PD1420LP | Black&Decker PD1420LP DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Návod k obsluze
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778 - 93 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
PD1420LP
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš ruční vysavač Вlack & Decker Dustbuster® je určen pro
běžné vysávání. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití v domácnostech.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý
tento návod k obsluze.
Bezpečnostní pokyny
♦
♦
♦
Varování! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže
♦
uvedených varování a pokynů může
vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem, k vzniku požáru nebo
k vážnému zranění.
Varování! Při použití elektrického
nářadí napájeného baterií by měly
být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z baterií,
riziko zranění nebo materiálních
škod.
vání kapalin nebo materiálů, které by
se mohly vznítit.
Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti
vody.
Neponořujte tento vysavač do vody.
Nikdy nevytahujte zástrčku nabíječky
ze zásuvky taháním za kabel nabíječky. Veďte kabel tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy.
Tento výrobek mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými či duševními
schopnostmi či nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud budou pod dozorem
nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím tohoto výrobku a pokud
pochopili, jaká nebezpečí jsou spojena
s jeho použitím. S tímto výrobkem si
nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská
údržba by neměly být prováděny dětmi
bez dozoru.
♦ Před použitím tohoto výrobku si pečlivě Kontrola a opravy
♦ Před použitím zkontrolujte, zda se na
přečtěte tento návod.
tomto zařízení nenachází žádné poško♦ V tomto návodu je popsáno určené
zené nebo vadné části. Zkontrolujte,
použití tohoto výrobku. Použití jiného
zda nejsou rozbity jeho části a zda nepříslušenství nebo přídavného zařízení
jsou poškozeny spínače nebo jiné díly,
a provádění jiných pracovních operakteré by mohly ovlivnit jeho provoz.
cí, než je doporučeno tímto návodem,
♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli
může způsobit poranění obsluhy.
jeho část poškozena.
♦ Uschovejte tento návod pro další pou♦ Poškozené a zničené díly nechejte
žití.
opravit nebo vyměnit v autorizovaném
Použití vašeho zařízení
servisu.
♦ Nepoužívejte tento vysavač pro vysá- ♦ Pravidelně kontrolujte, zda není po2
ČEŠTINA
delší dobu, zajistěte, aby byly prováděškozen kabel nabíječky. Pokud je kany pravidelné přestávky.
bel nabíječky poškozen nebo zničen,
♦ Poškození sluchu.
nabíječku vyměňte.
♦ Nikdy se nepokoušejte demontovat ♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nánebo vyměnit jiné díly, než jsou díly
řadí (příklad: práce se dřevem, zejména
uvedené v tomto návodu.
s dubovým, bukovým a MDF).
Doplňkové bezpečnostní
Baterie a nabíječky
pokyny
Po použití
♦ Před čištěním nabíječkynebo nabíjecí
základny odpojte nabíječku od sítě.
♦ Není-li zařízení používáno, mělo by být
uloženo na suchém místě.
♦ K uloženému zařízení by neměly mít
přístup děti.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem,
než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů,
pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí
Baterie
♦ Bateriinikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Nevystavujte baterii nadměrné teplotě.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde
může teplota přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách
v rozsahu od 10 do 40 °C.
♦ Provádějte nabíjení pouze nabíječkou
dodanou s výrobkem. Použití nesprávné nabíječky může mít za následek úraz
elektrickým proudem nebo přehřátí baterie.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny
uvedenými v části „Ochrana životního
prostředí“.
♦ Nepoškozujte a nedeformujte baterii
propíchnutím nebo nárazem, protože
hrozí riziko zranění a požáru.
♦ Poškozené baterie nenabíjejte.
♦ V extrémních podmínkách může z baterie unikat kapalina. Jakmile se na baterii
objeví kapalina, pečlivě ji otřete hadříkem. Dbejte na to, aby se tato kapalina
nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦ Dojde-li k potřísnění pokožky touto
3
ČEŠTINA
kapalinou nebo pokud se kapalina ♦ Při nabíjení musí být zařízení a baterie
dostane do očí, postupujte podle níže
umístěny na dobře odvětraném místě.
uvedených pokynů.
Elektrická bezpečnost
Varování! Kapalina z baterie může způsobit zranění osob nebo hmotné škody. Symboly vyznačené na nabíječce
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.
V případě potřísnění pokožky zasažené
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není
místo okamžitě opláchněte vodou. Dojde-li
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte,
k zrudnutí, bolesti nebo podráždění zasazda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém
štítku.
ženého místa, vyhledejte lékařské ošetření.
Bezpečnostní izolační transformátor s ochranou proti
Pokud se kapalina dostane do očí, okamžizkratu. Napájení je elektricky odpojeno od výstupu
tě si je začněte vyplachovat čistou vodou
transformátoru.
Je-li
okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se autoa vyhledejte lékařské ošetření.
Nabíječky
maticky vypne. Následkem toho nabíječka přestane
nabíjet. Nabíjecí základna musí být odpojena od zdroje
napájení a musí být předána autorizovanému servisu
k opravě.
Vaše nabíječka je určena pro provozpouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
Nabíjecí základna není určena pro venkovní použití.
napětí v elektrické síti odpovídá napětí,
Údržba
které je uvedeno na výkonovém štítku.
Vaše zařízení Вlack & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
nabíječku přímým připojením k zásuvce Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
elektrického proudu.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobků napájených
♦ Používejte nabíječku Вlack & Decker baterií:
♦ Je-li zařízení vybaveno integrovanou baterií, nechejte baterii
pouze k nabíjení baterie, která byla dopři provozu zcela vybít a potom zařízení vypněte.
dána s výrobkem. Jiné baterie mohou ♦ Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka
nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
prasknout, způsobit zranění nebo jiné ♦ Větrací otvory zařízení a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
škody.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie,
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
které nejsou k nabíjení určeny.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být Ochrana životního prostředí
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaTřiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžnémdomácím odpadu.
ném servisu Вlack & Decker, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
Pokud nebudete výrobek Вlack & Decker dále používat nebo
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou. přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným
komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tří♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
děném odpadu.
♦ Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
4
ČEŠTINA
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití
použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní
prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Вlack & Decker poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků Вlack & Decker po skončení jejich provozní životnosti.
Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Вlack & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Вlack & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00235014 - 15-06-2014
5
ČEŠTINA
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého vlastního
nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje Vaše
zákonná práva. Tato záruka platí ve všech členských státech
EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců
od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, garantujeme
ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže
uvedených podmínek:
• Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální
účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
• Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla
zanedbána jeho předepsaná údržba.
• Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
• Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než
pracovníky značkového servisu Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo servisnímu
středisku předložit doklad o nákupu výrobku. Místo vaší
nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker se
dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně této
příručky. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále přehled
o nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním programu
získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
6
ČEŠTINA
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
7
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Napájecí napČtí
Baterie
Hmotnost
Technické údaje
V
Typ
kg
Nabíjeÿka
Vstupní napČtí
Výstupní napČtí
Proud
PĜibližná doba nabíjení
Hmotnost
V
V
mA
hod
kg
PD1420LP
(H1)
14,4
Li-Ion
1,48
CHA010014G
CHA010014B
120 - 240
23
400
4
0,21
12
Odstraėování závad
Zpĥsob svícení LED
Baterie je horká
Ĝešení
Pĝed pokraÿováním poÿkejte na její vychladnutí.
Zpĥsob svícení LED: nabíjení
Závada baterie
Ĝešení
- ZajistČte opravu nabíjeþky. Provećte znovu proces nabíjení. Bude-li závada pĜetrvávat,
svČĜte opravu autorizovanému servisu Black & Decker.
Závada nabíjeÿky
11
Popis
Toto náĜadí se skládá z nČkterých nebo ze všech následujících
þástí.
1. Spínaþ zapnuto/vypnuto
2. Snímatelná rukojeĢ
3. UvolĖovací kroužek rukojeti
4. Hadice
5. PrĤhledná dvíĜka
6. LED indikátor nabíjení
7. Kryt baterie
8. Západka dvíĜek
9. UvolĖovací tlaþítko nádoby na neþistoty
10. Vyjímatelná nádoba na neþistoty
11. Úchytka pĜíslušenství
12. Kombinovaná hubice 2 v 1
13. ŠtČrbinový nástavec
14. Hlavice na chlupy zvíĜat
15. Nabíjecí základna
16. Úložný prostor pro pĜíslušenství
Výmčna Àltrĥ
VýmČna ¿ltrĤ by se mČla provádČt každých 6 až 9 mČsícĤ nebo
vždy, když dojde k jejich poškození.
VýmČnné ¿ltry si mĤžete zakoupit u autorizovaného prodejce
Black & Decker (katalogové þíslo VF90):
Baterie
Chcete-li provést likvidaci výrobku sami, baterie musí
být vyjmuty podle níže uvedeného postupu a zlikvidovány v souladu s místními pĜedpisy.
Ƈ Nechejte baterii zcela vybít.
Ƈ VyjmČte nádobu na neþistoty.
Ƈ Vyšroubujte dva šrouby nacházející se uvnitĜ propojovací
þásti pro hadici a zvednČte kryt baterie.
Ƈ Odpojte od baterie všechny vodiþe.
Ƈ OpatrnČ sejmČte kryt, který zajišĢuje baterii na urþeném
místČ.
Ƈ VyjmČte baterii, vložte ji do vhodného obalu a zajistČte, aby
nemohlo dojít ke zkratování kontaktĤ baterie.
Ƈ Odevzdejte baterii zástupci autorizovaného servisu nebo v
místním sbČrném dvoĜe.
Po vyjmutí nemĤže být baterie znovu pĜipojena.
10
Popis
9
ProveĈte opčtovné sestavení po vyÿištční Àltru nebo pokraÿujte v mytí.
Mytí
Zcela vysušit
8
þištční Àltru
Otoÿit nádobu
7
Vyprázdnční
Chcete-li udržet optimální sací výkon, musíte bČhem používání vysavaþe pravidelnČ þistit ¿ltr.
6
Pĝíslušenství
Pĝipojení k rukojeti
Sejmutí rukojeti
Pĝipojení k hadici
5
Použití
Zapnuto
Zpĥsob svícení LED
Nedostateÿnč nabitá baterie
Vybitá baterie
Baterie je horká
4
ZaĜízení mĤže být ponecháno pĜipojeno k nabíjeþce a bČhem použití mĤže dojít k jeho zahĜátí.
Zpĥsob svícení LED
Nabíjení
Závada baterie
Závada nabíjeÿky
Baterie je horká
3
Nabíjení
Sejmčte štítek
Vypnuto
Jakmile dojde k ukonþení nabíjení, kontrolka zhasne.
2
Návod k obsluze
90603761 REV-0
11/2013
Download PDF

advertising