C alebo vyššia než 40 °C.
Akumulátor by sa mal ponechať v nabíjačke
a nabíjačka ho začne znovu automaticky nabíjať,
hneď ako sa teplota článkov akumulátora zvýši
alebo zníži.
♦
Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky (8).
Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky iba
jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu.
Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti.
Indikátor nabíjania (9) bude blikať.
Nabíjanie sa ukončí, hneď ako indikátor nabíjania (9)
začne neprerušovane svietiť. Akumulátor sa môže
ponechať v nabíjačke neobmedzene dlhý čas. Pri
občasnom udržiavacom nabíjaní akumulátora sa
rozsvieti LED kontrolka.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak
je skladovaný vo vybitom stave.
Obr. A
7.
8.
9.
Akumulátor
Nabíjačka
Indikátor nabíjania
Zostavenie
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia
akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (7) vložiť do náradia, zarovnajte ho s miestom jeho uloženia v náradí.
Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň
tak, aby došlo k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (10) a súčasne akumulátor vysuňte
z náradia.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo skrutkovacieho nástavca
Toto náradie je vybavené rýchloupevňovacím skľučovadlom, ktoré uľahčuje výmenu nástrojov.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač pre chod vpred/vzad (2) do stredovej polohy.
♦
Otvorte skľučovadlo (4) otáčaním prednej časti
jednou rukou, zatiaľ čo zadnú časť držíte druhou
rukou.
♦
Vložte do skľučovadla upínaciu stopku nástroja
a skľučovadlo pevne dotiahnite.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke
so svietiacim LED indikátorom neobmedzene dlhý
čas. Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v úplne
nabitom stave.
Voľba smeru otáčania (obr. D)
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie
smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek). Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru
pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač
pre chod (2) doprava/doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre
chod doprava.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač pre chod doprava/doľava do stredovej polohy.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím nástavcom, ktorý je umiestnený v držiaku nástrojov (6).
♦
Ak chcete vybrať skrutkovací nástavec z držiaka
nástrojov, vytiahnite ho z držiaka smerom hore.
♦
Ak chcete skrutkovací nástavec uložiť do držiaka, zatlačte ho dovnútra.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite polohu elektrických vedení a potrubí.
6
Voľba smeru otáčania (obr. C)
♦
Toto náradie je vybavené objímkou na voľbu pracovného režimu a nastavenie krútiaceho momentu
pri doťahovaní skrutiek. Skrutky s veľkým rozmerom
a obrobky z tvrdých materiálov vyžadujú nastavenie
vyššej hodnoty momentu než malé skrutky a mäkké
materiály. Objímka poskytuje široké rozpätie hodnôt
momentu podľa Vašich potrieb.
♦
Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte volič
(3) do polohy pre vŕtanie tak, že zarovnáte symbol so značkou.
♦
Ak chcete skrutkovať, nastavte objímku na požadované nastavenie. Ak nepoznáte ešte vhodné nastavenie, postupujte nasledovne:
♦ Nastavte objímku (3) na najmenšiu hodnotu
krútiaceho momentu.
♦ Dotiahnite prvú skrutku.
♦ Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preskakovať, zväčšite
hodnotu momentu nastavením objímky
do ďalšej polohy a pokračujte v uťahovaní
skrutky. Opakujte tento postup, kým nedosiahnete požadované nastavenie. Použite
toto nastavenie aj na dotiahnutie zostávajúcich skrutiek.
♦
♦
♦
♦
Skrutkovanie
♦
♦
♦
♦
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Ak chcete vŕtať do muriva, nastavte objímku (3)
do polohy na vŕtanie s príklepom zarovnaním
symbolu so značkou.
Presuňte volič otáčok (5) smerom k prednej časti
náradia (2. prevodový stupeň).
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku od
siete.
♦
Vetracie otvory náradia pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak je
náradie vybavené skľučovadlom).
Volič otáčok (obr. E)
♦
♦
Pre vŕtanie do ocele a pre skrutkovanie nastavte
volič otáčok (5) smerom k zadnej časti náradia
(1. prevodový stupeň).
Pre vŕtanie do iných materiálov, než je oceľ, nastavte volič otáčok (5) smerom k prednej časti
náradia (2. prevodový stupeň).
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
Ak sa nedajú skrutky správne pritiahnuť, použite ako mazivo malé množstvo saponátu alebo
mydlového roztoku.
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom
v jednej osi so skrutkou.
Údržba
Vŕtanie do muriva (obr. D a E)
♦
Pri vŕtaní otvorov do dreva s väčším priemerom
používajte ploché vrtáky do dreva.
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej ocele (HSS).
Pri vŕtaní do mäkkého muriva použite vrtáky do
muriva.
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte pri vŕtaní kovov mazivo.
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred
diery, ktorú chcete vŕtať, vytvorte na povrchu obrobku pomocou priebojníka vodiacu značku.
Pomocou prepínača pre chod doprava/doľava
(2) zvoľte smer otáčania doprava alebo doľava.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia
tohto vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Rady na optimálne použitie
Tieto výrobky a akumulátory obsahujú materiály,
ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje
dopyt po surovinách.
Zaistite, prosím, recykláciu elektrických výrobkov
a akumulátorov podľa miestnych platných
predpisov. Ďalšie informácie nájdete na adrese
www.2helpU.com.
Vŕtanie
♦
♦
♦
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou
stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
Podložte obrobok kúskom dreva, aby pri prieniku vrtáka nedochádzalo k tvorbe triesok na povrchu obrobku.
7
Technické údaje
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte,
prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
BDK188 (H1)
Napájacie napätie
V
Otáčky naprázdno
min-1
18
0 – 400/0 – 1 350
Maximálny moment
Nm
17/38
Kapacita skľučovadla
mm
10
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie
v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Maximálny priemer
vrtáka pri vŕtaní do
ocele/dreva/muriva
mm
10/25/10
Nabíjačka
905998** (typ 1)
Vstupné napätie
V
230
Výstupné napätie
V
18
Prúd
A
1
Približná dĺžka nabíjania
hod.
1,5
Akumulátor
BL1114
BL1314
BL1514
Napájacie napätie
V
14,4
14,4
14,4
Kapacita
Ah
1,1
1,3
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Typ
Akumulátor
BL1318
BL1518
BL2018
Napájacie napätie
V
18
V
18
Kapacita
Ah
1,1
1,3
2,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Typ
R. Laverick
Riaditeľ technického oddelenia
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20. 11. 2015
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku
24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka
v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 87,4 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 98,4 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti
Black & Decker a predajcovi alebo autorizovanému
servisu budete musieť predložiť doklad o kúpe.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, ID) < 11 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2
Vŕtanie do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Skrutkovanie bez rázov (ah, S) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti
Black & Decker v trvaní 2 rokov a adresu najbližšieho
autorizovaného servisu nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com, alebo kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu Black & Decker na adrese
uvedenej v tomto návode.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete zaregistrovať svoj nový výrobok Black & Decker a kde môžete
získať informácie o našich nových výrobkoch a špeciálnych ponukách.
BDK188 – vŕtačka, skrutkovač
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009 +A1:2010
EN 60745-2-1:2010
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20.
4. 2016) a 2011/65/EÚ.
zst00301907 - 14-04-2016
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising