DCL050 | DeWalt DCL050 WORKLIGHT instruction manual

371001 - 90 LV
Originalios instrukcijos vertimas
DCL050
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
14
Attēls / Рисунок 1
b
c
f
a
e
d
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 2
d
e
3
Attēls / Рисунок 4
b
Attēls / Рисунок 5
g
h
4
LATVIEŠU
BEZVADU GAISMAS DIOŽU DARBA LUKTURIS
DCL050
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT darba lukturi. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
VDC
Jauda
Ah
Svars
kg
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
0,68
DCB180
Litija jonu
18
3,0
0,64
Akumulators
DCB182
Akumulatora veids
Litija jonu
Spriegums
VDC
18
Jauda
Ah
4,0
Svars
kg
0,61
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
DCB183
Litija jonu
18
2,0
0,40
DCB185
Litija jonu
18
1,3
0,35
Lādētājs
DCB105
Elektrotīkla spriegums VAC
230 V
Akumulatora veids
Litija jonu
Akumulatoru
min
25
30
40
aptuvenais
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
uzlādes laiks
55
70
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Svars
kg
0,49
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 3 ampēri, kontaktdakšās
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
DCL050
18
1
Litija jonu
Spriegums
VDC
Veids
Akumulatora veids
Svars (bez
akumulatora)
kg
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
BRĪDINĀJUMS!
• NESKATIETIES tieši tieši gaismas
avotā.
5
LATVIEŠU
• NELIETOJIET optiskus
instrumentus, lai skatītos tieši
gaismas avotā.
• NEVĒRSIET gaismas staru citu
personu acīs.
AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet darba lukturi tikai ar
paredzētajiem akumulatoriem.
Ja izmantojat citus akumulatorus, var
rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
APKALPOŠANA
a) Darba lukturim apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves
daļas. Tādējādi tiek saglabāta darba
luktura drošība.
Papildu īpaši drošības
norādījumi darba lukturiem
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks!
Darba lukturi nedrīkst ekspluatēt viegli
uzliesmojošu šķidrumu tuvumā vai
arī gāzu vai sprādzienbīstamā vidē.
Iekšējās dzirksteles var aizdedzināt
izgarojumu tvaikus un radīt
ievainojumus.
• Darba lukturi nedrīkst lietot mitrās vai slapjās
vietās. Nepakļaujiet darba lukturi lietus vai
sniega iedarbībai.
6
• Nemazgājiet darba lukturi ar ūdeni un
nepieļaujiet ūdens iekļūšanu tajā. Darba
lukturi nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt
ūdenī.
BRĪDINĀJUMS! Darba lukturi
nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka
citas personas varētu apzināti vai
nejauši skatīties gaismas avotā. Citādi
var gūt smagus acu ievainojumus.
UZMANĪBU! Kad darba lukturis
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz darba luktura ir attēlotas šādas
piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Bīstama optiskā radiācija.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2014 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DCB105 akumulatoru
lādētājam.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos lādētāja
uzlādes kontaktos, ja akumulators
ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja
tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs
skaidas, alumīnija foliju vai uzkrājušās
metāla daļiņas. Ja lādētājā nav
ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šis lādētājs ir paredzēts tikai un
vienīgi DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru uzlādēšanai. Lietojot tos
citiem mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2
lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājs DCB105 paredzēts 10,8 V, 14,4 V un
18 V litija jonu akumulatoru (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 un DCB185) uzlādēšanai.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes gaita (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (d) lādētājā līdz
galam, līdz atduras. Vienmērīgi mirgo
sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
7
LATVIEŠU
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
x
kļūme akumulatorā vai lādētājā
kļūme elektrotīklā
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai
arī mirgo indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs
automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas
režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek
nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
8
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar noteikto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 ˚C (105 ˚F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes
centrā, lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
LATVIEŠU
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr,
kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga
medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka
akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Transportēšana
DEWALT akumulatori atbilst visiem spēkā
esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko
pieprasa nozarē un ar juridiskajiem stadartiem,
tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu
pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta
asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām
precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem
par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas
līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu
autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi
un akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO
ieteikumos par bīstamu kravu pārvadāšanu
iekļautās pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas
38.3. iedaļai.
Vairumā gadījumu uz DEWALT akumulatoru
transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo
materiālu klasifikācijas pilnais regulējums.
Kopumā ir divi gadījumi, uz kuriem attiecas 9.
kategorijas transportēšana:
1. Vairāk nekā divu DEWALT litija akumulatoru
pārvadāšana ar gaisa transportu, ja
iepakojumā ir tikai akumulatori (bez
instrumentiem);
2. Litija akumulatora pārvadāšana ar jebkuru
transporta veidu, ja akumulatora enerģijas
patēriņš ir lielāks nekā 100 vatstundas (Wh).
Uz visu litija jonu akumulatoru iepakojumiem
ir norādīts vatstundu patēriņš.
Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas
minētie noteikumi vai ne, pārvadātājs ir
atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/
atzīmēšanas un dokumentācijas prasību
noteikumu pārzināšanu.
Transportējot akumulatorus, var izcelties
ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši
nonāk saskarē ar vadītspējīgiem materiāliem.
Transportējot akumulatorus, to spailēm ir jābūt
aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var
ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.
Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir
sniegta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu
brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts. Tomēr
netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas.
Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība būtu
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCL050 darbojas ar 18 voltu
akumulatoru.
Tam ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 vai
DCB185. Sīkāku informāciju sk. tehniskajos
datos.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt
vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
9
LATVIEŠU
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
Akumulators tiek lādēts.
100%
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
darba lukturi vai tā daļas. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Akumulators ir uzlādēts.
100%
a. slēdzis
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
b. iekāršanas āķis
c. grozāmā galviņa
d. akumulators
e. akumulatora atlaišanas poga
f. lēcas aizsargkupols
g. siksnas āķa skrūve
h. siksnas āķis (papildpiederums)
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Šis darba lukturis ir profesionālai lietošanai
paredzēts instruments.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Uzlādējiet tikai 4–40 ˚C temperatūrā.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Lietošanai tikai telpās.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Uzlādējiet DEWALT akumulatorus
tikai ar tiem paredzētajiem DEWALT
lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju
uzlādē citu ražotāju akumulatorus, ne
DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt
citus bīstamus apstākļus.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 gaismas diožu darba lukturis
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. Instrumentu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
10
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas
nomaiņa (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
LATVIEŠU
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO INSTRUMENTA
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu
(e) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, nedrīkst nospiest
akumulatora atlaišanas pogu, ja
negrasāties izņemt akumulatoru.
Nospiežot akumulatora atlaišanas
pogu bez minētā iemesla,
akumulators var negaidīti izkrist ārā
no instrumenta.
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
Darba lukturis izslēdzas bez brīdinājuma, ja
akumulators ir tukšs.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru ar sliedēm
instrumenta rokturī (3. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
Slēdzis (1. att.)
Darba lukturim ir augsta stara un zema stara
iestatījums. Nospiediet slēdzi (a) vienu reizi, lai
iestatītu augstu staru, divas reizes, lai iestatītu
zemu staru, un trešo reizi, lai izslēgtu darba
lukturi.
Akumulatora indikators
Kad akumulators ir gandrīz tukšs, darba
lukturis divreiz iemirgojas un tad tā spilgtums
kļūst mazāks nekā parasti. Tas atkārtojas, līdz
akumulators ir pilnībā izlādējies.
Grozāmā galviņa (1. att.)
Grozāmo galviņu var pagriezt deviņās pozīcijās
robežās no 0° līdz 144°.
Darba luktura pārnēsāšana un
iekāršana (1., 4. att.)
UZMANĪBU! Ja darba lukturis ir
iekārts siksnas āķī vai iekāršanas
āķī, nešūpojiet darba lukturi vai
objektu, kurā tas iekārts. Darba lukturi
nedrīkst iekārt elektrības vados vai
citur, kur tas nav droši. Citādi var gūt
ievainojumus vai sabojāt īpašumu.
UZMANĪBU! Gaismas diožu darba
luktura iekāršanai lietojiet vienīgi
siksnas āķi vai iekāršanas āķi.
Siksnas āķis un iekāršanas āķis nav
paredzēti papildu slodzes balstīšanai.
Pie darba luktura nedrīkst neko citu
ne piestiprināt, ne piekārt, citādi tas
var sabojāties.
UZMANĪBU! Neizmantojiet cilpu vai
siksnas āķi sava svara balstīšanai vai
līdzsvarošanai.
11
LATVIEŠU
IEKĀRŠANAS ĀĶIS (1., 4. ATT.)
Teleskopisko iekāršanas āķi (b) izvelk ārā no
grozāmās galviņas (c). Iekāršanas āķis tiek
nofiksēts, kad ir pilnībā izvilkts vai pilnībā
iestumts iekšā, kā norādīts 4. attēlā. Āķi var
pagriezt par 360 grādiem.
APKOPE
Šis DEWALT darba lukturis ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
SIKSNAS ĀĶIS (PAPILDPIEDERUMS) (5. ATT.)
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
12
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pārbaudiet, vai
skrūve, ar ko piestiprināts siksnas
āķis, ir cieši pievilkta.
SVARĪGI! Piestiprinot vai nomainot siksnas āķi
(h), izmantojiet vienīgi komplektācijā iekļauto
skrūvi (g). Cieši pievelciet skrūvi.
Lai darba lukturi varētu lietot gan ar labo, gan
kreiso roku, siksnas āķi (h) var piestiprināt
instrumentam vai nu vienā, vai otrā pusē,
izmantojot vienīgi komplektācijā iekļauto skrūvi
(g). Tāpat āķi var pavisam noņemt nost no darba
luktura, ja tas nav vajadzīgs.
Lai noņemtu siksnas āķi, izskrūvējiet skrūvi (g),
ar ko tas ir piestiprināts, tad piestipriniet āķi
instrumenta otrā pusē. Cieši pievelciet skrūvi.
LATVIEŠU
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi
nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori
tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ РАБОЧАЯ
ПОДСВЕТКА DCL050
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение Впостоянного тока
Тип
Тип аккумулятора
Вес (без аккумуляторной
батареи)
кг
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение Впост. тока
Емкость
Aч
Вес кг
0,64
DCL050
18
1
ионно литиевый
0,68
DCB180
DCB181
Литий ионный Литий ионный
18
18
3,0
1,5
0,35
Аккумуляторная батарея DCB182
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока 18
Емкость
Aч
4,0
Вес
кг
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Сетевое напряжение Вперем. тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное
время
мин.
25
30
40
зарядки
(1,3 Aч)
(1,5 Aч)
(2,0 Aч)
аккумуляторных батарей
55
70
(3,0 Aч)
(4,0 Aч)
Вес
кг
0,49
Предохранители
Европа
230 В, инструменты
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты
3 Ампер в вилке
14
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травмеили
смертельному исходу в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая, в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности, может
привести к серьезной травме
или смертельному исходу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности может стать
причиной травм средней или
легкой степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
ВНИМАНИЕ!
• НЕ смотрите на источник
света.
• НЕ используйте оптические
инструменты, чтобы
смотреть на источник света.
• НЕ направляйте свет в глаза.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПОДСВЕТКИ
И УХОД ЗА НЕЙ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование
зарядного устройства определенного
типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b) Используйте для подсветки
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и возгорания.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов,
которые могут вызывать
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов батареи может
привести к возгоранию или получению
ожогов.
d) При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании электролита
в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание рабочей подсветки
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность подсветки
Дополнительные правила
техники безопасности для
рабочей подстветки
ВНИМАНИЕ: Огнеопасно.
Не используйте светильник
или зарядное устройство
возле горючих жидкостей или
в загазованной или взрывоопасной
атмосфере. Внутренние искры
могут привести к воспламенению
паров и травмированию людей.
• Не подвергайте светильник или
зарядное устройство воздействию воды
или влаги. Не подвергайте светильник
воздействию снега или дождя.
• Не мойте светильник или зарядное
устройство водой и не допускайте
попадания воды внутрь светильника или
зарядного устройства. Не погружайте
светильник в воду ни в коем случае.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
подсветку таким образом, чтобы
кто-либо мог намеренно или
ненамеренно смотреть прямо
на свет. Это может привести
к серьезным повреждениям глаз.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
светильник не используется,
положите его в сторону на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Опасное оптическое излучение.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм
следует использовать только
аккумуляторные батареи DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
16
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
на улице. Использования шнура питания,
предназначенного для использования вне
помещения, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт
инструмента. Неправильная сборка
может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного
случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 работает
с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В,
14,4 в и 18 В (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 и DCB185).
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (d) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
x
неисправность аккумулятора или
зарядного устройства
проблемы с сетью
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в аккумулятор,
с целью установить их в зарядное
устройство, к которому они не
подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
18
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза, необходимо
промыть открытые глаза проточной
водой в течение 15 минут или до тех
РУССКИЙ ЯЗЫК
пор, пока не пройдет раздражение. При
необходимости обращения к врачу, может
пригодиться следующая информация:
электролит представляет собой
смесь жидких органических углекислых
и литиевых солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
При транспортировке аккумуляторных батарей
может произойти возгорание, если терминалы
аккумуляторов случайно будут замкнуты
электропроводящими материалами. При
транспортировке аккумуляторных батарей
убедитесь в том, что терминалы защищены
и хорошо изолированы от материалов, контакт
с которыми может привести к короткому
замыканию.
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Транспортировка
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила
перевозки опасных грузов, Международные
правила перевозки опасных грузов
морским путем (IMDG), и Европейское
соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ADR). Ионнолитиевые элементы и аккумуляторы были
протестированы в соответствии с разделом
38,3 Рекомендаций ООН по транспортировке
опасных грузов Руководства по тестами
и критериям.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку являются
опасными материала Класса 9. В целом, два
случая, когда требуется отправка Класса 9,
это:
DCF650 работает от батареи на 18 В.
Можно использовать аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 или DCB185.
Подробную информацию см. в Технических
характеристиках.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
1. Авиаперевозка более 2 литий ионных
аккумуляторных батарей DEWALT, если
в упаковке находятся только аккумуляторы
(без инструментов), и
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
Чтобы узнать время зарядки,
см.Tехнические характеристики.
В комплектацию входит:
1 Светодиодная подсветка
1 Руководство по эксплуатации
100%
100%
Зарядка батареи.
Батарея заряжена.
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1, 5)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
светильника или какой-либо их
части. Это может привести
к повреждению или травме.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
a. Выключатель
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
d. Аккумуляторная батарея
b. Крючок
c. Поворотная головка
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на зарядных
устройствах DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
20
e. Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
f. Сборка крышки линзы
g. Переставляемый крючок для ремня
h. Крючое для ремня (дополнительный
аксессуар)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Эта подсветка являются профессиональным
инструментом.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
РУССКИЙ ЯЗЫК
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому не
требуется заземления при работе с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля должно
составлять 1 мм 2 ; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТОЛЬКО
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВАDeWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
травмы никогда не нажимайте
кнопку снятия аккумулятора, не
снимая аккумулятор. Нажатие
на кнопку снятия аккумулятора
без снятия аккумулятора может
привести к неожиданному
повреждению аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен. Освещение может
без предупреждения отключиться если
аккумулятор полностью разрядится.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 3).
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку извлечения батареи (e)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного руководства,
посвященном зарядному устройству.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
Курковый переключатель
(Рис. 1)
На рабочей подсветке есть настройка силы
луча. Нажав на переключатель (a) один раз
вы включите дальний свет, два раза- ближний
свет, а три раза- выключите подсветку.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Индикатор заряда
аккумулятора
Когда аккумулятор разряжается, начнет мигать
сигнальный индикатор и затем яркость подсветки
уменьшится. Это будет повторяться до тех пор,
пока аккумулятор не разрядится полностью.
Поворотная головка (рис. 1)
Поворотная головка вращается в девяти
положениях в диапазоне от 0°до 144°.
Удержание и направление
рабочей подсветки(рис. 1, 4)
предупреждение: Вешая
светильник на ремень или крючок,
следите за тем, чтобы она не
тряслась. Не вешайте светильник
на электропровода или что-то,
что представляет опасность.
В противном случае, это может
привести к травме или порче
имущества.
предупреждение: Для
светодиодного светильника
используйте только специальные
крючки и крепление на ремне.
Крючки и крепление на
ремне не предназначены для
удерживания дополнительного
веса. Во избежании повреждения
светильника не прикрепляйте и не
вешайте на крючки ничего лишнего.
предупреждение: Не используйте
крючки для крепления на ремне
или петли для того, чтобы
дотянуться до чего-либо или
в качестве страховки в каких-либо
ситуациях.
КРЮЧОК (РИС. 1, 4)
Телескопический крючок (b) вытягивается из
поворотной головки (c). Крючок фиксируется
на месте когда он полностью сложен или
полностью вытянут, как показано на Рисунке
4. Крючок вращается на 360 градусов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш светильник DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
22
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от сети питания.
Грязь и жир можно удалить
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью тряпки или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или чистящие
растворы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В
СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРОМЕ
DeWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять опасность.
Во избежание травм следует
использовать для данного
инструмента только ту оснастку,
что рекомендуется компанией
DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
РЕМЕННЫЙ КРЮЧОК (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АКСЕССУАР, РИС. 5)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезной травмы,
убедитесь в том, что винт
крепления крючка на ремне хорошо
закреплен.
ВАЖНО: Прикрепляя или меняя крючок
на ремне используйте только входящий
в комплектацию винт (g). Убедитесь
в надежности закрепления винта.
Крючок ремня (h) можно закрепить с любой
стороны инструмента и только предлагаемым
винтом (g), как удобнее пользователю, правша
он или левша. Если крюк не нужен, его можно
снять со светильника.
Чтобы переместить крючок ремня или
защелку бита, отвинтите винт (g), который
удерживает его на месте, потом соберите
заново с другой стороны. Убедитесь
в надежности закрепления винта.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею с длительным
сроком эксплуатации необходимо перезаряжать,
когда она перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00240580 - 14-07-2014
23
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising