ST5530 | Black&Decker ST5530 STRING TRIMMER instruction manual

402113-35 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
ST4525
ST5528
ST5530
2
3
4
ROMÂNĂ
mandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare corporală.
♦ Păstraţi acest manual pentru
consultare ulterioară.
Destinaţia de utilizare
Trimmerul BLACK+DECKER ST4525, ST5528,
ST5530 - fost realizat pentru tunderea și finisarea
marginilor de gazon și pentru cosirea ierbii în spații
închise. Acest aparat nu este destinat pentru utilizarea
profesională.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de la
reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele
din continuare, pentru a reduce
riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale şi
deteriorare a materialelor.
Avertisment! Trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă atunci
când utilizaţi maşina. Pentru
siguranţa dumneavoastră şi
a persoanelor din jur, vă rugăm
să citiţi aceste instrucţiuni înainte
de utilizarea maşinii. Vă rugăm
să păstraţi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară.
♦ Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu acest
aparat diferite de cele reco-
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci
când utilizaţi acest aparat.
♦ Utilizaţi întotdeauna ochelari
sau vizoare de protecţie.
♦ Nu permiteţi niciodată copiilor
sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze
aparatul.
♦ Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie de zona
de lucru sau să atingă aparatul
sau cablul de alimentare.
♦ Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul
este folosit în apropierea copiilor.
♦ Acest aparat nu este destinat
utilizării de către persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦ Acest aparat nu trebuie să fie
folosit drept jucărie.
♦ Utilizaţi acest aparat numai în
condiţii de lumină diurnă sau
5
♦
♦
♦
♦
♦
de lumină artificială bună.
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente
ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor sau
a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate
ştecherul din priză.
tru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale
suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să
nu fie incluse în avertizările de
siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite
riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor,
lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea
prelungită a unei unelte. La
utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă
că faceţi pauze la intervale
regulate.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat nu este destinat
utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pen6
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi PFL.)
afecta utilizarea aparatului.
♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în
care există vreo componentă
deteriorată sau defectă.
♦ Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un
agent autorizat de reparaţii.
♦ Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo
componentă diferită de cele
specificate în acest manual.
După utilizare
♦ Atunci când nu este folosit,
aparatul trebuie să fie depozitat într-un spaţiu uscat, bine
ventilat şi nu la îndemâna copiilor.
♦ Copiii nu trebuie să aibă acces
la aparatele depozitate.
♦ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un
vehicul, acesta trebuie să fie
poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare
a schimbărilor rapide de viteză
şi direcţie.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă pentru trimmerele
electrice de tuns iarba
Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să se rotească
după ce motorul este oprit.
♦ Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea adecvată
a aparatului.
♦ Înainte de utilizare, verificaţi
pentru a depista semne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură
pe cablul de alimentare şi pe
cablul prelungitor. În cazul în
care un cablu se deteriorează
în timpul utilizării, deconectaţil imediat de la reţeaua electrică principală. NU ATINGEŢI
Inspecţia şi reparaţiile
♦ Înainte de utilizare, verificaţi
aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificaţi dacă
există componente rupte sau
orice altă condiţie ce ar putea
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în
care cablurile sunt deteriorate
sau uzate.
Purtaţi pantofi duri sau cizme
pentru a vă proteja picioarele.
Purtaţi pantaloni lungi pentru
a vă proteja picioarele.
Înainte de a utiliza aparatul,
verificaţi dacă traseul de tuns
iarba este lipsit de beţe, pietre,
sârme şi orice alte obstacole.
Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală, cu firul de tăiat
aproape de sol. Nu porniţi niciodată aparatul în altă poziţie.
Deplasaţi-vă încet atunci când
utilizaţi aparatul. Aveţi grijă la
iarba proaspăt tăiată deoarece
aceasta este umedă şi alunecoasă.
Nu lucraţi pe pante abrupte.
Lucraţi transversal pe pante,
nu în sus şi în jos.
Nu traversaţi niciodată alei sau
străzi din pietriş cu aparatul în
funcţiune.
Nu atingeţi niciodată firul de
tăiat în timp ce aparatul este
în funcţiune.
♦ Nu aşezaţi aparatul pe jos
până când firul de tăiat nu
s-a oprit complet.
♦ Utilizaţi exclusiv tipul adecvat
de fir de tăiat. Nu utilizaţi niciodată fir metalic sau fir de
pescuit.
♦ Fiţi atenţi să nu atingeţi lama
de tăiat a firului.
♦ Aveţi grijă să ţineţi cablul de
alimentare departe de firul de
tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la
poziţia cablului.
♦ Ţineţi întotdeauna mâinile şi
picioarele la distanţă de firul
de tăiat, mai ales atunci când
porniţi motorul.
♦ Înainte de a utiliza aparatul şi
după orice fel de impact, verificaţi aparatul pentru a depista
semnele de uzură sau deteriorare şi reparaţi-l dacă este
necesar.
♦ Nu operaţi niciodată aparatul
dacă acesta prezintă apărători
deteriorate sau dacă nu are
apărătorile montate.
♦ Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de orice dispozitiv
utilizat pentru a tăia lungimea
firului aparatului. După prelun8
girea unui fir nou de tăiat, readuceţi întotdeauna aparatul în
poziţia normală de funcţionare
înainte de a-l reporni.
♦ Asiguraţi-vă întotdeauna că
fantele de ventilare nu prezintă reziduuri.
♦ Nu utilizaţi trimmerul de tuns
iarba (marginile gazonului) în
cazul în care cablurile sunt
deteriorate sau uzate.
♦ Ţineţi cablurile prelungitoare
la distanţă de elementele de
tăiat.
♦ Siguranţa electrică poate fi
îmbunătăţită suplimentar folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD) de mare sensibilitate
de 30 mA.
Etichetele prezente pe aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt găsite pe
aparat împreună cu codul de date:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării acestui aparat.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător pentru urechi în timpul utilizării acestei
unelte.
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de a inspecta un cablu deteriorat. Aveţi
grijă să nu utilizaţi cositoarea în cazul în care
cablul este deteriorat.
Siguranţa electrică
Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urmare, nu
este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna
ca alimentarea cu energie
să corespundă tensiunii de
pe plăcuţa cu specificaţii.
Aveţi grijă la obiectele proiectate. Ţineţi trecătorii la distanţă de zona de tăiere.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Apărătoare
7. Carcasă bobină
8. Capăt
9. Roată pentru margini (doar pentru ST5528 și
ST5530)
10. Roată pentru margini (doar pentru ST4525)
♦ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru
de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita pericolul.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
9
Montarea apărătorii (fig. A şi B)
Utilizare
♦
♦
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm
propriu. Nu suprasolicitaţi.
Scoateţi şurubul de pe apărătoare.
Ţinând părătoarea (6) dreaptă pe capătul cositorii
(8), glisaţi-o pe poziţie până când clapeta de fixare
face clic (asiguraţi-vă că şinele de ghidare (11) de
pe apărătoare (6) sunt aliniate corect cu şinele de
ghidare (12) de pe capătul cositorii (8). fig. A).
♦
Fixaţi apărătoarea (6) cu ajutorul şurubului (13).
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.
Unealta poate fi utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei din fig. I sau în modul de finisare a marginilor pentru
a tunde iarba care depăşeşte conturul marginilor de
gazon şi rondurile de flori, conform ilustraţiei din fig. J.
Montarea mânerului secundar (fig. C)
Modul tuns (fig. E, G şi I)
Setarea uneltei în modul tuns sau finisare
margini (fig. G, H, I şi J)
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsate ambele butoane (14) de
pe partea laterală a mânerului.
♦
Glisaţi mânerul secundar (5) pe poziţie, peste
butoane (14).
Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se
aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că
mânerul este bine fixat.
Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie în
poziţia ilustrată în fig. I. În caz contrar:
♦
Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
♦
Slăbiţi inelul de blocare (15) rotindu-l în sens orar.
♦
În timp ce ţineţi bine mânerul (2), rotiţi capătul (8)
în sens orar.
♦
Strângeți inelul (15) rotindu-l în sens antiorar.
Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.
Reglarea poziţiei mânerului secundar (fig. D)
Mânerul secundar (5) poate fi reglat pentru a oferi un
nivel optim de echilibru şi confort.
♦
Apăsaţi butonul (14) de pe partea stângă a mânerului.
♦
Rotiţi mânerul secundar (5) în poziţia dorită.
♦
Eliberaţi butonul (14).
Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se
aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că
mânerul este bine fixat.
Modul finisare margini (fig. E, H şi J)
Reglarea înălţimii uneltei (fig. E)
Pornirea şi oprirea
Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de tuns
trebuie să fie în poziţia ilustrată în fig. J. În caz contrar:
♦
Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
♦
Slăbiţi inelul de blocare (15) rotindu-l în sens orar.
♦
În timp ce ţineţi bine mânerul (2), rotiţi capătul (8)
în sens antiorar.
♦
Strângeți inelul (15) rotindu-l în sens antiorar.
Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.
Această unealtă dispune de un mecanism telescopic
care vă permite să îl setaţi la o înălţime confortabilă.
Există mai multe setări pentru înălţime. Pentru a regla
setarea înălţimii, procedaţi după cum urmează:
♦
Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
♦
Slăbiţi inelul de blocare (15) rotindu-l în sens orar.
♦
Trageţi uşor tubul (16) în interiorul sau în exteriorul
mânerului (2) la înălţimea dorită.
♦
Strângeți inelul de blocare (15) rotindu-l în sens
antiorar.
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi maneta de declanşare (1).
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de declanşare.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta
de declanşare în poziţia pornit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
♦
Deblocarea firului de tăiat
În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa bobinei.
Avertisment! Înainte de asamblare, deconectaţi de
la sursa de alimentare
♦
Îndepărtaţi banda care fixează firul de tăiat pe
carcasa bobinei (7).
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai
iarbă uscată.
Tunderea ierbii
♦
♦
♦
♦
Conectarea uneltei la reţeaua de alimentare
(fig. F)
♦
♦
Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor
adecvat la intrarea de alimentare (4).
♦
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
♦
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Pentru unităţile cablate direct: Înainte de a conecta
ştecherul la priza electrică, asiguraţi-vă că acest cablu
trece prin opritorul de cablu.
♦
10
Ţineţi unealta conform ilustraţiei din fig. I.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape,
începând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de
plantele delicate.
Firul de tăiat se va uza mai rapid şi va necesita
mai multă alimentare dacă se efectuează operaţii
de tuns de-a lungul pavajelor sau a altor suprafeţe
abrazive sau dacă se taie buruieni mai groase.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi sarcina.
Finisarea marginilor
Depanare
Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini
mai late de 50 mm.
♦
Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru
a crea marginile folosiţi o cazma specială.
♦
Ghidați unealtă pe roată (9) sau pe ghidajul pentru
margini (10), conform ilustrației din fig. J.
♦
Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi
uşor unealta.
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema
nu se remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de
reparaţii BLACK+DECKER local.
Montarea unei bobine noi de fir de tăiat
(fig. K)
♦
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi
unealta.
Aparatul funcţionează încet
♦
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii BLACK+DECKER (nr. piesă A6481).
♦
Deconectați unealta.
♦
Ţineţi clapetele (17) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (18) din carcasa bobinei (7).
♦
Scoateţi bobina goală (19) din carcasă.
♦
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul
şi carcasa bonei.
♦
Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa
de pe carcasa bobinei. Rotiţi uşor bobina până
când se aşează.
♦
Desfaceţi capătul firului de tăiat şi dirijaţi firul prin
ochi (20). Firul ar trebui să iasă aproximativ 11 cm
din carcasa bobinei.
♦
Aliniaţi clapetele (17) de pe capacul bobinei cu
orificiile de ieşire (21) din carcasa bobinei.
♦
Împingeţi capacul pe carcasa bobinei până când
face clic pe poziţie.
Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama de
tăiat (22), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până la lamă.
Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de
11 cm din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă doar până la lama de tăiat.
Alimentarea automată cu fir nu funcţionează
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei din carcasă.
Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm din
carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină,
instalaţi o nouă bobină de fir de tăiat conform
indicaţiilor menţionate anterior.
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile
de ieşire din carcasă.
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă până la lamă.
Dacă alimentarea automată cu fir nu
funcţionează sau dacă bobina este blocată,
încercaţi următoarele sugestii:
Înfăşurarea unui fir nou pe o bobină goală
(fig. L, M și N)
♦
♦
Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină goală.
Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile
la reprezentanţii BLACK+DECKER (nr. piesă A6170
(25 m), A6171 (40 m)).
♦
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicaţiilor menţionate anterior.
♦
Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
♦
Introduceţi 2 cm de fir de tăiat în orificiul (23) din
bobină, conform ilustraţiei (fig. L).
♦
Îndoiţi firul de tăiat şi ancoraţi-l în fanta în formă
de L (24).
♦
Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată de săgeată. Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul
în mod ordonat şi în straturi. Nu încrucişaţi firul
(fig. N).
♦
Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la adâncituri (25), tăiaţi-l. Lăsaţi firul să iasă aproximativ
11 cm din bobină şi ţineţi un deget pe acesta
pentru a-l fixa (fig. M).
♦
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a fixa bobina pe unealtă.
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca BLACK+DECKER.
♦
Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
Scoateţi bobina şi verificaţi dacă maneta se poate
mişca liber.
Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat, apoi
înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform
indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina
conform instrucţiunilor.
Întreţinere
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER, cu/fără cablu
de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde
de îngrijirea corespunzătoare a uneltei/aparatului şi
de curăţarea în mod regulat. Încărcătorul nu necesită
nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării periodice.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării periodice.
11
♦
♦
♦
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă/aparat şi de pe încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Curăţaţi în mod regulat firul de tăiat şi bobina
folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta iarba şi mizeria de sub apărătoare.
Nivelul presiunii sonore:
Presiune sonoră (LpA) 80 dB(A), incertitudine (K) 1,0 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 94,8 dB(A), marjă (K) 1,0 dB(A)
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN 786:
= 3,8 m/s², marjă (K) = 1,5 m/s².
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA MAŞINI DIRECTIVA PRIVIND
ZGOMOTUL LA EXTERIOR
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Trimmer - ST4525/ST5528/ST5530
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
2000/14/EC, Trimmer de tuns iarba, L ≤ 50 cm, Anexa VIII DEKRA Certificare B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Olanda Nr. identificare autoritate
notificată: 0344
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Nivel de putere acustică conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
LWA (putere sonoră măsurată) 94,8 dB(A)
marjă (K) = 1 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 95 dB(A)
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Aceste produse sunt, de asemenea, în conformitate with Directiva 2004/108/CE (până la 19/04/2016),
2014/108/CE (de la 20/04/2016) și 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Specificaţie tehnică
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
ST5528
ST4525
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Turaţie în gol
Greutate
Vc.a.
W
min-1
kg
ST5530
Tip 1
Tip 1
230
230
450
550
7300
7500
2,5
2,5
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
12
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client,
cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00274704 - 11-08-2015
13
14
Download PDF

advertising