PD1420LP | Black&Decker PD1420LP DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Navodila za uporabo na hrbtni strani
Upute za uporabu na poleđini
Uputstva za rad na poleđini
Упатствата за употреба се во задниот дел
382013-83 BAL
www.blackanddecker.eu
PD1420LP
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš Black & Deckerjev Dustbuster ® ročni sesalnik je namenjen
manjšemu suhemu sesanju. Ta izdelek je namenjen izključno
uporabi v gospodinjstvu.
Pred uporabo orodja natančno preberite ta navodila.
Varnostna navodila
Opozorilo! Preberite vsa
opozorila in navodila. Če ne
upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to
povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Opozorilo! Pri uporabi baterijsko napajanih naprav morate
za zmanjšanje nevarnosti požara, puščanja baterije, telesnih
poškodb in materialne škode
vedno upoštevati osnovne varnostne napotke, vključno z naslednjimi.
Uporaba naprave
♦ Ne uporabljajte naprave za sesanje tekočin ali snovi, ki se lahko
vnamejo.
♦ Naprave ne uporabljajte blizu vode.
♦ Naprave ne potapljajte v vodo.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel polnilnika, da ga odklopite iz omrežja.
Kabel odmaknite od vročine, olja
in ostrih robov.
♦ Napravo lahko uporabljajo otroci,
če so stari 8 let ali več in osebe
z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če
so prejeli navodila o varni uporabi
naprave in če razumejo potencialne nevarnosti uporabe. Otroci se
ne smejo igrati z napravo. Otroci
ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja naprave, razen, če so pod
nadzorom osebe, ki je odgovorna
za njihovo varnost.
♦ Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila.
♦ Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih. Uporaba ka- Pregledovanje in popravila
teregakoli pribora ali priključka ali ♦ Pred uporabo naprave preverite,
da so vsi deli naprave nepoškonačin uporabe, ki v teh navodilih ni
dovani. Preverite morebitne poloodobren ali opisan, lahko povzroči
mljene dele, poškodovana stikala
nevarnost telesnih poškodb.
in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko
♦ Shranite ta navodila za uporabo
vplivale na delovanje izdelka.
tudi v prihodnje.
2
SLOVENSKI
♦ Ne uporabljajte naprave, če je katerikoli del poškodovan ali defekten.
♦ Vse poškodovane ali defektne dele
naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
♦ Redno preverjajte kabel polnilnika
za poškodbe. Zamenjajte polnilnik,
če je kabel poškodovan ali defekten.
♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
zamenjati delov, ki niso navedeni
v teh navodilih.
Dodatni varnostni napotki
določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja
vrtečih se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate z orodjem
daljše časovne obdobje, poskrbite
za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi
orodja.
Baterije in polnilniki
♦ Odklopite polnilnik pred čiščenjem Baterije
Po uporabi
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajpolnilnika ali polnilne postaje.
te odpreti baterij.
♦ Če naprave ne uporabljate, jo hra♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali
nite v suhem prostoru.
dežju.
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa do
shranjenih gospodinjskih aparatov. ♦ Ne izpostavljajte baterij vročini.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer
Ostale nevarnosti.
bi bila lahko temperatura višja od
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo
40 °C.
dodatne nevarnosti, ki niso vključene
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi
v navedena opozorila. Te nevarnosti
od 10 °C do 40 °C.
so lahko posledica nepravilne upora♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobe, dolgotrajne uporabe ipd.
bavljen z orodjem. Uporaba naKljub uporabi ustreznih varnostnih
pačnega polnilnika lahko povzroči
ukrepov in varnostnih naprav se
električni udar ali pregrevanje ba3
SLOVENSKI
terije.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v razdelku "Skrb za
okolje".
♦ Ne poškodujte/deformirajte baterijskega vložka z udarcem ali vrtanjem. Takšno dejanje lahko privede do nevarnosti telesnih poškodb
ali požara.
♦ Ne polnite poškodovanih baterij.
♦ Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost izlitja baterije. Če opazite
na baterijah sledi tekočine, baterijo
obrišite s suho krpo. Pazite, da
tekočina ne pride v stik s kožo.
♦ V primeru stika s očmi ali kožo,
preberite spodnja navodila.
Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko povzroči telesne poškodbe ali
materialno škodo. V primeru stika
s kožo takoj sperite prizadeto mesto
z vodo. Če se pojavi rdečica, bolečina
ali draženje, poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika vsebine baterije
z očmi nemudoma izperite oči s čisto
vodo in poiščite zdravniško pomoč.
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi z določeno napetostjo. Vedno preverite, če
dejanska napetost ustreza tisti, ki je
4
navedena na podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne enote z navadnim
napajalnim vtičem.
♦ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za polnjenje baterije,
ki je priložena orodju. Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in materialno
škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij,
ki niso polnilne.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec,
pooblaščen Black & Deckerjev
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali
dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne predirajte ohišja polnilnika.
♦ Med polnjenjem se morajo orodje/
naprava/baterija nahajati v dobro
prezračevanem okolju.
Električna varnost
Pomen simbolov na polnilniku
Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči.
SLOVENSKI
Varnostno izoliran transformator za preprečevanje
kratkega stika. Glavno napajanje je električno ločeno
od odvoda transformatorja.
Polnilnik se samodejno izključi, če je temperatura
v okolici previsoka. Zato v tem primeru polnilnik ne
deluje. Polnilno postajo je potrebno odklopiti od omrežne napetosti in posredovati pooblaščenemu servisu
za popravilo.
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev
je podan tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v zaprtih
prostorih.
Vzdrževanje
Vaša Black & Decker baterijska naprava je zasnovano tako,
da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Dolgoročno
zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega
čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred kakršnimkoli postopkom vzdrževanja brezžičnih naprav:
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del orodja,
nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega
vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte
abrazivnega ali kemičnega čistila.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov.
Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek
za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu,
ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko ti dosežejo konec
svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost,
vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki
bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite
tako, da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na
5
HRVATSKI
Namjena
Ovaj akumulatorski usisavač Black & Decker Dustbuster ® predviđen je za usisavanje. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za
upotrebu u kućanstvu.
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
Sigurnosne upute
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenje! Tijekom uporabe
akumulatorskih uređaja uvijek
se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući i sljedeće, kako biste smanjili rizik od
požara, curenja akumulatora,
tjelesnih ozljeda i materijalne
štete.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
potrebe.
Uporeba uređaja
♦ Uređaj ne koristite za usisavanje
tekućina ili bilo kojih materijala koji
bi se mogli zapaliti.
♦ Uređaj ne koristite u blizini vode.
♦ Uređaj ne potapajte u vodu.
♦ Nikad ne isključujte iz električne
utičnice povlačenjem za kabel punjača. Kabel punjača držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih
rubova.
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od
8 godina naviše i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja ako su pod
nadzorom ili su upućene u sigurnu
uporabu uređaja i opasnosti koje iz
toga proizlaze. Djeca se ne smiju
igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
♦ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
♦ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, Pregled i popravci
kao i izvođenje bilo kojih radnji po- ♦ Prije upotrebe provjerite uređaj radi
moću ovog uređaja u svrhe koje
mogućih oštećenja ili neispravnih
nisu opisane u ovom priručniku
dijelova. Provjerite ima li polomljemože stvoriti opasnost od osobnih
nih dijelova, oštećenja prekidača
ozljeda.
ili bilo kojih drugih stanja koja bi
6
HRVATSKI
propisa i sigurnosnih uređaja, neke
stalno prisutne rizike nije moguće
♦
izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem
♦
rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede do koji može doći prilikom
promjene dijelova, oštrica ili dodat♦
ne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg
♦
alata.
♦ Oštećenje sluha.
Dodatne sigurnosne upute ♦ Opasnosti po zdravlje uslijed
udisanja prašine nastale tijekom
Nakon upotrebe
uporabe alata (npr. tijekom rada
♦ Prije čišćenja punjača ili baze za
s drvom, osobito hrastovinom, bupunjenje, punjač odvojite od elekkovinom i ivericom).
tričnog napajanja.
Baterije i punjači
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj treba
Akumulatori
spremiti na suho mjesto.
♦ Djeca ne bi smjela imati pristup ♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
pohranjenim uređajima.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
Stalno prisutni rizici.
♦ Akumulator ne izlažite vrućini.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati
♦ Ne skladištite na mjestima gdje
dodatni rizici koji nisu navedeni u pribi temperatura mogla biti viša od
loženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
40 °C.
rizici mogu nastati uslijed nepravilne
♦ Punjenje izvodite isključivo pri
upotrebe, produljene upotrebe itd.
okolnim temperaturama između
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih
10 °C i 40 °C.
mogla utjecati na rad uređaja.
Ne upotrebljavajte uređaj ako je
bilo koji dio oštećen ili neispravan.
Sve oštećene ili neispravne dijelove treba popraviti ili zamijeniti
ovlašteni serviser.
Redovno provjeravajte kabel punjača radi mogućih oštećenja.
Zamijenite punjač ako je kabel
oštećen ili neispravan.
Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove osim onih koji
su navedeni u ovom priručniku.
7
HRVATSKI
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem
koji je isporučen uz uređaj. Uporaba pogrešnog punjača može
rezultirati strujnim udarom ili pregrijavanjem akumulatora.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora, pridržavajte se uputa u odjeljku
"Zaštita okoliša".
♦ Akumulator ne oštećujte i ne deformirajte udaranjem ili bušenjem
jer to može predstavljati rizik od
ozljede i požara.
♦ Ne dopunjavajte oštećene akumulatore.
♦ U ekstremnim uvjetima može doći
do curenja akumulatora. Ako na
akumulatoru uočite tekućinu, pažljivo je obrišite krpom. Izbjegavajte dodir s kožom.
♦ U slučaju dodira s kožom ili očima,
slijedite donje upute.
Upozorenje! Akumulatorska tekućina može izazvati osobne ozljede
i oštećenja imovine. U slučaju dodira s kožom, smjesta isperite vodom.
U slučaju crvenila, boli ili nadraženosti potražite liječničku pomoć. U slučaju kontakta s očima odmah isperite
čistom vodom i potražite liječničku
pomoć.
8
Punjači
Ovaj punjač projektiran je za određeni
napon. Provjerite odgovara li napon
električne mreže naponu navedenom
na opisnoj oznaci.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte
jedinicu punjača zamijeniti običnim
utikačem električne mreže.
♦ Black & Decker punjač koristite
isključivo za punjenje akumulatora u uređaju uz koji je isporučen.
Ostali akumulatori mogu napuknuti
i izazvati tjelesne ozljede i oštećenja.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje
za to nisu predviđene.
♦ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se izbjegle
opasnosti.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte probijati.
♦ Uređaj/akumulator mora tijekom
punjenja biti u dobro prozračenom
području.
Zaštita od električne struje
Oznake na punjaču
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
HRVATSKI
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije
potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno
napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Sigurnosni izolacijski transformator otporan na kratki
spoj. Glavna mreža je električno odvojena od izlaza
transformatora.
Punjač se automatski isključuje ako okolišna temperatura postane previsoka. Stoga punjač neće biti
upotrebljiv. Bazu za punjenje potrebno je odvojiti od
električnog napajanja i odnijeti na popravak u ovlašteni servis.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete
provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker
na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis
ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Održavanje
Ovaj Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu
uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na
akumulatorskim uređajima:
♦ Potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio i potom
isključite uređaj.
♦ Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/punjaču redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod
za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže
omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta
otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje
Black & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
9
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema
nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da
će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom
roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno
održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od
datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati
otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo
se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom
roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od
strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
10
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja
uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način
dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te ostala
servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Black & Decker Dustbuster ® ručni usisivač projektovan je za
usisavanje. Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu.
Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar,
požar i/ili ozbiljnu povredu.
Upozorenje! Pri korišćenju uređaja sa baterijskim napajanjem
neophodno je pridržavati se
osnovnih sigurnosnih mera predostrožnosti, uključujući i one
navedene u nastavku, kako bi
se smanjila opasnost od požara, curenja baterija, telesnih
povreda i materijalnih šteta.
od fizičkih povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje uređaja
♦ Ne koristite aparat za pokupljanje
tečnosti ili zapaljivih materijala.
♦ Ne koristite aparat blizu vode.
♦ Ne uranjajte uređaj u vodu.
♦ Nikad ne vucite kabl punjača da
biste punjač izvukli iz utičnice.
Udaljite kabl punjača od toplote,
ulja i oštrih ivica.
♦ Ovaj uređaj se može koristiti od
strane dece od 8 godina pa naviše
i od strane osoba sa smanjenim
fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom
iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su im date instrukcije
u vezi upotrebe uređaja na bezbedan način i ako razumeju povezane opasnosti. Deca ne smeju
da se igraju sa ovim uređajem.
Čišćenje i održavanje ne sme da
bude izvršeno od strane dece bez
nadzora.
♦ Pre nego što počnete da koristite
ovaj uređaj, pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za upotrebu.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo
kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge Inspekcije i popravke
operacije ovim aparatom koja nije ♦ Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima neispravne
preporučena u ovom uputstvu za
delove. Proverite da li su delovi
upotrebu može izazvati opasnost
11
SRPSKI
polomljeni, da li su oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje
koje može uticati na rad ovog aparata.
Ne koristite aparat ako je neki deo
oštećen ili neispravan.
Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili zameni
ovlašćeni serviser.
Redovno proveravajte kabl punjača na oštećenja. Zamenite punjač
ako je kabl oštećen ili neispravan.
Nikad ne pokušavajte da uklonite
ili zamenite bilo koji deo osim onog
koji je naveden u ovom priručniku.
ma za bezbedan rad. Sledeći rizici
mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
♦
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih delova.
♦
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim
♦
upotrebom alata. Ako sa bilo kojim
alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
Dodatna sigurnosna uput- ♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani
stva
udisanjem prašine koja se stvara
Posle upotrebe
pri korišćenju alata (primer:-rad
♦ Izvucite utikač iz utičnice pre čisa drvetom, naročito sa hrastom,
šćenja punjača ili baze za punjebukvom i MDF-om.)
nje.
Baterije i punjači
♦ Kada se ne koristi, aparat treba
Baterije
čuvati na suvom mestu.
♦ Deca ne bi trebalo da imaju pristup ♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
odloženim uređajima.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
Preostale opasnosti.
♦ Ne izlažite bateriju toploti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se ja♦ Ne čuvajte ih na mestima na koviti dodatni preostali rizici, koji možda
jima temperatura može da pređe
nisu uvršteni u priloženim upozorenji40 °C.
♦
12
SRPSKI
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je
isporučen uz uređaj. Korišćenje
pogrešnog punjača može dovesti
do električnog udara ili pregrevanja baterije.
♦ Ako odlažete baterije u otpad,
pratite uputstva koja su navedena
u odeljku „Zaštita životne sredine“.
♦ Ne oštećujte/ne deformišite punjivu bateriju bušenjem ili udarcem
jer to može da kreira opasnost od
povrede i požara.
♦ Ne punite oštećene baterije.
♦ Pod ekstremnim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije.
Ako primetite da tečnost curi iz baterije, pažljivo je obrišite pomoću
krpe. Izbegavajte dodir sa kožom.
♦ U slučaju da dođe do dodira sa
kožom ili očima, pratite dole navedena uputstva.
Upozorenje! Tečnost iz baterije
može da izazove telesne povrede ili
materijalnu štetu. U slučaju dodira sa
kožom, odmah isperite sa dosta vode.
Ako se javi crvenilo, bol ili iritacija,
odmah potražite medicinsku pomoć.
U slučaju dodira s očima, odmah is-
perite čistom vodom i potražite medicinsku pomoć.
Punjači
Vaš punjač je projektovan za određeni napon. Uvek proverite da li napon
elektro mreže odgovara naponu na
natpisnoj pločici aparata.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte
da zamenite punjač običnim mrežnim
utikačem.
♦ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za punjenje baterije
u uređaju sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora
ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni centar
da bi se izbegla opasnost.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
♦ Neophodno je obezbediti dobro
provetravanje mesta na kome se
uređaj/baterija nalaze za vreme
punjenja.
13
SRPSKI
Električna bezbednost
Simboli na punjaču
Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl
za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Sigurnosni izolacioni transformator otporan na kratak
spoj. Mrežno napajanje je električno odvojeno od
izlaza transformatora.
Punjač se automatski isključuje ako sobna temperatura postane previsoka. Kao posledica toga punjač
neće biti ispravan. Ovaj punjač mora da se isključi
iz struje i odnese u ovlašćeni servisni centar radi
popravke.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Održavanje
Vaš Black & Decker akumulatorski aparat je dizajniran za
rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi
od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju:
♦ Potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena, a zatim isključite.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/
punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne
koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna
ili sadrže rastvarač.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod
treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga
sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim
deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
14
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog
veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
шувањето на било кои работи
со овој уред освен оние препорачани во ова упатство за
Прочитајте ја целата содржина на ова упатступотреба може да предизвика
во внимателно пред да почнете да ракувате со
уредот.
ризик од повреда на ракувачот.
♦ Сочувајте го ова упатство за
Бебедносни упатства
идно прегледување.
Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за без- Употребување на вашиот
бедност и целото упатство. уред
Непридржување кон мерките ♦ Не го употребувајте уредот за
за безбедност и долу навечистење на течности или било
дените упатства може да докакви материјали што може да
веде до електричен удар, посе запалат.
жар или сериозна повреда. ♦ Не го употребувајте уредот во
Предупредување! Кога се
близина на вода.
употребуваат батериски уре- ♦ Не го потопувајте уредот во
ди мора да се почитуваат
вода.
основните мерки на безбед- ♦ Никогаш не го повлекувајте
ност, вклучувајќи ги и овие,
кабелот на полначот за да го
за да се намали ризикот од
исклучите полначот од штекер.
пожар, истекување на течДржете го кабелот на полначот
ност од батериите, лични попонастрана од топлина, масло
вреди и материјална штета.
и остри предмети.
♦ Прочитајте го внимателно ова ♦ Овој уред може да се користи од
страна на деца над 8-годишна
упатство пред да го употребите
возраст и од лица со намалени
овој уред.
физички, сетилни и ментални
♦ Намената е опишана во ова
способности или без искуство
упатство за употреба. Употреи познавање ако се под надзор
бата на било каква помошна
или ако им биле дадени упатстопрема или додаток или изврНаменета употреба
Вашата Black & Decker Dustbuster ® рачна правосмукалка
е дизајнирана за чистење. Овој уред е наменет само за
домашна употреба.
15
МАКЕДОНСКИ
ва за примена на уредот на без- Дополнителни безбедбеден начин и ако ги разбираат
носни упатства
опасностите поврзани со него.
Децата не треба да си играат со После употреба
уредот. Чистење и одржување ♦ Исклучете го полначот од штекер пред да го чистите полначот
не треба да се врши од страна
или неговата основа.
на деца без надзор.
♦ Кога не се употребува, уредот
Проверка и поправки
треба да се чува на суво место.
♦ Пред употреба, проверете дали
♦ Децата не треба да имаат приуредот е оштетен или има нестап до одложените уреди.
исправни делови. Проверете
дали има скршени делови, ош- Останати ризици.
тетување на прекинувачите или При употреба на алатката може
било каква друга состојба што да се појават дополнителни риби можела да влијае на негово- зици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие
то работење.
♦ Не го користете уредот ако некој ризици може да се појават поради
дел е оштететен или дефектен. неправилна употреба, долготрајна
♦ Обезбедете оштетените или употреба и др.
неисправните делови да бидат Дури и ако се применат соодветнипоправени или заменети од те правила за безбедност и се вострана на овластен сервисер. веде безбедносна опрема, одре♦ Постојано проверувајте го ка- дени останати ризици не може да
белот на полначот за оштету- се избегнат. Тоа се:
вање. Заменете го полначот ако ♦ Повреди предизвикани поради
кабелот е оштетен или ако има
допир на вртечки/подвижни дедефект.
лови.
♦ Никогаш не се обидувајте да ♦ Повреди при менување на деотстраните или замените било
лови, сечила или додатоци.
кој дел, освен оние назначени ♦ Повреди предизвикани поради
во ова упатство.
16
МАКЕДОНСКИ
удар или до прегревање на бадолготрајна употреба на алаттеријата.
ката. Кога користите алатка подолг период, осигурајте се дека ♦ Кога се ослободувате од батериите, следете ги упатствата
правите повремени паузи.
кои се дадени во одделот „За♦ Ослабување на слух.
штита на животната средина“.
♦ Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав ♦ Не ја оштетувајте или искрипроизведен од употребата на
вувајте батеријата со прободувашата алатка (на пример:- обвање или удирање затоа што
работка на дрво, особено даб,
ова може да доведе до ризик
бука и иверица).
од повреда или пожар.
♦ Не полнете оштетени батерии.
Батерии и полначи
♦ Под крајно неповолни услови,
Батерии
може да дојде до истекување
♦ Никогаш не се обидувајте да
на течност од батеријата. Кога
ја отворите батеријата поради
ќе забележите течност на батебило која причина.
риите внимателно избришете
♦ Не ја изложувајте батеријата на
ја со помош на крпа. Избегнете
вода.
допир со кожата.
♦ Не ја изложувајте батеријата на ♦ Во случај на допир со кожата
топлина.
или со очите, следете ги долу
♦ Не ја одлагајте на места каде
наведените упатства.
температурата може да надми- Предупредување! Течноста од
не 40 °C.
батеријата може да предизвика
♦ Полнете ја само при темпера- повреда на ракувачот или оштетура во просторијата од 10 °C тување на имот. Во случај на додо 40 °C.
пир со кожата, веднаш исплакнете
♦ Полнете само со полначот кој со вода. Доколку дојде до црвее се испорачува со уредот. Упо- нило, болка или надразнување,
требата на погрешен полнач побарајте медицинска помош. Во
може да доведе до електричен случај на допир со очите, веднаш
17
МАКЕДОНСКИ
исплакнете со чиста вода и поба- ♦ Не го чепкајте полначот со ширајте медицинска помош.
лести предмети.
♦ Уредот/батеријата мора да се
Полначи
постави на добро проветрено
Вашиот полнач е направен за
место додека се полни.
определен напон. Секогаш проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот
кој е деклариран на плочката.
Предупредување! Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен
приклучок за струја.
♦ Употребувајте го Вашиот
Black & Decker полнач само за
полнење на батеријата на уредот со кој е испорачан. Другите
батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги
полните неполнивите батерии.
♦ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет
од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на Black & Decker за да се
избегне опасност.
♦ Не го изложувајте полначот на
вода.
♦ Не го отварајте полначот.
18
Безбедност од електричен удар
Симболи на полначот
Прочитајте го внимателно ова упатство пред да
го употребите овој уред.
Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна
жица за заземјување. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Безбедносен изолиран адаптер за спречување
на краток спој. Напојувањето од електричната
мрежа е електрички раздвоено од излезниот
приклучок на адаптерот.
Полначот автоматски се исклучува доколку температурата во просторијата стане превисока.
Како последица на тоа, полначот нема да може да
работи. Полначката основа мора да се исклучи од
електричната мрежа и да се однесе во овластен
сервисен центар на поправка.
Полначката база е наменета само за употреба
во затворен простор.
Одржување
Вашиот Black & Decker батериски уред е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред вршење на одржување на батериски уреди:
♦ Целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката/уредот и тогаш исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На вашиот полнач не
му е потребно никакво одржување освен редовно
чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашиот уред/полнач со употреба на мека четка или сува
крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба
на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства
за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да
се фрла с о останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black & Decker
производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви
е од корист, не фрлајте го со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна
на локалните отпади или продавачите при набавка на
нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на
Black & Decker производи кога тие ќе го достигнат крајот на
работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен сервисер
кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на
овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00228249 - 24-02-2014
19
www.blackanddecker.eu
Tehnični podatki - Tehnički podaci - Tehnički podaci - Технички податоци
Napetost / Napon / Napon / Напон
Baterija / Akumulator / Baterija / Батерија
Teža / Težina / Težina / Тежина
Vdc
Typ.
kg
PD1420LP
(H1)
14,4
Li-ion
1,48
0,21
kg
400
4
mA
h
23
VDC
CHA010014G
CHA010014B
120-240
VAC
Polnilnik / Punjač / Punjač / Полнач
Vhodna napetost / Ulazni napon / Ulazni napon / Влезен
напон
Izhodna napetost / Izlazni napon / Izlazni napon / Излезен
напон
Tok / Trenutno / Struja / Струја
Približni čas polnjenja / Približno vrijeme punjenja /
Približno vreme punjenja / Приближно време на полнење
Teža / Težina / Težina / Тежина
13
Odpravljanje napak - Rješavanje problema - Rešavanje problema - Решавање на проблеми
LED predloge /
Obrasci LED lampica /
LED šabloni /
Шеми на LED светилка
Baterija je prevroča /
Baterija je vruća /
Baterija vruća /
Батеријата е жешка
LED predloga : polnjenje /
LED obrazac: punjenje /
LED šablon: punjenje /
Шема на LED светилка: се полни
Baterija v okvari /
Kvar baterije /
Baterija u kvaru /
Батеријата има дефект
Rešitev /
Rješenje /
Rešenje /
Решение
Počakajte, da se ohladi. /
Prije nastavka rada pričekajte da se ohladi. /
Omogućite hlađenje pre nego što nastavite. /
Дозволете и да се излади пред да продолжите.
Rešitev /
Rješenje /
Rešenje /
Решение
- Poskrbite, da boste uporabili predpisan polnilnik. Ponovite postopek polnjenja. Če
se okara ponavlja, vrnite baterijo pooblaščenemu Black & Decker servisnemu centru.
- Provjerite rabite li odgovarajući punjač. Ponovite postupak punjenja. Ako dođe do
kvara, vratite uređaj u ovlašteni servis tvrtke Black & Decker.
- Uverite se da koristite pravilan punjač. Pokušajte ponovo postupak punjenja. Ako je i
dalje u kvaru, vratite jedinicu ovlašćenom servisu Black & Decker.
- Осигурајте се дека употребувате соодветен полнач. Повторно обидете се да ја
полните. Ако дефектот продолжи да се појавува, однесете го уредот во овластен
сервисен центар на Black & Decker.
Polnilnik v okvari /
Kvar punjača /
Punjač u kvaru /
Полначот има дефект
12
SLOVENSKI
HRVATSKI
Baterija
Baterija
Filtre je potrebno zamijeniti svakih 6 do 9 mjeseci i svaki puta
kad se potroše ili oštete.
Zamjenski filtri dostupni su kod Vašeg Black & Decker prodavača (kat. br. VF90):
Filtra morate zamenjati na vsakih 6 do 9 mesecev in vedno, ko
sta obrabljena ali poškodovana.
Nadomestni filtri so na voljo pri vašem Black & Decker prodajalcu (kat. št. VF90):
Zamjena filtara
Zamenjava filtrov
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja napajanja
2. Odvojivi rukohvat
3. Prsten za oslobađanje rukohvata
4. Crijevo
5. Providna vratašca
6. LED pokazivači dopunjavanja
7. Kućište baterije
8. Brava vratašca
9. Gumb za oslobađanje posude
10. Uklonjiva posuda za prašinu
11. Kopča dodatka
12. Kombinirana mlaznica 2-u-1
13. Uski nastavak
14. Nastavak za usisavanje dlaka kućnih ljubimaca
15. Baza za punjenje
16. Dodatni stalak za pohranu
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele.
1. Vklopno/izklopno stikalo
2. Odstranljiv ročaj
3. Obroč za odstranitev ročaja
4. Cev
5. Prozorna vratca
6. Svetlobni indikator polnjenja (LED)
7. Ohišje baterije
8. Zapah za vratca
9. Gumb za sprostitev posode
10. Odstranljiva posoda za prah
11. Sponka za pribor
12. Pribor s kombinirano šobo 2-v-1
13. Nastavek za sesanje na težko dostopnih predelih
14. »Pet« nastavek
15. Polnilna postaja
16. Pribor za shranjevanje pripomočkov
Značajke
Sestavni deli
♦ Potpuno ispraznite bateriju.
♦ Uklonite posudu za prašinu.
♦ Uklonite dva vijka s unutarnje strane cijevi na koju se
priključuje crijevo i podignite kućište baterije.
♦ Odvojite sve kontakte od baterijskog uloška.
♦ Pažljivo uklonite pokrov koji bateriju pridržava u njezinu
položaju.
♦ Uklonite bateriju i odložite je u prikladnu ambalažu kako
biste spriječili kratko spajanje kontakata.
♦ Odnesite akumulator u ovlašteni servis ili na lokalno reciklažno mjesto.
Baterija se nakon uklanjanja ne može ponovo postaviti.
♦ Popolnoma izpraznite baterijo.
♦ Odstranite posodo za prah.
♦ Odvijte dva vijaka z notranje strani priklopa za cev in
dvignite ohišje baterije.
♦ Z baterije odstranite vse priključne konektorje.
♦ Pazljivo odstranite pokrov, ki drži baterijo na mestu.
♦ Baterijo dajte v ustrezno embalažo, tako da preprečite stik
med terminaloma.
♦ Baterijo izročite svojemu prodajalcu ali pa jo odnesite na
lokalno reciklažno postajo.
Ko je baterije odstranjena, jo ni mogoče ponovno namestiti.
Ako želite sami odbaciti proizvod, potrebno je ukloniti akumulator na dolje opisani način i odbaciti ga
sukladno lokalnim propisima.
Če želite sami odvreči baterijo, jo morate odstraniti
po naslednjih navodilih in upoštevati lokalne predpise.
11
SRPSKI
МАКЕДОНСКИ
Заменување на филтрите
Filtere treba zamenjivati svakih 6 do 9 meseci i kada su istrošeni
ili oštećeni.
Rezervne filtere možete nabaviti kod svog prodavca
Black & Decker proizvoda (kat. br. VF90):
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Отстранлива рачка
3. Прстен за ослободување на рачка
4. Црево
5. Проѕирна врата
6. LED индикатор за полнење
7. Куќиште на батерија
8. Резе на врата
9. Копче за отпуштање на кутијата
10. Отстранлива касета за прав
11. Спојница за додаток
12. 2 во 1 додаток со комбинирана прскалка
13. Алатка за чистење на тешко достапни места
14. Четка за миленичиња
15. Полначка база
16. Полица за одложување на додатоци
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Odvojiva drška
3. Prsten za oslobađanje drške
4. Crevo
5. Providna vrata
6. LED indikator punjenja
7. Kućište baterije
8. Kopča poklopca
9. Taster za oslobađanje posude
10. Odvojiva posuda za prašinu
11. Stezaljka za pribor
12. Kombinovani nastavak 2-u-1
13. Nastavak za fuge
14. Nastavak za kućne ljubimce
15. Punjač
16. Skladištenje pribora
Карактеристики
Karakteristike
Zamena filtera
Baterija
Ako želite da odložite proizvod u otpad, morate da
uklonite bateriju na opisani način i odložite ih u skladu
sa lokalnim propisima.
♦ Ispraznite kompletno bateriju.
♦ Skinite posudu za prašinu.
♦ Skinite dva zavrtnja iz unutrašnjosti tunela u kome ulazi
crevo i odvojite kućište baterije.
♦ Skinite sve konekcije od baterije.
♦ Pažljivo skinite poklopac koji drži bateriju u mestu.
♦ Izvadite bateriju i stavite je u odgovarajuće pakovanje kako
bi se osiguralo da se kontakti baterije ne mogu kratkospojiti.
♦ Odnesite bateriju kod servisera ili do lokalne stanice za
recikliranje.
Jednom izvađena baterija se ne može ponovo namestiti.
Филтрите треба да се заменуваат на секои 6-9 месеци
и кога ќе се истрошат или оштетат.
Филтри за замена се достапни кај вашиот Black & Decker
дилер (кат. бр. VF90):
Батерија
Ако сакате да го фрлите производот самите, батериите мора да се извадат како што е опишано
подолу и да се фрлат според локалните правила.
♦ Целосно истрошете ја батеријата.
♦ Отстранете ја касетата за прав.
♦ Отстранете ги двата винта од внатрешната страна
на отворот во кој навлегува цревото и подигнете го
куќиштето на батеријата.
♦ Откачете ги сите оловни спојки од батерискиот пакет.
♦ Внимателно отстранете го капакот кој го држи
батерискиот пакет на неговото место.
♦ Отстранете ја батеријата спакувајте ја сооведно
за да осигурате да не дојде до краток спој помеѓу
терминалите.
♦ Однесете ја батеријата кај вашиот овластен сервисер
и во локална станица за рециклирање.
Откако ќе се отстрани, батеријата не може повторно да
се монтира.
10
Sestavni deli - Značajke - Karakteristike - Карактеристики
9
Sestavne dele po čiščenju sestavite skupaj, če je treba, filter temeljito operite. /
Nakon čišćenja filtra ponovo sastavite uređaj ili nastavite s pranjem. /
Sklopite ponovo filter nakon čišćenja ili nastavite sa pranjem. /
Склопете го повторно откако ќе го исчистите филтерот или продолжете со миењето.
Pranje - Operite - Pranje - Миење
Temeljito sušenje /
Dobro osušite /
Temeljno osušite /
Добро исушете го
8
Čiščenje filtra - Očistite filtar - Očistite filter - Исчистете го филтерот
Vrtenje posode /
Zakrenite posudu /
Rotirajte posudu /
Свртете ја касетата
7
Praznjenje - Pražnjenje - Pražnjenje - Празнење
Za ohranjanje optimalne sesalne moči morate med uporabo redno čistiti filtre. /
Da bi ste snagu usisavanja održali optimalnom, filtre je potrebno redovito čistiti tijekom upotrebe. /
Da bi usisna snaga bila optimalna, neophodno je da se filtere redovno čiste tokom eksploatacije. /
Со цел да го одржувате оптималното ниво на сила на вшмукување, филтрите мора да се чистат постојано при
употреба.
6
Pribor - Dodatni pribor - Pribori - Додатоци
Priključitev ročaja /
Pričvršćivanje rukohvata /
Povezivanje na dršku /
Поврзување со рачката
Odstranitev ročaja /
Uklanjanje rukohvata /
Skidanje drške /
Отстранување на рачката
Priključitev cevi /
Priključivanje na crijevo /
Povezivanje na crevo /
Поврзување со цревото
5
Uporaba - Upotreba - Upotreba - Употреба
Vklop /
Uključeno /
Uključeno /
Вклучена
LED predloge - Obrasci LED lampica - LED šabloni - Шеми на LED
светилка
Prazna baterija /
Baterija je slaba /
Baterija slaba /
Батеријата е скоро празна
Popolnoma izpraznjena baterija /
Baterija je prazna /
Baterija prazna /
Батеријата е празна
Baterija je prevroča /
Baterija je vruća /
Baterija vruća /
Батеријата е жешка
4
Med uporabo se naprava zaradi polnjenja lahko segreje. /
Uređaj se može ostaviti priključen na punjač i može tijekom uporabe postati vruć. /
Uređaj može da ostane povezan sa punjačem i može postati vruć tokom upotrebe. /
Уредот може да се остави поврзан на полначот и може да се загрее при употреба.
LED predloge - Obrasci LED lampica - LED šabloni Шеми на LED светилка
Polnjenje / Punjenje / Punjenje / Се полни
Baterija v okvari / Kvar baterije/ Baterija u kvaru /
Батеријата има дефект
Polnilnik v okvari / Kvar punjača / Punjač u kvaru /
Полначот има дефект
Baterija je prevroča / Baterija je vruća / Baterija vruća /
Батеријата е жешка
3
Polnjenje - Punjenje - Punjenje - Се полни
Odstranite oznako /
Uklonite oznaku /
Uklonite etiketu /
Отстранете ја етикетата
Izklop /
Isključeno /
Isključeno /
Исклучена
Ko bo polnjenje končano, se bo lučka ugasnila. /
Lampica će se isključiti kada baterija bude napunjena. /
Svetlo se isključuje kada je punjenje završeno. /
Светилката ќе се исклучи кога ќе заврши полнењето.
2
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za rad
Упатства за употреба
Download PDF

advertising