DCV582 | DeWalt DCV582 WET N'DRY VAC instruction manual

371001 - 87 LV
DCV582
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
1 attēls / Рисунок 1
a
h
e
b
j
d
f
c
i
2 attēls / Рисунок 2
h
k
i
g
f
c
b
3
3 attēls / Рисунок 3
l
j
m
4 attēls / Рисунок 4
n
k
d
n
e
n
4
5 attēls / Рисунок 5
b
o
c
f
6 attēls / Рисунок 6
p
o
q
5
LATVIEŠU
VADU/BEZVADU SAUSĀS/MITRĀS TĪRĪŠANAS
PUTEKĻSŪCĒJS DCV582
Apsveicam!
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Tehniskie dati
mm
kg
DCV582
1
maiņstrāva,
līdzstrāva
230
230 / 115
14,4 vai 18
300
7,5
15,9
IPX4
32
4,8
dB(A)
76
dB(A)
3
dB(A)
87
dB(A)
3
Veids
Strāvas avots
Elektrotīkla spriegums
Apvienotā Karaliste un Īrija
Akumulatora spriegums
Jauda
Tvertnes tilpums
Maks. gaisa plūsma
Aizsardzības klase
Šļūtenes sprauslas diametrs
Svars (bez akumulatora)
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
VAC
VAC
VDC
W
l
l/s
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60335:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s2
0,6
Neprecizitāte K =
m/s2
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60335, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
6
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
Apvienotā
Karaliste un
Īrija
230
V instrumenti
230
V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
13 ampēri,
spraudkontakti
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
LATVIEŠU
Apzīmē ugunsgrēka risku.
akumulators
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Akumulatora veids
Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu Litija jonu
Spriegums
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Jauda
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Svars
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Lādētājs
DCB105
Elektrotīkla spriegums
VAC
230 V
Akumulatora veids
Litija jonu
Aptuvenais uzlādes
laiks
min
Svars
kg
30
(1,5 Ah akumulatori)
45
(2,0 Ah akumulatori)
EK atbilstības deklarācija
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60335-2-69.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Svarīgi drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
PIRMS ŠĪ INSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJAS
IZLASIET UN IEVĒROJIET VISUS
NORĀDĪJUMUS.
BRĪDINĀJUMS! Lietotājam ir
jābūt pienācīgi apmācītam lietot šo
instrumentu.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
•
Horst Grossmann
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.01.2014.
UZMANĪBU! Pirms instrumenta
ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
70
(4,0 Ah akumulatori)
0,49
MAŠĪNU DIREKTĪVA
VADU/BEZVADU SAUSĀS/MITRĀS TĪRĪŠANAS
PUTEKĻSŪCĒJS
DCV582
55
(3,0 Ah akumulatori)
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Glabājiet to telpās.
Pirms ekspluatācijas lietotāji ir jāinformē,
jāinstruē un jāapmāca, kā ekspluatēt
šo instrumentu un kādām vielām tas ir
paredzēts, tostarp attiecībā uz savāktā
materiāla iztukšošanu un nodošanu
atkritumos.
Lietotājiem ir jāievēro visi drošības
noteikumi par attiecīgajiem materiāliem,
kas tiek savākti ar šo instrumentu.
Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības,
ja tas ir pievienots elektrotīklam. Ja
instrumentu nelietojat vai grasāties veikt
apkopi, atvienojiet to no elektrotīkla un
izņemiet akumulatoru.
7
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ar instrumentu nedrīkst rotaļāties. Ja
instrumentu lieto bērni vai viņu tuvumā,
jānodrošina cieša uzraudzība.
Lietojiet instrumentu TIKAI tā, kā
aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Izmantojiet
tikai DEWALT ieteiktos piederumus.
Nelietojiet instrumentu, ja tā vads
vai kontaktdakša ir bojāti. Nogādājiet
instrumentu apkopes centrā, ja tas
nedarbojas pareizi, ir nomests zemē,
sabojāts, turēts ārpus telpām vai
iegremdēts ūdenī.
Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu,
turot aiz vada, neizmantojiet vadu kā
rokturi, neieveriet to durvīs un nevelciet
ap asām malām vai stūriem. Nevirziet
iedarbinātu instrumentu pāri vadam.
Netuviniet vadu karstām virsmām.
Neatvienojiet instrumentu no elektrotīkla,
raujot aiz vada. Lai atvienotu no
elektrotīkla, satveriet aiz kontaktdakšas,
nevis vada.
Nepieskarieties kontaktdakšai,
instrumentam vai akumulatoram ar
slapjām rokām.
Neievietojiet nekādus priekšmetus
instrumenta atverēs. Instrumentu nedrīkst
darbināt, ja atveres ir nosprostotas; iztīriet
no tām matus, auduma šķiedras, putekļus
un visu pārējo, kas var kavēt gaisa
plūsmu.
Netuviniet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus
un citas ķermeņa daļas atverēm un
kustīgajām detaļām.
Pirms instrumenta atvienošanas vai
akumulatora izņemšanas izslēdziet visas
kontrolierīces.
Ievērojiet īpašu piesardzību, tīrot uz
kāpnēm.
Nelietojiet instrumentu, lai savāktu
uzliesmojošus vai degošus šķidrumus,
piemēram, benzīnu, kā arī nestrādājiet
vietās, kur varētu būt šādi šķidrumi.
Sausās vietās vai tad, ja relatīvais
gaisa mitrums ir pārāk zems, var rasties
statiskās elektrības trieciens. Tas ir
īslaicīgs efekts un neietekmē vakuuma
funkciju.
Lai neizraisītu nejaušu aizdegšanos, ikreiz
pēc darba beigām iztukšojiet putekļsūcēja
tvertni.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Papildu drošības noteikumi
•
8
Nelietojiet instrumentu degošu vai
dūmojošu priekšmetu, piemēram,
•
•
cigarešu, sērkociņu vai karstu pelnu,
savākšanai.
Šis instruments ir šļakatdrošs saskaņā
ar aizsardzības klasi IPX4. Instrumentu
nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Nelietojiet instrumentu sprādzienbīstamu
priekšmetu, piemēram, ogļu, kristāla
graudu, vai citu smalki saberztu degošu
priekšmetu savākšanai.
UZMANĪBU! Šis instruments
nav piemērots bīstamu putekļu
savākšanai.
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet instrumentu bīstamu, toksisku
vai kancerogēnu materiālu, piemēram,
azbesta vai pesticīdu, savākšanai.
Ar instrumentu nedrīkst savākt
sprādzienbīstamus šķidrumus (piemēram,
benzīnu, dīzeļdegvielu, kurināmo eļļu,
krāsas šķīdinātāju u.c.), skābes un
šķīdumus.
Nelietojiet putekļsūcēju, ja nav uzstādīti
filtri.
Dažu kokmateriālu sastāvā ir prettrupes
vielas, kuras var būt toksiskas. Strādājot
ar šādiem materiāliem, ievērojiet
īpašu piesardzību, lai tās neieelpotu
vai nenonāktu uz ādas. Pieprasiet no
materiālu piegādātāja un ievērojiet
informāciju par drošību.
Neizmantojiet instrumentu, lai uz tā
pakāptos.
Nenovietojiet uz instrumenta smagus
priekšmetus.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– pirkstu saspiešanas vai sadragāšanas risks;
– izgarojumu ieelpošanas risks, ja strādājat ar
līmvielām;
– bīstamu putekļu ieelpošanas risks.
Apzīmējumi uz putekļsūcēja
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
LATVIEŠU
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2014 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DCB105 akumulatoru
lādētājam.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos lādētāja
uzlādes kontaktos, ja akumulators
ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja
tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs
skaidas, alumīnija foliju vai uzkrājušās
metāla daļiņas. Ja lādētājā nav
ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šis lādētājs ir paredzēts tikai un
vienīgi DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām,
pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
9
LATVIEŠU
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājs DCB105 paredzēts 10,8 V, 14,4 V un
18 V litija jonu akumulatoru (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 un DCB183) uzlādēšanai.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes gaita (3. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (l) lādētājā līdz galam,
līdz atduras. Vienmērīgi mirgo sarkanā
(uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita
ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs
automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas
režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek
nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
Uzlādes kārtība
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Uzlādes statuss
uzlādē
––
––
––
––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––––––––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
x
–– • –– • –– • –– •
kļūme akumulatorā
vai lādētājā
••••••••••••
kļūme elektrotīklā
•• •• •• •• •• ••
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai
arī mirgo indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
10
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
LATVIEŠU
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes
centrā, lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCV582 darbojas ar 14,4 un 18 voltu
akumulatoru.
Tam ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183. Sīkāku informāciju
sk. tehniskajos datos.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt
vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr,
kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga
medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka
akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Notiek uzlāde.
Pilnībā uzlādēts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
x
Kļūme akumulatorā vai lādētājā.
Kļūme elektrotīklā.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
11
LATVIEŠU
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Drīkst lādēt tikai 4–40 °C temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
izpūšanas izeja
fiksators
plata sprausla
putekļsūcēja uzgalis spraugu tīrīšanai
šļūtene
akumulatora pieslēgvieta
šļūtenes sprausla
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Bezvadu/vadu putekļsūcējs DCV582 ir paredzēts
sausu un mitru vielu savākšanai un profesionālai
lietošanai. Šo instrumentu var lietot arī kā
pūtēju, lai aizvāktu netīrumus no darba zonas
un nožāvētu mitras virsmas. Šo instrumentu var
ekspluatēt gan telpās, gan ārpus tām, izmantojot
elektrotīkla barošanu (ar vadu) un akumulatoru
(bez vada).
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
NELIETOJIET putekļsūcēju degošu putekļu
savākšanai.
Lietošanai tikai telpās.
NELIETOJIET putekļsūcēju sprādzienbīstamā
vidē.
Iepakojuma saturs
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Iepakojumā ietilpst:
PIEZĪME. Šis instruments ir paredzēts
komerciālai izmantošanai, piemēram, viesnīcās,
skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos,
nomas punktos un būvlaukumos.
1 putekļsūcējs
1 putekļsūcēja šļūtene
1 plata sprausla
1 putekļsūcēja uzgalis spraugu tīrīšanai
1 filtrs
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
putekļsūcēju vai tā daļas. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a.
b.
c.
d.
12
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
elektroniska galviņa
tvertne
vakuumsūkšanas ieeja
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai noteiktiem
spriegumiem. Pārbaudiet, vai akumulatora
vai elektrotīkla spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam un
putekļsūcējam ir dubulta izolācija
atbilstoši EN 60335, tāpēc nav jālieto
iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
LATVIEŠU
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā
(3. att.)
AKUMULATORA IZŅEMŠANA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu un
spēcīgi velciet akumulatoru ārā no ligzdas.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
AKUMULATORA JAUDAS INDIKATORS
(3. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās
jaudas indikators, kas sastāv no trim zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora jaudu.
Lai aktivizētu akumulatora uzlādes līmeņrādi,
nospiediet un turiet nospiestu uzlādes līmeņrāža
pogu (m). Visas trīs gaismas diodes dažādās
kombinācijās norāda atlikušo jaudu. Ja
akumulatora atlikusī jauda ir kļuvusi pārāk zema,
izdziest visas trīs akumulatora jaudas indikatora
gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Šļūtenes pievienošana (4. att.)
VAKUUMSŪKŠANAS METODE
1. Ievietojiet roboto savienojuma detaļu (n)
vakuumsūkšanas ieejā (d).
2. Pagrieziet savienojuma detaļu
pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu šļūteni
vietā.
3. Pievienojiet pie šļūtenes sprauslas (k)
piemērotu piederumu.
PŪŠANAS METODE
1. Ievietojiet roboto savienojuma detaļu (n)
pūšanas izejā (e).
2. Pagrieziet savienojuma detaļu
pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu šļūteni
vietā.
3. Pievienojiet pie šļūtenes sprauslas (k)
piemērotu piederumu.
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
EKSPLUATĀCIJA
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
Ekspluatācijas norādījumi
1. Savietojiet akumulatoru (l) ar sliedēm
putekļsūcēja akumulatora ligzdā (j).
2. Bīdiet akumulatoru ligzdā, līdz tas ir cieši
nofiksēts ligzdā, un pārbaudiet, vai tas nevar
atvienoties.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
13
LATVIEŠU
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a) pozīcijā I.
Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a) pozīcijā O.
Barošanas avots
Šis putekļsūcējs darbojas vai nu ar elektrotīkla,
vai akumulatora jaudu. Putekļsūcējs automātiski
pārslēdzas no maiņstrāvas (elektrotīkls) uz
līdzstrāvas (akumulators) barošanu un otrādi.
ELEKTROTĪKLA BAROŠANA
1. Pilnībā attiniet barošanas vadu.
2. Iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla
kontaktligzdā un tad ieslēdziet putekļsūcēju.
•Vienmēr izslēdziet putekļsūcēju,
kad darbs ir pabeigts un pirms tā
atvienošanas no elektrotīkla.
•Satiniet barošanas vadu, kad
putekļsūcējs netiek lietots.
AKUMULATORA BAROŠANA
1. Satiniet barošanas vadu.
2. Ievietojiet akumulatoru (l).
3. Pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots
pareizi.
PIEZĪME. Barošanas vads ir paredzēts vienīgi
putekļsūcēja darbināšanai, to nevar izmantot
akumulatora uzlādēšanai.
Putekļu sūkšana (1., 5., 6. att.)
1. Pirms darba iztukšojiet un iztīriet tvertni (c).
2. Pievienojiet šļūteni (i) pie vakuumsūkšanas
ieejas (d).
3. Izvēlieties pareizo piederumu.
PIEZĪME. Ieteicams nejaukt kopā sausas un
mitras vielas. Iztukšojiet un iztīriet tvertni, ja pēc
sausu vielu savākšanas vēlaties savākt mitras
vielas un otrādi.
PUTEKĻU SAVĀCĒJS (5. ATT.)
Vakuumsūkšanas režīmā instrumentu var
izmantot arī kā putekļu savācēju tādiem darbu
veidiem, kad rodas putekļi un netīrumi.
14
SAUSAIS/SLAPJAIS FILTRS (6. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar
instrumentu, jābūt uzstādītam
putekļu filtram ( o ).
BRĪDINĀJUMS! Strādājot
instruments ir jātur augšupvērstā
pozīcijā. Nesasveriet instrumentu, lai
tvertnē savāktais šķidrums nenonāktu
dzinēja korpusā.
BRĪDINĀJUMS! Ja no instrumenta
izdalās putas vai šķidrums,
nekavējoties izslēdziet instrumentu.
UZMANĪBU! Regulāri iztīriet ūdens
ierobežotājierīci un pārbaudiet, vai tā
nav bojāta.
IZSLĒGŠANAS FUNKCIJA
Ja kļūdas pēc instruments tiek darbināts bez
putekļu filtra, izslēgšanas funkcija tiek aktivizēta
tad, kad šķidruma līmenis tvertnē sasniedz
maksimālo līmeni. Pludiņa vārsts nobloķē
iesūkšanas atveri, tad iesūkšana tiek pārtraukta,
un dzinēja ātrums palielinās.
Pūšana (1. att.)
1. Pirms pūšanas iztukšojiet un iztīriet
tvertni (c).
2. Pievienojiet šļūteni (i) pie pūšanas izejas (e).
3. Izvēlieties pareizo piederumu.
Tvertnes iztukšošana
(5., 6. att.)
Tvertne ir jāiztukšo tad, kad ievērojami
samazinās iesūkšanas jauda.
1. Atbrīvojiet fiksatorus (f) un noņemiet
elektronisko galviņu (b) no tvertnes (c).
2. Iztukšojiet tvertnes saturu atkritumu tvertnē.
3. Iztīriet filtru (o), kā norādīts sadaļā Tīrīšana.
4. No jauna uzstādiet elektronisko galviņu uz
tvertnes un nostipriniet fiksatorus.
Tīrīšana (5., 6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
tīrīšanas, regulēšanas vai pierīču/
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas
avota, kā arī izņemiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
LATVIEŠU
KORPUSA TĪRĪŠANA
Regulāri tīriet instrumenta korpusu ar mīkstu
lupatiņu.
TVERTNES TĪRĪŠANA
Tvertne ir jātīra pēc katras lietošanas reizes vai
arī gadījumā, ja pārmaiņus tīrāt sausas un slapjas
vielas.
1. Iztukšojiet tvertni (c).
2. Ar maigām ziepēm un mitru lupatiņu iztīriet
tvertni.
3. Ar mīkstu lupatiņu rūpīgi izsusiniet tvertni.
SAUSĀ/SLAPJĀ FILTRA TĪRĪŠANA (6. ATT.)
Sausais/slapjais filtrs ir jāiztīra pēc katras
lietošanas reizes.
Ja filtrs ir bojāts vai nedarbojas pareizi, tas ir
jānomaina pret jaunu.
1. Noņemiet sauso/slapjo filtru (o), griežot
to pretēji pulksteņrādītāja virzienam un
noņemot nost no iesūkšanas atveres (p).
2. Pasitiet filtru pret atkritumu grozu, lai izkratītu
putekļu pārpalikumus.
3. Ja filtrs ir netīrs, noskalojiet tā ārpusi
remdenā tekošā ūdenī.
4. No jauna uzstādiet filtru, novietojot
uz iesūkšanas atveres un griežot
pulksteņrādītāja virzienā.
BRĪDINĀJUMS!
• Nekādā gadījumā nemazgājiet filtra
iekšpusi.
• Ja filtra iekšpuse ir mitra, ļaujiet tam
pilnībā izžūt.
• Filtra tīrīšanai neizmantojiet suku.
Ja iedarbojas izslēgšanas
funkcija
1. Nekavējoties izslēdziet putekļsūcēju.
2. Iztukšojiet tvertni, kā aprakstīts iepriekš.
3. Notīriet iesūkšanas atveres filtru, kā norādīts
sadaļā Iesūkšanas atveres filtra tīrīšana.
4. Pirms darba atsākšanas neaizmirstiet no
jauna uzstādīt filtru.
APKOPE
Šis DEWALT putekļsūcējs ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas putekļsūcēja apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota,
kā arī izņemiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats
veikt apkopi. Pēc aptuveni 40 stundu ilga
ekspluatācijas laika nogādājiet putekļsūcēju
pilnvarotai DEWALT remonta darbnīcai. Ja
problēmas rodas pirms šī laika, sazinieties ar
pilnvarotu DEWALT remonta darbnīcu.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi.
IESŪKŠANAS ATVERES FILTRA TĪRĪŠANA
(6. ATT.)
Iesūkšanas atveres filtrs ir jātīra, ja instrumentu
ekspluatē bez putekļu filtra.
1. Novietojot pludiņa vārstu (q) atstatus,
noņemiet filtru nost no iesūkšanas atveres
(p).
2. Noskalojiet filtru remdenā tekošā ūdenī.
3. Pirms filtra ievietošanas atpakaļ rūpīgi
izžāvējiet.
4. Ar mitru lupatiņu notīriet pludiņa vārstu (q).
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Ja šķiet, ka putekļsūcējs nedarbojas pareizi,
veiciet turpmāk redzamos norādījumus. Ja
problēma netiek atrisināta, sazinieties ar remonta
darbnīcu.
Eļļošana
Šis putekļsūcējs nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
15
LATVIEŠU
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Rezerves filtrs (DCV5801-XJ) un AirLock
adapters (DWV9000-XJ) ir nopērkami kā
piederumi par atsevišķu samaksu.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
16
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi
nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;s
• litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori
tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОВОДНОЙ /БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС DCV582
Поздравляем!
Вы приобрели устройство DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
DCV582
1
перем. тока
/ постоянного
тока
Тип
Источник питания
Напряжение сети
Вперем.
230
тока
Великобритания
и Ирландия
Напряжение аккумулятора
Мощность
Объем резервуара
макс. поток воздуха
Класс защиты
Диаметр сопла шланга
Вес (без аккумуляторной
батареи)
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность звукового
давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность акустической
мощности)
Вперем.
230 / 115
тока
Впост. тока
Вт
л
л/сек.
мм
14,4 или 18
300
7,5
15,9
IPX4
32
кг
4,8
дБ(A)
76
дБ(A)
3
дБ(A)
87
дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60335:
Значение эмиссии
вибрации aч
aч =
м/с2
0,6
Погрешность К =
м/с2
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60335, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Предохранители
Европа
Великобритания
и Ирландия
230 В инструменты
230 В инструменты
10 А, сетевые
13 А, в штепсельных вилках
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
Аккумуляторная
батарея
DCB140
Тип аккумулятора
Напряжение
DCB141
DCB142
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
ИонноИонноИонноИонноИонноИонноИонноИоннолитиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый литиевый
В пост.
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
тока
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Вес
кг
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Зарядное устройство
Напряжение сети
DCB105
Вперем.
230 В
тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
Вес
Ионно-литиевый
мин
30
(Аккумуляторная
батарея 1,5 А·ч)
45
(Аккумуляторная
батарея 2,0 А·ч)
кг
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ПРОВОДНОЙ /БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС
DCV582
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
18
55
(Аккумуляторная
батарея 3,0 А·ч)
70
(Аккумуляторная
батарея 4,0 А·ч)
0,49
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.01.2014
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации
перед использованием.
Важные правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
•
•
•
•
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ И
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
ВНИМАНИЕ: Оператор должен
быть ознакомлен со всеми
инструкциями по использованию
этих устройств.
•
•
ВНИМАНИЕ: Во избежании
поражения электрическим
током. Не подвергайте
электроинструмент или его
элементы воздействию влаги.
Хранить в помещении.
Перед использованием оператору
нужно предоставит полную
информацию, проинструктировать
и обучить использованию устройства
и веществ, которые будут
использоваться, включая способы
безопасного удаления и утилизации
собранного мусора.
Операторы должны соблюдать все
правила техники безопасности,
•
•
•
•
•
•
имеющие отношение к используемым
материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети. Если не
используете устройство или перед
тем, как приступить к обслуживанию,
отключите его от розетки и снимите
аккумулятор.
Не разрешайте детям играть
с устройством. Будьте внимательны,
пользуясь устройством около детей
или когда они пользуются этим
устройством.
Используйте это устройство
ТОЛЬКО так, как описано в данном
руководстве. Используйте только
рекомендуемые насадки DEWALT.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура
или штепсельного разъема. Если
устройство не работает как нужно
или оно упало, повреждено, было
оставлено на улице или упало в воду,
обратитесь в сервисный центр.
Не тяните или не переносите
устройство за шнур, не используйте
шнур в качестве ручки, следите
за тем, чтобы шнур не попал
в закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы.
Не тяните устройство за шнур.
Держите шнур подальше от горячих
поверхностей.
Не вытягивайте вилку из розетки
за шнур. Для извлечения беритесь за
вилку, а не за шнур.
Не беритесь за вилку, аккумулятор
или устройство мокрыми руками.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством
с закрытыми отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не скапливалась
пыль, ворс, волосы или что-то еще,
что может помешать прохождению
воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части
тела не попадали в отверстия или
движущиеся части устройства.
Перед тем, как отключить
устройство от сети или снять
аккумулятор выключите все элементы
управления.
Будьте особенно внимательны, убирая
лестницы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или в помещениях
с низкой относительной
влажностью возможен удар
статическим электричеством. Это
кратковременное явление и не влияет
на использование пылесоса.
Избегайте самовоспламенения, после
каждого использования освобождайте
контейнер от мусора.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
•
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Риск защемления или раздробления
пальцев.
– Риск вдыхания испарений при работе
с клеящими веществами.
– Риск вдыхания опасной пыли.
Дополнительные инструкции Маркировка на пылесосе
по технике безопасности
На инструмент нанесены следующие
•
•
•
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Это устройство влагозащищено
в соответствии с классом защиты
IPX4. Не погружайте устройство
в воду.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или другие
мелкодисперсных материалов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это
устройство не подходит для
сбора опасной пыли.
•
•
•
•
•
20
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Никогда не собирайте взрывоопасные
жидкости (например, бензин, дизельное
топливо, мазут, растворитель
для красок и т.п.), кислот или
растворителей.
Не пользуйтесь пылесосом без
установленных фильтров.
Некоторые виды дерева обработаны
консервантами, которые могут быть
токсичны. Предпримите особые меры
предосторожности чтобы избежать
вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика материала
информацию о материале и мерах
предосторожности при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как
стремянкой.
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по технике безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт инструмента.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
температурная
задержка
x
–– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора
или зарядного
устройства
••••••••••••
неисправность с сетью •• •• •• •• •• ••
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
Зарядные устройства
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядное устройство DCB105 работает
с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В,
14,4 в и 18 В (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 и DCB183).
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 3)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (I) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
22
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Важные инструкции по технике безопасности для всех
батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте батарею
во взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Установка или удаление
батареи из зарядного устройства
может привести к воспламенению пыли
или газов.
• Никогда не прилагайте больших усилий,
вставляя аккумулятор в зарядное
устройство. Не вносите изменения
в аккумулятор, с целью установить
их в зарядное устройство,
к которому они не подходят. Это
может привести к серьезным
травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105° F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже поврежденные
или полностью отработавшие. При
попадании в огонь батареи могут
взорваться. При сжигании ионнолитиевых батарей образуются
токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCV582 работает на аккумуляторах
14,4 и 18 вольт.
Можно использовать аккумуляторы DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 or DCB183. Подробную информацию
см. в Технических характеристиках..
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
может привести к взрыву, травме
и повреждениям.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Выполняйте зарядку при
температуре от 4° C до 40° C.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Заряжает Li-Ion аккумулятор.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики .
Для использования внутри
помещений.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Пылесос
1 Шланг пылесоса
Зарядка.
1 Широкое сопло
1 Щелевая насадка
Полностью заряжен.
1 Фильтр
1 Руководство по эксплуатации
Температурная задержка.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблемы с сетью.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Используйте только аккумуляторы
DEWALT. Использование
аккумуляторов другого типа
24
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
Описание (рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
РУССКИЙ ЯЗЫК
пылесоса или какой-либо их
части. Это может привести
к повреждению или травме.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Выключатель
Силовая головка
Контейнер
Входное отверстие пылесоса
Выходное отверстие пылесоса
Защелка
Широкое сопло
Щелевая насадка
Шланг
Разъем для подключения аккумулятора
Cопло шланга
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваш проводной/беспроводной пылесос
DCV582 разработан для сухой и влажной
профессиональной уборки. Это устройство
может работать как воздуходувка для
удаления мусора с рабочего места и сушки
влажных поверхностей. Работая от сети
(как проводное) или от аккумулятора (как
беспроводное), это устройство может
использоваться как в помещении, так и за его
пределами.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
НЕ используйте пылеудалитель для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу
только при определенном напряжении сети.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания или
аккумулятора соответствует указанному на
шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ПЫЛЕСОС
DeWALTимеют двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
заземления не требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT .
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
НЕ используйте пылеотделитель для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Использование кабеля-удлинителя
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте
только утвержденные удлинители
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность зарядного устройства (см.
раздел технические характеристики).
Минимальное поперечное сечение провода
электрического кабеля должно составлять 1
mm2; максимальная длина 30 м.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку. Случайный запуск
может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройстваDEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
УСТАНОВКА БАТАРЕИ
1. Совместите аккумулятор (l) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (j).
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Подключение шланга (рис. 4)
РЕЖИМ ПЫЛЕСОСА
1. Вставьте соединительную деталь
с насечками (n) во входное отверстие
пылесоса (d).
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Установите соответствующее сопло на
шланг (k).
РЕЖИМЫ ПРОДУВА
1. Вставьте соединительную деталь
с насечками (n) во входное отверстие
пылесоса (е).
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Установите соответствующее сопло на
шланг (k).
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
1. Нажмите на кнопку извлечения батареи
и вытащите аккумуляторную батарею из
разъема.
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ВНИМАНИЕ : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку. Случайный запуск
может привести к травме.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 3)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (m).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
26
Включение и выключение
(рис. 1 )
Для включения инструмента переведите
выключатель (а) в положение I.
Для выключения инструмента переведите
выключатель (а) в положение O.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Источник питания
Пылесос работает от сети или аккумуляторов.
Переключение с работы от сети переменного
тока (сетевое питание) на сеть постоянного
тока (аккумулятор) происходит автоматически.
ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ
1. Полностью расправьте сетевой провод.
2. Подключите вилку к розетке перед тем,
как включить устройство.
•Всегда выключайте инструмент
после завершения работы и прежде,
чем отключить его от сети.
•Если пылесос не используется
уберите сетевой кабель.
ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА
1. Уберите сетевой кабель.
2. Вставьте аккумуляторные батареи (l).
3. Убедитесь в том, что батарея правильно
установлена.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сетевой кабель предназначен
для работы пылесоса, а не да зарядки
установленного аккумулятора.
Работа с пылесосом
(рис. 1, 5, 6)
1. Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (c).
2. Подсоедините шланг( i ) в входному
отверстию пылесоса (d).
3. Выберите соответствующую насадку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуем не смешивать
сухой и мокрый мусор. Переходя к уборке
разного мусора сначала опорожните
и очистите контейнер.
ПЫЛЕСБОРНИК (РИС. 5)
В режиме работы пылесоса устройство также
может работать как пылесборник для сбора
мусора и пыли.
ВЛАЖНЫЙ/СУХОЙ ФИЛЬТР (РИС. 6)
ВНИМАНИЕ : Всегда работайте
с устройством, на котором
установлен пылевой фильтр
( o ).
ВНИМАНИЕ : Устройство
всегда должно находиться
в вертикальном положении.
Не наклоняйте устройство,
чтобы предупредить
попадание жидкости, собранной
в контейнере, в корпус двигателя.
ВНИМАНИЕ: Если из устройства
выходит пена или жидкость,
немедленно выключите
устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно
очищайте устройство
ограничения уровня воды
и проверяйте его на предмет
отсутствия следов повреждений.
ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Если по ошибке вы начали пользоваться
устройством без установленного пылевого
фильтра, срабатывает функция отключения
в случае, если уровень жидкости в контейнере
поднимится до максимального уровня.
Поплавковый клапан заблокирует отверстие
засасывания, после чего засасывание
прекращается и скорость двигателя
увеличивается.
Выдувание (рис. 1)
1. Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (c).
2. Подсоедините шланг( i ) в выходному
отверстию пылесоса (е).
3. Выберите соответствующую насадку.
Чтобы опорожнить контейнер (рис. 5, 6)
Контейнер нужно опорожнить если мощность
всасывания значительно уменьшается.
1. Освободите защелки (f) и снимите
силовую головку (b) с резервуара (c).
2. Выбросьте содержимое резервуара
в мусорный контейнер.
3. Очистите фильтр (o) как описано ниже
в разделеОчистка.
4. Установите на место силовую головку на
контейнер и закрепите защелками.
Очистка (рис. 5, 6)
ВНИМАНИG : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
устройство и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОЧИСТКА КОРПУСА
Регулярно очищайте корпус мягкой тканью.
ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА
контейнер нужно очищать после каждого
использования или при переходе от сбора
одного вида мусора на другой.
1. Опорожните контейнер (c).
2. Промойте контейнер мягким моющим
средством и влажной салфеткой.
3. Тщательно вытрите контейнер сухой
салфеткой.
ОЧИСТКА ВЛАЖНОГО/СУХОГО ФИЛЬТРА
(РИС. 6)
После каждого использования нужно очищать
фильтры.
Если фильтр поврежден или плохо работает,
его нужно поменять.
1. Снимите влажный /сухой фильтр (o)
повернув его против часовой стрелки
и сняв его с отверстия всасывания (p).
2. Стряхните пыль, побив его о край
мусорного контейнера.
3. В зависимости от состояния, сполосните
фильтр снаружи под проточной водой
с мягким моющим средством.
4. Закрепите фильтр на месте, поставив его
над отверстием всасывания и повернув по
часовой стрелке.
ВНИМАНИG :
• Не мойте фильтр изнутри.
• Тщательно высушите фильтр
если он мокрый внутри.
• Не используйте щетку для
чистки фильтра.
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВСАСЫВАЮЩЕГО
ОТВЕРСТИЯ (РИС. 6)
Фильтр отверстия всасывания нужно чистить
если устройство работает без установленного
противопылевого фильтра.
1. Удерживая поплавковый фильтр (q)
в стороне, снимите фильтр с отверстия
всасывания (p).
2. Прополоскайте фильтр под теплой
проточной водой.
3. Просушите фильтр перед тем, как
установить его на место.
4. С помощью влажной салфетки протрите
поплавковый клапан (q).
28
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В случае неправильной работы инструмента
следуйте приведенным ниже инструкциям.
Если неисправность сохраняется, обратитесь
в сервисный центр.
Если сработала функция
отключения
1. Сразу же выключите пылесос.
2. Опорожните резервуар, как описано выше.
3. Очистите фильтр всасывающего
отверстия как описано в разделе
Очистка фильтра всасывающего
отверстия.
4. Перед тем, как возобновить работу не
забудьте установить противопылевой
фильтр на место.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш пылесос DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за устройства и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИG : Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
устройство и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Это устройство неремонтопригодно силами
пользователя. Передавайте инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT
для обслуживания примерно через каждые
40 часов эксплуатации. При возникновении
проблем в течение этого времени,
обращайтесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного инструмента
только, рекомендованную
DEWALTоснастку.
Сменный фильтр (DCV5801-XJ) и адаптер
воздушной пробки (DWV9000-XJ) можно
купить отдельно.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из устройства.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00240688 - 18-07-2014
30
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising