STC1820D | Black&Decker STC1820D CORDLESS STRING TRIMMER instruction manual

Elektronarzędzie do
przydomowych prac
ogrodowych
509212-18 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL STC1815
STC1820
STC1820D
2
3
4
POLSKI
przystawek i akcesoriów niż
zalecane w tej instrukcji lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem narzędzia może doprowadzić
do wypadku.
♦ Przechowuj tę instrukcję.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kosiarka żyłkowa Black & Decker jest przeznaczona
do koszenia trawy na brzegach trawników i w trudno
dostępnych miejscach. Narzędzie to nie jest przystosowane do celów profesjonalnych.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu
z elektronarzędzi sieciowych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu
z kosiarki bezwzględnie przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa i znajdujących się w pobliżu
osób przed użyciem kosiarki zapoznaj się z niniejszą instrukcją
obsługi. Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
♦ Przed uruchomieniem kosiarki
dokładnie przeczytaj niniejszą
instrukcję.
♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie. Używanie innych
Zastosowanie kosiarki
Przy korzystaniu z kosiarki cały
czas zachowuj ostrożność.
♦ Zawsze zakładaj okulary
ochronne
♦ Zabraniaj używania kosiarki
dzieciom ani osobom, które
nie zapoznały się z tą instrukcją.
♦ Nie dopuszczaj dzieci ani
zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by nikt nie dotykał kosiarki
ani kabla sieciowego.
♦ Gdy kosisz w pobliżu dzieci,
zachowuj szczególną ostrożność.
♦ Zabrania się używania kosiarki osobom młodocianym i niepełnosprawnym bez nadzoru
doświadczonego użytkownika.
♦ Kosiarka ta nie jest zabawką.
♦ Używaj kosiarki tylko za
dnia lub przy bardzo dobrym
5
♦
♦
♦
♦
♦
sztucznym oświetleniu.
Nie używaj kosiarki w wilgotnym ani mokrym otoczeniu.
Nie zanurzaj kosiarki w wodzie.
Nie otwieraj obudowy kosiarki.
Nie ma w niej żadnych elementów podlegających konserwacji przez użytkownika.
Nie używaj kosiarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły.
Nigdy nie ciągnij za kabel, by
wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem wtyczki i kabla.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z kosiarki mogą
zaistnieć dodatkowe zagrożenia
nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania
narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich
urządzeń zabezpieczających nadal występują pewne zagrożenia.
Zaliczają się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób
regularne przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki
drewna, a zwłaszcza dębu,
buku i MDF).
Bezpieczeństwo innych osób
♦ Zabrania się używania tego
elektronarzędzia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej. To samo dotyczy
osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca.
♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
tym urządzeniem.
6
Po użyciu
♦ Nieużywaną kosiarkę przechowuj w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
♦ Uniemożliw dzieciom dostęp
do przechowywanych urządzeń elektrycznych.
♦ Gdy kosiarka ma być transportowana w samochodzie,
zabezpiecz ją w bagażniku,
by nie mogła się przemieścić
w razie nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu pojazdu.
duje tego niniejsza instrukcja
obsługi.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy kosiarek
żyłkowych
Ostrzeżenie! Po wyłączeniu kosiarki szpula z żyłką przez jakiś
czas nadal się obraca.
♦ Zapoznaj się z elementami obsługi i zasadami prawidłowego
użytkowania kosiarki.
♦ Przed użyciem sprawdź kabel sieciowy i przedłużacz, czy
nie są uszkodzone lub zużyte.
W razie uszkodzenia kabla natychmiast odłącz go od sieci.
NIE DOTYKAJ KABLA, DOPÓKI JEST PRZYŁĄCZONY
DO SIECI.
♦ Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym kablem.
♦ Dla ochrony stóp zakładaj solidne obuwie na szorstkiej podeszwie lub buty z cholewami.
♦ Dla ochrony nóg zakładaj długie spodnie.
♦ Przed użyciem kosiarki upewnij się, czy na terenie koszenia
nie ma patyków, kamieni, drutów ani innych obcych przed-
Kontrola i naprawy
♦ Przed użyciem sprawdź kosiarkę, czy nie jest uszkodzona, czy jakieś elementy nie
są pęknięte i czy jakieś inne
okoliczności nie zakłócają prawidłowej pracy narzędzia.
♦ Nie używaj kosiarki, gdy jakaś
jej część jest niesprawna.
♦ Naprawy lub wymiany wadliwych części zlecaj tylko jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
♦ Nigdy nie próbuj wyjmować
ani wymieniać jakichkolwiek
elementów, jeżeli nie przewi7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Nie zbliżaj rąk ani nóg do żyłki
tnącej, zwłaszcza przy załączaniu kosiarki.
♦ Przed użyciem lub w razie
uderzenia kosiarki sprawdź,
czy nie nastąpiło jakieś uszkodzenie. W razie potrzeby zleć
naprawę.
♦ Nigdy nie używaj kosiarki
z uszkodzonymi lub niezałożonymi osłonami.
♦ Uważaj, by się nie skaleczyć
o nóż do przycinania żyłki. Po
wydłużeniu żyłki ponownie
ustaw kosiarkę w normalnej
pozycji, zanim ją załączysz.
♦ Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne nie są zatkane jakimiś zanieczyszczeniami.
♦ Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym przewodem zasilającym bądź przedłużaczem.
♦ Trzymaj przedłużacz z dala od
żyłki tnącej.
miotów.
Używaj kosiarki, zachowując
wyprostowaną postawę i prowadząc żyłkę tnącą w pobliżu
ziemi. Nigdy nie załączaj kosiarki, gdy znajduje się w jakimś innym położeniu.
Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiarkę. Pamiętaj,
że świeżo ścięta trawa jest wilgotna i śliska.
Nie używaj kosiarki na stromych stokach. Koś wzdłuż
zbocza, a nigdy z góry na dół.
Nie przechodź przez ścieżki
lub drogi żwirowe, gdy kosiarka jest załączona.
Podczas pracy kosiarki nigdy
nie dotykaj żyłki tnącej.
Nie odkładaj kosiarki, dopóki
żyłka tnąca całkowicie się nie
zatrzyma.
Stosuj tylko żyłki tnące właściwego rodzaju. Nigdy nie
używaj żyłek metalowych ani
rybackich.
Nie dotykaj noża do przycinania żyłki.
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go z dala od
żyłki tnącej.
8
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
♦ Nigdy nie próbuj ładować
baterii, która nie jest do tego
przeznaczona
♦ Natychmiast wymień uszkodzone kable.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na
działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie podejmuj żadnych ingerencji w urządzeniu.
Ładowarka jest dopuszczona do pracy wyłącznie
w zamkniętych pomieszczeniach!
Przed użyciem ładowarki
dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Akumulatory
♦ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦ Nie wystawiaj akumulatora na
działanie wilgoci.
♦ Nie składuj akumulatora
w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia między
10 °C i 40 °C.
♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki.
♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie
„Ochrona środowiska”.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest
potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej. Nigdy nie
próbuj bezpośrednio przyłączać elektronarzędzia do
sieci.
Ładowarki
♦ Ładowarek Black & Decker
używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych
wraz z elektronarzędziem.
Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi wyrządzeniem
szkód rzeczowych i osobowych.
9
♦ W razie uszkodzenia kabla
sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
Black & Decker. Postępowanie wbrew temu nakazowi
naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu upewnij
się, czy kosiarka jest wyłączona, i wyjęty akumulator.
Montaż osłony (rys. rys. A & B)
♦
♦
Wykręć wkręt z osłony.
Nasuń osłonę (6) prostopadle na głowicę kosiarki
(8) aż do zatrzaśnięcia elementu ustalającego
(szyny prowadzące (12) osłony (6) zgraj przy tym
z szynami prowadzącymi (13) głowicy kosiarki (8).
♦
Zamocuj osłonę (6) wkrętem (14).
Ostrzeżenie! Kosiarki używaj tylko wtedy, gdy osłona
jest prawidłowo zamontowana.
Mocowanie rękojeści dodatkowej (rys. C)
♦
Naciśnij i przytrzymaj obydwa guziki (15) z boku
rękojeści.
♦
Nasuń rękojeść dodatkową (5) na guziki (15), aż
znajdzie się na swoim miejscu.
Ostrzeżenie! Zęby na guzikach muszą przy tym wejść
w rowki w rękojeści. Sprawdź, czy rękojeść została
dobrze zamocowana.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Kosiarka ta jest oznaczona następującymi symbolami
ostrzegawczymi:
Przed uruchomieniem kosiarki przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Regulacja rękojeści dodatkowej (rys. D)
Rękojeść dodatkowa (5) daję się regulować, co pozwala na jej ustawienie w najkorzystniejszej dla siebie
pozycji.
♦
Naciśnij guzik (15) z lewej strony rękojeści.
♦
Obróć rękojeść (5) do żądanej pozycji.
♦
Zwolnij guzik (15).
Ostrzeżenie! Zęby na guzikach muszą przy tym wejść
w rowki w rękojeści. Sprawdź, czy rękojeść została
dobrze zamocowana.
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne.
Na czas pracy zakładaj odpowiednie nauszniki ochronne.
Przed sprawdzeniem kabla zawsze najpierw
wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie
używaj kosiarki z uszkodzonym kablem.
Nastawianie wysokości kosiarki (rys. E)
Miej na uwadze, że w czasie koszenia mogą
być odrzucane jakieś przedmioty. Osoby postronne trzymaj z dala od miejsca pracy.
Za pomocą zintegrowanego mechanizmu teleskopowego można nastawić najdogodniejszą dla siebie
wysokość kosiarki. Są przy tym możliwe różne pozycje.
By uzyskać odpowiednią wysokość, wykonaj opisane
niżej operacje:
♦
Poluzuj tuleję zaciskową (16) przez obrócenie jej
w prawo.
♦
Ostrożnie wysuń bądź wsuń rurę (17) w rękojeść
(2) na żądaną długość.
♦
Gdy rura znajdzie się we właściwej pozycji, mocno
dokręć tuleję zaciskową (6) w lewo.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu
ani wilgoci.
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego zmierzony wg Wytycznych 2000/14/EG.
Elementy kosiarki
Uwalnianie żyłki tnącej
Kosiarka ta składa się z niektórych lub ze wszystkich
wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Rękojeść
3. Przycisk blokujący
4. Akumulator
5. Rękojeść dodatkowa
6. Osłona
7. Obudowa szpuli
8. Głowica
9. Regulator mocy (tylko STC1820)
10. Prowadnica krawędziowa (tylko STC1820
i STC1820D)
11. Prowadnica cięcia (tylko STC1815)
Fabrycznie na czas transportu żyłka tnąca jest przytwierdzona taśmą klejącą do obudowy szpuli.
Ostrzeżenie! Najpierw usuń akumulator z narzędzia.
♦
Ściągnij taśmę klejącą, którą żyłka tnąca jest
przytwierdzona do obudowy szpuli (7).
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. F)
♦
♦
10
By włożyć akumulator (4), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści elektronarzędzia, a następnie
wsuń i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający
(18) i jednocześnie wyciągnij akumulator z rękojeści.
Zastosowanie
Wskazówka: stwierdzenie czy akumulator jest faktycznie uszkodzony może trwać nawet do 30 minut.
Jeśli akumulator jest zbyt ciepły lub zbyt zimny,
wskaźnik LED miga naprzemiennie wolno i szybko.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążenia elektronarzędzia.
Ładowanie akumulatora (rys. G)
Nastawianie kosiarki na dokaszanie lub
koszenie wyrównujące (rys. H, I , J & K)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie
spadać. Podczas ładowania akumulator może się
nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko.
Kosiarka ta może być używana zarówno do dokaszania (rys. H), jak i do koszenia wyrównującego (przycinanie wystającej trawy wzdłuż krawędzi trawników
i grządek) tak, jak pokazano na rysunku I.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana temperatura ładowania wynosi około 24 °C.
Wskazówka! Akumulator przy temperaturze ogniw
bateryjnych poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C nie będzie się ładować w ładowarce. Należy pozostawić
akumulator w ładowarce. Ładowarka rozpocznie
automatycznie ładowanie, jak tylko ogniwa ulegną
nagrzaniu lub schłodzeniu.
♦
By naładować akumulator (4) włóż go do ładowarki (19). Akumulator daje się włożyć do ładowarki tylko w jednym położeniu. Nie używaj
siły, Sprawdź, czy akumulator został prawidłowo
włożony do ładowarki.
♦
Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (20) miga na zielono (powoli).
Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik ładowania (20) świeci nieprzerwanie na zielono. Akumulator
może pozostawać w ładowarce na czas nieokreślony.
W takim przypadku wskaźnik LED świeci się. Wskaźnik
LED zaczyna migać na zielono, jeśli akumulator będzie doładowywany. Dopóki akumulator jest połączony
z podłączoną do sieci ładowarką wskaźnik ładowania
(20) świeci się.
♦
Rozładowany akumulator powinien zostać ponownie naładowany w ciągu tygodnia. Trwałość
akumulatora obniża się zdecydowanie, jeśli pozostaje on rozładowany.
Dokaszanie (rys. E, H & J)
Przy dokaszaniu głowica kosiarki powinna się znajdować w pozycji przedstawionej na rysunku I. W przeciwnym razie wykonaj opisane niżej operacje:
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Poluzuj tuleję zaciskową (16) przez obrócenie jej
w prawo.
♦
Mocno chwyć rękojeść (2) i obróć głowicę (8)
w prawo.
♦
Mocno dokręć tuleję zaciskową (16) w lewo.
Wskazówka: Głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
Koszenie wyrównujące (rys. E, I & K)
Przy koszeniu wyrównującym głowica kosiarki powinna
się znajdować w pozycji przedstawionej na rysunku K.
W przeciwnym razie wykonaj opisane niżej operacje:
♦
Wyjmij akumulator z narzędzia.
♦
Poluzuj tuleję zaciskową (16) przez obrócenie jej
w prawo.
♦
Mocno chwyć rękojeść (2) i obróć głowicę (8)
w lewo.
♦
Mocno dokręć tuleję zaciskową (16) w lewo.
Wskazówka: Głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
Załączanie i wyłączanie
Pozostawanie akumulatora w ładowarce
♦
W celu załączenia kosiarki naciśnij blokadę wyłącznika (3) i naciśnij następnie wyłącznik (1).
Zwolnij blokadę wyłącznika (3) gdy urządzenie
pracuje.
♦
By wyłączyć kosiarkę, zwolnij wyłącznik.
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Akumulator można pozostawić w ładowarce. W takim
przypadku wyświetlacz LED świeci się bez przerwy.
Ładowarka utrzymuje akumulator w stanie pełnego
naładowania.
Diagnoza ładowarki
Jeżeli ładowarka stwierdzi, że akumulator jest słaby
lub uszkodzony wskaźnik ładowania (20) miga w trybie
szybkim na czerwono. Należy posterować jak poniżej:
♦
Włóż akumulator (4) ponownie.
♦
Jeśli wskaźnik w dalszym ciągu miga na czerwono, włóż nowy akumulator, aby stwierdzić, że
przebieg ładowania prawidłowo przebiega.
♦
Jeśli nowy akumulator będzie prawidłowo ładowany, to oznacza defekt akumulatora źródłowego.
Oddaj go do serwisu, gdzie zostanie zutylizowany.
♦
Jeśli przy nowym akumulatorze problem jest taki
sam, jak przy źródłowym do sprawdzenia w serwisie należy pozostawić ładowarkę.
Regulator mocy (tylko STC1820)
Regulator „Power Boost” (9) znajduje się na uchwycie
narzędzia. Dzięki temu regulatorowi można optymalizować moc kosiarki i regulować wg potrzeb.
♦
Przy większości prac regulator powinien znajdować się w trybie „ECO” (pozwala on osiągnąć
dłuższy czas pracy).
♦
Włączeniu trybu „TURBO” jest wymagane ze
względu na rozmiar, wilgotnoś lub grubość ciętego materiału.
11
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
♦
Wyjmij pustą szpulę zgodnie z opisem w poprzednim punkcie.
♦
Usuń ze szpuli wszystkie resztki żyłki tnącej.
♦
Tak jak pokazano na rysunku M, wprowadź koniec
żyłki długości 2 cm otwór (27) w szpuli.
♦
Zagnij żyłkę i zahacz ją w szczelinie w kształcie
litery L (28).
♦
Nawiń żyłkę na szpulę w kierunku strzałki. Żyłkę
nawijaj równo i warstwami, uważając, by się nie
krzyżowała (rys. O).
♦
Gdy nawinięta żyłka zrówna się z wycięciami (29),
odetnij ją. Odwiń ok. 11 cm odcinek żyłki ze szpuli
i przytrzymaj żyłkę palcem, by utrzymać ją na
miejscu (rys. N).
♦
Zamocuj szpulę zgodnie z powyższym opisem.
Ostrzeżenie! Używaj tylko odpowiedniego rodzaju
żyłek tnących Black & Decker.
Ogólne zalecenie
♦
By osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy, koś tylko
suchą trawę.
Dokaszanie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Trzymaj kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku J.
Prowadź kosiarkę żyłkową, wykonując nią równomierne ruchy wahadłowe w lewo i w prawo.
Gdy trawa jest długa, koś ją stopniowo od góry
do dołu.
Nie koś trawy tuż przy twardych przedmiotach
i wrażliwych roślinach.
Przy dokaszaniu wzdłuż ścieżek lub innych szorstkich podłoży bądź przy ścinaniu gęstych zarośli
żyłka tnąca szybciej się zużywa i trzeba ją częściej
wymieniać.
Gdy kosiarka zaczyna zwalniać, zmniejsz obciążenie.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdyby kosiarka przestała prawidłowo działać, przeczytaj poniższe wskazówki. W razie problemów zwróć się
do serwisu firmy Black & Decker.
Koszenie wyrównujące
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem opisanych niżej
czynności wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
Najlepiej, gdy rowki na brzegach trawnika mają głębokość przynajmniej 50 mm.
♦
Nie używaj kosiarki do tworzenia nowych rowków.
Do tego celu najlepszy jest szpadel.
♦
Prowadź kosiarkę na kółku (10) lub prowadnicy
krawędziowej (11) tak, jak pokazano na rysunku K.
♦
By krócej przyciąć trawę, lekko pochyl kosiarkę.
Kosiarka wolno pracuje
♦
♦
Zakładanie nowej szpuli z żyłką (rys. L)
Nowe szpule z żyłką tnącą można nabyć w sklepie
ze sprzętem firmy Black & Decker (numer katalogowy
A6481).
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Ściśnij języczki (21) i zdejmij pokrywę szpuli (22)
z obudowy (7).
♦
Wyjmij pustą szpulę (23) z obudowy.
♦
Pokrywę i obudowę oczyść z brudu i resztek trawy.
♦
Weź nową szpulę i osadź ją na trzpieniu w obudowie. Lekko obróć szpulę aż do usadowienia na
swoim miejscu.
♦
Odczep koniec żyłki tnącej i przeprowadź go przez
oczko (24). Żyłka powinna wystawać z obudowy
na długość około 11 cm.
♦
Języczki pokrywy (21) ustaw odpowiednio względem wycięć (21) w obudowie.
♦
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
Ostrzeżenie! Gdy wystająca część żyłki jest dłuższa
niż odległość obudowy od noża (26), przytnij ją na
odpowiednią długość.
Sprawdź, czy obudowa szpuli daje się swobodnie
obracać. Ew. dokładnie ją oczyść.
Sprawdź, czy odcinek żyłki tnącej wystający
z obudowy szpuli nie jest dłuższy niż 11 cm.
W razie potrzeby przytnij żyłkę tak, by akurat
dosięgała do noża.
Nie działa automatyczny mechanizm
podający żyłkę
♦
♦
♦
♦
♦
Ściśnij języczki i zdejmij pokrywę szpuli z obudowy.
Wyciągnij żyłkę tnącą z obudowy na długość
11 cm. Gdy ilość żyłki na szpuli nie jest wystarczająca, załóż nową szpulę zgodnie z powyższym
opisem.
Języczki pokrywy ustaw odpowiednio względem
wycięć w obudowie.
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
W razie potrzeby przytnij żyłkę tak, by akurat
dosięgała do noża.
Gdy automatyczny mechanizm podający
nadal nie działa lub szpula blokuje się,
spróbuj wykonać następujące operacje:
♦
♦
Nawijanie nowej żyłki na pustą szpulę
(rys. M, N & O)
♦
Nową żyłkę tnącą można nawinąć na pustą szpulę.
Samą żyłkę tnącą można nabyć w sklepie ze sprzętem
firmy Black & Decker (numer katalogowy A6170 (25 m)
i A6171 (40 m)).
12
Starannie oczyść pokrywę szpuli i samą obudowę.
Wyjmij szpulę i sprawdź, czy dźwignia daje się
swobodnie poruszać.
Wyjmij szpulę i odwiń żyłkę. Jeszcze raz równo
nawiń żyłkę tak, jak wyżej opisano. Włóż szpulę
do obudowy zgodnie z powyższym opisem.
Konserwacja
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Sieciowe i akumulatorowe urządzenia firmy
Black & Decker odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne
jest ich regularne czyszczenie. Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem regularnego
czyszczenia.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj
następujące czynności:
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe,
wyłącz je i wyjmij z niego akumulator.
♦
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go
rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
♦
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie
wymaga konserwacji z wyjątkiem regularnego
czyszczenia.
♦
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w kosiarce i ładowarce.
♦
Regularnie za pomocą wilgotnej szmaty czyść
obudowę silnika. Nie używaj do tego celu żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
♦
Regularnie czyść żyłkę tnącą i jej szpulę, używając do tego celu miękkiej suchej szczoteczki lub
suchej szmaty.
♦
Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwania
trawy i brudu ze spodu osłony.
Przy utylizacji zużytych akumulatorów i baterii pamiętaj o ochronie środowiska.
♦
♦
♦
♦
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe podlegają recyklingowi.
W tym celu zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by nie ryzykować zwarcia biegunów i oddaj do najbliższego autoryzowanego warsztatu
serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji
odpadów.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozją i doznaniem urazu.
Dane techniczne
STC1815
STC1820
STC1820D
H1
H1
Napięcie wejściowe
VAC 18
18
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Ochrona środowiska
Masa
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Aukumulator
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Pojemność
Ah 1,0
BL1318
18
1,3
Li-Ion
Li-Ion
BL1518 BL2018 BL4018
Napięcie
VDC 18
18
Pojemność
Ah 1,5
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Rodzaj akumulatora
Ładowarka
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
2,6
BL1118
VDC 18
Aukumulator
5 500 - 7 400
kg 2,6
Napięcie
Rodzaj akumulatora
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą
być odzyskane i ponownie wykorzystane.
W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
obr/min 6 200
Li-Ion
18
90902**(Typ1)
Napięcie wejściowe
VAC 100 - 200
Napięcie wyjściowe
VDC 8 - 20
Prąd
mA 400
Ważona częstotliwościowo całkowita wartość skuteczna
przyśpieszenia drgań na rękojeści według normy EN 786:
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
= 9,0 m/s², niepewność pomiaru (K) = 1,5 m/s², Ciśnienie akustyczne (Lpa): 76 dB(A), Niepewność pomiaru (K): 1,6 dB(A)
13
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
STC1815/STC1820/STC1820D
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
STC1815/STC1820/STC1820D opisane w „Danych
technicznych” został wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/WE, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
2000/14/WE, kosiarki żyłkowe, L ≤ 50 cm, aneks VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Holandia
Jednostka notyfikacyjna o nr id. 0344
Poziom hałasu wg normy 2000/14/WE (artykuł 12,
aneks III, L ≤ 50 cm)
LPA (zmierzony poziom mocy akustycznej) : 90 dB(A),
niepewność pomiaru (K): 1,6 dB(A)
LWA (gwarantowany maks. poziom mocy akustycznej):
92 dB(A)
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą 2004/108/
WE i2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji,
zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Black & Decker wyszczególnionych na
końcu tej instrukcji obsługi. Niżej podpisany ponosi
odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji
technicznej i składa to oświadczenie w imieniu firmy
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
05/11/2013
14
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
8.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00223103 - 05-12-2013
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising