PV1020L | Black&Decker PV1020L DUSTBUSTER instruction manual

Instrukcja obsługi na odwrocie
509212-38 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
PV1020L
PV1420L
PV1820L
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz ręczny Dustbuster® Black & Decker jest przeznaczony do sprzątania. Jest to urządzenie do zastosowania
w gospodarstwie domowym.
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem pracy
odkurzacza w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
♦ Przechowuj niniejszą instrukcję,
by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Przepisy bezpieczeństwa Zastosowanie odkurzacza
Ostrzeżenie! Przeczytaj
wszystkie zamieszczone tutaj
wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu
z urządzeń akumulatorowych
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu,
czy też doznania urazu ciała
i szkód rzeczowych.
♦ Przed pierwszym użyciem odkurzacza dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
♦ W instrukcji tej opisano zastosowanie odkurzacza zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane
w tej instrukcji, lub obsługiwanie
2
♦ Nie zasysaj odkurzaczem żadnych
cieczy.
♦ Nie zasysaj odkurzaczem żadnych
łatwopalnych materiałów.
♦ Nie używaj odkurzacza w pobliżu
wody.
♦ Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
♦ Nie ciągnij za kabel ładowarki, by
odłączyć ją od sieci. Chroń kabel
przed wysoką temperaturą, olejem
i ostrymi krawędziami.
♦ Odkurzacz może być używany
przez dzieci powyżej 8 roku życia
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej i umysłowej lub z brakiem doświadczenia
i wiedzy, jeśli posiadają nadzór lub
otrzymały instrukcje o bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniem i są świadome wszystkich
wynikających zagrożeń. Dzieci
nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie
POLSKI
sieciowego.
może być przeprowadzana przez
♦ Nieużywany odkurzacz przechodzieci bez nadzoru.
wuj w suchym miejscu.
Kontrola i naprawy
♦ Przed użyciem odkurzacza ♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do
przechowywanych urządzeń.
sprawdź, czy nie zawiera uszko-
♦
dzonych elementów, czy jakieś
części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności,
które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś
jego część jest uszkodzona.
W razie uszkodzenia jakiejś części
zleć jej naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Regularnie sprawdzaj kabel ładowarki, czy jego stan nie budzi
zastrzeżeń. W razie zużycia lub
uszkodzenia wymień ładowarkę.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia
występują dodatkowe zagrożenia być
może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą
one w przypadku niewłaściwego lub
zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa
i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się
uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
♦
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych
elementów.
♦
♦ Skaleczenia, jakich można doznać
przy wymianie elementów, noży
i akcesoriów.
Dodatkowe wskazówki ♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym
używaniu elektronarzędzia. W tabezpieczeństwa pracy
kich sytuacjach rób regularne
Po użyciu
przerwy w pracy.
♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowar- ♦ Pogorszenie słuchu.
kę, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda ♦ Upośledzenie zdrowia wskutek
♦
3
POLSKI
wdychania pyłu (np. powstają- ♦ Nie ładuj uszkodzonych akumulacego podczas obróbki drewna,
torów.
a zwłaszcza dębu, buku i MDF). ♦ W ekstremalnych warunkach zastosowania z akumulatora może
Akumulatory i ładowarki
wyciekać elektrolit. W razie zaAkumulatory
uważenia cieczy na obudowie
♦ W żadnym wypadku nie otwieraj
akumulatora ostrożnie zetrzyj ją
akumulatora.
szmatą. Uważaj, by ciecz nie za♦ Nie wystawiaj akumulatora na
nieczyściła skóry.
działanie wilgoci.
♦ Gdyby jednak elektrolit prysnął na
♦ Chroń akumulator przed wysoką
skórę lub w oczy, zastosuj się do
temperaturą.
następującej porady.
♦ Nie składuj akumulatora w miej- Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący
scu, w którym temperatura może i grozi oparzeniem lub wyrządzeniem
przekroczyć 40 oC.
szkód rzeczowych. W razie zanie♦ Akumulator ładuj tylko w tempe- czyszczenia skóry natychmiast obfiraturze otoczenia między 10 oC cie spłucz ją wodą. Przy zaczerwiei 40 oC.
nieniach, bólach lub podrażnieniach
♦ Akumulator ładuj tylko za pomo- zgłoś się do lekarza. Gdyby roztwór
cą dostarczonej ładowarki. Użycie prysnął w oczy, natychmiast przeniewłaściwej ładowarki grozi pora- płucz je dużą ilością czystej wody
żeniem prądem elektrycznym lub i skorzystaj z pomocy lekarskiej.
przegrzaniem akumulatora.
Ładowarki
♦ Przy utylizacji akumulatorów przeŁadowarka jest przystosowana do
strzegaj wskazówek zamieszczozasilania prądem o tylko jednym nanych w punkcie „Ochrona środopięciu. Sprawdź, czy lokalne napięwiska”.
cie sieciowe zgadza się z wartością
♦ Uważaj, by wskutek przekłucia
podaną na tabliczce znamionowej
lub uderzenia nie uszkodzić ani
ładowarki.
nie zdeformować akumulatora, co
grozi oparzeniem i pożarem.
4
POLSKI
Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj
urządzenia bezpośrednio do sieci.
♦ Ładowarki Black & Decker używaj
tylko do ładowania akumulatorów
dostarczonych wraz z urządzeniem. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi wyrządzeniem
szkód rzeczowych i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi
lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temu nakazowi
naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie dokonuj w ładowarce żadnych
przeróbek.
♦ W czasie ładowania urządzenie/
akumulator musi się znajdować
w dobrze wentylowanym miejscu.
Bezpieczeństwo elektryczne
Symbole na ładowarce
Przed pierwszym użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest konieczna. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z wartością
podaną na tabliczce znamionowej ładowarki.
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście transformatora jest galwanicznie oddzielone od sieci.
Ładowarka wyłącza się automatycznie jeśli temperatura otoczenia stała się za wysoka. W konsekwencji
tego ładowarka nie będzie działać. Stacja ładowania
musi zostać odłączona od źródła zasilania i przekazana do autoryzowanego serwisu w celu naprawy.
Stacja ładowania jest przeznaczona wyłącznie do
użytku w zamkniętych pomieszczeniach.
Konserwacja
Urządzenia akumulatorowe Black & Decker odznaczają się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzeń akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦ Rozładuj akumulator całkowicie, jeśli jest zintegrowany
i wyłącz urządzenie
♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga konserwacji
z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
♦ Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w urządzeniu/
ładowarce używając miękkiej szczotki lub suchej szmatki.
♦ Regularnie czyść obudowę silnika używając wilgotnej
szmatki. Nie używaj żadnych materiałów ostrych i substancji czyszczących z rozpuszczalnikiem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt
do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
5
POLSKI
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
zst00246257 - 12-09-2014
6
Black & Decker
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo
wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne
warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie
pomniejszają praw klienta wynikających z polskich
regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
7
8
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
POLSKI
Dane techniczne
Vac
Vdc
mA
h
kg
Ładowarka
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Przybliżony czas ładowania
Masa
Vdc
Typ.
kg
Napięcie
Akumulator
Masa
PV1020L
(H1)
10,8
Li-Ion
1,28
S010QV1400040
100-240
14
400
4
0,19
PV1420L
(H1)
14,4
Li-Ion
1,33
S010QV2300040
100-240
23
400
4
0,21
PV1820L
(H1)
18
Li-Ion
1,38
S010QV2300040
100-240
23
400
4
0,21
12
POLSKI
Rozwiązywanie problemów
Wskazania diody
Rozwiązanie
Akumulator jest gorący
Pozostaw akumulator do schłodzenia przed kontynuowaniem pracy
Wskazanie diody: ładowanie
Rozwiązanie
Problem z akumulatorem
- Upewnij się, że używana ładowarka jest prawidłowa. Powtórz ładowanie akumulatora. Jeśli usterka powtarza się, zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego
Black & Decker.
Problem z ładowarką
11
POLSKI
Elementy odkurzacza
To urządzenie zawiera niektóre lub wszystkie elementy jak
poniżej:
1. Włącznik/wyłącznik
2. Obrotowy przycisk do końcówki
3. Wskaźnik ładowania LED
4. Końcówka
5. Przycisk zwalniający pojemnik na śmieci
6. Dysza do szczelin
7. Dysza szczotkowa
8. Drzwiczki do pojemnika na śmieci
9. Rygiel drzwiczek pojemnika
10. Ruchomy pojemnik na śmieci
11. Stacja ładowania
Mocowanie na ścianie
Urządzenie może być przymocowane do ściany w celu jego
łatwiejszego przechowywania i ładowania.
Mocując odkurzacz do ściany upewnij się, że metoda mocowania jest odpowiednia do rodzaju ściany oraz masy urządzenia.
♦ Zaznacz miejsce pod otwór dla wkrętu (w odpowiedniej
odległości od gniazdka sieciowego, aby odkurzacz mógł
być ładowany wisząc na ścianie).
Wymiana filtra
Filtry powinny być wymieniane co 6 do 9 miesięcy oraz przy
widocznych śladach zużycia lub uszkodzenia.
Filtry wymienne są osiągalne u dystrybutora Black&Decker
(nr kat. VF90).
Akumulator
Jeżeli zamierzasz samodzielnie utylizować urządzenie, akumulator musi być usunięty jak opisano poniżej
i zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.
♦ Rozładuj akumulator całkowicie
♦ Usuń pojemnik na śmieci
♦ Usuń dwa wkręty i podnieś obudowę
♦ Rozłącz wszystkie przewody akumulatora
♦ Włóż akumulator do odpowiedniego opakowania, by nie
dopuścić do zwarcia biegunów.
♦ Zanieś akumulator do agenta serwisowego lub miejscowego punktu recyklingu
Usunięty akumulator, nie może być ponownie używany.
10
Elementy
9
Po oczyszczeniu filtra złoż części lub kontynuuj czyszczenie.
Czyszczenie
Gruntownie wysuszyć
8
Czyszczenie filtra
7
Szczotka
Opróżnianie
W celu utrzymania największej mocy zasysania, filtry muszą być regularnie czyszczone podczas użytkowania.
6
Użytkowanie
Dysza szczelinowa
5
Załączanie
Włączyć
Wskazania diody
Akumulator jest słaby
Akumulator jest rozładowany
Akumulator jest gorący
4
Urządzenie może pozostawć podłączone do ładowarki i nagrzewać się podczas pracy.
Wskazania diody
Ładowanie
Uszkodzenie akumulatora
Uszkodzenie ładowarki
Akumulator jest gorący
3
Ładowanie
Usunąć etykietekę
Wyłączyć
Lampka wyłączy się po całkowitym naładowaniu akumulatora.
2
Instrukcja obsługi
Download PDF

advertising