ST5530 | Black&Decker ST5530 STRING TRIMMER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-59 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
ST4525
ST5528
ST5530
2
3
4
ČESKY
operací, než je doporučeno
tímto návodem, může způsobit poranění obsluhy.
♦ Uschovejte tento návod pro
další použití.
Použití výrobku
Vaše strunová sekačka BLACK+DECKER ST4525,
ST5528, ST5530 je určena pro sekání trávy, pro dokončovací práce u okrajů trávníků a pro sekání trávy
na špatně přístupných místech. Toto nářadí je určeno
pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem
by měly být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko
úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění a materiálních
škod.
Varování! Při použití tohoto
stroje musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. S ohledem
na vaši vlastní bezpečnost a na
bezpečnost okolních osob se
před obsluhou sekačky seznamte s těmito pokyny. Tyto pokyny
uschovejte na bezpečném místě
pro budoucí použití.
♦ Před použitím tohoto výrobku
si řádně prostudujte celý návod.
♦ V tomto návodu je popsáno
určené použití tohoto výrobku. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních
Použití výrobku
Při použití tohoto výrobku buďte
vždy opatrní.
♦ Vždy používejte ochranné brýle nebo jinou vhodnou ochranu zraku.
♦ Nikdy nedovolte, aby s tímto
výrobkem pracovaly děti nebo
osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
♦ Nedovolte dětem, ostatním
osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo aby se dotýkaly zařízení a napájecího
kabelu.
♦ Je-li toto nářadí používáno
v blízkosti dětí, je vyžadován
přísný dohled.
♦ Toto nářadí není určeno pro
použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
♦ Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
5
♦ Používejte toto nářadí pouze
za denního světla nebo při
kvalitním umělém osvětlení.
♦ Používejte toto nářadí pouze
v suchém prostředí. Zabraňte
tomu, aby se toto nářadí dostalo do vlhkého prostředí.
♦ Neponořujte tento výrobek do
vody.
♦ Nepokoušejte se toto nářadí
demontovat. Uvnitř se nenachází žádné opravitelné části.
♦ Nepoužívejte toto nářadí
v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny
nebo prachové směsi.
♦ Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu, nikdy neuvolňujte zástrčku
ze zásuvky tahem za kabel.
jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
♦ Děti musí být pod dozorem,
aby si s tímto nářadím nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným
způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato
rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní
zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem
s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje
nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
Bezpečnost ostatních osob
♦ Tento výrobek není určen
k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud
6
zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená
vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí
(příklad: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým
a MDF).
spínače nebo jiné díly, které
by mohly ovlivnit jeho provoz.
♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozena.
♦ Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo vyměnit
v autorizovaném servisu.
♦ Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly, než jsou díly uvedené
v tomto návodu.
Po použití
♦ Není-li toto nářadí používáno,
mělo by být uloženo na suchém a dobře odvětrávaném
místě, mimo dosah dětí.
♦ K uloženému zařízení by neměly mít přístup děti.
♦ Je-li toto nářadí uloženo nebo
přepravováno ve vozidle, mělo
by být umístěno v kufru nebo
zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých
změnách rychlosti nebo směru
jízdy.
Doplňující bezpečnostní
pokyny pro strunové
sekačky
Varování! Po vypnutí motoru se
bude struna sekačky ještě chvíli
otáčet.
♦ Seznamte se s obsluhou
a správným použitím tohoto
nářadí.
♦ Před použitím řádně prohlédněte a zkontrolujte napájecí
a prodlužovací kabely, zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány. Dojde-li během práce
k poškození napájecího kabelu, okamžitě nářadí vypněte
a odpojte napájecí kabel od
síťové zásuvky. NEDOTÝKEJ-
Kontroly a opravy
♦ Před použitím zkontrolujte,
zda se na tomto zařízení nenachází žádné poškozené
nebo vadné části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
TE SE NAPÁJECÍHO KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM
OD ZÁSUVKY.
Je-li napájecí kabel poškozen
nebo opotřebován, výrobek
nepoužívejte.
Používejte pevnou obuv nebo
holínky, aby byla zajištěna
ochrana vašich nohou.
Chraňte si nohy dlouhými kalhotami.
Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je prostor, ve kterém
budete sekat, zbaven větviček, kamenů, drátů a jiných
překážek.
Používejte nářadí pouze ve
svislé poloze se sekací strunou těsně nad zemí. Nikdy
nespouštějte toto nářadí v jiné
poloze.
Při práci s tímto nářadím se
pohybujte pomalu. Uvědomte
si, že čerstvě nasekaná tráva
je kluzká a vlhká.
Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích pracujte po
vrstevnicích, nikdy ne směrem
nahoru a dolů.
Je-li nářadí v chodu, nikdy
nepřecházejte přes štěrkové
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
chodníky nebo cesty.
Nikdy se nedotýkejte struny,
je-li nářadí v chodu.
Nepokládejte toto zařízení na
zem, dokud se struna zcela
nezastaví.
Používejte pouze odpovídající
typ struny. Nikdy nepoužívejte
kovovou strunu nebo rybářský
vlasec.
Dávejte pozor, abyste se nedotkli sekací struny.
Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti
struny. Stále sledujte polohu
napájecího kabelu.
Ruce a nohy držte trvale mimo
dosah struny, a to zejména při
zapínání motoru.
Před použitím nářadí a po
každém nárazu nářadí zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození a zda není nutné
provedení opravy.
Nikdy nepoužívejte nářadí
s poškozenými ochrannými
kryty nebo bez řádně nasazených ochranných krytů.
Dávejte pozor, abyste se nezranili o zařízení, které upravuje délku struny. Po vysunutí
nové struny nářadí před spuštěním vždy nastavte do jeho
obvyklé pracovní polohy.
♦ Zajistěte, aby byly větrací
drážky na nářadí stále čisté
a zbavené nečistot.
♦ Je-li napájecí kabel poškozen
nebo opotřebován, strunovou
sekačku (vyžínač trávy) nepoužívejte.
♦ Dbejte na to, aby se prodlužovací napájecí kabely nedostaly do blízkosti struny.
Štítky na nářadí
Na zařízení se společně s datovým kódem nachází
následující výstražné symboly:
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Před kontrolou poškozeného napájecího kabelu vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu
od síťové zásuvky. Nepoužívejte toto nářadí,
je-li poškozen jeho napájecí kabel.
Dávejte pozor na odlétávající předměty. Udržujte napájecí kabel mimo dosah žací struny.
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Elektrická bezpečnost
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
Toto nářadí je opatřeno
dvojitou izolací. Proto není
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Rukojeť
3. Příchytka kabelu
4. Přívod napájení
5. Přídavná rukojeť
6. Ochranný kryt
7. Pouzdro cívky
8. Žací hlava
9. Kolečko vyžínače (pouze model ST5528 &
ST5530)
10. Vodítko vyžínače (pouze model ST4525)
♦ Je-li poškozen napájecí kabel,
musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
♦ Elektrická bezpečnost může
být dále zvýšena použitím
proudového chrániče (RCD)
s vysokou citlivostí 30 mA.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení ochranného krytu (obr. A a B)
♦
♦
Vyšroubujte šroub z ochranného krytu.
Přiložte ochranný kryt (6) kolmo k žací hlavě (8),
nasuňte jej na místo tak, aby došlo k zajištění
přídržných západek (ujistěte se, zda jsou vodicí
prvky (11) ochranného krytu (6) správně srovnány
s vodicími prvky (12) na žací hlavě (8) (obr. A).
♦
Upevněte ochranný kryt (6) šroubem (13).
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez řádně
upevněného ochranného krytu.
9
Montáž přídavné rukojeti (obr. C)
níků pro odstranění přerostlé trávy u okraje trávníků
a u květinových záhonů, jak je znázorněno na obr. J.
♦
Stiskněte a držte obě tlačítka (14) na boční části
rukojeti.
♦
Přetáhněte přídavnou rukojeť (5) přes tlačítka (14)
na určené místo.
Varování! Ujistěte se, zda jsou výstupky na tlačítku
správně srovnány s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť
zajištěna.
Režim sekání trávníků (obr. E, G a I)
Při sečení by měla být hlava sekačky v poloze, která
je uvedena na obr. I. Není-li tomu tak:
♦
Odpojte nářadí od napájecího napětí.
♦
Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček
povolte nastavitelnou objímku (15).
♦
Přidržte rukojeť (2) a otočte žací hlavu (8) ve
směru pohybu hodinových ručiček.
♦
Utáhněte nastavitelnou objímku (15) otáčením
proti směru pohybu hodinových ručiček.
Poznámka: Hlavou je možné otáčet pouze jedním
směrem.
Nastavení polohy přídavné rukojeti (obr. D)
Přídavná rukojeť (5) může být nastavena tak, aby
poskytovala optimální vyvážení a komfort.
♦
Stiskněte tlačítko (14) na levé straně rukojeti.
♦
Otočte přídavnou rukojeť (5) do požadované polohy.
♦
Uvolněte tlačítko (14).
Varování! Ujistěte se, zda jsou výstupky na tlačítku
správně srovnány s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť
zajištěna.
Režim sečení okrajů trávníků (obr. E, H a J)
Při sečení okrajů trávníků by měla být hlava sekačky
v poloze, která je znázorněna na obr. J. Není-li tomu
tak:
♦
Odpojte nářadí od napájecího napětí.
♦
Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček
povolte nastavitelnou objímku (15).
♦
Přidržte rukojeť (2) a otočte žací hlavici (8) proti
směru chodu hodinových ručiček.
♦
Utáhněte nastavitelnou objímku (15) otáčením
proti směru pohybu hodinových ručiček.
Poznámka: Hlavou je možné otáčet pouze jedním
směrem.
Úprava délky nářadí (obr. E)
Toto nářadí je vybaveno teleskopickým mechanismem,
který vám umožňuje upravení jeho délky podle vašich
potřeb. Délka může být nastavena libovolně. Délku
upravíte následujícím postupem:
♦
Odpojte nářadí od napájecího napětí.
♦
Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček
povolte nastavitelnou objímku (15).
♦
Zlehka zasunujte trubici (16) směrem dovnitř nebo
ven z rukojeti (2) tak, aby měla požadovanou
délku.
♦
Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček
nastavitelnou objímku (15) utáhněte.
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spouštěcí páčku
(1).
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí páčku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí
páčku v poloze zapnuto.
Uvolnění žací struny
Během přepravy je struna k cívce přichycena páskou.
Varování! Před zahájením tohoto úkonu odpojte nářadí od elektrické sítě.
♦
Odstraňte pásku, kterou je struna přichycena ke
krytu cívky (7).
Rady pro optimální použití
Všeobecné
♦
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. F)
♦
Připojte koncovku vhodného prodlužovacího kabelu k přívodu napájení (4).
♦
Zavěste napájecí kabel na příchytku kabelu (3).
♦
Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do síťové
zásuvky.
Pro vedení kabelu: Před připojením zástrčky k elektrické síti se ujistěte, zda je kabel uchycen v držáku
kabelu.
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sečte
pouze suchou trávu.
Sečení travnatých ploch
♦
♦
♦
♦
♦
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nastavení nářadí do režimu sekání trávníku
nebo do režimu zastřihávání okrajů trávníků
(obr. G, H, I a J)
♦
Uchopte nářadí tak, jak je znázorněno na obr. I.
Lehce pohybujte sekačkou ze strany na stranu.
Sečete-li vysokou trávu, sečte postupně směrem
shora. Sečte trávu po malých částech.
Udržujte nářadí v bezpečné vzdálenosti od tvrdých předmětů a choulostivých rostlin.
Bude-li sečení prováděno podél chodníků nebo
podél jiných drsných povrchů nebo bude-li prováděno sečení hustějších porostů, opotřebování
žací struny bude rychlejší a bude nutný její častější posuv.
Dojde-li u tohoto nářadí k snížení otáček, snižte
také jeho zatížení.
Sekání okrajů trávníků
Toto nářadí může být požito v režimu sečení, jak je
znázorněno na obr. I, nebo v režimu sečení okrajů tráv-
Optimálních výsledků při sekání okrajů trávníků bude
dosaženo na okrajích, které jsou hlubší než 50 mm.
10
♦
♦
♦
Nářadí pracuje v nízkých otáčkách
Nepoužívejte toto nářadí pro vytváření hran. K vytváření hran používejte rycí nářadí.
Veďte nářadí pomocí kolečka (9) nebo vodítka
(10) vyžínače, jak je zobrazeno na obr. J.
Při sečení těsně u země nářadí lehce skloňte.
♦
♦
Upevnění nové cívky se strunou (obr. K)
Náhradní cívky se strunou jsou k dostání u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER (kat. č. A6481).
♦
Odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
♦
Držte stisknuté příchytky (17) a sejměte z pouzdra
(7) kryt cívky (18).
♦
Vyjměte z krytu cívky prázdnou cívku (19).
♦
Odstraňte z krytu cívky a z pouzdra všechny nečistoty a zbytky trávy.
♦
Uchopte novou cívku a nasuňte ji na výstupek
na krytu cívky. Lehce cívkou pootočte, aby došlo
k jejímu řádnému usazení.
♦
Vysuňte konec struny a protáhněte jej otvorem
(20). Struna by měla z pouzdra cívky vyčnívat
přibližně 11 cm.
♦
Srovnejte příchytky (17) na krytu cívky s výřezy
(21) na pouzdru cívky.
♦
Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo
k jeho řádnému usazení.
Varování! Budou-li struny přečnívat přes zkracovací
nůž (22), uřízněte je tak, aby zasahovaly pouze k ostří
tohoto nože.
Zkontrolujte, zda se může volně otáčet pouzdro
cívky. Je-li to nutné, proveďte pečlivé očištění.
Zkontrolujte, zda struna nevyčnívá z pouzdra cívky více než 11 cm. Pokud ano, uřízněte ji tak, aby
sahala pouze k ostří zkracovacího nože.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
♦
♦
♦
♦
Držte stisknuté výstupky na krytu cívky a sejměte
z pouzdra kryt cívky.
Povytáhněte strunu tak, aby vyčnívala z pouzdra
cívky zhruba 11 cm. Pokud již není k dispozici
dostačující délka struny, vložte podle výše uvedených pokynů do nářadí novou cívku se strunou.
Srovnejte výstupky na uzávěru cívky s výřezy
v pouzdře.
Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo
k jeho řádnému usazení.
Přečnívá-li struna přes zkracovací nůž, zkraťte ji
tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala.
Pokud automatický posuv struny stále
nepracuje nebo pokud je cívka zablokovaná,
zkuste následující:
♦
♦
♦
Navinutí nové struny na prázdnou cívku
(obr. L, M a N)
Na prázdnou cívku můžete navinout novou strunu.
Náhradní balíčky se strunou jsou k dostání u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER (kat. č. A6170
(25 m), A6171 (40 m)).
♦
Podle výše uvedeného postupu vyjměte z nářadí
prázdnou cívku.
♦
Odstraňte z cívky zbytek struny.
♦
Protáhněte otvorem cívky (23) 2 cm struny, jak je
zobrazeno na obr. L.
♦
Zahněte konec struny a zajistěte ji ve štěrbině ve
tvaru L (24).
♦
Naviňte strunu na cívku ve směru vyznačeném
šipkou. Dejte pozor, aby byla struna navinuta
na cívku úhledně a ve vrstvách. Nepřekřižujte ji
(obr. N).
♦
Jakmile navíjená struna dosáhne výřezů (25),
odstřihněte ji. Nechejte strunu z cívky vyčnívat přibližně 11 cm a prstem ji přidržte na místě (obr. M).
♦
Uložení cívky do nářadí proveďte podle výše uvedeného postupu.
Varování! Používejte pouze vhodnou strunu BLACK+DECKER.
Pečlivě očistěte pouzdro a kryt cívky.
Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda se může páčka
volně pohybovat.
Vyjměte cívku a odviňte celou délku struny. Potom proveďte podle výše uvedeného postupu její
správné navinutí na cívku. Proveďte uložení cívky
do pouzdra podle uvedeného postupu.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER s napájecím kabelem
nebo baterií bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o výrobek/nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod. Vaše nabíječka
nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného baterií nebo nářadí s napájecím kabelem:
♦
Vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii, je-li toto zařízení/nářadí napájeno snímatelnou baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše
nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
♦
Větrací otvory výrobku/nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně čistěte strunu a cívku měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vhodné škrabky pravidelně odstraňujte
ze spodní strany krytu trávu a nečistoty.
Závady a postupy pro jejich odstranění
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně, postupujte
podle níže uvedených pokynů. Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem
BLACK+DECKER.
Varování! Před pokračováním odpojte nářadí od
elektrické sítě.
11
Ochrana životního prostředí
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
15
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
ST4525/ST5528/ST5530 - Strunová sekačka
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
2000/14/EC, Strunová sekačka, L ≤ 50 cm, Příloha VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, The Netherlands, Číslo pověřeného úřadu
(ID): 0344
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(článek 12, příloha III, L ≤ 50 cm):
LWA (měřený akustický výkon) 94,8 dB(A)
odchylka (K) = 1 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 95 dB(A)
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Tyto výrobky splňují požadavky směrnice 2004/108/
EC (vyrobeny do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (vyrobeny
od 20. 4. 2016) a směrnice 2011/65/EU. Chcete-li
získat další informace, kontaktujte prosím společnost
Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
Technické údaje
ST5528
ST4525
ST5530
Typ 1
Typ 1
Napájecí napětí
V
230
230
Příkon
W
450
550
Záruka
7300
7500
2,5
2,5
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Otáčky naprázdno
Hmotnost
min-1
kg
Úroveň akustického tlaku:
Akustický tlak (LpA) 80 dB(A), odchylka (K) 1,0 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 94,8 dB(A), odchylka (K) 1,0 dB(A)
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
Vibrace působící na ruce a paže obsluhy měřené
podle normy EN 786:
= 3,8 m/s², odchylka (K) = 1,5 m/s².
12
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
zst00274685 - 10-08-2015
13
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising