PD1820L | Black&Decker PD1820L DUSTBUSTER instruction manual

Návod na obsluhu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-28 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
PD1820L
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Váš ručný vysávač Black & Decker Dustbuster® je určený na
bežné vysávanie. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Pred použitím tohto výrobku si pozorne preštudujte
celý tento návod na obsluhu.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom, k vzniku požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného
akumulátorom by sa mali vždy
dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko únikov
kvapaliny z akumulátorov, riziko zranenia alebo materiálnych
škôd.
♦ Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte celý tento návod.
♦ V tomto návode je opísané určené
použitie tohto výrobku. Použitie
iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
2
iných pracovných operácií, než
je odporúčané týmto návodom,
môže spôsobiť poranenie obsluhy.
♦ Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Použitie výrobku
♦ Nepoužívajte tento vysávač na
vysávanie kvapalín alebo materiálov, ktoré by sa mohli vznietiť.
♦ Nepoužívajte tento vysávač v blízkosti vody.
♦ Neponárajte tento vysávač do
vody.
♦ Nikdy nevyťahujte zástrčku nabíjačky zo zásuvky ťahaním za
kábel nabíjačky. Veďte kábel tak,
aby neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
♦ Tento výrobok môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými
či duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí,
ak budú pod dozorom alebo ak
boli oboznámené s bezpečným
použitím tohto výrobku a ak pochopili, aké nebezpečenstvá sú
spojené s jeho použitím. S týmto
výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu by
nemali robiť deti bez dozoru.
SLOVENČINA
Kontroly a opravy
♦ K uloženému prístroju nesmú mať
prístup deti.
♦ Pred použitím skontrolujte, či sa
na tomto zariadení nenachádzajú Zvyškové riziká
žiadne poškodené alebo chybné Ak sa náradie používa iným spôsočasti. Skontrolujte, či nie sú rozbi- bom, než je uvedené v priložených
té jeho časti a či nie sú poškodené bezpečnostných varovaniach, môžu
spínače alebo iné diely, ktoré by sa objaviť dodatočné zvyškové riziká.
mohli ovplyvniť jeho prevádzku. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku
♦ Nepoužívajte toto zariadenie, ak je nesprávneho použitia, dlhodobého
akákoľvek jeho časť poškodená. použitia atď.
♦ Poškodené a zničené diely nechaNapriek tomu, že sa dodržiavajú
jte opraviť alebo vymeniť v autopríslušné bezpečnostné predpisy
rizovanom servisnom stredisku.
a používajú sa bezpečnostné za♦ Pravidelne kontrolujte, či nie je
riadenia, určité zvyškové riziká sa
poškodený kábel nabíjačky. Ak je
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nakábel nabíjačky poškodený alebo
sledujúce:
zničený, nabíjačku vymeňte.
♦ Zranenia spôsobené kontaktom
♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať
s akoukoľvek rotujúcou alebo poalebo vymeniť iné diely, než sú
hybujúcou sa časťou.
diely uvedené v tomto návode.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene
Doplnkové bezpečnostné dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
pokyny
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým
Po použití
použitím náradia. Ak používa♦ Pred čistením nabíjačky alebo
te akékoľvek náradie dlhší čas,
nabíjacej základne odpojte nabízaistite, aby sa robili pravidelné
jačku od siete.
prestávky.
♦ Ak sa zariadenie nepoužíva, malo ♦ Poškodenie sluchu.
by byť uskladnené na suchom
mieste.
3
SLOVENČINA
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdy- ♦ Poškodené akumulátory nenabíjajte.
chovaním prachu vytváraného
pri použití náradia (príklad: práca ♦ V extrémnych podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
s drevom, najmä s dubovým, buHneď ako sa na akumulátore objakovým a MDF).
ví kvapalina, starostlivo ho utrite
Akumulátory a nabíjačky
handričkou. Dbajte na to, aby sa
Akumulátor
táto kvapalina nedostala do kon♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho
taktu s pokožkou.
dôvodu nerozoberajte.
♦ Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora
touto kvapalinou alebo ak sa kvas vodou.
palina dostane do očí, postupujte
♦ Nevystavujte akumulátory napodľa nižšie uvedených pokynov.
dmernej teplote.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora
♦ Neskladujte akumulátory na mies- môže spôsobiť zranenie osôb alebo
tach, kde môže teplota presiahnuť hmotné škody. V prípade zasiahnutia
40 °C.
pokožky zasiahnuté miesto okamžite
♦ Nabíjajte akumulátory iba pri te- opláchnite vodou. Ak dôjde k začerplotách v rozsahu od 10 do 40 °C. venaniu, bolesti alebo podráždeniu
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou zasiahnutého miesta, vyhľadajte
s výrobkom. Použitie nesprávnej lekárske ošetrenie. Ak sa kvapalinabíjačky môže mať za následok na dostane do očí, okamžite si ich
úraz elektrickým prúdom alebo začnite vyplachovať čistou vodou
prehriatie akumulátora.
a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa
Nabíjačky
riaďte pokynmi uvedenými v časti
„Ochrana životného prostredia“. Vaša nabíjačka je určená na prevádz♦ Nepoškodzujte a nedeformujte ku iba pod jedným napätím. Vždy
akumulátory prepichnutím alebo skontrolujte, či napätie v elektrickej
nárazom, pretože hrozí riziko zra- sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom štítku výrobku.
nenia a požiaru.
4
SLOVENČINA
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením
k zásuvke elektrického prúdu.
♦ Používajte nabíjačku Black & Decker
iba na nabíjanie akumulátora,
ktorý bol dodaný s výrobkom. Iné
akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie alebo iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú na nabíjanie
určené.
♦ Ak je poškodený prívodný kábel,
musí byť vymenený výrobcom
alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo
možným rizikám.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦ Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦ Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
♦ Pri nabíjaní musia byť zariadenie
a akumulátor umiestnené na dobre odvetranom mieste.
Elektrická bezpečnosť
Symboly na nabíjačke
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento
návod.
Tento výrobok je opatrený dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu
na výkonovom štítku.
Bezpečnostný izolačný transformátor s ochranou proti
skratu. Napájanie je elektricky odpojené od výstupu
transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa automaticky vypne. Následkom toho nabíjačka prestane
nabíjať. Nabíjacia základňa musí byť odpojená od siete
a musí sa predať autorizovanému servisu na opravu.
Nabíjacia základňa nie je určená na vonkajšie použitie.
Údržba
Vaše zariadenie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobkov napájaných akumulátorom:
♦ Ak je zariadenie vybavené integrovaným akumulátorom,
nechajte akumulátor pri prevádzke úplne vybiť a potom
zariadenie vypnite.
♦ Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka
nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
♦ Vetracie otvory zariadenia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnomdomovom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať alebo ak
si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha
chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu a recyklácie
výrobkov Black & Decker po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte, prosím,
Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
zst00235010 - 18-06-2014
5
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
6
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
06/13
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Napájacie napätie
Akumulátor
Hmotnosť
Technické údaje
V
Typ
kg
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný čas nabíjania
Hmotnosť
V
V
mA
hod.
kg
PD1820L
(H1)
18
Li-Ion
1,53
CHA010014G
CHA010014B
120 – 240
23
400
4
0,21
12
Odstraňovanie porúch
Spôsob svietenia LED
Akumulátor je horúci
Riešenie
Pred pokračovaním počkajte na jeho vychladnutie.
Spôsob svietenia LED: nabíjanie
Porucha akumulátora
Riešenie
- Zaistite opravu nabíjačky. Vykonajte znovu proces nabíjania. Ak bude porucha pretrvávať,
zverte opravu autorizovanému servisu Black & Decker.
Porucha nabíjačky
11
SLOVENČINA
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
1. Spínač zapnuté/vypnuté
2. Odoberateľná rukoväť
3. Uvoľňovací krúžok rukoväti
4. Hadica
5. Priehľadné dvierka
6. LED indikátor nabíjania
7. Kryt akumulátora
8. Západka dvierok
9. Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na nečistoty
10. Vyberateľná nádoba na nečistoty
11. Úchytka príslušenstva
12. Kombinovaná hubica 2 v 1
13. Štrbinový násadec
14. Nabíjacia základňa
15. Úložný priestor na príslušenstvo
Výmena filtrov
Filtre by sa mali vymieňať každých 6 až 9 mesiacov alebo vždy,
keď dôjde k ich opotrebovaniu alebo poškodeniu.
Výmenné filtre si môžete zakúpiť u autorizovaného predajcu
Black & Decker (katalógové číslo VF90):
Akumulátor
Ak chcete likvidovať výrobok sami, akumulátory sa
musia vybrať podľa nižšie uvedeného postupu a zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
♦ Nechajte akumulátor úplne vybiť.
♦ Vyberte nádobu na nečistoty.
♦ Vyskrutkujte dve skrutky nachádzajúce sa vnútri prepojovacej časti pre hadicu a zdvihnite kryt akumulátora.
♦ Odpojte od akumulátora všetky vodiče.
♦ Opatrne odoberte kryt, ktorý zaisťuje akumulátor na určenom mieste.
♦ Vyberte akumulátor, vložte ho do vhodného obalu a zaistite,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu kontaktov akumulátora.
♦ Odovzdajte akumulátor zástupcovi autorizovaného servisu
alebo v miestnom zbernom dvore.
Po vybratí sa nemôže akumulátor znovu pripojiť.
10
Popis
9
Opätovne zostavte po vyčistení filtra alebo pokračujte v umývaní.
Umývanie
Úplne vysušiť
8
Čistenie filtra
Otočiť nádobu
7
Vyprázdnenie
Ak chcete udržať optimálny nasávací výkon, musíte počas používania vysávača pravidelne čistiť filter.
6
Príslušenstvo
Pripojenie k rukoväti
Odobratie rukoväti
Pripojenie k hadici
5
Použitie
Zapnuté
Spôsob svietenia LED
Nedostatočne nabitý akumulátor
Vybitý akumulátor
Akumulátor je horúci
4
Zariadenie sa môže ponechať pripojené k nabíjačke a počas použitia môže dôjsť k jeho zahriatiu.
Spôsob svietenia LED
Nabíjanie
Porucha akumulátora
Porucha nabíjačky
Akumulátor je horúci
3
Nabíjanie
Odoberte štítok
Vypnuté
Hneď ako dôjde k ukončeniu nabíjania, kontrolka zhasne.
2
Návod na obsluhu
Download PDF

advertising