DCV582 | DeWalt DCV582 WET N'DRY VAC instruction manual

359204 - 27 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCV582
Фигура 1
a
h
e
b
j
d
f
c
i
Фигура 2
h
k
i
g
f
c
b
2
Фигура 3
l
j
m
Фигура 4
n
k
d
n
e
n
3
Фигура 5
b
o
c
f
Фигура 6
p
o
q
4
КАБЕЛНА/АКУМУЛАТОРНА МОКРА/СУХА
ПРАХОСМУКАЧКА DCV582
Честито!
Вие избрахте уред на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Тип
Източник на захранване
Волтаж на електрическото
захранване
Великобритания
и Ирландия
Напрежение на батерията
Мощност
Обем на резервоара
Максимален приток на въздух
Клас на защита
Диаметър на дюзата на
маркуча
Тегло (без батерийния пакет)
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане
колебание)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност
колебание)
DCV582
1
AC/DC
ВAC
230
ВAC
230/115
ВDC
W
l
л/с
14,4 или 18
300
7,5
15,9
IPX4
мм
32
кг
4,8
dB(A)
76
dB(A)
3
dB(A)
87
dB(A)
3
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60335:
Стойност на излъчваните
вибрации (ah)
ah =
м/с2
0,6
Колебание K =
м/с2
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ,
са измерени в съответствие със
стандартизираните тестове, даден в EN 60335
и може да бъде използвана за сравнение на
един инструмент с друг. Тези данни могат да
бъдат използвани за предварителна оценка на
излъчването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша
поддръжка, излъчваните вибрации
може да се различават. Това може
значително да увеличи нивото на
излъчване през цялостния период
на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Европа
Великобритания
и Ирландия
230
V инструменти
230
V инструменти
10 Ампера,
електрическа
мрежа
13 Ампера,
в щепселите
Определения: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
5
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могло да доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
Батериен пакет
Вид на батериите
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Напрежение
VDC
Капацитет
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Тегло
кг
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядно устройство
Волтаж на
електрическото
захранване
DCB105
VAC
230 V
Вид на батериите
Li-Ion
Приблизително време мин
за зареждане
Тегло
30
(1,5 Ah батерийни
пакети)
45
(2,0 Ah батерийни
пакети)
кг
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
55
(3,0 Ah батерийни
пакети)
70
(4,0 Ah батерийни
пакети)
0,49
Долуподписаният е отговорен за
компилацията на техническия файл и прави
тази декларация от името на DEWALT.
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
КАБЕЛНА/АКУМУЛАТОРНА МОКРА/СУХА
ПРАХОСМУКАЧКА
DCV582
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU.
За повече информация, моля, свържете
с DEWALT на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
6
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
31.01.2014
ВНИМАНИЕ: Прочетете
ръководство за работа, преди
да използвате уреда.
Важни инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
•
•
•
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УРЕД,
ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ
ИНСТРУКЦИИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Операторите трябва да бъдат
подходящо инструктирани за
използването на тези уреди.
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
токов удар. Не излагайте
на дъжд. Съхранявайте на
закрито.
Преди употреба, операторите трябва
да получат информация, инструкции
и обучение за използването на уреда
и веществата, за които ще бъде
използвана, включително за безопасен
метод за отстраняване и изхвърляне
на събраните материали.
Операторите трябва да спазват
правилата за безопасност, подходящи
за обработваните материали.
Не оставяйте уреда, когато
е свързан към електрическата мрежа.
Изключете го от електрическата
мрежа и свалете батерията, когато
не се използва и преди сервизиране.
Не допускайте уреда да се използва
като играчка. Особено внимавайте,
когато уреда се използва в близост до
деца.
Използвайте уреда САМО според
описанието в това ръководство.
Използвайте само препоръчаните от
D EWALT приспособления.
Не използвайте този уред с повреден
кабел или щепсел. Ако уредът не
работи правилно, или ако е бил
изпускан, повреден, оставян навън
или е изпускан във вода, занесете го
в сервизен център.
Не дърпайте и не носете този уред за
кабела, не използвайте кабела вместо
•
•
•
•
•
•
дръжка, не затваряйте врата върху
кабела и не дърпайте кабела около
остри ръбове или ъгли. Не работете
с уреда върху захранващия кабел.
Пазете кабела далече от нагорещени
повърхности.
Не изключвайте този уред, като
издърпвате кабела. Изключвайте,
като издърпвате щепсела, а не
кабела.
Не пипайте щепсела, батерийния
пакет или уреда с мокри ръце.
Не поставяйте никакви предмети
в отворите на уреда. Не използвайте
уреда с блокиран отвор; пазете
далече от коса или неща, които биха
намалили притока на въздух.
Пазете коса, широки дрехи, пръсти
и всички части на тялото далече от
отворите и движещите се части.
Изключете всички контроли, преди
да изключите уреда или да извадите
батерията.
Внимавайте особено при почистване
на стълби.
Не използвайте уреда за събиране
на запалими или избухливи течности
като бензин и не използвайте
в зони, където има възможност да се
срещнат.
Възможни са статични сътресения
в сухите зони или когато
относителната влажност на въздуха
е ниска. Това е само временно и не
засяга използването на вакуума.
За да избегнете спонтанно запалване,
изпразвайте резервоара след всяка
употреба.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Допълнителни правила за
безопасност
•
•
•
Не събирайте всичко, което гори или
дими, като цигари, кибритени клечки
или гореща пепел.
Този инструмент е водоустойчив
според защитен клас IPX4. Не
потапяйте инструмента във вода.
Не използвайте за събиране на
запалими и избухливи материали, като
въглища, гранули или други ситно
раздробени избухливи материали.
ВНИМАНИЕ: Този уред не
е подходящ за почистване на
опасен прах.
7
•
•
•
•
•
•
Не използвайте за събиране на
опасни, токсични или канцерогенни
материали, като например азбест или
пестициди.
Никога не събирайте експлозивни
течности (напр. бензин, дизелово
гориво, гориво за отопление,
разредител за боя, и др.), киселини или
разтворители.
Не използвайте вакуум без поставени
на място филтри.
Някои дървесини съдържат
консерванти, които може да са
токсични. Вземете изключителни
мерки за предотвратяване на
вдишване и контакт с кожата при
работа с тези материали. Изисквайте
и следвайте всякаква информация
относно безопасността, която
можете да получите от доставчика
на материала.
Не използвайте прахосмукачката като
подвижна стълба.
Не поставяйте тежки предмети върху
прахосмукачката.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Риск от прищипване или счупване на
пръсти.
– Риск от вдишване на изпарения при
работа с лепила.
– Риск от поглъщане на опасен прах.
Маркировки върху прахосмукачката
На уреда са показани следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между уреда
и батерията.
Пример:
2014 XX XX
Година на производство
8
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
зарядни устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасност за зарядно устройство DCB105.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Не допускайте
навлизането на течност
в зарядното устройство. Може да
доведе до токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
презареждащи батерии DEWALT
. Други видове батерии може
да се прегреят и да избухнат,
и да причинят телесни повреди
и щети.
ВНИМАНИЕ: На децата не трябва
да се позволява да играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на
метални частици, както и други
подобни трябва да се държат
далече от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните
в това ръководство. Зарядното
устройство и батерийния пакет са
създадени специално съвместими едно
с друго.
• Tези зарядни устройства не
са предназначени за друга
употреба, освен за зареждане на
презареждащите се батерии на
DEWALT. Всяка друга употреба може
да доведе до риск от пожар, късо
съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан,
да се спъват в него или да бъде
повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Когато работите със зарядно
устройство на открито, винаги
избирайте сухо място и използвайте
подходящ за употреба на открито
удължителен кабел. Използването
на кабел, подходящ за употреба на
открито, намалява риска от токов удар.
• Не блокирайте вентилационните
отвори на зарядното устройство.
Вентилационните отвори са
разположени в горната част
и отстрани на зарядното
устройство. Поставете зарядното
устройство далече от нагорещени
уреди.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
доведе до токов удар, късо съединение
или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано
лице, за да се предотврати всякаква
опасност.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230 V. Не
се опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство за DCB105 приема
батерийни пакети 10,8 V, 14,4 V и 18 V Li-Ion
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
и DCB183).
Това зарядно устройство не изискват
регулиране и е създадене да е възможно найлесне за употреба.
Процедура за зареждане
(фиг. 3)
1 Включете зарядното устройство
в подходящ 230 V контакт, преди да
вкарате батерийния пакет.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
2 Вкарайте батерийният пакет (l)
в зарядното устройство, уверете
се, че пакета е напълно легнал
в зарядното устройство. Червената
светлина (зареждане) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да
3 Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
9
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния
пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
––
напълно заредени
–––––––––––––––––
––
––
––
горещ/студен
пакет закъснение
x
–– • –– • –– • –– •
проблем в пакета или
зарядното устройство • • • • • • • • • • • •
проблем
в захранването
•• •• •• •• •• ••
Това зарядно устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното
устройство ще покаже, че батериите са
дефекни, като няма да светне или като покаже
знака за проблем в пакета или мигащият
индикатор на зарядното.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
Горещ/студен пакет закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното
устройство тогава автоматично се превключва
към режим на зареждане. Тази характеристика
осигурява максимален живот на батерията.
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете Li-Ion
батерия на зарядното устройство до пълното
му зареждане.
10
Студеният батериен пакет се зарежда за
около половината от темпото на топъл
батериен пакет. Батерийният пакет се
зарежда с това бавно темпо през целия
цикъл на зареждане и няма да се промени
в максимално темпо, дори ако батерията се
затопли.
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди използването
на батерийният пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу и след това следвайте процедурите за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерийният пакет в експлозивна
атмосфера, като например
в присъствието на запалителни
течности, газове или прах.
Поставянето или изваждането на
батерийния пакет от зарядното
устройство може да възпламени
прахообразни материали или пари.
• Никога не поставяйте насила
пакета в зарядното устройство.
Не изменяйте батерийният пакет
по никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте патерийните пакети само
в съответните зарядни устройства на
DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйне във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
уреда и батерийния пакет на места,
където температурата може да
достигне или надхвърли 40° C (105° F)
(като например външни навеси или
метални сгради през лятото).
• За най-добри резултати се уверете, че
батерийния пакет е напълно зареден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако корпуса на батерийния пакет
е спукан или повреден, не го
вкарвайте зарядното устройство.
Не чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен
пакет или зарядно устройство,
което е било ударено рязко,
изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
уреда на едната му страна на
стабилна повърхност, където
няма да представлява опасност
от препъване и падане. Някои
инструменти с големи батерийни
пакети могат да стоят изправени
на батерийния пакет, но могат
да бъдат лесно съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА
(Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание
влезе в контакт с кожата, веднага
я измийте с мек сапун и вода. Ако
в окото влезе батерийна течност,
изплакнете с вода на отворено око
за 15 минути или докато не премине
дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от изгаряне. Батерийната
течност може да е запалителна,
ако е изложена на искра.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCV582 работи на 14,4 и 18 волтови
батерийни пакети.
Могат да се използват батерийни пакети
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 or DCB183. Вижте раздела
Tехнически данни за повече информация.
Препоръки за съхранение
1 Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2 За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното устройство и батерийния пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зареждане.
Напълно заредени.
Горещ/студен пакет закъснение.
x
Проблем в пакета или зарядното
устройство.
Проблем в захранването.
11
Не докосвайте с проводими
предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
• Вземете си време и изцяло прочетете
с разбиране ръководството преди
започване на работа.
Описание (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте прахосмукачката
или някоя нейна част. Това може
да доведе до лични наранявания
и щети.
Използвайте само с батерийни
пакети DEWALT. Другите могат да
избухнат, причинявайки наранявания
и повреди.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само при между 4° C
и 40° C.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийният пакет.
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Виж Teхнически данни за времето
за зареждане.
Само за употреба на закрито.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Прахосмукачка
1 Маркуч за засмукване
1 Широка дюза
1 Тесен накрайник
1 Филтър
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети, зарядните
устройства и комплектите с инструменти не са
включени с N-моделите.
• Проверете уреда за повреда на
частите или аксесоарите, която
може да е възникнала по време на
транспортирането.
12
а.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Превключвател за вкл./изкл.
Захранваща глава
Резервоар
Вакуумен вход
Изход за издухване
Ключалка
Широка дюза
Тесен накрайник
Маркуч
Батериен порт
Дюза на маркуча
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата кабелна/акумулаторна прахосмукачка
DCV582 е създадена за засмукване на
сух и мокър материал за професионално
приложение. Този уред може да се използва
и като вентилатор за отстраняване на отломки
от работното място и за изсушаване на мокри
повърхности. С възможността си да работи
с електрическо захранване и на батерии
(без захранващ кабел), този уред може да се
използва и на закрито, и на открито.
НЕ допускайте контакт на деца с този уред.
Необходим е надзор, когато този уред се
използва от неопитен оператор.
НЕ използвайте прахоуловителят за запалим
прах.
НЕ използвайте прахоуловителят
в експлозивна атмосфера.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИ МОКРИ УСЛОВИЯ
ИЛИ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАПАЛИТЕЛНИ
ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този уред е подходящ за
промишлена употреба, напр. в хотели,
училища, болници, фабрики, магазини, офиси,
отдаващи под наем фирми и строителни
площадки.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само
за специфични напрежения. Винаги
проверявайте дали батерийния пакет или
електрическото напрежение отговарят на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашата прахосмукачка на DEWALT
е двойно изолирано в съответствие
с EN 60335; следователно не
е необходима заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да бъде сменен със специално подготвен,
който можете на получите чрез сервиз на
DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва
да се прави свързване към
заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен кабел
само, ако е абсолютно необходимо. Винаги
използвайте подходящ удължителен кабел за
захранващия край на този инструмент (вижте
Tехнически данни). Минималният размер на
проводника е 1 mm2; максимална дължина
30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
уреда и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне на
батерийния пакет от инструмента (фиг. 3)
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати се
уверете, че батерийния пакет е напълно
зареден.
ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ
1 Подравнете батерийният пакет (l)
с релсите вътре в батерийния порт на
прахосмукачката (j).
2 Приплъзнете пакета в батерийния порт,
докато батерийният пакет се вмести
плътно в порта, и се уверете, че не може
да се откачи.
СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ
1 Натиснете бутона за освобождаване на
батерията и силно издърпайте батерийния
пакет от порта.
2 Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ ЗА НИВОТО НА
ЗАРЕДЕНОСТ (ФИГ. 3)
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатор за нивото на зареденост, който
се състои от три зелени светодиодни лампи,
които указват нивото на наличната зареденост
на батерийният пакет.
За задействане на указателя за горивото,
натиснете и задръжте бутона на указателя (m).
Ще светне комбинация от трите светодиодни
лампи, които ще укажат нивото на зареденост.
Когато нивото на заряд в батерията е под
използваемия лимит, индикатора за горивото
няма да светне и батерията ще трябва да се
презарежда.
13
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението
за крайния потребител.
Свързване на маркуча
(фиг. 4)
ВАКУУМЕН РЕЖИМ
1 • Вкарайте свързващият елемент (n) във
вакуумния отвор (d).
2 Завъртете свързващия елемент по
посока на часовниковата стрелка, за да
фиксирате позицията на маркуча.
3 Свържете подходящия аксесоар към
дюзата на маркуча (k).
РЕЖИМ НА ИЗДУХВАНЕ
1 • Вкарайте свързващият елемент (n)
в отвора за издухване (е).
2 Завъртете свързващия елемент по
посока на часовниковата стрелка, за да
фиксирате позицията на маркуча.
3 Свържете подходящия аксесоар към
дюзата на маркуча (k).
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
уреда и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Включване и изключване
(фиг. 1)
За да включите инструмента, поставете
превключвателя за включване и изключване
(а) на позиция I.
14
За да изключите инструмента, поставете
превключвателя за включване
и изключване (а) на позиция O.
Източник на захранване
Тази прахосмукачка работи както на
електричество, така и на батерии.
Прахосмукачката ще се превключва
автоматично между AC (ток) и DC (батерия).
ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ
1 Напълно развийте основния кабел.
2 Включете щепсела към електрическия
контакт, преди да включите уреда.
•Винаги изключвайте прахосмукачката,
когато приключвате работа и преди
да го изключите от захранването.
•Прибирайте захранващия кабел,
когато прахосмукачката не
е в употреба.
БАТЕРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ
1 Приберете захранващия кабел.
2 Вкарайте батерийния пакет (l).
3 Уверете се, че батерийния пакет
е правилно поставен.
ЗАБЕЛЕЖКА: Захранващият кабел
е предназначен за захранване на работата
на прахосмукачката и няма да зарежда
инсталирания батериен пакет.
Почистване с прахосмукачка
(фиг. 1, 5, 6)
1 Изпразнете и почистете резервоара (c)
преди употреба.
2 Свържете маркуча ( i ) към входящия отвор
на прахосмукачката (d).
3 Изберете подходящия аксесоар.
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме да не се
смесват мокри и сухи вещества. Когато
превключвате на различни вещества, първо
изпразнете и почистете резервоара.
ПРАХОУЛОВИТЕЛ (ФИГ. 5)
В режим на засмукване, уреда може, също
така, да служи и като прахоуловител за уреди,
които произвеждат прах или отломки.
ФИЛТЪР ЗА МОКРО/СУХО (ФИГ. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
работете с инструмента
с поставен филтър за прах( o )
на място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
използвайте уреда в изправена
позиция. Не накланяйте уреда,
за да избегнете разливането на
течности, събрани в резервоара,
и навлизането им в корпуса на
мотора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако от
машината започне да излиза
пяна или течност, веднага я
изключете.
ВНИМАНИЕ: Почиствайте
редовно устройството за
ограничаване на нивото на
водата и го проверявайте за
признаци на повреда.
ФУНКЦИЯ ЗА ЗАТВАРЯНЕ
Ако по погрешка уреда се използва без
поставен филтър, ще се включи функцията
за изключване, когато нивото на течността
в резервоара е достигнало своя максимум.
Подвижния клапан блокира отвора за
всмукване, след което всмукването спира
и оборотите на мотора се увеличават.
Издухване (фиг. 1)
1 Изпразнете и почистете резервоара (c)
преди употреба за издухване.
2 Свържете маркуча ( i ) към изходящия
отвор на прахосмукачката (d).
3 Изберете подходящия аксесоар.
За изпразване на резервоара
(фиг. 5, 6)
Резервоарът трябва да се изпразва, когато
силата на засмукване се намали значително.
1 Освободете ключалките (f) и свалете
захранващата глава (b) от резервоара (c).
2 Изпразнете съдържанието на резервоара
в кош за боклук.
3 Почистете филтъра (о) както е описано
по-долу в Почистване.
4 Отново инсталирайте захранващата глава
на резервоара и закрепете ключалките.
Почистване (фиг. 5, 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
уреда и от захранващия
източник и свалете батерийния
пакет, преди почистване,
регулиране, сваляне/монтиране
на приставки или аксесоари.
Едно нежелано включване може
да задейства инструмента и да
предизвика наранявания.
ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА
Редовно почиствайте корпуса с мека кърпа.
ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА
Резервоарът трябва да се почиства след всяка
употреба или когато се сменят веществата по
време на употреба.
1 Изпразнете резервоара (с).
2 Почиствайте резервоара с мек сапун
и влажна кърпа.
3 Внимателно подсушете резервоара
с помощта на мека кърпа.
ПОЧИСТВАНЕ НА МОКРИЯ/СУХ ФИЛТЪР
(ФИГ. 6)
Мокрият/сух филтър за прах трябва да се
почиства след всяка употреба.
Ако филтърът е повреден или не работи
правилно, трябва да се смени.
1 Свалете мокрия/сух филтър (о)
чрез завъртане в посока обратна на
часовниковата стрелка и го свалите от
засмукващия отвор (р).
2 Изтърсете остатъка от прахта, като
изтупате филтъра в коша за боклук.
3 В зависимост от състоянието на филтъра,
измийте го отвън на топла течаща вода.
4 Закрепете филтъра, като го поставите
над засмукващия отвор и го завъртите по
посока на часовниковата стрелка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Не измивайте вътрешната
страна на филтъра.
• Оставете филтъра да се изсуши
напълно, ако вътрешната
страна е мокра.
• Не използвайте четка за
почистване на филтъра.
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА НА
ЗАСМУКВАЩИЯ ОТВОР (ФИГ. 6)
Филтъра на засмукващия отвор трябва да
се почисти, ако уреда се употребява без
поставен филтър за прах.
1 Като държите подвижния клапан (q)
настрана, свалете филтъра от
засмукващия отвор (p).
2 Измийте филтъра под топла течаща вода.
15
3 Подсушете филтъра преди да го сложите
обратно на място.
4 Почистете подвижния клапан (q) като
използвате мокра кърпа.
ОПРАВЯНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Ако вашата прахосмукачка не работи
правилно, следвайте инструкциите по-долу.
Ако това не реши проблема, моля, свържете
се с местния сервизен агент.
Ако се активира функцията
на затваряне
1 Веднага изключете прахосмукачката.
2 Изпразнете резервоара, както е описано
по-горе.
3 Почистете филтъра на засмукващия
отвор, както е описано в Почистване на
филтъра на засмукващия отвор.
4 Запомнете да сложите филтъра за прах
на място, преди да подновите работата.
ПОДДРЪЖКА
Вашата прахосмукачка на DEWALT
е създадена с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за
прахосмукачката и от редовното му
почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
уреда и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Този уред не може да се сервизира от
потребителя. Занесете уреда на упълномощен
сервиз на DEWALT след приблизително
40 часа употреба. Ако се появи проблем преди
това време, свържете се с упълномощен
сервизен агент на DEWALT.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се сервизират. В него няма части,
които да мога да се сервизират.
16
Смазване
Вашата прахосмукачка не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване на
неметалните части на уреда.
Тези химикали могат да влошат
качеството на материалите,
използвани за тези части.
Използвайте намокрена с вода
и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в уреда; никога не
потапяйте в течност която и да
е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта
преди почистване. От външната
част на зарядното устройство
можете да почистите
наслагванията и намазняванията
с помощта на кърпа или мека,
неметална четка. Не използвайте
вода или други почистващи
разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Резервният филтър (DCV5801-XJ) и стоп
адаптер за въздух (DWV9000-XJ) са налични
като аксесоари с допълнително заплащане.
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното
използване на рециклираните
материали помага за предпазване
на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от
сурови суровини.
Акумулаторен батериен пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не
може да отдава достатъчно мощност при
работи, където преди е работел с лекота.
В края на своя техничен живот, го изхвърлете
с внимание за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от уреда.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на
местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да намерите вашия най-близък
упълномощен сервизен агент, като се
свържете с на-близкия централен офис на
DEWALT указан в това ръководство. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти
са на разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
zst00130647 - 08-07-2010
17
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising