ST5530 | Black&Decker ST5530 STRING TRIMMER instruction manual

371001-46 LV
www.blackanddecker.eu
ST4525
ST5528
ST5530
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
14
3
4
5
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis BLACK+DECKER ST4525, ST5528, ST5530
trimeris ir izstrādāts zāliena malu appļaušanai un nolīdzināšanai un zāles pļaušanai ierobežotās vietās.
Šī iekārta r paredzēta lietošanai tikai patērētājam.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Lietojot elektriski
darbināmus instrumentus, vienmēr
jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu
ugunsgrēka, elektriskās strāvas
trieciena, ievainojumu un materiālu
zaudējumu risku.
Brīdinājums! Ekspluatējot instrumentu, jāievēro drošības noteikumi.
Pirms instrumenta ekspluatācijas
savas un tuvumā esošu personu
drošības nolūkos izlasiet šos norādījumus. Glabājiet šos norādījumus
drošā vietā turpmākām uzziņām.
♦ Pirms instrumenta lietošanas
rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot
jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā
lietošanas rokasgrāmatā, vai
veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu
turpmākām uzziņām.
6
Instrumenta ekspluatācija
Ekspluatējot šo ierīci, vienmēr ievērojiet piesardzību.
♦ Vienmēr valkājiet aizsargbrilles.
♦ Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem vai personām, kas nepārzina šos norādījumus, ekspluatēt
šo instrumentu.
♦ Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem atrasties darba zonas
tuvumā, kā arī pieskarties instrumentam vai barošanas vadam.
♦ Ja instrumentu lieto bērnu tuvumā, jānodrošina cieša uzraudzība.
♦ Instrumentu nav paredzēts lietot
maziem bērniem vai nespēcīgām
personām bez uzraudzības.
♦ Šis instruments nav rotaļlieta.
♦ Strādājiet tikai dienas gaismā vai
labā mākslīgajā apgaismojumā.
♦ Lietojiet to tikai sausās vietās.
Raugieties, lai instruments netiktu pakļauts mitruma iedarbībai.
♦ Instrumentu nedrīkst iegremdēt
ūdenī.
♦ Neatveriet korpusu. Instrumentā
nav tādu detaļu, kam lietotājs
pats var veikt apkopi.
♦ Instrumentu nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemē-
LATVIEŠU
ram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
♦ Lai mazinātu risku sabojāt kontaktdakšu un vadu, neraujiet aiz
barošanas vada, lai atvienotu
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Citu personu drošība
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas
rezultātā. Ilgstoši strādājot ar
instrumentu, regulāri jāpārtrauc
darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas,
ieelpojot putekļus, kuri rodas,
strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF
paneļus).
♦ Šo instrumentu nav paredzēts
ekspluatēt personām (tostarp
bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un
zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas
atbild par viņu drošību.
♦ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespē- Pēc ekspluatācijas
lētos ar instrumentu.
♦ Kad instruments netiek lietots,
tas jāglabā sausā, labi vēdināAtlikušie riski
tā vietā, kas nav sasniedzama
Lietojot instrumentu, var rasties papilbērniem.
du atlikušie riski, kuri var nebūt minēti
šeit iekļautajos drošības brīdināju- ♦ Instruments jāglabā bērniem
neaizsniedzamā vietā.
mos. Šie riski var rasties nepareizas
lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. ♦ Novietojot instrumentu glabāšanā vai pārvadājot transportlīgadījumos.
dzeklī, tas jānovieto bagāžniekā
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības
vai jānostiprina ar siksnām, lai
noteikumi un tiek uzstādītas drošības
neizkustētos asos pagriezienos
ierīces, dažus atlikušos riskus nav
vai arī, transportlīdzeklim strauji
iespējams novērst. Tie ir šādi:
palielinot vai samazinot ātrumu.
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
7
LATVIEŠU
Pārbaude un remonts
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet,
vai instrumentam nav bojātu
vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav
salūzušas un vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt
instrumenta darbību.
♦ Instrumentu nedrīkst lietot, ja
kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi
nelietojama.
♦ Vērsieties pilnvarotā remonta
darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
♦ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai
tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Papildu drošības norādījumi
zālāja trimmeriem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Brīdinājums! Griešanas elementi
turpina rotēt pēc tam, kad dzinējs ir
♦
izslēgts.
♦ Iepazīstieties ar kontrolierīcēm
un pareizu instrumenta lietošanu.
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai
♦
barošanas vads un pagarinājuma vads nav bojāti, nodiluši vai
nolietojušies. Ja lietošanas laikā
♦
vads tiek bojāts, nekavējoties
atvienojiet to no barošanas avo8
ta. NEPIESKARIETIES VADAM
PIRMS PADEVES ATVIENOŠANAS.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja
vadi ir bojāti vai nolietoti.
Lai pasargātu pēdas, jāvalkā
izturīgi apavi.
Lai pasargātu kājas, jāvalkā
garās bikses.
Pirms instrumenta lietošanas
pārbaudiet, vai zālājā, ko grasāties trimmerēt, nav zaru, akmeņu, vadu vai kādu citu šķēršļu.
Strādājot instruments ir jātur
augšupvērstā pozīcijā un auklai
jāatrodas tuvu zemei. Instrumentu nedrīkst ieslēgt, ja tas tiek
turēts kādā citā pozīcijā.
Strādājot ar instrumentu, pārvietojieties lēnām. Ņemiet vērā,
ka svaigi pļauta zāle ir mitra un
slidena.
Nestrādājiet stāvā nogāzē. Trimmerējiet gareniski pāri nogāzēm
un nekādā gadījumā uz augšu
vai uz leju pa tām.
Nešķērsojiet grantētus ceļus vai
taciņas, kad instruments darbojas.
Nepieskarieties trimmera auklai,
kad instruments darbojas.
LATVIEŠU
♦ Nolieciet instrumentu malā tikai
tad, ja trimmera aukla ir pilnībā
pārstājusi griezties.
♦ Lietojiet vienīgi piemērota veida
trimmera auklu. Nekādā gadījumā nelietojiet metāla stiepli vai
makšķerēšanas auklu.
♦ Uzmanieties, lai nepieskartos
trimmera auklas nogriešanas
asmenim.
♦ Turiet barošanas vadu drošā
attālumā no trimmera auklas.
Vienmēr atcerieties, kā ir novietots barošanas vads.
♦ Nekādā gadījumā netuviniet
rokas un kājas trimmera auklai,
īpaši ieslēdzot dzinēju.
♦ Pirms instrumenta lietošanas
un tad, ja instruments saņēmis
triecienu, pārbaudiet, vai nav
bojājuma vai nodiluma pazīmju,
un pēc vajadzības salabojiet.
♦ Instrumentu nedrīkst lietot, ja
aizsargi ir bojāti vai nav uzstādīti.
♦ Raugieties, lai negūtu ievainojumus no ierīces, ar ko paredzēts
apgriezt īsāku trimmera auklu.
Kad ir izvilkts ārā jauns trimmera
auklas posms, novietojiet instrumentu paredzētajā darba pozīcijā un tikai tad to ieslēdziet.
♦ Rūpējieties, lai ventilācijas atveres būtu vienmēr tīras.
♦ Zālāja trimmeri (malu aplīdzināšanas trimmeri) nedrīkst lietot, ja
vadi ir bojāti vai nolietoti.
♦ Netuviniet pagarinājuma vadu
griešanas elementiem.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta
izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums
atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to
drīkst nomainīt tikai ražotājs vai
BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu
bīstamību.
♦ Elektrodrošību var uzlabot,
ierīkojot 30 mA noplūdstrāvas
aizsargierīci ar augstu jutību.
Marķējumi uz instrumenta
Šādus brīdinājuma simbolus var atrast uz iekārtas
kopā ar datuma kodu:
Pirms ekspluatācijas izlasiet rokasgrāmatu.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet piemērotus ausu aizsargus.
9
LATVIEŠU
Pirms bojāta vada pārbaudes vispirms
atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Ja vads ir bojāts, nekādā gadījumā neekspluatējiet trimmeri.
Uzmanieties no gaisā izsviestiem priekšmetiem. Neļaujiet nepiederošām personām
atrasties darba zonā.
Nepakļaujiet instrumentu lietus vai liela
mitruma iedarbībai.
Direktīvā 2000/14/EK garantētā skaņas
jauda.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Rokturis
3. Vada aizturis
4. Barošanas kontaktligzda
5. Palīgrokturis
6. Aizsargs
7. Spoles korpuss
8. Galviņa
9. Malas ripa (tikai ST5528 un ST5530)
10. Malas vadīkla (tikai ST4525)
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Aizsarga uzstādīšana (A., B. att.)
♦
♦
Izskrūvējiet skrūvi no aizsarga.
Turot aizsargu (6) taisnā leņķī pret trimmera
galviņu (8), stumiet to tiktāl, līdz fiksējošā mēlīte
noklikšķ vietā (aizsarga (6) virzošajām sliedēm
(11) ir jābūt pareizi savietotām ar trimmera
galviņas (8) virzošajām sliedēm (12), A. att.).
♦ Pieskrūvējiet aizsargu (6) ar skrūvi (13).
Brīdinājums! Šo instrumentu nedrīkst lietot, ja nav
pareizi uzstādīts aizsargs.
Palīgroktura piestiprināšana (C. att.)
♦
Turiet uz iekšu iespiestas abas pogas (14), kas
atrodas roktura sānā.
♦ Uzstumiet palīgrokturi (5) uz pogām (14), līdz
tas nofiksējas.
Brīdinājums! Pogas izciļņiem jābūt pareizi savietotiem ar roktura atverēm, un rokturim jābūt cieši
nostiprinātam.
Palīgroktura pozīcijas regulēšana (D. att.)
Palīgrokturi (5) var noregulēt tā, lai panāktu vislabāko līdzsvaru un ērtumu.
10
♦
Iespiediet uz iekšu pogu (14), kas atrodas
roktura kreisajā pusē.
♦ Pagrieziet palīgrokturi (5) vēlamajā pozīcijā.
♦ Atlaidiet pogu (14).
Brīdinājums! Pogas izciļņiem jābūt pareizi savietotiem ar roktura atverēm, un rokturim jābūt cieši
nostiprinātam.
Instrumenta augstuma regulēšana (E. att.)
Šim instrumentam ir teleskopisks mehānisms, ar
kuru instrumentu var iestatīt sev parocīgā augstumā.
Mehānismam ir vairāki augstuma iestatījumi. Lai
noregulētu augstumu, rīkojieties šādi.
♦ Atvienojiet instrumentu no barošanas.
♦ Atbrīvojiet regulēšanas ripu (15), griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Uzmanīgi velciet cauruli (16) ārā no roktura (2)
vai stumiet to rokturī, līdz ir panākts vajadzīgais
augstums.
♦ Pievelciet regulēšanas ripu (15), griežot to
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Trimmera auklas atbrīvošana
Transportējot trimmera aukla ir ar līmlenti pielīmēta
pie spoles korpusa.
Brīdinājums! Pirms salikšanas atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
♦ Noņemiet līmlenti, ar ko trimmera aukla ir pielīmēta pie spoles korpusa (7).
Instrumenta pievienošana elektrotīklam
(F. att.)
♦
Pievienojiet piemērota pagarinājuma vada sievišķo savienotāju pie barošanas kontaktligzdas
(4).
♦ Izveriet vadu caur vada aizturi (3).
♦ Pievienojiet barošanas kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
Ja lietojat vada satīšanas ierīci, vadam jābūt izvērtam caur vada aizturi pirms tā pievienošanas
elektrotīkla kontaktligzdai.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Instrumenta režīma iestatīšana: trimmerēšana vai malu aplīdzināšana (G., H., I.,
J. att.)
Instrumentam var iestatīt gan trimmerēšanas režīmu, kā norādīts I. attēlā, vai arī malu aplīdzināšanas
režīmā, lai nopļautu zālāja malām un puķu dobēm
pāri pāraugušu zāli, kā norādīts J. attēlā.
LATVIEŠU
Trimmerēšanas režīms (E., G., I. att.)
Lai trimmerētu, trimmera galviņai jābūt I. attēlā
norādītajā pozīcijā. Ja tā nav, rīkojieties šādi.
♦ Atvienojiet instrumentu no barošanas.
♦ Atbrīvojiet regulēšanas ripu (15), griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Turot rokturi (2), grieziet galviņu (8) pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Pievelciet regulēšanas ripu (15), griežot to
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Piezīme. Galviņa griežas tikai vienā virzienā.
Malu aplīdzināšanas režīms (E., H., J. att.)
Lai aplīdzinātu malas, trimmera galviņai jābūt J.
attēlā norādītajā pozīcijā. Ja tā nav, rīkojieties šādi.
♦ Atvienojiet instrumentu no barošanas.
♦ Atbrīvojiet regulēšanas ripu (15), griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Turot rokturi (2), grieziet galviņu (8) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Pievelciet regulēšanas ripu (15), griežot to
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Piezīme. Galviņa griežas tikai vienā virzienā.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (1).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti.
Brīdinājums! Slēdža mēlīti nedrīkst nobloķēt
ieslēgtā pozīcijā.
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
♦
Lai zāli nopļautu vienmērīgi, tai jābūt sausai.
Trimmerēšana
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Turiet instrumentu tā, kā norādīts I. attēlā.
Viegli vēzējiet trimmeri no viena sāna uz otru.
Pļaujot garu zāli, dariet to pakāpeniski pa kārtām, sākot no augšas. Pļaujiet plānās kārtās.
Netuviniet instrumentu cietiem priekšmetiem un
trausliem augiem.
Trimmera aukla ātrāk nodilst un to ir grūtāk
virzīt, ja tiek trimmerēts gar bruģējumu vai citām
abrazīvām virsmām vai arī tiek pļauta cieta zāle.
Ja instruments sāk darboties lēnāk, samaziniet
slodzi.
Malu aplīdzināšana
Vispiemērotākās malas aplīdzināšanai ir tādas, kuru
dziļums pārsniedz 50 mm.
♦ Nelietojiet šo instrumentu malu veidošanai.
Lai izveidotu malas, lietojiet lāpstu zālāja malu
veidošanai.
♦
♦
Virziet instrumentu, izmantojot ripu (9) vai malu
vadīklu (10), kā norādīts J. attēlā.
Lai nopļautu īsāk, turiet instrumentu mazliet
ieslīpi.
Jaunas trimmera auklas spoles uzstādīšana (K. att.)
Rezerves trimmera auklas spoles varat iegādāties no
vietējā BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr. A6481).
♦ Atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
♦ Turiet mēlītes (17) nospiestas un noņemiet
spoles vāciņu (18) no spoles korpusa (7).
♦ Izņemiet tukšo spoli (19) no spoles korpusa.
♦ Iztīriet no spoles vāciņa un korpusa netīrumus
un zāli.
♦ Uzstumiet jauno spoli uz centra ass spoles korpusā. Mazliet pagrieziet spoli, līdz tā nofiksējas
vietā.
♦ Atvienojiet trimmera auklas galu un ieveriet to
cilpiņā (20). No spoles korpusa jābūt izvērtam
aptuveni 11 cm garam auklas galam.
♦ Savietojiet spoles vāciņa mēlītes (17) ar spoles
korpusa atverēm (21).
♦ Uzspiediet vāciņu uz spoles korpusa, līdz tas
cieši nofiksējas vietā.
Brīdinājums! Ja trimmera aukla sniedzas pāri trimmera auklas nogriešanas asmenim (22), nogrieziet
to tiktāl, lai sniegtos līdz asmenim.
Jaunas auklas uztīšana uz tukšas spoles
(L., M., N. att.)
Uz tukšas spoles var uztīt jaunu auklu. Rezerves trimmera auklas varat iegādāties no vietējā
BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr. A6170 (25 m),
A6171 (40 m)).
♦ Noņemiet tukšo spoli no instrumenta, kā norādīts iepriekš.
♦ Notiniet atlikušo auklu no spoles.
♦ Ieveriet spoles caurumā (23) 2 cm trimmera
auklas, kā norādīts (L. att.).
♦ Salokiet trimmera auklu un nostipriniet to L
veida atverē (24).
♦ Uztiniet trimmera auklu uz spoles bultiņas norādītajā virzienā. Aukla ir jāuztin rūpīgi un kārtām.
Neuztiniet to krusteniski (N. att.).
♦ Tiklīdz uztītā trimmera aukla sasniegusi ierobus
(25), nogrieziet to. No spoles korpusa jābūt
izvērtam aptuveni 11 cm garam auklas galam,
kas ar pirkstu jāpietur, lai nofiksētu (M. att.).
♦ Lai spoli ievietotu instrumentā, rīkojieties, kā
aprakstīts iepriekš.
Brīdinājums! Lietojiet tikai piemērota veida
BLACK+DECKER trimmera auklu.
11
LATVIEŠU
Problēmu novēršana
Ja šķiet, ka instruments nedarbojas pareizi, veiciet
turpmāk redzamos norādījumus. Ja problēma netiek
atrisināta, sazinieties ar vietējo BLACK+DECKER
remonta darbnīcu.
Brīdinājums! Vispirms atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla.
Instruments darbojas lēni
♦
♦
Pārbaudiet, vai spoles korpuss brīvi kustas. Ja
vajadzīgs, rūpīgi iztīriet to.
Pārbaudiet, vai no spoles korpusa nav izvērts
vairāk nekā 11 cm garš trimmera auklas gals.
Ja ir, nogrieziet to tiktāl, lai sniegtos tikai līdz
trimmera auklas apgriešanas asmenim.
Nedarbojas automātiskā auklas padeve
♦
♦
♦
♦
♦
Turiet mēlītes nospiestas un noņemiet spoles
vāciņu no spoles korpusa.
Velciet trimmera auklu, līdz tā sniedzas 11 cm
pāri korpusa malai. Ja uz spoles atlicis pārāk
maz auklas, uzstādiet jaunu trimmera auklas
spoli, kā norādīts iepriekš.
Savietojiet spoles vāciņa mēlītes ar spoles
korpusa atverēm.
Uzspiediet vāciņu uz spoles korpusa, līdz tas
cieši nofiksējas vietā.
Ja trimmera aukla sniedzas pāri trimmera auklas nogriešanas asmenim, nogrieziet to tiktāl,
lai sniegtos līdz asmenim.
Ja automātiskā auklas padeve joprojām
nedarbojas vai spole ir iestrēgusi, izmēģiniet turpmākos ieteikumus.
♦
♦
♦
Rūpīgi iztīriet spoles vāciņu un korpusu.
Noņemiet spoli un pārbaudiet, vai svira brīvi
kustas.
Noņemiet spoli un attiniet trimmera auklu,
pēc tam to rūpīgi uztiniet atpakaļ, kā norādīts
iepriekš. No jauna uzstādiet spoli, kā norādīts.
Apkope
Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai
instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas. Šim lādētājam nav
jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
12
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope,
izņemot regulāru tīrīšanu;
ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres;
ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
tīriet trimmera auklu un spoles korpusu;
ar neasu skrāpi regulāri nokasiet zāli un netīrumus no aizsarga apakšpuses.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
LATVIEŠU
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Svars
Garantija
Vac
W
min-1
kg
ST5528
ST4525 ST5530
1. veids 1. veids
230
230
450
550
7300
7500
2,5
2,5
Skaņas spiediena līmenis:
skaņas spiediens (LpA) 80 dB(A), neprecizitāte (K) 1,0 dB(A),
skaņas jauda (LWA) 94,8 dB(A), neprecizitāte (K) 1,0 dB(A)
Svērtā vibrāciju vērtība attiecībā uz plaukstu/roku
saskaņā ar EN 786:
= 3,8 m/s², neprecizitāte (K) = 1,5 m/s².
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
ĀRPUSTELPU TROKŠŅA DIREKTĪVA
ST4525/ST5528/ST5530 - Trimeris
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EC, zālāja trimmeris, L ≤ 50 cm, VIII pielikums, DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands, pilnvarotās
iestādes ID Nr.: 0344
Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK
(12. pants, III pielikums, L ≤ 50 cm):
LWA (izmērītā skaņas jauda) 94,8 dB(A)
neprecizitāte = 1 dB(A)
LWA (garantētā skaņas jauda) 95 dB(A)
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/108/EK (no 20.04.2016) un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai
uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un
īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых
Инструкции по технике
видов работ, не рекомендобезопасности
ванных данным руководством
Внимание! При использовании
по эксплуатации, может приэлектрических инструментов совести к несчастному случаю.
блюдение правил по технике без- ♦ Сохраните данное руководопасности и следование данным
ство для последующего обраинструкциям позволит снизить вещения к нему.
роятность возникновения пожара,
Использование инструмента
поражения электрическим током,
получения травм и повреждения Всегда соблюдайте осторожность
при работе с данным инструменличного имущества.
Внимание! При использовании том.
инструмента соблюдайте правила ♦ Всегда работайте в защитных
очках или маске.
безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора ♦ Не допускайте детей и любых
лиц, не знакомых с данным
и посторонних лиц, перед испольправилами техники безопасзованием инструмента прочтите
ности, к работе инструментом.
данные инструкции. Сохраните
данные инструкции для последу- ♦ Не позволяйте детям или
животным находиться в рающего использования.
бочей зоне, дотрагиваться до
♦ Перед использованием ининструмента или до электриструмента внимательно проческого кабеля.
чтите данное руководство по
♦ Будьте особенно внимательны
эксплуатации.
при использовании инстру♦ Назначение инструмента
мента в присутствии детей.
описывается в данном руНазначение
Триммер BLACK+DECKER ST4525, ST5528,
ST5530 предназначен для стрижки и отделки
краев газона, а также для скашивания травы на
ограниченном пространстве. Данное устройство
предназначено только для потребительского
применения.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Использование инструмента
детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем ответственного за их
безопасность лица.
♦ Не используйте данный инструмент в качестве игрушки.
♦ Работайте инструментом
только при дневном свете или
в условиях хорошего искусственного освещения.
♦ Используйте инструмент только в сухих местах. Не подвергайте инструмент воздействию
влаги.
♦ Не погружайте инструмент
в воду.
♦ Не разбирайте корпус инструмента. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.
♦ Не используйте инструмент,
если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли.
♦ Во избежание риска повреждения штепселей и электрических кабелей, никогда не тяните за кабель, чтобы отключить
инструмент от штепсельной
розетки.
Безопасность посторонних
лиц
♦ Данный инструмент не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим
инструментом от лица, отвечающего за их безопасность.
♦ Не позволяйте детям играть
с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные
здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжительном использовании изделия
и т.п.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
вращающихся/двигающихся
частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во
время смены деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным
использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе
работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
После использования
♦ Храните не используемый
инструмент в сухом, хорошо
16
вентилируемом месте, недоступном для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение инструментам.
♦ Во время хранения или перевозки инструмента в автомобиле, помещайте его в багажник или закрепляйте, чтобы
исключить его перемещение
при резком изменении скорости или направления движения.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации,
всегда проверяйте исправность инструмента. Проверяйте целостность деталей
и любых других элементов
инструмента, воздействующих
на его работу.
♦ Не используйте инструмент,
если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте
поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за
РУССКИЙ ЯЗЫК
исключением деталей, указан- ♦ Надевайте длинные брюки
ных в данном руководстве по
для защиты Ваших ног.
эксплуатации.
♦ Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне
Дополнительные правила
нет палок, камней, проволоки
безопасности при работе
и других предметов.
газонокосилками
♦ Используйте газонокосилку
Внимание! После выключения
только в вертикальном поэлектродвигателя, режущий мехаложении, с режущей леской
низм некоторое время вращается
возле поверхности земли. Ни
по инерции.
в коем случае не включайте
♦ Изучите все средства управгазонокосилку, если она нахоления инструментом и испольдится в любом другом положезуйте его по назначению.
нии!
♦ Перед использованием
♦ Передвигайтесь во время раинструмента внимательно
боты с газонокосилкой только
проверьте сетевой и удлинив медленном темпе. Помните,
тельный кабели на отсутствие
что свежескошенная трава
повреждений и старения
влажная и скользкая.
и износа. В случае поврежде- ♦ Не работайте на крутых склония кабеля во время работы,
нах. Стригите траву поперек
немедленно выньте его вилку
уклона, ни в коем случае не
из штепсельной розетки. НЕ
сверху вниз!
ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ,
♦ Ни в коем случае не переПОКА ОН НЕ БУДЕТ ОТСОсекайте гравийные тропинки
ЕДИНЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
и дорожки при работающей
♦ Не используйте инструмент,
газонокосилке!
если его кабели повреждены ♦ Ни в коем случае не касайтесь
или изношены.
режущей лески при работаю♦ Используйте для защиты
щей газонокосилке!
Ваших ног крепкие, нескользящие ботинки или сапоги.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не кладите на землю газонокосилку до момента, пока
режущая леска полностью не
остановится.
♦ Используйте режущую леску,
рекомендованную изготовителем газонокосилки. Ни в коем
случае не используйте металлические режущие нити или
рыболовную леску!
♦ Будьте внимательны, чтобы
случайно не коснуться отсекателя режущей лески!
♦ Направляйте электрический
кабель в сторону от режущей
лески. Постоянно следите за
положением кабеля.
♦ Следите, чтобы Ваши руки
и ноги постоянно находились
на безопасном расстоянии от
режущего механизма, особенно при включении электродвигателя.
♦ Перед использованием инструмента и по окончании
работы проверяйте его на наличие признаков старения или
повреждений; в случае необходимости сдайте инструмент
в ремонт.
18
♦ Ни в коем случае не используйте газонокосилку с поврежденными защитными кожухами, а также без установленных защитных кожухов.
♦ Будьте осторожны при работе
с любыми инструментами,
оснащенными режущей леской; невнимательность может
привести к получению травмы.
После того, как будет вытянута новая режущая леска,
верните инструмент в его
нормальное рабочее положение и только тогда включайте
инструмент.
♦ Следите, чтобы вентиляционные прорези электродвигателя всегда оставались открытыми и чистыми.
♦ Не используйте газонокосилку, если кабели повреждены
или изношены.
♦ Направляйте удлинительный
кабель в сторону от режущего
корда.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный электроинструмент
защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем
проводе. Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать
величине, обозначенной на
информационной табличке
электроинструмента.
♦ Во избежание несчастного
случая, замена поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
♦ Электробезопасность может
быть повышена при использовании высокочувствительного
30 мА устройства защитного
отключения (УЗО).
Маркировка инструмента
На устройстве содержатся следующие предупреждающие обозначения вместе с кодом даты:
Перед работой прочтите полностью
данное руководство по эксплуатации.
При работе данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Перед осмотром поврежденного кабеля
всегда вынимайте вилку кабеля из розетки электросети. Не используйте газонокосилку, если ее кабель поврежден.
Остерегайтесь разлетающихся предметов. Следите, чтобы в зоне работы не
было посторонних лиц.
Не используйте инструмент под дождем
или во влажной среде.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Основная рукоятка
3. Кабельный зажим
4. Соединительный элемент входа электропитания
5. Дополнительная рукоятка
6. Защитный кожух
7. Корпус катушки
8. Головка газонокосилки
9. Направляющее колесо для подравнивания
кромок (только ST5528 & ST5530)
10. Направляющая для кромки (только ST4525)
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка защитного кожуха (Рис. А и В)
♦
♦
Отвинтите винт на защитном кожухе.
Удерживая защитный кожух (6) под прямым углом к головке газонокосилки (8),
вдвигайте его на место до слышимого
щелчка (убедитесь, что направляющие
полозки (11) на защитном кожухе (6) расположены на одной линии с направляющими
бортиками (12) на головке газонокосилки
(8) (Рис. А).
♦ Закрепите защитный кожух (6) винтом (13).
Внимание! Используйте газонокосилку только
с правильно установленным защитным кожухом.
Установка дополнительной рукоятки
(Рис. С)
♦
Нажмите и удерживайте обе кнопки (14),
расположенные на боковой стороне рукоятки.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Надвиньте дополнительную рукоятку (5) на
место поверх кнопок (14).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надёжно закреплена.
Регулировка положения дополнительной
рукоятки (Рис. D)
Для обеспечения оптимального баланса и комфорта при использовании, положение дополнительной рукоятки (5) можно отрегулировать.
♦ Нажмите на кнопку (14) с левой стороны
рукоятки.
♦ Поверните дополнительную рукоятку (5)
в желаемое положение.
♦ Отпустите кнопку (14).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надёжно закреплена.
Регулирование высоты инструмента
(Рис. Е)
Данный инструмент оборудован телескопическим механизмом, позволяющим устанавливать
удобную для Вас высоту. Предусмотрено несколько установок высоты.
Для регулирования высоты поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (15), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Осторожно вдвигайте/выдвигайте штангу
(16) в/из основной рукоятки (2) на необходимую длину.
♦ Затяните установочное кольцо (15), повернув его в направлении против часовой
стрелки.
Подготовка режущей лески
При поставке режущая леска прикреплена
к корпусу катушки клейкой лентой.
Внимание! Перед сборкой отсоедините инструмент от источника питания.
♦ Удалите клейкую ленту, которой режущая
леска прикреплена к корпусу катушки (7).
Подключение инструмента к электросети
(Рис. F)
♦
♦
20
Вставьте штепсельную розетку подходящего удлинительного кабеля в соединительный элемент (4) силового входа
газонокосилки.
Направьте удлинительный кабель через
кабельный зажим (3).
♦
Вставьте вилку удлинительного кабеля
в штепсельную розетку электросети.
Для исключения случайного разъединения
штепсельного разъёма под воздействием растягивающего усилия, каждый раз перед подключением электроинструмента к штепсельной
розетке следите, чтобы удлинительный кабель
проходил через кабельный зажим.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Настройка газонокосилки на скашивание
или подравнивание кромок (Рис. G, H,
I и J)
Данную газонокосилку можно использовать
для скашивания травы, как показано на Рис. I,
а также для срезания травы вдоль кромок газона и цветочных клумб, как показано на Рис. J.
Режим скашивания (Рис. E, G и I)
При скашивании головка газонокосилки должна
находиться в положении, показанном на Рис. I.
Если это не так, поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (15), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Удерживая основную рукоятку (2), поверните головку (8) в направлении по часовой
стрелке.
♦ Затяните установочное кольцо (15), поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
Примечание: Головка может поворачиваться
только в одну сторону.
Режим подравнивания кромок (Рис. E,
H и J)
При подравнивании кромок головка газонокосилки должна находиться в положении, показанном на Рис. J. Если это не так, поступите
следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (15), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Удерживая основную рукоятку (2), поверните головку (8) в направлении против
часовой стрелки.
♦ Затяните установочное кольцо (15), поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Примечание: Головка может поворачиваться
только в одну сторону.
Установка новой катушки с режущей
леской (Рис. K)
Включение и выключение
Новые катушки с режущей леской можно приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER (№ для
заказа A6481).
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Удерживая язычки (17) нажатыми, снимите
крышку (18) с корпуса катушки (7).
♦ Извлеките пустую катушку (19) из корпуса.
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы
с крышки катушки и из корпуса.
♦ Наденьте новую катушку на стержень внутри корпуса. Слегка поверните катушку, до
ощущаемой фиксации.
♦ Концевую часть режущей лески направьте
в проушину (20).Леска должна выступать
из корпуса приблизительно на 11 см.
♦ Совместите язычки (17) на крышке катушки с вырезами (21) в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на своё место.
Внимание! Если режущие лески выступают
за отсекатель (22), укоротите лески, чтобы они
доходили только до отсекателя.
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать клавишу пускового выключателя
во включенном положении!
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦
Для достижения наилучших результатов,
срезайте только сухую траву.
Скашивание травы
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Держите инструмент, как показано на
рис. I.
Плавно ведите газонокосилку из стороны
в сторону.
Высокую траву стригите постепенно,
небольшими слоями, начиная сверху.
Стригите небольшими слоями.
Избегайте контакта инструмента с твердыми предметами и нежными растениями.
При стрижке травы вдоль тротуаров и других абразивных поверхностей, а также при
срезании сорняков на толстых стеблях,
режущая леска быстрее придет в негодность и потребуется более частая ее
подача.
Если инструмент снизил темп работы,
уменьшите нагрузку.
Подравнивание кромок
Наилучшие результаты достигаются при высоте
кромок 50 и более миллиметров.
♦ Не используйте газонокосилку для формирования новых кромок. Для создания
новых кромок используйте специально
предназначенную для этого лопатку.
♦ Ведите газонокосилку, опираясь на направляющее колесо (9) или на направляющую для кромки (10), как показано на
Рис. J.
♦ Чтобы срезать траву как можно ближе
к поверхности земли, немного наклоните
инструмент.
Наматывание новой режущей лески на
пустую катушку (Рис. L, M и N)
Вы можете намотать на пустую катушку новую
режущую леску. Мотки режущей лески можно
приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER
(№№ для заказа A6170 (25 м) и А6171 (40 м)).
♦ Извлеките пустую катушку из инструмента, как было описано выше.
♦ Удалите с катушки всю оставшуюся леску.
♦ Направьте 2 см режущей лески в отверстие (23) катушки, как показано на рисунке L.
♦ Перегните режущую леску и закрепите ее
в прорези (24) L-образной формы.
♦ Наматывайте режущую леску на катушку
в направлении указательной стрелки.
Следите, чтобы режущая леска наматывалась ровными, аккуратными слоями. Не
наматывайте леску крест-накрест (Рис. N).
♦ По достижении намотанной леской выреза
(25), обрежьте леску. Отмотайте приблизительно 11 см режущей лески и удерживайте ее пальцем в этом положении (Рис. М).
♦ Установите катушку на инструмент, как
было описано выше.
Внимание! Используйте только оригинальную
режущую леску BLACK+DECKER.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведенные ниже
указания. Если неисправность своими силами
устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.
Внимание! Прежде чем приступить к устранению неисправностей, отключите инструмент от
источника питания.
Газонокосилка работает медленно
♦
♦
Убедитесь, что корпус катушки вращается
свободно. При необходимости тщательно
его очистите.
Убедитесь, что длина выступающей из корпуса катушки режущей лески не превышает 11 см. При необходимости обрежьте ее,
чтобы она доходила только до отсекателя.
Не работает автоматическая подача режущей лески
♦
♦
♦
♦
♦
Удерживая язычки нажатыми, снимите
крышку с корпуса катушки.
Вытяните режущую леску на 11 см из
корпуса катушки. Если режущей лески на
катушке недостаточно, вставьте новую
катушку с леской, как описано выше.
Совместите язычки крышки катушки с вырезами в корпусе.
Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на свое место.
Если режущая леска выступает за отсекатель, обрежьте леску, чтобы она доходила
только до отсекателя.
нимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно очищайте катушку и режущую
леску инструмента мягкой щеткой или
сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте защитный кожух
от травы и грязи с помощью тупоносого
скребка.
Если автоматическая подача режущей
лески все же не производится или заклинило катушку, попробуйте поступить
следующим образом:
Защита окружающей среды
♦
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие BLACK+DECKER или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
♦
♦
Тщательно очистите крышку и корпус
катушки.
Извлеките катушку, и проверьте, может ли
свободно двигаться рычаг.
Извлеките катушку и размотайте режущую
леску; затем снова аккуратно намотайте
леску, как было описано выше. Установите
катушку на свое место, как описано выше.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при ми22
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
ST5528
ST4525 ST5530
Тип 1 Тип 1
Напряжение питания
В перем. тока
Входная мощность
Вт
Число оборотов
без нагрузки
об/мин.
Вес
кг
230
450
230
550
7300
2,5
7500
2,5
Уровень звукового давления:
Звуковое давление (LpA) 80 дБ(A), показатель точности
(K) 1,0 дБ(A), Звуковая мощность (LWA) 94,8 дБ(A),
показатель точности (K) 1,0 дБ(A)
Вибрационная нагрузка на руку/плечо
в соответствии с EN 786:
= 3,8 м/с², погрешность (K) = 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ST4525/ST5528/ST5530 – триммер
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EC, Газонокосилка, L ≤ 50 см, Приложение VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 cм):
L wA (измеренна я ак ус тическа я мощнос ть)
94,8 дБ(А)
Погрешность (K) = 1 дБ(А)
LwA (гарантированная акустическая мощность)
95 дБ(А)
Эти изделия также соответствуют Директиве
2004/108/ЕС (до 19.04.2016), 2014/30/ЕС (от
20.04.2016) и 2011/65/ЕС. За дополнительной
информацией обращайтесь в Black & Decker
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
zst00274706 - 11-08-2015
23
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising