MTSS11 | Black&Decker MTSS11 SHRUB TRIM. HEAD instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-66 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
MTSS11
2
3
4
ČESKY
Použití výrobku
Vaše víceúčelové nářadí Black & Decker je určeno
k široké škále svépomocných prací. Při použití hlavy
pro nůžky na trávu/nůžky na živé ploty (MTSS11) je
toto nářadí určeno pro stříhání trávy, živých plotů,
křovin a ostružiníků. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
♦
♦
Bezpečnostní pokyny
♦
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
♦
Varování! Před použitím tohoto příslušenství
si přečtěte všechny bezpečnostní výstrahy
a všechny pokyny dodané s vaším elektrickým
nářadím (MT143, MT108 nebo MT18). Nedodržení uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
♦
♦
♦
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
♦
♦
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se nůžek na živý plot
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Udržujte všechny části vašeho těla mimo dosah
řezných nožů. Jsou-li nože v chodu, neodstraňujte odřezaný materiál nebo řezaný materiál
nepřidržujte. Při odstraňování zaseknutého
materiálu se ujistěte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné zranění.
Přenášejte nůžky na živé ploty za rukojeť a se
zastavenými noži nůžek. Při přepravě nebo při
uložení vždy nasaďte na nožovou lištu ochranné pouzdro. Správná manipulace s nůžkami na
živé ploty snižuje možnost úrazu způsobeného
nožovou lištou.
Držte elektrické nářadí pouze za izolované
rukojeti, protože může dojít ke kontaktu nožů
nůžek se skrytým napájecím kabelem. Při kontaktu s „živým“ vodičem budou neizolované kovové
části nářadí také „živé“, a tak může dojít k úrazu
obsluhy elektrickým proudem.
Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od
pracovního prostoru. Během práce může dojít
k ukrytí napájecího kabelu uvnitř keře a k jeho
následnému přestřižení.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
nářadí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může předsta-
vovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení
hmotných škod.
Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda se
v živém plotu nebo v pracovním prostoru nevyskytují cizí předměty.
Pokud jste s nůžkami na živé ploty ještě nikdy
nepracovali, kromě prostudování tohoto návodu
k obsluze ještě vyhledejte zkušeného uživatele
tohoto nářadí, který vám poskytne praktické rady.
Je-li toto nářadí v chodu, nikdy se nedotýkejte
pohybujících se nožů.
Nikdy se nepokoušejte zastavit pohybující se nože
nůžek silou.
Nepokládejte toto nářadí na zem, dokud se nože
nůžek zcela nezastaví.
Provádějte pravidelnou kontrolu nožů, zda nejsou
poškozeny nebo opotřebovány. Jsou-li nože poškozeny, s nářadím nepracujte.
Při stříhání dávejte pozor, abyste nestříhali do tvrdých předmětů (například kovové dráty, zábradlí).
Dojde-li k náhodnému kontaktu s takovým předmětem, okamžitě vypněte nářadí a zkontrolujte, zda
nedošlo k jeho poškození.
Začne-li nářadí neobvykle vibrovat, okamžitě jej
vypněte a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
Dojde-li k zaseknutí nářadí, ihned jej vypněte.
Po ukončení práce nasaďte na nožovou lištu dodávané ochranné pouzdro. Nářadí uložte a ujistěte
se, zda není odkryta nožová lišta.
Před použitím nářadí vždy zajistěte, aby byly všechny kryty na svých místech. Nikdy se nepokoušejte
používat nářadí, které je nekompletní nebo na
kterém jsou provedeny neschválené úpravy.
Nikdy nedovolte dětem používat toto nářadí.
Při stříhání vyšších částí živých plotů dávejte pozor
na padající ústřižky.
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se nůžek na trávu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem pracovaly
děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito
pokyny. Místní předpisy mohou omezovat věk
osoby používající toto zařízení.
Nezapomeňte, že obsluha nebo uživatel odpovídají
za nehody nebo rizika, která hrozí jiným osobám
nebo jejich majetku.
Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud se v jeho
blízkosti nachází osoby, a to zejména děti nebo
domácí zvířata.
Používejte tento výrobek pouze během dne nebo
při kvalitním osvětlení.
Dávejte pozor, aby vám nože nůžek nezpůsobily
zranění nohou nebo rukou. Zapínejte motor pouze
v případě, jsou-li vaše ruce a nohy v bezpečné
vzdálenosti od nožů nůžek.
Vždy zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí
stále čisté a zbavené nečistot.
Používejte pouze příslušenství a náhradní díly
doporučené výrobcem.
♦
Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu tohoto
nářadí. Svěřte opravu tohoto nářadí pouze autorizovanému servisu.
Sejměte kryt nožů.
♦
Držte nářadí dále od těla.
♦
Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko (13) ve směru
šipky (obr. B1).
♦
Posuňte kryt nožů (14) směrem dozadu a nahoru
(obr. B2).
♦
Nasaďte nože na kolíky (obr. B3).
Poznámka: Upínací magnet (18) bude zajišťovat upevnění nožů k hlavě pro nůžky na trávu/nůžky na živé ploty.
♦
Nasaďte zpět kryt nožů (14) a posuňte jej směrem
dopředu tak, aby došlo k jeho řádnému usazení
a zajištění (obr. B4).
Poznámka: Při nasazování krytu nožů musí být provedeno srovnání nožů s hnacím kolíkem a srovnání zadní
části nožů s upínacím magnetem (18).
Varování! Kontakt nebo vdechování prachu
a pilin, které vznikají při práci s nářadím, může
ohrozit zdraví pracovníka i okolo stojících
osob. Používejte masku proti prachu určenou
speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející se nebo
vstupující do pracovního prostoru.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Použití
Zapnutí a vypnutí
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Poznámka: Ujistěte se, zda není posuvný přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) v zajištěné poloze.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací
tlačítko (15) a potom stiskněte spínač s plynulou
regulací otáček (1). Toto nářadí by mělo vždy
pracovat v maximálních otáčkách.
♦
Uvolněte odjišťovací tlačítko.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s plynulou regulací otáček.
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Dávejte pozor na ostré nože. Po vypnutí
motoru se budou nože ještě chvíli pohybovat.
Dávejte pozor na odlétávající předměty. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.
Rady pro optimální použití
Stříhání trávy
♦
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
♦
Popis (obr. A)
Je zobrazen model MT143. Pro použití s touto hlavou
jsou k dispozici i jiná nářadí.
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
10. Hlava pro nůžky na trávu/nůžky na živé ploty
11. Nůžky na trávu
12. Nůžky na živé ploty
13. Uvolňovací tlačítko
14. Kryt nožů
15. Odjišťovací tlačítko
16. Kryt pro nůžky na trávu
17. Kryt pro nůžky na živé ploty
♦
♦
♦
♦
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, stříhejte
pouze suchou trávu.
Držte nářadí jako na obr. C. Udržujte druhou ruku
v bezpečné vzdálenosti od nožů nůžek. Udržujte
stabilní pracovní polohu a dávejte pozor, abyste
neuklouzli. Nepřekážejte sami sobě.
Stříháte-li vysokou trávu, pracujte postupně od
horní části. Stříhejte trávu po malých částech.
Dbejte na to, aby se nářadí nedostalo do kontaktu
s tvrdými předměty nebo choulostivými rostlinami.
Začnou-li otáčky nářadí klesat, snižte jeho zátěž.
Při střihání těsně u země nářadí lehce skloňte.
Stříhání živých plotů
♦
♦
Sestavení
Varování! Před prováděním jakéhokoli z následujících
úkonů vyjměte z nářadí baterii a ujistěte se, zda jsou
nože nůžek zcela zastaveny. Po použití mohou být
nože nůžek horké.
♦
Nasazení a sejmutí hlavy nůžek (obr. B1 B4)
Nůžky na trávu (11) jsou určeny pro stříhání trávy a plevelů. Nůžky na živé ploty (12) jsou určeny pro stříhání
živých plotů a keřů.
♦
6
Nářadí mírně nakloňte (n úhlu až 15° vzhledem
k rovině stříhání) tak, aby hroty nožů směřovaly
mírně směrem k živému plotu (obr. D). Tím dosáhnete vyšší účinnosti střihu nožů.
Zahajte stříhání od horní části živého plotu. Držte
nářadí v požadovaném úhlu a rovnoměrně pohybujte s nářadím v rovině stříhání (obr. E). Oboustranná
nožová lišta vám umožňuje provádět stříhání
v jakémkoli směru.
Chcete-li dosáhnout velmi přesného střihu, napněte po celé délce živého plotu v požadované
výšce provázek. Provázek použijte jako vodítko
a provádějte střih těsně nad ním.
Provádějte střih ve směru růstu směrem ze zdola
nahoru, abyste dosáhli zcela plochých boků živého plotu. Mladší výhonky se při střihání směrem
♦
♦
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Stanley Europe na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
dolů vychylují ven, a tak vznikají v živém plotu při
stříhání prohlubně.
Dávejte pozor, abyste zabránili kontaktu z cizími
předměty. Vyvarujte se zejména kontaktu s tvrdými předměty, jako jsou kovové dráty a zábradlí,
protože by mohlo dojít k poškození nožů.
Provádějte pravidelné mazání nožů.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Pokyny pro stříhání (Velká Británie a Irsko)
♦
♦
♦
Živé ploty a keře se sezónními listy (nové listy každý
rok) stříhejte v červnu a říjnu.
Stále zelené dřeviny stříhejte v dubnu a srpnu.
Jehličnany a další rychle rostoucí keře stříhejte od
května do října každých šest týdnů.
Kevin Hewitt
Viceprezident
mezinárodního oddělení
pro techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
4. 11. 2013
Pokyny pro stříhání (Austrálie a Nový
Zéland)
♦
♦
♦
Živé ploty a keře se sezónními listy (nové listy každý
rok) stříhejte v prosinci a březnu.
Stále zelené dřeviny stříhejte v září a únoru.
Jehličnany a další rychle rostoucí keře stříhejte od
října do března každých šest týdnů.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Technické údaje
Otáčky naprázdno
min-1
Délka nožů (nůžky na trávu)
cm
Rozteč nožů (nůžky na trávu)
mm
Délka nožů (nůžky na živé ploty) cm
Rozteč nožů (nůžky na živé ploty) mm
Doba zastavení nožů
s
Hmotnost
kg
MTSS11
(14,4 V) (H1)
2 300
10
23
15
8
<1
1,57
MTSS11
(Max)(H1)
2 800
10
23
15
8
<1
1,68
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Hodnota akustického tlaku:
Akustický tlak (LpA) 73 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 93 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková hodnota vibrací:
Vibrace (ah) 3,8 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
13
MTSS11
Společnost Black & Decker prohlašuje, že produkty
popsané v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1, EN607452-15, EN60335-1, IEC60335-2-94.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli
být informováni o nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
2000/14/EC, zahradní nůžky, příloha V
Úroveň akustického výkonu podle normy (5) 2000/14/
EC (článek 13):
LWA (měřený akustický výkon) 93 dB(A)
odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 96 dB(A)
7
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00225478 - 28-01-2014
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising