PV1020L | Black&Decker PV1020L DUSTBUSTER instruction manual

Ekspluatācijas norādījumi pēdējā lappusē
Инструкции по эксплуатации см. в конце руководства
371001-75 LV
www.blackanddecker.eu
PV1020L
PV1420L
PV1820L
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
3
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
7
2
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Вlack & Decker Dustbuster® rokas putekļsūcējs ir paredzēts
putekļu sūkšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
mājas apstākļos.
Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi
un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot ar akumulatoru darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro
galvenie drošības norādījumi,
tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena, ievainojumu
un materiālu zaudējumu risku.
♦ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu,
kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
♦ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumu vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
♦ Nelietojiet instrumentu tuvu ūdenim.
♦ Instrumentu nedrīkst iegremdēt
ūdenī.
♦ Nekādā gadījumā neraujiet lādētāja vadu, lai atvienotu lādētāju no
kontaktligzdas. Netuviniet lādētāju
karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
♦ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās,
sensorās vai psihiskās spējas vai
trūkst pieredzes un zināšanu, ja
šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus
riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut
bērniem spēlēties ar instrumentu.
Bērni drīkst tīrīt instrumentu un
veikt tam apkopi tikai pieaugušo
uzraudzībā.
3
LATVIEŠU
Pārbaude un remonts
jāglabā sausā vietā.
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ♦ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.
instrumentam nav bojātu vai kā
citādi nelietojamu detaļu. Pārbau- Atlikušie riski
diet, vai detaļas nav salūzušas, Lietojot instrumentu, var rasties
slēdži nav bojāti un vai nav kāds papildu atlikušie riski, kuri var necits apstāklis, kas varētu ietekmēt būt minēti šeit iekļautajos drošības
instrumenta darbību.
brīdinājumos. Šie riski var rasties
♦ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda nepareizas lietošanas, pārāk ilgas
detaļa ir bojāta vai kā citādi nelie- lietošanas u.c. gadījumos.
tojama.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības
♦ Vērsieties pilnvarotā remonta
noteikumi un tiek uzstādītas drošības
darbnīcā, lai salabotu vai nomaiierīces, dažus atlikušos riskus nav
nītu bojātās vai kā citādi nelietoiespējams novērst. Tie ir šādi:
jamās detaļas.
♦ Ievainojumi, kas radušies, pieska♦ Regulāri pārbaudiet, vai nav boroties rotējošām detaļām;
jāts barošanas vads. Nomainiet
♦ Ievainojumi, kas radušies, mainot
lādētāju, ja vads ir bojāts vai kā
detaļas, ripas vai citus piederucitādi nelietojams.
mus;
♦ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai
♦ Ievainojumi, kas radušies instrutās detaļas, kas konkrēti norādītas
menta ilgstošas lietošanas rezulšajā rokasgrāmatā.
tātā. Ilgstoši strādājot ar instruPapildu drošības norādī- mentu, regulāri jāpārtrauc darbs
un jāatpūšas;
jumi
♦ Dzirdes pasliktināšanās;
Pēc ekspluatācijas
♦ Kaitējums veselībai, kas rodas,
♦ Pirms lādētāja vai lādēšanas paieelpojot putekļus, kuri rodas, strāmatnes tīrīšanas atvienojiet lādēdājot ar instrumentu (piemēram,
tāju no elektrotīkla.
- apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
♦ Kad instruments netiek lietots, tas
dižskābardi un MDF paneļus).
4
LATVIEŠU
Akumulatori un lādētāji
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens
iedarbībai.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā
temperatūra ir robežās no 10 °C
līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā
iekļauto lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju, var rasties elektriskās strāvas trieciena vai akumulatora pārkaršanas risks.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus,
ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
♦ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru, to sadurstot vai sadragājot, citādi var gūt ievainojumus
vai izraisīt ugunsgrēku.
♦ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
♦ Smagos ekspluatācijas apstākļos
var rasties akumulatora šķidruma
noplūde. Ja pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums, rūpīgi
notīriet to ar lupatiņu. Raugieties,
lai šķidrums nenokļūtu uz ādas.
♦ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.
Brīdinājums! Akumulatora šķidrums
var izraisīt ievainojumus vai sabojāt
īpašumu. Ja tas nokļūst uz ādas,
nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja rodas apsārtums, sāpes vai
kairinājums, meklējiet medicīnisku
palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs,
nekavējoties izskalojiet tās ar tīru
ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.
Lādētāji
Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.
♦ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta
komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
5
LATVIEŠU
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz
lietojamus akumulatorus.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to
drīkst nomainīt tikai ražotājs vai
Вlack & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
♦ Instruments un akumulators uzlādes laikā jānovieto labi vēdinātā
vietā.
Elektrodrošība
Simboli uz lādētāja
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Izolējošs drošības pārveidotājs, kas izturīgs pret īssavienojumu. Barošanas avots ir elektriski atdalīts no
pārveidotāja izejas.
Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav
darboties spējīgs. Lādēšanas pamatne jāatvieno no
barošanas avota un jānogādā pilnvarotā apkopes
centrā, lai to salabotu.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
Apkope
Šis Вlack & Decker bezvadu instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un
regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu instrumentiem:
♦ Iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet un
izslēdziet instrumentu;
6
♦
♦
♦
Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst
izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments ir jānomaina
pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā
ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks.
Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks
jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker biroju, kura adrese norādīta
šajā rokasgrāmatā. Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по
Перед использованием прибора внимательно прочэксплуатации. Использование
тите данное руководство по эксплуатации.
любых принадлежностей или
Инструкции по технике приспособлений, а также выполнение данным прибором любых
безопасности
видов работ, не рекомендованВнимание! Внимательно
ных данным руководством по
прочтите все инструкции
эксплуатации, может привести
по безопасности и рукок несчастному случаю.
водство по эксплуатации. ♦ Сохраните данное руководство
Несоблюдение всех передля последующего обращения
численных ниже правил
к нему.
безопасности и инструкций
может привести к пораже- Использование прибора
нию электрическим током, ♦ Не используйте прибор для собирания жидкостей и легковосвозникновению пожара и/или
пламеняющихся веществ.
получению тяжелой травмы.
Внимание! При использова- ♦ Не используйте прибор рядом
с водой.
нии приборов с питанием от
аккумулятора соблюдение ♦ Не погружайте прибор в воду.
правил по технике безопас- ♦ Никогда не тяните за кабель
зарядного устройства, чтобы
ности и следование данным
отключить зарядное устройинструкциям позволит сниство от штепсельной розетки.
зить вероятность возникноНе подвергайте кабель зарядвения пожара, протечки аккуного устройства воздействию
муляторов, получения травм
высокой температуры, масла
и повреждений.
и держите вдали от острых
♦ Перед использованием прибора
предметов и углов.
внимательно прочтите данное
Назначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для вакуумной чистки. Данный прибор предназначен
только для бытового использования.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Данный прибор может испольповреждённые или неисправзоваться детьми старше 8-ми
ные детали только в авторилет и людьми со сниженными
зованном сервисном центре
физическими, сенсорными
Black & Decker.
и умственными способностями ♦ Регулярно проверяйте кабель
или не имеющими необходимозарядного устройства на налиго опыта или навыка, если они
чие повреждений и признаков
выполняют работу под присмоизноса. Зарядное устройство
тром или получили инструкции
с поврежденным или неисправотносительно безопасной рабоным кабелем подлежит замене.
ты с этим прибором и осознают ♦ Ни в коем случае не снимайте
наличие потенциальной опаси не заменяйте детали, за исности при его использовании.
ключением деталей, указанных
Не позволяйте детям играть
в данном руководстве по эксс прибором. Не позволяйте деплуатации.
тям производить чистку и техниДополнительные правическое обслуживание прибора
ла безопасности
без присмотра.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации,
всегда проверяйте исправность
прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей
и прочих дефектов, способных
повлиять на работу прибора.
♦ Не используйте прибор, если
повреждена или неисправна
какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте
8
После использования
♦ Перед чисткой зарядного
устройства или зарядной базы
всегда отключайте прибор от
источника питания.
♦ Храните не используемый прибор в сухом месте.
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение приборам.
Остаточные риски
При работе данным прибором
РУССКИЙ ЯЗЫК
возможно возникновение дополботы с прибором (например, при
нительных остаточных рисков,
обработке древесины, в осокоторые не вошли в описанные
бенности, дуба, бука и ДВП).
здесь правила техники безопасАккумуляторы и зарядности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжи- ные устройства
тельном использовании изделия Аккумуляторы
и т.п.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
разобрать аккумулятор.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике ♦ Не погружайте аккумулятор
в воду.
безопасности и использование
предохранительных устройств, ♦ Не подвергайте аккумулятор
воздействию тепла.
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. ♦ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания ♦ Заряжайте аккумулятор только
при температуре окружающей
двигающихся частей прибора.
среды в пределах 10 °С - 40 °С.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или ♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими
насадок.
в комплект поставки прибора.
♦ Риск получения травмы, свяИспользование неподходящезанный с продолжительным
го зарядного устройства может
использованием прибора. При
стать причиной поражения элекиспользовании прибора в течетрическим током или перегрева
ние продолжительного периода
аккумулятора.
времени делайте регулярные
♦ Утилизируйте отработанные
перерывы в работе.
аккумуляторы, следуя инструк♦ Ухудшение слуха.
циям раздела «Защита окружа♦ Ущерб здоровью в результате
ющей среды».
вдыхания пыли в процессе ра9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не повредите/не деформируйте
аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это
может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость. Если Вы заметили
жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на
кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может нанести
вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости
аккумулятора на кожу, немедленно
смойте ее водой. Если появится
покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за
медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора
в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за
медицинской помощью.
10
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было
разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте,
соответствует ли напряжение,
указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению
электросети.
Внимание! Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное
устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора
прибора, в комплект поставки
которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению
прибора.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
зарядить неперезаряжаемые
аккумуляторы.
♦ Во избежание несчастного
случая, замена повреждённого кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не погружайте зарядное устройство в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное
устройство в качестве объекта
для проведения испытаний.
♦ Зарядка прибора/аккумулятора
должна производиться в хорошо проветриваемом месте.
Электробезопасность
Маркировка зарядного устройства
Перед использованием устройства внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Данное устройство защищено двойной изоляцией,
что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке устройства.
Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.
Зарядное устройство автоматически выключается,
если температура окружающей среды становится
слишком высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините зарядное
устройство от электросети и отнесите его в ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Зарядное устройство предназначено только для
использования внутри помещений.
♦
♦
требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего прибора мягкой щёткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью.
Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых
электроприборов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Техническое обслуживание
Ваш аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
прибора увеличиваются при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания
аккумуляторного прибора:
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью
разгрузите аккумулятор и выключите прибор.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство не
zst00246261 - 15-09-2014
11
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Spriegums
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
Akumulators
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ
Svars
ȼɟɫ
LƘdƞtƘjs
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ
Ieejas spriegums
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
Izejas spriegums
ȼɵɯɨɞɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
StrƗva
ȼɵɯɨɞɧɨɣ ɬɨɤ
Aptuvenais uzlƗdes laiks
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɹɞɤɢ
Svars
ȼɟɫ
Tehniskie dati
ɍɠɰɨɣɲɠɬɥɣɠ ɰɛɫɛɥɭɠɫɣɬɭɣɥɣ
Vdc
ȼ ɩɨɫɬ. ɬɨɤɚ
Veids.
Ɍɢɩ
kg
ɤɝ
Vac
ȼ ɩɟɪɟɦ. ɬɨɤɚ
Vdc
ȼ ɩɨɫɬ. ɬɨɤɚ
mA
ɦȺ
h
ɱ
kg
ɤɝ
1,33
1,28
Litija jonu
Li-Ion
Litija jonu
Li-Ion
14,4
10,8
PV1420L
(H1)
PV1020L
(H1)
0,21
0,19
4
4
400
400
23
14
100-240
100-240
S010QV2300040
S010QV1400040
PV1820L
(H1)
18
Litija jonu
Li-Ion
1,38
S010QV2300040
100-240
23
400
4
0,21
12
Problƞmu novƞršana
Ƚɩɢɧɩɡɨɶɠ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩɬɭɣ ɣ ɬɪɩɬɩɜɶ ɣɰ ɮɬɭɫɛɨɠɨɣɺ
Gaismas diožu mirgošanas veids
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Akumulators ir karsts
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
RisinƘjums
ɋɠɳɠɨɣɠ
Pirms darba turpinƘšanas ƻaujiet tam atdzist.
Ɋɫɠɡɟɠ ɲɠɧ ɪɫɩɟɩɦɡɣɭɷ ɫɛɜɩɭɮ, ɟɩɡɟɣɭɠɬɷ ɩɬɭɶɝɛɨɣɺ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
Gaismas diožu mirgošanas veids: notiek uzlƘde
ɋɠɡɣɧ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ: ɢɛɫɺɟɥɛ
Akumulatora kƻǍme
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɨɠɣɬɪɫɛɝɠɨ
RisinƘjums
ɋɠɳɠɨɣɠ
- JƗlieto pareizais lƗdƝtƗjs. MƝƧiniet vƝlreiz uzlƗdƝt akumulatoru.
- ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. ɋɥɟɞɭɣɬɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɡɚɪɹɞɤɢ. ȿɫɥɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɜɫɺ ɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɫɞɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɡɚɪɹɞɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ Black & Decker.
UzlƘdes kƻǍme
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩ
11
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɪɹɞɤɢ, ɩɪɢɛɨɪ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ
ɧɚ ɫɬɟɧɟ.
ɉɪɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɡɚɪɹɞɧɨɣ ɛɚɡɵ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ȼɚɦɢ ɦɟɬɨɞ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ȼɚɲɟɦɭ ɬɢɩɭ
ɫɬɟɧɵ ɢ ɜɟɫɭ ɩɪɢɛɨɪɚ.
Ƈ Ɉɬɦɟɬɶɬɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɞɥɹ ɤɪɟɩɺɠɧɵɯ
ɜɢɧɬɨɜ (ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɫɹɝɚɟɦɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɡɟɬɤɢ ɞɥɹ ɡɚɪɹɞɤɢ ɩɵɥɟɫɨɫɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ).
Instrumentu var piestiprinƗt pie sienas, lai Ɲrti uzglabƗtu un
uzlƗdƝtu.
Stiprinot pie sienas, pƗrliecinieties, vai piestiprinƗšanas metode
ir piemƝrota sienas veidam un instrumenta svaram.
Ƈ AtzƯmƝjiet skrnjvju caurumu atrašanƗs vietas (tƗ, lai barošanas vads sniegtos lƯdz elektrƯbas kontaktligzdai, ja pie
sienas piestiprinƗts putekƺsnjcƝjs tiek uzlƗdƝts).
Ʌɫɠɪɻɡ ɨɛ ɬɭɠɨɮ
PiestiprinƘšana pie sienas
ȼɚɲ ɩɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɫɟ ɢɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ:
1. ɉɭɫɤɨɜɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
2. Ʉɧɨɩɤɚ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɨɩɥɚ
3. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚɪɹɞɤɢ
4. ɋɨɩɥɨ
5. Ɉɬɩɢɪɚɸɳɚɹ ɤɧɨɩɤɚ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
6. ɍɡɤɚɹ ɧɚɫɚɞɤɚ
7. ɓɺɬɨɱɧɚɹ ɧɚɫɚɞɤɚ
8. Ⱦɜɟɪɰɚ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
9. Ɉɬɩɢɪɚɸɳɢɣ ɪɵɱɚɝ ɞɜɟɪɰɵ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
10. ɋɴɺɦɧɵɣ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤ
11. Ɂɚɪɹɞɧɚɹ ɛɚɡɚ
Šim instrumentam ir šƗdas funkcijas (visas vai tikai dažas no
tƗm):
1. IeslƝgšanas/izslƝgšanas slƝdzis
2. Sprauslas rotƗcijas poga
3. UzlƗdes indikators
4. Sprausla
5. Tvertnes atlaišanas poga
6. PutekƺsnjcƝja uzgalis spraugu tƯrƯšanai
7. PutekƺsnjcƝja uzgalis ar suku
8. Putekƺu tvertnes vƗciƼš
9. Putekƺu tvertnes vƗciƼa aizslƝgs
10. NoƼemama putekƺu tvertne
11. LƗdƝšanas pamatne
Ɍɩɬɭɛɝɨɶɠ ɲɛɬɭɣ
Funkcijas
Filtru nomaiƽa
Filtri jƗnomaina ik pƝc 6–9 mƝnešiem un tad, ja ir nolietoti vai
bojƗti.
Rezerves ¿ltrus varat iegƗdƗties no vietƝjƗ Black & Decker
izplatƯtƗja (kat. Nr. VF90).
Akumulators
Ja vƝlaties patstƗvƯgi atbrƯvoties no instrumenta, no
tƗ ir jƗizƼem akumulators, kƗ turpmƗk aprakstƯts, un
jƗatbrƯvojas no akumulatora saskaƼƗ ar vietƝjiem noteikumiem.
Ƈ PilnƯbƗ izlƗdƝjiet akumulatoru.
Ƈ NoƼemiet putekƺu tvertni.
Ƈ IzskrnjvƝjiet abas skrnjves un noceliet korpusu.
Ƈ Atvienojiet visus vadu savienojumus no akumulatora.
Ƈ IzƼemiet akumulatoru un ievietojiet to piemƝrotƗ iepakojumƗ, lai spailƝs nevarƝtu rasties Ưssavienojums.
Ƈ NogƗdƗjiet akumulatoru tuvƗkajam servisa pƗrstƗvim vai
vietƝjƗ atkritumu pƗrstrƗdes punktƗ.
Ja akumulators ir izƼemts, to vairs nevar ievietot atpakaƺ instrumentƗ.
ɂɛɧɠɨɛ ɯɣɦɷɭɫɩɝ
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɠɞɵɟ 6-9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɧɨɫɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ.
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɭ ȼɚɲɟɝɨ ɞɢɥɟɪɚ
Black & Decker (ɧɨɦɟɪ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ VF90):
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ
ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɢɡɜɥɟɤɢɬɟ ɢɡ ɧɟɝɨ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɧɢɠɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
Ƈ ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɹɞɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ.
Ƈ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤ.
Ƈ Ɉɬɜɢɧɬɢɬɟ ɞɜɚ ɜɢɧɬɚ ɢ ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɨɪɩɭɫ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ.
Ƈ Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɜɫɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɨɬ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ.
Ƈ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɟɝɨ ɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ
ɭɩɚɤɨɜɤɭ, ɢɫɤɥɸɱɢɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ.
Ƈ ɋɞɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɜ ɥɸɛɨɣ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɢɥɢ ɜ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
ɉɨɫɥɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɧɟɥɶɡɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ.
10
Funkcijas
Ɍɩɬɭɛɝɨɶɠ ɲɛɬɭɣ
9
Salieciet no jauna pƞc Àltra tưrưšanas vai turpiniet mazgƘt.
Ɍɩɜɠɫɣɭɠ ɪɫɣɜɩɫ ɪɩɬɦɠ ɲɣɬɭɥɣ ɯɣɦɷɭɫɛ ɣɦɣ ɪɫɩɟɩɦɡɣɭɠ ɝɦɛɡɨɮɹ ɲɣɬɭɥɮ ɯɣɦɷɭɫɛ.
MazgƘšana
ɇɶɭɷɻ ɯɣɦɷɭɫɛ
PilnưbƘ izžƘvƞjiet
ɍɴɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɬɮɳɣɭɠ ɯɣɦɷɭɫ
8
Iztưriet Àltru
ɒɣɬɭɥɛ ɯɣɦɷɭɫɛ
7
Suka
ɔɻɭɥɛ
Iztukšošana
Lai saglabƗtu snjkšanas jaudu, lietošanas laikƗ regulƗri jƗiztƯra ¿ltri.
ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɢɥɭ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɱɢɫɬɢɬɶ ɮɢɥɶɬɪɵ.
6
Lietošana
ɘɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɺ
PutekƻsǍcƞja uzgalis spraugu
tưrưšanai
Ɏɢɥɛɺ ɨɛɬɛɟɥɛ
5
Iesl.
ɘɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɺ
Iesl.
Ƚɥɦɹɲɠɨɣɠ
Gaismas diožu mirgošanas veids
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Akumulatora jauda ir zema
Ɉɣɢɥɣɤ ɮɫɩɝɠɨɷ ɢɛɫɺɟɛ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
Akumulators ir tukšs
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɪɩɦɨɩɬɭɷɹ ɫɛɢɫɺɡɠɨ
Akumulators ir karsts
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
4
Instrumentu drƯkst atstƗt pievienotu lƗdƝtƗjam, un tas lietošanas laikƗ var kƺnjt karsts.
ɉɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɦ ɤ ɡɚɪɹɞɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ.
Gaismas diožu mirgošanas veids
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Notiek uzlƘde
Ɋɫɩɱɠɬɬ ɢɛɫɺɟɥɣ
Akumulatora kƻǍme
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɨɠɣɬɪɫɛɝɠɨ
UzlƘdes kƻǍme
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩ
Akumulators ir karsts
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
3
Notiek uzlƘde
ɂɛɫɺɟɥɛ
Noƽemiet plƘksnưti
Ƚɶɭɺɨɣɭɠ ɥɨɩɪɥɮ
ɝɶɥɦɹɲɛɭɠɦɺ
Izsl.
Ƚɶɥɦɹɲɠɨɣɠ
Indikators izdziest, tiklƯdz uzlƗde ir pabeigta.
ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɡɚɪɹɞɤɢ ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ ɩɨɝɚɫɧɟɬ.
2
EkspluatƘcijas rokasgrƘmata
Ƀɨɬɭɫɮɥɱɣɣ ɪɩ ɸɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɣ
Download PDF

advertising