FSM1630S | Black&Decker FSM1630S STEAM MOP instruction manual

371001-55 LV
www.blackanddecker.eu
FSM1630S
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
14
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Tīrīšanas drāniņas piestiprināšana (D. att.)
Šī BLACK+DECKER tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja,
vinila, keramikas fl īžu, akmens un marmora grīdu
dezinficēšanai un tīrīšanai, kā arī paklāju atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
telpās un mājas apstākļos.
Rezerves tīrīšanas drāniņas varat iegādāties
no vietējā BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr.
FSMP20-XJ).
Tvaika galviņas t īrīšanas drāniņa: kat. Nr.
FSMP20-XJ.
♦ Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā,
lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
♦ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrīšanas
drāniņas (6).
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz
augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Brīdinājums! Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu drošības,
apkopes un apkalpošanas rokasgrāmatu. Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi
izlasiet visu rokasgrāmatu.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Autoselect™ skala
3. Noņemama ūdens tvertne
4. Rokturis
5. Tvaika galviņa
6. Tvaika galviņas tīrīšanas drāniņa
8. Apakšējais vada āķis
9. Augšējais vada āķis
10. Vada savācējs
Salikšana
Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts, atvienots
no barošanas avota un atdzisis, kā arī — vai tajā
nav palicis ūdens.
Roktura piestiprināšana (A. att.)
♦
Iestumiet roktura (4) apakšējo galu tvaika
slotas korpusa (13) augšējā galā, līdz tas
nofiksējas vietā. Bultiņai uz roktura (4) jābūt
savietotai ar tvaika slotas korpusa (13) augšpusi.
Tvaika galviņas piestiprināšana (B. att.)
♦
♦
Uzstumiet tvaika slotas korpusa (13) apakšējo
galu uz tvaika galviņas (5), līdz tas nofiksējas
vietā.
Tvaika galviņu var noņemt no tvaika slotas
korpusa, nospiežot tvaika galviņas atlaišanas
pogu (14) un novelkot tvaika slotas korpusu
(13) nost no tvaika galviņas (5).
Ūdens tvertnes piestiprināšana (C. att.)
♦
♦
Piestipriniet ūdens tvertni (3) pie roktura (4).
Stumiet ūdens tvertni (3) lejup, līdz tā ievietojas tvaika slotas korpusā (13). Pārbaudiet, vai
ūdens tvertne ir cieši nofiksēta.
Tīrīšanas drāniņas noņemšana (E. att.)
Uzmanību! Noņemot tīrīšanas drāniņu nost no
tvaika slotas, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet
čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
♦ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet
tvaika slotu.
♦ Nogaidiet, līdz tvaika slota atdziest (aptuveni
piecas minūtes).
♦ Ar apava purngalu uzkāpiet uz tīrīšanas
drāniņas noņemšanas cilpiņas (15) un cieši
pieminiet pie zemes.
♦ Noceliet tvaika slotu nost no tīrīšanas drāniņas.
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz
augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Ūdens tvertnes uzpildīšana (F. att.)
Tvaika slotas ūdens tvertne ir noņemama, lai to būtu
ērtāk un vieglāk uzpildīt.
Šajā tvaika slotā ir iestrādāta pretaizkaļķošanās sistēma, kas palīdz paildzināt slotas kalpošanas laiku.
Piezīme. Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.
Piezīme. Ja krāna ūdens ir ļoti ciets, ieteicams lietot
dejonizētu ūdeni.
♦ Noņemiet ūdens tvertni (3).
♦ Atveriet ielietnes vāciņu (19), paceļot augšup.
♦ Uzpildiet tvertnē (3) ūdeni.
Brīdinājums! Ūdens tvertnes tilpums ir 0,46 litri.
Neuzpildiet tvertnē pārāk daudz ūdens.
♦ Uzlieciet atpakaļ ielietnes vāciņu (19).
♦ No jauna piestipriniet ūdens tvertni (3).
Piezīme. Ielietnes vāciņam jābūt cieši nostiprinātam.
Piezīme. Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem
tīrīšanas līdzekļiem.
Aromāta kasetnes uzstādīšana (J., K. att.)
Brīdinājums! Paceliet rokturi (4) uz augšu un
izslēdziet tvaika slotu. Nogaidiet, līdz tvaika slota
atdziest (aptuveni piecas minūtes).
5
LATVIEŠU
♦
Pastumiet vāciņa atlaišanas pogu (23), lai
atvērtu vāciņu.
Ievietojiet padziļinājumā (24) aromāta kasetni.
Aizveriet vāciņu (25), uz tā stingri uzspiežot.
♦
♦
Lietošana
Svarīgi! Ar šo tvaika slotu var iznīcināt 99,9 %
baktēriju un mikroorganismu, ja to lieto saskaņā ar
šo rokasgrāmatu un komplektā ar mikrošķiedras
lupatiņu, tīrot 90 sekundes pēc kārtas.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slota uzsilst
aptuveni 15 sekundes.
Piezīme. Ieslēdzot tvaika slotu, ūdens tvertne
izgaismojas sarkanā krāsā. Tiklīdz tvaika slota ir gatava lietošanai, ūdens tvertne izgaismojas zilā krāsā.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku
vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek nolikta
malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Uzmanību! Pēc lietošanas tvaika slota ir jāiztukšo.
Piezīme. Ja tvaika slota ir uzpildīta pirmoreiz vai ir
izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz
no tās sāk nākt tvaiks.
Autoselect™ tehnoloģija (H. att.)
Šī tvaika slota ir aprīkota ar Autoselect™ skalu (2),
kurā attēloti dažādi tīrāmo virsmu veidi. Ar skalas
palīdzību var iestatīt vajadzīgo darba režīmu attiecīgajai tīrāmajai virsmai.
Nospiediet Autoselect™ skalu (2), līdz ir iestatīts
vajadzīgais režīms. Skalas darba režīmi atbilst
šādām tīrāmajām virsmām:
koks un lamināts
akmens un marmors
fl īzes un vinils
Tvaika slota attiecīgi pielāgo tvaika daudzumu atbilstīgi katram tīrāmas virsmas veidam.
Piezīme. Pirms tvaika slotas lietošanas pārbaudiet,
vai iestatījumi ir pareizi. Jūsu ērtībām tvaika slotas
atmiņā tiek saglabāti pēdējie veiktie iestatījumi.
Tvaika šalts (H. att.)
Tvaika slota ir aprīkota ar tvaika šalts funkciju,
kas paredzēta grūti iztīrāmu traipu un netīrumu
likvidēšanai.
6
♦
Strādājot ar tvaika slotu, nospiediet tvaika
šalts pogu (21), lai tīrītu ar lielāku spēku.
Piezīme. Tvaika šalts režīms ilgst 10 sekundes,
pēc tam tvaika slota atgriežas pie izvēlētajiem
iestatījumiem
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
Uzmanību! Tvaika slotu nedrīkst darbināt, ja nav
piestiprināta tīrīšanas drāniņa.
♦ Darba laikā vadu var nostiprināt vada savācējā (10), lai tas neatrastos uz apstrādājamās
virsmas.
♦ Pirms tvaika slotas lietošanas grīda vispirms ir
jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.
♦ Ar tvaika slotu visērtāk ir strādāt, noliecot
rokturi 45° leņķī un tīrot lēnām, virzoties pa
maziem virsmas laukumiem.
♦ Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem tīrīšanas
līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja grīdas
iztīrītu grūti iztīrāmus traipus, varat izmantot
tvaika šalts funkciju, lai tīrītu ar lielāku spēku,
vai arī vispirms apstrādāt traipus ar ūdeni
un maigu tīrīšanas līdzekli un tikai tad tīrīt ar
tvaika slotu.
Tīrīšana ar tvaiku
♦ Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā,
lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
♦ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrīšanas
drāniņas (6).
♦ Pievienojiet tvaika slotu barošanas avotam.
♦ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Tvaika slota uzsilst aptuveni 15 sekundes.
♦ Nospiediet Autoselect™ skalu (2), līdz ir
sasniegts vajadzīgais režīms.
♦ Pavelkot rokturi (4) atpakaļ, tiek iedarbināts
tvaika pumpis. Pēc dažām sekundēm no
tvaika galviņas sāk plūst tvaiks.
Piezīme. Ja tvaika slota ir uzpildīta pirmoreiz vai ir
izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz
no tās sāk nākt tvaiks.
♦ Vēl pēc dažām sekundēm tvaiks sasniedz
tīrīšanas drāniņu. Tagad tvaika slotu var viegli
virzīt pa tīrāmo vai dezinficējamo virsmu.
♦ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa
grīdu, lai rūpīgi iztīrītu katru virsmas laukumu.
Piezīme. Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt,
paceļot rokturi uz augšu. Šī parocīgā funkcija ļauj
uz brīdi nolikt tvaika slotu malā (atbalstot uz balsta
pamatnes), lai pārvietotu mēbeles u.tml., un pēc tam
atsākt tīrīšanu, neizslēdzot tvaika slotu.
♦ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet
rokturi (4) uz augšu, izslēdziet tvaika slotu un
LATVIEŠU
nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas
minūtes).
Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens
līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un
turpinātu tīrīšanu vai dezinficēšanu, paceliet rokturi
(4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet
instrumentu no barošanas avota, noņemiet un uzpildiet ūdens tvertni (3).
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku
vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek nolikta
malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Pēc ekspluatācijas (I. att.)
♦ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet
tvaika slotu.
♦ Nogaidiet, līdz tvaika slota atdziest (aptuveni
piecas minūtes).
♦ Atvienojiet tvaika slotu no barošanas avota.
♦ Iztukšojiet ūdens tvertni (3).
♦ Noņemiet tīrīšanas drāniņu (6) un izmazgājiet,
lai sagatavotu nākamajai lietošanas reizei.
(Ņemiet vērā norādījumus par mazgāšanu,
kas minēti tīrīšanas drāniņas etiķetē.)
♦ Aptiniet barošanas vadu ap āķiem, kas tam
īpaši paredzēti (8, 9).
Piezīme. Augšējo vada āķi (11) var pagriezt uz leju,
lai vadu varētu ērti noņemt nost no āķiem.
♦ Nostipriniet barošanas vadu āķa skavā (22)
pēc iespējas tuvāk kontaktdakšai.
Piezīme. Glabāšanā novietota tvaika slota stāv stabili uz pamatnes, ja rokturis (4) ir pacelts uz augšu
un barošanas vads ir cieši aptīts ap āķiem (8, 9) un
nostiprināts āķa skavā (22). Tvaika slotas spalā ir
iestrādāts arī kronšteins slotas piekarināšanai pie
sienas ar piemērota āķa palīdzību. Sienas āķim
jābūt pietiekami izturīgam, lai droši noturētu tvaika
slotas svaru.
Problēmu novēršana
Ja šķiet, ka instruments nedarbojas pareizi, veiciet
turpmāk redzamos norādījumus. Ja problēma netiek
atrisināta, sazinieties ar vietējo BLACK+DECKER
remonta darbnīcu.
Problēma
Tvaika slotu nevar
ieslēgt.
1
Pārbaudiet, vai instruments ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai.
2
Pārbaudiet, vai instruments ir ieslēgts ar ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (1).
3
Pārbaudiet kontaktdakšas drošinātāju.
4
Pārbaudiet, vai tvaika slotas rokturis (4) ir stingri iespiests tvaika
slotas korpusā (13). Pārbaudiet, vai
roktura bultiņa ir savietota ar tvaika
slotas korpusa (13) augšpusi.
5
Pārbaudiet 1. darbību, tad 2. darbību, tad 3. darbību.
6
Tvaika slota rada tvaiku tikai tad,
ja rokturis ir pavilkts atpakaļ no
augšējās pozīcijas.
7
Pārbaudiet, vai ūdens tvertne (3)
ir uzpildīta un pareizi uzstādīta.
PIEZĪME. Ja tvaika slota ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss
ūdens, jānogaida pat 45 sekundes,
līdz no tās sāk nākt tvaiks.
8
Pārbaudiet, vai tvaika galviņa (5)
ir stingri iespiesta tvaika slotas
korpusā (13).
9
Pārbaudiet 1. darbību, tad 2.
darbību, tad 3. darbību.
Darba laikā
izdziest digitālās
kontrolierīces.
10
Pārbaudiet 4. darbību, tad 5. darbību, tad 1. darbību, tad 2. darbību,
tad 3. darbību.
Darba laikā tvaika
slota pārtrauc
tvaika padevi.
11
Pārbaudiet 6. darbību, tad 7. darbību, tad 8. darbību, tad 4. darbību,
tad 3. darbību.
Darba laikā tvaika
slotai ir pārāk liela tvaika padeve.
12
Tvaika slotai ir 3 iestatījumi. Nospiediet Autoselect™ skalu (2),
lai samazinātu tvaika daudzumu.
13
Pārbaudiet, vai nav nospiesta
tvaika šalts poga (21).
14
Tvaika slotai ir 3 iestatījumi. Nospiediet Autoselect™ skalu (2), lai
palielinātu tvaika daudzumu.
15
Nospiediet tvaika šalts pogu (21),
lai uz brīdi palielinātu tvaika daudzumu.
Tvaiks nāk ārā no
citām instrumenta vietām, kur nav
paredzēts.
16
Skatiet rokasgrāmatas sadaļu par
salikšanu, kurā minēti norādījumi
par visu detaļu un piederumu
pareizu uzstādīšanu.
Sīkākas informācijas pieejamība
par šo tvaika
slotu, piederumu
iegāde.
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Digitālās kontrolierīces netiek
izgaismotas.
No tvaika slotas
nenāk tvaiks.
Tehniskie dati
Spriegums
Jauda
Tvertnes tilpums
Svars
Vac
W
ml
kg
FSM1630S
(1. veids)
230
1600
460
3,4
Darbība Iespējamie risinājumi
Darba laikā
tvaika slotai ir
pārāk maza tvaika
padeve.
7
Drošība, apkope un apkalpošana
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja,
vinila, keramikas fl īžu, akmens un marmora grīdu
dezinficēšanai un tīrīšanai, kā arī paklāju atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
telpās un mājas apstākļos.
Šis BLACK+DECKER tvaika tīrītājs (tikai FSMF1621
un FSS1600) ir paredzēts fl īžu, darba virsmu, virtuves virsmu un vannas istabas virsmu dezinficēšanai
un tīrīšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai
tikai telpās un mājas apstākļos.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi
un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot elektriski
darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības
norādījumi, tostarp šeit minētie,
lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu
risku.
♦ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi
izlasiet visu rokasgrāmatu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru
citu piederumu vai papildierīci, kas
nav ieteikta šajā lietošanas rokas-
grāmatā, vai veicot darbu, kas nav
paredzēts šim instrumentam, var gūt
ievainojumus.
♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
♦ Nevirziet tvaiku pret cilvēkiem,
dzīvniekiem, elektroiekārtām vai
elektriskām kontaktligzdām.
♦ Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
♦ Instrumentu nedrīkst iegremdēt
ūdenī.
♦ Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības.
♦ Ja instruments netiek ekspluatēts,
neatstājiet to pievienotu pie elektriskās kontaktligzdas.
♦ Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai
atvienotu instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet instrumentu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
♦ Strādājot ar tvaika tīrītāju, rokas
nedrīkst būt slapjas.
♦ Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu, turot aiz vada, nelietojiet
vadu kā rokturi, neieveriet vadu
durvju spraugā, nenovelciet vadu ap
asiem stūriem, kā arī nenovietojiet
vadu uz karstām virsmām.
9
LATVIEŠU
♦ Nestrādājiet ar instrumentu noslēgtā telpā, kur gaisā ir izgarojumi no
krāsas šķīdinātāja uz eļļas bāzes,
izsmidzināti pretkožu līdzekļi, uzliesmojoši putekļi vai citi sprādzienbīstami vai toksiski izgarojumi.
♦ Noskaidrojiet pie ražotāja, no kāda
materiāla ir gatavota grīda.
♦ Šis instruments nav paredzēts ādas,
vaskotu mēbeļu, vaskotu grīdu,
sintētisku audumu, samta un citu
smalku, tvaika neizturīgu materiālu
tīrīšanai.
Brīdinājums! Nelietojiet tīrītāju
nehermetizētas koksnes vai
nehermetizētu lamināta grīdu
tīrīšanai. Vaskotas grīdas un pat
dažas nevaskotas grīdas karstuma un tvaika ietekmē var zaudēt
spīdumu. Pirms tīrīšanas ieteicams izmēģināt instrumentu uz
neliela, norobežota tīrāmās virsmas laukuma. Tāpat ieteicams
iepazīties ar grīdas ražotāja
norādījumiem par ekspluatāciju
un kopšanu.
♦ Tvaika tīrītāju nedrīkst uzpildīt ar
atkaļķošanas, aromātiskiem, spirtotiem vai mazgāšanas līdzekļiem,
jo tie var sabojāt tīrītāju vai padarīt
nedrošu lietošanai.
10
♦ Ja, tīrot ar tvaiku, tiek aktivizēts
vietējā elektrotīkla jaudas slēdzis,
nekavējoties pārtrauciet lietot instrumentu un sazinieties ar klientu
dienestu. (Ņemiet vērā, ka pastāv
elektriskās strāvas trieciena risks.)
♦ Instruments rada ļoti karstu tvaiku, ar
ko dezinficē apstrādājamo virsmu.
Tādējādi darba laikā tvaika galviņa,
tīrīšanas drāniņa un paklāja piederums kļūst ļoti karsti.
♦ Uzmanību! Strādājot ar šo instrumentu un mainot tam piederumus,
jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet
čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
♦ Darba laikā vāks var kļūt karsts.
♦ Darba laikā no instrumenta var
izdalīties zināms daudzums tvaika.
♦ Ekspluatējot instrumentu, jāievēro
piesardzība. NEPIESKARIETIES
detaļām, kas darba laikā var kļūt
karstas.
♦ Pirms ūdens tvertnes noņemšanas
izslēdziet instrumentu un paceliet
rokturi uz augšu.
♦ Ja konstatējat, ka no rokas tvaika
tīrītāja korpusa noplūst tvaiks, izslēdziet tīrītāju, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet atdzist. Sazinieties ar
LATVIEŠU
bojātās vai kā citādi nelietojamās
detaļas.
♦ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās
Pēc ekspluatācijas
detaļas, kas konkrēti norādītas šajā
♦ Pirms tīrīšanas atvienojiet insrokasgrāmatā.
trumentu no barošanas avota un
Citu personu drošība
nogaidiet, līdz tas atdziest.
♦ Kad instruments netiek lietots, tas ♦ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni
vecumā no 8 gadiem un persojāglabā sausā vietā.
nas, kam ir ierobežotas fiziskās,
♦ Instruments jāglabā bērniem neaizsensorās vai psihiskās spējas vai
sniedzamā vietā.
trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs
Pārbaude un remonts
personas vai bērni tiek uzraudzīti
♦ Pirms apkopes vai remontdarbiem
vai apmācīti instrumenta drošā lieatvienojiet instrumentu no barotošanā un ja viņi izprot visus riskus
šanas avota un nogaidiet, līdz tas
saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem
atdziest.
spēlēties ar instrumentu. Bērni
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai
drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam
instrumentam nav bojātu vai kā citādi
apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.
nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai
detaļas nav salūzušas, slēdži nav ♦ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos
ar instrumentu.
bojāti un vai nav kāds cits apstāklis,
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu.
Nelietojiet instrumentu.
kas varētu ietekmēt instrumenta
darbību.
♦ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts
barošanas vads.
♦ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda
detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
♦ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu
atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit
iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas,
pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības
noteikumi un tiek uzstādītas drošības
ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
11
LATVIEŠU
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroir iezemēts 1. klases izstrādājums.
ties kustīgām detaļām;
♦ Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas)
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskarogaru vadu, lai nezustu jauda.
ties karstām detaļām;
Marķējumi uz instrumenta
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
detaļas vai piederumus;
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā.
Brīdinājums! Applaucēšanās risks.
Ilgstoši strādājot ar instrumentu, reUzmanību! Karsta virsma
gulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
Elektrodrošība
Brīdinājums! Šis instruments
ir jāiezemē. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums
atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to
drīkst nomainīt tikai ražotājs vai
BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vadi un 1. klases izstrādājums
♦ Instruments jāpievieno trīsstiepļu
pagarinājuma vadam, jo instruments
12
Apkope un tīrīšana
Šis BLACK+DECKER instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo
apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un jāatvieno no
barošanas avota.
♦ Noslaukiet instrumentu ar mitru lupatiņu.
♦ Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi, samērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.
Tīrīšanas drāniņas kopšana
Norādījumi par mazgāšanu: nelietot veļas mīkstinātāju; pirms lietošanas ļaut izžūt.
Uzmanību! Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu, kas
minēti tīrīšanas drāniņas etiķetē.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
♦ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas
termināļa.
Brīdinājums! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
LATVIEŠU
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
♦
♦
♦
izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
BLACK+DECKER apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai
uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un
īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Garantija
BLACK+DECKER rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības
un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir
spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas
brīvās tirdzniecības zonā.
J a 2 4 m ē n e š u l a i k ā ko p š i e g ā d e s b r ī ž a
BLACK+DECKER izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes
neatbilstības dēļ, BLACK+DECKER garantē visu
bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu,
kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam,
vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam
neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра BLACK+DECKER предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка переключения режимов Autoselect™
3. Съёмный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
8. Нижний крючок для намотки кабеля
9. Верхний крючок для намотки кабеля
10. Зажим для кабеля
♦
Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз
к корпусу прибора (13), и убедитесь, что
резервуар плотно прилегает к корпусу.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
Чистящая накладка для паровой головки – номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(15), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей
накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Установка основной рукоятки (Рис. А)
Заполнение резервуара водой (Рис. F)
♦
Ваша паровая швабра оборудована съёмным
резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая
помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жёсткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Снимите резервуар для воды (3).
♦ Поднимите и откройте крышку заливочного отверстия (19).
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды –
0,46 л. Не заливайте в резервуар слишком
много воды.
Сборка
Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (13) и нажмите
до щелчка. Стрелка на рукоятке (4) должна
быть выровнена по верхнему торцу корпуса (13) паровой швабры.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
♦
Вставьте нижний торец корпуса прибора
(13) в паровую головку (5) и нажмите до
щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(14), потяните корпус (13) и отсоедините
его от паровой головки (5).
Установка резервуара для воды (Рис. С)
♦
14
Защелкните резервуар для воды (3) на
основной рукоятке (4).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите на место крышку заливочного
отверстия (19).
♦ Установите на место резервуар для воды
(3).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Установка ароматизирующей таблетки
(Рис. J и K)
Внимание! Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую
швабру. Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Сдвиньте отпирающую кнопку (23), чтобы
открыть дверцу отсека.
♦ Поместите в отсек (24) ароматизирующую
таблетку.
♦ Сильным нажатием закройте дверцу (25).
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая
швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Технология Autoselect™ (Рис. Н)
Данная паровая швабра оснащена кнопкой
переключения режимов Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке.
Данные изображения помогут Вам выбрать
правильный режим работы для выполняемого
типа чистки.
Выберите одну из операций, нажимая на кнопку
Autoselect™ до тех пор, пока не появится нужное
изображение:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек. Для удобства паровая швабра запомнит последнюю выбранную
операцию.
Выброс пара (Рис. Н)
Паровая швабра оборудована кнопкой выброса
пара; данная функция поможет при избавлении
от устойчивых пятен и грязи.
♦ Во время использования нажимайте на
кнопку выброса пара (21) для оказания дополнительной мощности при чистке.
Примечание: Выброс пара будет происходить
в течение 10 секунд, после чего паровая швабра
продолжит работу в выбранном режиме.
Рекомендации по оптимальному использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы Вы можете использовать
зажим для кабеля (10), который поможет
держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования
прибора: наклоните рукоятку под углом
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
45° и начинайте чистку, обрабатывая поверхность небольшими участками.
Не используйте с паровой шваброй
химические очистители. Для удаления
сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, нажмите на кнопку выброса
пара для воздействия на участок большим
количеством пара или предварительно
обработайте пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды,
затем чистите с использованием паровой
швабры.
Чистка паром
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ Нажмите на кнопку Autoselect™ (2), пока не
будет выбран нужный режим.
♦ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд
из паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ В течение следующих нескольких секунд
пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко
скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
полу, тщательно очищая паром каждый
отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (4)
в вертикальное положение, выключите
паровую швабру и дождитесь полного
остывания прибора (приблизительно
5 минут).
16
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки, снимите
резервуар (3) и заполните его водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
После использования (Рис. I)
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
♦ Снимите чистящую накладку (6) и постирайте её, подготовив к следующему
использованию. (Соблюдайте указания
по стирке, напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для
его хранения (8 и 9).
Примечание: Верхний крючок (11) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (22).
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (8 и 9) и дополнительно закреплен зажимом (22). Кроме этого, в рукоятке
швабры имеется специальное отверстие для
подвешивания, которое позволяет подвесить
Вашу паровую швабру на крючок, вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок способен
выдержать вес половой швабры.
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Ёмкость резервуара для воды
мл
Вес
кг
FSM1630S
(Тип 1)
230
1600
460
3,4
РУССКИЙ ЯЗЫК
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
прибора, выполняйте приведённые ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный
сервисный центр BLACK+DECKER.
Проблема
Паровая швабра
не включается.
Шаг
Возможное решение
1
Проверьте подключение к электрической розетке.
2
Проверьте, включён ли прибор
при помощи пускового выключателя (1).
3
П р о в е р ьт е п р е д ох р а н и т е л ь
в вилке.
4
Убедитесь, что основная рукоятка (4) паровой швабры до упора
установлена в корпус прибора
(13). Убедитесь, что стрелка на
основной рукоятке выровнена
по верхнему торцу корпуса паровой швабры (13).
5
Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2,
затем Шаг 3.
6
Паровая швабра будет вырабатывать пар только после перевода рукоятки из вертикального
в заднее положение.
7
Убедитесь, что резервуар для
воды (3) заполнен и правильно
установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: После первого
заполнения водой или после
полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки
пара может занять до 45 секунд.
8
Убедитесь, что паровая головка
(5) до упора установлена в корпус паровой швабры (13).
9
Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2,
затем Шаг 3.
Цифровая панель управления
отключается во
время использования прибора.
10
Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5,
затем Шаг 1, затем Шаг 2, затем Шаг 3.
Паровая швабра
прекращает выработку пара во
время использования.
11
Проверьте Шаг 6, затем Шаг 7,
затем Шаг 8, затем Шаг 4, затем Шаг 3.
Паровая швабра
вырабатывает
слишком много
пара во время
использования.
12
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Нажмите на кнопку переключения режимов Autoselect
(2), чтобы уменьшить количество вырабатываемого пара.
13
Убедитесь, что не нажата кнопка
выброса пара (21).
Не загорается
цифровая панель управления.
Паровая швабра
не вырабатывает пар.
Проблема
Паровая швабра
вырабатывает
слишком мало
пара во время
использования.
Шаг
Возможное решение
14
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Нажмите на кнопку переключения режимов Autoselect
(2), чтобы увеличить количество
вырабатываемого пара.
15
На жмите на кнопк у выброс а
пара (21), чтобы временно увеличить количество вырабатываемого пара.
Пар выделяется
из неожиданных
участков прибора.
16
Обратитесь к разделу руководства по эксплуатации «Сборка»
и у б е д и те с ь, ч т о в с е ч а с т и
и насадки установлены в соответствии с инструкциями.
Где я могу
получить дополнительную
информацию
о паровой швабре и дополнительных принадлежностях?
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ru/
steammop
17
Техника безопасности, техническое обслуживание
и ремонт
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра BLACK+DECKER предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель BLACK+DECKER
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике
безопасности
Внимание! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению тяжелой
травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов
соблюдение правил по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность возникновения пожара, поражения
электрическим током, получения травм и повреждения
личного имущества.
♦ Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по
эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение данным прибором любых
видов работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство
для последующего обращения
к нему.
Использование прибора
♦ Не направляйте пар на людей,
животных, электрические приборы или электрические розетки.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
огнеопасной пылью или другими
♦ Не оставляйте прибор под довзрывчатыми или ядовитыми
ждем.
парами.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Не оставляйте прибор без при- ♦ Уточните у производителя тип
полового покрытия.
смотра.
♦ Не оставляйте не используемый ♦ Не используйте паровую швабру
для чистки кожаных покрытий,
прибор подключенным к электрической розетке.
отполированной воском мебели
♦ Никогда не тяните за кабель,
или покрытых мастикой полов,
чтобы отключить прибор от
синтетических тканей, бархата
электрической розетки. Не подили других деликатных и чуввергайте электрический кабель
ствительных к обработке паром
воздействию высокой темпераматериалов.
туры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов.
♦ Не дотрагивайтесь до паровой
швабры мокрыми руками.
♦ Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не
используйте кабель в качестве
рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не наматывайте
кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше
от нагретых поверхностей.
♦ Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями
растворителей масляных красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли,
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Не используйте
ключатель, немедленно преприбор для чистки негерметичкратите использование прибора
и обратитесь в авторизованный
ного паркета и ламината. На
поверхностях, обработанных
сервисный центр. (Будьте осторожны: риск поражения электривоском или мастикой, а также
ческим током.)
на некоторых поверхностях, не
подвергавшихся подобной об- ♦ Для дезинфекции поверхности
прибор вырабатывает очень
работке, в результате воздействия высокой температуры
горячий пар. Это означает, что
паровая головка, чистящие наи пара блеск может исчезнуть.
кладки и насадка для чистки
Настоятельно рекомендуем
всегда предварительно тестиковровых покрытий во время использования становятся очень
ровать прибор на небольшом
горячими.
участке поверхности, которую
предстоит чистить. Мы также ♦ Предупреждение! При испольрекомендуем получить у прозовании паровой швабры и заизводителя инструкции по эксмене накладок и насадок всегда
плуатации и уходу за половым
надевайте соответствующую
покрытием.
обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Никогда не заливайте в паровую
швабру жидкость для удаления ♦ Во время использования крышка может сильно нагреться.
накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие ал- ♦ Во время использования из прибора может вырываться горячий
коголь, очищающие и моющие
пар.
средства, поскольку они могут
повредить прибор или сделать ♦ Будьте внимательны при использовании прибора. НЕ ДОего опасным для использоваТРАГИВАЙТЕСЬ до частей приния.
бора, которые нагреваются во
♦ Если при использовании павремя использования.
ровой швабры срабатывает
Ваш домашний аварийный вы21
РУССКИЙ ЯЗЫК
прибора. Убедитесь в отсут♦ Перед снятием резервуара для
ствии поломанных деталей,
воды, выключите прибор и переповрежденных включателей
ведите рукоятку в вертикальное
и прочих дефектов, способных
положение.
повлиять на работу прибора.
♦ Если замечено выделение пара
из корпуса ручного пароочи- ♦ Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие постителя, выключите прибор,
отсоедините его от источника
вреждений и признаков износа.
питания и оставьте до полного ♦ Не используйте прибор, если
остывания. Свяжитесь с блиповреждена или неисправна
жайшим авторизованным серкакая-либо его деталь.
висным центром. Прекратите ♦ Ремонтируйте или заменяйте
использование прибора.
поврежденные или неисправные детали только в авториПосле использования
зованном сервисном центре
♦ Перед чисткой прибора отсоедиBLACK+DECKER.
ните его от источника питания
и дождитесь полного остывания. ♦ Ни в коем случае не снимайте
и не заменяйте детали, за ис♦ Храните не используемый приключением деталей, указанных
бор в сухом месте.
в данном руководстве по экс♦ Дети не должны иметь доступ
плуатации.
к убранным на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
Безопасность посторонних
лиц
♦ Перед любыми видами работ ♦ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми
по техническому обслуживанию
лет и людьми со сниженными
или ремонту, выключите прибор
физическими, сенсорными и уми дождитесь его полного остыственными способностями или
вания.
не имеющими необходимого
♦ Перед началом эксплуатации,
опыта или навыка, если они вывсегда проверяйте исправность
полняют работу под присмотром
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
или получили инструкции от- ♦ Травмы в результате касания
горячих частей прибора.
носительно безопасной работы
с этим прибором и осознают ♦ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или
наличие потенциальной опаснасадок.
ности при его использовании. Не
позволяйте детям играть с при- ♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным
бором. Не позволяйте детям
использованием прибора. При
производить чистку и техничеиспользовании прибора в теческое обслуживание прибора без
ние продолжительного периода
присмотра.
♦ Не позволяйте детям играть
времени делайте регулярные
с прибором.
перерывы в работе.
Остаточные риски
Электробезопасность
При работе данным прибором
возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности.
Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Внимание! Данный прибор
должен иметь провод заземления. Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке прибора.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
двигающихся частей прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим
током.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Во избежание несчастного
случая, замена поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Удлинительный кабель
и Класс 1 защиты изделия
♦ Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш
электроприбор соответствует
Классу 1 и требует заземления.
♦ Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м
без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Внимание! Горячие поверхности
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00247571 - 25-09-2014
24
26
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
27
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising