DCV582 | DeWalt DCV582 WET N'DRY VAC instruction manual

370001 - 50 LT
DCV582
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
1 pav. / Рисунок 1
a
h
e
b
j
d
f
c
i
2 pav. / Рисунок 2
h
k
i
g
f
c
b
3
3 pav. / Рисунок 3
l
j
m
4 pav. / Рисунок 4
n
k
d
n
e
n
4
5 pav. / Рисунок 5
b
o
c
f
6 pav. / Рисунок 6
p
o
q
5
LIETUVIŲ
LAIDINIS/AKUMULIATORISNIS ŠLAPIO/SAUSO
VALYMO DULKIŲ SIURBLYS DCV582
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ prietaisą. Dėl
ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo
ir atsinaujinimo „DEWALT“ bendrovė yra viena
iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių
vartotojų partnerių.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Techniniai duomenys
Tipas
Maitinimo šaltinis
Maitinimo tinklo įtampa
JK ir Airija
Akumuliatoriaus įtampa
Galingumas
Rinktuvo talpa
Maks. oro srautas
Saugos klasė
Žarnos antgalio skersmuo
Svoris (be akumuliatoriaus
bloko)
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA
(garso galios
paklaida)
mm
DCV582
1
AC / DC
230
230 / 115
14,4 arba 18
300
7,5
15,9
IPX4
32
kg
4,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
dB(A)
3
VAC
VAC
VDC
W
l
l/s
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma)
nustatytas pagal EN 60335:
Vibracijos emisijos dydis ah
ah =
m/s2
0,6
Paklaida K =
m/s2
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60335, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
6
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Saugikliai
Europa
Jungtinė
Karalystė ir
Airija
230 V įrankiai
230 V įrankiai
Maitinimo tinklo el.
srovės stiprumas –
10 amperų
El. srovės stiprumas
kištukuose – 13 amperų
Apibrėžtys Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
LIETUVIŲ
Akumuliatorius
DCB140
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
DCB141
DCB142
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Įtampa
VDC
Galia
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Svoris
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
14,4
14,4
14,4
14,4
Kroviklis
18
18
18
18
DCB105
Maitinimo tinklo įtampa VAC
230 V
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų
Apytikslis krovimo
laikas
min
30
45
55
70
(1,5 Ah akumuliatoriai) (2,0 Ah akumuliatoriai) (3,0 Ah akumuliatoriai) (4,0 Ah akumuliatoriai)
Svoris
kg
0,49
EB atitikties deklaracija
Svarbios saugos taisyklės
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
MAŠINŲ DIREKTYVA
LAIDINIS/AKUMULIATORISNIS ŠLAPIO/
SAUSO VALYMO DULKIŲ SIURBLYS
DCV582
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60335-2-69.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ,
PERSKAITYKITE VISUS TOLIAU PATEIKTUS
NURODYMUS.
ĮSPĖJIMAS! Naudotojai privalo būti
tinkamai instruktuoti, kaip naudoti
šiuos prietaisus.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
•
•
Horst Grossmann
Technikos direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
31.01.2014
DĖMESIO! Prieš naudodami
šį prietaisą, perskaitykite
naudojimo instrukciją.
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
elektros smūgio pavojų Saugokite
įrankį nuo lietaus. Laikykite patalpose.
Prieš pradedant naudoti, naudotojams
privaloma pateikti informaciją, pravesti
instruktažą ir kursus, kaip naudoti šį
prietaisą, kokias medžiagas juo galima
siurbti, įskaitant surinktų medžiagų
išmetimo ir šalinimo būdus.
Naudotojai privalo laikytis visų reikiamų
medžiagų tvarkymo saugos taisyklių.
Nepalikite prietaiso prijungto prie elektros
šaltinio. Kai jo nenaudojate arba atliekate
techninę jo priežiūrą, išjunkite jį iš elektros
lizdo ir išimkite akumuliatorių.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo
prietaisu. Būtina atidžiai stebėti šį gaminį
naudojančius vaikus arba naudojant šį
gaminį šalia vaikų.
Naudokite šį prietaisą TIK taip,
kaip aprašyta šioje naudojimo
7
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
instrukcijoje. Naudokite tik „DEWALT“
rekomenduojamus priedus.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jo laidas
arba kištukas yra pažeisti. Jeigu prietaisas
veikia netinkamai arba jis buvo numestas,
pažeistas, paliktas lauke arba įkritęs į
vandenį, atiduokite jį į techninės priežiūros
centrą.
Netraukite ir neneškite šio prietaiso už jo
laido; nenaudokite laido vietoj rankenos;
neprispauskite laido durimis; saugokite
laidą nuo aštrių kraštų arba kampų.
Netraukite prietaiso paėmę už laido.
Saugokite laidą nuo įkaitusių paviršių.
Netraukite šio prietaiso kištuko iš
elektros maitinimo tinklo, paėmę už laido.
Norėdami išjungti, suimkite už kištuko,
o ne laido.
Nelieskite kištuko, akumuliatoriaus ar
prietaiso šlapiomis rankomis.
Nekiškite jokių daiktų į prietaise esančias
angas. Nenaudokite šio prietaiso, jeigu
kuri nors anga yra užkimšta; angose neturi
būti dulkių, pūkelių, plaukų ir jokių kitų
daiktų, kurie galėtų sutrikdyti oro srautą.
Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas
kūno dalis laikykite kuo toliau nuo angų ir
judamųjų dalių.
Prieš atjungdami prietaisą nuo elektros
tinklo arba išimdami akumuliatorių,
išjunkite visus valdiklius.
Būkite itin atsargūs valydami laiptus.
Nenaudokite prietaiso degiems arba
sprogiems skysčiams, pavyzdžiui,
benzinui, susiurbti ir nenaudokite tose
vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai
užsiliepsnojančių medžiagų.
Sausose vietose arba esant mažam
santykiniam oro drėgnumui gali kilti
statinės iškrovos. Tai laikina ir neturi įtakos
dulkių siurblio naudojimui.
Norėdami išvengti savaiminio
užsiliepsnojimo, po kiekvieno naudojimo
ištuštinkite rinktuvą.
NEIŠMESKITE ŠIOS NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
Papildomos saugos taisyklės
•
•
•
8
Nerinkite mašina nieko, kas dega ar
rūksta, pvz., cigarečių, degtukų ar karštų
pelenų.
Šis įrankis yra atsparus vandens purslams
pagal IPX4 saugos klasę. Nemerkite šio
įrankio į vandenį.
Nesiurbkite degių, sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, anglių, pluoštų arba kitų
smulkių, birių, lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų.
DĖMESIO! Prietaisas
nepritaikytas pavojingoms
dulkėms siurbti.
•
•
•
•
•
•
Nesiurbkite pavojingų, nuodingų arba
kancerogeninių medžiagų, pavyzdžiui,
asbesto arba pesticidų.
Niekada nesiurbkite sprogių skysčių
(t. y. benzino, dyzelino, mazuto, dažų
skiediklių ir pan.), rūgščių ar tirpiklių.
Nesiurbkite be tinkamai įdėtų filtrų.
Kai kurių rūšių medienoje yra konservantų,
kurie gali būti nuodingi. Dirbdami būkite
itin atsargūs, kad neįkvėptumėte šių
medžiagų ir kad jų nepatektų ant odos.
Pareikalaukite, kad medžiagų tiekėjas
pateiktų visą esamą saugos informaciją, ir
ja vadovaukitės.
Nenaudokite siurblio vietoj lipynės.
Nedėkite ant siurblio sunkių daiktų.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– Pirštų suspaudimo arba sutraiškymo pavojus.
– Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo.
– Sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių
keliamas pavojus.
Ant dulkių siurblio esantys
ženklai
Ant šio prietaiso rasite pavaizduotas šias
piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur
yra prietaiso ir akumuliatoriaus montavimo
sujungimas.
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
LIETUVIŲ
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių kroviklius
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, kraukite tik „DEWALT“
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo prietaisu.
PASTABA. Esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo.
Prieš pradėdami valyti kroviklį,
ištraukite jo kištuką iš maitinimo
tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
kitais krovikliais, nei nurodyti šioje
instrukcijoje. Kroviklis ir akumuliatoriaus
blokas specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros
smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada
laikykite tik sausoje vietoje, naudodami
naudojimui lauke pritaikytą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku— tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad sutaisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant
jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis
kroviklis.
NEIŠMESKITE ŠIOS NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
9
LIETUVIŲ
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 ir DCB183) akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip,
kad jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (3 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (l) į kroviklį, įsitikindami,
kad jis yra iki galo įtaisytas kroviklyje. Be
perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunamas
––
––
––
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
x
–– • –– • –– • –– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo
linijos gedimas
•• •• •• •• •• ••
Šis kroviklis sugedusios akumuliatoriaus nekraus.
Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė,
arba lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar
kroviklio gedimo indikacijos modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
10
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir
kroviklį, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus
dėl saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į
kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
LIETUVIŲ
• Prietaiso negalima laikyti ar krauti ten,
kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko į
kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti į
techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą prietaisą
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(ličio jonų)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatorius
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelis DCV582 veikia su 14,4 ir 18 voltų
akumuliatoriais.
Galima naudoti akumuliatorius DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 arba DCB183. Daugiau informacijos
rasite Techninių duomenų skyriuje.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorių blokus laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių blokų etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
Kraunamas
Visiškai įkrautas
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
x
Akumuliatoriaus arba kroviklio
gedimas.
11
LIETUVIŲ
Elektros tiekimo linijos gedimas.
Aprašymas (1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nekeiskite
dulkių siurblio konstrukcijos ir jokios jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Kraukite tik esant 4 °C–40 °C oro
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite akumuliatorių.
Kraunamas ličio jonų akumuliatorius.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Skirta naudoti tik patalpoje.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
įjungimo / išjungimo jungiklis
maitinimo galvutė
rinktuvas
siurbimo anga
anga orui pūsti
skląstis
platus antgalis
antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti
žarna
akumuliatoriaus jungtis
žarnos antgalis
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Laidinis/akumuliatorinis dulkių siurblys
DCV582 skirtas profesionaliam sausų ir
šlapių medžiagų siurbimui. Šį prietaisą galima
naudoti kaip pūstuvą šiukšlėms šalinti iš darbo
vietos arba drėgniems paviršiams sausinti.
Šį prietaisą, jungiamą į elektros lizdą (laidu)
arba akumuliatorinį (belaidį), galima naudoti ir
patalpose, ir lauke.
NELEISKITE vaikams liesti šio prietaiso. Jei šį
prietaisą naudoja nepatyrę naudotojai, juos reikia
prižiūrėti.
NENAUDOKITE šio dulkių trauktuvo degioms
dulkėms siurbti.
Pakuotės turinys
NENAUDOKITE šio dulkių trauktuvo sprogioje
aplinkoje.
Pakuotėje yra:
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
1 dulkių siurblys
1 dulkių siurbimo žarna
1 platus antgalis
1 antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti
1 filtras
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA. Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu prietaisas, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio naudojimo
instrukciją.
12
PASTABA. Šis prietaisas pritaikytas komerciniam
naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose,
ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse, biuruose,
nuomos bendrovėse ir statybvietėse.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik konkrečių verčių
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
arba elektros tinklo įtampa atitinka duomenų
LIETUVIŲ
lentelėje nurodytą įtampą. Visuomet patikrinkite,
ar jūsų kroviklio įtampa atitinka jūsų maitinimo
tinklo įtampą.
emiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ kroviklis ir dulkių siurblys turi
dvigubą izoliaciją; todėl įžeminimo laido
nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros
šaltinio. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir
išėmimas iš įrankio (3 pav.)
PASTABA. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
AKUMULIATORIAUS ĮDĖJIMAS
1. Sulyginkite akumuliatorių (l) su grioveliais,
esančiai dulkių siurblio akumuliatoriaus lizde
(j).
2. Kiškite akumuliatorių į akumuliatoriaus lizdą
tol, kol jis bus tvirtai įtaisytas akumuliatoriaus
lizde, ir patikrinkite, ar jis neatsijungs.
AKUMULIATORIAUS IŠĖMIMAS
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką ir tvirtai ištraukite akumuliatorių iš
lizdo.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (3 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (m). Užsidegusių
trijų žalių diodinių lempučių kombinacija
parodys, kiek akumuliatoriuje liko energijos. Kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios
leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio
matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
Žarnos prijungimas (4 pav.)
SIURBIMO REŽIMAS
1. Įkiškite įrantytą jungiamąją dalį (n) į siurbimo
angą (d).
2. Sukite jungiamąją dalį pagal laikrodžio
rodyklę, kad tinkamai pritvirtintumėte žarną.
3. Prie žarnos prijunkite tinkamą žarnos antgalį
(k).
PŪTIMO REŽIMAS
1. Įkiškite įrantytą jungiamąją dalį (n) į angą orui
pūsti (e).
13
LIETUVIŲ
2. Sukite jungiamąją dalį pagal laikrodžio
rodyklę, kad tinkamai pritvirtintumėte žarną.
3. Prie žarnos prijunkite tinkamą žarnos antgalį
(k).
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite jo kištuką
iš maitinimo šaltinio. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
Norėdami prietaisą įjungti, nustatykite įjungimo/
išjungimo jungiklį (a) į padėtį I.
Jeigu įrankį norite išjungti, nustatykite įjungimo/
išjungimo jungiklį (a) padėtyje O.
Maitinimo šaltinis
Šis dulkių siurblys gali naudoti elektros tinklo
arba akumuliatoriaus energiją. Dulkių siurblys
automatiškai persijungs iš AC (elektros tinklo)
į DC (akumuliatoriaus) energijos naudojimo
režimą.
Siurbimas (1, 5, 6 pav.)
1. Prieš naudojimą ištuštinkite ir išvalykite
rinktuvą (c).
2. Prijunkite žarną ( i ) prie dulkių siurblio
siurbimo angos (d).
3. Pasirinkite tinkamą antgalį.
PASTABA. Rekomenduojame vienu metu
nesiurbti bei nesumaišyti šlapių ir sausų
medžiagų. Siurbdami kitos rūšies medžiagas,
prieš tai ištuštinkite ir išvalykite rinktuvą.
DULKIŲ RINKTUVAS (5 PAV.)
Prietaisą, veikiantį dulkių siurblio režimu, taip
pat galima naudoti dulkėms, kurių kyla atliekant
įvairius darbus, siurbti.
ŠLAPIO/SAUSO VALYMO FILTRAS (6 PAV.)
ĮSPĖJIMAS! Prietaisą visada
naudokite įdėję dulkių filtrą ( o ).
ĮSPĖJIMAS! Visada naudokite
prietaisą stačią. Nepakreipkite
prietaiso, kad į rinktuvą susiurbtų
skysčių nepatektų į variklio korpusą.
ĮSPĖJIMAS! Jeigu renginio pradėtų
tekėti skystis, nedelsdami jį išjunkite.
DĖMESIO! Reguliariai valykite
vandens lygio ribojimo įtaisą ir
tikrinkite, ar nėra jo sugadinimo
požymių.
IŠJUNGIMO FUNKCIJA
1. Visiškai išvyniokite maitinimo kabelį.
Jeigu prietaisas būtų netyčia pradėtas naudoti
neįdėtus dulkių filtro, skysčio lygiui rinktuve
pasiekus maksimalų lygį, suveiks išjungimo
funkcija. Plūdinis vožtuvas užblokuos siurbimo
angą, todėl siurbimas bus nutrauktas ir padidės
variklio apsukos.
2. Įkiškite maitinimo kištuką į maitinimo lizdą,
tada įjunkite prietaisą.
Oro pūtimas (1 pav.)
ELEKTROS TINKLO ENERGIJA
•Pabaigę darbą arba prieš ištraukdami
kištuką iš maitinimo lizdo, būtinai išjunkite
dulkių siurblį.
•Sutvarkykite maitinimo kabelį, kai dulkių
siurblio nenaudojate.
AKUMULIATORIAUS ENERGIJA
1. Sutvarkykite maitinimo kabelį.
2. Įkiškite akumuliatorių (l).
3. Patikrinkite, ar gerai įdėjote akumuliatoriaus
bloką.
PASTABA. Maitinimo kabelis skirtas tik
dulkių siurbliui maitinti: jis neįkraus įdėto
akumuliatoriaus.
14
1. Prieš pradėdami pūsti, ištuštinkite ir išvalykite
rinktuvą (c).
2. Prijunkite žarną (i) prie angos orui pūsti (e).
3. Pasirinkite tinkamus antgalius.
Rinktuvo ištuštinimas
(5, 6 pav.)
Ženkliai sumažėjus siurbimo galiai, rinktuvą
privaloma ištuštinti.
1. Atšaukite skląsčius (f) ir išimkite iš rinktuvo
(c) siurblio galvutę (b).
2. Išpilkite rinktuve esančias šiukšles į šiukšlių
dėžę.
LIETUVIŲ
3. Išvalykite filtrą (o), kaip aprašyta toliau
esančiame skyriuje Valymas.
4. Dėkite siurblio galvutę ant rinktuvo ir
užfiksuokite ją skląsčiais.
Valymas (5, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius valymo,
įtaisų ar priedų reguliavimo ar
išmontavimo/sumontavimo darbus,
išjunkite prietaisą ir atjunkite jį
nuo elektros šaltinio bei išimkite
akumuliatorių. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
KORPUSO VALYMAS
Reguliariai valykite korpusą minkštu skudurėliu.
RINKTUVO VALYMAS
Po kiekvieno naudojimo arba prieš siurbiant kitos
rūšies medžiagas, rinktuvą reikia išvalyti.
1. Ištuštinkite rinktuvą (c).
2. Išvalykite rinktuvą muiluotu vandeniu
sudrėkintu skudurėliu.
3. Kruopščiai nusausinkite rinktuvą minkštu
skudurėliu.
ŠLAPIO/SAUSO VALYMO FILTRO VALYMAS
(6 PAV.)
Šlapio/sauso valymo filtrą reikia valyti po
kiekvieno naudojimo.
Jeigu filtras yra apgadintas arba tinkamai
neveikia, jį privaloma pakeisti.
1. Išimkite šlapio/sauso valymo filtrą (o),
sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir
ištraukdami iš siurbimo angos (p).
2. Iškratykite dulkes, patapšnodami filtrą virš
šiukšlių dėžės.
3. Jeigu filtras labai nešvarus, nuplaukite jo
išorinę pusę po drungnu tekančiu vandeniu.
4. Vėl įtaisykite filtrą: įdėkite jį į siurbimo angą ir
sukite pagal laikrodžio rodyklę.
ĮSPĖJIMAS!
• Neplaukite filtro vidaus.
• Jeigu vidus sudrėktų, palaukite, kol
filtras visiškai išdžius.
• Nevalykite filtro šepečiu.
SIURBIMO ANGOS FILTRO VALYMAS (6 PAV.)
2. Nuplaukite filtrą po drungnu tekančiu
vandeniu.
3. Palaukite, kol filtras išdžius, o tada įdėkite jį
atgal.
4. Drėgnu skudurėliu nuvalykite plūdinį vožtuvą
(q).
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jeigu manote, kad dulkių siurblys veikia
netinkamai, vadovaukitės toliau pateiktomis
instrukcijomis. Jeigu tai problemos išspręsti
nepadeda, kreipkitės į savo meistrą.
Jeigu įsijungia išjungimo funkcija
1. Nedelsdami išjunkite dulkių siurblį.
2. Ištuštinkite rinktuvą, kaip aprašyta pirmiau.
3. Išvalykite siurbimo angos filtrą, kaip aprašyta
skyriuje Siurbimo angos filtro valymas.
4. Prieš tęsdami darbą, nepamirškite įdėti
dulkių filtro.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ dulkių siurblys skirtas ilgalaikiam
darbui ir jam reikia minimalios techninės
priežiūros. Nuolatinis, geras dulkių siurblio
veikimas priklauso nuo tinkamos įrankio
priežiūros ir reguliaraus valymo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros
šaltinio. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Šiame prietaise nėra dalių, kurias galėtų
techniškai prižiūrėti pats naudotojas. Tai
turi padaryti įgaliotasis „DEWALT“ techninės
priežiūros specialistas, praėjus maždaug 40
prietaiso darbo valandų. Jei įrankis sugedo
nepraėjus šiam laikotarpiui, susisiekite su
įgaliotuoju „DEWALT“ techninės priežiūros
atstovu.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Siurbimo angos filtrą reikia išvalyti, jeigu
prietaisas naudojamas neįdėtus dulkių filtro.
1. Patraukę plūdinį vožtuvą (q) į šalį, išimkite
filtrą iš siurbimo angos (p).
15
LIETUVIŲ
Aplinkos apsauga
Tepimas
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Šio dulkių siurblio papildomai tepti nebūtina.
Valymas
ĮPSĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių prietaiso
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite
prietaisą nuo bet kokių skysčių;
niekada nepanardinkite jokios šio
prietaiso dalies į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo
išbandyti su šiuo prietaisu, juos
naudoti su šiuo prietaisu gali būti
pavojinga. Norėdami sumažinti
sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Papildomai galima nusipirkti atsarginį filtrą
(DCV5801-XJ) ir oro sandarinimo adapterį
(DWV9000-XJ).
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
16
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Kai akumuliatorius visiškai išsikraus, išimkite
jį prietaiso.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОВОДНОЙ /БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС DCV582
Поздравляем!
Вы приобрели устройство DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
DCV582
1
перем. тока
/ постоянного
тока
Тип
Источник питания
Напряжение сети
Вперем.
230
тока
Великобритания
и Ирландия
Напряжение аккумулятора
Мощность
Объем резервуара
макс. поток воздуха
Класс защиты
Диаметр сопла шланга
Вес (без аккумуляторной
батареи)
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность звукового
давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность акустической
мощности)
Вперем.
230 / 115
тока
Впост. тока
Вт
л
л/сек.
мм
14,4 или 18
300
7,5
15,9
IPX4
32
кг
4,8
дБ(A)
76
дБ(A)
3
дБ(A)
87
дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60335:
Значение эмиссии
вибрации aч
aч =
м/с2
0,6
Погрешность К =
м/с2
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60335, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Предохранители
Европа
Великобритания
и Ирландия
230 В инструменты
230 В инструменты
10 А, сетевые
13 А, в штепсельных вилках
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
Аккумуляторная
батарея
DCB140
Тип аккумулятора
Напряжение
DCB141
DCB142
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
ИонноИонноИонноИонноИонноИонноИонноИоннолитиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый
В пост.
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
тока
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Вес
кг
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядное устройство
Напряжение сети
DCB105
Вперем.
230 В
тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
Вес
Ионно-литиевый
мин
30
(Аккумуляторная
батарея 1,5 А·ч)
45(Аккумуляторная
батарея 2,0 А·ч)
кг
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ПРОВОДНОЙ /БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС
DCV582
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
18
55(Аккумуляторная
батарея 3,0 А·ч)
70(Аккумуляторная
батарея 4,0 А·ч)
0,49
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.01.2014
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации
перед использованием.
Важные правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
•
•
•
•
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ И
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
ВНИМАНИЕ: Оператор должен
быть ознакомлен со всеми
инструкциями по использованию
этих устройств.
•
•
ВНИМАНИЕ: Во избежании
поражения электрическим
током. Не подвергайте
электроинструмент или его
элементы воздействию влаги.
Хранить в помещении.
Перед использованием оператору
нужно предоставит полную
информацию, проинструктировать
и обучить использованию устройства
и веществ, которые будут
использоваться, включая способы
безопасного удаления и утилизации
собранного мусора.
Операторы должны соблюдать все
правила техники безопасности,
•
•
•
•
•
•
имеющие отношение к используемым
материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети. Если не
используете устройство или перед
тем, как приступить к обслуживанию,
отключите его от розетки и снимите
аккумулятор.
Не разрешайте детям играть
с устройством. Будьте внимательны,
пользуясь устройством около детей
или когда они пользуются этим
устройством.
Используйте это устройство
ТОЛЬКО так, как описано в данном
руководстве. Используйте только
рекомендуемые насадки DEWALT.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура
или штепсельного разъема. Если
устройство не работает как нужно
или оно упало, повреждено, было
оставлено на улице или упало в воду,
обратитесь в сервисный центр.
Не тяните или не переносите
устройство за шнур, не используйте
шнур в качестве ручки, следите
за тем, чтобы шнур не попал
в закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы.
Не тяните устройство за шнур.
Держите шнур подальше от горячих
поверхностей.
Не вытягивайте вилку из розетки
за шнур. Для извлечения беритесь за
вилку, а не за шнур.
Не беритесь за вилку, аккумулятор
или устройство мокрыми руками.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством
с закрытыми отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не скапливалась
пыль, ворс, волосы или что-то еще,
что может помешать прохождению
воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части
тела не попадали в отверстия или
движущиеся части устройства.
Перед тем, как отключить
устройство от сети или снять
аккумулятор выключите все элементы
управления.
Будьте особенно внимательны, убирая
лестницы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или в помещениях
с низкой относительной
влажностью возможен удар
статическим электричеством. Это
кратковременное явление и не влияет
на использование пылесоса.
Избегайте самовоспламенения, после
каждого использования освобождайте
контейнер от мусора.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
•
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Риск защемления или раздробления
пальцев.
– Риск вдыхания испарений при работе
с клеящими веществами.
– Риск вдыхания опасной пыли.
Дополнительные инструкции Маркировка на пылесосе
по технике безопасности
На инструмент нанесены следующие
•
•
•
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Это устройство влагозащищено
в соответствии с классом защиты
IPX4. Не погружайте устройство
в воду.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или другие
мелкодисперсных материалов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это
устройство не подходит для
сбора опасной пыли.
•
•
•
•
•
20
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Никогда не собирайте взрывоопасные
жидкости (например, бензин, дизельное
топливо, мазут, растворитель
для красок и т.п.), кислот или
растворителей.
Не пользуйтесь пылесосом без
установленных фильтров.
Некоторые виды дерева обработаны
консервантами, которые могут быть
токсичны. Предпримите особые меры
предосторожности чтобы избежать
вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика материала
информацию о материале и мерах
предосторожности при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как
стремянкой.
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по технике безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт инструмента.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
температурная
задержка
x
–– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора
или зарядного
устройства
••••••••••••
неисправность с сетью •• •• •• •• •• ••
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
Зарядные устройства
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядное устройство DCB105 работает
с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В,
14,4 в и 18 В (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 и DCB183).
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 3)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (I) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
22
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Важные инструкции по технике безопасности для всех
батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте батарею
во взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Установка или удаление
батареи из зарядного устройства
может привести к воспламенению пыли
или газов.
• Никогда не прилагайте больших усилий,
вставляя аккумулятор в зарядное
устройство. Не вносите изменения
в аккумулятор, с целью установить
их в зарядное устройство,
к которому они не подходят. Это
может привести к серьезным
травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105° F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже поврежденные
или полностью отработавшие. При
попадании в огонь батареи могут
взорваться. При сжигании ионнолитиевых батарей образуются
токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCV582 работает на аккумуляторах
14,4 и 18 вольт.
Можно использовать аккумуляторы DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 or DCB183. Подробную информацию
см. в Технических характеристиках..
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
может привести к взрыву, травме
и повреждениям.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Выполняйте зарядку при
температуре от 4° C до 40° C.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Заряжает Li-Ion аккумулятор.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики .
Для использования внутри
помещений.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Пылесос
1 Шланг пылесоса
Зарядка.
1 Широкое сопло
1 Щелевая насадка
Полностью заряжен.
1 Фильтр
1 Руководство по эксплуатации
Температурная задержка.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблемы с сетью.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Используйте только аккумуляторы
DEWALT. Использование
аккумуляторов другого типа
24
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
Описание (рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
РУССКИЙ ЯЗЫК
пылесоса или какой-либо их
части. Это может привести
к повреждению или травме.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Выключатель
Силовая головка
Контейнер
Входное отверстие пылесоса
Выходное отверстие пылесоса
Защелка
Широкое сопло
Щелевая насадка
Шланг
Разъем для подключения аккумулятора
Cопло шланга
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваш проводной/беспроводной пылесос
DCV582 разработан для сухой и влажной
профессиональной уборки. Это устройство
может работать как воздуходувка для
удаления мусора с рабочего места и сушки
влажных поверхностей. Работая от сети
(как проводное) или от аккумулятора (как
беспроводное), это устройство может
использоваться как в помещении, так и за его
пределами.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
НЕ используйте пылеудалитель для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу
только при определенном напряжении сети.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания или
аккумулятора соответствует указанному на
шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ПЫЛЕСОС
DeWALTимеют двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
заземления не требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT .
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
НЕ используйте пылеотделитель для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Использование кабеля-удлинителя
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте
только утвержденные удлинители
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность зарядного устройства (см.
раздел технические характеристики).
Минимальное поперечное сечение провода
электрического кабеля должно составлять 1
mm2; максимальная длина 30 м.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку. Случайный запуск
может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройстваDEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
УСТАНОВКА БАТАРЕИ
1. Совместите аккумулятор (l) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (j).
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Подключение шланга (рис. 4)
РЕЖИМ ПЫЛЕСОСА
1. Вставьте соединительную деталь
с насечками (n) во входное отверстие
пылесоса (d).
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Установите соответствующее сопло на
шланг (k).
РЕЖИМЫ ПРОДУВА
1. Вставьте соединительную деталь
с насечками (n) во входное отверстие
пылесоса (е).
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Установите соответствующее сопло на
шланг (k).
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
1. Нажмите на кнопку извлечения батареи
и вытащите аккумуляторную батарею из
разъема.
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ВНИМАНИЕ : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку. Случайный запуск
может привести к травме.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 3)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (m).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
26
Включение и выключение
(рис. 1 )
Для включения инструмента переведите
выключатель (а) в положение I.
Для выключения инструмента переведите
выключатель (а) в положение O.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Источник питания
Пылесос работает от сети или аккумуляторов.
Переключение с работы от сети переменного
тока (сетевое питание) на сеть постоянного
тока (аккумулятор) происходит автоматически.
ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ
1. Полностью расправьте сетевой провод.
2. Подключите вилку к розетке перед тем,
как включить устройство.
•Всегда выключайте инструмент
после завершения работы и прежде,
чем отключить его от сети.
•Если пылесос не используется
уберите сетевой кабель.
ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА
1. Уберите сетевой кабель.
2. Вставьте аккумуляторные батареи (l).
3. Убедитесь в том, что батарея правильно
установлена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сетевой кабель предназначен
для работы пылесоса, а не да зарядки
установленного аккумулятора.
Работа с пылесосом
(рис. 1, 5, 6)
1. Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (c).
2. Подсоедините шланг( i ) в входному
отверстию пылесоса (d).
3. Выберите соответствующую насадку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуем не смешивать
сухой и мокрый мусор. Переходя к уборке
разного мусора сначала опорожните
и очистите контейнер.
ПЫЛЕСБОРНИК (РИС. 5)
В режиме работы пылесоса устройство также
может работать как пылесборник для сбора
мусора и пыли.
ВЛАЖНЫЙ/СУХОЙ ФИЛЬТР (РИС. 6)
ВНИМАНИЕ : Всегда работайте
с устройством, на котором
установлен пылевой фильтр
( o ).
ВНИМАНИЕ : Устройство
всегда должно находиться
в вертикальном положении.
Не наклоняйте устройство,
чтобы предупредить
попадание жидкости, собранной
в контейнере, в корпус двигателя.
ВНИМАНИЕ: Если из устройства
выходит пена или жидкость,
немедленно выключите
устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно
очищайте устройство
ограничения уровня воды
и проверяйте его на предмет
отсутствия следов повреждений.
ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Если по ошибке вы начали пользоваться
устройством без установленного пылевого
фильтра, срабатывает функция отключения
в случае, если уровень жидкости в контейнере
поднимится до максимального уровня.
Поплавковый клапан заблокирует отверстие
засасывания, после чего засасывание
прекращается и скорость двигателя
увеличивается.
Выдувание (рис. 1)
1. Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (c).
2. Подсоедините шланг( i ) в выходному
отверстию пылесоса (е).
3. Выберите соответствующую насадку.
Чтобы опорожнить контейнер (рис. 5, 6)
Контейнер нужно опорожнить если мощность
всасывания значительно уменьшается.
1. Освободите защелки (f) и снимите
силовую головку (b) с резервуара (c).
2. Выбросьте содержимое резервуара
в мусорный контейнер.
3. Очистите фильтр (o) как описано ниже
в разделеОчистка.
4. Установите на место силовую головку на
контейнер и закрепите защелками.
Очистка (рис. 5, 6)
ВНИМАНИG : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
устройство и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОЧИСТКА КОРПУСА
Регулярно очищайте корпус мягкой тканью.
ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА
контейнер нужно очищать после каждого
использования или при переходе от сбора
одного вида мусора на другой.
1. Опорожните контейнер (c).
2. Промойте контейнер мягким моющим
средством и влажной салфеткой.
3. Тщательно вытрите контейнер сухой
салфеткой.
ОЧИСТКА ВЛАЖНОГО/СУХОГО ФИЛЬТРА
(РИС. 6)
После каждого использования нужно очищать
фильтры.
Если фильтр поврежден или плохо работает,
его нужно поменять.
1. Снимите влажный /сухой фильтр (o)
повернув его против часовой стрелки
и сняв его с отверстия всасывания (p).
2. Стряхните пыль, побив его о край
мусорного контейнера.
3. В зависимости от состояния, сполосните
фильтр снаружи под проточной водой
с мягким моющим средством.
4. Закрепите фильтр на месте, поставив его
над отверстием всасывания и повернув по
часовой стрелке.
ВНИМАНИG :
• Не мойте фильтр изнутри.
• Тщательно высушите фильтр
если он мокрый внутри.
• Не используйте щетку для
чистки фильтра.
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВСАСЫВАЮЩЕГО
ОТВЕРСТИЯ (РИС. 6)
Фильтр отверстия всасывания нужно чистить
если устройство работает без установленного
противопылевого фильтра.
1. Удерживая поплавковый фильтр (q)
в стороне, снимите фильтр с отверстия
всасывания (p).
2. Прополоскайте фильтр под теплой
проточной водой.
3. Просушите фильтр перед тем, как
установить его на место.
4. С помощью влажной салфетки протрите
поплавковый клапан (q).
28
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В случае неправильной работы инструмента
следуйте приведенным ниже инструкциям.
Если неисправность сохраняется, обратитесь
в сервисный центр.
Если сработала функция
отключения
1. Сразу же выключите пылесос.
2. Опорожните резервуар, как описано выше.
3. Очистите фильтр всасывающего
отверстия как описано в разделе
Очистка фильтра всасывающего
отверстия.
4. Перед тем, как возобновить работу не
забудьте установить противопылевой
фильтр на место.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш пылесос DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за устройства и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИG : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
устройство и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Это устройство неремонтопригодно силами
пользователя. Передавайте инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT
для обслуживания примерно через каждые
40 часов эксплуатации. При возникновении
проблем в течение этого времени,
обращайтесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного инструмента
только, рекомендованную
DEWALTоснастку.
Сменный фильтр (DCV5801-XJ) и адаптер
воздушной пробки (DWV9000-XJ) можно
купить отдельно.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из устройства.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00240688 - 18-07-2014
30
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising