GTC1845L | Black&Decker GTC1845L C'LESS HEDGETRIMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-70 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GTC1445L
GTC1845L
GTC1850L
GTC1850L20
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3.
a.
Személyes biztonság
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógyszeres kezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkakörülményekhez
illő védőberendezések (például pormaszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő)
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett szerelőkulcs
a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetőek a por okozta
veszélyek.
Az Ön Black & Decker sövényvágóját sövények,
cserjék és bokrok nyírására terveztük. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól
ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és
gázok közelében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Kerülje az érintkezést földelt fémtárgyakkal
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Ha a teste leföldelődik, nagyobb az
áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. A sérült vagy
összetekeredett kábel növeli az áramütés veszélyét.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Szabadban való használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt a helyére elteszi, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet képzetlen felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágóél beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos
típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezenkívül forduljon orvoshoz
is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy
égési sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
♦
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
♦
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések sövényvágókhoz
5
Tartsa távol testének minden egyes részét a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anyagot, és
ne tartsa a vágni kívánt anyagot, amíg a vágókések működésben vannak. Ha el akarja távolítani
az elakadást okozó anyagot, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
A sövényvágót csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Ha a sövényvágót
a kezében hordozza vagy a tárolóhelyére elteszi,
mindig helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre. A sövényvágó helyes kezelése mellett kisebb
a személyi sérülés veszélye.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
felületénél tartsa, mert előfordulhat, hogy
a vágóél rejtett vezetéket ér. Ha a vágószerszám
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám csupasz
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy feltét használata, illetve az
ebben fel nem sorolt művelet végzése személyi
sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.
A szerszámot ne hordozza a kezében, ne tartsa
ujját a kapcsolón vagy az indítókapcsolón, amíg az
akkumulátort ki nem vette belőle.
Ha korábban még nem használt sövényvágót, lehetőleg kérjen gyakorlati tanácsokat egy gyakorlott
felhasználótól – a kézikönyv áttanulmányozásán túl
is.
Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a szerszám
működésben van.
Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókéseket.
Addig ne tegye le a szerszámot, amíg a vágókések
teljesen le nem álltak.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek vagy kopottak-e a vágókések. Ne használja a szerszámot,
ha a vágókések sérültek.
Ügyeljen arra, hogy sövényvágás közben kikerülje
a kemény tárgyakat (pl.fémhuzalok, kerítések). Ha
véletlenül ilyen tárgyba ütközne, azonnal kapcsolja ki
a szerszámot, és ellenőrizze, nem keletkezett-e rajta
sérülés.
Ha a készülék rendellenesen kezd vibrálni, azonnal
kapcsolja ki, és ellenőrizze, nem sérült-e.
Ha a szerszám megszorul, azonnal kapcsolja ki.
Vegye ki az akkumulátort, mielőtt az elakadást okozó
tárgyat eltávolítaná.
Használat után tegye rá a vágókésekre a mellékelt
vágókés-tokot. A szerszámot befedett vágókéssel
tegye el a tárolóhelyére.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szerszámra minden védőeszköz fel van szerelve. Soha
ne próbáljon nem teljesen ép vagy engedély nélkül
átalakított szerszámot használni.
Soha se engedje, hogy a szerszámot gyermekek
használják.
♦
♦
Címkék a szerszámon
Amikor a sövény magasabb részét nyírja, számítson
leeső törmelékre.
A szerszámot mindig két kézzel, a fogantyúinál fogva
tartsa.
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülés veszélyének csökkentése végett a készülék üzembe helyezése
előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
Esőtől és magas páratartalomtól védje a szerszámot.
Maradványkockázatok
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva.
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Elektromos biztonság
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek
(például különösen tölgy, bükk és MDF anyagok
megmunkálásánál).
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az akkumulátort.
♦
Elhasznált akkumulátorok ártalmatlanításánál tartsa
be a „Környezetvédelem“ című rész utasításait.
Vibráció
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével!
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Töltők
♦
Kizárólag csak a készülékkel szál lított
Black & Decker töltőkészülékét használja a mellékelt
akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése
személyi és dologi kárt okozhat.
♦
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok töltésével.
♦
A sérült hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
♦
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
6
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátort 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti környezeti hőmérséklet mellett. Ajánlott
töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 0 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.
♦
Töltés céljából tegye az akkumulátort (7) a töltőbe
(8). Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra, és
kapcsolja be.
A töltéskijelző (9) villogni kezd.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (9) folyamatos
fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat
a töltőben. A LED világítani kezd, amikor a töltő időnként
rátölt az akkumulátorra.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha
lemerült állapotban tárolják.
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése végett cseréltesse ki a gyártóval vagy Black & Decker
szakszervizzel.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Fogantyúkapcsoló
2. Elülső fogantyúkapcsoló
3. Elülső fogantyú
4. Biztonsági kapcsoló
5. Védőburkolat
6. Vágókés
A ábra
7.
8.
9.
10.
Akkumulátor
Töltő
Töltésjelző
Akkumulátor kioldógombja
A GTC1850L20 típus akkumulátorának
töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem
jelent hibát.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki a szerszámból az akkumulátort, és tegye rá a vágókésekre
a tokot.
Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdi az összeszerelést, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és
a hálózati csatlakozó ki van húzva, valamint a késtok
a késen van.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket a védőburkolat nélkül.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha
a cellahőmérséklet kb. 0 °C alatt vagy 40 °C felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az
automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik, illetve lehűl.
♦
A töltéshez tegye az akkumulátort (7), a töltőbe (8).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltéskijelző(9) zöld fénnyel (lassan) fog villogni.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (9) folyamatos zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig
a töltőben maradhat, ilyenkor a töltéskijelző LED világít.
Időnként a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve), ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra,
amely állás közben veszít a töltöttségéből. A töltéskijelző
(9) mindaddig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse föl. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha
lemerült állapotban tárolják.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
♦
A beszereléshez igazítsa az akkumulátort (7) a szerszámon kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa be
a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére
be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (10), majd ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
A készülék használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
A GTC1445L, GTC1845L és GTC1850L
típusok akkumulátorának töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az
akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem
jelent hibát.
7
Az akkumulátor töltőben hagyása
♦
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
♦
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge vagy
sérült, a töltésjelző (9) piros fénnyel gyors ütemben villog.
A következőket tegye:
♦
Helyezze be újra az akkumulátort (7).
♦
Ha a töltésjelző piros fénnyel gyorsan villog, egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy maga a töltési
folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
kell juttatni a márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
♦
Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt
a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a töltőkészüléket.
Tartsa szem előtt: Akár 60 percbe is telhet annak
megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
♦
Útmutató a sövényvágáshoz (Egyesült
Királyság és Írország)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tartsa szem előtt: Az Ön biztonsága érdekében ez
a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve.
Ez megakadályozza a szerszám véletlen beindulását,
és csak akkor engedi a szerszám működtetését, ha azt
mindkét kezével tartja.
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sövényeket és bokrokat decemberben és márciusban
nyírja.
Az örökzöldeket szeptemberben és februárban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat október
és március között hathetente nyírja.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Black & Decker és Piranha tartozékok magas minőségi
követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
Bekapcsolás (C ábra)
♦
Fogja meg az elülső fogantyút (3) az egyik kezével,
úgy hogy az elülső fogantyú kapcsolója (2) az elülső
fogantyúba benyomódjon.
♦
Húzza a reteszelő gombot (4) a hüvelykujjával hátra,
és ezzel egyidejűleg húzza be a fogantyúkapcsolót
(1) a szerszám beindításához.
♦
Engedje el a reteszelő gombot.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is. A kenőolajat Black & Decker forgalmazójától szerezheti be (termékkód: A6102-XJ).
Kikapcsolás
♦
Engedje el a fogantyú kapcsolóját (2) vagy az indítókapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki, majd vegye ki az akkumulátort
a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
♦
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat júniusban és októberben
nyírja.
Az örökzöldeket áprilisban és augusztusban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat május és
október között hathetente nyírja.
Útmutató a sövényvágáshoz (Ausztrália és
Új-Zéland)
A készülék be- és kikapcsolása
♦
A növekedési irány mentén vágjon, hogy sima legyen
a vágott felület. A fiatal ágak kihajlanak, ha azokat
felülről lefelé vágják, emiatt a sövény ezeken a helyeken elvékonyodhat (F ábra).
Ügyeljen arra, hogy kikerülje az idegen tárgyakat.
Különösen a kemény tárgyakat (pl. fémhuzal, kerítés) kerülje, mert ezek a vágókések sérülését okozhatják (G ábra).
Rendszeresen olajozza a vágóéleket.
A sövény nyírását felülről kezdje. Kissé döntse meg
a készüléket (maximum 15°-kal a vágási vonalhoz
képest) úgy, hogy a kés fogai a sövény irányába
mutassanak (D ábra). Így a kések hatékonyabban
fognak vágni. Tartsa a készüléket a kívánt szögben,
és mozgassa egyenletesen a vágási vonal mentén.
A kétoldalas késnek köszönhetően bármely irányban
vághat a készülékkel.
Ha nagyon egyenes vágási vonalat kíván elérni,
húzzon ki egy zsineget a sövény mentén megfelelő
magasságban. Használja a zsineget vezetőként;
vágjon valamivel felette. (E ábra)
8
♦
Használat után alaposan tisztítsa meg a vágókéseket. Tisztítás után a rozsdásodás megelőzése
céljából kenjen egy réteg könnyű gépolajat a vágókésekre.
♦
♦
Hálózati dugasz cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító
telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor sarkait.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert azzal robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
Műszaki adatok
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Feszültség
Vágókés lökethossza (üresjáraton)
Vágókés hossza
Fogköz
Vágókés fékezési ideje
Súly
Környezetvédelem
Akkumulátor
Feszültség
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Kapacitás
Típus
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Feszültség
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Vágókés lökethossza (üresjáraton)
Vágókés hossza
Fogköz
Vágókés fékezési ideje
Súly
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Akumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése az alábbi
honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
VDC
min-1
cm
mm
s
kg
18
1,5
Li-ion
905902**
(1. típus)
VAC 100 - 240
VDC 8 - 20
mA 400
905902**
(1. típus)
100 - 240
8 - 20
400
VDC
VAC
min-1
cm
mm
s
kg
GTC1850L20
(H1)
18
18
1300
45
18
<1
2,6
(H1)
18
18
1300
50
18
<1
2,6
BL1518
VDC 18
Ah 1,5
Li-Ion
VAC
VDC
A
♦
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
0,4
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 73,8 dB(A), bizonytalanság (K) 3,89 dB(A),
Zajszint (LWA) 93,8 dB(A), bizonytalanság (K) 3,89 dB(A)
♦
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah, D) 2,1 m/s²,
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd válassza
le a szerszámról.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak. Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között ne
keletkezhessen rövidzárlat. Juttassa el őket egyik
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
9
BL1518
GTC1845L
Akkumulátorok
Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások betartásával semmisítse meg őket:
GTC1850L
(H1)
18
1300
50
18
<1
2,6
BL1114
VDC 14,4
Ah 1,3
Li-ion
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
GTC1445L
(H1)
14,4
1200
45
18
<1
2,4
BL2018
18
2,0
Li-Ion
905713**
(typ. 1)
230
20,5
2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
GTC1445L / GTC1845 / GTC1850L
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-15.
2000/14/EK, Sövényvágó, 1300 min-1, V. melléklet
Mért zajszint (LpA)
93,8 dB(A)
Bizonytalanság (K)
3,89 dB(A)
Garantált zajszint (LpA)
97,7 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2013. 06. 11.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00223005 - 29-11-2013
11
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
12
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising