DCV582 | DeWalt DCV582 WET N'DRY VAC instruction manual

511113 - 37 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCV582
Obr. 1
a
h
e
b
j
d
f
c
i
Obr. 2
h
k
i
g
f
c
b
2
Obr. 3
l
j
m
Obr. 4
n
k
d
n
e
n
3
Obr. 5
b
o
c
f
Obr. 6
p
o
q
4
VYSÁVAČ DCV582 NA MOKRÉ A SUCHÉ
VYSÁVANIE NAPÁJANÝ AKUMULÁTOROM
ALEBO PRÍVODNÝM KÁBLOM
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si výrobok značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
mm
kg
DCV582
1
Napájanie zo
siete alebo
akumulátorom
230
230/115
14,4 alebo
18
300
7,5
15,9
IPX4
32
4,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
dB(A)
3
Typ
Napájanie
Napätie siete
Veľká Británia a Írsko
V
V
Napätie akumulátora
V
Výkon
Objem zásobníka
Maximálny prietok vzduchu
Trieda ochrany
Priemer hubice hadice
Hmotnosť (bez akumulátora)
W
l
l/s
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
určená podľa normy EN 60335:
Hodnota vibrácií ah
ah =
m/s2
0,6
Odchýlka K =
m/s2
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa
merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60335 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
celkového pracovného času značne
predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky
Európa
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
5
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Akumulátor
Typ akumulátora
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Napájacie napätie
V
Kapacita
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Hmotnosť
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Nabíjačka
Napätie siete
DCB105
V
230
Typ akumulátora
Li-Ion
Približný čas nabíjania
min
Hmotnosť
kg
30
(akumulátor 1,5 Ah)
45
(akumulátor 2,0 Ah)
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
55
(akumulátor 3,0 Ah)
70
(akumulátor 4,0 Ah)
0,49
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31. 1. 2014
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
VYSÁVAČ DCV582 NA MOKRÉ A SUCHÉ
VYSÁVANIE NAPÁJANÝ AKUMULÁTOROM
ALEBO PRÍVODNÝM KÁBLOM
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
UPOZORNENIE: Pred použitím
výrobku si pozorne prečítajte
tento návod.
Dôležité bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI
PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A RIADNE ICH
DODRŽUJTE.
VAROVANIE: Používatelia týchto
zariadení musia byť zodpovedajúcim
spôsobom preškolení v ich obsluhe
a použití.
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddelenia
6
VAROVANIE: Obmedzte riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nevystavujte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
toto zariadenie dažďu. Ukladajte toto
zariadenie vnútri budov.
Pred použitím sa musia obsluhe poskytnúť
informácie, pokyny a školenia týkajúce sa
použitia zariadenia a zhromažďovaného
materiálu, na aký sa má používať,
vrátane bezpečného spôsobu odstránenia
a likvidácie nahromadeného materiálu.
Pracovníci obsluhy musia dodržiavať
všetky bezpečnostné predpisy vzťahujúce
sa na materiály, s akými sa bude nakladať.
Nenechávajte toto zariadenie bez dozoru,
ak je pripojené k elektrickej sieti. Pred
vykonávaním údržby a opráv alebo ak sa
toto zariadenie nepoužíva, vždy odpojte
zástrčku prívodného kábla od sieťovej
zásuvky alebo vyberte akumulátor.
Nedovoľte, aby sa toto zariadenie
používalo ako hračka. Ak zariadenie
používajú deti alebo sa používa v ich
blízkosti, buďte veľmi opatrní.
Používajte toto zariadenie IBA podľa
pokynov uvedených v tomto návode.
Používajte iba odporúčané príslušenstvo
DEWALT.
Nepoužívajte toto zariadenie
s poškodeným prívodným káblom alebo
s poškodenou zástrčkou. Ak nepracuje
toto zariadenie správne alebo ak došlo
k jeho pádu, poškodeniu, ak bolo
ponechané vonku alebo ak spadlo do
vody, zverte jeho kontrolu autorizovanému
servisu.
Neťahajte toto zariadenie a neprenášajte
toto náradie za prívodný kábel,
nepoužívajte kábel ako rukoväť,
nezatvárajte dvere káblom a dbajte na
to, aby kábel neprechádzal pred ostré
hrany alebo rohy. Neprechádzajte s týmto
zariadením cez napájací kábel. Udržujte
tento kábel v bezpečnej vzdialenosti od
horúcich povrchov.
Neodpájajte zástrčku kábla od zásuvky
ťahaním za tento kábel. Ak chcete
napájací kábel odpojiť od zásuvky, vždy
ho uchopte za zástrčku, nie za kábel.
Nemanipulujte so zástrčkou alebo s týmto
zariadením, ak máte mokré ruky.
Nevkladajte do otvorov tohto zariadenia
žiadne predmety. Nepoužívajte toto
zariadenie, ak je zablokovaný akýkoľvek
jeho otvor – udržujte ich v čistote bez
nánosov prachu, žmolkov, vlasov
a čohokoľvek, čo môže obmedzovať
prietok vzduchu.
•
•
•
•
•
•
Udržujte vlasy, voľný odev, prsty a všetky
časti tela v bezpečnej vzdialenosti od
otvorov a pohyblivých častí.
Pred odpojením prívodného kábla od
sieťovej zásuvky alebo pred vybratím
akumulátora vždy vypnite všetky ovládacie
prvky.
Buďte veľmi opatrní najmä pri práci na
schodoch.
Nepoužívajte toto zariadenie na vysávanie
horľavých alebo zápalných kvapalín, ako
sú benzín, a nepoužívajte toto zariadenie
na miestach, kde by sa tieto látky mohli
vyskytovať.
Pri práci v suchom prostredí alebo ak je
príliš nízka relatívna vlhkosť vzduchu,
môže dochádzať k pôsobeniu statickej
elektriny. V tomto prípade ide iba
o dočasný jav, ktorý nemá žiadny vplyv na
prevádzku vysávača.
Po každom použití vyprázdnite zásobník,
aby ste zabránili samovznieteniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Doplnkové bezpečnostné
predpisy
•
•
•
Nevysávajte žiadne látky, ktoré sú žeravé
alebo ktoré dymia, ako sú ohorky cigariet,
zápalky alebo horúci popol.
Tento vysávač je po celom povrchu
chránený pred striekajúcou vodou v súlade
s triedou ochrany IPX4. Neponárajte toto
zariadenie do vody.
Nevysávajte horľavé a výbušné materiály,
ako sú uhlie, obilie alebo iné jemné
horľavé materiály.
UPOZORNENIE: Toto zariadenie
nie je vhodné na vysávanie
nebezpečných látok.
•
•
•
•
Nepoužívajte vysávač na vysávanie
nebezpečných, toxických alebo
karcinogénnych materiálov, ako sú látky
obsahujúce azbest alebo pesticídy.
Nikdy nevysávajte explozívne kvapaliny
(napríklad benzín, motorovú naftu,
vykurovací olej, riedidlá farieb atď.),
kyseliny alebo rozpúšťadlá.
Nepoužívajte vysávač bez nasadených
filtrov.
Niektoré drevené materiály obsahujú
konzervačné látky, ktoré môžu byť toxické.
Pri práci s týmito materiálmi buďte veľmi
opatrní, aby ste zabránili ich vdychovaniu
alebo kontaktu pokožky s týmito
látkami. Vyžadujte a dodržujte všetky
7
•
•
bezpečnostné pokyny, ktoré Vám poskytne
Váš dodávateľ materiálov.
Nepoužívajte tento vysávač ako stúpadlo
a rebrík.
Neklaďte na vysávač ťažké predmety.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Riziko pritlačenia alebo rozdrvenia prstov.
– Riziko nadýchania sa nebezpečných výparov
pri práci s lepidlami.
– Riziko vdychovania nebezpečného prachu.
Označenie na vysávači
Na zariadení sa nachádzajú nasledujúce
piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte zariadenia, ktorý
vytvára montážny spoj medzi zariadením
a akumulátorom.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý je týmto akumulátorom
napájaný.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
8
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte
prívodný kábel nabíjačky od siete.
Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode.Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju
vždy odpojte uchopením za zástrčku
a neťahajte za prívodný kábel. Týmto
spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky
a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak nie je to nevyhnutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu, a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou – zaistite ich okamžitú výmenu.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí ho bezodkladne vymeniť výrobca, jeho
servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná
osoba, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej
siete 230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku
prevádzkovať s iným napájacím napätím.
Táto nabíjačka nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
a DCB183).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 3)
1. Pred vložením akumulátora pripojte
nabíjačku k príslušnej zásuvke s napájacím
napätím 230 V.
2. Vložte akumulátor (l) do nabíjačky a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo
bude indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
––
––
––
odloženie nabíjania zahriaty/
studený akumulátor
x
–– • –– • –– • –– •
problém s akumulátorom
alebo nabíjačkou
••••••••••••
porucha v elektrickom
vedení
•• •• •• •• •• ••
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky začne režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu
9
nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Studený akumulátor sa nabíja približne
polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor.
Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho
procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa
na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade,
ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý.
Pred použitím nabíjačky a akumulátora sa
oboznámte s nižšie uvedenými bezpečnostnými
pokynmi a potom dodržujte uvedené postupy pre
nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Pri vložení
alebo vybratí akumulátora z nabíjačky môže
iskrenie spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky
nevkladajte násilím. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby
ho bolo možné nabíjať v inej nabíjačke,
pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho
obalu a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
10
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom,
zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodené akumulátory by mali byť
vrátené do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
zariadenie na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
pádu. Niektoré náradia s veľkým
akumulátorom budú stáť na
akumulátore vo zvislej polohe,
ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LÍTIUM-IÓNOVÉ (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
Pri spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion
dochádza k vytváraniu toxických výparov
a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky
kvapalinou akumulátora, okamžite
zasiahnuté miesto opláchnite mydlom
a vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené
oči vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy,
kým podráždenie neprestane. Ak je
nutné lekárske ošetrenie – elektrolytom
akumulátora je zmes tekutých organických
uhličitanov a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže
spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále
pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Akumulátor
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
TYP AKUMULÁTORA
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Iné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo
ďalšie škody.
Model DCV582 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 14,4 V a 18 V.
Môžu byť použité akumulátory DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 alebo DCB183. Ďalšie informácie
nájdete v časti Technické údaje.
Zabráňte styku s vodou.
Odporúčania pre uloženie akumulátorov
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
Likvidáciu akumulátora vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačky celkom nabité na
suchom a chladnom mieste.
Akumulátory nespaľujte.
Nabíja akumulátory typu Li-Ion.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Štítky na nabíjačke a na akumulátore
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú štítky na nabíjačke a na akumulátore opatrené
nasledujúcimi piktogramami:
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 vysávač
1 hadicu
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
1 širokú hubicu
1 štrbinový násadec
1 filter
Nabíjanie.
Celkom nabité.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
Porucha v elektrickom vedení.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu zariadenia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred použitím venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy vysávača ani
11
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Vypínač zapnuté/vypnuté
Hlava vysávača
Zásobník
Vstup nasávania
Výstup vzduchu
Západka
Široká hubica
Štrbinový násadec
Hadica
Miesto na akumulátor
Hubica hadice
POUŽITIE VÝROBKU
Váš vysávač DCV582 napájaný zo siete alebo
akumulátorom je určený na profesionálne
vysávanie suchých aj mokrých materiálov. Toto
zariadenie sa môže použiť aj ako fukár na
odstraňovanie nečistôt z pracovných plôch a na
vysúšanie vlhkých povrchov. Vysávač je možné
napájať zo siete (káblom) alebo akumulátorom
(bez prívodného kábla), a preto sa môže použiť
vnútri miestností aj vo vonkajšom prostredí.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali s týmto
zariadením do kontaktu. Ak používajú toto
zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač na vysávanie
horľavého prachu.
NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač vo výbušnom
prostredí.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
POZNÁMKA: Toto zariadenie je vhodné na
komerčné použitie, napríklad v hoteloch, školách,
nemocniciach, továrňach, obchodoch, úradoch,
požičovniach a na staveniskách.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by sa nemali nikdy ponechať s týmto
výrobkom bez dozoru.
12
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre špecifické
napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie akumulátora alebo siete zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku. Takisto sa uistite,
či napájacie napätie Vašej nabíjačky zodpovedá
napätiu v sieti.
Vaša nabíjačka aj vysávač DEWALT sú
chránené dvojitou izoláciou v súlade
s normou EN 60335. Preto nie je nutné
použitie uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne upraveným káblom,
ktorý je dodávaný autorizovaným servisom
DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny
vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka:
3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy zariadenie vypnite a odpojte
od zdroja napájania. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie akumulátora zo zariadenia (obr. 3)
POZNÁMKA: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie
výsledky, uistite sa, či je akumulátor celkom
nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA
1. Zarovnajte akumulátor (l) s drážkami vnútri
miesta na uloženie akumulátora v zariadení
(j).
2. Nasuňte akumulátor do miesta na jeho
uloženie tak, aby bol riadne usadený a uistite
sa, či sa neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite
akumulátor z úložného miesta v zariadení.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 3)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (m). Svietiace kombinácie
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Pripojenie hadice (obr. 4)
REŽIM VYSÁVAČ
1. Zasuňte spojovací diel (n) do vstupu
nasávania (d).
2. Otočte spojovací diel v smere pohybu
hodinových ručičiek tak, aby došlo
k zaisteniu hadice v určenej polohe.
3. Pripojte k hubici hadice (k) požadované
príslušenstvo.
REŽIM FUKÁR
1. Zasuňte spojovací diel (n) do výstupu
vzduchu (e).
2. Otočte spojovací diel v smere pohybu
hodinových ručičiek tak, aby došlo
k zaisteniu hadice v určenej polohe.
3. Pripojte k hubici hadice (k) požadované
príslušenstvo.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy zariadenie vypnite a odpojte
od zdroja napájania. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Ak chcete zariadenie zapnúť, nastavte hlavný
vypínač (a) do polohy I.
Ak chcete zariadenie vypnúť, nastavte hlavný
vypínač (a) do polohy O.
Napájací zdroj
Tento vysávač je môže napájať zo siete alebo
akumulátorom. Napájanie vysávača sa prepína
z napájania zo siete (striedavé) na napájanie
akumulátorom (jednosmerné) automaticky.
NAPÁJANIE ZO SIETE
1. Celkom rozviňte prívodný kábel.
2. Pred zapnutím zariadenia pripojte zástrčku
prívodného kábla k sieťovej zásuvke.
•Vždy po ukončení práce a pred
odpojením prívodného kábla od siete
náradie vypnite.
•Ak sa vysávač nepoužíva, zmotajte jeho
prívodný kábel.
NAPÁJANIE AKUMULÁTOROM
1. Zmotajte prívodný kábel.
2. Vložte do vysávača akumulátor (l).
3. Uistite sa, či je akumulátor riadne usadený.
POZNÁMKA: Napájací kábel na napájanie
zo siete je určený iba na napájanie vysávača
13
a neumožňuje nabíjanie akumulátora
umiestneného vo vysávači.
Vysávanie (obr. 1, 5, 6)
1. Pred použitím vysávača vyčistite zásobník
(c).
2. Pripojte hadicu ( i ) k vstupu nasávania (d).
3. Vyberte si vhodné príslušenstvo.
POZNÁMKA: Neodporúčame miešať mokré
a suché nečistoty. Pred vysávaním mokrých
nečistôt po ukončení vysávania suchých nečistôt
a naopak Vám odporúčame vyprázdniť a vyčistiť
zásobník.
ZÁSOBNÍK NA PRACH (OBR. 5)
V režime vysávača sa môže toto zariadenie
použiť aj ako odsávanie pri prácach, pri ktorých
sa vytvárajú nečistoty a prach.
FILTER NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE
(OBR. 6)
VAROVANIE: Vždy používajte toto
zariadenie s vloženým filtrom ( o ).
VAROVANIE: Vždy používajte
toto zariadenie vo vzpriamenej
polohe. Nenakláňajte vysávač, aby
ste zabránili vniknutiu kvapaliny
zachytenej v zásobníku do skrine
motora.
VAROVANIE: Ak uniká z vysávača
pena alebo akákoľvek kvapalina,
okamžite vysávač vypnite.
UPOZORNENIE: Pravidelne čistite
a skúšajte obmedzovacie zariadenie
pre množstvo vody, aby ste sa uistili,
či nie je poškodené.
VYPÍNACIA FUNKCIA
Ak dôjde omylom k použitiu tohto vysávača
bez vloženého filtra proti prachu, vypínacia
funkcia sa aktivuje, hneď ako hladina kvapaliny
v zásobníku dosiahne svoje maximum.
Plavákový ventil zablokuje otvor nasávania, čím
dôjde k zastaveniu nasávania a otáčky motora
sa zvýšia.
Fúkanie (obr. 1)
1. Pred použitím vysávača ako fukára
vyprázdnite a vyčistite zásobník (c).
2. Pripojte hadicu (i) k výstupu vzduchu (e).
3. Vyberte si vhodné príslušenstvo.
Vyprázdnenie zásobníka
(obr. 5, 6)
Zásobník sa musí vyprázdniť, ak dôjde
k znateľnému poklesu nasávacieho výkonu.
1. Uvoľnite západky (f) a odoberte hlavu
vysávača (b) zo zásobníka (c).
2. Vyprázdnite obsah zásobníka do
odpadkového koša.
3. Vyčistite filter (o) podľa pokynov uvedených
v časti Čistenie.
4. Nasaďte hlavu vysávača späť na zásobník
a zaistite západkami.
Čistenie (obr. 5, 6)
VAROVANIE: Pred čistením,
pred vykonávaním nastavenia
alebo pred každou montážou
a demontážou doplnkov
a príslušenstva z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia vždy
zariadenie vypnite a odpojte toto
zariadenie od elektrickej siete
alebo vyberte akumulátor. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
ČISTENIE SKRINE
Pravidelne čistite skriňu vysávača pomocou
mäkkej handričky.
ČISTENIE ZÁSOBNÍKA
Zásobník by sa mal vyčistiť po každom použití
a vždy, keď dochádza k zmene medzi vysávaním
suchých alebo mokrých nečistôt.
1. Vyprázdnite zásobník (c).
2. Na čistenie zásobníka používajte mydlový
roztok a navlhčenú handričku.
3. Osušte zásobník starostlivo mäkkou
handričkou.
ČISTENIE FILTRA NA MOKRÉ A SUCHÉ
VYSÁVANIE (OBR. 6)
Filter na mokré a suché vysávanie by sa mal
vyčistiť po každom použití vysávača.
Ak je filter poškodený alebo ak nepracuje
správne, musí sa vymeniť.
1. Odoberte filter na mokré a suché vysávanie
(o) otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a odpojte ho od otvoru nasávania
(p).
2. Poklepom vytrepte prach a nečistoty z filtra
do odpadkového koša.
3. V závislosti od jeho stavu opláchnite vonkajší
povrch tohto filtra vlažnou tečúcou vodou.
14
4. Nasadením na otvor nasávania a otočením
v smere pohybu hodinových ručičiek filter
riadne zaistite.
VAROVANIE:
• Neumývajte vnútornú časť filtra.
• Ak sú vnútorné časti filtra vlhké,
nechajte ho dôkladne vyschnúť.
• Nepoužívajte na čistenie filtra kefu.
ČISTENIE NASÁVACIEHO OTVORU FILTRA
(OBR. 6)
Nasávací otvor filtra sa musí vyčistiť, ak došlo
k použitiu tohto vysávača bez riadne vloženého
filtra.
1. Uvoľnite plavákový ventil (q) a odstráňte filter
z nasávacieho otvoru (p).
2. Opláchnite filter vlažnou tečúcou vodou.
3. Pred vložením na pôvodné miesto filter
vysušte.
od elektrickej siete alebo vyberte
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Opravy a servis tohto zariadenia nesmie
vykonávať používateľ. Približne po
40 prevádzkových hodinách zverte kontrolu
tohto zariadenia autorizovanému servisu
DEWALT. Ak dôjde k problému ešte pred týmto
časovým intervalom, zverte opravu zariadenia
autorizovanému servisu DEWALT.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné. Vnútri
sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravy.
Mazanie
Váš vysávač nevyžaduje žiadne dodatočné
mazanie.
4. Očistite plavákový ventil (q) vlhkou
handričkou.
PORUCHY A POSTUPY NA ICH
ODSTRÁNENIE
Ak sa Vám zdá, že vysávač nepracuje správne,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak
týmto spôsobom nedôjde k vyriešeniu problému,
kontaktujte prosím autorizovaný servis.
Ak dôjde k aktivácii vypínacej
funkcie
1. Okamžite vypnite vysávač.
2. Podľa vyššie uvedeného postupu vyprázdnite
zásobník.
3. Vyčistite nasávací otvor filtra podľa pokynov
uvedených v časti Čistenie nasávacieho
otvoru filtra.
4. Pred opätovným začatím práce nezabudnite
filter znovu vložiť do vysávača.
ÚDRŽBA
Váš vysávač DEWALT bol skonštruovaný tak,
aby pracoval čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia
vysávača závisí od riadnej údržby a pravidelného
čistenia.
VAROVANIE: Pred nastavovaním
alebo pred každou montážou
a demontážou doplnkov
a príslušenstva z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia vždy
zariadenie vypnite a odpojte ho
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu. Pri
vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí tohto zariadenia nikdy
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné
agresívne látky. Tieto chemikálie
môžu oslabiť materiály použité
v týchto častiach. Používajte iba
handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
tohto zariadenia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť zariadenia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Nečistoty a mazivá
môžu byť z povrchu nabíjačky
odstránené pomocou handričky alebo
mäkkej kefy bez kovových štetín.
Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace
prostriedky.
15
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
nežjepríslušenstvoponúkanéspoločnosťou
DEWALT,nebolostýmtovýrobkomtestované.
Preto by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto výrobkom veľmi
nebezpečné.Akchceteznížiťrizikozranenia,
používajtestýmtovýrobkomibapríslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ako príslušenstvo si môžete kúpiť náhradný
filter (DCV5801-XJ) a adaptér typu air-lock
(DWV9000-XJ).
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte zariadenie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240681 - 28-07-2014
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising