ST5530 | Black&Decker ST5530 STRING TRIMMER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-95 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
ST4525
ST5528
ST5530
2
3
4
SLOVENČINA
ných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
♦ Uschovajte tento návod na
ďalšie použitie.
Použitie výrobku
Vaša strunová kosačka BLACK+DECKER ST4525,
ST5528, ST5530 je určená na kosenie trávy, na dokončovacie práce pri okrajoch trávnikov a na kosenie
trávy na ťažko prístupných miestach. Toto náradie je
určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného káblom by sa mali vždy dodržiavať
základné bezpečnostné pokyny,
vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko
úrazu elektrickým prúdom alebo
iného poranenia a materiálnych
škôd.
Varovanie! Pri použití tohto stroja sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy. S ohľadom na
Vašu vlastnú bezpečnosť a na
bezpečnosť okolitých osôb sa
pred obsluhou kosačky zoznámte s týmito pokynmi. Tieto pokyny
uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
♦ Pred použitím tohto výrobku
si pozorne preštudujte celý
návod.
♦ V tomto návode je popísané
určené použitie tohto výrobku.
Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia
a vykonávanie iných pracov-
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte
vždy opatrní.
♦ Vždy používajte ochranné
okuliare alebo inú vhodnú
ochranu zraku.
♦ Nikdy nedovoľte, aby s týmto
výrobkom pracovali deti alebo
osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.
♦ Nedovoľte deťom, ostatným
osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti pracovného priestoru alebo aby sa
dotýkali zariadenia a prívodného kábla.
♦ Ak sa toto náradie používa
v blízkosti detí, je vyžadovaný
prísny dohľad.
♦ Toto náradie nie je určené na
použitie nedospelými alebo
neskúsenými osobami bez
dozoru.
♦ Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
5
tatkom skúseností a znalostí,
ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im
neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
♦ Deti musia byť pod dozorom,
aby sa s týmto náradím nehrali.
♦ Používajte toto náradie iba za
denného svetla alebo pri kvalitnom umelom osvetlení.
♦ Používajte toto náradie iba
v suchom prostredí. Zabráňte
tomu, aby sa toto náradie dostalo do vlhkého prostredia.
♦ Neponárajte tento výrobok do
vody.
♦ Nepokúšajte sa toto náradie
demontovať. Vnútri prístroja
sa nenachádzajú žiadne diely,
ktoré môžu užívatelia opraviť
sami.
♦ Nepoužívajte toto náradie
v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prachové zmesi.
♦ Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného
kábla, nikdy neuvoľňujte zástrčku zo zásuvky ťahom za
kábel.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia
atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja
Bezpečnosť ostatných osôb
♦ Tento výrobok nie je určený
na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedos6
alebo chybné časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti
rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré
by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie,
ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
♦ Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise.
♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné diely,
než sú diely uvedené v tomto
návode.
alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili
pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené
vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom, najmä
s dubovým, bukovým a MDF).
Po použití
♦ Ak sa toto náradie nepoužíva,
malo by byť uložené na suchom a dobre odvetrávanom
mieste, mimo dosahu detí.
♦ K uloženému zariadeniu by
nemali mať prístup deti.
♦ Ak je toto náradie uložené alebo prepravované vo vozidle,
malo by byť umiestnené v kufri
alebo zaistené tak, aby sa zabránilo jeho pohybu pri náhlych zmenách rýchlosti alebo
smeru jazdy.
Doplňujúce bezpečnostné
pokyny pre strunové
kosačky
Varovanie! Po vypnutí motora sa
bude struna kosačky ešte chvíľu
otáčať.
♦ Oboznámte sa s obsluhou
a správnym použitím tohto
náradia.
♦ Pred použitím riadne prezrite a skontrolujte prívodné
a predlžovacie káble, či nie
sú poškodené alebo opotrebované. Ak dôjde počas práce
Kontroly a opravy
♦ Pred použitím skontrolujte, či
sa na tomto zariadení nenachádzajú žiadne poškodené
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
k poškodeniu prívodného kábla, okamžite náradie vypnite
a odpojte prívodný kábel od
elektrickej zásuvky. NEDOTÝKAJTE SA PRÍVODNÉHO
KÁBLA PRED JEHO ODPOJENÍM OD ZÁSUVKY.
Ak je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný, výrobok nepoužívajte.
Používajte pevnú obuv alebo čižmy, aby bola zaistená
ochrana vašich nôh.
Chráňte si nohy dlhými nohavicami.
Pred použitím náradia skontrolujte, či je priestor, v ktorom
budete kosiť, zbavený vetvičiek, kameňov, drôtov a iných
prekážok.
Používajte náradie iba vo zvislej polohe s kosiacou strunou
tesne nad zemou. Nikdy nespúšťajte toto náradie v inej
polohe.
Pri práci s týmto náradím sa
pohybujte pomaly. Uvedomte
si, že je čerstvo nakosená tráva klzká a vlhká.
Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch pracujte po
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
vrstevniciach, nikdy nie smerom hore a dole.
Ak je náradie v chode, nikdy
neprechádzajte cez štrkové
chodníky alebo cesty.
Nikdy sa nedotýkajte struny,
ak je náradie v chode.
Neklaďte toto zariadenie na
zem, kým sa struna celkom
nezastaví.
Používajte iba zodpovedajúci
typ struny. Nikdy nepoužívajte kovové rezacie lanko alebo
rybársky vlasec.
Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli kosiacej struny.
Dávajte pozor, aby sa prívodný kábel nedostal do blízkosti
struny. Stále sledujte polohu
prívodného kábla.
Ruky a nohy držte trvalo mimo
dosahu struny, a to najmä pri
zapínaní motora.
Pred použitím náradia a po
každom náraze náradie skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu a či nie je nutné vykonanie opravy.
Nikdy nepoužívajte náradie
s poškodenými ochrannými
krytmi alebo bez riadne nasa-
♦
♦
♦
♦
dených ochranných krytov.
Dávajte pozor, aby ste sa
nezranili o zariadenie, ktoré
upravuje dĺžku struny. Po vysunutí novej struny náradie
pred zapnutím vždy nastavte
do jeho obvyklej pracovnej polohy.
Zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí stále čisté a zbavené nečistôt.
Ak je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný, strunovú kosačku (vyžínač trávy)
nepoužívajte.
Dbajte na to, aby sa predlžovacie prívodné káble nedostali
do blízkosti struny.
aby sa zabránilo možným rizikám.
♦ Elektrická bezpečnosť sa
môže ďalej zvýšiť použitím
prúdového chrániča (RCD)
s vysokou citlivosťou 30 mA.
Štítky na náradí
Na zariadení sa spoločne s dátumovým kódom nachádzajú nasledujúce výstražné symboly:
Pred začatím práce si pozorne preštudujte
tento návod.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Pred kontrolou poškodeného prívodného
kábla vždy odpojte zástrčku kábla od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte toto náradie, ak je
poškodený jeho prívodný kábel.
Dávajte pozor na odlietajúce úlomky. Udržujte prívodný kábel mimo dosahu reznej struny.
Nevystavujte náradie dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené
dvojitou izoláciou. Preto nie
je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu
akustického výkonu.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Rukoväť
3. Príchytka kábla
4. Prívod napájania
5. Prídavná rukoväť
6. Ochranný kryt
7. Puzdro cievky
8. Žacia hlava
9. Koliesko vyžínača (iba model ST5528 & ST5530)
10. Vodidlo vyžínača (iba model ST4525)
♦ Ak je poškodený prívodný
kábel, musí sa vymeniť u výrobcu alebo v autorizovanom
servise BLACK+DECKER,
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
9
Nasadenie ochranného krytu (obr. A a B)
kej sieti sa uistite, či je kábel vedený držiakom kábla.
♦
♦
Použitie
Vyskrutkujte skrutku z ochranného krytu.
Priložte ochranný kryt (6) kolmo k žacej hlave (8),
nasuňte ho na miesto tak, aby došlo k zaisteniu
prídržných západiek (uistite sa, či sú vodiace
prvky (11) ochranného krytu (6) správne zarovnané s vodiacimi prvkami (12) na žacej hlave (8)
(obr. A).
♦
Upevnite ochranný kryt (6) skrutkou (13).
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez riadne
nasadeného ochranného krytu.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nastavenie náradia do režimu kosenia
trávnika alebo do režimu zastrihávania
okrajov trávnikov (obr. G, H, I a J)
Toto náradie je možné prevádzkovať v režime kosenia,
ako je znázornené na obr. I alebo v režime kosenia
krajov trávnika, na odstránenie prerastenej trávy pri
okraji trávnikov a kvetinových záhonov, ako je znázornené na obr. J.
Montáž prídavnej rukoväti (obr. C)
♦
Stlačte a držte obe tlačidlá (14) na bočnej časti
rukoväti.
♦
Pretiahnite prídavnú rukoväť (5) cez tlačidlá (14)
na určené miesto.
Varovanie! Uistite sa, či sú výstupky na tlačidle správne zarovnané s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť
zaistená.
Režim kosenia trávnikov (obr. E, G a I)
Pri kosení by mala byť hlava kosačky v polohe, ktorá
je uvedená na obr. I. Ak to tak nie je:
♦
Odpojte náradie od napájacieho napätia.
♦
Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
povoľte nastaviteľnú objímku (15).
♦
Pridržte rukoväť (2) a otočte žaciu hlavu (8) v smere pohybu hodinových ručičiek.
♦
Utiahnite nastaviteľnú objímku (15) otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
Poznámka: Hlavicou je možné otáčať iba jedným
smerom.
Nastavenie polohy prídavnej rukoväti
(obr. D)
Prídavná rukoväť (5) môže byť nastavená tak, aby
poskytovala optimálne vyváženie a komfort.
♦
Stlačte tlačidlo (14) na ľavej strane rukoväti.
♦
Otočte prídavnú rukoväť (5) do požadovanej polohy.
♦
Uvoľnite tlačidlo (14).
Varovanie! Uistite sa, či sú výstupky na tlačidle správne zarovnané s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť
zaistená.
Režim kosenia okrajov trávnikov (obr. E, H
a J)
Pri zrezávaní okrajov trávnikov by mala byť hlava
kosačky v polohe, ktorá je uvedená na obr. J. Ak to
tak nie je:
♦
Odpojte náradie od napájacieho napätia.
♦
Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
povoľte nastaviteľnú objímku (15).
♦
Pridržte rukoväť (2) a otočte žaciu hlavicu (8) proti
smeru chodu hodinových ručičiek.
♦
Utiahnite nastaviteľnú objímku (15) otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
Poznámka: Hlavicou je možné otáčať iba jedným
smerom.
Úprava dĺžky náradia (obr. E)
Toto náradie je vybavené teleskopickým mechanizmom, ktorý Vám umožňuje podľa potreby si upraviť
jeho dĺžku. Dĺžka môže byť nastavená ľubovoľne.
Dĺžku upravíte nasledujúcim postupom:
♦
Odpojte náradie od napájacieho napätia.
♦
Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
povoľte nastaviteľnú objímku (15).
♦
Zľahka zasúvajte trubicu (16) smerom dovnútra
alebo von z rukoväti (2) tak, aby mala požadovanú
dĺžku.
♦
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
nastaviteľnú objímku (15) utiahnite.
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete náradie spustiť, stlačte vypínač (1).
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač v zapnutej polohe.
Uvoľnenie žacej struny
Počas prepravy je struna k cievke prichytená páskou.
Varovanie! Pred začatím tohto úkonu odpojte náradie
od elektrickej siete.
♦
Odstráňte pásku, ktorou je struna prichytená ku
kryte cievky (7).
Rady na optimálne použitie
Všeobecné
♦
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. F)
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste
iba suchú trávu.
Kosenie trávnatých plôch
♦
Pripojte koncovku vhodného predlžovacieho kábla
k prívodu napájania (4).
♦
Zaveste prívodný kábel na príchytku kábla (3).
♦
Zasuňte zástrčku prívodného kábla do sieťovej
zásuvky.
Pre vedenie kábla: Pred pripojením zástrčky k elektric-
♦
♦
♦
♦
10
Uchopte náradie tak, ako je znázornené na obr. I.
Ľahko pohybujte kosačkou zo strany na stranu.
Ak kosíte vysokú trávu, koste postupne smerom
zhora. Koste trávu po malých častiach.
Udržujte náradie v bezpečnej vzdialenosti od tvr-
♦
♦
♦
Uložte cievku do náradia podľa vyššie uvedeného
postupu.
Varovanie! Používajte iba vhodnú strunu
BLACK+DECKER.
dých predmetov a chúlostivých rastlín.
Ak sa bude kosiť pozdĺž chodníkov alebo pozdĺž
iných drsných povrchov alebo ak sa bude kosiť
hustejší porast, opotrebovanie žacej struny bude
rýchlejšie a bude nutný jej častejší posuv.
Ak dôjde pri tomto náradí k zníženiu otáčok, znížte
aj jeho zaťaženie.
Poruchy a postupy na ich odstránenie
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak nebude
porucha odstránená, spojte sa s Vaším servisným
zástupcom BLACK+DECKER.
Kosenie okrajov trávnikov
Optimálne výsledky pri kosení okrajov trávnikov sa
dosiahne na okrajoch, ktoré sú hlbšie než 50 mm.
♦
Nepoužívajte toto náradie na vytváranie hrán. Na
vytváranie hrán používajte rycie náradie.
♦
Veďte náradie pomocou kolieska (9) alebo vodidla
(10) vyžínača, ako je zobrazené na obr. J.
♦
Pri kosení tesne pri zemi náradie mierne skloňte.
Varovanie! Pred pokračovaním odpojte náradie od
elektrickej siete.
Náradie pracuje v nízkych otáčkach
♦
Upevnenie novej cievky so strunou (obr. K)
♦
Náhradné cievky so strunou dostať u autorizovaného
predajcu BLACK+DECKER (kat. č. A6481).
♦
Odpojte prívodný kábel od elektrickej siete.
♦
Držte stlačené príchytky (17) a odoberte z puzdra
(7) kryt cievky (18).
♦
Vyberte z krytu cievky prázdnu cievku (19).
♦
Odstráňte z krytu cievky a z puzdra všetky nečistoty a zvyšky trávy.
♦
Uchopte novú cievku a nasuňte ju na výstupok
na kryte cievky. Ľahko cievku pootočte, aby došlo
k jej riadnemu usadeniu.
♦
Vysuňte koniec struny a pretiahnite ho otvorom
(20). Struna by mala z puzdra cievky vyčnievať
približne 11 cm.
♦
Zarovnajte príchytky (17) na kryte cievky s výrezmi (21) na puzdre cievky.
♦
Zatlačte kryt do puzdra cievky tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Varovanie! Ak budú struny prečnievať cez skracovací
nôž (22), odrežte ich tak, aby zasahovali iba k ostriu
tohto noža.
Skontrolujte, či sa môže voľne otáčať puzdro
cievky. Ak je to nutné, starostlivo ho očistite.
Skontrolujte, či struna nevyčnieva z puzdra cievky
viac ako 11 cm. Ak áno, odrežte ju tak, aby siahala
iba k ostriu skracovacieho noža.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
♦
♦
♦
♦
Držte stlačené výstupky na kryte cievky a odoberte z puzdra kryt cievky.
Mierne vytiahnite strunu tak, aby vyčnievala z puzdra cievky zhruba 11 cm. Ak už nie je k dispozícii dostačujúca dĺžka struny, vložte podľa vyššie
uvedených pokynov do náradia novú cievku so
strunou.
Zarovnajte výstupky na uzávere cievky s výrezmi
v puzdre.
Zatlačte kryt do puzdra cievky tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak prečnieva struna cez skracovací nôž, skráťte
ju tak, aby sa tohto noža iba dotýkala.
Ak automatický posuv struny stále
nepracuje alebo ak je cievka zablokovaná,
skúste nasledujúce:
♦
♦
Navinutie novej struny na prázdnu cievku
(obr. L, M a N)
♦
Na prázdnu cievku môžete navinúť novú strunu. Náhradné balíčky so strunou dostať u autorizovaného
predajcu BLACK+DECKER (kat. č. A6170 (25 m),
A6171 (40 m)).
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte z náradia prázdnu cievku.
♦
Odstráňte z cievky zvyšok struny.
♦
Pretiahnite otvorom cievky (23) 2 cm struny, ako
je zobrazené na obr. L.
♦
Zahnite koniec struny a zaistite ju v štrbine v tvare
L (24).
♦
Naviňte strunu na cievku v smere vyznačenom
šípkou. Dajte pozor, aby bola struna navinutá na
cievku úhľadne a vo vrstvách. Neprekrižujte ju
(obr. N).
♦
Hneď ako navíjaná struna dosiahne výrezy (25),
odstrihnite ju. Nechajte strunu z cievky vyčnievať
približne 11 cm a prstom ju pridržte na mieste
(obr. M).
Starostlivo očistite puzdro a kryt cievky.
Vyberte cievku a skontrolujte, či sa môže páčka
voľne pohybovať.
Vyberte cievku a odviňte celú dĺžku struny. Potom vykonajte podľa vyššie uvedeného postupu
jej správne navinutie na cievku. Cievku uložte
do náradia podľa vyššie uvedeného postupu.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER s prívodným káblom
alebo akumulátorom bolo navrhnuté tak, aby malo
dlhú životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok/náradie a jeho
pravidelné čistenie vám zaistí jeho bezproblémový
chod. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
náradia napájaného akumulátorom alebo náradia
s prívodným káblom:
♦
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
11
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Technické údaje
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je toto zariadenie/náradie napájané odoberateľným akumulátorom.
Alebo ak sa nedá akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša
nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Vetracie otvory výrobku/náradia a nabíjačky
pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou
handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Pravidelne čistite strunu a cievku mäkkou kefou
alebo suchou handričkou.
Pomocou vhodnej škrabky pravidelne odstraňujte
zo spodnej strany krytu trávu a nečistoty.
ST5528
ST4525
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
ST5530
Typ 1
Typ 1
V
230
230
W
450
550
7300
7500
2,5
2,5
min-1
kg
Úroveň akustického tlaku:
Akustický tlak (LpA) 80 dB(A), kolísavý (K) 1,0 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 94,8 dB(A), kolísavý (K) 1,0 dB(A)
Vibrácie pôsobiace na ruky a paže obsluhy merané
podľa normy EN 786:
= 3,8 m/s², odchýlka (K) = 1,5 m/s².
Ochrana životného prostredia
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
A SMERNICA TÝKAJÚCA SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
15
ST4525/ST5528/ST5530 – Strunová kosačka
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
2000/14/EC, Strunová kosačka, L ≤ 50 cm, Príloha VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, The Netherlands, Číslo povereného úradu
(ID): 0344
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(článok 12, príloha III, L ≤ 50 cm):
LWA (meraný akustický výkon) 94,8 dB(A)
odchýlka (K) = 1 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 95 dB(A)
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Tieto produkty sú tiež v súlade s normou 2004/108/ES
(do 16.4.2016), 2014/30/EÚ (od 20.4.2016) a 2011/65/
EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese
uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04-03-2015
12
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje
v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú
výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu celého
výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete
zaregistrovať váš nový výrobok BLACK+DECKER
a kde môžete získať informácie o našich nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke BBLACK+DECKER a o celom
rade našich ďalších výrobkov.
zst00274686 - 10-08-2015
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising