DCV582 | DeWalt DCV582 WET N'DRY VAC instruction manual

372002 - 28 EST
DCV582
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
Joonis 1 / Рисунок 1
a
h
e
b
j
d
f
c
i
Joonis 2. / Рисунок 2
h
k
i
g
f
c
b
3
Joonis 3 / Рисунок 3
l
j
m
Joonis 4 / Рисунок 4
n
k
d
n
e
n
4
Joonis 5 / Рисунок 5
b
o
c
f
Joonis 6 / Рисунок 6
p
o
q
5
EESTI KEEL
JUHTMEGA/JUHTMETA MÄRG-/KUIVPUHASTI
DCV582
Õnnitleme!
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Olete valinud DEWALTI seadme. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTIST ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Tehnilised andmed
Tüüp
Toiteallikas
Peapinge
Suurbritannia ja Iirimaa
Aku pinge
Võimsus
Paagi maht
Max õhuvool
Kaitseklass
Vooliku düüsi diameeter
Kaal (akupatareideta)
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
mm
kg
DCV582
1
AC / DC
230
230 / 115
14,4 või 18
300
7,5
15,9
IPX4
32
4,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
VAC
VAC
VDC
W
l
l/s
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60335:
Vibratsioonitugevus ah
ah =
m/s2
0,6
1,5
Määramatus K =
m/s2
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60335 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
6
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
230 V tööriistad
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
13 amprit, pistikupesa
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EESTI KEEL
Akupatarei
Aku tüüp
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Pinge
VDC
Mahutavus
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Mass
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Laadija
DCB105
Peapinge
VVP
230 V
Aku tüüp
Li-Ion
Ligikaudne laadimisaeg min
Mass
30
(1,5 Ah akupatareid)
45
(2,0 Ah akupatareid)
kg
55
(3,0 Ah akupatareid)
70
(4,0 Ah akupatareid)
0,49
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
JUHTMEGA/JUHTMETA MÄRG-/KUIVPUHASTI
DCV582
ENNE SELLE SEADME KASUTAMIST
LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE
NEID.
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60335-2-69.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTIGA aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
HOIATUS: Operaatoreid tuleb
adekvaatselt juhendada selle seadme
kasutamisel.
•
•
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
31.01.2014
ETTEVAATUST: Lugege
hoolega kasutusjuhendit enne
seadme kasutamist.
Olulised ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
•
•
•
•
HOIATUS: Elektrilöögiohu
vähendamiseks. Vältida kokkupuudet
veega. Hoida siseruumides.
Enne kasutamist tuleb operaatoreid
varustada teabe ning juhistega ning
pakkuda koolitust seadme kasutamise ja
ainete teemal, millega seadet kasutatakse,
kaasa arvatud kogutud materjali ohutu
eemaldusmeetodi ja utiliseerimise alal.
Operaatorid peavad järgima kõiki
ohutuseeskirju, mis kehtivad käsitsetava
materjali kohta.
Ärge lahkuge seadme juurest, kui see on
toiteallikaga ühendatud. Eemaldage see
toitevõrgust ja eemaldage akupatarei, kui
te seda ei kasuta ja enne hooldust.
Ärge lubage kasutada seadet
mänguasjana. Olge väga tähelepanelik,
kui seadet kasutatakse laste poolt või
laste läheduses.
Kasutage seda seadet VAID juhendis
kirjeldatud viisil. Kasutage vaid DEWALTI
poolt soovitatavaid tarvikuid.
Ärge kasutage seda seadet koos
kahjustunud juhtme või pistikuga. Kui
seade ei tööta korralikult või kui see on
7
EESTI KEEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maha kukkunud, kahjustunud, jäetud õue
või kui see on kukkunud vette, tagastage
see teeninduskeskusele.
Ärge tõmmake ega kandke seda seadet
juhtmest, käepidemena, ärge jätke juhet
ukse vahele ega tõmmake juhet üle terava
serva või nurga. Ärge liikuge seadmega
üle juhtme. Hoidke juhet kuumadest
pindadest eemal.
Ärge tõmmake seadet pistikupesast
välja juhtmest tõmmates. Pistikupesast
eemaldamiseks haarake pistikust, mitte
juhtmest.
Ärge käsitsege pistikut, akupatareid ega
seadet niiskete kätega.
Ärge asetage objekte seadme avadesse.
Ärge kasutage seadet, kui ükski ava on
blokeeritud; hoidke tolmust, kiududest,
juustest ja mis tahes muust vaba, sest
need takistavad õhuvoolu.
Hoidke juukseid, lotendavaid riideid, sõrmi
ja kõiki teisi kehaosi avadest ja liikuvatest
osadest eemal.
Lülitage kõik kontrollid välja enne seadme
pistiku eemaldamist või enne akupatarei
eemaldamist.
Olge väga hoolikad, kui puhastate treppe.
Ärge kasutage seadet süttivaid või
põlevaid vedelikke, nagu bensiin,
üleskorjamiseks ega kasutage
piirkondades, kus on süttivaid või põlevaid
vedelikke.
Staatiline laen on võimalik kuivades
piirkondades või kui õhu suhteline niiskus
on madal. See on vaid ajutine ja see ei
mõjuta vaakumpuhasti kasutamist.
Spontaanse põlengu vältimiseks
tühjendage paagi sisu pärast iga
kasutuskorda.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Täiendavad ohutusjuhised
•
•
•
Ärge korjake üles midagi, mis põleb või
suitseb, nagu sigaretid, tikud või kuum
tuhk.
See tööriist on pritsmekindel vastavalt
kaitseklassile IPX4. Ärge kastke tööriista
vette.
Ärge kasutage vaakumpuhastit põlevate
plahvatuslike materjalidega, nagu süsi,
puusüü või muud peeneks tehtud põlevad
materjalid.
ETTEVAATUST: See
seade ei sobi ohtliku tolmu
üleskorjamiseks.
8
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage vaakumpuhastit
ohtlike, toksiliste või kantserogeensete
materjalidega, nagu asbest või pestitsiidid.
Ärge kunagi korjake üles plahvatuslikke
vedelikke (nt bensiin, diislikütus, kütteõli,
värvilahusti jms.), happed ega lahusteid.
Ärge kasutage vaakumpuhastit ilma filtrita.
Mõni puit sisaldab säilitusaineid,
mis võivad olla toksilised. Olge eriti
ettevaatlik, et vältida selle sissehingamist
ja kokkupuudet nahaga, kui nende
materjalidega töötate. Küsige ja järgige
mis tahes ohutusteavet, mis on saadaval
teie materjali tarnijal.
Ärge kasutage vaakumpuhastit
astmeredelina.
Ärge asetage raskeid objekte
vaakumpuhastit.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Sõrmede pigistamise või muljumise risk.
– Adhesiividega töötamisel aurude
sissehingamise risk.
– Ohtliku tolmu sissehingamise risk.
Märgistused vaakumpuhastil
Seadmel on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka
valmistamisaastat, on trükitud korpusele seadme
ja aku kinnituskoha juures.
Näiteks:
2014 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: Selles
kasutusjuhendis on akulaadija DCB105 olulised
ohutus- ja kasutusjuhised.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
EESTI KEEL
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastusriski vähendamiseks
laadige vaid DEWALTI laetavaid
akupatareisid. Teist tüüpi
patareid võivad ülekuumeneda
ning plahvatada, põhjustades
kehavigastusi ja vara kahjusid.
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
PANGE TÄHELE: Teatud tingimustel,
kui laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALTI laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Ärge hoidke vihma ega lume käes.
• Laadija vooluvõrgust eemaldamisel
tõmmake pistikust, mitte juhtmest. See
vähendab pistiku ja juhtme kahjustamise
ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui
see pole just hädavajalik. Ebaõige
pikendusjuhtmete kasutamine võib kaasa
tuua tuleohu, elektrilöögi või surmava
elektrilöögi.
• Kui kasutate laadijat õues, tagage
alati kuiv asukoht ja kasutage väljas
kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
asuvad laadija ülaosas ja külgedel.
Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist
soojaallikatest.
• Ärge kasutage laadijat kahjustunud
juhtme või pistikuga – laske need kohe
välja vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui seda
tuleb hooldada või remontida. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab
tootja, tema esindaja või muu sarnane
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
• Eemaldage laadija pistikupesast enne
puhastamisega alustamist. See vähendab
elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei
vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on projekteeritud töötama
standardse majapidamise 230 V
elektritoitega. Ärge püüdke kasutada
seda teistsuguse pingega. See ei kehti
autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
DCB105 laadija ühildub 10,8 V, 14,4 V ja 18 V
Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
ja DCB183) akupatareidega.
See laadija ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
Laadimisprotseduur (joonis 3)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa 230 V.
2. Sisestage akupatarei (l) laadijasse
veendumaks, et aku asetseb täielikult
laadijal. Punane tuli (laadimine) vilgub
pidevalt, mis tähendab, et laadimine on
alanud.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
9
EESTI KEEL
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
Laadimine
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
laeb
––
––
––
––
täis laetud
–––––––––––––––––
kuuma/külma akupatarei
x
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne
akupatarei ja laadija kasutamist, lugege allpool
toodud ohutusjuhised läbi ja järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
Laetus
viivitus
Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta
–– • –– • –– • –– •
probleem akupatarei
või laadijaga
••••••••••••
probleem toitega
•• •• •• •• •• ••
See laadija ei lae vigast akupatareid. Laadija
näitab, et patarei on vigane, keeldudes süttimast
või kuvades probleemse akupatarei või laadija
vilkumismustrit.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
• Ärge laadige ega kasutage akupatareid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Akupatarei asetamine laadijasse
või sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid
mitte mingil viisil, et see ühilduks
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda,
põhjustades raskeid kehavigastusi.
• Laadige akupatareisid vaid heaks kiidetud
DEWALTI laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikesse ning vältige pritsmeid.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija
ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
• Ärge hoidke ega kasutage seadet ega
akut kohas, kus temperatuur võib olla
40 °C (105° F) või kõrgem (näiteks kuurid
ja metallehitised suvel).
Kuuma/külma aku viivitus
• Parima tulemuse saamiseks veenduge, et
akupatarei on enne kasutamist täis laetud.
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage
Li-Ion aku laadijasse, kuni see on täielikult täis
laetud.
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
kogu laadimistsükli jooksul ja see ei lähe tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei
on soe.
10
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage
akut või laadijat, mis on saanud
järsu löögi, mis on maha kukkunud,
millest on üle sõidetud või mida on
muul viisil kahjustatud (nt naelaga
läbistatud, peale astutud). See võib
kaasa tuua elektrilöögi või surmava
elektrilöögi. Kahjustunud akupatareid
tuleb tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui te seadet
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku peal
püsti, kuid neid võib olla kerge ümber
lükata.
EESTI KEEL
ERIOHUTUSJUHISED LIITIUMIOONAKUDE
(Li-ioon) KOHTA
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
• Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui
see on raskesti kahjustunud või täielikult
lõpuni kasutatud. Akupatarei võib tules
plahvatada. Toksilised aurud ja materjalid
moodustuvad, kui liitiumioon-akupatareid
põletatakse.
Laeb.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
süsivesinike ja liitiumisoolade segust.
Täis laetud.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
x
• Avatud akuelementide sisu võib ärritada
hingamisteid. Minge värske õhu kätte.
Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.
Probleem akupatarei või laadijaga.
Probleem toitega.
HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega.
Akupatarei
Ärge laadige kahjustatud akusid.
AKU TÜÜP
Kasutage ainult DEWALTI
akupatareisid. Teised võivad
plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
DCV582 töötab 14,4- ja 18-voldise akupatareiga.
Kasutada tulebDCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 või
DCB183 akupatareisid. Lugege peatükist
Tehnilised andmed lisateavet.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Laadige ainult vahemikus 4° C ja 40°
C.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
Ärge süütage akupatareid.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks selles kasutusjuhendis olevatele
piktogrammidele on laadijal ja akul olevatel
siltidel järgmised piktogrammid:
Laadib Li-Ion akupatareisid.
Laadimisaja leiate tehniliste andmete
osast.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
11
EESTI KEEL
1 Vaakumpuhasti
1 Vaakumvoolik
1 Lai düüs
1 Lõhega tööriist
1 Filter
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu
akupatareid, laadijad ega varustuse kastid.
• Kontrollige, et seade, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1, 2)
HOIATUS : Ärge kunagi ehitage
vaakumpuhastit ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Toitelüliti
Toitepea
Paak
Vaakumpuhasti sisend
Õhuvoolu väljund
Riiv
Lai düüs
Lõhega tööriist
Voolik
Akuport
Vooliku düüs
SIHTOTSTARVE
Teie DCV582 juhtmega/juhtmeta vaakumpuhasti
on loodud kuiva ja märja mustuse imemiseks
professionaalsete tööde korral. Seda seadet
saab kasutada ka puhurina prahi eemaldamiseks
töökohast ja niiskete pindade kuivatamiseks. Kui
töötada vooluga (juhtmega) või akuga (juhtmeta),
saab seda seadet kasutada nii sees kui väljas.
ÄRGE laske lastel nende seadetega kokku
puutuda. Selle seadme kogenematute kasutajate
puhul on vajalik juhendamine.
ÄRGE kasutage tolmuärastit põleva tolmu jaoks.
ÄRGE kasutage tolmuärastit plahvatuslikes
keskkondades.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
12
MÄRKUS: See seade pole mõeldud
kommertslikuks kasutamiseks, nt hotellides,
koolides, haiglates, tehastes, poodides,
kontorites, rendifirmades ja ehituskohtades.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid kindla pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku või vooluvõrgu
pinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Samuti veenduge, et laadija pinge vastab
võrgupingele.
Teie DEWALTi laadija ja vaakumpuhasti
on vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Kasutage
heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2;
maksimaalne pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
EESTI KEEL
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS : Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
seade enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTI
akupatareisid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja tööriistast eemaldamine (joonis 3)
MÄRKUS: Parima tulemuse saamiseks
veenduge, et akupatarei on täis laetud.
AKUPATAREI PAIGALDAMISEKS
1. Joondage akupatarei (l) vaakupuhuri
akupordis olevate reelingutega (j).
2. Libistage akupatarei akuporti, kuni akupatarei
asetseb kindlalt patareipordis, ning tagage,
et see ei tule lahti.
AKUPATAREI EEMALDAMISEKS
1. Vajutage aku vabastusnuppe ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriist pordist välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.
KÜTUSEMÕÕDIKU AKUPATAREID (JOONIS 3)
Mõned DEWALTi akupatareid sisaldavad
kütusemõõdikut, mis sisaldab kolme rohelist
valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäänu
laetusele.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kütusemõõdiku nuppu (m). Kolme
rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab,
näidates järelejäänud laetuse taset. Kui
patarei laetuse tase jääb alla kasutuspiiri, siis
kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb
uuesti täis laadida.
MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita
tööriista funktsionaalsust ning see varieerub,
sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja
lõppkasutaja rakendusest.
Vooliku ühendamine (joonis 4)
IMEMISREŽIIM
1. Sisestatud düüsiga ühendusosa (n)
vaakumpuhasti sisendisse (d).
2. Keerake ühendusosa päripäeva, et kinnitada
voolik oma kohale.
3. Ühendage sobiv tarvik vooliku düüsiga (k).
PUHUMISREŽIIM
1. Sisestage düüsiga ühendusosa (n)
puhumisväljundisse (e).
2. Keerake ühendusosa päripäeva, et kinnitada
voolik oma kohale.
3. Ühendage sobiv tarvik vooliku düüsiga (k).
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS : Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS : Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
seade enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada. Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
Seadme sisselülitamiseks viige toitelüliti (a)
asendisse I.
Seadme väljalülitamiseks viige toitelüliti (a)
asendisse O.
Toiteallikas
See vaakumpuhasti töötab kas vooluvõrgul
või akuvoolul. See vaakumpuhasti lülitub AC
(vooluvõrk) ja DC (aku) toite vahet automaatselt.
VOOLUVÕRGU TOIDE
1. Kerige võrgujuhe täielikult lahti.
2. Ühendage pistik vooluvõrgu väljundiga enne
seadme sisselülitamist.
•Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage seade alati välja.
•Puhastage toitekaabel, kui
vaakumpuhastit ei kasutata.
AKUTOIDE
1. Puhastage toitejuhe.
2. Sisestage akupatarei (l).
3. Veenduge, et akupatarei on korralikult
asetatud.
13
EESTI KEEL
MÄRKUS: Vooluvõrgu kaabli toiteallikas on
mõeldud vaid vaakumpuhasti kasutamiseks ning
see ei lae end paigaldatud akupatareiga.
Tolmuimemine (joonised 1, 5,
6)
1. Tühjendage ja puhastage paaki (c) enne
kasutamist.
2. Ühendage voolik ( i ) tolmupuhasti
sisendiga (d).
3. Valige sobiv tarvik.
MÄRKUS: Ei soovita segada omavahel märgi ja
kuivi aineid. Kui vahetate aineid, tühjendage ja
puhastage kõigepealt paak.
TOLMU KOGUMINE (JOONIS 5)
Imemisrežiimil töötab seade ka tolmukogujana
tööde jaoks, kus tekib tolmu või prahti.
MÄRG-/KUIVFILTER (JOONIS 6)
HOIATUS : Kasutage alati seadet
koos tolmufiltriga( o ).
HOIATUS : Kasutage alati seadet
püstises asendis. Ärge kallutage
seadet, et vältida paaki kogunenud
vedeliku sisenemist mootori
korpusesse.
HOIATUS: Kui vaht või vedelik
pääseb masinast välja, lülitage see
viivitamata välja.
ETTEVAATUST: Puhastage
veetaseme piirseadet regulaarselt
ja kontrollige võimalike
kahjustusmärkide suhtes.
VÄLJALÜLITUSFUNKTSIOON
Kui kasutate seadet kogemata ilma tolmufiltrita,
aktiveerub väljalülitusfunktsioon, kui vedeliku tase
paagis saavutab maksimaalse taseme. Ujuklapp
blokeerib imemisava pärast mida imemine
peatatakse ning mootori kiirus väheneb.
Puhumine (joonis 1)
1. Tühjendage ja puhastage paaki (c) enne
puhumist.
2. Ühendage voolik ( i ) väljavooluväljundiga (e).
3. Valige sobiv tarvik.
Paagi tühjendamiseks
(joonis 5, 6)
Paak tuleb tühjendada, kui imemisvõime
väheneb märkimisväärselt.
14
1. Vabastage riivid (f) ja eemaldage toitepea (b)
paagi küljest (c).
2. Tühjendage paagi sisu prügikasti.
3. Puhastage filtrit (o), nagu kirjeldage allpool
peatükis Puhastamine.
4. Paigaldage uuesti toitepea paagile ja
kinnitage riiviga.
Puhastamine (joonis 5, 6)
HOIATUS : Et vähendada tõsist
kehavigastusohtu, tuleb seade
enne puhastamist, seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust ning
akupatarei küljest eemaldada.
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
KORPUSE PUHASTAMINE
Puhastage korpust regulaarselt pehme lapiga.
PAAGI PUHASTAMINE
Paak tuleb puhastada pärast iga kasutuskorda
või kui vahetate kasutamise ajal aineid.
1. Tühjendage paak (c).
2. Puhastage paak, kasutades õrna seepi ja
niisket lappi.
3. Kuivatage paak hoolega pehme riidega.
MÄRG-/KUIVFILTRIGA PUHASTAMINE
(JOONIS 6)
Märg-/kuivfilter tuleb pärast iga kasutuskorda ära
puhastada.
Kui filter on kahjustunud või kui see ei tööta
korralikult, tuleb see välja vahetada.
1. Eemaldage märg-/kuivfilter (o), keerates
seda vastupäeva ja võttes selle imemisavalt
(p) maha.
2. Raputage üleliigne tolm maha, vajutades filtri
jäätmekonteinerile.
3. Sõltuvalt selle seisukorrast loputage filtrit
leige jooksva vee all.
4. Kinnitage filter uuesti, asetades selle
imemisavale ning keerates päripäeva.
HOIATUS :
• Ärge peske filtrit seestpoolt.
• Laske filtril täielikult ära kuivada, kui
filter saab seest märjaks.
• Ärge kasutage filtri puhastamiseks
harja.
EESTI KEEL
IMEMISAVA FILTRI PUHASTAMINE (JOONIS 6)
Imemisava filter tuleb puhastada, kui seadet
kasutatakse ilma tolmufiltrita.
1. Hoidkes ujuklappi (q) teelt eemal, eemaldage
filter imemisavalt (p).
2. Loputage filtrit leige jooksva vee all.
Määrimine
Teie vaakumpuhasti ei vaja lisamäärimist.
3. Kuivatage filter enne tagasi asetamist.
4. Puhastage ujuklappi (q) niiske riidega.
TÕRKEOTSING
Kui vaakumpuhasti ei tööta korralikult,
järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei
lahenda probleemi, võtke ühendust oma
remonditöökojaga.
Kui väljalülitusfunktsioon aktiveerub
1. Lülitage vaakumpuhuri viivitamata välja.
2. Tühjendage paak, nagu eespool kirjeldatud.
3. Puhastage imemisava filtrit, nagu kirjeldatud
peatükis Imemisava filtri puhastamine.
4. Ärge unustage tolmufiltrit tagasi panemast
enne tööga jätkamist.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI vaakupuhur on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
vaakumpuhurit õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS : Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
seade enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust ning
akupatarei küljest eemaldada.
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
Seadet ei tohi kasutaja hooldada. Pärast umbes
40 töötundi viige seade volitatud DEWALT i
remondikeskusse. Kui probleemid ilmnevad
enne seda, võtke ühendust DEWALT volitatud
remonditöökojaga.
Laadija ja aku ei vaja hooldust. Nende sees pole
hooldust vajavaid osi.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
seadme mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda seadme sisse; ärge
kastke seadet või selle osi vedelikku.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle seadmega
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTI
soovitatud tarvikuid.
Vahetusfilter (DCV5801-XJ) ja
õhulukustusadapter (DWV9000-XJ) on saadaval
tarvikutena lisatasu eest.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
15
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see seadme küljest.
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОВОДНОЙ /БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС DCV582
Поздравляем!
Вы приобрели устройство DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
DCV582
1
перем. тока
/ постоянного
тока
Тип
Источник питания
Напряжение сети
Вперем.
230
тока
Великобритания
и Ирландия
Напряжение аккумулятора
Мощность
Объем резервуара
макс. поток воздуха
Класс защиты
Диаметр сопла шланга
Вес (без аккумуляторной
батареи)
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность звукового
давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность акустической
мощности)
Вперем.
230 / 115
тока
Впост. тока
Вт
л
л/сек.
мм
14,4 или 18
300
7,5
15,9
IPX4
32
кг
4,8
дБ(A)
76
дБ(A)
3
дБ(A)
87
дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60335:
Значение эмиссии
вибрации aч
aч =
м/с2
0,6
Погрешность К =
м/с2
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60335, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Предохранители
Европа
Великобритания
и Ирландия
230 В инструменты
230 В инструменты
10 А, сетевые
13 А, в штепсельных вилках
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
Аккумуляторная
батарея
DCB140
Тип аккумулятора
Напряжение
DCB141
DCB142
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
ИонноИонноИонноИонноИонноИонноИонноИоннолитиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый
В пост.
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
тока
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Вес
кг
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядное устройство
Напряжение сети
DCB105
Вперем.
230 В
тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
Вес
Ионно-литиевый
мин
30
(Аккумуляторная
батарея 1,5 А·ч)
45(Аккумуляторная
батарея 2,0 А·ч)
кг
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ПРОВОДНОЙ /БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС
DCV582
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
18
55(Аккумуляторная
батарея 3,0 А·ч)
70(Аккумуляторная
батарея 4,0 А·ч)
0,49
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.01.2014
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации
перед использованием.
Важные правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
•
•
•
•
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ И
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
ВНИМАНИЕ: Оператор должен
быть ознакомлен со всеми
инструкциями по использованию
этих устройств.
•
•
ВНИМАНИЕ: Во избежании
поражения электрическим
током. Не подвергайте
электроинструмент или его
элементы воздействию влаги.
Хранить в помещении.
Перед использованием оператору
нужно предоставит полную
информацию, проинструктировать
и обучить использованию устройства
и веществ, которые будут
использоваться, включая способы
безопасного удаления и утилизации
собранного мусора.
Операторы должны соблюдать все
правила техники безопасности,
•
•
•
•
•
•
имеющие отношение к используемым
материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети. Если не
используете устройство или перед
тем, как приступить к обслуживанию,
отключите его от розетки и снимите
аккумулятор.
Не разрешайте детям играть
с устройством. Будьте внимательны,
пользуясь устройством около детей
или когда они пользуются этим
устройством.
Используйте это устройство
ТОЛЬКО так, как описано в данном
руководстве. Используйте только
рекомендуемые насадки DEWALT.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура
или штепсельного разъема. Если
устройство не работает как нужно
или оно упало, повреждено, было
оставлено на улице или упало в воду,
обратитесь в сервисный центр.
Не тяните или не переносите
устройство за шнур, не используйте
шнур в качестве ручки, следите
за тем, чтобы шнур не попал
в закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы.
Не тяните устройство за шнур.
Держите шнур подальше от горячих
поверхностей.
Не вытягивайте вилку из розетки
за шнур. Для извлечения беритесь за
вилку, а не за шнур.
Не беритесь за вилку, аккумулятор
или устройство мокрыми руками.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством
с закрытыми отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не скапливалась
пыль, ворс, волосы или что-то еще,
что может помешать прохождению
воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части
тела не попадали в отверстия или
движущиеся части устройства.
Перед тем, как отключить
устройство от сети или снять
аккумулятор выключите все элементы
управления.
Будьте особенно внимательны, убирая
лестницы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или в помещениях
с низкой относительной
влажностью возможен удар
статическим электричеством. Это
кратковременное явление и не влияет
на использование пылесоса.
Избегайте самовоспламенения, после
каждого использования освобождайте
контейнер от мусора.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
•
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Риск защемления или раздробления
пальцев.
– Риск вдыхания испарений при работе
с клеящими веществами.
– Риск вдыхания опасной пыли.
Дополнительные инструкции Маркировка на пылесосе
по технике безопасности
На инструмент нанесены следующие
•
•
•
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Это устройство влагозащищено
в соответствии с классом защиты
IPX4. Не погружайте устройство
в воду.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или другие
мелкодисперсных материалов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это
устройство не подходит для
сбора опасной пыли.
•
•
•
•
•
20
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Никогда не собирайте взрывоопасные
жидкости (например, бензин, дизельное
топливо, мазут, растворитель
для красок и т.п.), кислот или
растворителей.
Не пользуйтесь пылесосом без
установленных фильтров.
Некоторые виды дерева обработаны
консервантами, которые могут быть
токсичны. Предпримите особые меры
предосторожности чтобы избежать
вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика материала
информацию о материале и мерах
предосторожности при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как
стремянкой.
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по технике безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт инструмента.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
температурная
задержка
x
–– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора
или зарядного
устройства
••••••••••••
неисправность с сетью •• •• •• •• •• ••
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
Зарядные устройства
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядное устройство DCB105 работает
с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В,
14,4 в и 18 В (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 и DCB183).
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 3)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (I) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
22
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Важные инструкции по технике безопасности для всех
батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте батарею
во взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Установка или удаление
батареи из зарядного устройства
может привести к воспламенению пыли
или газов.
• Никогда не прилагайте больших усилий,
вставляя аккумулятор в зарядное
устройство. Не вносите изменения
в аккумулятор, с целью установить
их в зарядное устройство,
к которому они не подходят. Это
может привести к серьезным
травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105° F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже поврежденные
или полностью отработавшие. При
попадании в огонь батареи могут
взорваться. При сжигании ионнолитиевых батарей образуются
токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCV582 работает на аккумуляторах
14,4 и 18 вольт.
Можно использовать аккумуляторы DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 or DCB183. Подробную информацию
см. в Технических характеристиках..
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
может привести к взрыву, травме
и повреждениям.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Выполняйте зарядку при
температуре от 4° C до 40° C.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Заряжает Li-Ion аккумулятор.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики .
Для использования внутри
помещений.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Пылесос
1 Шланг пылесоса
Зарядка.
1 Широкое сопло
1 Щелевая насадка
Полностью заряжен.
1 Фильтр
1 Руководство по эксплуатации
Температурная задержка.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблемы с сетью.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Используйте только аккумуляторы
DEWALT. Использование
аккумуляторов другого типа
24
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
Описание (рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
РУССКИЙ ЯЗЫК
пылесоса или какой-либо их
части. Это может привести
к повреждению или травме.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Выключатель
Силовая головка
Контейнер
Входное отверстие пылесоса
Выходное отверстие пылесоса
Защелка
Широкое сопло
Щелевая насадка
Шланг
Разъем для подключения аккумулятора
Cопло шланга
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваш проводной/беспроводной пылесос
DCV582 разработан для сухой и влажной
профессиональной уборки. Это устройство
может работать как воздуходувка для
удаления мусора с рабочего места и сушки
влажных поверхностей. Работая от сети
(как проводное) или от аккумулятора (как
беспроводное), это устройство может
использоваться как в помещении, так и за его
пределами.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
НЕ используйте пылеудалитель для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу
только при определенном напряжении сети.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания или
аккумулятора соответствует указанному на
шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ПЫЛЕСОС
DeWALTимеют двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
заземления не требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT .
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
НЕ используйте пылеотделитель для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Использование кабеля-удлинителя
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте
только утвержденные удлинители
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность зарядного устройства (см.
раздел технические характеристики).
Минимальное поперечное сечение провода
электрического кабеля должно составлять 1
mm2; максимальная длина 30 м.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку. Случайный запуск
может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройстваDEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
УСТАНОВКА БАТАРЕИ
1. Совместите аккумулятор (l) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (j).
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Подключение шланга (рис. 4)
РЕЖИМ ПЫЛЕСОСА
1. Вставьте соединительную деталь
с насечками (n) во входное отверстие
пылесоса (d).
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Установите соответствующее сопло на
шланг (k).
РЕЖИМЫ ПРОДУВА
1. Вставьте соединительную деталь
с насечками (n) во входное отверстие
пылесоса (е).
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Установите соответствующее сопло на
шланг (k).
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
1. Нажмите на кнопку извлечения батареи
и вытащите аккумуляторную батарею из
разъема.
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ВНИМАНИЕ : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку. Случайный запуск
может привести к травме.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 3)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (m).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
26
Включение и выключение
(рис. 1 )
Для включения инструмента переведите
выключатель (а) в положение I.
Для выключения инструмента переведите
выключатель (а) в положение O.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Источник питания
Пылесос работает от сети или аккумуляторов.
Переключение с работы от сети переменного
тока (сетевое питание) на сеть постоянного
тока (аккумулятор) происходит автоматически.
ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ
1. Полностью расправьте сетевой провод.
2. Подключите вилку к розетке перед тем,
как включить устройство.
•Всегда выключайте инструмент
после завершения работы и прежде,
чем отключить его от сети.
•Если пылесос не используется
уберите сетевой кабель.
ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА
1. Уберите сетевой кабель.
2. Вставьте аккумуляторные батареи (l).
3. Убедитесь в том, что батарея правильно
установлена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сетевой кабель предназначен
для работы пылесоса, а не да зарядки
установленного аккумулятора.
Работа с пылесосом
(рис. 1, 5, 6)
1. Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (c).
2. Подсоедините шланг( i ) в входному
отверстию пылесоса (d).
3. Выберите соответствующую насадку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуем не смешивать
сухой и мокрый мусор. Переходя к уборке
разного мусора сначала опорожните
и очистите контейнер.
ПЫЛЕСБОРНИК (РИС. 5)
В режиме работы пылесоса устройство также
может работать как пылесборник для сбора
мусора и пыли.
ВЛАЖНЫЙ/СУХОЙ ФИЛЬТР (РИС. 6)
ВНИМАНИЕ : Всегда работайте
с устройством, на котором
установлен пылевой фильтр
( o ).
ВНИМАНИЕ : Устройство
всегда должно находиться
в вертикальном положении.
Не наклоняйте устройство,
чтобы предупредить
попадание жидкости, собранной
в контейнере, в корпус двигателя.
ВНИМАНИЕ: Если из устройства
выходит пена или жидкость,
немедленно выключите
устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно
очищайте устройство
ограничения уровня воды
и проверяйте его на предмет
отсутствия следов повреждений.
ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Если по ошибке вы начали пользоваться
устройством без установленного пылевого
фильтра, срабатывает функция отключения
в случае, если уровень жидкости в контейнере
поднимится до максимального уровня.
Поплавковый клапан заблокирует отверстие
засасывания, после чего засасывание
прекращается и скорость двигателя
увеличивается.
Выдувание (рис. 1)
1. Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (c).
2. Подсоедините шланг( i ) в выходному
отверстию пылесоса (е).
3. Выберите соответствующую насадку.
Чтобы опорожнить контейнер (рис. 5, 6)
Контейнер нужно опорожнить если мощность
всасывания значительно уменьшается.
1. Освободите защелки (f) и снимите
силовую головку (b) с резервуара (c).
2. Выбросьте содержимое резервуара
в мусорный контейнер.
3. Очистите фильтр (o) как описано ниже
в разделеОчистка.
4. Установите на место силовую головку на
контейнер и закрепите защелками.
Очистка (рис. 5, 6)
ВНИМАНИG : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
устройство и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОЧИСТКА КОРПУСА
Регулярно очищайте корпус мягкой тканью.
ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА
контейнер нужно очищать после каждого
использования или при переходе от сбора
одного вида мусора на другой.
1. Опорожните контейнер (c).
2. Промойте контейнер мягким моющим
средством и влажной салфеткой.
3. Тщательно вытрите контейнер сухой
салфеткой.
ОЧИСТКА ВЛАЖНОГО/СУХОГО ФИЛЬТРА
(РИС. 6)
После каждого использования нужно очищать
фильтры.
Если фильтр поврежден или плохо работает,
его нужно поменять.
1. Снимите влажный /сухой фильтр (o)
повернув его против часовой стрелки
и сняв его с отверстия всасывания (p).
2. Стряхните пыль, побив его о край
мусорного контейнера.
3. В зависимости от состояния, сполосните
фильтр снаружи под проточной водой
с мягким моющим средством.
4. Закрепите фильтр на месте, поставив его
над отверстием всасывания и повернув по
часовой стрелке.
ВНИМАНИG :
• Не мойте фильтр изнутри.
• Тщательно высушите фильтр
если он мокрый внутри.
• Не используйте щетку для
чистки фильтра.
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВСАСЫВАЮЩЕГО
ОТВЕРСТИЯ (РИС. 6)
Фильтр отверстия всасывания нужно чистить
если устройство работает без установленного
противопылевого фильтра.
1. Удерживая поплавковый фильтр (q)
в стороне, снимите фильтр с отверстия
всасывания (p).
2. Прополоскайте фильтр под теплой
проточной водой.
3. Просушите фильтр перед тем, как
установить его на место.
4. С помощью влажной салфетки протрите
поплавковый клапан (q).
28
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В случае неправильной работы инструмента
следуйте приведенным ниже инструкциям.
Если неисправность сохраняется, обратитесь
в сервисный центр.
Если сработала функция
отключения
1. Сразу же выключите пылесос.
2. Опорожните резервуар, как описано выше.
3. Очистите фильтр всасывающего
отверстия как описано в разделе
Очистка фильтра всасывающего
отверстия.
4. Перед тем, как возобновить работу не
забудьте установить противопылевой
фильтр на место.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш пылесос DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за устройства и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИG : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
устройство и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Это устройство неремонтопригодно силами
пользователя. Передавайте инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT
для обслуживания примерно через каждые
40 часов эксплуатации. При возникновении
проблем в течение этого времени,
обращайтесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного инструмента
только, рекомендованную
DEWALTоснастку.
Сменный фильтр (DCV5801-XJ) и адаптер
воздушной пробки (DWV9000-XJ) можно
купить отдельно.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из устройства.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00240690 - 18-07-2014
30
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising