ST5530 | Black&Decker ST5530 STRING TRIMMER instruction manual

382013-80 BAL
www.blackanddecker.eu
ST4525
ST5528
ST5530
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
14
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
23
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
31
2
6
3
4
5
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaši obrezovalniki BLACK+DECKER serije ST4525,
ST5528 in ST 5530 so zasnovani za rezanje trave v
težko dostopnih predelih in za obrezovanje tratnih
robov. Naprava je namenjena domači hišni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Opozorilo! Pri uporabi električnih
naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter
telesnih poškodb in materialne škode
vedno upoštevati osnovne varnostne
napotke, vključno z naslednjimi.
Opozorilo! Pri uporabi orodja morate
upoštevati varnostne napotke. Za
vašo osebno varnost in varnost ljudi
v bližini pred začetkom dela preberite
navodila za uporabo. Nato navodila
shranite za uporabo tudi kasneje.
♦ Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila.
♦ Namen uporabe je podrobno
opisan v teh navodilih. Uporaba
kateregakoli pribora ali priključka
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko
povzroči nevarnost telesnih
poškodb.
♦ Shranite ta navodila za uporabo
tudi v prihodnje.
Uporaba naprave
Pri uporabi naprave bodite vedno
previdni.
6
♦ Vedno nosite zaščitna očala.
♦ Nikoli ne dovolite, da napravo
uporabljajo otroci ali osebe, ki
niso seznanjene z navodili za
uporabo.
♦ Preprečite, da bi otroci ali živali
prišle v bližino naprave ali se
dotaknile naprave ali električnega kabla.
♦ Če napravo uporabljate v bližini
otrok, morate biti izjemno previdni in pozorni.
♦ Naprava ne smejo uporabljati
mlade ali neizkušene osebe brez
primernega nadzora.
♦ Ta naprava ni igrača in ni namenjena igri.
♦ Napravo uporabljajte le pri dnevni svetlobi ali intenzivni umetni
svetlobi.
♦ Uporabljajte samo na suhih
krajih. Pazite, da se naprava ne
zmoči.
♦ Naprave ne potapljajte v vodo.
♦ Ne odpirajte ohišja polnilnika.
Znotraj naprave ni delov, ki bi jih
lahko servisiral ali popravil uporabnik.
♦ Naprave ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
SLOVENSKI
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov,
rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne
uporabe orodja. Če delate
z orodjem daljše časovne obdoVarnost drugih ljudi
bje, poskrbite za redne odmore.
♦ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otro- ♦ Poškodbe sluha.
ci), z omejenimi fizičnimi, senzor- ♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi
nimi ali umskimi sposobnostmi,
uporabe vašega orodja (primer:
ali pomanjkanjem izkušenj ali
rezanje lesa, še posebej hrasta,
znanja, razen če so pod nadzobukve in MDF (mediapanske)
rom ali so prejeli navodila o upoplošče).
rabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
Po uporabi
♦ Otroke je potrebno nadzoro♦ Če naprave ne uporabljate, jo
vati in preprečiti, da bi se igrali
shranite v suhem, dobro prezraz orodjem.
čevanem prostoru izven dosega
otrok.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo ♦ Otroci ne smejo imeti dostopa do
shranjenih gospodinjskih aparadodatne nevarnosti, ki niso vključene
tov.
v navedena opozorila. Te nevarnosti
so lahko posledica nepravilne upora- ♦ Če napravo shranite ali jo prevažate v avtomobilu, jo položite
be, dolgotrajne uporabe ipd.
v prtljažnik ali jo privežite, tako
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
da preprečite njen premik pri
ukrepov in varnostnih naprav se
nenadnih spremembah v hitrosti
določenim nevarnostim ni mogoče
ali smeri vožnje.
izogniti. Mednje spadajo:
Preverjanja in popravila
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/
♦ Pred uporabo naprave preverite,
premičnih delov.
da so vsi deli naprave nepo♦ Za zmanjšanje nevarnosti poškodb vtikačev in napajalnih
kablov nikoli ne izvlecite vtikača
iz vtičnice z vlečenjem za kabel.
7
SLOVENSKI
♦ Ne uporabljajte naprave, če sta
kabla poškodovana ali obrabljena.
♦ Nosite visoko in trdno obuvalo
(škornje ali čevlje) za zaščito
nog.
♦ Nosite dolge hlače.
♦ Pred uporabo naprave preverite,
ali je pot, po kateri boste kosili, očiščena vejic, žic in drugih
podobnih ovir.
♦ Napravo uporabljajte samo
v pokončnem položaju z nitko
za rezanje v bližini tal. Nikoli ne
vključite naprave v katerem koli
Dodatni varnostni napotki za
drugem položaju.
kosilnice za travo
♦ Med uporabo naprave se premiOpozorilo! Elementi za rezanje trave
kajte počasi. Zavedajte se, da je
se vrtijo tudi še potem, ko motor že
sveže pokošena trava vlažna in
ugasnete.
spolzka.
♦ Seznanite se s kontrolami in
♦ Ne delajte na strmih pobočjih.
pravilnim načinom uporabe.
Delajte prečno preko strmin, ne
♦ Pred uporabo preverite morenavzgor ali navzdol.
bitne znake poškodb, staranja
♦ Nikoli ne prečkajte peščenih poti
ali obrabe na napajalnem kablu
ali cest, če naprava deluje.
in podaljšku kabla. Če se kabel
♦ Nikoli se ne dotikajte rezalne
poškoduje med uporabo, nemunitke, če je naprava vključena.
doma izklopite kabel iz omrežja.
♦ Orodja nikoli ne odlagajte, dokler
NE DOTIKAJTE SE KABLA,
se rezalna nitka popolnoma ne
DOKLER GA NE IZKLOPITE IZ
ustavi.
OMREŽJA.
škodovani. Preverite morebitne
polomljene dele, poškodovana
stikala in druge pomanjkljivosti,
ki bi lahko vplivale na delovanje
naprave.
♦ Ne uporabljajte naprave, če je
katerikoli del poškodovan ali
defekten.
♦ Vse poškodovane ali defektne
dele naj zamenja ali popravi
pooblaščeni servis.
♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
zamenjati delov, ki niso navedeni
v teh navodilih.
8
SLOVENSKI
♦ Uporabljajte samo pravilno vrsto
nitke. Nikoli ne uporabljajte kovinske nitke ali ribiške vrvice.
♦ Pazite, da se ne dotaknete rezila
nitke.
♦ Pazite, da se napajalni kabel nahaja stran od nitke. Vedno bodite
pozorni na položaj kabla.
♦ Vedno držite roke na varni oddaljenosti od nitke, še posebej, ko
vključite motor.
♦ Pred uporabo naprave in po
vsakem udarcu z napravo preverite morebitne znake obrabe ali
poškodbe in popravite napravo,
če je potrebno.
♦ Nikoli ne delajte z napravo, če so
pokrovi poškodovani ali če niso
nameščeni.
♦ Pazite, da se ne boste poškodovali z mehanizmom za rezanje
nitke. Ko povlečete novo odrezano nitko, vedno vrnite napravo
v prvotni normalni delovni položaj, preden vključite motor.
♦ Prezračevalne odprtine morajo
biti vedno očiščene in brez koščkov obrezanih vej.
♦ Ne uporabljajte kosilnice z nitjo
(za oblikovanje trate), če sta kabla poškodovana ali obrabljena.
♦ Podaljšek kabla naj bo na varni
oddaljenosti od nitke.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano
in zato ni potrebna nikakršna
ozemljitev. Vedno preverite, ali
dejanska napetost ustreza napetosti, navedeni na podatkovni
plošči.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec,
pooblaščen BLACK+DECKER
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
♦ Električno varnost lahko še
izboljšate s pomočjo 30 mA naprave za zaščito pred uhajavim
tokom (RCD) z visoko stopnjo
občutljivosti.
Nalepke na napravi
Poleg datumske kode boste na napravi našli tudi
naslednje simbole:
Preberite navodila pred začetkom uporabe.
Med delom s tem orodjem nosite zaščitna
očala ali naušnike.
Med delom s tem orodjem nosite zaščito
za sluh.
Vedno izvlecite vtikač iz vtičnice pred začetkom preverjanja poškodovanega kabla. Ne
uporabljajte kosilnice za obrezovanje trave,
če je kabel poškodovan.
9
SLOVENSKI
Bodite pozorni na odletavajoče predmete.
Ljudje v okolici naj se odmaknejo na varno
razdaljo od območja rezanja.
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
ali vlagi.
Direktiva 2000/14/EC za zajamčeno zvočno
moč.
Sestavni deli
Naprava vsebuje nekatere ali vse spodaj naštete
sestavne dele:
1. Stikalo Vklop/Izklop
2. Ročaj
3. Zavora za kabel
4. Napajalna vtičnica
5. Pomožni ročaj
6. Ščitnik
7. Ohišje za kolut
8. Glava
9. Kolesce za robove (samo pri modelu ST5528 in
ST5530)
10. Vodilo za robove (samo pri modelu ST4525)
Montaža orodja
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega
omrežja.
Montaža ščitnika (sl. A in B)
♦
♦
Odstranite vijak s ščitnika.
Držite ščitnik (6) pravokotno na glavo kosilnice
(8) in ga potisnite na njegovo mesto, tako da se
zaskoči z zapornim jezičkom (vodili (11) na ščitniku (6) morata biti pravilno poravnani z vodili
(12) na glavi kosilnice (8) (sl. A).
♦ Pritrdite ščitnik (6) z vijakom (13).
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, če ni pokrov pravilno pritrjen.
Pritrditev pomožnega ročaja (sl. C)
♦
Pritisnite in držite pritisnjena oba gumba (14)
na stranskem delu ročaja.
♦ Potisnite pomožni ročaj (5) na mesto preko
obeh gumbov (14).
Opozorilo! Preverite, ali so zobci na gumbu pravilno poravnani v režah na ročaju in ali je ročaj trdno
pritrjen.
Nastavitev položaja pomožnega ročaja
(sl. D)
Pomožni ročaj (5) lahko nastavite in tako zagotovite
optimalno ravnovesje in udobje.
♦ Pritisnite gumb (14) na levi strani ročaja.
10
♦ Zavrtite pomožni ročaj (5) v želeni položaj.
♦ Sprostite gumb (14).
Opozorilo! Preverite, ali so zobci na gumbu pravilno poravnani v režah na ročaju in ali je ročaj trdno
pritrjen.
Nastavitev višine orodja (sl. E)
To orodje ima vgrajen teleskopski mehanizem, ki
omogoča nastavitev na različne, udobne višine. Na
voljo je več nastavitev višine. Pri nastavitvi višine
upoštevajte napotke spodaj:
♦ Prekinite napajanje orodja.
♦ Odvijte nastavitveni obroč (15), tako da ga
zavrtite v smeri gibanja urinih kazalcev.
♦ Previdno povlecite cev (16) navznoter ali navzven iz ročaja (2) na želeno višino.
♦ Privijte nastavitveni obroč (15), tako da ga zavrtite v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev.
Sprostitev rezalne nitke
Med transportom je rezalna nitka s trakom prilepljena na ohišje koluta.
Opozorilo! Pred pričetkom montaže, odklopite od
vira napajanja.
♦ Odstranite trak, ki pritrjuje rezalno nitko na
ohišje koluta (7).
Priključitev orodja na električno omrežje
(sl. F)
♦
Priključite ženski vtič ustreznega podaljška
kabla na napajalno vtičnico (4).
♦ Ovijte kabel skozi zavoro za kabel (3).
♦ Vstavite vtič za električno napajanje v električno vtičnico.
Za žične kable: Kabel mora biti ovit skozi zaporo za
kabel, preden priključite vtikač na omrežno vtičnico.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Nastavitev orodja na način obrezovanja
ali robljenja (sl. G, H, I in J)
Orodje lahko uporabljate v načinu obrezovanja, kot
kaže slika I, ali v načinu robljenja za odstranjevanje trave, viseče preko robov trate ali ali cvetličnih
gredic, kot kaže slika J.
Način obrezovanja
Za obrezovanje mora biti obrezovalna glava na
položaju, kot prikazuje slika I. Če ni:
♦ Prekinite napajanje orodja.
♦ Odvijte nastavitveni obroč (15), tako da ga
zavrtite v smeri gibanja urinih kazalcev.
♦ Medtem ko pridržite ročaj (2), zavrtite glavo (8)
v smeri gibanja urinih kazalcev.
SLOVENSKI
♦
Privijte nastavitveni obroč (15), tako da ga zavrtite v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev.
Opomba: Glava se vrti samo v eno smer.
Način robljenja (sl. E, H in J)
Za robljenje mora biti obrezovalna glava v položaju,
kot prikazuje slika I. Če ni:
♦ Prekinite napajanje orodja.
♦ Odvijte nastavitveni obroč (15), tako da ga
zavrtite v smeri gibanja urinih kazalcev.
♦ Medtem ko pridržite ročaj (2), zavrtite glavo (8)
v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev.
♦ Privijte nastavitveni obroč (15), tako da ga zavrtite v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev.
Opomba: Glava se vrti samo v eno smer.
Vklop in izklop
♦
Orodje vključite, tako da stisnete sprožilno
stikalo (1).
♦ Orodje izključite, tako da sprostite sprožilno
stikalo.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zakleniti sprožilnega stikala v vključenem položaju.
Smernice učinkovito uporabo
Splošno
♦
Za optimalne rezultate obrezujte samo suho
travo.
Obrezovanje in oblikovanje trave
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Držite orodje, kot kaže ilustracija I.
Narahlo nihajte z napravo s strani na stran.
Če režete dolgo travo, delajte v korakih z začetkom zgoraj. Travo režite v krajših odsekih.
Orodje držite stran od trdih predmetov in občutljivih rastlin.
Rezalna nitka se bo obrabljala hitreje in potrebno jo bo pogosteje dodajati, če režete travo
vzdolž pločnikov ali drugih grobih površin ali če
režete debelejše trave ali druge rastline.
Če začne orodje delovati počasneje, zmanjšajte obremenitev.
Robljenje
Optimalne rezultate dosežete na robovih, ki so
globlji od 50 mm.
♦ Ne uporabljajte orodja za ustvarjanje robov. Za
ustvarjanje robov uporabite robno lopato.
♦ Usmerjanje orodje na svojem kolescu (9) ali
vodilu za robove (10), kot je prikazano na sl. J.
♦ Če želite odrezati bližje, rahlo nagnite orodje.
Vstavljanje novega koluta rezalne nitke
(sl. K)
N a d o m e s t n i ko l u t i s o n a vo l j o p r i va š e m
BLACK+DECKER prodajalcu (kat. št. A6481).
♦ Odklopite napajanje orodja.
♦ Pritiskajte na jezička (17) in odstranite pokrov
koluta (18) iz ohišja koluta (7).
♦ Odstranite prazen kolut (19) iz ohišja koluta.
♦ Odstranite zemljo ali travo iz pokrova koluta in
iz ohišja.
♦ Vzemite nov kolut in ga potisnite na nastavek
ohišja koluta. Nekoliko zavrtite kolut, tako da se
prileže v ležišče.
♦ Odrežite konec nitke in potisnite nitko v ušesci
(20). Nitka mora segati približno 11 cm iz ohišja
koluta.
♦ Poravnajte jezičke (17) na pokrovu koluta
z luknjami (21) na ohišju koluta.
♦ Potisnite pokrov na ohišje koluta, tako da se
varno zaskoči v ležišču.
Opozorilo! Če nitke štrlijo iz ohišja preko rezila (22),
jih odrežite, tako da segajo samo do rezila.
Navijanje nove nitke na prazen kolut (sl. L,
M in N)
Na prazen kolut lahko navijete novo nitko. Nadomestne nitke so na voljo pri vašem BLACK+DECKER
prodajalcu (kat. št. A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
♦ Odstranite prazen kolut iz orodja po zgornjem
opisu.
♦ Odstranite vso preostalo nitko s koluta.
♦ Potisnite 2 cm rezilne nitke v luknjico (23) na
kolutu, kot kaže slika (sl. L).
♦ Upognite rezilno nitko in jo zasidrajte v režo
v obliki črke L (24).
♦ Navijte nitko na kolut v smeri puščice. Nitko
navijajte enakomerno in v plasteh. Ne križajte
ali navijajte prečno preko koluta (sl. N).
♦ Ko navita rezilna nitka sega do višine vdolbin
(25), odrežite nitko. Nitka naj sega približno
11 cm s koluta, na kolutu pa s prstom zadržujte
nitko na mestu (sl. M).
♦ Kolut vstavite v orodje, kot je opisano zgoraj.
Opozorilo! Uporabljajte samo pravilno vrsto nitke
BLACK+DECKER.
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, upoštevajte spodnje
napotke. Če to ne odpravi težave, se posvetujte
s servisom BLACK+DECKER.
Opozorilo! Pred nadaljevanjem dela izključite
napravo.
11
SLOVENSKI
Naprava deluje/teče počasi
♦
♦
Preverite, ali se kolut neovirano vrti. Po potrebi
previdno očistite.
Preverite, ali nitka ne gleda več kot 11 cm iz
ohišja koluta. Če je konec nitke daljši, ga odrežite, tako da seže do rezila.
Samodejno podajanje nitke ne deluje
♦
♦
♦
♦
♦
Pritiskajte na jezička in odstranite pokrov koluta
iz ohišja.
Povlecite nitko, dokler ne sega 11 cm iz ohišja.
Če na kolutu ne ostane dovolj nitke, vstavite
nov kolut po napotkih zgoraj.
Poravnajte jezičke na pokrovu koluta z luknjami
na ohišju.
Potisnite pokrov na ohišje koluta, tako da se
varno zaskoči v ležišču.
Če nitka štrli iz ohišja preko rezila, jo odrežite,
tako da sega samo do rezila.
Če samodejno podajanje še vedno ne
deluje ali če je kolut zagozden, poskusite
naslednje:
♦
♦
♦
Previdno očistite kolut in ohišje.
Odstranite kolut in preverite, ali se ročica lahko
premika neovirano.
Odstranite kolut in odvijte nitko, nato jo ponovno navijte enakomerno, kot je opisano zgoraj.
Zamenjajte kolut po napotkih.
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER brezžično orodje je proizvedeno tako, da dolga leta deluje z minimalnim
vzdrževanjem. Stalno in zadovoljivo delovanje je
odvisno od pravilne skrbi za napravo in rednega
čiščenja. Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/
brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz
omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če
ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja. Polnilnik razen rednega čiščenja
ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
12
♦
♦
Redno čistite rezilno nitko in kolut s pomočjo
mehke ščetke ali suhe krpe.
Redno s pomočjo topega strgala odstranjujte
travo in zemljo izpod ščitnika.
Skrb za varovanje okolja
Odpadke zbirajte ločeno. Izdelka ne smete
odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno
zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek pa lahko
po izteku življenjske dobe odnesete tudi v zbirni
center za odpadke oz. ga dostavite prodajalcu, ko
kupite nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno
BLACK+DECKER pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
BLACK+DECKER serviserjev in opis vseh po
prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni
strani: www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Priključna napetost V (izmenična)
Priključna moč
W
Hitrost vrtenja
v prostem teku
min-1
Teža
kg
ST4525
Tip 1
230
450
ST5528
ST5530
Tip 1
230
550
7300
2,5
7500
2,5
SLOVENSKI
Raven zvočnega tlaka:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 80 dB(A), negotovost (K) 1,0 dB
(A), Raven zvočne moči (LWA) 94,8 dB (A), negotovost (K)
1,0 dB (A)
Povprečna vrednost vibracij na roko/ramo v skladu
z EN 786:
= 3,8 m/s², negotovost (K) = 1,5 m/s².
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O ZUNANJEM HRUPU STROJEV
Obrezovalnik serije ST4525/ST5528/ST5530
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod "tehničnimi podatki" v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/ES, Kosilnica za travo, L ≤ 50 cm, Dodatek
VIII DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nizozemska, identifikacijska št.
priglašeni organ.: 0344
Nivo akustične moči v skladu z 2000/14/ES (Člen
12, Dodatek III, L ≤ 50 cm):
LWA (izmerjena zvočna moč) 94,8 dB (A)
negotovost (K) = 1 dB(A)
LWA (zajamčena zvočna moč) 95 dB (A)
Izdelki so skladni tudi z direktivo 2004/108/ES
(do 19.04.2016), 2014/108/ES (od 20.04.2016)
in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite
z Black & Deckerjem na spodnjih naslovih, ali glejte
zadnjo stran navodil.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve, profesionalno uporabo ali če je bil izdelek
oddajan v najem.
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji Black & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Seznam
pooblaščenih Black & Decker serviserjev in
opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš
novi BLACK+DECKER izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne
znamke BLACK+DECKER in njegovih izdelkih,
obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v korist Black & Deckerja.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
13
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ova kosilica BLACK+DECKER ST4525, ST5528,
ST5530 predviđena je za košnju i završnu obradu
rubova travnjaka te košnju na skučenim prostorima.
Ovaj je uređaj predviđen isključivo za uporabu u
neprofesionalne svrhe.
Sigurnosne upute
Upozorenje! Tijekom korištenja
uređaja napajanih iz električne mreže
pridržavajte se osnovnih sigurnosnih
mjera, uključujući sljedeće, kako biste smanjili rizik od požara, strujnog
udara, osobnih ozljeda i oštećenja
imovine.
Upozorenje! Tijekom upotrebe ovog
uređaja potrebno je pridržavati se
sigurnosnih pravila. Radi vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba, prije
upotrebe uređaja pročitajte ove upute. Ove upute spremite radi budućih
potreba.
♦ Prije rada s uređajem pažljivo
pročitajte cijeli priručnik.
♦ U ovom priručniku opisana je
predviđena namjena. Upotreba
bilo kojeg dodatnog pribora ili
opreme, kao i izvođenje bilo
kojih radnji pomoću ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane
u ovom priručniku može stvoriti
opasnost od osobnih ozljeda.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
potrebe.
14
Upotreba ovog uređaja
Budite pažljivi tijekom upotrebe ovog
uređaja.
♦ Uvijek koristite zaštitne naočale.
♦ Djeci i osobama koje nisu upoznate s uputama ne dopuštajte
upotrebu ovog uređaja.
♦ Ne dopustite djeci i životinjama
da budu blizu radnog područja ili
da dodiruju uređaj i kabel napajanja.
♦ Potreban je poseban nadzor ako
se uređaj upotrebljava u blizini
djece.
♦ Ovaj uređaj nije namijenjen
upotrebi od strane mlađih ili
nestručnih osoba bez dodatnog
nadzora.
♦ Uređaj se ne smije upotrebljavati
kao igračka.
♦ Uređaj upotrebljavajte isključivo
po danu ili uz dobro umjetno
osvjetljenje.
♦ Koristite samo na suhome mjestu. Nemojte dopustiti da uređaj
bude natopljen vodom.
♦ Uređaj ne potapajte u vodu.
♦ Ne otvarajte kućište. Unutar
uređaja nema dijelova koje bi
korisnik mogao popraviti.
HRVATSKI
♦ Uređaj ne koristite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine.
♦ Da biste smanjili rizik od oštećivanja utikača ili kabela, nikad
ne povlačite za kabel kad utikač
želite izvući iz utičnice.
stalno prisutne rizike nije moguće
izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom
Sigurnost drugih osoba
upotrebom alata. Radite redovite
♦ Ovaj uređaj nije namijenjen upopauze tijekom dulje uporabe bilo
trebi od strane osoba sa smanjekojeg alata.
nim fizičkim, osjetilnim ili mental♦ Oštećenje sluha.
nim sposobnostima, uključujući
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed
i djecu ni osoba s nedostatkom
udisanja prašine nastale tijekom
iskustva ili znanja, osim ako
korištenja alata (npr. tijekom
ih osoba zadužena za njihovu
rada s drvom, osobito hrastovisigurnost nadzire ili im je pružila
nom, bukovinom i ivericom).
upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Nakon upotrebe
♦ Djecu je potrebno nadgledati
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj se
kako se ne bi igrala uređajem.
mora spremiti na suho i dobro
prozračeno mjesto izvan dosega
Stalno prisutni rizici.
djece.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati
dodatni rizici koji nisu navedeni u pri- ♦ Djeca ne bi smjela imati pristup
pohranjenim uređajima.
loženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
rizici mogu nastati uslijed nepravilne ♦ Prilikom čuvanja ili prevoženja
uređaja u vozilu potrebno ga je
upotrebe, produljene upotrebe itd.
smjestiti u prtljažnik ili spriječiti
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih
njegovo pomicanje uslijed naglih
propisa i sigurnosnih uređaja, neke
promjena u brzini i smjeru kretanja vozila.
15
HRVATSKI
Pregledi i popravci
♦ Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja ili
neispravnih dijelova. Provjerite
ima li polomljenih dijelova ili bilo
kojih drugih stanja koja bi mogla
utjecati na rad uređaja.
♦ Ne upotrebljavajte uređaj ako je
bilo koji dio oštećen ili neispravan.
♦ Sve oštećene ili neispravne dijelove treba popraviti ili zamijeniti
ovlašteni serviser.
♦ Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove osim onih
koji su navedeni u ovom priručniku.
Dodatne sigurnosne upute za
rezače trave
Upozorenje! Rezni elementi nastavljaju s vrtnjom i nakon isključivanja
motora.
♦ Upoznajte se s kontrolama i pravilnom upotrebom uređaja.
♦ Prije upotrebe provjerite kabel
napajanja i produžni kabel radi
mogućih znakova oštećenja,
habanja i istrošenosti. Ako se
kabel ošteti tijekom upotrebe,
kabel smjesta odvojite od izvora
električnog napajanja. NE DODI16
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
RUJTE KABEL DOK NE PREKINETE NJEGOVO NAPAJANJE.
Uređaj ne upotrebljavajte ako su
kabeli oštećeni ili istrošeni.
Obujte visoke i zatvorene cipele
ili čizme kako biste zaštitili stopala.
Obucite hlače s dugim nogavicama kako biste zaštitili noge.
Prije upotrebe uređaja provjerite
da na mjestima rezanja nema
štapova, kamenja, žice i drugih
prepreka.
Uređaj upotrebljavajte samo
u uspravnom položaju, pri čemu
rezna nit mora biti blizu tla.
Uređaj nikad ne uključujte u bilo
kojem drugom položaju.
Polako se krećite tijekom upotrebe uređaja. Budite na oprezu jer
svježe odrezana trava je vlažna
i kliska.
Ne radite na strmim kosinama.
Radite poprečno na smjer kosine, nikako gore-dolje.
Ne prelazite preko šljunčanih staza ili cesta dok je uređaj uključen.
Ne dodirujte reznu nit dok je
uređaj pokrenut.
Uređaj ne odlažite dok se kretanje rezne niti potpuno ne prekine.
HRVATSKI
♦ Upotrebljavajte isključivo odgovarajuću vrstu rezne niti. Nikad
ne upotrebljavajte metalnu reznu
nit ili ribolovne niti.
♦ Pazite da ne dodirujte oštricu za
skraćivanje rezne niti.
♦ Kabel napajanja držite podalje
od rezne niti. Uvijek imajte na
umu položaj kabela.
♦ Ruke i noge u svakom trenutku držite podalje od rezne niti,
posebice prilikom uključivanja
motora.
♦ Prije uporabe uređaja i nakon
bilo kakvog udarca provjerite ima
li znakova habanja ili oštećenja
te po potrebi popravite.
♦ Uređaj ne upotrebljavajte ako su
štitnici oštećeni ili nisu postavljeni.
♦ Budite oprezni kako vas ugrađeni dio za skraćivanje rezne niti
ne bi ozlijedio. Nakon produljivanja rezne niti uređaj uvijek vratite
u njegov normalni radni položaj
prije ponovnog uključivanja.
♦ Provjeravajte jesu li ventilacijski
otvori čisti i bez naslaga.
♦ Rezač trave ne upotrebljavajte
ako su kabeli oštećeni ili istrošeni.
♦ Produžne kabele držite podalje
od reznih elemenata.
Zaštita od električne struje
Ovaj uređaj raspolaže dvostrukom izolacijom i žica uzemljenja
nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj
oznaci.
♦ Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER kako bi se
izbjegle opasnosti.
♦ Električna sigurnost može se
dodatno poboljšati uporabom
uređaja za rezidualnu struju
(RCD) jakosti 30 mA i visoke
osjetljivosti.
Oznake na uređaju
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli upozorenja:
Prije upotrebe pročitajte priručnik.
Tijekom upotrebe ovog uređaja koristite
zaštitne naočale.
Tijekom upotrebe ovog uređaja koristite
odgovarajuću zaštitu za sluh.
Uvijek odvojite utikač iz električne utičnice
prije pregledavanja oštećenog kabela. Ne
koristite rezač ako je kabel oštećen.
Pazite na leteće predmete. Promatrače
držite podalje od područja rezanja.
17
HRVATSKI
Uređaj ne izlažite kiši ili visokoj vlazi.
Zajamčena zvučna snaga prema Direktivi
2000/14/EC.
Značajke
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Rukohvat
3. Držač kabela
4. Priključnica napajanja
5. Drugi rukohvat
6. Štitnik
7. Kućište niti
8. Glava
9. Rubni kotač (samo ST5528 i ST5530)
10. Rubna vodilica (samo ST4525)
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje štitnika (sl. A i B)
♦
♦
Uklonite vijak sa štitnika.
Dok štitnik (6) pridržavate okomito u odnosu na
glavu rezača (8), klizno ga namjestite tako da
začujete "klik". Pobrinite se da vodilice (11) na
štitniku (6) budu ispravno poravnate s vodilicama (12) na glavi rezača (8) (sl. A).
♦ Štitnik (6) učvrstite pomoću vijka (13).
Upozorenje! Alat nikad ne upotrebljavajte ako štitnik
nije pravilno postavljen.
Pričvršćivanje drugog rukohvata (crtež C)
♦
Držite pritisnute gumbe (14) s obje strane rukohvata.
♦ Drugi rukohvat (5) klizno namjestite preko
gumba (14).
Upozorenje! Provjerite jesu li zupci na gumbu
pravilno poravnati s utorima na rukohvatu te je li
rukohvat dobro učvršćen.
Prilagođavanje položaja drugog rukohvata (crtež D)
Drugi rukohvat (5) može se prilagoditi radi optimalnog balansa i udobnosti uporabe.
♦ Pritisnite gumb (14) s lijeve strane rukohvata.
♦ Zakrenite drugi rukohvat (5) u željeni položaj.
♦ Pustite gumb (14).
Upozorenje! Provjerite jesu li zupci na gumbu
pravilno poravnati s utorima na rukohvatu te je li
rukohvat dobro učvršćen.
18
Prilagođavanje visine alata (crtež E)
Ovaj alat ima teleskopski mehanizam koji omogućuje njegovo prilagođavanje na udobnu visinu. Na
raspolaganju je nekoliko postavki visine. Da biste
prilagodili visinu, slijedite ove korake:
♦ Alat odvojite od napajanja.
♦ Otpustite prsten za prilagođavanje (15) okretanjem u smjeru kazaljki na satu.
♦ Cijev (16) pažljivo izvucite ili uvucite u rukohvat
(2) do željene visine.
♦ Pritegnite prsten za prilagođavanje (15) okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
Oslobađanje rezne niti
Tijekom transporta rezna je nit zalijepljena vrpcom
u kućištu svitka.
Upozorenje! Prije sastavljanja odvojite napajanje
♦ Uklonite vrpcu koja reznu nit pridržava za kućište svitka (7).
Priključivanje alata na električno napajanje (sl. F)
♦
Ženski utikač odgovarajućeg produžnog kabela
priključite u priključnicu napajanja (4).
♦ Kabel oblikujte u petlju i provucite kroz držač
kabela (3).
♦ Utikač priključite u električnu utičnicu.
Kod uređaja s kabelom: Pobrinite se da petlja kabela
bude postavljena na držač kabela prije priključivanja
utikača u električnu utičnicu.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Postavljanje alata za rezanje ili rubljenje
(sl. G, H, I i J)
Ovaj alat može se koristiti za rezanje kako je prikazano na sl. I, odnosno za rubljenje trave uzduž ruba
travnjaka kako je prikazano na sl. J.
Rezanje (sl. E, G i I)
Za rezanje je reznu glavu potrebno postaviti u položaj prikazan na sl. I. Ako nije u tom položaju:
♦ Alat odvojite od napajanja.
♦ Otpustite prsten za prilagođavanje (15) okretanjem u smjeru kazaljki na satu.
♦ Pridržavajući rukohvat (2) zakrenite glavu (8)
u smjeru kazaljki na satu.
♦ Pritegnite prsten (15) okretanjem u smjeru
kazaljki na satu.
Napomena: Glava će se zakrenuti samo u jednom
smjeru.
HRVATSKI
Rubljenje (sl. E, H i J)
Za obradu rubova reznu je glavu potrebno postaviti
u položaj prikazan na sl. J. Ako nije u tom položaju:
♦ Alat odvojite od napajanja.
♦ Otpustite prsten za prilagođavanje (15) okretanjem u smjeru kazaljki na satu.
♦ Pridržavajući rukohvat (2) zakrenite glavu (8)
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
♦ Pritegnite prsten (15) okretanjem u smjeru
kazaljki na satu.
Napomena: Glava će se zakrenuti samo u jednom
smjeru.
Uključivanje i isključivanje
♦ Za uključivanje alata stisnite prekidač (1).
♦ Za isključivanje alata pustite prekidač.
Upozorenje! Prekidač ne pokušavajte blokirati
u uključenom položaju.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Općenito
♦
Da biste postigli optimalne rezultate podrezivanja, režite samo suhu travu.
Šišanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat pridržavajte kako je prikazano na sl. I.
Rezač pomičite s jedne na drugu stranu.
Kad režete visoku travu, radite postepeno od
vrha. Režite manje duljine.
Kabel držite podalje od čvrstih predmeta i nježnih biljaka.
Rezna nit trošit će se brže i bit će je potrebno
više odmatati ako se rezanje izvodi uzduž staza ili drugih abrazivnih površina ili ako se reže
čvršći korov.
Ako alat počne raditi usporeno, smanjite opterećenje.
Rubljenje
Optimalni rezultati rezanja postižu se na rubovima
dubljim od 50 mm.
♦ Alat ne upotrebljavajte za izradu rubova. Za
izradu rubova upotrijebite rubnu lopaticu.
♦ Vodite alat na njegovu kotaču (9) ili po rubnoj
vodilici (10) kao što je prikazano na sl. J.
♦ Za kraće podrezivanje lagano nagnite alat.
Postavljanje novog svitka s reznom niti
(sl. K)
Zamjenski svitci s reznom niti dostupni su kod vašeg
BLACK+DECKER prodavača (kat. br. A6481).
♦ Alat isključite iz napajanja.
♦ Držite pritisnute jezičke (17) i uklonite poklopac
svitka (18) s kućišta svitka (7).
♦
♦
Uklonite prazni svitak (19) iz njegovog kućišta.
Uklonite svu nečistoću ili travu iz kućišta i poklopca svitka.
♦ Novi svitak potisnite na osovinu u kućištu
svitka. Lagano zakrećite svitak dok ne sjedne
u mjestu.
♦ Oslobodite završetak rezne niti i provedite je
kroz otvor (20). Rezna nit morala bi biti izvučena približno 11 cm iz poklopca svitka.
♦ Poravnajte jezičke (17) na poklopcu svitka
s urezima (21) na kućištu.
♦ Pritisnite poklopac na kućište tako da se učvrsti
u svom položaju.
Upozorenje! Ako duljina reznih niti prelazi oštricu
za skraćivanje (22), odrežite ih tako da jedva dolaze
u dodir s oštricom.
Namatanje nove rezne niti na prazni svitak
(sl. L, M i N)
Na prazni svitak možete namotati novu reznu nit.
Zamjenska pakiranja rezne niti dostupna su kod
vašeg BLACK+DECKER prodavača (kat. br. A6170
(25 m), A6171 (40 m)).
♦ Uklonite prazan svitak iz alata na prethodno
opisani način.
♦ Uklonite ostatak rezne niti sa svitka.
♦ Provucite 2 cm rezne niti kroz otvor (23) na
svitku kao što je prikazano (sl. L).
♦ Savijte reznu nit i učvrstite je u utoru u obliku
slova L (24).
♦ Namotajte reznu nit na svitak u smjeru strelice.
Pobrinite se da nit namotate uredno i u slojevima. Ne namatajte križno (sl. N).
♦ Kad količina rezne niti dođe do udubljenja (25),
odrežite nit. Ostavite približno 11 cm slobodne
niti i prstom pridržavajte nit u njezinu položaju
(sl. M).
♦ Nastavite na prethodno opisani način kako
biste svitak postavili u alat.
Upozorenje! Upotrebljavajte isključivo odgovarajuću vrstu BLACK+DECKER rezne niti.
Rješavanje problema
Ako vam se čini da vaš alat ne funkcionira pravilno, slijedite dolje opisane upute. Ako to ne riješi
problem, kontaktirajte svog lokalnog servisnog
zastupnika tvrtke BLACK+DECKER.
Upozorenje! Prije nego što nastavite s uputama,
alat isključite iz električnog napajanja.
Alat radi usporeno
♦
Provjerite može li se kućište svitka neometano
okretati. Po potrebi pažljivo očistite.
19
HRVATSKI
♦
Provjerite da slobodni dio rezne niti koji izlazi iz
kućišta svitka nije dulji od 11 cm. Ako je duljina
veća, odrežite je tako da jedva dolazi u dodir
s oštricom za skraćivanje.
Automatsko odmatanje niti ne funkcionira
♦
♦
♦
♦
♦
Držite pritisnute jezičke i uklonite poklopac
svitka s kućišta.
Iz kućišta izvucite 11 cm rezne niti. Ako na
svitku nema dovoljno rezne niti, postavite novi
svitak na prethodno opisani način.
Poravnajte jezičke na poklopcu svitka s urezima na kućištu.
Pritisnite poklopac na kućište tako da se učvrsti
u svom položaju.
Ako duljina rezne niti prelazi oštricu za skraćivanje, odrežite je tako da bude tik do oštrice.
Ako automatsko odmatanje niti i dalje ne
funkcionira ili je svitak zaglavljen, pokušajte sljedeće:
♦
♦
♦
Pažljivo očistite poklopac i kućište svitka.
Uklonite svitak i provjerite može li se poluga
neometano pomicati.
Uklonite svitak i odmotajte reznu nit, a zatim je
uredno namotajte kao što je prethodno opisano. Svitak ponovo postavite na opisani način.
Održavanje
Ovaj BLACK+DECKER žični/akumulatorski električni uređaj/alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu
uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom
čišćenju alata/uređaja. Ovaj punjač ne zahtijeva
nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator ako
je akumulator zaseban dio.
♦ Ili, u cijelosti ispraznite akumulator ako je integralan dio i potom isključite uređaj/alat.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Ventilacijske otvore na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Reznu nit i svitak redovito čistite mekim kistom
ili suhom krpom.
20
♦
Pomoću tupog strugača redovito stružite travu
i nečistoće s donje strane štitnika.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš BLACK+DECKER proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju
za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke BLACK+DECKER na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Masa
Vac
W
min-1
kg
ST4525
Tip 1
230
450
7300
2,5
ST5528
ST5530
Tip 1
230
550
7500
2,5
Zvučni tlak:
Zvučni tlak (LpA) 80 dB(A), netočnost (K) 1,0 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 94,8 dB(A), netočnost (K) 1,0 dB(A)
HRVATSKI
Vrijednost vibracija tijekom nošenja kod šake/ruke
prema EN 786:
= 3,8 m/s², nesigurnost (K) = 1,5 m/s².
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA - DIREKTIVA
O BUCI U UPOTREBI NA OTVORENOM
ST4525/ST5528/ST5530 - Kosilica
Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
2000/14/EC, šišač trave, L ≤ 50 cm, dodatak VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, obaviješteno nadležno tijelo u Nizozemskoj, ID br.: 0344
Snaga zvuka prema 2000/14/EC (članak 12, dodatak III, L ≤ 50 cm):
LWA (izmjerena snaga zvuka) 94,8 dB(A)
neodređenost (K) = 1 dB(A)
LWA (zajamčena snaga zvuka) 95 dB(A)
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/108/EC (od
20.4.2016.) i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Black & Decker.
nu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj upotrebi ili u svrhu iznajmljivanja;
♦ Proizvod bio izložen zloupotrebi ili je zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenih servisera ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o marki
BLACK+DECKER i našim proizvodima dostupne
su na web-lokaciji www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamje21
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu
svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
22
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaš BLACK+DECKER ST4525, ST5528, ST5530 trimer je konstruisan za trimovanje i potkresivanje
ivice travnjaka i za sečenje trave u suženim prostorima. Ovaj aparat je namenjen samo za korisničku
upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Upozorenje! Pri korišćenju uređaja
sa mrežnim napajanjem neophodno
je pridržavati se osnovnih sigurnosnih
mera predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku, kako
bi se smanjila opasnost od požara,
električnog udara, telesnih povreda
i materijalnih šteta.
Upozorenje! Pri korišćenju ove mašine moraju se poštovati bezbednosna pravila. Radi svoje bezbednosti
i bezbednosti posmatrača, obavezno
pročitajte ova uputstva pre uključivanja mašine. Sačuvajte ova uputstva
za kasnije potrebe.
♦ Pre nego što počnete da koristite
ovaj uređaj, pažljivo pročitajte
ovo uputstvo za upotrebu.
♦ Namena je opisana u ovom
uputstvu za upotrebu. Upotreba
bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim aparatom koja
nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
Uvek budite pažljivi kada koristite
ovaj uređaj.
♦ Uvek nosite zaštitne naočare.
♦ Nikad ne dozvoljavajte da ovu
mašinu koriste deca ili ljudi koji
nisu upoznati sa ovim uputstvima.
♦ Ne dozvoljavajte da deca ili životinje prilaze radnom području ili
dodiruju uređaj ili kabl za napajanje.
♦ Neophodan je neprekidan nadzor kada se uređaj koristi u blizini dece.
♦ Ovaj uređaj nije predviđen za
korišćenje od strane mladih ili
nemoćnih lica bez nadzora.
♦ Ovaj uređaj se ne sme koristiti
kao igračka.
♦ Aparat koristite samo po dnevnom svetlu ili sa dobrom veštačkom rasvetom.
♦ Koristiti samo na suvom mestu.
Ne dozvolite da se uređaj pokvasi.
♦ Ne uranjajte uređaj u vodu.
♦ Ne otvarajte kućište. Unutra se
ne nalaze delovi koje može da
servisira korisnik.
23
SRPSKI
nosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni
delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom
upotrebom alata. Ako sa bilo
Bezbednost drugih osoba
kojim alatom radite duže vreme,
♦ Ovaj uređaj nije namenjen da ga
pobrinite se da redovno pravite
koriste lica (uključujući i decu) sa
pauze.
ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani
ili neobučene ili neiskusne osoudisanjem prašine koja se stvara
be, osim ako su pod nadzorom
pri korišćenju alata (primer:-rad
ili su dobile uputstva u vezi sa
sa drvetom, naročito sa hrastom,
upotrebom uređaja od osobe
bukvom i MDF-om.)
koja je zadužena za njihovu
bezbednost.
Posle upotrebe
♦ Decu treba nadzirati kako bi
♦ Kada se ne koristi, uređaj treba
se osiguralo da se ne igraju sa
čuvati na suvom mestu sa douređajem.
brom ventilacijom koje je van
domašaja dece.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti ♦ Deca ne bi trebalo da imaju
pristup odloženim uređajima.
dodatni preostali rizici, koji možda
nisu uvršteni u priloženim upozo- ♦ Kada se uređaj skladišti ili
transportuje u vozilu, treba ga
renjima za bezbedan rad. Sledeći
osigurati tako da se spreči krerizici mogu nastati zbog nenamenske
tanje usled iznenadnih promena
upotrebe, produžene upotrebe itd.
brzine ili smera.
I pored primene relevantnih bezbed♦ Ne uključujte uređaj u eksplozivnim atomsferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti,
gasova ili prašine.
♦ Da biste smanjili opasnost od
oštećenja utikača ili kablova,
nikad ne vucite kabl da biste
izvukli utikač iz utičnice.
24
SRPSKI
Inspekcije i popravke
♦ Ne koristite aparat ako su kablovi oštećeni ili neispravni.
♦ Pre upotrebe proverite da li je
♦ Nosite zaštitne cipele ili čizme da
aparat oštećen i da li ima nebiste zaštitili noge.
ispravne delove. Proverite da
♦ Nosite dugačke pantalone da
li ima polomljenih delova i da
biste zaštitili noge.
li postoji bilo koje drugo stanje
♦ Pre korišćenja aparata proverite
koje može uticati na rad ovog
da li je putanja rezanja čista,
aparata.
odnosno očišćena od grančica,
♦ Ne koristite aparat ako je neki
kamenja, žica i bilo kakvih drugih
deo oštećen ili neispravan.
prepreka.
♦ Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili zame- ♦ Aparat koristite samo u uspravnom položaju tako da rezni
ni ovlašćeni serviser.
najlon bude postavljen blizu tla.
♦ Nikad ne pokušavajte da uklonite
Nikad ne uključujte aparat u bilo
ili zamenite bilo koji deo osim
kom drugom položaju.
onog koji je naveden u ovom
♦ Polako se krećite kada koristite
priručniku.
ovaj aparat. Imajte na umu da
Dodatna sigurnosna uputstva
je sveže ošišana trava vlažna
za električne trimere za travu
i klizava.
Upozorenje! Rezni elementi rotiraju
♦ Ne radite na strminama. Na
i nakon isključivanja motora.
strminama radite poprečno, a ne
♦ Upoznajte se sa kontrolama
nagore i nadole.
i pravilnim korišćenjem aparata.
♦ Nikad ne prelazite preko šljunko♦ Pre upotrebe proverite da li na
vitih staza ili puteva sa uključekablu za napajanje i produžnom
nim aparatom.
kablu postoje znaci oštećenja,
♦ Nemojte nikad da dodirujete
starenja ili habanja. Ako se kabl
rezni najlon dok aparat radi.
ošteti u toku korišćenja, odmah
♦ Ne spuštajte aparat dok se rezni
iskopčajte kabl iz napajanja. NE
najlon potpuno ne zaustavi.
DODIRUJTE KABL PRE NEGO
♦ Koristite samo odgovarajući tip
ŠTO ISKOPČATE NAPAJANJE.
25
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
26
reznog najlona. Nikad ne koristite
metalnu nit ili strunu za pecanje.
Pazite da ne dodirnete nož za
sečenje najlona.
Pobrinite se da električni kabl
uvek držite dalje od reznog najlona. Uvek vodite računa o položaju kabla.
Ruke i noge uvek postavite dalje
od reznog najlona, naročito prilikom uključivanja motora.
Pre korišćenja aparata i posle
bilo kakvog udara proverite da li
postoje znaci oštećenja ili habanja i popravite po potrebi.
Nikad ne uključujte aparat sa
oštećenim štitnicima ili bez montiranih štitnika.
Pazite da se ne povredite bilo
kojim uređajem koji je montiran
za sečenje najlona. Nakon razvlačenja novog reznog najlona
uvek vratite mašinu u normalni
radni položaj pre nego što je
uključite.
Pobrinite se da ventilacioni prorezi budu uvek čisti i da se čiste
od otpadaka.
Ne koristite električni trimer za
travu (trimer za ivice) ako su
kablovi oštećeni ili pohabani.
♦ Produžne kablove udaljite od
reznih elemenata.
Električna bezbednost
Ovaj aparat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl
za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora
ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
♦ Električna bezbednost se može
dodatno poboljšati korišćenjem
visokoosetljive (30 mA) zaštitne
FID sklopke.
Nalepnice na aparatu
Sledeće simbole upozorenja možete naći na aparatu
pored šifre datuma:
Pročitati uputstvo pre rada sa ovim aparatom.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim
aparatom.
Nosite odgovarajuću zaštitu za sluh dok
radite sa ovim aparatom.
Uvek prvo izvucite utikač iz utičnice pre
kontrolisanja da li je kabl oštećen. Nemojte
da koristite električni trimer za travu ako je
kabl oštećen.
Pazite se od letećih predmeta. Udaljite
posmatrače iz zone rezanja.
Ne izlažite aparat kiši ili visokoj vlažnosti.
SRPSKI
Garantovana snaga zvuka prema direktivi
2000/14/EC.
Karakteristike
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Drška
3. Držač kabla
4. Priključak za napajanje
5. Dodatna drška
6. Štitnik
7. Kućište za kolut
8. Glava
9. Točak za ivice (samo za ST5528 i ST5530)
10. Vođica za ivice (samo za ST4525)
Montaža
se može podesiti u više položaja. Da biste podesili
visinu, postupite na sledeći način:
♦ Izvucite utikač alata iz utičnice napajanja.
♦ Popustite prsten za podešavanje (15) okretanjem u smeru kazaljke na satu.
♦ Pažljivo uvucite ili izvucite cev (16) iz drške (2)
do željene visine.
♦ Pritegnite prsten za podešavanje (15) okretanjem suprotno smeru kazaljke na satu.
Oslobađanje reznog najlona
Rezni najlon je zalepljen selotejpom za kućište
koluta radi transporta.
Upozorenje! Pre sklapanja iskopčajte električno
napajanje
♦ Uklonite traku kojom je zalepljen rezni najlon za
kućište koluta (7).
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Povezivanje alata na električnu mrežu
(sl. F)
Postavljanje štitnika (sl. A i B)
♦
♦
♦
Uklonite zavrtanj iz štitnika.
Držeći štitnik (6) pod pravim uglom u odnosu
na glavu trimera (8) pomerajte ga dok se zadržni jezičci ne uglave na mestu (klik) (uverite
se da su vođice (11) na štitniku (6) pravilno
poravnate sa vođicama (12) na glavi trimera
(8). sl. A).
♦ Osigurajte štitnik (6) pomoću zavrtnja (13).
Upozorenje! Nikad ne koristite alat bez pravilno
postavljenog štitnika.
Pričvršćivanje pomoćne ručice (sl. C)
♦
Pritisnite i zadržite pritisnuta oba dugmeta (14)
na strani drške.
♦ Drugu dršku (5) pomerite na mesto preko
dugmadi (14).
Upozorenje! Uverite se da su zupci na dugmetu
pravilno poravnati u žlebovima na dršci i da je drška
učvršćena.
Ženski konektor odgovarajućeg produžnog
kabla utaknite na priključak za napajanje (4).
♦ Kabl sprovedite kroz držač kabla (3).
♦ Umetnite utikač u električnu utičnicu.
Kod uređaja sa opcijom namotavanja kabla: Uverite
se da je kabl sproveden kroz držač kabla pre nego
što priključite utikač u električnu utičnicu.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Podešavanje alata na režim podrezivanja
ili obrade ivica (sl. G, I & J)
Ovaj alat se može koristiti u režimu podrezivanja kao
što je pokazano na sl. I ili u režimu obrade ivica za
podrezivanje trave koja štrči izvan rubova travnjaka
i cvetnih leja, kao što je pokazano na sl. J.
Režim podrezivanja (sl. E, G & I)
Druga drška (5) se može podešavati da bi se obezbedila optimalna ravnoteža i udobnost.
♦ Pritisnite dugme (14) na levoj strani drške.
♦ Okrenite drugu dršku (5) u željeni položaj.
♦ Pustite dugme (14).
Upozorenje! Uverite se da su zupci na dugmetu
pravilno poravnati u žlebovima na dršci i da je drška
učvršćena.
Za podrezivanje, glava trimera treba da se nalazi
u položaju prikazanom na sl. I. Ako nije:
♦ Izvucite utikač alata iz utičnice napajanja.
♦ Popustite prsten za podešavanje (15) okretanjem u smeru kazaljke na satu.
♦ Držeći dršku (2), okrenite glavu (8) u smeru
kazaljke na satu.
♦ Pritegnite prsten (15) okretanjem suprotno
smeru kazaljke na satu.
Napomena: Ova glava će rotirati samo u jednom
smeru.
Podešavanje visine alata (sl. E)
Režim obrade ivica (sl. E, H & J)
Podešavanje položaja druge drške (sl. D)
Ovaj alat ima teleskopski mehanizam koji vam
omogućava da ga podesite na udobnu visinu. Visina
Za obradu ivica, glava trimera treba da se nalazi
u položaju prikazanom na sl. J. Ako nije:
27
SRPSKI
♦
♦
Izvucite utikač alata iz utičnice napajanja.
Popustite prsten za podešavanje (15) okretanjem u smeru kazaljke na satu.
♦ Držeći dršku (2), okrenite glavu (8) suprotno
smeru kazaljke na satu.
♦ Pritegnite prsten (15) okretanjem suprotno
smeru kazaljke na satu.
Napomena: Ova glava će rotirati samo u jednom
smeru.
Uključivanje i isključivanje
♦ Da uključite alat, pritisnite prekidač (1).
♦ Da isključite alat, pustite polugu za aktiviranje.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte da zaključate
prekidač kada je u uključenom položaju.
Saveti za optimalnu upotrebu
Opšta uputstva
♦
Da bi se postigli optimalni rezultati podrezivanja, podrezujte samo travu koja nije mokra.
Podrezivanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat držite kao što je pokazano na sl. I.
Trimer lagano pomerajte sa jedne na drugu
stranu.
Kada podrezujete dugačku travu, radite u fazama od vrha na dole. Pravite kratke rezove.
Alat udaljite od tvrdih predmeta i osetljivih
biljaka.
Rezni najlon se brže haba i troši ako se rezanje
vrši duž pločnika ili drugih abrazivnih površina
ili ako se kosi gušći korov.
Ako alat počne sporije da radi, smanjite opterećenje.
Obrada ivica
♦
Uklonite bilo kakvu prljavštinu i travu sa poklopca koluta i kućišta.
♦ Novi kolut stavite na ispupčenje u kućištu. Malo
okrenite kolut tako da se uglavi.
♦ Odvojite kraj reznog najlona i provucite ga kroz
ušice (20). Najlon treba da štrči oko 11 cm iz
kućišta koluta.
♦ Poravnajte jezičke (17) na poklopcu koluta sa
izrezima (21) na kućištu.
♦ Pritisnite poklopac na kućištu dok se čvrsto ne
uglavi na svom mestu.
Upozorenje! Ako rezni najloni štrče van noža za
sečenje (22), odsecite ih tako da dopiru do noža.
Namotavanje novog reznog najlona na
prazan kolut (sl. L, M & N)
Možete da namotate novi rezni najlon na prazan
kolut. Rezervna pakovanja reznog najlona možete
nabaviti kod svog prodavca BLACK+DECKER proizvoda (kat. br. A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
♦ Skinite prazan kolut sa alata na gore opisani
način.
♦ Skinite preostali rezni najlon sa koluta.
♦ Uvucite 2 cm reznog najlona u otvor (23) na
kolutu, kao što je pokazano na slici (sl. L).
♦ Uvijte rezni najlon i učvrstite ga u L-žleb (24).
♦ Namotajte rezni najlon na kolut u smeru strelice. Pobrinite se da najlon namotavate uredno
i u slojevima. Ne ukrštajte ga (sl. N).
♦ Kada odmotani rezni najlon dopre do udubljenja (25), odsecite ga. Ostavite oko 11 cm najlona da štrči iz koluta i pridržavajte ga prstom da
bi ostao na mestu (sl. M).
♦ Namestite kolut u alat na način koji je prethodno opisan.
Upozorenje! Koristite samo odgovarajući tip
BLACK+DECKER reznog najlona.
Optimalni rezultati rezanja se postižu na ivicama
dubljim od 50 mm.
♦ Ne koristite alat za pravljenje ivica. Da biste
napravili ivice, koristite vrh za ivičenje.
♦ Vodite alat na njegovom točku (9) ili vođici za
ivice (10) kao što je pokazano na sl. J.
♦ Da biste napravili uži rez, malo nagnite alat.
Ako vam se čini da alat ne funkcioniše pravilno,
postupite na sledeći način. Ako to ne reši problem,
kontaktirajte lokalnog ovlašćenog BLACK+DECKER
servisera.
Postavljanje novog koluta reznog najlona
(sl. K)
Upozorenje! Pre nego što nastavite, izvucite utikač
alata iz utičnice.
Rezervne kolute reznog najlona možete nabaviti
kod svog prodavca BLACK+DECKER proizvoda
(kat. br. A6481).
♦ Iskopčajte alat.
♦ Pritisnite jezičke (17) i uklonite poklopac koluta
(18) sa kućišta koluta (7).
♦ Izvadite prazan kolut (19) iz kućišta.
Aparat radi sporo
28
Otklanjanje nepravilnosti
♦
♦
Proverite da li kućište koluta može slobodno da
rotira. Pažljivo ga očistite ako je potrebno.
Proverite da li rezni najlon ne štrči više od
11 cm iz kućišta koluta. Ako štrči, odsecite ga
tako da samo dopire do noža za sečenje najlona.
SRPSKI
Automatsko uvlačenje najlona ne funkcioniše
♦
♦
Zaštita životne sredine
♦
♦
♦
♦
Pritisnite jezičke i uklonite poklopac koluta sa
kućišta.
Rezni najlon izvucite tako da štrči 11 cm iz
kućišta. Ako rezni najlon na kolutu nedovoljan,
postavite novi kolut reznog najlona kao što je
objašnjeno.
Poravnajte jezičke na poklopcu koluta sa otvorima na kućištu.
Pritisnite poklopac na kućištu dok se čvrsto ne
uglavi na svom mestu.
Ako rezni najlon štrči van noža za sečenje,
odsecite ga tako da dopire do noža.
U slučaju da automatsko uvlačenje
najlona i dalje ne funkcioniše ili je kolut
blokiran, pokušajte sledeće:
♦
♦
♦
Pažljivo očistite poklopac koluta i kućište.
Izvadite kolut i proverite da li se poluga može
slobodno pomerati.
Izvadite kolut i odmotajte rezni najlon, a zatim
ga ponovo uredno namotajte kao što je prethodno opisano. Vratite kolut na mesto u skladu
sa uputstvom.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata/aparata i redovnog čišćenja. Vaš
punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/
alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena,
a zatim isključite uređaj.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš
punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu/uređaju i punjaču pomoću mekane četke
ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno čistite rezni najlon i kolut pomoću
mekane četke ili suve krpe.
Redovno koristite tubi strugač za uklanjanje
trave i prljavštine ispod štitnika.
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Težina
Vac
W
min-1
kg
ST4525
Tip 1
230
450
7300
2,5
ST5528
ST5530
Tip 1
230
550
7500
2,5
Nivo zvučnog pritiska:
Zvučni pritisak (LpA) 80 dB(A), odstupanje (K) 1,0 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 94,8 dB(A), odstupanje (K) 1,0 dB(A)
29
SRPSKI
Normalizovana vrednost vibracije šake/ruke prema
EN 786:
= 3,8 m/s², odstupanje (K) = 1,5 m/s².
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE, DIREKTIVA ZA BUKU
NA OTVORENOM PROSTORU
ST4525/ST5528/ST5530 - trimer
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EC, trimer za travu, L ≤ 50 cm, aneks VIII
DEKRA sertifikacija B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, Holandija, br. identifikacije ovlašćenog
tela: 0344
Nivo zvučne snage prema 2000/14/EC (Član 12,
Aneks III, L ≤ 50 cm):
LWA (izmerena zvučna snaga) 94,8 dB(A)
odstupanje (K) = 1 dB(A)
LWA (garantovana zvučna snaga) 95 dB(A)
Ovi proizvodi su usaglašeni sa direktivom 2004/108/
EC (do 19/04/2016), 2014/108/EC (od 20/04/2016)
i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte
Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite
u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izlo30
ženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da
biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
МАКЕДОНСКИ
работи со овој уред освен оние
препорачани во ова упатство
за употреба може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот.
Упатства за безбедна упо♦ Сочувајте го ова упатство за
треба
идно прегледување.
Предупредување! Кога се употребуваат електрични уреди мора Употреба на уредот
да се почитуваат основните мерки Бидете внимателни секогаш кога
на безбедност, вклучувајќи ги го употребувате уредот.
и овие, за да се намали ризикот ♦ Секогаш употребувајте заод пожар, електричен удар, лични
штитни или работни очила.
повреди и материјална штета.
♦ Никогаш не дозволувајте лица
Предупредување! Кога ја употрекои не се запознаени со ова
бувате машината, безбедносните
упатство за употреба или деца
правила мора да се следат. За
да го употребуваат овој уред.
вашата сопствена безбедност и за ♦ Не им дозволувајте на деца
бесзбедноста на набљудувачите,
или животни да се приближат
ве молиме прочитајте ги овие
до работното место или да го
упатства пред да започнете да
допираат уредот или кабелот
работите со машината. Ве молиме
за напојување.
зачувајте ги овие упатства за по- ♦ Внимателно набљудување
натамошна употреба.
е потребно кога уредот се
♦ Прочитајте го внимателно ова
користи во близина на деца.
упатство пред да го употреби- ♦ Овој уред не е наменет за
те уредот.
употреба од страна на млади
♦ Намената е опишана во ова
или физички слаби лица без
упатство за употреба. Употренадзор.
бата на било каква помош♦ Овој уред не смее да се упона опрема или додаток или
требува како играчка.
извршувањето на било кои
Наменета употреба
Вашиот BL ACK+DECKER ST4525, ST5528,
ST5530 – тример е наменет за поткастрување и
уредување на рабови на тревници и за кастрење
на трева во ограничени места. Овој уред е наменет само за домашна употреба.
31
МАКЕДОНСКИ
♦ Употребувајте го уредот само
при дневна светлост или при
добро вештачко осветлување.
♦ Употребувајте го само на суви
места. Не дозволувајте уредот
да се навлажни.
♦ Не го потопувајте уредот во
вода.
♦ Не го отворајте куќиштето.
Внатре нема делови што може
да ги поправа корисникот.
♦ Немојте да го употребувате уредот во експлозивни
окружувања, какви што
постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички.
♦ За да го намалите ризикот од
оштетување на приклучоци
или кабли, никогаш немојте
да го влечете кабелот за да
го отстраните приклучокот од
приклучницата.
Безбедност на други лица
♦ Овој апарат не е наменет за
употреба од страна на лица
(вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или
кои немаат искуство и знаење,
освен ако не им се пружени
32
надзор или упатства за употреба на апаратот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
♦ Децата мора да се надгледуваат за да се осигура дека не
си играат со апаратот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може
да се појават дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие
ризици може да се појават поради
неправилна употреба, долготрајна
употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност
и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не
може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради
допир на вртечки/подвижни
делови.
♦ Повреди при менување на
делови, сечила или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се
дека правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
МАКЕДОНСКИ
♦ Здравствените опасности пре- ♦ Обезбедете оштетените или
неисправните делови да бидат
дизвикани од дишење на прав
поправени или заменети од
произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обстрана на овластен сервисер.
работка на дрво, особено даб, ♦ Никогаш не се обидувајте да
отстраните или замените било
бука и иверица).
кој дел, освен оние назначени
После употреба
во ова упатство.
♦ Кога не се употребува, уредот
треба да се одложи на суво
и добро проветрено место,
надвор од досег на деца.
♦ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.
♦ Кога уредот е одложен или се
превезува со возило, треба да
се стави во багажникот или да
се прицврсти за да се спречи
негово поместување како резултат на ненадејни промени
на брзината или правецот.
Преглед и поправка
♦ Пред употреба, проверете
дали уредот е оштетен или
има неисправни делови. Проверете дали има скршени
делови или било каква друга
состојба што би можела да
влијае на неговото работење.
♦ Не го користете уредот ако
некој дел е оштететен или
дефектен.
Дополнителни безбедносни
упаства за тримери за трева
Предупредување! Секачките
елементи продолжуваат да ротираат откако ќе се исклучи моторот.
♦ Запознајте се со контролите
и соодветната употреба на
уредот.
♦ Пред употреба, проверете
дали на струјниот кабел и продолжниот кабел има знаци на
оштетување, стареење или
истрошеност. Ако некој кабел
се оштети при употреба, веднаш исклучете го од штекер.
НЕМОЈТЕ ДА ГО ДОПИРАТЕ
КАБЕЛОТ ПРЕД ДА ГО ИСКЛУЧИТЕ ОД СТРУЈА.
♦ Не го користете уредот ако
каблите се оштететени или истрошени.
♦ Носете дебели чевли или чизми за да ги заштитите вашите
33
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
34
стапала.
Носете долги панталони за да
ги заштитите вашите нозе.
Пред да почнете да го користите уредот, проверете дали
вашата патека на косење
е чиста од стапчиња, камења,
жици и други пречки.
Користете го уредот само
во исправена позиција, со
конецот за косење блиску
до земјата. Никогаш не го
вклучувајте уредот во друга
позиција.
Движете се бавно додека го
користите уредот. Имајте на
ум дека свежо искосената
трева е влажна и лизгава.
Не работете на стрмни удолници. На удолници работете
странично, а не нагоре и надолу.
Никогаш не поминувајте низ
патеки или патишта со чакал
додека уредот работи.
Не го допирајте конецот за
косење додека уредот работи.
Не го спуштајте уредот додека
конецот за косење целосно не
престане да се движи.
Употребувајте го само со-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
одветниот тип на конец за
косење. Никогаш не користете
метален конец за косење или
рибарски конец.
Внимавајте да не го допрете
сечивото за поткастрување на
конецот.
Држете го струјниот кабел подалеку од конецот за косење.
Секогаш бидете свесни за
позицијата на кабелот.
Постојано држете ги рацете
и стапалата подалеку од конецот за косење, особено кога го
вклучувате моторот.
Пред употреба на уредот и после секој удар, проверувајте
за знаци на истрошеност или
оштета и поправете ги соодветно.
Никогаш не работете со уредот
со оштетени или без штитници.
Внимавајте од можност за
повреда од додатоци за
кастрење монтирани по
должината на линијата. По
продолжување на новиот
конец за косење, секогаш
враќајте ја машината во
нејзината нормална состојба
за работа пред да ја вклучите.
МАКЕДОНСКИ
♦ Секогаш осигурајте отворите
за вентилација да бидат исчистени од отпаден материјал.
♦ Не го користете тримерот за
тревник (за рабови) ако каблите се оштетени или истрошени.
♦ Држете ги продолжните кабли
подалеку од секачките елементи.
Назнаки на уредот
Следните симболи за предупредување се
наоѓаат на уредот заедно со шифрата на датумот:
Прочитајте го прирачникот пред да започнете со работа.
Носете заштитни очила кога работите
со овој уред.
Носете заштита за ушите кога работите
со овој уред.
Секогаш вадете го приклучокот од штекер пред да почнете да прегледувате
оштетен кабел. Не го користете вашиот
тример ако кабелот е оштетен.
Безбедност од електричен
удар
Овој уред е двојно изолиран;
затоа не е потребна жица
за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што е деклариран на
плочката.
♦ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет
од страна на производителот
или на овластен сервисен
центар на BLACK+DECKER за
да се избегне опасност.
♦ Безбедноста од електричен
удар може да биде зголемена
со користење на високочувствителна диференцијална
(FID) склопка од 30 mA.
Внимавајте на излетани предмети.
Држете ги набљудувачите подалеку од
местото на сечење.
Не го изложувајте уредот на дожд или
висока влажност.
Директива 2000/14/EC за загарантирана
звучна моќност.
Карактеристики
Овој уред има некои или сите од долу наведените карактеристики:
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Рачка
3. Граничник на кабел
4. Довод за струја
5. Втора рачка
6. Штитник
7. Куќиште на навој
8. Глава
9. Тркало за порабување (Само моделите
ST5528 и ST5530)
10. Водилка за порабување (Само моделот
ST4525)
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Монтирање на штитникот (скица А и В)
♦
♦
Отстранете ја завртката од штитникот.
Држејќи го штитникот (6) израмнет со главата на тримерот (8), лизнете го во неговото
лежиште додека задржувачкото јазиче не се
35
МАКЕДОНСКИ
намести (Осигурајте се дека водечките пруги
(11) на штитникот (6) се правилно израмнети
со водечките пруги (12) на главата на тримерот (8). (Скица А).
♦ Зацврснете го штитникот (6) со завртката
(13).
Предупредување! Никогаш не ја користете
алатката ако штитникот не е правилно монтиран.
Монтирање на втората рачка (скица С)
♦
Притиснете ги и држете ги двете копчиња
(14) на страната од рачката.
♦ Лизнете ја втората рачка (5) на нејзиното
место врз копчињата (14).
Предупредување! Осигурајте се дека запците
на копчето се правилно израмнет во отворите на
рачката и дека рачката е зацврстена.
Подесување на позицијата на секундарната рачка (скица D)
Втората рачка (5) може да се подеси за да се
овозможи оптимална рамнотежа и комфор.
♦ Притиснете го копчето (14) на левата страна
од рачката.
♦ Ротирајте ја втората рачка (5) до потребната
позиција.
♦ Ослободете го копчето (14).
Предупредување! Осигурајте се дека запците
на копчето се правилно израмнет во отворите на
рачката и дека рачката е зацврстена.
Подесување на висината на алатката
(скица Е)
Оваа алатка е механизам на склопување, што
ви овозможува да ја поставите на саканата висина. Има повеќе подесувања на висината. За
да ја подесите висината, направете го следното:
♦ Исклучете ја алатката од изворот на струја.
♦ Олабавете го прстенот за подесување (15)
со негово вртење во насока на стрелките на
часовникот.
♦ Нежно повлечете ја цевката (16) внатре
или надвор од рачката (2) до посакуваната
височина.
♦ Зацврстете го прстенот за подесување (15)
со негово вртење во спротивна насока од
стрелките на часовникот.
Ослободување на конецот за косење
При транспорт, конецот за косење е залепен со
лента за куќиштето на навојот.
Предупредување! Пред склопување, исклучете ја алатката од штекер.
36
♦
Извадете ја лентата што го држи конецот за
косење залепен за куќиштето на навојот (7).
Поврзување на алатката со
напојувањето (скица F)
♦
Поврзете го женскиот приклучок на соодветниот продолжен кабел со доводот на струја
(4).
♦ Вметнете го кабелот низ граничникот за
кабел (3).
♦ Ставете го струјниот приклучок во штекер.
За поврзаност на каблите: Осигурајте се дека
кабелот вметнат низ заштитата пред да го приклучите приклучокот во штекер.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Подесување на алатката во режим
на поткастрување или порабување
(скици G, H, I и J)
Алатката може да се употреби во режим на
поткастрување како што е прикажано на скица
I или во режим на порабување за да се поткастри
тревата што виси од рабовите на тревниците
и цветните леи како што е прикажано на скица J.
Режим на поткастрување (скици E, G и I)
За поткастрување, главата на тримерот треба
да биде во позиција како што е прикажано на
скица I. Ако не е:
♦ Исклучете ја алатката од изворот на струја.
♦ Олабавете го прстенот за подесување (15)
со негово вртење во насока на стрелките на
часовникот.
♦ Додека ја држите рачката (2), ротирајте ја
главата (8) во насока на стрелките на часовникот.
♦ Зацврстете го прстенот (15) со негово
вртење во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
Напомена: Главата ќе ротира само во една
насока.
Режим на порабување (скици E, H и J)
За порабување, главата на тримерот треба
да биде во позиција како што е прикажано на
скица Ј. Ако не е:
♦ Исклучете ја алатката од изворот на струја.
♦ Олабавете го прстенот за подесување (15)
со негово вртење во насока на стрелките на
часовникот.
МАКЕДОНСКИ
♦
Додека ја држите рачката (2), ротирајте ја
главата (8) во спротивна насока на стрелките на часовникот.
♦ Зацврстете го прстенот (15) со негово
вртење во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
Напомена: Главата ќе ротира само во една
насока.
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на алатката, притиснете ја
рачката-прекинувач (1).
♦ За исклучување на алатката, отпуштете ја
рачката-прекинувач.
Предупредување! Никогаш не се обидувајте
да ја заглавите рачката во положба за вклучено.
Совети за оптимална употреба
Општо
♦
За да постигнете оптимални резултати при
косењето, косете само сува трева.
Поткастрување
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Држете ја алатката како што е прикажано на
скица I.
Нежно нишајте го тримерот лево-десно.
Кога косите долга трева, работете етапно,
почнувајќи од врвот. Правете мали резови.
Држете ја алатката подалеку од тврди предмети и нежни растенија.
Конецот за косење ќе се истроши побрзо
и ќе биде помалку ефикасен ако косењето се
врши во близина тротоари и други абразивни
средства или ако се коси поцврст плевел.
Доколку алатката започне да забавува, намалете го оптоварувањето.
Порабување
Оптимални резултати на косење ќе се достигнат
на рабови подлабоки од 50 mm.
♦ Не ја користете алатката за да создавате
рабови. За да создавате рабови, користете
лопата за порабување.
♦ Водете ја алатката со нејзиното тркало (9)
или водилка за порабување (10) како што
е прикажано на скица J.
♦ За попрецизно сечење, благо навалете ја
алатката.
Монтирање на нов навој со конец за
косење (скица К)
Резервни навои со конец за косење се достапни кај вашиот BLACK+DECKER дилер (кат. бр.
A6481).
♦
♦
Исклучете ја алатката од струја.
Држете ги јамките (17) ослободени и извадете го капакот на навојот (18) од куќиштето на
навојот (7).
♦ Извадете го празниот навој (19) од
куќиштето на навојот.
♦ Отстранете ја правта и тревата од капакот
и куќиштето на навојот.
♦ Земете го новиот навој и ставете го врз
испакнатината во куќиштето на навојот.
Ротирајте го навојот полека додека не се
намести.
♦ Ослободете го крајот на конецот за косење
и доведете го во окцето (20). Конецот треба
да излегува околу 11 цм од куќиштето на
навојот.
♦ Порамнете ги јамките (17) врз капакот на
навојот со дупките (21) во куќиштето на
навојот.
♦ Притиснете го капакот врз куќиштето додека
тој сам не се намести.
Предупредување! Ако конецот за косење излегува над сечивото за поткастрување (22),
исечете го за да биде во линија со сечивото.
Намотување на нов конец на празен
навој (скици L, M и N)
Можете да намотате нов конец за косење на
празен навој. Резервни пакувања од конец за
косење се достапни кај вашиот BLACK+DECKER
дилер (кат. бр. A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
♦ Извадете го празниот навој од алатката како
што е опишано погоре.
♦ Отстранете го останатиот конец за косење
од навојот.
♦ Поставете 2 цм конец за косење во дупката
(23) во навојот како што е прикажано
(скица L).
♦ Свиткајте го конецот за косење и закачете го
во отворот во форма на L (24).
♦ Намотајте го конец за косење на навојот во
насока на стрелката. Осигурајте се дека сте
го намотале конецот педантно и во слоеви.
Не го испреплетувајте (скица N).
♦ Кога намотаниот конец за косење ќе стигне
до вдлабнатините (25), пресечето го. Дозволете му на конецот да излегува околу 11 цм
од навојот и држете прст врз конецот за да
го задржите на неговото место (скица М).
♦ Продолжете како што е опишано погоре за
да го монтирате навојот на алатката.
Предупредување! Употребувајте го само соодветниот тип на BLACK+DECKER конец за косење.
37
МАКЕДОНСКИ
Решавање на проблеми
Ако се чини дека вашата алатка не работи како
што треба, следете ги долунаведените упатства. Ако ова не го реши проблемот, ве молиме
контактирајте го вашиот локален сервисер на
BLACK+DECKER.
Предупредување! Пред да продолжите, исклучете ја алатката од штекер.
Уредот работи бавно
♦
♦
Проверете дали куќиштето на навојот може
непречено да ротира. Ако има потреба, исчистете го внимателно.
Проверете дали конецот за кастрење не
излегува повеќе од 11 цм од куќиштето на
навојот. Ако излегува, исечете го за да дојде
во линија со сечивото за поткастрување.
Автоматското движење на конецот не
работи
♦
♦
♦
♦
♦
Држете ги јамките ослободени и извадете го
капакот на навојот од куќиштето.
Повлечете го конецот за косење додека не
излезе 11 цм од куќиштето. Ако нема доволно конец за косење на навојот, ставете нов
навој со конец за косење како што е прикажано горе.
Порамнете ги јамките врз капакот на навојот
со дупките во куќиштето.
Притиснете го капакот врз куќиштето додека
тој сам не се намести.
Ако конецот за косење излегува над сечивото за поткастрување, исечете го за да биде
во линија со сечивото.
Ако автоматското движење на конецот
сеуште не работи или ако навојот е заглавен, обидете се со следново:
♦
♦
♦
Внимателно исчистете го капакот
и куќиштето на навојот.
Извадете го навојот и проверете дали рачката може да се движи слободно.
Отстранете го навојот и одмотајте го конецот
за косење, а потоа повторно намотајте го
педантно како што е опишано горе. Заменте
го навојот како што е опишано.
Одржување
Вашиот BLACK+DECKER уред или алатка, со
или без кабел, е направен да работи долго
време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за уредот/алатката и редовното
38
чистење. На вашиот полнач не му е потребно
никакво одржување освен редовно чистење.
Пре дупре дување! Пре д извршување на
одржување на електрични алатки со или без
кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот, и извадете го
приклучокот од приклучницата.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот и извадете ја батеријата доколку алатката/уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката и тогаш
исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
штекер пред да го исчистите. На вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување
освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка/уред и полнач со употреба
на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно чистете го конецот за косење
и навојот со мека четка или сува крпа.
♦ Редовно употребувајте тапа стругалка за да
ја отстраните тревата и нечистотијата од под
штитникот.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не
фрлајте го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
МАКЕДОНСКИ
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
LWA (гарантирана звучна моќност) 95 dB(A)
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EК (до 19/04/2016), 2014/108/
EК (од 20/04/2016) и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со
Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
н а т ех н и ч к и т е п о д а т о ц и и ј а д а в а о в а а
декларација во име на Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
Технички податоци
Влезен напон
Vac
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување min-1
Тежина
kg
ST4525
Tип 1
230
450
7300
2,5
ST5528
ST5530
Tип 1
230
550
7500
2,5
Ниво на звучен притисок:
Звучен притисок (LpA) 80 dB(A), отстапување (K)
1,0 dB(A), Звучна моќност (LWA) 94,8 dB(A),
отстапување (K) 1,0 dB(A)
Вредност на измерени вибрации на дланка/рака
според EN 786:
= 3,8 m/s², отстапување (K) = 1,5 m/s².
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ ДИРЕКТИВА ЗА
БУЧАВА НА ОТВОРЕН ПРОСТОР
ST4525/ST5528/ST5530 - Тример
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/ЕЗ, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EЗ, Тример за тревник, L ≤ 50 cm,
Анекс VIII DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg
310, 6802 ED Arnhem, Холан дија Број за
идентификација на известен орган: 0344
Ниво на звучна моќност спрема 2000/14/EC
(Член 12, Анекс III, L ≤ 50 cm):
LWA (измерена звучна моќност) 94,8 dB(A)
отстапување (K) = 1 dB(A)
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
39
МАКЕДОНСКИ
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов BLACK+DECKER
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
zst00274708 - 11-08-2015
40
41
42
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising