DCL050 | DeWalt DCL050 WORKLIGHT instruction manual

509212 - 65 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCL050
Rysunek 1
b
c
f
a
e
d
Rysunek 3
Rysunek 2
d
2
e
Rysunek 4
b
Rysunek 5
g
h
3
AKUMULATOROWA DIODOWA LAMPA
ROBOCZA DCL050
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie lampy roboczej
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych urządzeń.
Dane techniczne
DCL050
18
1
Li-Ion
Napięcie
VGS
Typ
Rodzaj akumulatora
Masa (bez
akumulatora)
kg
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
V
Pojemność
Ah
Masa
kg
Akumulator
DCB182
Rodzaj akumulatora
Li-Ion
Napięcie
VDC
18
Pojemność
Ah
4,0
Masa
kg
0,61
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
0,68
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Ładowarka
DCB105
Napięcie sieciowe VWS
230 V
Rodzaj akumulatora
Li-Ion
Przybliżony
min
25
30
40
czas
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
ładowania
55
70
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Masa
kg
0,49
Amperaż bezpiecznika
Urządzenia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich
lub średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
4
OSTRZEŻENIE!
• NIE patrz bezpośrednio w źródło
światła.
• NIE patrz bezpośrednio w źródło
światła przez przyrządy optyczne.
• NIE kieruj światła w oczy innych
osób.
OBSŁUGA I KONSERWACJA AKUMULATORÓW
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju urządzenia.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może
spowodować oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
SERWIS
a) Naprawy urządzenia mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy lamp
roboczych
OSTRZEŻENIE:
NIEBEZPIECZEŃSTWO pożaru. Nie
używaj lampy roboczej ani ładowarki
w pobliżu palnych cieczy lub
gazów ani w obszarze zagrożonym
wybuchem. Iskry mogą zapalić gazy,
co grozi doznaniem urazu.
• Nie wystawiaj lampy na działanie wilgoci,
deszczu i śniegu.
• Nie czyść lampy wodą i uważaj, by jakaś
ciecz nie przedostała się do wnętrza
obudowy. Nigdy nie zanurzaj lampy
w wodzie.
OSTRZEŻENIE: nie ustawiaj
lampy w pozycji, w której można
niespodziewanie lub specjalnie
spojrzeć w promień światła. Może to
prowadzić do poważnych obrażeń
oczu.
UWAGA: Gdy lampa nie jest
używana, odłóż ją na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się lub
zrzucenia na lampy na podłogę.
Niektóre urządzenia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
Oznaczenia na lampie
Na lampie umieszczono następujące piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Nie patrz bezpośrednio w źródło
światła
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
jest wytłoczone na obudowie, w miejscu
złączenia narzędzia i akumulatora.
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
akumulatorowych
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy ładowarki DCB105.
5
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i zasilanym urządzeniu.
OSTRZEŻENIE:
NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem elektrycznym. Uważaj, by
do ładowarki nie dostała się jakaś
ciecz, ponieważ grozi to porażeniem
prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
się przegrzać i pęknąć, co niechybnie
grozi doznaniem urazu ciała i szkód
rzeczowych. Nigdy nie ładuj baterii.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom
bawić się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia
kontaktów przyłączonej do sieci
ładowarki przez obce, przewodzące
materiały, jak np. pył szlifierski,
wióry metalowe, wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
6
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Jeżeli ładowarka pracuje na zewnątrz
pomieszczeń, powinno być to miejsce
suche a przedłużacz przystosowany do
pracy na zewnątrz. Zastosowanie takiego
przedłużacza zmniejsza niebezpieczeństwo
porażenia prądem.
• Nie stawiaj żadnych przedmiotów na
ładowarce oraz nie stawiaj jej na miękkiej
powierzchni. Może to powodować
zasłonięcie szczelin wentylacyjnych
w ładowarce. Trzymaj ładowarkę z dala od
źródeł ciepła. Jest ona wyposażona w szczeliny
wentylacyjne na górze i na dole obudowy.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką - uszkodzone
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy. Nieprawidłowe
złożenie może doprowadzić do pożaru bądź
niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych urazów
na skutek porażenia prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjalistę.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła
prądu o innym napięciu, chyba że jest to
ładowarka samochodowa.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB105 służy do ładowania
akumulatorów o napięciu: 10,8V, 14,4V i 18V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
i DCB185).
Ta ładowarka nie wymaga żadnych regulacji
i została tak skonstruowana, by jej obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator
jest teraz całkowicie naładowany i w każdej
chwili można go wyjąć lub pozostawić
w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe osiągają
maksymalną sprawność i żywotność, gdy przed
pierwszym użyciem całkowicie się je naładuje.
Wskazania stanów pracy
ładowarki
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów pracy ładowarki w trakcie ładowania.
Stan pracy ładowarki
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie
naładowany
Przerwanie ładowania w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
x
Problem z akumulatorem
lub ładowarką
Problem z zasilaniem
Ta ładowarka nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów. Ładowarka wykazuje uszkodzony
akumulator poprzez brak świecenia lub
sygnalizowanie usterki.
WSKAZÓWKA: może to również wskazywać na
problem z ładowarką.
Jeśli ładowarka wskazuje na problem,
należy przekazać ją razem z akumulatorem
do sprawdzenia w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie się
wyłącza, a następnie znów załącza, gdy osiągnie
on odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma
na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatora. W czasie tej przerwy
czerwona lampka kontrolna ładowania najpierw
miga powoli, a następnie szybko.
Narzędzia XR litowo-jonowe zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
lub głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
urządzenie automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator do ładowarki aż do
pełnego naładowania.
Zimny akumulator ładuje się z prędkością
zmniejszoną o połowę niż akumulator ciepły.
Akumulator będzie się ładować z niewielką
prędkością podczas całego przebiegu ładowania
i nie przyspieszy nawet po nagrzaniu się
akumulatora.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
pyły lub pary mogą się zapalić.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora
do ładowarki. Nie dokonuj żadnych
przeróbek akumulatora, by dopasować go
do innej ładowarki. Takie postępowanie
grozi pęknięciem akumulatora
i doznaniem poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
7
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Urządzenia i akumulatora nigdy nie
składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 °C (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
• Aby osiągnąć najlepsze rezultaty akumulator
powinien zostać naładowany w pełni przed
zastosowaniem.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj, by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie
jest używana, odłóż je na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
występuje ryzyko potknięcia się
ani zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre elektronarzędzia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
8
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Transport
Akumulatory DEWALT spełniają wszystkie
przepisy dotyczące transportu niebezpiecznych
towarów wymagane przez normy przemysłowe
i prawne, a zwłaszcza przez odnośne wytyczne
Unii Europejskiej, przepisy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Transportu Lotniczego
(IATA), rozporządzenie o materiałach
niebezpiecznych w transporcie morskim (IMDG)
i europejską umowę o drogowym transporcie
międzynarodowym materiałów niebezpiecznych
(ADR). Ogniwa i akumulatory litowo-jonowe
zostały przetestowane zgodnie z punktem
38.3 „Wytycznych Narodów Zjednoczonych
do transportu materiałów niebezpiecznych,
instrukcje kontroli i kryteria”.
W większości przypadków transportowane
akumulatory DEWALT nie należą do
całkowicie uregulowanych prawnie materiałów
niebezpiecznych klasy 9. Ogólnie rzecz biorąc
występują dwa przypadki, w których jest
konieczny transport zgodny z ustaleniami klasy 9:
1. Transport lotniczy więcej niż dwóch
akumulatorów litowo-jonowych DEWALT, gdy
przesyłka zawiera tylko same akumulatory
(bez narzędzi), i
2. Każda przesyłka, która zawiera
akumulator litowo-jonowy o energii ponad
100 watogodzin (Wh). Na wszystkich
opakowaniach akumulatorów litowojonowych jest podana wartość energii
w watogodzinach (Wh).
Niezależnie od tego, czy przesyłka zawierająca
akumulatory litowo-jonowe podlega odnośnym
przepisom czy też nie, nadawca ma obowiązek
poinformowania się o aktualnych przepisach
dotyczących opakowania, etykietowania/
znakowania i dokumentacji.
Przy transporcie akumulatorów istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru na skutek
niezamierzonego zwarcia biegunów akumulatora.
Przy przesyłaniu akumulatorów ich bieguny
muszą być tak zabezpieczone i zaizolowane,
by nie mogły zostać zwarte przez metalowe
przedmioty.
Informacje zawarte w tym rozdziale
instrukcji zostały podane w dobrej wierze
i z przekonaniem, że były dokładne w chwili
tworzenia dokumentu. Pomimo to nie możemy
udzielić wyraźnych ani dorozumianych gwarancji.
To na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność
za upewnienie się, czy jego działania są zgodne
z obowiązującymi przepisami.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCL050 jest zasilany z akumulatora
o napięciu 18 V.
Zastosowane mogą być akumulatory DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 lub DCB185. Więcej
informacji w punkcie Dane techniczne.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej
składowane, wybierz chłodne, suche miejsce
poza ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Akumulator jest uszkodzony
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Natychmiast wymień uszkodzone kable
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych
Akumulator zutylizuj zgodnie
z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 diodowa lampa robocza
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Czas ładowania podano w p. Dane
techniczne.
100%
Akumulator jest ładowany
100%
Akumulator jest całkowicie naładowany
1 instrukcja obsługi
1 rysunek złożeniowy
WSKAZÓWKA: W modelach serii N
akumulatory, ładowarki i kuferki transportowe nie
należą do zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy lampa i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
9
Opis (rys. 1, 5)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w urządzeniu ani
jego elementach, by nie narażać się
na zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
a. Wyłącznik
b. Hak
c. Obrotowa głowica
d. Akumulator
e. Przycisk zwalniający akumulatora
f. Osłona obiektywu
g. Śruba do paska na hak
h. Pasek na hak (opcjonalnie)
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Lampa została wyprodukowana w celu
profesjonalnego użytku.
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać urządzenia.
Osoby niedoświadczone mogą jej używać tylko
pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To
samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Produkt jest przystosowany do zasilania prądem
o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
wyrobu. Upewnij się też, czy napięcie zasilania
ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w serwisie firmy DEWALT.
10
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
urządzenie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora z urządzenia
(rys. 3)
OSTRZEŻENIE: aby zredukować
niebezpieczeństwo obrażeń
nie naciskaj nigdy przycisku
zwalniającego bez wyjęcia
akumulatora. W przeciwnym razie
akumulator może nieoczekiwanie
wypaść po naciśnięciu przycisku.
WSKAZÓWKA: aby osiągnąć najlepsze wyniki
akumulator powinien być w pełni naładowany.
Lampa załącza się gdy akumulator jest w pełni
naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator odpowiednio względem
rękojeści (rys.2)
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia i sprawdź, czy jest dobrze
zamocowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (e) i silnie
wyciągnij akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarki”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Wyłącznik (rys. 1)
Lampa robocza może być ustawiona na silny lub
słaby strumień światła.
By załączyć latarkę, naciśnij wyłącznik (a) raz,
aby uzyskać silny strumień światła, dwukrotnie na
słabsze oświetlenie i trzykrotnie aby lampę wyłączyć.
Wskaźnik stanu baterii
Jeżeli bateria jest prawie w pełni rozładowana
latarka miga dwukrotnie i jasność spada poniżej
normalnego poziomu. Ten cykl powtarza się, aż
bateria rozładuje się całkowicie.
Obrotowa głowica (rys.1)
Ruchoma głowica jest nastawialna w 9 pozycjach
od 0°-144°.
Transportowanie i zawieszanie
lampy (rys.1, 4)
UWAGA: jeżeli lampa wisi na pasku
lub na haku, nie kołysz lampą lub
przedmiotem na którym wisi. Nie
wieszaj nigdy lampy na przewodach
elektrycznych lub podobnych
przedmiotach. Może to prowadzić do
obrażeń lub uszkodzeń.
UWAGA: używaj paska na hak lub
haka do zawieszania lampy roboczej.
Pasek oraz hak nie są konstruowane
dla dodatkowego obciążenia. Niczego
nie mocuj i zawieszaj na lampie,
aby nie powstało niebezpieczeństwo
przerwania.
UWAGA: w żadnym wypadku nie
używaj paska lub pętli aby cokolwiek
jeszcze chwytać lub podpierać własny
ciężar.
HAK DO ZAWIESZENIA (RYS.1,4)
Teleskopowy hak do zawieszenia lampy (b)
wysuwa się z głowicy obrotowej (c). Hak zablokuje
się, jeśli jest całkowicie wyciągnięty lub wsunięty,
jak na rysunku 4. Hak można obracać o 360°.
KONSERWACJA
Lampa robocza DEWALT odznaczaj się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub naprawy
wyłącz ładowarkę i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Ładowarka i akumulator nie wymagają
konserwacji. We wnętrzu nie ma żadnych
elementów podlegających konserwacji przez
użytkownika.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE:
NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem elektrycznym. Przed
czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki
usuwaj szmatą lub miękką
szczoteczką (nie metalową).
Nie używaj do tego celu wody ani
żadnych rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego narzędzia, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dystrybutora handlowego.
11
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
W żadnym wypadku nie wyrzucaj
akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
zst00240575 - 27-08-2014
12
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/12
Podpis
Download PDF

advertising