DCV582 | DeWalt DCV582 WET N'DRY VAC instruction manual

509212 - 61 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCV582
Rysunek 1
a
h
e
b
j
d
f
c
i
Rysunek 2
h
k
i
g
f
c
b
2
Rysunek 3
l
j
m
Rysunek 4
n
k
d
n
e
n
3
Rysunek 5
b
o
c
f
Rysunek 6
p
o
q
4
KABLOWY/BEZKABLOWY ODKURZACZ DO
SPRZĄTANIA NA MOKRO I NA SUCHO DCV582
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły,
że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi
Dane techniczne
VDC
W
l
DCV582
1
prąd
przemienny/
stały
230
14,4 / 18
300
7,5
l/s
15,9
mm
kg
IPX4
32
4,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
Typ
Źródło napięcia
Napięcie sieciowe
Napięcie akumulatora
Pobór mocy
Pojemność zbiornika
Maks. natężenie przepływu
powietrza
Klasa ochrony
Średnica końcówki węża
Masa
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
VAC
Całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone
wg normy EN60745:
Wartość skuteczna
m/s2
0,6
Niepewność pomiaru
m/s2
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Urządzenia zasilane prądem
o napięciu
230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
5
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Akumulator
Rodzaj akumulatora
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Napięcie
VDC
Pojemność
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Masa
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Ładowarka
Napięcie sieciowe
DCB105
V
230
Rodzaj akumulatora
Li-Ion
Przybliżony czas
ładowania
min
Masa
kg
30
(1,5 Ah)
45
(2,0 Ah)
55
(3,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KABLOWY/BEZKABLOWY ODKURZACZ
DO SPRZĄTANIA NA MOKRO I NA SUCHO
DCV582
DEWALT deklaruje niniejszym, że narzędzie nr
kat. DCV582 opisane w „Danych technicznych”
zostało wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 2006/42/WE,
EN 60335-2-69
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/WE. oraz 2011/65/UE. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać pod
podanym niżej adresem lub w jednej z naszych
filii wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
6
Horst Großmann
Wiceprezes ds. Konstrukcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
31.01.2014
Ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA
PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ
WSZYSTKICH ZAMIESZCZONYCH TUTAJ
WSKAZÓWEK
OSTRZEŻENIE: Użytkownicy muszą
być wystarczająco przeszkoleni
w zakresie obsługi tych urządzeń.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na porażenie prądem elektrycznym,
nie wystawiaj urządzenia na działanie
deszczu i nie składuj go na wolnym
powietrzu.
Przed użyciem użytkownicy powinni
zostać poinformowani, poinstruowani
i przeszkoleni w zakresie obsługi tego
urządzenia i substancji, do zbierania
których jest ono używane, włącznie
z bezpiecznym usuwaniem i utylizacją
zebranego materiału.
Użytkownicy muszą przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa pracy
dotyczących materiałów, z którymi się
obchodzą.
Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru,
dopóki jest przyłączone do sieci. Gdy
odkurzacz nie ma być używany i przed
rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac serwisowych, wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego i wyjmij akumulator.
Nie używaj urządzenia jako zabawki.
Zachowuj szczególną ostrożność, gdy
odkurzacz jest wykorzystywany w pobliżu
dzieci.
Używaj urządzenia TYLKO zgodnie
z opisem w tym podręczniku. Zakładaj
tylko akcesoria zalecane przez firmę
DEWALT.
Nie używaj urządzenia z uszkodzoną
wtyczką lub kablem sieciowym. Gdy
odkurzacz nie działa prawidłowo, spadł
na ziemię, uległ uszkodzeniu, został
pozostawiony na wolnym powietrzu
lub wpadł do wody, oddaj go do
autoryzowanego warsztatu serwisowego.
Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za
kabel sieciowy. Uważaj, by kabel sieciowy
nie zakleszczył się w drzwiach, i nie
przeciągaj go po ostrych krawędziach.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem po kablu
sieciowym. Trzymaj kabel z dala od
gorących powierzchni.
By odłączyć odkurzacz od sieci, ciągnij za
wtyczkę, a nie za kabel.
Nie dotykaj wtyczki sieciowej ani
odkurzacza wilgotnymi rękami.
Nie zasłaniaj otworów urządzenia żadnymi
przedmiotami. Nie używaj odkurzacza
przy zablokowanych otworach; usuń pył,
•
•
•
•
•
•
nitki, włosy i wszystko, co może utrudnić
przepływ powietrza.
Długie włosy, luźną odzież, palce
i członki ciała trzymaj z dala od otworów
i ruchomych elementów.
Przed wyjęciem wtyczki kabla z gniazda
sieciowego lub wyjęciem akumulatora
wyłącz wszystkie elementy obsługi.
Zachowuj szczególną ostrożność przy
czyszczeniu schodów.
Nigdy nie używaj odkurzacza do zasysania
wybuchowych lub palnych cieczy, jak np.
benzyna, ani w obszarach, w których takie
substancje mogą występować.
W suchych pomieszczeniach lub przy
małej wilgotności powietrza możliwe są
wyładowania elektrostatyczne. Występują
one przejściowo i nie wpływają na
sprawność odkurzania.
Opróżniaj zbiornik po każdym użyciu, by
nie ryzykować spontanicznego zapłonu.
PRZECHOWUJ TE WSKAZÓWKI
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
Nie zasysaj palących się ani dymiących
przedmiotów, jak np. niedopałki
papierosów lub zapałki bądź gorący
popiół.
Urządzenie to zgodnie z klasą ochrony
IPX4 jest całkowicie bryzgoszczelne.
Nigdy nie zanurzaj go w wodzie!
Nie używaj odkurzacza do zasysania
palnych i wybuchowych materiałów, jak
np. węgiel, zboże lub inne rozdrobnione
palne materiały.
UWAGA: Urządzenie to nie
jest przewidziane do zasysania
szkodliwych dla zdrowia pyłów.
Nie używaj odkurzacza do zasysania
niebezpiecznych, trujących lub
rakotwórczych materiałów takich, jak
azbest lub pestycydy.
Nigdy nie zasysaj wybuchowych cieczy
(jak np. benzyna, olej napędowy, olej
opałowy, rozcieńczalniki do farb itd.),
kwasów ani rozpuszczalników.
Nie używaj odkurzacza bez
zamontowanych filtrów.
Niektóre rodzaje drewna zawierają
środki konserwujące, które mogą być
trujące. Przy obchodzeniu się z takimi
materiałami nie wdychaj pyłów i unikaj
kontaktu ze skórą. Przestrzegaj przepisów
bezpieczeństwa ustanowionych przez
dostawców tych materiałów.
7
•
•
Nie wchodź na odkurzacz.
Nie kładź na odkurzaczu żadnych ciężkich
przedmiotów.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i zastosowania
urządzeń ochronnych określone ryzyko może być
nieuniknione. A mianowicie:
– niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia lub
zmiażdżenia palców,
– trudności z oddychaniem przy pracy
z materiałami klejowymi,
– narażenie na wdychanie pyłu szkodliwego
dla zdrowia.
Oznaczenia na odkurzaczu
Na narzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty, który zawiera również rok
produkcji, jest wydrukowany na obudowie
w miejscu połączenia pomiędzy narzędziem
a akumulatorem:
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek akumulatorowych
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE:
Podręcznik ten zawiera ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy ładowarki DCB105.
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i zasilanym elektronarzędziu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
8
mogą się przegrzać i pęknąć, co
niechybnie grozi doznaniem urazu
ciała i szkód rzeczowych. Nigdy nie
ładuj baterii.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom
bawić się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia
kontaktów przyłączonej do sieci
ładowarki przez obce, przewodzące
materiały, jak np. pył szlifierski,
wióry metalowe, wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Gdy ładowarka jest używana na wolnym
powietrzu, musi to być suche miejsce.
W razie potrzeby użyj odpowiedniego
przedłużacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwiększają
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie zasłaniaj górnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w ładowarce. Trzymaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień
na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator
jest teraz całkowicie naładowany i w każdej
chwili można go wyjąć lub pozostawić
w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Przebieg ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora w trakcie ładowania.
Stan akumulatora
Akumulator jest
ładowany
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła
prądu o innym napięciu, chyba że jest to
ładowarka samochodowa.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB105 służy do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 10,8 V,
14,4 V i 18 V (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 i DCB183).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
Procedura ładowania (rys. 3)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator (l) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
––
––
––
––
Akumulator jest
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjalistę.
całkowicie naładowany
–––––––––––––––––
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
x
–– • –– • –– • –– •
Problem z akumulatorem
lub ładowarką
••••••••••••
Problem z zasilaniem
•• •• •• •• •• ••
Ładowarka ta nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów. W razie takiego uszkodzenia
ładowarka nie świeci się lub informuje o nim,
wskazując stan problemu z akumulatorem lub
ładowarką.
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów.
Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
9
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowojonowy do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej
2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania
nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym
czasie się ogrzeje.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy pilarka nie jest
używana, odłóż ją na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani
zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre elektronarzędzia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
pyły lub pary mogą się zapalić.
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora
do ładowarki. Nie dokonuj żadnych
przeróbek akumulatora, by dopasować go
do innej ładowarki. Takie postępowanie
grozi pęknięciem akumulatora
i doznaniem poważnego urazu ciała.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy
nie składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 oC (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
• Elektronarzędzie osiąga największą
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj, by nie spadł na
10
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCV582 jest zasilany z akumulatora XR
Li-ion o napięciu 14,4V i 18 V.
Można stosować akumulatory DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
lub DCB183. Więcej informacji na ten temat
podano w p. Dane techniczne.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Natychmiast wymień uszkodzone kable
Zalecenia dotyczące składowania
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Ładuje akumulatory litowo-jonowe.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej
składowane, wybierz chłodne, suche miejsce
poza ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Czas ładowania podano w p. Dane
techniczne.
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 odkurzacz
1 wąż
1 ssawka szeroka
1 ssawka do szczelin
1 filtr
1 instrukcja obsługi
1 rysunek odkurzacza w rozłożeniu na części
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
x
Problem z akumulatorem lub
ładowarką.
Problem z zasilaniem.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
WSKAZÓWKA: Akumulatory, ładowarki i kuferki
transportowe nie należą do zakresu dostawy
modeli typu N.
• Sprawdź odkurzacz, jego elementy
i akcesoria, czy nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie szkód rzeczowych
lub osobowych, nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w odkurzaczu ani
jego elementach.
a. Wyłącznik
b. Głowica ssąca
c. Zbiornik
d. Otwór ssący
e. Otwór wydmuchowy
11
f. Rygiel
g. Ssawka szeroka
h. Ssawka do szczelin
i. Wąż
j. Kieszeń akumulatora
k. Końcówka węża
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Bezkablowy/kablowy odkurzacz DCV582 jest
przewidziany do zasysania suchych i mokrych
substancji w zastosowaniach przemysłowych.
Odkurzacza można używać także jako
dmuchawy do zdmuchiwania brudu w miejscu
pracy i do suszenia wilgotnych powierzchni.
Może on być zasilany zarówno z sieci (przy
użyciu kabla) jak i z akumulatora (bez kabla)
w zamkniętych pomieszczeniach i na wolnym
powietrzu.
NIE POZWALAJ dotykać go dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać urządzeń
elektrycznych tylko pod nadzorem.
NIE UŻYWAJ ODKURZACZA do zasysania
palnych pyłów.
NIE UŻYWAJ ODKURZACZA w wybuchowej
atmosferze.
NIE UŻYWAJ odkurzacza w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
WSKAZÓWKA: Urządzenie to nadaje się do
użytku komercjalnego, np. w hotelach, szkołach,
szpitalach, fabrykach, warsztatach, biurach,
w wypożyczalniach sprzętu i na placach budów.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To
samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe akumulatora lub
sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej narzędzia.
Ładowarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
12
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w serwisie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
absolutnie niezbędny. Używaj przedłużacza, który
jest dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez narzędzie (patrz: Dane
techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój każdej
żyły kabla wynosił 1 mm2, a jego długość nie
przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji najpierw
wyłącz urządzenie, a następnie
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i wyjmij akumulator.
Przypadkowe uruchomienie
urządzenia może doprowadzić do
wypadku.
OSTRZEŻENIE: Stosuj tylko
ładowarki i akumulatory firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora z kieszeni odkurzacza (rys. 3)
WSKAZÓWKA: Najlepsze wyniki pracy uzyskuje
się, gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO KIESZENI
1. Przyłóż akumulator (l) do prowadnic
w kieszeni odkurzacza (j).
2. Wsuń akumulator do kieszeni aż do
zatrzaśnięcia, by nie mógł się odłączyć.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z KIESZENI
1. Naciśnij przycisk zwalniający i silnie
wyciągnij akumulator z kieszeni.
2. Włóż akumulator do ładowarki tak, jak
opisano w punkcie „Ładowarki” w tej
instrukcji obsługi.
WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA
(RYS. 3)
Niektóre akumulatory DEWALT zawierają
wskaźnik ładunku w postaci trzech zielonych
diod świecących, które informują o pozostałym
ładunku akumulatora.
By uruchomić ten wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk (m). Zapala się kombinacja trzech
zielonych diod świecących, które informują
o pozostałym ładunku akumulatora. Gdy ładunek
ten jest niewystarczający do pracy narzędzia,
wskaźnik nie zapala się i akumulator trzeba
naładować.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik ładunku akumulatora
pokazuje pozostały ładunek tylko w przybliżeniu.
Nie informuje on o sprawności działania
narzędzia, a jego wskazania zależą od tolerancji
podzespołów, temperatury i sposobu pracy.
Przyłączanie węża (rys. 4)
TRYB SSANIA
1. Włóż karbowany(e) łącznik(i) do otworu
wlotowego (d).
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
By załączyć urządzenie, ustaw wyłącznik (a)
w pozycji I.
By wyłączyć urządzenie, ustaw wyłącznik
w pozycji O.
Źródło napięcia
Odkurzacz może być zasilany z sieci lub
z akumulatora. Między zasilaniem sieciowym
a akumulatorowym odkurzacz przełącza się
automatycznie.
ZASILANIE SIECIOWE
1. Całkowicie rozwiń kabel sieciowy.
2. Przed załączeniem odkurzacza przyłącz wtyk
do gniazda sieciowego.
•Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
odkurzacz. Tylko wtedy wolno wyjąć
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
•Gdy odkurzacz nie ma być używany,
starannie schowaj kabel sieciowy.
ZASILANIE AKUMULATOROWE
1. Starannie schowaj kabel sieciowy.
2. Obróć łącznik w prawo, by zamocować wąż
w swojej pozycji.
2. Włóż akumulator (l).
3. Załóż odpowiednią ssawkę na końcówkę
węża (k).
3. Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo
usadowiony.
TRYB WYDMUCHU
1. Włóż karbowany(e) łącznik(i) do otworu
wylotowego (n).
2. Obróć łącznik w prawo, by zamocować wąż
w swojej pozycji.
3. Załóż odpowiednią ssawkę na końcówkę
węża (k).
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
przepisów bezpieczeństwa
i obowiązujących instrukcji.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji najpierw
wyłącz urządzenie, a następnie
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i akumulator.
Przypadkowe uruchomienie
urządzenia może doprowadzić do
wypadku.
WSKAZÓWKA: Kabel sieciowy służy tylko
do zasilania odkurzacza, a nie do ładowania
włożonego akumulatora.
Sprzątanie (rys. 1, 5, 6)
1. Przed użyciem opróżnij i oczyść zbiornik (c).
2. Przyłącz wąż (i) do otworu ssącego (d).
3. Załóż odpowiednią ssawkę.
WSKAZÓWKA: Zalecamy nie mieszać ze sobą
mokrych i suchych substancji. Przy zmianie
substancji najpierw opróżnij i oczyść zbiornik.
ODPYLANIE (RYS. 5)
W trybie zasysania odkurzacz można
wykorzystywać także jako odpylacz ssący, jeżeli
przy pracy powstaje pył i odpadki.
FILTR DO PRACY NA MOKRO/ SUCHO
(RYS. 6)
OSTRZEŻENIE: Używaj odkurzacza
tylko za założonym filtrem pyłowym
(o).
OSTRZEŻENIE: Używaj odkurzacza
tylko w pionowej pozycji. Nie
przechylaj go, by ciecz zgromadzona
13
w zbiorniku nie przedostała się do
obudowy silnika.
CZYSZCZENIE OBUDOWY
OSTRZEŻENIE: Gdyby z odkurzacza
zaczęła się wydostawać piana lub
ciecz, natychmiast wyłącz urządzenie.
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA
UWAGA: Regularnie czyść
ogranicznik poziomu wody
i sprawdzaj, czy nie uległ
uszkodzeniu.
FUNKCJA ODCINANIA
Gdyby odkurzacz omyłkowo został użyty bez
filtra pyłowego, włącza się funkcja odcinania, gdy
poziom cieczy w zbiorniku osiągnie maksymalną
dopuszczalną wartość. Zawór pływakowy blokuje
wówczas otwór ssący, wąż przestaje zasysać
i wzrasta prędkość obrotowa silnika.
Wydmuch (rys. 1)
Regularnie czyść obudowę miękką szmatą.
Po każdym użyciu lub przy zmianie substancji
czyść zbiornik.
1. Opróżnij zbiornik (c).
2. Oczyść zbiornik łagodnym roztworem
mydlanym i wilgotną szmatą.
3. Ostrożnie wytrzyj zbiornik miękką szmatą.
CZYSZCZENIE FILTRA DO PRACY NA
MOKRO/SUCHO (RYS. 6)
Filtr do pracy na mokro/sucho czyść po każdym
użyciu.
Gdy filtr jest uszkodzony lub nie działa
prawidłowo, trzeba go wymienić.
1. Filtr do pracy na mokro/sucho (o) obróć
w lewo i zdejmij go z otworu wlotowego (p).
1. Przed użyciem opróżnij zbiornik (c) i oczyść
go.
2. Strząśnij przywarty pył przez ostukanie filtra
w kuble na śmieci.
2. Przyłącz wąż (i) do otworu wydmuchowego
(e).
3. Zależnie od stanu umyj zewnętrzną
powierzchnię filtra pod bieżącą ciepłą wodą.
3. Wybierz odpowiednie akcesorium.
4. Załóż filtr na otwór wlotowy i obróć w prawo.
Opróżnianie zbiornika
(rys. 5, 6)
Gdy wydajność ssania znacznie spada, trzeba
opróżnić zbiornik.
1. Otwórz rygiel (f) i wyjmij głowicę ssącą (b) ze
zbiornika (c).
OSTRZEŻENIE:
• Nie myj wnętrza filtra.
• Gdyby wnętrze filtra się zamoczyło,
starannie je wysusz.
• Nie czyść filtra szczotką.
2. Wyrzuć zawartość zbiornika do śmietnika.
CZYSZCZENIE FILTRA W OTWORZE SSĄCYM
(RYS. 6)
3. Oczyść filtr (o) zgodnie z opisem w punkcie
Czyszczenie.
Gdy odkurzacz pracuje bez założonego filtra
pyłowego, trzeba czyścić filtr w otworze ssącym.
4. Ponownie włóż głowicę ssącą do zbiornika
i zarygluj go.
1. Usuń z drogi zawór pływakowy (q) i wyjmij
filtr z otworu ssącego (p).
Czyszczenie (rys. rys. 5, 6)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji najpierw
wyłącz urządzenie, a następnie
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i akumulator.
Przypadkowe uruchomienie
urządzenia może doprowadzić do
wypadku.
2. Wypłucz filtr pod bieżącą ciepłą wodą.
3. Wysusz filtr przed ponownym założeniem go
na swoje miejsce,
4. Oczyść zawór pływakowy (q) wilgotną
szmatą.
USUWANIE BŁĘDÓW
Jeśli odkurzacz nie funkcjonuje prawidłowo
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Jeżeli zakłócenia nie zostaną usunięte, skieruj
się do punktu obsługi klienta.
Samoczynne wyłączanie
1. Wyłącz natychmiast urządzenie
14
2. Opróżnij zbiornik jak opisano powyżej
3. Oczyść filtry jak opisano powyżej w punkcie
Czyszczenie filtra w otworze ssącym.
4. Nie zapomnij umieścić filtr na pył ponownie
na swoim miejscu, zanim rozpoczniesz
pracę.
KONSERWACJA
Odkurzacz DEWALT odznaczają się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
z niej akumulator. Sprawdź,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki
może doprowadzić do wypadku.
Ten produkt nie może być konserwowany
przez użytkownika. Po ok. 40 godzinach pracy
zanieś urządzenie do autoryzowanego punktu
serwisowego. Jeśli wcześniej wystąpią problemy
skieruj się do autoryzowanego punktu obsługi
klienta DEWALT.
Ładowarka nie wymaga konserwacji.
W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji przez użytkownika.
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw
zawsze odłączaj ładowarkę od
sieci. Brud i tłuszcz na obudowie
ładowarki usuwaj szmatą lub miękką
szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani
żadnych rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się
na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
Filtr wymienny (DCV5801-XJ) i adapter do
blokady powietrza (DWV9000-XJ) są osiągalne
za dopłatą, jako akcesoria.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
15
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Informację o punktach serwisowych otrzymasz
w miejscowym przedstawicielstwie handlowym
DEWALT, którego adres został zamieszczony
w części końcowej tej instrukcji. Alternatywna
lista punktów serwisowych oraz wyczerpująca
informacja o obsłudze klienta znajduje
się również pod adresem internetowym:
www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
zst00240684 - 12-08-2014
16
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising