ST5530 | Black&Decker ST5530 STRING TRIMMER instruction manual

372001-92 EST
www.blackanddecker.eu
ST4525
ST5528
ST5530
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
14
3
4
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKERi ST4525, ST5528, ST5530
- trimmer on mõeldud muru servade trimmimiseks
ja viimistlemiseks ning piiratud ruumiga aladel
muru niitmiseks. See seade on mõeldud üksnes
tarbijatele.
Ohutusjuhised
Hoiatus! Võrgutoitega seadmete
kasutamisel tuleb alati rakendada
põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool
tooduid, et vähendada tulekahju,
elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.
Hoiatus! Seadme kasutamisel tuleb
järgida ohutusreegleid. Enda ja läheduses viibijate ohutuse tagamiseks
lugege palun see juhend enne seadme kasutamist läbi. Palun hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles.
♦ Enne seadme kasutamist lugege
hoolikalt kogu see kasutusjuhend läbi.
♦ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis
tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
♦ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
6
Seadme kasutamine
Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.
♦ Kandke alati kaitseprille.
♦ Mitte kunagi ärge lubage kasutada seadet lastel ega neil inimestel, kes ei ole kasutusjuhendiga
tutvunud.
♦ Ärge laske lastel ega loomadel
tulla tööpiirkonna lähedale ega
puudutada tööriista või juhet.
♦ Seadme kasutamisel laste läheduses on vajalik hoolikas järelevalve.
♦ See seade ei ole mõeldud ilma
järelevalveta kasutamiseks noorte või füüsiliselt nõrkade isikute
poolt.
♦ Seadmega ei tohi mängida.
♦ Kasutage seadet ainult päevavalguses või hea kunstvalgustuse juures.
♦ Kasutage ainult kuivas kohas.
Ärge laske seadmel saada märjaks.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Ärge avage korpust. Selle sees
ei ole kasutaja poolset hooldust
vajavaid osi.
♦ Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
EESTI KEEL
tuleohtlike vedelike, gaaside või ♦ Liikuvate osade puudutamisest
põhjustatud vigastused.
tolmu läheduses.
♦ Detailide, terade või tarvikute
♦ Pistikute ja juhtmete kahjustavahetamisel tekkinud vigastused.
mise ohu vähendamiseks ärge
♦ Tööriista pikaajalisest kasutatõmmake pistiku vooluvõrgust
misest põhjustatud vigastused.
eemaldamiseks kunagi juhtmest.
Tööriista pikaajalisel kasutamisel
Kõrvalseisjate ohutus
tehke regulaarselt puhkepause.
♦ See seade ei ole mõeldud ka♦ Kuulmiskahjustused.
sutamiseks isikute (sealhulgas
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks
laste) poolt, kelle füüsilised,
puidu, eriti tamme, kase ja MDFtajumis- või vaimsed võimed
plaatide töötlemisel) tekkiva
on piiratud või kellel puuduvad
tolmu sissehingamisest põhjusteadmised ja kogemused, välja
tatud terviseohud.
arvatud nende ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve või
seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
♦ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei ole lisatud
hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise,
pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Pärast kasutamist
♦ Kui seadet ei kasutata, tuleb see
panna hoiule kuiva ja hea ventilatsiooniga kohta, kuhu lastel
puudub juurdepääs.
♦ Lapsed ei tohi hoiule pandud
seadmetele juurde pääseda.
♦ Kui seadet hoitakse või transporditakse sõidukis, siis tuleb see
panna pagasiruumi või kinnitada
nii, et takistada selle liikumist
kiiruse või suuna ootamatul muutumisel.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel Kontrollimine ja parandustööd
ei saa teatud ohte vältida. Need on ♦ Enne kasutamist veenduge,
et seade pole kahjustunud ja
järgmised:
7
EESTI KEEL
sel puuduvad katkised osad.
Kontrollige purunenud osade ja
muude tingimuste puudumist,
mis võivad mõjutada seadme
kasutamist.
♦ Ärge kasutage seadet, kui mõni
selle osa on kahjustunud või
katki.
♦ Kahjustunud või katkised osad
peab asendama või parandama
volitatud remonditöökoda.
♦ Ärge kunagi üritage eemaldada
ega vahetada muid osi peale
nende, mis on kindlaks määratud
kasutusjuhendis.
Lisaohutusjuhised murutrimmerite kohta
Hoiatus! Pärast mootori väljalülitamist pöörlevad lõikedetailid edasi.
♦ Õppige selgeks seadme juhtseadeldised ja õige kasutamine.
♦ Enne kasutamist kontrollige
toite- ja pikendusjuhet kahjustuste, vananemise ja kulumise
märkide puudumise suhtes.
Kui juhe kahjustub kasutamise
ajal, eemaldage see kohe vooluvõrgust. ÄRGE PUUDUTAGE
JUHET ENNE SELLE VOOLUVÕRGUST EEMALDAMIST.
♦ Ärge kasutage seadet, kui juht8
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
med on kahjustunud või kulunud.
Kandke jalgade kaitsmiseks
tugevaid kingi või saapaid.
Kandke jalgade kaitsmiseks pikki
pükse.
Enne seadme kasutamist kontrollige, et niidetaval alal pole oksi,
kive, traate ega muid takistusi.
Kasutage seadet ainult püstiasendis, nii et lõikejõhv on
maapinna lähedal. Mitte kunagi
ärge lülitage seadet sisse mingis
muus asendis.
Liikuge seadet kasutades aeglaselt. Olge ettevaatlik, sest värskelt niidetud rohi on niiske ja libe.
Ärge töötage järskudel kallakutel. Töötage kallaku suhtes risti,
mitte üles-alla suunas.
Mitte kunagi ärge ületage kruusaga kaetud teeradu ega teid
töötava seadmega.
Mitte kunagi ärge puudutage
töötava seadme lõikejõhvi.
Ärge pange seadet enne käest,
kui lõikejõhv on täielikult peatunud.
Kasutage ainult sobivat tüüpi
lõikejõhvi. Mitte kunagi ärge
kasutage metallist lõikejõhvi ega
õngetamiili.
EESTI KEEL
♦ Olge ettevaatlik, et mitte puudu- Elektriohutus
tada jõhvilõiketera.
See seade on topeltisolatsioo♦ Jälgige, et toitejuhe asub lõikeniga, seetõttu pole maandusjõhvist eemal. Teadke alati, kus
juhe vajalik. Kontrollige alati, et
juhe asub.
toitepinge vastab andmesildile
♦ Hoidke käsi ja jalgu alati lõikemärgitud väärtusele.
jõhvist eemal, eriti mootori sisse- ♦ Kui toitejuhe on kahjustulülitamisel.
nud, tuleb lasta see ohu♦ Enne seadme kasutamist ja iga
tuse tagamiseks tootjal või
kord pärast millegi vastu miBLACK+DECKER volitatud
nemist kontrollige kulumise ja
hoolduskeskusel välja vahetada.
kahjustumise märkide puudumist ♦ Elektriohutust saab veelgi paranning parandage vajadusel seadada, kui kasutada ülitundlikku
de.
30 mA jääkvooluseadet (RCD).
♦ Mitte kunagi ärge kasutage sea- Seadmel olevad sildid
on toodud koos kuupäevakoodiga järgmidet, mille kaitsed on kahjustunud Seadmel
sed hoiatussümbolid:
või puuduvad.
♦ Olge ettevaatlik, et end mitte
Lugege enne kasutamist kasutusjuhendit.
vigastada lõikejõhvi lõikamiseks
trimmerile kinnitatud seadeldiseKandke seadme kasutamisel kaitseprille.
ga. Pärast lõikejõhvi pikendamist
Kandke seadme kasutamisel sobivaid
kuulmiskaitseid.
viige seade enne selle sisseEnne kahjustunud juhtme kontrollimist
lülitamist alati tagasi tavalisse
eemaldage alati pistik vooluvõrgust. Ärge
kasutage kahjustunud juhtmega trimmerit.
tööasendisse.
Olge ettevaatlik lendavate esemete suhtes.
♦ Hoolitsege alati selle eest, et
Hoidke kõrvalised isikud lõikealast eemal.
ventilatsiooniavad on puhtad.
Ärge hoidke seadet vihma ega suure niis♦ Ärge kasutage murutrimmerit
kuse käes.
(servatrimmerit), kui juhtmed on
Direktiivile 2000/14/EÜ vastav helivõimsus.
kahjustunud või kulunud.
♦ Hoidke pikendusjuhtmed lõikeOsad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
detailidest eemal.
1. Käivituslüliti
9
EESTI KEEL
2. Käepide
3. Juhtmekinniti
4. Toitepistik
5. Teine käepide
6. Piire
7. Pooli korpus
8. Pea
9. Servaratas (vaid ST5528 ja ST5530)
10. Servajuhik (juhik ST4525)
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist
on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Kaitse paigaldamine (joonised A ja B)
♦
♦
Eemaldage kruvi kaitse küljest.
Hoidke kaitset (6) trimmeri pea (8) suhtes
otse ja lükake see oma kohale, kuni fiksaator
kinnitub klõpsatusega (veenduge, et kaitsel (6)
olevad juhikud (11) on õiges asendis trimmeri
peal (8) olevate juhikutega (12), vt joonist A).
♦ Kinnitage kaitse (6) kruviga (13).
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma korralikult paigaldatud kaitseta.
Teise käepideme kinnitamine (joonis C)
♦
Hoidke all mõlemaid käepideme külgedel olevaid nuppe (14).
♦ Lükake teine käepide (5) oma kohale nuppude
(14) kohale.
Hoiatus! Veenduge, et nupu hambad paiknevad
õigesti käepidemes asuvates avades ja käepide
on kindlalt kinni.
Teise käepideme asendi reguleerimine
(joonis D)
Teise käepideme (5) asendit on võimalik muuta, et
tagada optimaalne tasakaal ja mugavustunne.
♦ Vajutage käepideme vasakul küljel olev nupp
(14) sisse.
♦ Pöörake teine käepide (5) sobivasse asendisse.
♦ Vabastage nupp (14).
Hoiatus! Veenduge, et nupu hambad paiknevad
õigesti käepidemes asuvates avades ja käepide
on kindlalt kinni.
Tööriista kõrguse reguleerimine (joonis E)
Sellel tööriistal on teleskoopmehhanism, mis võimaldab seada selle kõrguse mugavaks. Võimalikke
kõrgusi on mitu. Kõrguse reguleerimiseks toimige
järgmiselt:
♦ Eemaldage tööriist vooluvõrgust.
♦ Vabastage päripäeva keerates seadistamisrõngas (15).
10
♦
♦
Lükake toru (16) ettevaatlikult käepideme (2)
sisse või tõmmake seda välja, et saavutada
soovitud kõrgus.
Keerake seadistamisrõngas (15) vastupäeva
kinni.
Lõikejõhvi vabastamine
Transportimise ajaks on lõikejõhv kinnitatud teibiga
pooli korpuse külge.
Hoiatus! Enne kokkupanekut katkestage ühendus
toitevõrguga.
♦ Eemaldage teip, millega lõikejõhv on kinnitatud
pooli korpuse (7) külge.
Tööriista ühendamine vooluvõrguga
(joonis F)
♦
Ühendage sobiva pikendusjuhtme pesa haardkontakt toitesisendiga (4).
♦ Viige juhe läbi juhtmekinniti silmuse (3).
♦ Sisestage vooluvõrgu pistik vooluvõrgu pesaga.
Ühendatud juhtmete jaoks: Veenduge, et juhe on
suunatud läbi juhtmekinniti silmuse enne pistiku
ühendamist vooluvõrgu pesaga.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake seda üle.
Tööriista seadistamine niitmiseks või servade kärpimiseks (joonised G, H, I ja J)
Tööriista võib kasutada niitmisrežiimis, nagu näidatud joonisel I, või üle haljasala või peenra serva
ulatuva rohu kärpimiseks, nagu näidatud joonisel J.
Niitmisrežiim (joonis E, G ja I)
Niitmiseks peab olema trimmeri pea joonisel I näidatud asendis. Kui see ei ole nii, toimige järgmiselt:
♦ Eemaldage tööriist vooluvõrgust.
♦ Vabastage päripäeva keerates seadistamisrõngas (15).
♦ Käepidet (2) all hoides keerake pead (8) päripäeva.
♦ Keerake rõngas (15) vastupäeva kinni.
Märkus: Pea pöörleb ainult ühes suunas.
Kärpimisrežiim (joonis E, H ja J)
Kärpimiseks peab olema trimmeri pea joonisel J näidatud asendis. Kui see ei ole nii, toimige järgmiselt:
♦ Eemaldage tööriist vooluvõrgust.
♦ Vabastage päripäeva keerates seadistamisrõngas (15).
♦ Käepidet (2) all hoides keerake pead (8) vastupäeva.
♦ Keerake rõngas (15) vastupäeva kinni.
Märkus: Pea pöörleb ainult ühes suunas.
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Tööriista sisselülitamiseks pigistage päästiku
hoova (1).
♦ Tööriista väljalülitamiseks laske päästiku hoob
lahti.
Hoiatus! Mitte kunagi ärge püüdke lukustada päästiku hooba sisselülitatud asendis.
Soovitusi tõhusaks kasutamiseks
Üldist
♦
Optimaalse tulemuse saavutamiseks niitke
ainult kuiva rohtu.
Niitmine
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Hoidke tööriista joonisel I näidatud viisil.
Liigutage trimmerit kergelt küljelt küljele.
Pika rohu niitmisel alustage kõrgemalt ja liikuge
järk-järgult allapoole. Niitke väikeste koguste
kaupa.
Hoidke tööriista eemal kõvadest esemetest ja
õrnadest taimedest.
Niitmisel piki kõnniteid või muid abrasiivseid
pindu ning kõvemate taimede niitmisel kulub
lõikejõhv kiiremini ja seda tuleb sagedamini
järele lasta.
Kui tööriista kiirus langeb, vähendage koormust.
Servade kärpimine
Parimad tulemused saavutatakse üle 50 mm sügavuste servade puhul.
♦ Ärge kasutage tööriista servade moodustamiseks. Kasutage servade moodustamiseks
servalabidat.
♦ Juhtige tööriist ratta- (9) või servajuhikule (10),
nagu näidatud joonisel J.
♦ Madalamalt lõikamiseks kallutage kergelt tööriista.
Uue lõikejõhvi pooli paigaldamine
(joonis K)
Lõikejõhvi varupoole võite osta oma
BLACK+DECKER edasimüüjalt (kat nr A6481).
♦ Ühendage tööriist lahti.
♦ Hoidke fiksaatoreid (17) all ja eemaldage pooli
kate (18) korpuse (7) küljest.
♦ Eemaldage tühi pool (19) pooli korpusest.
♦ Eemaldage pooli kattelt ja korpuselt mustus ja
rohi.
♦ Võtke uus pool ja vajutage see pooli korpuses
oleva hoidiku peale. Keerake pooli kergelt, kuni
see on oma kohal.
♦
Lõigake ära jõhvi ots ja viige see läbi ava (20).
Jõhv peab pooli korpusest läbi ulatuma umbes
11 cm.
♦ Asetage poolil olevad fiksaatorid (17) kohakuti
pooli korpuses olevate avadega (21).
♦ Vajutage kate pooli korpuse peale, nii et see
fikseerub klõpsatusega oma kohal.
Hoiatus! Kui lõikejõhv ulatub lõiketerast (22) kaugemale, lõigake see lühemaks, nii et see ulatub
täpselt terani.
Uue jõhvi kerimine tühjale poolile
(joonised L, M ja N)
Te võite kerida tühjale poolile uue lõikejõhvi. Varulõikejõhve võite osta oma BLACK+DECKER
edasimüüjalt (kat nr A6170 (25 cm), A6171 (40 m)).
♦ Eemaldage tühi pool tööriistast eespool kirjeldatud viisil.
♦ Eemaldage poolile jäänud jõhv.
♦ Viige pooli avasse (23) 2 cm jõhvi, nagu näidatud joonisel L.
♦ Painutage jõhvi ja fikseerige see L-kujulisse
pilusse (24).
♦ Kerige jõhv poolile noole suunas. Kerige jõhvi
korralikult ja kihtidena. Ärge kerige risti-rästi
(joonis N).
♦ Kui pealekeritud lõikejõhv jõuab sälkudeni (25),
lõigake jõhv katki. Laske jõhvil umbes 11 cm
ulatuses poolilt maha ulatuda ja hoidke seda
sõrmega paigal (joonis M).
♦ Toimige pooli paigaldamiseks eespool kirjeldatud viisil.
H o i a t u s! K a s u t a g e a i n u l t v a s t av a t t ü ü p i
BLACK+DECKER lõikejõhvi.
Tõrkeotsing
Kui tööriist ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke
ühendust oma kohaliku BLACK+DECKER remonditöökojaga.
Hoiatus! Enne jätkamist eemaldage tööriist vooluvõrgust.
Seade töötab aeglaselt
♦
♦
Kontrollige, kas pooli korpus saab vabalt pöörelda. Vajadusel puhastage hoolikalt.
Kontrollige, ega jõhv ei ulatu pooli korpusest
välja rohkem kui 11 cm. Kui ulatub, siis lõigake
jõhv lühemaks, nii et see ulatub täpselt jõhvi
lõiketerani.
Automaatne jõhvi etteandmine ei tööta
♦
Hoidke fiksaatoreid all ja eemaldage pooli kate
korpuse küljest.
11
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
Tõmmake jõhvi, kuni see ulatub korpusest välja
11 cm. Kui poolile on jäänud liiga vähe jõhvi,
siis paigaldage uus pool eespool kirjeldatud
viisil.
Asetage poolil olevad fiksaatorid kohakuti
korpuses olevate avadega.
Vajutage kate korpuse peale, nii et see fikseerub klõpsatusega oma kohal.
Kui lõikejõhv ulatub lõiketerast kaugemale,
lõigake see lühemaks, nii et see ulatub täpselt
terani.
Kui automaatne jõhvi etteandmine ei tööta
ikka või pool on kinni kiilunud, proovige
järgmist:
♦
♦
♦
Puhastage hoolikalt pooli kate ja korpus.
Eemaldage pool ja kontrollige, kas hoob saab
vabalt liikuda.
Eemaldage pool ja kerige sellelt jõhv maha,
seejärel kerige jõhv jälle eespool kirjeldatud
viisil poolile. Vahetage pool vastavalt juhistele
välja.
Hooldamine
BLACK+DECKER juhtmega/juhtmeta seade/tööriist
on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista/seadme eest hoolitseda ja
seda regulaarselt puhastada. Laadija ei vaja peale
regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade
hooldamist toimige järgmiselt:
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
pistikupesast.
♦ Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk,
lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme/
tööriista küljest.
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel
seade välja.
♦ Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
♦ Puhastage tööriista/seade ja laaduri ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva
lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Puhastage jõhvi ja pooli regulaarselt pehme
harja või kuiva lapiga.
♦ Eemaldage kaitse alt nüri kaabitsaga regulaarselt rohtu ja mustust.
12
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende
viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
B L AC K+ D E C K E R p a k u b v õ i m a l u s t
BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta,
kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Sisendpinge
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Mass
Vac
W
min-1
kg
ST4525
Tüüp 1
230
450
7300
2,5
ST5528
ST5530
Tüüp 1
230
550
7500
2,5
Helirõhutase:
Helirõhk (LpA) 80 dB(A), määramatus (K) 1,0 dB(A),
Helivõimsus (LWA) 94,8 dB(A), määramatus (K) 1,0 dB(A)
Käe ja käsivarre kaalutud vibratsioon vastavalt
standardile EN 786:
= 3,8 m/s², määramatus (K) = 1,5 m/s².
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV VÄLISÕHU
MÜRADIREKTIIV
♦
♦
♦
ST4525/ST5528/ST5530 - Trimmer
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
2000/14/EC, Murutrimmer, L ≤ 50 cm, lisa VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, The Netherlands teavitatud asutuse
nr: 0344
Helivõimsuse tase 2000/14/EÜ (artikkel 12, lisa III,
L ≤ 50 cm) kohaselt:
LWA (mõõdetud helivõimsus) 94,8 dB(A)
määramatus (K) = 1 dB(A)
LWA (tagatud helivõimsus) 95 dB(A)
Need tooted vastavad direktiividele 2004/108/EÜ
(alates 19/04/2016), 2014/108/EÜ (kuni 20/04/2016)
ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil
või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud
peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus BLACK+DECKER toode ning olla
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet BLACK+DECKER firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või
toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker,
et asendab katkised osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist
pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых
Инструкции по технике
видов работ, не рекомендобезопасности
ванных данным руководством
Внимание! При использовании
по эксплуатации, может приэлектрических инструментов совести к несчастному случаю.
блюдение правил по технике без- ♦ Сохраните данное руководопасности и следование данным
ство для последующего обраинструкциям позволит снизить вещения к нему.
роятность возникновения пожара,
Использование инструмента
поражения электрическим током,
получения травм и повреждения Всегда соблюдайте осторожность
при работе с данным инструменличного имущества.
Внимание! При использовании том.
инструмента соблюдайте правила ♦ Всегда работайте в защитных
очках или маске.
безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора ♦ Не допускайте детей и любых
лиц, не знакомых с данным
и посторонних лиц, перед испольправилами техники безопасзованием инструмента прочтите
ности, к работе инструментом.
данные инструкции. Сохраните
данные инструкции для последу- ♦ Не позволяйте детям или
животным находиться в рающего использования.
бочей зоне, дотрагиваться до
♦ Перед использованием ининструмента или до электриструмента внимательно проческого кабеля.
чтите данное руководство по
♦ Будьте особенно внимательны
эксплуатации.
при использовании инстру♦ Назначение инструмента
мента в присутствии детей.
описывается в данном руНазначение
Триммер BLACK+DECKER ST4525, ST5528,
ST5530 предназначен для стрижки и отделки
краев газона, а также для скашивания травы на
ограниченном пространстве. Данное устройство
предназначено только для потребительского
применения.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Использование инструмента
детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем ответственного за их
безопасность лица.
♦ Не используйте данный инструмент в качестве игрушки.
♦ Работайте инструментом
только при дневном свете или
в условиях хорошего искусственного освещения.
♦ Используйте инструмент только в сухих местах. Не подвергайте инструмент воздействию
влаги.
♦ Не погружайте инструмент
в воду.
♦ Не разбирайте корпус инструмента. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.
♦ Не используйте инструмент,
если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли.
♦ Во избежание риска повреждения штепселей и электрических кабелей, никогда не тяните за кабель, чтобы отключить
инструмент от штепсельной
розетки.
Безопасность посторонних
лиц
♦ Данный инструмент не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим
инструментом от лица, отвечающего за их безопасность.
♦ Не позволяйте детям играть
с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные
здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжительном использовании изделия
и т.п.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
вращающихся/двигающихся
частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во
время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным
использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе
работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
После использования
♦ Храните не используемый
инструмент в сухом, хорошо
16
вентилируемом месте, недоступном для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение инструментам.
♦ Во время хранения или перевозки инструмента в автомобиле, помещайте его в багажник или закрепляйте, чтобы
исключить его перемещение
при резком изменении скорости или направления движения.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации,
всегда проверяйте исправность инструмента. Проверяйте целостность деталей
и любых других элементов
инструмента, воздействующих
на его работу.
♦ Не используйте инструмент,
если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте
поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за
РУССКИЙ ЯЗЫК
исключением деталей, указан- ♦ Надевайте длинные брюки
ных в данном руководстве по
для защиты Ваших ног.
эксплуатации.
♦ Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне
Дополнительные правила
нет палок, камней, проволоки
безопасности при работе
и других предметов.
газонокосилками
♦ Используйте газонокосилку
Внимание! После выключения
только в вертикальном поэлектродвигателя, режущий мехаложении, с режущей леской
низм некоторое время вращается
возле поверхности земли. Ни
по инерции.
в коем случае не включайте
♦ Изучите все средства управгазонокосилку, если она нахоления инструментом и испольдится в любом другом положезуйте его по назначению.
нии!
♦ Перед использованием
♦ Передвигайтесь во время раинструмента внимательно
боты с газонокосилкой только
проверьте сетевой и удлинив медленном темпе. Помните,
тельный кабели на отсутствие
что свежескошенная трава
повреждений и старения
влажная и скользкая.
и износа. В случае поврежде- ♦ Не работайте на крутых склония кабеля во время работы,
нах. Стригите траву поперек
немедленно выньте его вилку
уклона, ни в коем случае не
из штепсельной розетки. НЕ
сверху вниз!
ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ,
♦ Ни в коем случае не переПОКА ОН НЕ БУДЕТ ОТСОсекайте гравийные тропинки
ЕДИНЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
и дорожки при работающей
♦ Не используйте инструмент,
газонокосилке!
если его кабели повреждены ♦ Ни в коем случае не касайтесь
или изношены.
режущей лески при работаю♦ Используйте для защиты
щей газонокосилке!
Ваших ног крепкие, нескользящие ботинки или сапоги.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не кладите на землю газонокосилку до момента, пока
режущая леска полностью не
остановится.
♦ Используйте режущую леску,
рекомендованную изготовителем газонокосилки. Ни в коем
случае не используйте металлические режущие нити или
рыболовную леску!
♦ Будьте внимательны, чтобы
случайно не коснуться отсекателя режущей лески!
♦ Направляйте электрический
кабель в сторону от режущей
лески. Постоянно следите за
положением кабеля.
♦ Следите, чтобы Ваши руки
и ноги постоянно находились
на безопасном расстоянии от
режущего механизма, особенно при включении электродвигателя.
♦ Перед использованием инструмента и по окончании
работы проверяйте его на наличие признаков старения или
повреждений; в случае необходимости сдайте инструмент
в ремонт.
18
♦ Ни в коем случае не используйте газонокосилку с поврежденными защитными кожухами, а также без установленных защитных кожухов.
♦ Будьте осторожны при работе
с любыми инструментами,
оснащенными режущей леской; невнимательность может
привести к получению травмы.
После того, как будет вытянута новая режущая леска,
верните инструмент в его
нормальное рабочее положение и только тогда включайте
инструмент.
♦ Следите, чтобы вентиляционные прорези электродвигателя всегда оставались открытыми и чистыми.
♦ Не используйте газонокосилку, если кабели повреждены
или изношены.
♦ Направляйте удлинительный
кабель в сторону от режущего
корда.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный электроинструмент
защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем
проводе. Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать
величине, обозначенной на
информационной табличке
электроинструмента.
♦ Во избежание несчастного
случая, замена поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
♦ Электробезопасность может
быть повышена при использовании высокочувствительного
30 мА устройства защитного
отключения (УЗО).
Маркировка инструмента
На устройстве содержатся следующие предупреждающие обозначения вместе с кодом даты:
Перед работой прочтите полностью
данное руководство по эксплуатации.
При работе данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Перед осмотром поврежденного кабеля
всегда вынимайте вилку кабеля из розетки электросети. Не используйте газонокосилку, если ее кабель поврежден.
Остерегайтесь разлетающихся предметов. Следите, чтобы в зоне работы не
было посторонних лиц.
Не используйте инструмент под дождем
или во влажной среде.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Основная рукоятка
3. Кабельный зажим
4. Соединительный элемент входа электропитания
5. Дополнительная рукоятка
6. Защитный кожух
7. Корпус катушки
8. Головка газонокосилки
9. Направляющее колесо для подравнивания
кромок (только ST5528 & ST5530)
10. Направляющая для кромки (только ST4525)
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка защитного кожуха (Рис. А и В)
♦
♦
Отвинтите винт на защитном кожухе.
Удерживая защитный кожух (6) под прямым углом к головке газонокосилки (8),
вдвигайте его на место до слышимого
щелчка (убедитесь, что направляющие
полозки (11) на защитном кожухе (6) расположены на одной линии с направляющими
бортиками (12) на головке газонокосилки
(8) (Рис. А).
♦ Закрепите защитный кожух (6) винтом (13).
Внимание! Используйте газонокосилку только
с правильно установленным защитным кожухом.
Установка дополнительной рукоятки
(Рис. С)
♦
Нажмите и удерживайте обе кнопки (14),
расположенные на боковой стороне рукоятки.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Надвиньте дополнительную рукоятку (5) на
место поверх кнопок (14).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надёжно закреплена.
Регулировка положения дополнительной
рукоятки (Рис. D)
Для обеспечения оптимального баланса и комфорта при использовании, положение дополнительной рукоятки (5) можно отрегулировать.
♦ Нажмите на кнопку (14) с левой стороны
рукоятки.
♦ Поверните дополнительную рукоятку (5)
в желаемое положение.
♦ Отпустите кнопку (14).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надёжно закреплена.
Регулирование высоты инструмента
(Рис. Е)
Данный инструмент оборудован телескопическим механизмом, позволяющим устанавливать
удобную для Вас высоту. Предусмотрено несколько установок высоты.
Для регулирования высоты поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (15), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Осторожно вдвигайте/выдвигайте штангу
(16) в/из основной рукоятки (2) на необходимую длину.
♦ Затяните установочное кольцо (15), повернув его в направлении против часовой
стрелки.
Подготовка режущей лески
При поставке режущая леска прикреплена
к корпусу катушки клейкой лентой.
Внимание! Перед сборкой отсоедините инструмент от источника питания.
♦ Удалите клейкую ленту, которой режущая
леска прикреплена к корпусу катушки (7).
Подключение инструмента к электросети
(Рис. F)
♦
♦
20
Вставьте штепсельную розетку подходящего удлинительного кабеля в соединительный элемент (4) силового входа
газонокосилки.
Направьте удлинительный кабель через
кабельный зажим (3).
♦
Вставьте вилку удлинительного кабеля
в штепсельную розетку электросети.
Для исключения случайного разъединения
штепсельного разъёма под воздействием растягивающего усилия, каждый раз перед подключением электроинструмента к штепсельной
розетке следите, чтобы удлинительный кабель
проходил через кабельный зажим.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Настройка газонокосилки на скашивание
или подравнивание кромок (Рис. G, H,
I и J)
Данную газонокосилку можно использовать
для скашивания травы, как показано на Рис. I,
а также для срезания травы вдоль кромок газона и цветочных клумб, как показано на Рис. J.
Режим скашивания (Рис. E, G и I)
При скашивании головка газонокосилки должна
находиться в положении, показанном на Рис. I.
Если это не так, поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (15), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Удерживая основную рукоятку (2), поверните головку (8) в направлении по часовой
стрелке.
♦ Затяните установочное кольцо (15), поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
Примечание: Головка может поворачиваться
только в одну сторону.
Режим подравнивания кромок (Рис. E,
H и J)
При подравнивании кромок головка газонокосилки должна находиться в положении, показанном на Рис. J. Если это не так, поступите
следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (15), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Удерживая основную рукоятку (2), поверните головку (8) в направлении против
часовой стрелки.
♦ Затяните установочное кольцо (15), поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Примечание: Головка может поворачиваться
только в одну сторону.
Установка новой катушки с режущей
леской (Рис. K)
Включение и выключение
Новые катушки с режущей леской можно приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER (№ для
заказа A6481).
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Удерживая язычки (17) нажатыми, снимите
крышку (18) с корпуса катушки (7).
♦ Извлеките пустую катушку (19) из корпуса.
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы
с крышки катушки и из корпуса.
♦ Наденьте новую катушку на стержень внутри корпуса. Слегка поверните катушку, до
ощущаемой фиксации.
♦ Концевую часть режущей лески направьте
в проушину (20).Леска должна выступать
из корпуса приблизительно на 11 см.
♦ Совместите язычки (17) на крышке катушки с вырезами (21) в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на своё место.
Внимание! Если режущие лески выступают
за отсекатель (22), укоротите лески, чтобы они
доходили только до отсекателя.
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать клавишу пускового выключателя
во включенном положении!
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦
Для достижения наилучших результатов,
срезайте только сухую траву.
Скашивание травы
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Держите инструмент, как показано на
рис. I.
Плавно ведите газонокосилку из стороны
в сторону.
Высокую траву стригите постепенно,
небольшими слоями, начиная сверху.
Стригите небольшими слоями.
Избегайте контакта инструмента с твердыми предметами и нежными растениями.
При стрижке травы вдоль тротуаров и других абразивных поверхностей, а также при
срезании сорняков на толстых стеблях,
режущая леска быстрее придет в негодность и потребуется более частая ее
подача.
Если инструмент снизил темп работы,
уменьшите нагрузку.
Подравнивание кромок
Наилучшие результаты достигаются при высоте
кромок 50 и более миллиметров.
♦ Не используйте газонокосилку для формирования новых кромок. Для создания
новых кромок используйте специально
предназначенную для этого лопатку.
♦ Ведите газонокосилку, опираясь на направляющее колесо (9) или на направляющую для кромки (10), как показано на
Рис. J.
♦ Чтобы срезать траву как можно ближе
к поверхности земли, немного наклоните
инструмент.
Наматывание новой режущей лески на
пустую катушку (Рис. L, M и N)
Вы можете намотать на пустую катушку новую
режущую леску. Мотки режущей лески можно
приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER
(№№ для заказа A6170 (25 м) и А6171 (40 м)).
♦ Извлеките пустую катушку из инструмента, как было описано выше.
♦ Удалите с катушки всю оставшуюся леску.
♦ Направьте 2 см режущей лески в отверстие (23) катушки, как показано на рисунке L.
♦ Перегните режущую леску и закрепите ее
в прорези (24) L-образной формы.
♦ Наматывайте режущую леску на катушку
в направлении указательной стрелки.
Следите, чтобы режущая леска наматывалась ровными, аккуратными слоями. Не
наматывайте леску крест-накрест (Рис. N).
♦ По достижении намотанной леской выреза
(25), обрежьте леску. Отмотайте приблизительно 11 см режущей лески и удерживайте ее пальцем в этом положении (Рис. М).
♦ Установите катушку на инструмент, как
было описано выше.
Внимание! Используйте только оригинальную
режущую леску BLACK+DECKER.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведенные ниже
указания. Если неисправность своими силами
устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.
Внимание! Прежде чем приступить к устранению неисправностей, отключите инструмент от
источника питания.
Газонокосилка работает медленно
♦
♦
Убедитесь, что корпус катушки вращается
свободно. При необходимости тщательно
его очистите.
Убедитесь, что длина выступающей из корпуса катушки режущей лески не превышает 11 см. При необходимости обрежьте ее,
чтобы она доходила только до отсекателя.
Не работает автоматическая подача режущей лески
♦
♦
♦
♦
♦
Удерживая язычки нажатыми, снимите
крышку с корпуса катушки.
Вытяните режущую леску на 11 см из
корпуса катушки. Если режущей лески на
катушке недостаточно, вставьте новую
катушку с леской, как описано выше.
Совместите язычки крышки катушки с вырезами в корпусе.
Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на свое место.
Если режущая леска выступает за отсекатель, обрежьте леску, чтобы она доходила
только до отсекателя.
нимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно очищайте катушку и режущую
леску инструмента мягкой щеткой или
сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте защитный кожух
от травы и грязи с помощью тупоносого
скребка.
Если автоматическая подача режущей
лески все же не производится или заклинило катушку, попробуйте поступить
следующим образом:
Защита окружающей среды
♦
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие BLACK+DECKER или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
♦
♦
Тщательно очистите крышку и корпус
катушки.
Извлеките катушку, и проверьте, может ли
свободно двигаться рычаг.
Извлеките катушку и размотайте режущую
леску; затем снова аккуратно намотайте
леску, как было описано выше. Установите
катушку на свое место, как описано выше.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при ми22
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
ST5528
ST4525 ST5530
Тип 1 Тип 1
Напряжение питания
В перем. тока
Входная мощность
Вт
Число оборотов
без нагрузки
об/мин.
Вес
кг
230
450
230
550
7300
2,5
7500
2,5
Уровень звукового давления:
Звуковое давление (LpA) 80 дБ(A), показатель точности
(K) 1,0 дБ(A), Звуковая мощность (LWA) 94,8 дБ(A),
показатель точности (K) 1,0 дБ(A)
Вибрационная нагрузка на руку/плечо
в соответствии с EN 786:
= 3,8 м/с², погрешность (K) = 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ST4525/ST5528/ST5530 – триммер
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EC, Газонокосилка, L ≤ 50 см, Приложение VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 cм):
L wA (измеренна я ак ус тическа я мощнос ть)
94,8 дБ(А)
Погрешность (K) = 1 дБ(А)
LwA (гарантированная акустическая мощность)
95 дБ(А)
Эти изделия также соответствуют Директиве
2004/108/ЕС (до 19.04.2016), 2014/30/ЕС (от
20.04.2016) и 2011/65/ЕС. За дополнительной
информацией обращайтесь в Black & Decker
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
zst00274707 - 11-08-2015
23
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising