DCF889 | DeWalt DCF889 IMPACT WRENCH Type 2 instruction manual

372001 - 86 EST
DCF889
DCF889H
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
16
Joonis 1 / Рисунок 1
c
b
a
d
g
e
f
Joonis 2 / Рисунок 2
c
h
DCF889
c
i
DCF889H
3
Joonis 4 / Рисунок 4
Joonis 3 / Рисунок 3
f
f
e
Joonis 5 / Рисунок 5
j
4
Joonis 6 / Рисунок 6
EESTI KEEL
JUHTMETA LÖÖKVÕTI
DCF889, DCF889H
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTIST ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Aku tüüp
Koormuseta kiirus
Löögikiirus
Max pingutusmoment
Kaal (patareideta)
min-1
min-1
Nm
kg
DCF889, DCF889H
18
2
Li-Ion
0–1500
0–2300
540
2,5
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
107
3
VDC
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuute
eelhindamisel.
HOIATUS: Märgitud vibratsiooni
mõju kehtib tööriista tavakasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Vibratsioonitugevus ah kinnitite löökpingutuseks
tööriista maksimaalsel võimsusel
ah =
m/s²
15,0
Määramatus K =
m/s²
2,7
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Kaal
VDC
Ah
kg
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Ligikaudne laadimisaeg
min
Mass
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
30
(1,5 Ah aku)
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah aku)
0,49
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah aku)
5
EESTI KEEL
Kaitsmed
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
230 V tööriistad 10 amprit, vooluvõrk
230 V tööriist
3 amprit, pistikus
Definitsioonid: Ohutusnõuded
Järgmised määratlused kirjeldavad iga märksõna
olulisust. Palun lugege juhendit ja pöörake
tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCF889, DCF889H
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele
2004/108/EÜ ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks
palun kontakteeruge DEWALTIGA allpool asuval
aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
6
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
26.09.13
HOIATUS: Vähendamaks vigastusriski lugege tähelepanelikult
instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapter-pistikut. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
EESTI KEEL
d)
e)
f)
Ärge vigastage toitekaablit. Ärge
kunagi kasutage seadme toitekaablit
selle kandmiseks, tõmbamiseks või
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli,
teravate nurkade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvaklapid
vähendavad õigetes tingimustes
kasutades isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti
võib tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Säilitage pidevalt
korralik toetuspind ja tasakaal. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate
osade vahele.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist,
on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Need ettevaatusabinõud vähendavad
elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
d) Hoidke kasutusel mitteolevaid
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada
inimestel, kes tööriista ei tunne või
pole lugenud seda kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista
tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida.
Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud, teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine muuks
kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja
poolt heaks kiidetud laadijat. Ühele
akule sobiv laadija võib teise aku
laadimisel põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage elektritööriistu ainult
konkreetsete akudega. Teist tüüpi akude
7
EESTI KEEL
c)
d)
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohu.
Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel. Aku
klemmide lühistamine võib põhjustada
põletusi ja tulekahju.
Valedes tingimustes võib akust
lekkida vedelikke. Vältige nendega
kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute
korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Löökmutrivõtme täiendavad
ohutuseeskirjad
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
pinguti võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtme
kokkupuude pingutiga võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda
kasutajale elektrilöögi.
• Kasutage klambreid või muud viisi,
et töödetail kindlalt fikseerida ja seda
toetada. Kui hoiate töödetaili käsitsi või
keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on trükitud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näide:
2013 XX XX
Tootmisaasta
Kõikide akulaadijate täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES:
Kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
käitamisjuhised akulaadijatele DCB105.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja
seadme märgistele.
HOIATUS: Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
• Kandke kaitseprille või muid
silmakaitsmeid. Vasardamine ja puurimine
põhjustavad osakeste lendamist. Lendavad
osakesed võivad põhjustada jäädavaid
silmavigastusi.
ETTEVAATUST: Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTI akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja varalist kahju.
• Terad ja tööriistad muutuvad töötamise
ajal kuumaks. Kandke nende puudutamisel
kindaid.
ETTEVAATUST: Lapsi tuleb jälgida,
et nad ei mängiks seadmega.
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Tööriista põhjustatav vibratsioon võib
kahjustada teie käsi ja käsivarsi. Kasutage
kindaid vibratsiooni pehmendamiseks, samuti
tehke korrapäraseid puhkepause.
Muud ohud
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele, ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
8
– Kuulmiskahjustused.
MÄRKUS: Kui laadija on ühendatud
vooluvõrguga, võib metallist võõrkeha
kokkupuude laadimisklemmidega
tekitada lühiühenduse. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
EESTI KEEL
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Seadme aku ja laadija on mõeldud
koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTI
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on mõeldud kasutamiseks
tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.
Ärge üritage seda kasutada mõnel teisel
pingetugevusel. See ei kehti autolaadija
kohta.
• Laadija ei tohi jääda lume alla ega vihma
kätte.
• Laaduri eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja tõmmates
seda laadurist, mitte toitekaablist.
See vähendab elektripistiku ja toitekaabli
vigastamise ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikenduskaablit, kui see ei
ole vältimatult vajalik. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
• Kui kasutate laadijat välitingimustes,
hoidke seda kuivas kohas ja kasutage
sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse
sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija peal ja külgedel. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel
või pistik on saanud kahjustada. Sellisel
juhul laske need esimesel võimalusel välja
vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui seda
tuleb hooldada või remontida. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab
tootja, tema esindaja või muu sarnane
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Aku eemaldamine ei vähenda seda
ohtu.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadija DCB105 kasutab 10,8 V,
14,4 V ja18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
ja DCB182) akusid.
See laadija ei vaja seadistamist ning see on
loodud nii, et kasutamine oleks võimalikult lihtne.
Laadimisprotseduur (joon. 3)
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobiva 230 V pistikupesaga.
2. Asetage aku (f) laadijasse; veenduge, et aku
on laadijasse korralikult paigaldatud. Punane
märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis
näitab, et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS: Selleks, et tagada liitium-ioonakude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige
akud täielikult enne esmast kasutamist.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku
laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
––
täielikult laetud
–––––––––––––––––
––
––
––
kuuma/külma aku
x
viivitusaeg
–– • –– • –– • –– •
aku või laadija tõrge
••••••••••••
tõrge toitekaablis
•• •• •• •• •• ••
Laadija ei lae vigast akut. Laadija viitab vigasele
akule märgutule mittesüttimisega, probleemse
aku või vilkumismustri kuvamisega.
MÄRKUS: See võib viidata ka laadija tõrkele.
Kui laadija viitab tõrkele, viige aku ja laadija
testimiseks volitatud hooldustöökotta.
9
EESTI KEEL
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või
liiga kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg,
mis ei lase laadimist alustada enne, kui
aku temperatuur on jõudnud sobivasse
vahemikku. Seejärel lülitub laadija automaatselt
laadimisrežiimi. See funktsioon aitab tagada aku
maksimaalse eluea.
XR-seeria liitium-ioonakuga tööriist on
sisseehitatud elektroonilise kaitsesüsteemiga
(Electronic Protection System), mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täieliku
tühjakslaadimise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake, kuni see on
täielikult laetud.
Külma aku laadimiskiirus on umbes pool
normaaltemperatuuril oleva aku laadimiskiirusest.
Aku laeb madalama kiirusega kogu laadimistsükli
vältel, seda isegi siis, kui aku temperatuur tõuseb
normaaltemperatuurile.
Kõikide akude täiendavad ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut, siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja laadija kasutamist lugege allpool toodud
ohutusjuhiseid; seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akut ega kasutage seda
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Aku sisestamine või
eemaldamine laadijast võib süüdata tolmu
või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga.
Ärge modifitseerige akut, et sobitada
seda mittesobivasse laadijasse; aku
võib puruneda ja põhjustada tõsiseid
kehavigastusi.
• Laadige akupatareisid vaid heaks kiidetud
DEWALTI laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoiustage või kasutage akut ja
tööriista keskkondades mille temperatuur
võib kerkida üle 40 ˚C (105 °F) (nt suvisel
ajal kuuris või metallhoones).
• Parima tulemuse saavutamiseks veenduge
10
enne aku kasutamist, et see oleks täis
laetud.
HOIATUS: Ärge üritage akut
kunagi avada. Kui aku korpus on
mõranenud või saanud kahjustada,
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge lömastage, kukutage maga
ega kahjustage akut. Ärge kasutage
akut või laadijat, kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha,
sellest on üle sõidetud või see on
saanud ükskõik milliseid kahjustusi
(nt läbistatud naelaga, löödud
haamriga, astutud peale). Tagajärjeks
võib olla elektrišokk või elektrilöök.
Kahjustada saanud akud peab
tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis aku peal, kuid neid on
lihtne ümber ajada.
LIITIUM-IOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja
materjalid.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni,
kuni ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi
osutub tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid
koosnevad orgaanilisest vedelast
karbonaadist ja liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske
õhk. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti
poole.
HOIATUS: Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Akupatarei
AKU TÜÜP
DCF889 ja DCF889H töötavad 18-voldise akuga.
Kasutada võib DCB180, DCB181 või DCB182
akupatareisid. Lisainformatsiooniks vt Tehnilised
andmed.
EESTI KEEL
Hoiustussoovitused
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage
akut toatemperatuuril.
Ärge süütage akupatareid.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
asetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
Laadib Li-Ion akupatareisid.
Laadimisaega vaadaketehnilistest
andmetest.
MÄRKUS: Hoiustada ei tohiks täiesti tühje
akusid. Enne kasutamist peab akut laadima.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadur varustatud järgmiste märgistega.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Löökvõti
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
1 Laadija
2 Akud
1 Varustuse kast
Aku laeb.
Aku on täis laetud.
x
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
MÄRKUS: N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid, laadijaid ega tööriistakaste.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
Aku või laadija tõrge.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Tõrge toitekaablis.
Kirjeldus (joonis 1, 2)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
Kasutage ainult DEWALTI akusid.
Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada isikuvigastusi ja kahjusid.
Vältige kokkupuudet veega.
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
Laadige ainult temperatuurivahemikus
4 °C kuni 40 °C.
a. Päästiklüliti
b. Pöörlemissuuna nupp
c. Õgvend
d. Põhikäepide
e. Akuvabastusnupp
f. Akupatarei
g. Töötuli
h. Arretiir (DCF889)
i. Klamber (DCF889H)
j. Energiataseme näidik (joonis 5)
11
EESTI KEEL
KASUTUSOTSTARVE
See löökvõti on mõeldud professionaalseks
löökkinnitamiseks. Löökfunktsioon muudab
tööriista eriti kasulikuks kinnitite keeramiseks
puitu, metalli või betooni.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
See löökvõti on professionaalne elektritööriist.
ÄRGE laske lastel selle tööriistaga kokku
puutuda. Kogenematute kasutajate puhul on
vajalik juhendamine.
• See seade/tööriist pole mõeldud
kasutamiseks isikute (k.a lapsed) poolt,
kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne
või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik on
andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet. Lapsi ei tohiks
jätta järelvalveta, et välistada tööriistaga
mängimine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et
akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele. Samuti veenduge, et laadija pinge
vastab elektrivõrgu pingele.
Teie DEWALTI laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTI
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
12
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Kasutage
heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Juhtme miinimumsuurus on 1 mm2;
maksimumpikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTI
akusid ja laadijaid.
Aku sisestamine tööriista ja
sellest eemaldamine (joonis 4)
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada, pöörlemissuuna nupp
lukustada ja/või aku seadme
küljest ära võtta. Tahtmatu
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
MÄRKUS: Veenduge, et aku (f) on täis laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage aku (f) tööriista käepidemes
asuvate juhikutega (joon. 4).
2. Libistage see käepidemesse ning veenduge,
et aku on lukustunud oma kohale ning ei liigu
paigast.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage aku vabastusnuppu (e) ja tõmmake
aku tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse, nagu on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
ENERGIATASEME NÄIDIKUGA AKUD
(JOON. 5)
Mõned DEWALTi akud on varustatud
energiataseme näidikuga; see koosneb kolmest
LED-märgutulest, mis näitavad aku energiataset.
EESTI KEEL
Energiataseme kontrollimiseks vajutage ja
hoidke energiataseme näidiku nuppu (j). Kolme
LED-märgutule kombinatsioon süttib ning see
näitab aku energiataset. Kui energiatase on alla
kasutuspiiri, siis näidik ei sütti ning akut peab
laadima.
MÄRKUS: Energiataseme näidik on mõeldud
ainult aku energiataseme kontrollimiseks. See
ei näita tööriista funktsionaalsust ning see
sõltub toote komponentidest, temperatuurist ja
teostatavast tööst.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja kohalduvaid
eeskirju.
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada, pöörlemissuuna nupp
lukustada ja/või aku seadme
küljest ära võtta. Tahtmatu
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Õige käte asend (joon. 1, 6)
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle äkilisi liikumisi.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi oleks
peakäepidemel (d).
Kiirusregulaatori lüliti
(joonis 1)
Tööriista sisselülitamiseks vajutage käivituslülitit
(a). Tööriista väljalülitamiseks vabastage
käivituslüliti. Teie tööriist on varustatud piduriga.
Õgvend seiskub kui päästiklüliti on vabastatud.
Kiirusregulaatori lüliti võimaldab valida igaks
tööks parima kiiruse. Mida rohkem päästikut
vajutate, seda kiiremini tööriist töötab. Tööriista
maksimaalse eluea tagamiseks kasutage
kiirusregulaatorit ainult töö alustamisel.
MÄRKUS: Kiiruse pidev reguleerimine pole
soovitatav. See võib lülitit kahjustada ning
seetõttu peaks seda vältima.
Pöörlemissuuna juhtnupp
(joon. 1)
Pöörlemissuuna juhtnupp (b) määrab pöörlemise
suuna ja toimib ka lukustusnupuna.
Päripöörlemise valimiseks vabastage päästiklüliti
ja vajutage pöörlemissuuna nupp tööriista
paremale küljele.
Vastupöörlemise valimiseks vabastage
päästiklüliti ja vajutage pöörlemissuuna nupp
tööriista vasakule küljele.
Keskasendis lukustab juhtnupp tööriista
väljalülitatud asendisse. Juhtnupu asendi
muutmisel veenduge, et päästik on vabastatud.
MÄRKUS: Esmakordsel tööriista käivitamisel
pärast pöörlemissuuna vahetust, võite kuulda
käivitamisel klõpsatust. See on tavaline ja ei viita
tõrkele.
Töötuli (joon. 1)
Tööriista jala juures on töötuli (g). See töötuli
aktiveeritakse, kui päästiklüliti on alla vajutatud.
Päästiku vabastamisel põlevad töötuled veel
20 sekundit.
MÄRKUS: Töötuli vahetu tööpinna
valgustamiseks ning see pole mõeldud
taskulambina kasutamiseks.
Õgvend (joonis 2)
HOIATUS: Kasutage vaid löögijõuga
tarvikuid. Muud tüüpi tarvikud võivad
puruneda ja põhjustada ohtliku
olukorra. Enne kasutamist kontrollige
tarvikut ja veenduge, et neis poleks
mõrasid.
ETTEVAATUST: Vaadake
õgvend, arretiir ja klambrid üle
enne kasutamist. Puuduvad või
kahjustunud osad tuleb enne
kasutamist välja vahetada.
Enne tarvikute vahetamist viige lüliti lukustatud
(keskmisse) asendisse või eemaldage aku.
ARRETIIRIGA ÕGVENDI (JOON. 2)
Tarviku paigaldamiseks õgvendile joondage
tarviku küljel olev ava õgvendil (c) asuva
arretiiriga (h). Vajutage tarvikule, kuni arretiir
kinnitub avas. Tarvik paigaldamiseks võib olla
tarvis vajutada arretiir alla.
13
EESTI KEEL
Tarviku eemaldamiseks vajutage arretiir läbi ava
ja eemaldage tarvik.
KLAMBRIGA ÕGVEND (JOONIS 3)
DCF889H
Tarviku kinnitamiseks klambriga õgvendile,
suruge tarvik tugevalt õgvendile (c). Klamber (i)
surutakse kokku ning tarvik saab peale libiseda.
Pärast tarviku paigaldamist hoiab klamber
tarvikut kinni.
Tarviku eemaldamiseks haarake sellest kinni ja
tõmmake see ära
Kasutamine
Teie lööktööriista maksimaalne pingutusmoment
on järgnev:
Kat #
DCF889
DCF889H
Nm
540
540
Ft.-Lbs.
400
400
In.-Lbs.
4800
4800
HOIATUS: Veenduge, et kinniti ja/
või süsteem talub tööriista poolt
loodavat pingutusmomenti. Liigne
pingutusmoment võib põhjustada
purunemist ja võimalikke
kehavigastusi.
HOOLDUS
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada, pöörlemissuuna nupp
lukustada ja/või aku seadme
küljest ära võtta. Tahtmatu
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust. Nende sees pole
hooldust vajavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
1. Asetage tarvik kinniti pea peale. Hoidke
tööriist ja kinniti sirgelt ühel joonel.
2. Masina käitamiseks vajutage lülitit.
Töö seiskamiseks vabastage lüliti.
Kontrollige pöördemomenti alati
momendimõõtevõtmega, sest kinnikeeramise
pöördemomenti mõjutab palju tegureid,
sealhulgas järgmised.
14
•
Pinge: Madal pinge peagi tühjaks saava
aku tõttu vähendab kinnikeeramise
pöördemomenti.
•
Tarviku suurus: Vale suurusega tarviku
kasutamine vähendab kinnikeeramise
pöördemomenti.
•
Poldi suurus: Suurema läbimõõduga
poldid vajavad suuremat pingutusmomenti.
Pingutusmoment sõltub ka pikkusest,
klassist ja pingutuskoefitsiendist.
•
Polt: Veenduge, et keermed on vabad
roostest ja jäärmetest; see tagab õige
pingutusmomendi.
•
Materjal: Materjal mõjutab
pingutusmomenti.
•
Kinnitusaeg: Kinnitamisele kuluv pikem
aeg tõstab pingutusmomenti. Pikema
kinnitusaja, kui ette nähtud, kasutamine
võib koormata kinniteid; see võib
põhjustada purunemist või kahjustusi.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada,
kasutades lappi või mittemetallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
EESTI KEEL
Lisavarustus
HOIATUS: Teisi tarvikuid peale
DEWALTII poolt pakutavate ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste tarvikute kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
on koos selle seadmega lubatud
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
tarvikuid.
HOIATUS: Vigastuste ohu
vähendamiseks kasutage ainult
DEWALTI lööktööks sobivaid tarvikuid.
HOIATUS: Kasutage vaid löögijõuga
tarvikuid. Muud tüüpi tarvikud võivad
puruneda ja põhjustada ohtliku
olukorra. Enne kasutamist kontrollige
tarvikuid ja veenduge, et neis poleks
mõrasid.
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
Sobilike lisaseadmete kohta teabe saamiseks
pidage nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või
vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda
koos olmejäätmetega. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus
see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
DCF889, DCF889H
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан по
стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок. Он
может также использоваться для предварительной
оценки воздействия вибрации.
Технические характеристики
DCF889, DCF889H
Напряжение питания
В пост. тока
18
Тип
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Число оборотов без нагрузки об/мин
0–1500
Кол-во ударов в минуту
уд/мин
0-2300
Максимальный крутящий момент Нм
540
Вес (без аккумулятора)
кг
2,5
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
96
дБ(А)
дБ(А)
3
107
дБ(А)
3
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah при
ударном затягивании крепежных элементов на
максимальной скорости инструмента
м/с²
15
ah =
Погрешность K =
м/с²
2,7
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания
Емкость
Вес
В пост. тока
Ач
кг
Зарядное устройство
Напряжение питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное время зарядки мин
Вес
16
кг
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
30
(Аккумулятор 1,5 Ач)
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 В
Li-Ion
55
(Аккумулятор 3,0 Ач)
0,49
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(Аккумулятор 4,0 Ач)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCF889, DCF889H
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.09.13
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
18
e)
f)
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
d)
e)
f)
g)
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
с)
d)
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила безопасности
при работе ударными гайковертами
• Держите инструмент за
изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых крепежная деталь
может соприкасаться со скрытой
проводкой. Контакт крепежных
элементов с находящимся под
напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
20
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
с ударом и только сверлении частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза.
• Оснастка и насадки во время работы
нагреваются. Надевайте перчатки,
касаясь их.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая во
время работы инструментом, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
РУССКИЙ ЯЗЫК
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядного устройства
DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность получения ожога.
Для снижения риска получения
травмы, заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут перегреться
и взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
открытые контакты подзарядки
внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась
сухой, и используйте удлинительный
кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези
расположены в верхней части
и на боковых сторонах зарядного
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Процедура зарядки (Рис. 3)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
––
––
––
пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
x
–– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора или
зарядного устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы.
Зарядное устройство сообщит о
неисправности аккумулятора отсутствием
свечения световых индикаторов или
специальным сигналом индикаторов,
обозначающим наличие неисправности
в аккумуляторе или зарядном устройстве.
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 и DCB182).
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла
зарядки и не достигнет максимального уровня
зарядки даже тогда, когда аккумулятор
согреется.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите приведенные ниже
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40°С (например, наружные навесы
или строения из металла в летнее
время).
• Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создает
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Аккумулятор заряжается.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCF889, DCF889H работает от
18 В аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180, DCB181 или DCB182. Скорость
вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
24
Аккумулятор заряжен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
g. Подсветка
h. Стопорный штифт
i. Пружинный фиксатор (DCF889H)
j. Указатель уровня топлива (рис. 5)
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Ударный гайковерт
1 Зарядное устройство
2 Аккумулятора
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
c. Держатель
d. Основная рукоятка
e. Отпирающая кнопка аккумулятора
f. Аккумулятор
НАЗНАЧЕНИЕ
Данный ударный гайковерт предназначен
для профессиональных работ по
ударному заворачиванию крепежных
элементов. Ударная функция обеспечивает
универсальность инструмента при
заворачивании крепежных элементов
в древесину, металл и бетон.
Этот ударный гайковерт – профессиональный
электроинструмент.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные ударные гайковерты высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ
детям прикасаться к инструменту. Неопытные
пользователи должны использовать данный
инструмент под руководством опытного
инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность
лица. Не оставляйте детей одних
с инструментом и не позволяйте играть
с ним.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке инструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (f)
полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 4).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
он полностью не войдет в рукоятку;
26
убедитесь, что аккумулятор защелкнулся
на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку фиксации
аккумулятора (е) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 5)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы расходомером в виде трех
зеленых светодиодных индикаторов,
обозначающими текущий уровень заряда
аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (i). Комбинация из
трех горящих светодиодных индикаторов
обозначает текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда уровень заряда
аккумулятора упадет ниже эксплуатационного
предела, расходомер погаснет, и аккумулятор
нужно будет подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент и извлекайте
аккумулятор перед каждой
операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
переключатель направления вращения
с левой стороны инструмента.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
рискаполучениятяжелойтравмы,ВСЕГДА
правильноудерживайтеинструмент,как
показано на рисунке.
Кнопка переключателя, установленная
в среднее положение, блокирует инструмент
в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не
забывайте отпускать курковый выключатель.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(d).
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Держатель остановится, когда
выключатель будет полностью отпущен.
Встроенный переключатель скорости
позволяет выбрать наиболее подходящую
скорость для каждой отдельной операции.
Увеличение скорости регулируется
интенсивностью нажатия на курковый
выключатель. В целях продления срока
службы Вашего инструмента используйте
максимальную скорость только на начальном
этапе высверливания отверстий или
заворачивания крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется
непрерывно использовать инструмент во всем
диапазоне скоростей. Это может привести
к повреждению пускового выключателя.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой
блокировки.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
Для установки вращения назад, отпустите
курковый выключатель и нажмите
Подсветка (Рис. 1)
В основании ручки инструмента находится
рабочая подсветка (g). При нажатии на
курковый выключатель автоматически
загорается подсветка. При отпускании
куркового выключателя подсветка будет
продолжать гореть еще 20 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Держатель (Рис. 2)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Используйте только оснастку
для ударных инструментов.
Другая оснастка может
сломаться и привести к травмам.
Проверьте оснастку перед
тем, как использовать ее
и убедитесь в том, что на ней
нет повреждений и трещин.
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием проверьте
наконечник, выдвижные
фиксирующие штифты,
пружинные фиксаторы
и фиксирующие штифты. Перед
использованием необходимо
заменить отсутствующие или
поврежденные детали.
УПОРНЫЕ СТЕРЖНИ С ФИКСИРУЮЩИМИ
ШТИФТАМИ (РИС. 2)
Чтобы установить оснастку на упорный
стержень, совместите отверстия на боковой
стороне оснастки с фиксирующим штифтом
(h) на упорном стержне(c). Нажмите на
оснастку так, чтобы фиксирующий штифт
вошел в отверстие. Чтобы облегчить
установку оснастки, возможно, нужно будет
нажать на фиксирующий штифт.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
требуется высокий момент затяжки.
Момент затяжки так же может
варьироваться в зависимости от
длины, градуса и коэффициента
крутящего момента.
Чтобы снять оснастку нажмите на
фиксирующий штифт через отверстие
и снимите оснастку.
НАКОНЕЧНИК И ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР
(РИС. 3)
DCF889H
•
Для установки оснастки на наконечник с
пружинным фиксатором плотно задвиньте
его на наконечник (c). Пружинный фиксатор
(i) сожмется и позволит инструменту встать
на место. После того, как оснастка будет
установлена, пружина расправится и поможет
удерживать оснастку на месте.
• Материал: На величину крутящего
момента затяжки также влияет
тип обрабатываемого материала
и состояние его верхней поверхности.
Чтобы снять оснастку, возьмитесь за нее и
сильно потяните на себя.
Эксплуатация
Ваш ударный инструмент может производить
следующие максимальные крутящие моменты:
Кат. №
DCF889
DCF889H
Фут-фунт Дюйм-фунт
300
3600
540
400
Нм
4800
4800
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь,
что крепежный элемент и/или
система способны выдержать
уровень крутящего момента,
производимый инструментом.
Превышение допустимого
уровня крутящего момента
может стать причиной
поломки инструмента
и возможного получения
телесной травмы.
1. Установите оснастку на головку
крепления. Держите инструмент
направленный прямо на крепление.
2. Нажмите на пусковой выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый выключатель. Всегда
проверяйте уровень крутящего момента
динамометрическим гаечным ключом,
поскольку на момент затяжки влияет
несколько факторов, включая следующие:
•
Напряжение: Низкое напряжение,
производимое почти разряженным
аккумулятором, уменьшит крутящий
момент затяжки.
•
Размер оснастки: Использование
торцевых насадок неправильного
диаметра может стать причиной
снижения момента затяжки.
•
28
Размер болта: Для заворачивания
болтов большого диаметра обычно
•
Болт: Для обеспечения надлежащего
момента затяжки убедитесь, что
резьба болта чистая, не имеет
ржавчины и мусора.
Продолжительность затяжки:
Продолжительность затяжки
увеличивается с увеличением
крутящего момента. Затяжка
продолжительнее рекомендованной,
может стать причиной
перенапряжения, возникновения
сорванной резьбы и повреждения
крепежных элементов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного тока.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Используйте только оснастку
для ударных инструментов.
Другая оснастка может
сломаться и привести
к травмам. Проверьте оснастку
перед тем, как использовать ее
и убедитесь в том, что на ней
нет повреждений и трещин.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00221859 - 18-11-2013
30
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising