ST5530 | Black&Decker ST5530 STRING TRIMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-69 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
ST4525
ST5528
ST5530
2
3
4
MAGYAR
műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet
későbbi használatra.
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER márkájú, ST4525, ST5528,
ST5530 típusú fűszegélyvágóját pázsitszegélyek vágására és kiigazítására, illetve szűk helyeken való
fűnyírásra terveztük. Ez a készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
A készülék használata
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett készülékek
használatakor tűz, áramütés,
személyi sérülés és anyagi kár
veszélyének csökkentése érdekében többek között a következő
alapvető biztonságtechnikai előírásokat mindig be kell betartani.
Figyelmeztetés! A szerszám
használatánál be kell tartani
a biztonsági szabályokat. A saját
és a közelben tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, hogy
a gép használata előtt olvassa át
ezeket az útmutatásokat. Kérjük,
őrizze meg az útmutatót későbbi
használatra.
♦ A készülék használata előtt
alaposan tanulmányozza át
ezt a kézikönyvet.
♦ Ebben a kézikönyvben ismertetjük a készülék rendeltetésszerű használatát.
A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt
Mindig körültekintően használja.
♦ Mindig viseljen biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
♦ Ne engedje, hogy gyermekek
vagy a használati útmutatót
nem ismerő személyek használják a készüléket.
♦ Ne engedje, hogy gyermekek
vagy állatok a munkaterület
közelébe menjenek, illetve
hozzáférjenek a készülékhez
és a tápkábelhez.
♦ Szoros felügyelet szükséges,
amikor a készüléket gyermekek közelében használják.
♦ A készüléket túl fiatal vagy
nem egészséges személyek
csak felügyelet alatt használhatják.
♦ Ez a készülék nem játékszer.
♦ Csak nappali fénynél vagy
megfelelő mesterséges világítás mellett használja.
5
♦ Csak száraz helyen dolgozzon
vele. Ne hagyja, hogy nedvesség érje a készüléket.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék belsejében
nincsenek felhasználó általi
szervizelést igénylő alkatrészek.
♦ Robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében ne használja.
♦ A csatlakozó dugasz és a kábel sérülésének elkerülése
érdekében soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszt
a konnektorból.
hoz megfelelő tájékoztatást
biztosít számukra.
♦ Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A készülék használata további,
a biztonsági figyelmeztetések
között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat.
Ezek a készülék nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása
és a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetők el.
Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek
megérintése miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb
idejű használata által okozott
sérülések. Ha a szerszámot
huzamosabb ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
Mások biztonsága
♦ Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatá6
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti
egészségi veszély (pl. fa, különösen tölgy, bükk és rétegelt
lemez (MDF) vágásánál).
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt
márkaszervizben cseréltesse
ki vagy javíttassa meg.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt kiszerelni vagy kicserélni, amelyet ez a kézikönyv
nem említ.
Használat után
♦ A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző helyen,
gyermekektől elzárva tartsa.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá
a tárolt készülékekhez.
♦ Ha a készüléket járműben
tárolja vagy szállítja, tartsa
a csomagtartóban vagy kötözze le, hogy hirtelen sebesség- vagy irányváltáskor ne
mozdulhasson el.
További biztonsági
útmutatások
fűszegélyvágókhoz
Figyelmeztetés! A vágóelemek
a motor kikapcsolása után egy
ideig még forognak.
♦ Ismerkedjen meg a készülék
kezelőszerveivel és helyes
használatával.
♦ Használat előtt ellenőrizze
a tápkábelt és a hosszabbító kábelt, nem észlelhetőe rajtuk sérülés, kopás vagy
elöregedés jele. Ha valamelyik kábel használat közben
megsérül, azonnal csatlakoztassa le a gépet a hálózati
áramforrásról. A KÉSZÜLÉK
ÁRAMTALANÍTÁSA ELŐTT
NE ÉRJEN A KÁBELHEZ.
♦ Ne használja a készüléket, ha
a kábelei sérültek vagy kopottak.
Átvizsgálás és javítások
♦ Használat előtt ellenőrizze,
nincs-e a készüléken sérült
vagy hibás alkatrész. Ellenőrizze, nincsenek-e eltörve
egyes alkatrészei, vagy nem
áll-e fenn olyan körülmény,
amely a készülék működését
befolyásolhatja.
♦ Ne használja a készüléket,
ha bármelyik alkatrésze sérült
vagy hibás.
7
♦ Védje a lábát masszív cipővel
vagy csizmával.
♦ A lábszára védelmére viseljen
hosszúnadrágot.
♦ A készülék használata előtt
ellenőrizze, nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy más akadályok.
♦ Csak függőleges helyzetben
használja a készüléket, a vágószál pedig a talaj közelében legyen. Más helyzetben
semmiképpen ne kapcsolja be
a készüléket.
♦ A készülék használata közben
lassan mozogjon. Ne feledje,
hogy a frissen vágott fű nedves és csúszós.
♦ Ne dolgozzon meredek lejtőkön. Lejtőn keresztirányban
haladva végezze a munkát,
nem pedig fel-le irányban.
♦ Működésben lévő készülékkel
soha ne keresztezzen kavicsos ösvényt vagy utat.
♦ Ne nyúljon a vágószálhoz, ha
a szerszám be van kapcsolva.
♦ Ne tegye le a készüléket, amíg
a vágószál teljesen le nem áll.
♦ Csak a megfelelő típusú vágószálat használja. Soha ne
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
használjon fém vágószálat
vagy horgászzsinórt.
Vigyázzon, hogy ne érjen
a szálvágó pengéhez.
A tápkábelt tartsa távol a vágószáltól. Mindig tudnia kell,
merre helyezkedik el a tápkábel.
Kezét, lábát mindig, de különösen a motor bekapcsolásakor tartsa távol a vágószáltól.
A szerszám használata előtt
és esetleges ütődése után
ellenőrizze, nem sérült vagy
kopott-e; ha szükséges, javítsa meg.
Soha ne dolgozzon a készülékkel, ha a védőburkolat sérült vagy nincs a helyén.
Ügyeljen arra, nehogy sérülést
szenvedjen a vágószál levágására szolgáló alkatrész miatt. Új vágószál kihúzása után
még bekapcsolás előtt állítsa
mindig normál működési helyzetébe a gépet.
Mindig győződjön meg arról,
hogy a szellőzőnyílások törmeléktől mentesek.
♦ Ne használja a pázsit-, illetve
szegélyvágót, ha a kábelei sérültek vagy kopottak.
♦ A hosszabbító kábelt tartsa
távol a vágóelemektől.
A szerszám használata közben hordjon alkalmas hallásvédőt.
Sérült kábel átvizsgálása előtt mindig csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról. Ne
használja a készüléket, ha a kábele sérült.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. A közelben
tartózkodókat tartsa távol a vágási területtől.
Elektromos biztonság
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja a készüléket.
Ez a készülék kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek.
Hangteljesítmény a 2000/14/EK irányelv
szerint garantálva.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi kapcsoló
2. Fogantyú
3. Kábeltehermentesítő
4. Hálózati csatlakozó
5. Pótfogantyú
6. Védőburkolat
7. Orsóház
8. Vágófej
9. Szélvezetőkerék (csak az ST5528 & ST5530 típusnál)
10. Szélvezető (csak az ST4525 típusnál)
♦ Ha a hálózati kábel sérült,
a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik megbízott
BLACK+DECKER szakszervizzel.
♦ Az elektromos biztonság egy
nagy érzékenységű, 30 mA-es
maradékáram megszakítóval
(RCD) tovább fokozható.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza
ki van húzva a konnektorból.
A védőburkolat felszerelése (A és B ábra)
♦
♦
Csavarja ki a védőburkolat csavarját.
A védőburkolatot (6) a vágófejhez (8) derékszögben tartva csúsztassa a helyére addig, amíg
a rögzítőfül a helyére be nem pattan (ügyeljen
arra, hogy a védőburkolat (6) vezetősínjei (11) egy
vonalban legyenek a vágófej (8) vezetősínjeivel
(12) (A ábra).
♦
Rögzítse a védőburkolatot (6) a csavarral (13).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket addig, amíg a védőburkolat nincs helyesen felszerelve.
A készüléken elhelyezett címkék
A következő figyelmeztető szimbólumok a készüléken,
a dátumkód mellett láthatók:
A pótfogantyú felszerelése (C ábra)
♦
Nyomja be és tartsa benyomva a fogantyú oldalán
lévő mindkét gombot (14).
♦
Csúsztassa a segédfogantyút (5) a gombokon
(14) át a helyére.
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy
a gomb fogai pontosan illeszkednek a fogantyú réseibe, és hogy a fogantyú biztonságosan rögzítve van.
A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet.
A készülék használatakor viseljen biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
9
A pótfogantyú helyzetének beállítása
(D ábra)
♦
Az óramutató járásának irányában forgatva lazítsa
meg az állítógyűrűt (15).
♦
A fogantyút (2) tartva forgassa a fejet (8) az óramutató járásának irányában.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányban húzza
meg az állítógyűrűt (15).
Tartsa szem előtt: A fej csak egy irányban forgatható.
A pótfogantyú (5) az optimális egyensúly és kényelem
érdekében állítható.
♦
Nyomja be a fogantyú bal oldalán elhelyezett
gombot (14).
♦
Fordítsa a segédfogantyút (5) a kívánt helyzetbe.
♦
Engedje el a gombot (14).
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy
a gomb fogai pontosan illeszkednek a fogantyú réseibe, és hogy a fogantyú biztonságosan rögzítve van.
Szélező mód (E, H és J ábra)
Szélek vágásához a fejnek a J ábrán látható helyzetben kell lennie. Ha nem ott van, az alábbiakat tegye:
♦
Kapcsolja le a szerszámot a hálózatról.
♦
Az óramutató járásának irányában forgatva lazítsa
meg az állítógyűrűt (15).
♦
A fogantyút (2) tartva forgassa a fejet (8) az óramutató járásával ellentétes irányban.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányban húzza
meg az állítógyűrűt (15).
Tartsa szem előtt: A fej csak egy irányban forgatható.
A szerszám magasságának állítása (E ábra)
A fűszegélyvágó egy teleszkópos szerkezet segítségével az Önnek legkényelmesebb magasságra állítható.
Több magassági beállítás is lehetséges. A magasság
állítását a következők szerint végezze:
♦
Kapcsolja le a szerszámot a hálózatról.
♦
Az óramutató járásának irányában forgatva lazítsa
meg az állítógyűrűt (15).
♦
Finoman tolja/húzza a csövet (16) be vagy ki a fogantyúba/fogantyúból (2) a kívánt magasságba.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva húzza meg az állítógyűrűt (15).
A készülék be- és kikapcsolása
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja be az üzemi
kapcsolót (1).
♦
A szerszám kikapcsolásához engedje el a kapcsolót.
Figyelmeztetés! Bekapcsolt állásában soha ne próbálja rögzíteni az üzemi kapcsolót.
A vágószál kioldása
Szállításnál a vágószálat ragasztószalaggal a orsóházhoz rögzítik.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt áramtalanítsa
a szerszámot.
♦
Távolítsa el a vágószálat az orsóházhoz (7) rögzítő ragasztócsíkot.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Általános tanácsok
♦
A készülék csatlakoztatása az elektromos
hálózatra (F ábra)
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
Fűszegély vágás
♦
Csatlakoztassa a megfelelő hosszabbító kábel
dugaszolóaljzatát a fűszegélyvágó tápbemenetére (4).
♦
Bújtassa át a kábelt a kábeltehermentesítőn. (3).
♦
A hosszabbító kábelt csatlakoztassa a hálózati
tápellátásra.
Bekötött kábel esetén: A kábelt ne felejtse el átbújtatni
a kábelrögzítőn, mielőtt a dugaszt a hálózati csatlakozóaljzatba dugja.
♦
♦
♦
♦
♦
Használat
Az I ábrán látható módon tartsa a készüléket.
Lassan lengesse a készüléket egyik oldalról a másikra.
Magas fű vágásánál fokozatosan, lépésenként
haladjon felülről lefelé. Rövid vágásokat végezzen.
Kemény tárgyaktól és kényes növényektől tartsa
távol a szerszámot.
A vágószál gyorsabban kopik, és több utánállítást
igényel, ha kövezet vagy egyéb dörzshatású felület mentén vág vagy keményebb növényeket vág.
Ha a szerszám kezd lassabban forogni, csökkentse a terhelést.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
♦
A készülék fűszegélyvágó vagy szélező
üzemmódjának beállítása (G, H, I és J ábra)
Szélezés
Optimális vágási eredmény 50 mm-nél mélyebb fűszegély vágásánál érhető el.
♦
Ne használja a szerszámot szegély kialakítására. Új fűszegély kialakításához szegélyvágó ásót
használjon.
♦
A szerszámot a saját kerekén (9) vagy szegélyvezetőjén (10) vezesse, ahogyan a J ábra mutatja.
♦
Ha rövidebbre akarja vágni a füvet, kissé döntse
meg a készüléket.
A készülék használható fűszegélyvágó üzemmódban
az I ábrán bemutatott módon, vagy szélező üzemmódban a pázsit szélei és a virágágyakba benyúló fű
vágására az J ábra szerint.
Fűszegélyvágó üzemmód (E, G és I ábra)
Fűszegély vágásához a fejnek az I ábrán látható helyzetben kell lennie. Ha nem ott van, az alábbiakat tegye:
♦
Kapcsolja le a szerszámot a hálózatról.
10
Új vágószál-orsó felszerelése (K ábra)
♦
Pótorsók vágószállal együtt (típusszám: A6481) beszerezhetők a BLACK+DECKER szakkereskedőknél.
♦
Áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Tartsa lenyomva a füleket (17), és vegye le az
orsó fedőlapját (18) az orsóházról (7).
♦
Vegye ki az üres orsót (19) az orsóházból.
♦
Távolítson el minden szennyeződést és fűmaradványt az orsófedélből és a házból.
♦
Fogja az új orsót, és nyomja rá az orsófedélen
lévő kiemelkedésre. Kissé forgassa meg a orsót,
hogy a helyére beálljon.
♦
Szabadítsa ki a vágószál végét, és fűzze be a befűzőnyílásba (20). A vágószál kb. 11 cm-re lógjon
ki az orsóházból.
♦
Igazítsa hozzá az orsófedélen lévő füleket (17)
az orsóház kivágásaihoz (21).
♦
Nyomja rá a fedelet az orsóházra, hogy a helyére
bepattanva biztonságosan rögzítődjön.
Figyelmeztetés! Ha a vágószálak túlnyúlnak a levágó pengén (22), vágja le azokat úgy, hogy éppen
a pengéig érjenek.
Nem működik az automatikus vágószálutánállítás
♦
♦
♦
♦
♦
Tartsa lenyomva a füleket, és vegye le az orsófedelet a házról.
A vágószálat húzza ki 11 cm-re az orsóházból.
Ha nincs elegendő vágószál az orsón, a fent leírt
módon szereljen fel új orsót.
Igazítsa az orsófedélen lévő füleket a ház kivágásaihoz.
Nyomja rá a fedelet az orsóházra, hogy a helyére
bepattanva rögzítődjön.
Ha a vágószál túlnyúlik a levágó pengén, vágja
le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Ha továbbra sem működik az
automatikus vágószál-utánállítás, vagy
az orsó még mindig szorul, próbálkozzon
a következőkkel:
♦
♦
Új vágószál felcsévélése az üres orsóra (L, M
és N ábra)
Üres orsóra is feltekercselhet új vágószálat. Vágószálat tartalmazó csomagok beszerezhetők az Ön
BLACK+DECKER márkakereskedőjétől (termékkódjuk: A6170 (25 m) és A6171 (40 m)).
♦
Az üres orsót a fent leírt módon szerelje le a szerszámról.
♦
Távolítsa el a maradék vágószálat (ha van) az
orsóról.
♦
Fűzzön be 2 cm hosszú szálat az orsó furatába
(23) az ábrán látható módon (L ábra).
♦
Hajlítsa meg a szálat és rögzítse az L-alakú vájatban (24).
♦
A nyíl irányában csévélje fel a vágószálat az orsóra. Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás mellé
és rétegesen tekercselje fel. A szálak ne kereszteződjenek (N ábra).
♦
Amint a feltekercselt szál elérte a mélyedéseket
(25), vágja el. Hagyja a szálat kb. 11 cm-el kilógni
az orsóból és tartsa meg az ujjával (M ábra).
♦
A fent leírt módon folytassa az orsó felszerelését
a gépre.
Figyelmeztetés! Csak megfelelő típusú
BLACK+DECKER vágószálat használjon.
♦
Alaposan tisztítsa meg az orsófedelet és a házat.
Szerelje le az orsót, és ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e a kar.
Szerelje le az orsót, tekerje le a vágószálat, majd
tekerje fel újból, hogy a szálak egymás mellett
legyenek, a fent leírt módon. Helyezze vissza az
orsót az előzőek szerint.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám/készülék folyamatos és kielégítő működése függ a megfelelő
gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli készülékek karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd
vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám/készülék és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Puha kefével és száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a vágószálat és az orsót.
♦
Tompa tárggyal rendszeresen kaparja ki a fűmaradványokat és a szennyeződést a védőburkolat
alól.
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem
oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi
BLACK+DECKER márkaszervizzel.
Figyelmeztetés! Mielőtt folytatná, áramtalanítsa
a szerszámot.
A készülék lassan működik
♦
Ellenőrizze, hogy a vágószál nem lóg-e ki 11 cmnél hosszabban az orsóházból. Ha hosszabban
lóg ki, vágja le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Ellenőrizze, hogy az orsóház képes-e szabadon
forogni. Szükség esetén alaposan tisztítsa meg.
11
Környezetvédelem
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV, KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
ST4525/ST5528/ST5530 típusú fűszegélyvágó
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi
ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
2000/14/EK, Fűszegélyvágó, L ≤ 50 cm, VIII. függelék DEKRA tanúsítvány B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollandiai Tanúsítási Szervezet
azonosítója: 0344
Akusztikus teljesítményszint a 2000/14/EK szerint (12es cikkely, III. melléklet, L ≤ 50 cm):
LWA (mért hangteljesítmény) 94,8 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 1 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítmény) 95 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Ezek a termékek a 2004/108/ EK (2016/04/19-ig),
a 2014/30/EU (2016/04/20-tól), valamint a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen
vagy a kézikönyv végén megadott elérhetőségeken.
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el a terméket a legközelebbi márkaszervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a hivatalos BLACK+DECKER
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
Műszaki adatok
ST5528
ST4525
ST5530
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
1-es típus 1-es típus
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Súly
Vac
230
230
W
450
550
min-1
kg
7300
7500
2,5
2,5
Hangnyomásszint:
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
Hangnyomás (LpA) 80 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,0 dB(A),
Hangteljesítmény (LWA) 94,8 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,0 dB(A)
Kézre és karra ható súlyozott effektív rezgésgyorsulás
az EN 786 szabvány szerint:
= 3,8 m/s², toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s².
zst00274687 - 10-08-2015
12
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising