FSM1630S | Black&Decker FSM1630S STEAM MOP instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-69 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
FSM1630S
2
3
ČESKY
Použití výrobku
♦
Přitlačte parní mop lehce dolů na čisticí podložku
(6).
Upozornění! Nebudete-li s vaším parním mopem
pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (4) ve
svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.
Váš parní mop BLACK+DECKER je určen k dezinfekci
a čištění lakovaných povrchů tvrdých dřev, vrstvených
desek, linoleí, vinylových a keramických obkladů, kamenných a mramorových podlah a koberců. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Sejmutí čisticí podložky (obr. E)
Upozornění! Při výměně čisticí podložky u vašeho
mopu vždy noste vhodnou obuv. Nenoste pantofle
nebo obuv s otevřenou špičkou.
♦
Vraťte rukojeť (4) do svislé polohy a vypněte parní
mop.
♦
Počkejte, dokud nedojde k úplnému vychladnutí
parního mopu. (přibližně pět minut)
♦
Šlápněte špičkou boty na výstupek pro sejmutí
čisticí podložky (15) a pevně jej přišlápněte.
♦
Zvedněte parní mop z podložky.
Upozornění! Nebudete-li s vaším parním mopem
pracovat, vždy jej odkládejte s násadou rukojeti (4) ve
svislé poloze a ujistěte se, zda je parní mop vypnutý.
Varování! Před použitím tohoto výrobku
si řádně přečtěte příručky týkající se bezpečnosti, údržby a oprav. Před použitím
tohoto výrobku si řádně prostudujte celý tento
návod k obsluze.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo za všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko funkce Autoselect™
3. Vyjímatelná nádržka na vodu
4. Rukojeť
5. Parní hlavice
6. Čisticí podložka parní hlavice
8. Spodní příchytka napájecího kabelu
9. Horní příchytka napájecího kabelu
10. Příchytka kabelu na rukojeti
Plnění nádržky vodou (obr. F)
Nádržka na vodu na vašem parním mopu může být vyjmuta, aby bylo usnadněno její naplnění vodou. Tento
parní mop je vybaven systémem, který brání usazování vodního kamene, což prodlužuje životnost mopu.
Poznámka: Nádržku na vodu naplňte čistou vodou
z vodovodního kohoutku.
Poznámka: V oblastech s velmi tvrdou vodou se doporučuje použít vodu deionizovanou.
♦
Vyjměte nádržku na vodu (3).
♦
Otevřete plnicí otvor (19) zvednutím víčka směrem nahoru.
♦
Naplňte nádržku (3) vodou.
Varování! Nádržka na vodu má objem 0,46 l. Nedoplňujte do nádržky nadměrné množství vody.
♦
Nasaďte zpět víčko plnicího otvoru (19).
♦
Nasaďte nádržku (3) zpět do mopu.
Poznámka: Ujistěte se, zda je víčko plnicího otvoru
řádně zajištěno.
Poznámka: Nepoužívejte v tomto parním mopu chemické čisticí prostředky.
Sestavení
Varování! Před provedením následujících operací
se ujistěte, zda je zařízení vypnuto, zda je odpojeno
od zdroje napětí, zda je vychladlé a zda neobsahuje
žádné zbytky vody.
Nasazení rukojeti (obr. A)
♦
Nasuňte spodní část rukojeti (4) do horní části
těla mopu (13) tak, aby došlo k řádnému zajištění.
Šipka na rukojeti (4) by měla být srovnána s horní
částí parního mopu (13).
Nasazení parní hlavice (obr. B)
♦
♦
Nasuňte spodní část těla parního mopu (13) do
parní hlavice (5) tak, aby došlo k řádnému zajištění.
Parní hlavice může být z těla parního mopu sejmuta po stisknutí uvolňovacího tlačítka parní hlavice
(14) a po sejmutí těla mopu (13) z parní hlavice
(5).
Vložení nádobky s parfémem (obr. J a K)
Varování! Vraťte rukojeť (4) do svislé polohy a vypněte
parní mop. Počkejte, dokud nedojde k úplnému vychladnutí parního mopu. (přibližně pět minut)
♦
Posuňte uvolňovací tlačítko (23), aby došlo k otevření krytky.
♦
Vložte nádobku s parfémem do úložného prostoru
(24).
♦
Při zavírání krytku (25) stlačte řádně dolů.
Nasazení nádobky na vodu (obr. C)
♦
♦
Zatlačte nádobku na vodu (3) do rukojeti (4).
Zasuňte nádobku na vodu (3) dolů do těla parního
mopu (13) a ujistěte se, zda je tato nádobka řádně
usazena.
Použití
Nasazení čisticí podložky (obr. D)
Důležité! Toto zařízení zabije 99,9 % bakterií a choroboplodných zárodků, je-li používáno podle pokynů
uvedených v tomto návodu k obsluze, s podložkou
s mikrovláken a souvisle po dobu 90 sekund.
Výměnné čisticí podložky můžete zakoupit
u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER:
(kat. č. FSMP20-XJ).
Čisticí podložka na parní hlavici - kat. č. FSMP20-XJ.
♦
Položte čisticí podložku (6) na podlahu tak, aby
byla rychloupínací strana otočena nahoru.
4
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Parní mop se rozehřívá přibližně 15 sekund.
Poznámka: Pokud je parní mop zapnut poprvé, nádržka na vodu se zbarví do červena. Jakmile je parní mop
připraven k použití, nádržka na vodu se zbarví modře.
♦
Chcete-li parní mop vypnout, stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (1).
Upozornění! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li
s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte
s násadou rukojeti (4) ve svislé poloze a ujistěte se,
zda je parní mop vypnutý.
Upozornění! Po použití parní mop vždy vyprázdněte.
Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování vody bude pro
vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
♦
♦
Před použitím parního mopu podlahu vždy vysajte
nebo zameťte.
Nejjednodušší způsob použití mopu je sklonění
rukojeti v úhlu 45° a pomalé čištění malé plochy.
Nepoužívejte v parním mopu chemické čisticí
prostředky. Při odstraňování odolných nečistot
z vinylových krytin nebo linolea můžete před použitím parního mopu použít tlačítko pro proud páry
nebo můžete provést předběžné čištění saponátem a vodou.
Parní čistění
♦
Položte čisticí podložku (6) na podlahu tak, aby
byla rychloupínací strana otočena nahoru.
♦
Přitlačte lehce parní mop dolů na čisticí podložku
(6).
♦
Připojte mop k elektrické síti.
♦
Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Parní mop
se rozehřívá přibližně 15 sekund.
♦
Pomocí tlačítka Autoselect™ (2) zvolte nastavení
požadované aplikace.
♦
Přitahováním rukojeti (4) směrem dozadu aktivujete čerpadlo páry. Po několika sekundách začne
z parní hlavice vycházet pára.
Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování vody bude pro
vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
♦
Několik sekund potrvá, než se pára dostane
do čisticí podložky. Nyní bude parní mop lehce
klouzat po dezinfikovaném/čištěném povrchu.
♦
Pomalu parním mopem pohybujte po podlaze dopředu a dozadu tak, aby bylo každé místo pečlivě
vyčištěno.
Poznámka: Během použití můžete parní čerpadlo
vypnout nastavením rukojeti do svislé polohy. Tato
praktická funkce vám umožní na krátkou dobu odložit
parní mop bez vypnutí na odkládací podložku, abyste
mohli přemístit jednotlivé kusy nábytku a abyste potom
mohli pokračovat v čištění bez vypnutí mopu.
♦
Po skončení práce s parním mopem vraťte násadu rukojeti (4) do svislé polohy a mop vypněte.
Počkejte, dokud parní mop zcela nevychladne.
(přibližně pět minut)
Upozornění! Sledování množství vody v nádržce je
velmi důležité. Chcete-li dolít vodu do nádržky a pokračovat v dezinfekci/čištění, vraťte rukojeť (4) do svislé
polohy a vypněte parní mop. Odpojte parní čistič od
síťové zásuvky a naplňte nádržku (3) vodou.
Upozornění! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li
s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte
s násadou rukojeti (4) ve svislé poloze a ujistěte se,
zda je parní mop vypnutý.
Technologie Autoselect™ (obr. H)
Tento parní mop je vybaven tlačítkem Autoselect™
(2), které zobrazuje různé typy čištění. Používá se
pro volbu správného provozního režimu pro určitý
druh čištění.
Při použití funkce Autoselect™ zvolte stisknutím tlačítka (2) jednu z následujících aplikací. Držte stisknuto
tlačítko, dokud nebude zvolena požadovaná aplikace:
Dřevo/Vrstvená deska
Kámen/Mramor
Dlaždice/Vinyl
Parní mop zvolí pro dané čištění správné množství
páry.
Poznámka: Před použitím parního mopu se vždy
ujistěte, zda byla provedena správná volba. Parní
mop si bude vždy pamatovat poslední možnost, jaká
byla zvolena.
Proud páry (obr. H)
Tento parní mop je vybaven tlačítkem uvolňujícím
proud páry, který pomáhá odstraňovat odolné nečistoty
nebo skvrny.
♦
Při práci s parním mopem stiskněte toto tlačítko
(21), aby došlo k zvýšení výkonu.
Poznámka: Proud páry bude vycházet minimálně po
dobu 10 sekund a potom se parní mop vrátí k původnímu nastavení.
Rady pro optimální použití
Po použití (obr. I)
♦
Vraťte rukojeť (4) do svislé polohy a vypněte parní
mop.
♦
Počkejte, dokud nedojde k úplnému vychladnutí
parního mopu. (přibližně pět minut)
♦
Odpojte napájecí kabel parního mopu od síťové
zásuvky.
♦
Vyprázdněte nádržku na vodu (3).
Všeobecné
Upozornění! Nikdy nepoužívejte parní mop bez upevněné čisticí podložky.
♦
Během použití parního mopu můžete využít příchytku pro upevnění napájecího kabelu (10), která
zajistí, že se kabel nebude nacházet v pracovním
prostoru.
5
♦
Sejměte čisticí podložku (6) a omyjte ji, aby byla
připravena pro další použití. (Řiďte se pokyny
vyznačenými na čisticí podložce).
♦
Naviňte napájecí kabel kolem příchytek (8 a 9).
Poznámka: Horní příchytka kabelu (11) může být
natočena, aby bylo usnadněno sejmutí navinutého
kabelu při dalším použití.
♦
Upevněte napájecí kabel pomocí příchytky kabelu
(22) v blízkosti zástrčky.
Poznámka: Bude-li rukojeť (4) ve svislé poloze a bude-li napájecí kabel úhledně omotán kolem příchytek
(8 a 9) a bude-li zajištěn v příchytce kabelu (22), parní
mop bude stát bez další opěry. Alternativně lze použít
závěsný držák, který je součástí rukojeti a díky kterému
můžete váš parní mop zavěsit na vhodný hák na zdi.
Vždy zajistěte, aby váš hák na stěnu bezpečně unesl
hmotnost parního mopu.
Problém
Parní mop nevytváří páru.
Technické údaje
FSM1630S (Typ 1)
Napájecí napětí
V 230
Výkon
W 1600
Objem nádržky
ml 460
Hmotnost
kg 3,4
Závady a postupy pro jejich odstranění
Problém
Parní mop nelze
zapnout.
Digitální ovládací
prvky nesvítí.
6
Parní mop bude vytvářet páru
pouze v případě, bude-li rukojeť
vykloněna ze svislé polohy.
7
Zkontrolujte, zda je nádržka na
vodu (3) plná.
POZNÁMKA: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě doplnění po úplném spotřebování
vody bude pro vytvoření páry
nutná doba až 45 sekund.
8
Zkontrolujte, zda je parní hlavice (5) řádně uložena v parním
mopu (13).
9
Zkontrolujte krok 1, potom 2
a potom 3.
Digitální ovládací
prvky během provozu zhasnou.
10
Zkontrolujte krok 4, potom 5, potom 1, potom 2 a potom 3.
Parní mop přestane během práce
vytvářet páru.
11
Zkontrolujte krok 6, potom 7, potom 8, potom 4 a potom 3.
Parní mop vytváří
během práce příliš mnoho páry.
12
Parní mop má k dispozici 3 nastavení. Stiskněte tlačítko funkce
Autoselect (2), aby bylo omezeno
množství vytvářené páry.
13
Zkontrolujte, zda nebylo stisknuto
tlačítko okamžité dávky páry (21).
14
Parní mop má k dispozici 3 nastavení. Stiskněte tlačítko funkce
Autoselect (2), aby bylo zvětšeno
množství vytvářené páry.
15
Stiskněte tlačítko okamžité dávky
páry (21), aby došlo k dočasnému zvýšení množství páry.
Pára uniká z neobvyklých míst
parního mopu.
16
Montážní pokyny pro správné sestavení všech součástí a příslušenství naleznete v tomto návodu
v části Montáž.
Kde mohu získat
další informace/
příslušenství pro
tento parní mop.
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Parní mop vytváří
během práce
příliš málo páry.
Pokud vaše zařízení nepracuje správně, postupujte
podle dále uvedených kroků. Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem
BLACK+DECKER.
Krok Možná řešení
Krok Možná řešení
1
Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu parního mopu
připojena k síťové zásuvce.
2
Pomocí spínače zapnuto/vypnuto
(1) zkontrolujte, zda je parní mop
zapnutý.
3
Zkontrolujte pojistku v zástrčce
napájecího kabelu.
4
Zkontrolujte, zda je rukojeť (4)
parního mopu řádně zasunuta
do konstrukce parního mopu
(13). Zkontrolujte, zda je šipka
na rukojeti srovnána s horní částí
parního mopu (13).
5
Zkontrolujte krok 1, potom 2
a potom 3.
6
Bezpečnost, údržba, opravy
♦ V tomto návodu je popsáno
určené použití tohoto zařízení. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno
tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
♦ Uschovejte tento návod pro
případné další použití.
Použití výrobku
Váš parní mop BLACK+DECKER je určen k dezinfekci
a čištění lakovaných povrchů tvrdých dřev, vrstvených
desek, linoleí, vinylových a keramických obkladů, kamenných a mramorových podlah a koberců. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Váš parní čistič BLACK+DECKER (pouze modely
FSMF1621 a FSS1600) je určen pro dezinfekci a čištění dlaždic, pracovních desek, kuchyňských ploch
a povrchů v koupelnách. Tento výrobek je určen pouze
pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si
všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému
zranění.
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy
dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně
následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko
úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
Použití výrobku
♦ Nesměrujte páru přímo na osoby, zvířata, elektrické spotřebiče nebo elektrické zásuvky.
♦ Nevystavujte výrobek dešti.
♦ Neponořujte toto zařízení do
vody.
♦ Nenechávejte tento výrobek
bez dozoru.
♦ Pokud výrobek nepoužíváte,
nenechávejte jej připojený
k elektrické zásuvce.
♦ Nikdy neodpojujte zástrčku od
zásuvky taháním za napájecí
kabel. Veďte kabel tak, aby
nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
♦ Nemanipulujte s parním čističem, máte-li mokré ruce.
♦ Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.
8
♦ Nepřenášejte tento výrobek za
napájecí kabel, netahejte za
tento kabel, nepoužívejte kabel
jako rukojeť, nepřivírejte kabel
dveřmi, neveďte kabel přes ostré hrany a horké povrchy.
♦ Nepoužívejte tento výrobek
v uzavřených prostorách s výskytem výparů olejových ředidel, některých chemických prostředků proti molům, hořlavého
prachu nebo jiných výbušných
a jedovatých výparů.
♦ Ověřte si typ podlahy u výrobce.
♦ Nepoužívejte na kůži, voskem
ošetřený nábytek nebo podlahy, syntetické tkaniny, samet
nebo jiné choulostivé materiály
citlivé na vodní páru.
Varování! Nepoužívejte na
dřevěných a laminátových
podlahách bez povrchové
úpravy. U voskovaných povrchů a u některých nevoskovaných podlah může dojít působením tepla a páry
k odstranění lesku. Vždy se
doporučuje před pokračováním provést test na oddělené ploše. Doporučujeme se
také seznámit s pokyny pro
použití a údržbu výrobce
podlahové krytiny.
♦ V parním čističi nikdy nepoužívejte odrezovače, aromatické
látky, alkohol nebo saponáty,
protože mohou výrobek poškodit nebo ohrozit jeho bezpečné
použití.
♦ Dojde-li při použití parní funkce
k vypnutí elektrického jističe,
ihned výrobek přestaňte používat a kontaktujte centrum pro
podporu zákazníků. (Zabraňte
úrazu elektrickým proudem.)
♦ Toto zařízení při dezinfekci
čištěného místa vytváří velmi
horkou páru. To znamená, že
jsou parní hlavice, čisticí pod9
♦
♦
♦
♦
♦
♦
ložky a nástavce na koberec
během použití velmi horké.
Pozor! Při použití vašeho parního mopu a při výměně jeho
příslušenství noste vhodnou
obuv. Nenoste pantofle nebo
obuv s otevřenou špičkou.
Víčko se může během provozu
zahřívat.
Během použití může z tohoto
zařízení unikat pára.
Při použití tohoto výrobku buďte opatrní. NEDOTÝKEJTE SE
žádných částí, které se mohou
během provozu zahřívat.
Před sejmutím nádržky na vodu
toto zařízení vypněte a nastavte rukojeť zpět do svislé polohy.
Uniká-li z ručního parního čističe během použití pára, vypněte tento čistič, odpojte zařízení
od síťového napájení a nechejte jej řádně vychladnout. Kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný servis. Nepokračujte
v používání takového přístroje.
♦ Není-li zařízení používáno,
mělo by být uloženo na suchém místě.
♦ Uložené zařízení musí být
vhodně zabezpečeno před
dětmi.
Kontroly a opravy
♦ Před provedením údržby nebo
opravy odpojte toto zařízení od
elektrické sítě a počkejte na
jeho vychladnutí.
♦ Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nejsou poškozeny
jeho části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny spínače nebo
jiné díly, které by mohly ovlivnit
jeho provoz.
♦ Pravidelně kontrolujte, zda
není poškozen napájecí kabel.
♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li
jakákoli jeho část poškozena.
♦ Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo vyměnit
v autorizovaném servisu.
♦ Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly než
ty, které jsou uvedeny v tomto
návodu.
Po použití
♦ Před čištěním zařízení odpojte
od elektrické sítě a počkejte, až
vychladne.
10
Bezpečnost ostatních osob určitá zbytková rizika nemohou
být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem
s jakoukoli pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená kontaktem
s jakoukoli horkou částí.
♦ Zranění způsobená při výměně
jakékoli části nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení. Používáte-li jakékoli zařízení delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Toto zařízení mohou používat
osoby starší 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod
dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím výrobku a pokud pochopily,
jaká nebezpečí hrozí při jeho
použití. S tímto výrobkem si
nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská údržba by neměly být
prováděny dětmi bez dozoru.
♦ Děti by měly být pod dozorem,
aby si s tímto zařízením nehrály.
Elektrická bezpečnost
Varování! Tento výrobek
musí být uzemněn. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná
zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití
atd.
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce.
Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel,
musí být vyměněn výrobcem
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou
používána bezpečnostní zařízení,
11
nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
vyznačeny na štítku čistící podložky.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro
Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
♦
Žluto/zelený vodič připojte k uzemňovací svorce.
Varování! Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Prodlužovací kabely a výrobek konstrukční třídy 1
♦ Protože je tento výrobek chráněn uzemněním a protože se
jedná o výrobek konstrukční
třídy 1, musí být použit napájecí kabel se 3 vodiči.
♦ Může být použit prodlužovací
kabel s délkou až 30 m, aniž
by docházelo k výkonovým
ztrátám.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Štítky na zařízení
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Varování! Nebezpečí opaření.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Pozor! Horký povrch
Údržba a čištění
Vaše zařízení BLACK+DECKER bylo zkonstruováno
tak, aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce
zařízení závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném
čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo
čištění zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Otřete zařízení měkkým navlhčeným hadříkem.
♦
Při odstranění odolných nečistot můžete s navlhčeným hadříkem použít jemný roztok mýdla
a vody.
Záruka
Společnost BLACK+DECKER je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost BLACK+DECKER garantuje
ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
Údržba a čisticí podložky
Pokyny k mytí - Žádné avivážní prostředky - Před
opětovným použitím nechejte zcela vyschnout.
Upozornění! Řiďte se pokyny pro čištění, které jsou
12
♦
♦
♦
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu BLACK+DECKER.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek BLACK+DECKER, abyste
mohli být informováni o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
zst00247563 - 25-09-2014
13
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising