FSM1630S | Black&Decker FSM1630S STEAM MOP instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-05 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
FSM1630S
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
♦
Pritlačte parný mop zľahka dole na čistiacu podložku (6).
Upozornenie! Ak nebudete s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (4) vo
zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Váš parný mop BLACK+DECKER je určený na dezinfekciu a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev,
vrstvených dosiek, linoleí, vinylových a keramických
obkladov, kamenných a mramorových podláh a kobercov. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Vybratie čistiacej podložky (obr. E)
Upozornenie! Pri výmene čistiacej podložky vášho
mopu vždy noste vhodnú obuv. Nenoste papuče alebo
obuv s otvorenou špičkou.
♦
Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a vypnite parný mop.
♦
Počkajte, pokým nedôjde k úplnému vychladnutiu
parného mopu. (približne päť minút)
♦
Šliapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie čistiacej podložky (15) a pevne ho prišliapnite.
♦
Zdvihnite parný mop z podložky.
Upozornenie! Ak nebudete s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (4) vo
zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Varovanie! Pred použitím tohto výrobku
si riadne prečítajte príručky týkajúce sa
bezpečnosti, údržby a opráv. Pred použitím
tohto výrobku si pozorne preštudujte celý
tento návod na obsluhu.
Popis
Toto náradie sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Tlačidlo funkcie Autoselect™
3. Vyberateľná nádržka na vodu
4. Rukoväť
5. Parná hlavica
6. Čistiaca podložka parnej hlavice
8. Spodná príchytka prívodného kábla
9. Horná príchytka prívodného kábla
10. Príchytka kábla na rukoväti
Plnenie nádržky vodou (obr. F)
Nádržku na vodu na vašom parnom mope je možné
vybrať, aby sa uľahčilo jej naplnenie vodou.
Tento parný mop je vybavený systémom, ktorý bráni
usadzovaniu vodného kameňa, čo predlžuje životnosť
mopu.
Poznámka: Nádržku na vodu naplňte čistou vodou
z vodovodného kohútika.
Poznámka: V oblastiach s veľmi tvrdou vodou sa
odporúča použiť vodu deionizovanú.
♦
Vyberte nádržku na vodu (3).
♦
Otvorte plniaci otvor (19) zdvihnutím viečka smerom hore.
♦
Naplňte nádržku (3) vodou.
Varovanie! Nádržka na vodu má objem 0,46 l. Nedopĺňajte do nádržky nadmerné množstvo vody.
♦
Nasaďte späť viečko plniaceho otvoru (19).
♦
Nasaďte nádržku (3) späť do mopu.
Poznámka: Uistite sa, či je viečko plniaceho otvoru
riadne zaistené.
Poznámka: Nepoužívajte v tomto parnom mope chemické čistiace prostriedky.
Zostavenie
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií
sa uistite, či je zariadenie vypnuté, či je odpojené
od zdroja napätia, či je vychladnuté a či neobsahuje
žiadne zvyšky vody.
Nasadenie rukoväti (obr. A)
♦
Nasuňte spodnú časť rukoväti (4) do hornej časti
tela mopu (13) tak, aby došlo k riadnemu zaisteniu. Šípka na rukoväti (4) by mala byť zarovnaná
s hornou časťou parného mopu (13).
Nasadenie parnej hlavice (obr. B)
♦
♦
Nasuňte spodnú časť tela parného mopu (13)
do parnej hlavice (5) tak, aby došlo k riadnemu
zaisteniu.
Parná hlavica môže byť z tela parného mopu
zložená po stlačení uvoľňovacieho tlačidla parnej
hlavice (14) a po zložení tela mopu (13) z parnej
hlavice (5).
Vloženie nádobky s parfumom (obr. J a K)
Varovanie! Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a vypnite parný mop. Počkajte, pokým nedôjde k úplnému
vychladnutiu parného mopu. (približne päť minút)
♦
Posuňte uvoľňovacie tlačidlo (23), aby došlo k otvoreniu krytu.
♦
Vložte nádobku s parfumom do úložného priestoru
(24).
♦
Pri zatváraní kryt (25) stlačte riadne dole.
Nasadenie nádobky na vodu (obr. C)
♦
♦
Zatlačte nádobku na vodu (3) do rukoväti (4).
Zasuňte nádobku na vodu (3) dole do tela parného
mopu (13) a uistite sa, či je táto nádobka riadne
usadená.
Nasadenie čistiacej podložky (obr. D)
Použitie
Výmenné čistiace podložky môžete zakúpiť
u autorizovaného predajcu BLACK+DECKER:
(kat. č. FSMP20-XJ).
Čistiaca podložka na parnú hlavicu - kat. č.
FSMP20-XJ.
♦
Položte čistiacu podložku (6) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
Dôležité! Toto zariadenie zabije 99,9 % baktérií a choroboplodných zárodkov, ak sa používa podľa pokynov
uvedených v tomto návode na obsluhu, s podložkou
s mikrovlákien a súvisle počas 90 sekúnd.
4
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva približne
15 sekúnd.
Poznámka: Ak je parný mop zapnutý prvýkrát, nádržka na vodu sa sfarbí do červena. Hneď ako je
parný mop pripravený na použitie, nádržka na vodu
sa sfarbí na modro.
♦
Ak chcete parný mop vypnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je
parný mop vypnutý.
Upozornenie! Po použití parný mop vždy vyprázdnite.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude
na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
♦
♦
♦
zaistí, že sa kábel nebude nachádzať v pracovnom priestore.
Pred použitím parného mopu podlahu vždy vysajte alebo zameťte.
Najjednoduchší spôsob použitia mopu je sklonenie rukoväti v uhle 45° a pomalé čistenie malej
plochy.
Nepoužívajte v parnom mope chemické čistiace
prostriedky. Pri odstraňovaní odolných nečistôt
z vinylových krytín alebo linolea môžete pred
použitím parného mopu použiť tlačidlo na prúd
pary alebo môžete vykonať predbežné čistenie
saponátom a vodou.
Parné čistenie
♦
Položte čistiacu podložku (6) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦
Pritlačte zľahka parný mop dole na čistiacu podložku (6).
♦
Pripojte mop k elektrickej sieti.
♦
Stlačte hlavný vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.
♦
Pomocou tlačidla Autoselect™ (2) zvoľte nastavenie požadovanej aplikácie.
♦
Priťahovaním rukoväti (4) smerom dozadu aktivujete čerpadlo pary. Po niekoľkých sekundách
začne z parnej hlavice vychádzať para.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude
na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
♦
Niekoľko sekúnd potrvá, než sa para dostane do
čistiacej podložky. Teraz bude parný mop zľahka
kĺzať po dezinfikovanom/čistenom povrchu.
♦
Pomaly parným mopom pohybujte po podlahe
dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto
dôkladne vyčistené.
Poznámka: Počas použitie môžete parné čerpadlo
vypnúť nastavením rukoväti do zvislej polohy. Táto
praktická funkcia vám umožní na krátko odložiť parný
mop bez vypnutia na odkladaciu podložku, aby ste
mohli premiestniť jednotlivé kusy nábytku a aby ste
potom mohli pokračovať v čistení bez vypnutia mopu.
♦
Po skončení práce s parným mopom vráťte násadu rukoväti (4) do zvislej polohy a mop vypnite.
Počkajte, pokým parný mop úplne nevychladne.
(približne päť minút)
Upozornenie! Sledovanie množstva vody v nádržke
je veľmi dôležité. Ak chcete doliať vodu do nádržky
a pokračovať v dezinfekcii/čistení, vráťte rukoväť (4)
do zvislej polohy a vypnite parný mop. Odpojte parný
čistič od sieťovej zásuvky a naplňte nádržku (3) vodou.
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je
parný mop vypnutý.
Technológia Autoselect™ (obr. H)
Tento parný mop je vybavený tlačidlom Autoselect™
(2), ktoré zobrazuje rôzne typy čistenia. Používa sa
na voľbu správneho prevádzkového režimu pre určitý
druh čistenia.
Pri použití funkcie Autoselect™ zvoľte stlačením tlačidla (2) jednu z nasledujúcich aplikácií. Držte stlačené
tlačidlo, pokým nebude zvolená požadovaná aplikácia:
Drevo/Vrstvená doska
Kameň/Mramor
Dlaždice/Vinyl
Parný mop zvolí pre dané čistenie správne množstvo
pary.
Poznámka: Pred použitím parného mopu sa vždy
uistite, či bola vykonaná správna voľba. Parný mop
si bude vždy pamätať poslednú možnosť, aká bola
zvolená.
Prúd pary (obr. H)
Tento parný mop je vybavený tlačidlom uvoľňujúcim
prúd pary, ktorý pomáha odstraňovať odolné nečistoty
alebo škvrny.
♦
Pri práci s parným mopom stlačte toto tlačidlo
(21), aby došlo k zvýšeniu výkonu.
Poznámka: Prúd pary bude vychádzať minimálne
počas 10 sekúnd a potom sa parný mop vráti k pôvodnému nastaveniu.
Rady na optimálne použitie
Všeobecné
Upozornenie! Nikdy nepoužívajte parný mop bez
upevnenej čistiacej podložky.
♦
Počas použitia parného mopu môžete využiť príchytku na upevnenie prívodného kábla (10), ktorá
Po použití (obr. I)
♦
Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a vypnite parný mop.
♦
Počkajte, pokým nedôjde k úplnému vychladnutiu
parného mopu. (približne päť minút)
5
♦
Odpojte prívodný kábel parného mopu od sieťovej
zásuvky.
♦
Vyprázdnite nádržku na vodu (3).
♦
Odstráňte čistiacu podložku (6) a omyte ju, aby
bola pripravená na ďalšie použitie. (Riaďte sa
pokynmi vyznačenými na čistiacej podložke).
♦
Naviňte prívodný kábel okolo príchytiek (8 a 9).
Poznámka: Horná príchytka kábla (11) môže byť natočená, aby bolo uľahčené zloženie navinutého kábla
pri ďalšom použití.
♦
Upevnite prívodný kábel pomocou príchytky kábla
(22) v blízkosti zástrčky.
Poznámka: Ak bude rukoväť (4) vo zvislej polohe a ak
bude prívodný kábel úhľadne omotaný okolo príchytiek (8 a 9) a ak bude zaistený v príchytke kábla (22),
parný mop bude stáť bez ďalšej opory. Alternatívne
je možné použiť závesný držiak, ktorý je súčasťou
rukoväti a vďaka ktorému môžete parný mop zavesiť
na vhodný hák na stene. Vždy zaistite, aby váš hák
na stenu bezpečne uniesol hmotnosť parného mopu.
Problém
Parný mop nevytvára paru.
Technické údaje
FSM1630S (Typ 1)
Napájacie napätie
V 230
Výkon
W 1600
Objem nádržky
ml 460
Hmotnosť
kg 3,4
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s Vaším servisným zástupcom
BLACK+DECKER.
Problém
Parný mop nie je
možné zapnúť.
Digitálne ovládacie prvky nesvietia.
Krok Možné riešenia
1
Skontrolujte, či je zástrčka prívodného kábla parného mopu
pripojená k sieťovej zásuvke.
2
Pomocou hlavného vypínača
(1) skontrolujte, či je parný mop
zapnutý.
3
Skontrolujte poistku v zástrčke
prívodného kábla.
4
Skontrolujte, či je rukoväť (4) parného mopu riadne zasunutá do
konštrukcie parného mopu (13).
Skontrolujte, či je šípka na rukoväti zarovnaná s hornou časťou
parného mopu (13).
5
Skontrolujte krok 1, potom 2
a potom 3.
6
Parný mop bude vytvárať paru
iba v prípade, ak bude rukoväť
vyklonená zo zvislej polohy.
7
Skontrolujte, či je nádržka na
vodu (3) plná.
POZNÁMKA: Po prvom naplnení
nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody
bude na vytvorenie pary nutný
čas až 45 sekúnd.
8
Skontrolujte, či je parná hlavica
(5) riadne uložená v parnom
mope (13).
9
Skontrolujte krok 1, potom 2
a potom 3.
Digitálne ovládacie prvky počas
prevádzky zhasnú.
10
Skontrolujte krok 4, potom 5, potom 1, potom 2 a potom 3.
Parný mop prestane počas práce
vytvárať paru.
11
Skontrolujte krok 6, potom 7, potom 8, potom 4 a potom 3.
Parný mop vytvára počas práce
príliš mnoho pary.
12
Parný mop má k dispozícii 3 nastavenia. Stlačte tlačidlo funkcie
Autoselect (2), aby bolo obmedzené množstvo vytváranej pary.
13
Skontrolujte, či sa nestlačilo tlačidlo okamžitej dávky pary (21).
14
Parný mop má k dispozícii 3 nastavenia. Stlačte tlačidlo funkcie
Autoselect (2), aby sa zvýšilo
množstvo vytváranej pary.
15
Stlačte tlačidlo okamžitej dávky
pary (21), aby došlo k dočasnému zvýšeniu množstva pary.
Para uniká z neobvyklých miest
parného mopu.
16
Montážne pokyny na správne
zostavenie všetkých súčastí
a príslušenstva nájdete v tomto
návode v časti Montáž.
Kde môžem získať
ďalšie informácie/
príslušenstvo pre
tento parný mop.
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Parný mop vytvára počas práce
príliš málo pary.
Poruchy a postupy na ich odstránenie
6
Krok Možné riešenia
Bezpečnosť, údržba, opravy
♦ V tomto návode je popísané určené použitie tohto zariadenia.
Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia
a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
♦ Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Použitie výrobku
Váš parný mop BLACK+DECKER je určený na dezinfekciu a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev,
vrstvených dosiek, linoleí, vinylových a keramických
obkladov, kamenných a mramorových podláh a kobercov. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Váš parný čistič BLACK+DECKER (iba modely
FSMF1621 a FSS1600) je určený na dezinfekciu a čistenie dlaždíc, pracovných dosiek, kuchynských plôch
a povrchov v kúpeľniach. Tento výrobok je určený iba
na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si
všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených
varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
Varovanie! Pri použití
elektrického náradia napájaného káblom by sa mali
vždy dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia
a materiálnych škôd.
Použitie výrobku
♦ Nesmerujte paru priamo na
osoby, zvieratá, elektrické
spotrebiče alebo elektrické
zásuvky.
♦ Nevystavujte výrobok dažďu.
♦ Neponárajte toto zariadenie do
vody.
♦ Nenechávajte tento výrobok
bez dozoru.
♦ Ak výrobok nepoužívate, nenechávajte ho pripojený k elektrickej zásuvke.
♦ Nikdy neodpájajte zástrčku od
zásuvky ťahaním za prívodný
kábel. Veďte kábel tak, aby
neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
♦ Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
8
♦ Nemanipulujte s parným čističom, ak máte mokré ruky.
♦ Neprenášajte tento výrobok za
prívodný kábel, neťahajte za
tento kábel, nepoužívajte kábel
ako rukoväť, neprivierajte kábel dvermi, neveďte kábel cez
ostré hrany a horúce povrchy.
♦ Nepoužívajte tento výrobok
v uzatvorených priestoroch
s výskytom výparov olejových
riedidiel, niektorých chemických prostriedkov proti moliam,
horľavého prachu alebo iných
výbušných a jedovatých výparov.
♦ Overte si typ podlahy u výrobcu.
♦ Nepoužívajte na kožu, voskom
ošetrený nábytok alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamat
alebo iné chúlostivé materiály
citlivé na vodnú paru.
Varovanie! Nepoužívajte
na drevené a laminátové
podlahy bez povrchovej
úpravy. Pri voskovaných
povrchoch a niektorých
nevoskovaných podlahách
môže dôjsť pôsobením
tepla a pary k odstráneniu
lesku. Vždy sa odporúča
pred pokračovaním spraviť
test na oddelenej ploche.
Odporúčame sa tiež zoznámiť s pokynmi pre použitie
a údržbu výrobku podlahovej krytiny.
♦ V parnom čističi nikdy nepoužívajte odhrdzovače, aromatické
látky, alkohol alebo saponáty,
pretože môžu výrobok poškodiť alebo ohroziť jeho bezpečné použitie.
♦ Ak dôjde pri použití parnej funkcie k vypnutiu elektrického ističa, ihneď výrobok prestaňte
používať a kontaktujte centrum
na podporu zákazníkov. (Zabráňte úrazu elektrickým prúdom.)
♦ Toto zariadenie pri dezinfekcii
čisteného miesta vytvára veľmi
9
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Po použití
horúcu paru. To znamená, že
sú parné hlavice, čistiace podložky a nástavce na koberec
pri použití veľmi horúce.
Pozor! Pri použití Vášho parného mopu a pri výmene jeho
príslušenstva noste vhodnú
obuv. Nenoste papuče alebo
obuv s otvorenou špičkou.
Viečko sa môže počas prevádzky zahrievať.
Počas použitia môže z tohto
zariadenia unikať para.
Pri použití tohto výrobku buďte opatrní. NEDOTÝKAJTE SA
žiadnych častí, ktoré sa môžu
pri práci zahrievať.
Pred odobratím nádržky na
vodu toto zariadenie vypnite
a nastavte rukoväť späť do
zvislej polohy.
Ak uniká z ručného parného
čističa počas použitia para,
vypnite tento čistič, odpojte
zariadenie od sieťového napájania a nechajte ho riadne
vychladnúť. Kontaktujte, prosím, najbližší autorizovaný servis. Nepokračujte v používaní
takého prístroja.
♦ Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte, až vychladne.
♦ Ak sa zariadenie nepoužíva,
malo by byť uložené na suchom mieste.
♦ Uložené zariadenie musí byť
vhodne zabezpečené pred
deťmi.
Kontroly a opravy
♦ Pred vykonaním údržby alebo
opravy odpojte toto zariadenie
od elektrickej siete a počkajte
na jeho vychladnutie.
♦ Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nie sú poškodené
jeho časti. Skontrolujte, či nie
sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné
diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
♦ Pravidelne kontrolujte, či nie je
poškodený prívodný kábel.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie,
ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
♦ Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo vymeniť
10
v autorizovanom servise.
♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné diely než tie, ktoré sú uvedené
v tomto návode.
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek pohybujúcou
sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek horúcou
časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene akejkoľvek časti alebo
príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak
používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili
pravidelné prestávky.
Bezpečnosť ostatných
osôb
♦ Toto zariadenie môžu používať osoby staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak budú pod dozorom alebo
ak boli oboznámené s bezpečným použitím výrobku a ak
pochopili, aké nebezpečenstvá
hrozia pri jeho použití. S týmto výrobkom sa nesmú hrať
deti. Čistenie a používateľskú
údržbu by nemali robiť deti bez
dozoru.
♦ Deti by mali byť pod dozorom,
aby sa s týmto zariadením nehrali.
Elektrická bezpečnosť
Varovanie! Tento výrobok
musí byť uzemnený. Vždy
skontrolujte, či napájacie
napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
11
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.
Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
♦ Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Údržba a čistenie
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia
závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
alebo čistenia zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Utrite zariadenie mäkkou navlhčenou handričkou.
♦
Pri odstránení odolných nečistôt môžete s navlhčenou handričkou použiť jemný roztok mydla
a vody.
Údržba a čistiace podložky
Pokyny na umývanie – Žiadne avivážne prostriedky –
Pred opätovným použitím nechajte celkom vyschnúť.
Upozornenie! Riaďte sa pokynmi pre čistenie, ktoré
sú vyznačené na štítku čistiacej podložky.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
♦
Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.
Varovanie! Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Predlžovacie káble a výrobok konštrukčnej triedy 1
♦ Pretože je tento výrobok chránený uzemnením a pretože ide
o výrobok konštrukčnej triedy
1, musí sa použiť prívodný kábel s 3 vodičmi.
♦ Môže sa použiť predlžovací kábel s dĺžkou až 30 m bez toho,
aby dochádzalo k výkonovým
stratám.
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Štítky na zariadení
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Varovanie! Nebezpečenstvo obarenia.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese
uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
Pozor! Horúci povrch
12
servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Záruka
Spoločnosť BLACK+DECKER je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku BLACK+DECKER, v priebehu 24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť BLACK+DECKER garantuje
v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú
výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu celého
výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu BLACK+DECKER.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
tu váš nový výrobok BLACK+DECKER, aby
ste mohli byť informovaní o nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
BLACK+DECKER a o celom rade našich ďalších
výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
zst00247565 - 25-09-2014
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising