PD1420LP | Black&Decker PD1420LP DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Használati segédlet illusztrációval a kezelési utasítás hátsó oldalain
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-87 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
PD1420LP
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker Dustbuster ® kézi porszívója porszívózási
feladatokra készült. A készülék iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza
át teljes egészében ezt a kézikönyvet.
Biztonságtechnikai útmutatások
Figyelmeztetés! Olvasson el
minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem
tartása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést okozhat.
Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülékek használatakor
tűz, akkumulátor-szivárgás,
személyi sérülés és anyagi kár
veszélyének csökkentése végett többek között a következő
alapvető biztonságtechnikai
előírásokat kell betartani.
♦ A készülék használata előtt gondosan és teljes egészében olvassa át ezt a kézikönyvet.
♦ A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő
használata, illetve itt fel nem so2
rolt műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
A készülék használata
♦ Ne használja a készüléket folyadékok, illetve gyúlékony anyagok
felszívására.
♦ Víz közelében ne használja.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ A töltőt soha ne a vezetékénél
fogva húzza ki a konnektorból.
A töltő vezetékét hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja.
♦ Ezt a terméket 8 éves és annál
idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális
képességű vagy tapasztalattal és
tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha kioktatták őket
a készülék biztonságos használatára, és megértették a készülék
használatával járó veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
felhasználói karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet
nélkül.
MAGYAR
Átvizsgálás és javítások
ket, száraz helyen tárolja.
♦ Használat előtt ellenőrizze, nincs- ♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
férhessenek hozzá a tárolt készüe a készüléken sérült vagy hibás
lékekhez.
alkatrész. Győződjön meg arról,
hogy az alkatrészek nincsenek Maradványkockázatok
eltörve, a kapcsolók nem sérültek A készülék használata további,
és nem áll fenn olyan körülmény, a biztonsági figyelmeztetések között
amely befolyásolhatja a készülék esetleg fel nem sorolt maradványműködését.
kockázatokkal is járhat. Ezek a ké♦ Ne használja a készüléket, ha szülék nem rendeltetésszerű, illetve
bármelyik alkatrésze sérült vagy huzamosabb idejű használatából stb.
hibás.
adódhatnak.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt
Bizonyos kockázatok a vonatkozó
szakszervizzel javíttassa meg
biztonsági előírások betartása és
vagy cseréltesse ki.
a védőberendezések használata el♦ Rendszeresen ellenőrizze, nem
lenére sem kerülhetők el. Ezek a kösérült-e a töltő vezetéke. Cserélvetkezők lehetnek:
je ki a töltőt, ha a vezetéke sérült
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megvagy hibás.
érintése miatti sérülések.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt
♦ Alkatrészek, vágópengék, tartozékiszerelni vagy kicserélni, amelyet
kok cseréje közben bekövetkező
ez a kézikönyv nem említ.
sérülések.
Kiegészítő biztonsági elő- ♦ A szerszám huzamosabb idejű
használata által okozott sérülések.
írások
Ha bármely szerszámot huzamoHasználat után
sabb ideig használ, rendszeresen
♦ Húzza ki a töltő kábelét az aljzatiktasson be szüneteket.
ból, mielőtt a töltőt vagy a talapza- ♦ Halláskárosodás.
tát tisztítani kezdi.
♦ A fűrészpor belégzése miatti
♦ Amikor nem használja a készüléegészségi veszély (pl. faanyag,
3
MAGYAR
különösen tölgy, bükk és rétegelt
lemez (MDF) vágásánál).
Akkumulátorok és töltőkészülékek
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
♦ Víztől óvja.
♦ Ne tegye ki hőhatásnak.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °Cot.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦ Csak a készülékhez mellékelt töltővel töltse. Nem megfelelő töltő
használata áramütéshez vagy az
akkumulátor túlmelegedéséhez
vezethet.
♦ Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be a „Környezetvédelem“ című fejezet útmutatásait.
♦ Ne sértse fel és ne deformálja az
akkumulátort szúrással vagy ütéssel, mivel az személyi sérülést és
tűzveszélyt okozhat.
♦ Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦ Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között szivároghatnak.
4
Ha az akkumulátoron folyadékszivárgást észlel, ronggyal gondosan
törölje le. Vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön érintkezésbe
a bőrével.
♦ Ha a folyadék a bőrére vagy a szemébe jutott, kövesse az alábbi útmutatásokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy irritáció esetén
forduljon orvoshoz. Ha a szemébe
került, tiszta vízzel azonnal öblítse
le, és forduljon orvoshoz.
Töltőkészülékek
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦ A Black & Decker töltővel csak
a készülékhez mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
MAGYAR
♦ Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
♦ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott Black & Decker szakszervizzel.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét a töltőt.
♦ Ne tesztelje mérőműszerrel.
♦ Töltéskor a készüléket/akkumulátort jól szellőző helyen kell tárolni.
Elektromos biztonság
Szimbólumok a töltőn
A készülék használata előtt alaposan olvassa át
a teljes kézikönyvet.
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva, ezért
nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
az áramforrás feszültsége megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
Zárlatvédelemmel ellátott szigetelő transzformátor.
A hálózati tápellátásról a transzformátor kimenete
elektromosan le van választva.
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a környezeti
hőmérséklet túl magasra emelkedik. A töltő ettől
üzemképtelenné válik. Csatlakoztassa le a töltő talpát
a hálózati áramforrásról, és juttassa el a legközelebbi
szakszervizbe javítás céljából.
A töltőkészüléket csak beltéri használatra terveztük.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker akkumulátoros készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülék karbantartása előtt:
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az
a készülékkel egybe van építve, majd ezután kapcsolja ki
a készüléket.
♦
♦
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást
nem igényel.
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot.
Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni
a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának
végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték
élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett
a hivatalos Black & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
5
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták fel
(nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
zst00228189 - 20-02-2014
6
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15
napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű
határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül,
a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
7
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
8
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
MAGYAR
Műszaki adatok
Feszültség
Akkumulátor
Súly
VDC
Típus
kg
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)
Súly
VAC
VDC
mA
h
kg
PD1420LP
(H1)
14,4
Li-ion
1,48
CHA010014G
CHA010014B
120-240
23
400
4
0,21
12
MAGYAR
Hibaelhárítás
LED jelzések
Megoldás
Az akkumulátor forró
Hagyja lehűlni, mielőtt folytatná.
LED jelzés: töltés
Akkumulátor hibája
Megoldás
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő töltőt használja-e. Próbálkozzon újból a töltéssel. Ha a
hiba továbbra is fennáll, juttassa el a készüléket egy Black & Decker márkaszervizbe.
Töltő hibája
11
MAGYAR
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Levehető fogantyú
3. Fogantyú-kioldó gyűrű
4. Tömlő
5. Átlátszó ajtó
6. Töltéskijelző LED
7. Akkumulátortartó rekesz
8. Ajtóretesz
9. Tartály kioldógombja
10. Kivehető porgyűjtő
11. Tartozékrögzítő csipesz
12. 2 az 1-ben kombinált szívófej tartozék
13. Réstisztító szívófej
14. Szőreltávolító szívófej (házikedvencekhez)
15. Töltő talapzata
16. Tartozéktároló rekesz
A szűrők cseréje
A szűrőket 6–9 havonta, illetve akkor kell cserélni, amikor már
kopottak vagy sérültek.
A csereszűrőket Black & Decker forgalmazójától szerezheti
be, (termékkód: VF90).
Akkumulátor
Ha Ön kívánja ártalmatlanítani a terméket, az alábbiak szerint vegye ki, majd a helyi előírások szerint
ártalmatlanítsa az akkumulátort.
♦ Merítse le teljesen az akkumulátort.
♦ Vegye ki a portartályt.
♦ Csavarja ki a két csavart a tömlőt tartó foglalatból, és
emelje ki az akkumulátortartó rekeszből.
♦ Csatlakoztasson le minden vezetéket az akkumulátorról.
♦ Óvatosan vegye le az akkumulátort rögzítő fedelet.
♦ Vegye ki és csomagolja be megfelelően az akkumulátort,
hogy a pólusai ne záródhassanak rövidre.
♦ Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre.
A kiszerelt akkumulátort már nem lehet visszaszerelni.
10
Részegységek
9
Szerelje össze a szűrő tisztítása után vagy folytassa a mosást.
Mosás
Alaposan törölje át
8
Szűrő tisztítása
Forgassa a portartályt
7
Kiürítés
Az optimális szívóerő fenntartásához a szűrőket használat közben rendszeresen tisztítani kell.
6
Tartozékok
Csatlakoztatás a fogantyúhoz
A fogantyú leszerelése.
Csatlakozás a tömlőhöz
5
Használata
Be
LED jelzések
Alacsony telepfeszültség
Lemerült akkumulátor
Az akkumulátor forró
4
A készülék a töltőre csatlakoztatva hagyható, és használat közben melegedhet.
LED jelzések
Töltés
Akkumulátor hibája
Töltő hibája
Az akkumulátor forró
3
Töltés
Címke levétele
KI
A jelzőfény kialszik, amint a töltés kész.
2
Használati segédlet illusztrációval
Download PDF

advertising