PV1020L | Black&Decker PV1020L DUSTBUSTER instruction manual

Návod k obsluze
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-81 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
PV1020L
PV1420L
PV1820L
ČESKY
Použití výrobku
Váš ruční vysavač Black & Decker Dustbuster ® je určen pro
běžné vysávání. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý tento návod k obsluze.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených
varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým
proudem, k vzniku požáru nebo
k vážnému zranění.
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného z baterie
by měly být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru,
riziko úniků kapaliny z baterií,
riziko zranění nebo materiálních
škod.
♦ Před použitím tohoto výrobku si
pečlivě přečtěte tento návod.
♦ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto výrobku. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění
jiných pracovních operací, než je
2
doporučeno tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy.
♦ Uschovejte tento návod pro další
použití.
Použití výrobku
♦ Nepoužívejte tento vysavač pro
vysávání kapalin nebo materiálů,
které by se mohly vznítit.
♦ Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody.
♦ Neponořujte tento vysavač do
vody.
♦ Nikdy nevytahujte zástrčku nabíječky ze zásuvky taháním za
kabel nabíječky. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
♦ Tento výrobek mohou používat
osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud budou pod dozorem nebo
pokud byly seznámeny s bezpečným použitím tohoto výrobku a pokud pochopili, jaká nebezpečí jsou
spojena s jeho použitím. S tímto
výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská údržba by neměly
být prováděny dětmi bez dozoru.
ČESKY
Kontroly a opravy
♦ K uloženému zařízení by neměly
mít přístup děti.
♦ Před použitím zkontrolujte, zda se
na tomto zařízení nenachází žád- Zbytková rizika
né poškozené nebo vadné části. Je-li nářadí používáno jiným způsoZkontrolujte, zda nejsou rozbity bem, než je uvedeno v přiložených
jeho části a zda nejsou poškoze- bezpečnostních varováních, mohou
ny spínače nebo jiné díly, které by se objevit dodatečná zbytková rizika.
mohly ovlivnit jeho provoz.
Tato rizika mohou vzniknout v důsled♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li ku nesprávného použití, dlouhodobéjakákoli jeho část poškozena.
ho použití atd.
♦ Poškozené a zničené díly nechejte
Přestože jsou dodržovány příslušné
opravit nebo vyměnit v autorizovabezpečnostní předpisy a jsou použíném servisu.
vána bezpečnostní zařízení, určitá
♦ Pravidelně kontrolujte, zda není
zbytková rizika nemohou být vyloupoškozen kabel nabíječky. Pokud
čena. Tato rizika jsou následující:
je kabel nabíječky poškozen nebo
♦ Zranění způsobená kontaktem
zničen, nabíječku vyměňte.
s jakoukoli rotující nebo pohybující
♦ Nikdy se nepokoušejte demontose částí.
vat nebo vyměnit jiné díly, než jsou
♦ Zranění způsobená při výměně
díly uvedené v tomto návodu.
dílů, pracovního nástroje nebo příDoplňkové bezpečnostní slušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým
pokyny
použitím nářadí. Používáte-li jakéPo použití
koli nářadí delší dobu, zajistěte,
♦ Před čištěním nabíječky nebo naaby byly prováděny pravidelné
bíjecí základny odpojte nabíječku
přestávky.
od sítě.
♦ Poškození sluchu.
♦ Není-li zařízení používáno, mělo ♦ Zdravotní rizika způsobená vdeby být uloženo na suchém místě.
chováním prachu vytvářeného při
použití nářadí (například: - práce
3
ČESKY
se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a materiálem MDF).
Baterie a nabíječky
Baterie
♦ Baterii nikdy ze žádného důvodu
nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Nevystavujte baterii nadměrné
teplotě.
♦ Neskladujte baterie na místech,
kde může teplota přesáhnout
40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 do 40 °C.
♦ Provádějte nabíjení pouze nabíječkou dodanou s výrobkem. Použití
nesprávné nabíječky může mít za
následek úraz elektrickým proudem nebo přehřátí baterie.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny
uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“.
♦ Nepoškozujte a nedeformujte baterii propíchnutím nebo nárazem,
protože hrozí riziko zranění a požáru.
♦ Poškozené baterie nenabíjejte.
♦ V extrémních podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Jakmile
4
se na baterii objeví kapalina, pečlivě ji otřete hadříkem. Dbejte na
to, aby se tato kapalina nedostala
do kontaktu s pokožkou.
♦ Dojde-li k potřísnění pokožky touto
kapalinou nebo pokud se kapalina
dostane do očí, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z baterie může
způsobit zranění osob nebo hmotné
škody. V případě potřísnění pokožky
zasažené místo okamžitě opláchněte vodou. Dojde-li k zrudnutí, bolesti
nebo podráždění zasaženého místa,
vyhledejte lékařské ošetření. Pokud
se kapalina dostane do očí, okamžitě
si je začněte vyplachovat čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním napětím. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno
na výkonovém štítku výrobku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením
k zásuvce elektrického proudu.
♦ Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která
byla dodána s výrobkem. Jiné ba-
ČESKY
♦
♦
♦
♦
♦
♦
terie mohou prasknout, způsobit
zranění nebo jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet
baterie, které nejsou k nabíjení
určeny.
Je-li poškozen napájecí kabel,
musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Při nabíjení musí být zařízení a baterie umístěny na dobře odvětraném místě.
Elektrická bezpečnost
Symboly vyznačené na nabíječce
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Bezpečnostní izolační transformátor s ochranou proti
zkratu. Napájení je elektricky odpojeno od výstupu
transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se automaticky vypne. Následkem toho nabíječka přestane
nabíjet. Nabíjecí základna musí být odpojena od
zdroje napájení a musí být předána autorizovanému
servisu k opravě.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní použití.
Údržba
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobků napájených
baterií:
♦ Je-li zařízení vybaveno integrovanou baterií, nechejte
baterii při provozu zcela vybít a potom zařízení vypněte.
♦ Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka
nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
♦ Větrací otvory zařízení a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným
komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití
použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků Black & Decker po skončení jejich provozní životnosti.
Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš
výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého vlastního
nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje Vaše
zákonná práva. Tato záruka platí ve všech členských státech
EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
5
ČESKY
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců
od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, garantujeme
ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže
uvedených podmínek:
♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální
účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla
zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦ Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než
pracovníky značkového servisu Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo servisnímu
středisku předložit doklad o nákupu výrobku. Místo vaší
nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker se
dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně této
příručky. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš výrobek
Black & Decker. Budete tak mít neustále přehled o nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace o značce
Black & Decker a o našem výrobním programu získáte na
internetové adrese www.blackanddecker.co.uk.
zst00235011 - 15-05-2014
6
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
7
8
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Technické údaje
V
V
mA
hod
kg
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
V
Typ
kg
Napájecí napětí
Baterie
Hmotnost
PV1020L
(H1)
10,8
Li-Ion
1,28
S010QV1400040
100 - 240
14
400
4
0,19
PV1420L
(H1)
14,4
Li-Ion
1,33
S010QV2300040
100 - 240
23
400
4
0,21
PV1820L
(H1)
18
Li-Ion
1,38
S010QV2300040
100 - 240
23
400
4
0,21
12
Závady a postupy pro jejich odstranění
Způsob svícení LED
Baterie je horká
Způsob svícení LED: nabíjení
Závada baterie
Řešení
Před pokračováním počkejte na její vychladnutí.
Řešení
- Zajistěte opravu nabíječky. Proveďte znovu proces nabíjení.
Závada nabíječky
11
ČESKY
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících
částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko pro otáčení hubice
3. Indikátor nabíjení
4. Hubice
5. Uvolňovací tlačítko nádoby na nečistoty
6. Štěrbinový nástavec
7. Kartáčový nástavec
8. Dvířka nádoby na nečistoty
9. Uvolňovací západka dvířek nádoby na nečistoty
10. Vyjímatelná nádoba na nečistoty
11. Nabíjecí základna
Montáž na stěnu
Nabíjecí základna může být upevněna na stěnu, což umožní
praktické uložení a současně poskytne místo pro nabíjení.
Je-li tato nabíjecí základna upevňována na stěnu, ujistěte se,
zda je způsob upevnění vhodný pro příslušnou stěnu a hmotnost
přístroje.
♦ Označte si polohu otvorů pro šrouby (poblíž elektrické
zásuvky pro nabíjení vysavače, je-li vložen do držáku na
stěně).
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců nebo
vždy, když dojde k jejich opotřebování nebo poškození.
Výměnné filtry si můžete zakoupit u autorizovaného prodejce
Black & Decker (katalogové číslo VF90):
Baterie
Chcete-li provést likvidaci výrobku sami, baterie musí
být vyjmuty podle níže uvedeného postupu a zlikvidovány v souladu s místními předpisy.
♦ Nechejte baterii zcela vybít.
♦ Vyjměte nádobu na nečistoty.
♦ Vyšroubujte dva šrouby a sejměte kryt.
♦ Odpojte od baterie všechny vodiče.
♦ Vyjměte baterii, vložte ji do vhodného obalu a zajistěte, aby
nemohlo dojít ke zkratování kontaktů baterie.
♦ Odevzdejte baterii zástupci autorizovaného servisu nebo
v místním sběrném dvoře.
Po vyjmutí nemůže být baterie znovu připojena.
10
Popis
9
Proveďte opětovné sestavení po vyčištění filtru nebo pokračujte v mytí.
Mytí
Zcela vysušit
8
Čištění filtru
7
Kartáč
Vyprázdnění
Chcete-li udržet optimální sací výkon, musíte během používání vysavače pravidelně čistit filtr.
6
Použití
Štěrbinový nástavec
5
Zapnuto
Zapnuto
Způsob svícení LED
Nedostatečně nabitá baterie
Vybitá baterie
Baterie je horká
4
Zařízení může být ponecháno připojeno k nabíječce a během použití může dojít k jeho zahřátí.
Způsob svícení LED
Nabíjení
Závada baterie
Závada nabíječky
Baterie je horká
3
Nabíjení
Sejměte štítek
Vypnuto
Jakmile dojde k ukončení nabíjení, kontrolka zhasne.
2
Návod k obsluze
Download PDF

advertising