MTSS11 | Black&Decker MTSS11 SHRUB TRIM. HEAD instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-03 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
MTSS11
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše viacúčelové náradie Black & Decker je určené
na širokú škálu prác v domácej dielni. Pri použití hlavy
pre nožnice na trávu/nožnice na živé ploty (MTSS11)
je toto náradie určené na strihanie trávy, živých plotov,
krovín a ostružín. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
♦
♦
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
♦
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
♦
♦
♦
Varovanie! Pred použitím tohto príslušenstva
si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy
a všetky pokyny dodané s vaším elektrickým
náradím (MT143, MT108 alebo MT18). Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
♦
♦
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
♦
♦
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa nožníc na živý plot
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Udržujte všetky časti vášho tela mimo dosahu
rezných nožov. Ak sú nože v chode, neodstraňujte odrezaný materiál alebo rezaný materiál
nepridržujte. Pri odstraňovaní zaseknutého
materiálu sa uistite, či je vypínač v polohe
vypnuté. Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne zranenie.
Prenášajte nožnice na živé ploty za rukoväť
a so zastavenými nožmi nožníc. Pri preprave
alebo pri uložení vždy nasaďte na nožovú
lištu ochranné puzdro. Správna manipulácia
s nožnicami na živé ploty znižuje možnosť úrazu
spôsobeného nožovou lištou.
Držte elektrické náradie iba za izolované rukoväti, pretože môže dôjsť ku kontaktu nožov
nožníc so skrytým prívodným káblom. Pri kontakte so „živým“ vodičom sa neizolované kovové
časti náradia stanú tiež „živými“, a tak môže dôjsť
k úrazu obsluhy elektrickým prúdom.
Udržujte kábel v bezpečnej vzdialenosti od
pracovného priestoru. Počas práce môže dôjsť
k ukrytiu prívodného kábla vnútri kríka a k jeho
následnému prestrihnutiu.
V tomto návode je opísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídav-
ného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Pred začatím práce vždy skontrolujte, či sa v živom
plote alebo v pracovnom priestore nevyskytujú
cudzie predmety.
Ak ste s nožnicami na živé ploty ešte nikdy nepracovali, okrem preštudovania tohto návodu na
obsluhu ešte vyhľadajte skúseného používateľa
tohto náradia, ktorý vám poskytne praktické rady.
Ak je toto náradie v chode, nikdy sa nedotýkajte
pohybujúcich sa nožov.
Nikdy sa nepokúšajte zastaviť pohybujúce sa nože
nožníc silou.
Neklaďte toto náradie na zem, kým sa nože nožníc
celkom nezastavia.
Vykonávajte pravidelnú kontrolu nožov, či nie
sú poškodené alebo opotrebované. Ak sú nože
poškodené, s náradím nepracujte.
Pri strihaní dávajte pozor, aby ste nestrihali do tvrdých predmetov (napríklad kovové drôty, zábradlie).
Ak dôjde k náhodnému kontaktu s takým predmetom, okamžite vypnite náradie a skontrolujte, či
nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak začne náradie neobvykle vibrovať, okamžite ho
vypnite a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak dôjde k zaseknutiu náradia, ihneď ho vypnite.
Po ukončení práce nasaďte na nožovú lištu dodávané ochranné puzdro. Náradie uložte a uistite sa,
či nie je odkrytá nožová lišta.
Pred použitím náradie vždy zaistite, aby boli všetky
kryty na svojich miestach. Nikdy sa nepokúšajte
používať náradie, ktoré je nekompletné alebo na
ktorom sú vykonané neschválené úpravy.
Nikdy nedovoľte deťom používať toto náradie.
Pri strihaní vyšších častí živých plotov dávajte
pozor na padajúce ústrižky.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa nožníc na trávu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom pracovali
deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito
pokynmi. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek
osoby používajúcej toto zariadenie.
Nezabudnite, že obsluha alebo používateľ zodpovedajú za nehody alebo riziká, ktoré hrozia iným
osobám alebo ich majetku.
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak sa v jeho
blízkosti nachádzajú osoby, a to najmä deti alebo
domáce zvieratá.
Používajte tento výrobok iba počas dňa alebo pri
kvalitnom osvetlení.
Dávajte pozor, aby vám nože nožníc nespôsobili
zranenie nôh alebo rúk. Zapínajte motor iba v prípade, ak sú vaše ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti
od nožov nožníc.
Vždy zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí
stále čisté a zbavené nečistôt.
♦
♦
Nasadenie a odobratie hlavy nožníc (obr. B1
– B4)
Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely
odporúčané výrobcom.
Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu tohto
náradia. Zverte opravu tohto náradia iba autorizovanému servisu.
Nožnice na trávu (11) sú určené na strihanie trávy a buriny. Nožnice na živé ploty (12) sú určené na strihanie
živých plotov a kríkov.
Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu
a pilín, ktoré vznikajú pri práci s náradím, môže
ohroziť zdravie pracovníka aj okolostojacich
osôb. Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto
chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
Odoberte kryt nožov.
♦
Držte náradie ďalej od tela.
♦
Stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo (13) v smere
šípky (obr. B1).
♦
Posuňte kryt nožov (14) smerom dozadu a hore
(obr. B2).
♦
Nasaďte nože na kolíky (obr. B3).
Poznámka: Upínací magnet (18) bude zaisťovať
upevnenie nožov k hlave pre nožnice na trávu/nožnice
na živé ploty.
♦
Nasaďte späť kryt nožov (14) a posuňte ho smerom
dopredu tak, aby došlo k jeho riadnemu usadeniu
a zaisteniu (obr. B4).
Poznámka: Pri nasadzovaní krytu nožov sa musia
zarovnať nože s hnacím kolíkom a zadná časť nožov
s upínacím magnetom (18).
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Nevystavujte toto náradie dažďu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou.
Použitie
Dávajte pozor na ostré nože. Po vypnutí
motora sa budú nože ešte chvíľu pohybovať.
Poznámka: Uistite sa, či nie je posuvný prepínač pre
chod vpred/vzad (2) v zaistenej polohe.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovacie
tlačidlo (15) a potom stlačte spínač s plynulou
reguláciou otáčok (1). Toto náradie by malo vždy
pracovať v maximálnych otáčkach.
♦
Uvoľnite odisťovacie tlačidlo.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite spínač s plynulou reguláciou otáčok.
Zapnutie a vypnutie
Dávajte pozor na odlietavajúce predmety. Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.
Smernica 2000/14/EC týkajúca sa zaručeného akustického výkonu.
Rady na optimálne použitie
Strihanie trávy
Popis (obr. A)
♦
Je zobrazený model MT143. Pre použitie s touto hlavou
sú k dispozícii aj iné náradia.
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
10. Hlava pre nožnice na trávu/nožnice na živé ploty
11. Nožnice na trávu
12. Nožnice na živé ploty
13. Uvoľňovacie tlačidlo
14. Kryt nožov
15. Odisťovacie tlačidlo
16. Kryt pre nožnice na trávu
17. Kryt pre nožnice na živé ploty
♦
♦
♦
♦
♦
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, strihajte
iba suchú trávu.
Držte náradie ako na obr. C. Udržujte druhú ruku
v bezpečnej vzdialenosti od nožov nožníc. Udržujte
stabilnú pracovnú polohu a dávajte pozor, aby ste
sa nepošmykli. Neprekážajte sami sebe.
Ak striháte vysokú trávu, pracujte postupne od
hornej časti. Strihajte trávu po malých častiach.
Dbajte na to, aby sa náradie nedostalo do kontaktu
s tvrdými predmetmi alebo chúlostivými rastlinami.
Ak začnú otáčky náradia klesať, znížte jeho záťaž.
Pri strihaní tesne pri zemi náradie mierne skloňte.
Strihanie živých plotov
Zostavenie
♦
Varovanie! Pred vykonávaním akéhokoľvek z nasledujúcich úkonov vyberte z náradia akumulátor a uistite sa,
či sú nože nožníc celkom zastavené. Po použití môžu
byť nože nožníc horúce.
♦
6
Náradie mierne nakloňte (v uhle až 15° vzhľadom
na rovinu strihania) tak, aby hroty nožov smerovali
mierne smerom k živému plotu (obr. D). Tým dosiahnete vyššiu účinnosť strihu nožov.
Začnite strihanie od hornej časti živého plota.
Držte náradie v požadovanom uhle a rovnomerne
pohybujte s náradím v rovine strihania (obr. E).
Obojstranná nožová lišta vám umožňuje strihanie
v akomkoľvek smere.
♦
♦
♦
♦
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Ak chcete dosiahnuť veľmi presný strih, napnite
po celej dĺžke živého plota v požadovanej výške
motúz. Motúz použite ako vodidlo a vykonávajte
strih tesne nad ním.
Strihajte v smere rastu smerom zdola nahor, aby ste
dosiahli celkom ploché boky živého plota. Mladšie
výhonky sa pri strihaní smerom dole vychyľujú von,
a tak vznikajú v živom plote pri strihaní priehlbiny.
Dávajte pozor, aby ste zabránili kontaktu z cudzími
predmetmi. Vyvarujte sa najmä kontaktu s tvrdými
predmetmi, ako sú kovové drôty a zábradlia, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu nožov.
Pravidelne mažte nože.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
13
MTSS11
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že produkty
popísané v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN60745 -1,
EN60745-2-15, EN60335-1, IEC60335-2-94.
2000/14/ES, záhradné nožnice, príloha V
Pokyny pre strihanie (Veľká Británia
a Írsko)
♦
♦
♦
Úroveň akustického výkonu podľa normy (5) 2000/14/
ES (článok 13):
LWA (meraný akustický výkon) 93 dB(A)
odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 96 dB(A)
Živé ploty a kríky so sezónnymi listami (nové listy
každý rok) strihajte v júni a októbri.
Stále zelené dreviny strihajte v apríli a auguste.
Ihličnany a ďalšie rýchlo rastúce kríky strihajte od
mája do októbra každých šesť týždňov.
Tieto v ýrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie
informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley
Europe na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré
sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Pokyny pre strihanie (Austrália a Nový
Zéland)
♦
♦
♦
Živé ploty a kríky so sezónnymi listami (nové listy
každý rok) strihajte v decembri a marci.
Stále zelené dreviny strihajte v septembri a februári.
Ihličnany a ďalšie rýchlo rastúce kríky strihajte od
októbra do marca každých šesť týždňov.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident
medzinárodného oddelenia
pre techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
4. 11. 2013
Technické údaje
MTSS11
(14,4 V) (H1)
Otáčky naprázdno
min-1 2 300
Dĺžka nožov (nožnice na trávu)
cm 10
Rozstup nožov (nožnice na trávu) mm 23
Dĺžka nožov
(nožnice na živé ploty)
cm 15
Rozstup nožov
(nožnice na živé ploty)
mm 8
Trvanie zastavenia nožov
s <1
Hmotnosť
kg 1,57
MTSS11
(Max)(H1)
2 800
10
23
15
Záruka
8
<1
1,68
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Hodnota akustického tlaku:
Akustický tlak (LpA) 73 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 93 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Black & Decker.
Celková hodnota vibrácií:
Vibrácie (ah) 3,8 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
7
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu váš
nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť
informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.sk.
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00225482 - 28-01-2014
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising