PD1820L | Black&Decker PD1820L DUSTBUSTER instruction manual

Navodila za uporabo na hrbtni strani
Upute za uporabu na poleđini
Uputstva za rad na poleđini
Упатствата за употреба се во задниот дел
382013-84 BAL
www.blackanddecker.eu
PD1820L
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš ročni vakuumski sesalnik Black & Deckerjev Dustbuster ®
je namenjen vakuumskemu čiščenju. Ta izdelek je namenjen
izključno uporabi v gospodinjstvu.
Pred uporabo orodja natančno preberite ta navodila.
Napotki za varno uporabo
Opozorilo! Preberite vsa
opozorila in navodila. Če ne
upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to
povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Opozorilo! Pri uporabi baterijsko napajanih naprav morate
za zmanjšanje nevarnosti požara, puščanja baterije, telesnih
poškodb in materialne škode
vedno upoštevati osnovne varnostne napotke, vključno z naslednjimi:
Uporaba naprave
♦ Ne uporabljajte naprave za sesanje tekočin ali snovi, ki se lahko
vnamejo.
♦ Naprave ne uporabljajte blizu vode.
♦ Naprave ne potapljajte v vodo.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel polnilnika, da ga odklopite iz omrežja.
Kabel odmaknite od vročine, olja
in ostrih robov.
♦ Napravo lahko uporabljajo otroci,
če so stari 8 let ali več in osebe
z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če
so prejeli navodila o varni uporabi
naprave in če razumejo potencialne nevarnosti uporabe. Otroci se
ne smejo igrati z napravo. Otroci
ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja naprave, razen, če so pod
nadzorom osebe, ki je odgovorna
za njihovo varnost.
♦ Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila.
♦ Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih. Uporaba ka- Preverjanja in popravila
teregakoli pribora ali priključka ali ♦ Pred uporabo naprave preverite,
način uporabe, ki v teh navodilih ni
da so vsi deli naprave nepoškoodobren ali opisan, lahko povzroči
dovani. Preverite morebitne polonevarnost telesnih poškodb.
mljene dele, poškodovana stikala
♦ Shranite ta navodila za uporabo
in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko
tudi v prihodnje.
vplivale na delovanje izdelka.
2
SLOVENŠČINA
♦ Ne uporabljajte naprave, če je katerikoli del poškodovan ali defekten.
♦ Vse poškodovane ali defektne dele
naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
♦ Redno preverjajte kabel polnilnika
za poškodbe. Zamenjajte polnilnik,
če je kabel poškodovan ali defekten.
♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
zamenjati delov, ki niso navedeni
v teh navodilih.
Dodatni varnostni napotki
Po uporabi
♦ Odklopite polnilnik pred čiščenjem
polnilnika ali polnilne postaje.
♦ Če naprave ne uporabljate, jo hranite v suhem prostoru.
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa do
shranjenih gospodinjskih aparatov.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo
dodatne nevarnosti, ki niso vključene
v navedena opozorila. Te nevarnosti
so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
ukrepov in varnostnih naprav se
določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja
vrtečih se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate z orodjem
daljše časovne obdobje, poskrbite
za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi
orodja (primer: rezanje lesa, še
posebej hrasta, bukve in MDF mediapanskih plošč).
Baterije in polnilniki
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali
dežju.
♦ Ne izpostavljajte baterij vročini.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer
bi bila lahko temperatura višja od
40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi
od 10 °C do 40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem. Uporaba na3
SLOVENŠČINA
pačnega polnilnika lahko povzroči
električni udar ali pregrevanje baterije.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v razdelku "Skrb za
okolje".
♦ Ne poškodujte/deformirajte baterijskega vložka z udarcem ali vrtanjem. Takšno dejanje lahko privede do nevarnosti telesnih poškodb
ali požara.
♦ Ne polnite poškodovanih baterij.
♦ Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost izlitja baterije. Če opazite
na baterijah sledi tekočine, baterijo
obrišite s suho krpo. Pazite, da
tekočina ne pride v stik s kožo.
♦ V primeru stika s očmi ali kožo,
preberite spodnja navodila.
Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko povzroči telesne poškodbe ali
materialno škodo. V primeru stika
s kožo takoj sperite prizadeto mesto
z vodo. Če se pojavi rdečica, bolečina
ali draženje, poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika vsebine baterije
z očmi nemudoma izperite oči s čisto
vodo in poiščite zdravniško pomoč.
4
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi z določeno napetostjo. Vedno preverite, če
dejanska napetost ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne enote z navadnim
napajalnim vtičem.
♦ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za polnjenje baterije,
ki je priložena orodju. Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in materialno
škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij,
ki niso polnilne.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec,
pooblaščen Black & Deckerjev
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali
dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
♦ Med polnjenjem se morajo orodje/
naprava/baterija nahajati v dobro
prezračevanem okolju.
SLOVENŠČINA
Električna varnost
Pomen simbolov na polnilniku
Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči.
Varnostno izoliran transformator za preprečevanje
kratkega stika. Glavno napajanje je električno ločeno
od odvoda transformatorja.
Polnilnik se samodejno izključi, če je temperatura
v okolici previsoka. Zato v tem primeru polnilnik ne
deluje. Polnilno postajo je potrebno odklopiti od omrežne napetosti in posredovati pooblaščenemu servisu
za popravilo.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu,
ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko ti dosežejo konec
svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost,
vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki
bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite
tako, da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev
je podan tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v zaprtih
prostorih.
Vzdrževanje
Vaša Black & Decker baterijska naprava je zasnovano tako,
da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Dolgoročno
zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega
čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred kakršnimkoli postopkom vzdrževanja brezžičnih naprav:
♦ Do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del orodja,
nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega
vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v napravi/polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte
abrazivnega ali kemičnega čistila.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov.
Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek
za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.
5
HRVATSKI
Namjena
Ovaj usisavač Black & Decker Dustbuster ® predviđen je za
čišćenje usisavanjem. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za
upotrebu u kućanstvu.
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
Sigurnosne upute
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa navedenih u nastavku
može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenje! Tijekom uporabe
baterijskih uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih
mjera, uključujući i sljedeće,
kako biste smanjili rizik od požara, curenja baterije, tjelesnih
ozljeda i materijalne štete.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
potrebe.
Upotreba ovog uređaja
♦ Uređaj ne koristite za usisavanje
tekućina ili bilo kojih materijala koji
bi se mogli zapaliti.
♦ Uređaj ne koristite u blizini vode.
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
♦ Nikad ne isključujte iz električne
utičnice povlačenjem za kabel punjača. Kabel punjača držite podalje
od izvora topline, ulja i oštrih rubova.
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od
8 godina naviše i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja ako su pod
nadzorom ili su upućene u sigurnu
uporabu uređaja i opasnosti koje iz
toga proizlaze. Djeca se ne smiju
igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
♦ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
♦ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo ko- Pregledi i popravci
jeg dodatnog pribora ili opreme, ♦ Prije upotrebe provjerite uređaj radi
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomogućih oštećenja ili neispravnih
moću ovog uređaja u svrhe koje
dijelova. Provjerite ima li polomljenisu opisane u ovom priručniku
nih dijelova, oštećenja prekidača
može stvoriti opasnost od osobnih
ili bilo kojih drugih stanja koja bi
ozljeda.
mogla utjecati na rad uređaja.
6
HRVATSKI
♦ Ne upotrebljavajte uređaj ako je
bilo koji dio oštećen ili neispravan.
♦ Sve oštećene ili neispravne dijelove treba popraviti ili zamijeniti
ovlašteni serviser.
♦ Redovito provjeravajte kabel punjača radi mogućih oštećenja.
Zamijenite punjač ako je kabel
oštećen ili neispravan.
♦ Nikad ne pokušavajte uklanjati ili
mijenjati bilo koje dijelove osim
onih koji su navedeni u ovom priručniku.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, neke
stalno prisutne rizike nije moguće
izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede do koji može doći prilikom
promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg
alata.
♦ Oštećenje sluha.
Dodatne sigurnosne upute ♦ Opasnosti po zdravlje uslijed
udisanja prašine nastale tijekom
Nakon upotrebe
uporabe alata (npr. tijekom rada
♦ Prije čišćenja punjača ili baze za
s drvom, osobito hrastovinom, bupunjenje, punjač odvojite od elekkovinom i ivericom).
tričnog napajanja.
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj treba Baterije i punjači
spremiti na suho mjesto.
Baterije
♦ Djeca ne bi smjela imati pristup ♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne popohranjenim uređajima.
kušavajte otvarati.
Stalno prisutni rizici.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati ♦ Bateriju ne izlažite vrućini.
dodatni rizici koji nisu navedeni u pri- ♦ Ne skladištite na mjestima gdje
bi temperatura mogla biti viša od
loženom sigurnosnim upozorenjima.
40 °C.
Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd. ♦ Punjenje izvodite isključivo pri
okolnim temperaturama između
10 °C i 40 °C.
7
HRVATSKI
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem
koji je isporučen uz alat. Uporaba
pogrešnog punjača može rezultirati strujnim udarom ili pregrijavanjem baterije.
♦ Prilikom odbacivanja baterije pridržavajte se uputa u odjeljku "Zaštita
okoliša".
♦ Bateriju ne oštećujte i ne deformirajte udaranjem ili bušenjem jer to
može predstavljati rizik od ozljede
i požara.
♦ Ne dopunjavajte oštećene baterije.
♦ U ekstremnim uvjetima može doći
do curenja baterije. Ako na bateriji
uočite tekućinu, pažljivo je obrišite
krpom. Izbjegavajte dodir s kožom.
♦ U slučaju dodira s kožom ili očima,
slijedite donje upute.
Upozorenje! Baterijska tekućina
može izazvati tjelesne ozljede i materijalnu štetu. U slučaju dodira s kožom odmah isperite vodom. U slučaju
crvenila, boli ili nadraženosti potražite
liječničku pomoć. U slučaju kontakta
s očima odmah isperite čistom vodom
i potražite liječničku pomoć.
8
Punjači
Ovaj punjač projektiran je za određeni
napon. Provjerite odgovara li napon
električne mreže naponu navedenom
na opisnoj oznaci.
Upozorenje! Ne pokušavajte jedinicu
punjača zamijeniti običnim utikačem
električne mreže.
♦ Black & Decker punjač koristite isključivo za punjenje baterije u uređaju uz koji je isporučen. Ostale
baterije mogu prsnuti te izazvati
tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje
za to nisu predviđene.
♦ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se izbjegle
opasnosti.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte probijati.
♦ Uređaj/baterija mora tijekom punjenja biti na dobro prozračenom
mjestu.
HRVATSKI
Zaštita od električne struje
Oznake na punjaču
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije
potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno
napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Sigurnosni izolacijski transformator otporan na kratki
spoj. Glavna mreža je električno odvojena od izlaza
transformatora.
Punjač se automatski isključuje ako okolišna temperatura postane previsoka. Stoga punjač neće biti
upotrebljiv. Bazu za punjenje potrebno je odvojiti od
električnog napajanja i odnijeti na popravak u ovlašteni servis.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta
otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje
Black & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete
provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker
na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama
nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Održavanje
Ovaj bežični uređaj tvrtke Black & Decker projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovitom
čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na
bežičnim uređajima:
♦ Potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio i zatim
isključite alat.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog napajanja.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite mekim kistom
ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod
za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže
omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
9
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema
nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da
će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom
roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno
održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od
datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati
otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo
se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom
roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od
strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
10
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja
uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način
dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te ostala
servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Black & Decker Dustbuster ® ručni usisivač projektovan je za
usisavanje. Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu.
Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar,
požar i/ili ozbiljnu povredu.
Upozorenje! Pri korišćenju
uređaja sa baterijskim napajanjem neophodno je pridržavati
se osnovnih sigurnosnih mera
predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku,
kako bi se smanjila opasnost
od požara, curenja baterija,
telesnih povreda i materijalnih
šteta.
upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne koristite aparat za pokupljanje
tečnosti ili zapaljivih materijala.
♦ Ne koristite aparat blizu vode.
♦ Ne uranjajte aparat u vodi.
♦ Nikad ne vucite kabl punjača da
biste punjač izvukli iz utičnice.
Udaljite kabl punjača od toplote,
ulja i oštrih ivica.
♦ Ovaj uređaj se može koristiti od
strane dece od 8 godina pa naviše
i od strane osoba sa smanjenim
fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom
iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su im date instrukcije
u vezi upotrebe uređaja na bezbedan način i ako razumeju povezane opasnosti. Deca ne smeju
da se igraju sa ovim uređajem.
Čišćenje i održavanje ne sme da
bude izvršeno od strane dece bez
nadzora.
♦ Pre nego što počnete da koristite
ovaj uređaj, pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za upotrebu.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo
kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge Inspekcije i popravke
operacije ovim aparatom koja nije ♦ Pre upotrebe proverite da li je uređaj oštećen i da li ima neispravne
preporučena u ovom uputstvu za
11
SRPSKI
delove. Proverite da li su delovi polomljeni, da li su oštećeni prekidači,
kao i bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad ovog aparata.
Ne koristite uređaj ako je neki deo
oštećen ili neispravan.
Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili zameni
ovlašćeni serviser.
Redovno proveravajte kabl punjača na oštećenja. Zamenite punjač
ako je kabl oštećen ili neispravan.
Nikad ne pokušavajte da uklonite
ili zamenite bilo koji deo osim onog
koji je naveden u ovom priručniku.
ma za bezbedan rad. Sledeći rizici
mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
♦
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih delova.
♦
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom
♦
upotrebom alata. Ako sa bilo kojim
alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
Dodatna sigurnosna uput- ♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani
stva
udisanjem prašine koja se stvara
Posle upotrebe
pri korišćenju alata (primer:-rad
♦ Izvucite utikač iz utičnice pre čisa drvetom, naročito sa hrastom,
šćenja punjača ili baze za punjebukvom i MDF-om.)
nje.
Baterije i punjači
♦ Kada se ne koristi, aparat treba
Baterije
čuvati na suvom mestu.
♦ Deca ne treba da imaju pristup ♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
odloženim aparatima.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
Preostale opasnosti.
♦ Ne izlažite bateriju toploti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se ja♦ Ne čuvajte ih na mestima na koviti dodatni preostali rizici, koji možda
jima temperatura može da pređe
nisu uvršteni u priloženim upozorenji40 °C.
♦
12
SRPSKI
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je
isporučen uz aparat. Korišćenje
pogrešnog punjača može dovesti
do električnog udara ili pregrevanja baterije.
♦ Ako odlažete baterije u otpad,
pratite uputstva koja su navedena
u odeljku „Zaštita životne sredine“.
♦ Ne oštećujte/ne deformišite punjivu bateriju bušenjem ili udarcem
jer to može da kreira opasnost od
povrede i požara.
♦ Ne punite oštećene baterije.
♦ Pod ekstremnim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije.
Ako primetite da tečnost curi iz baterije, pažljivo je obrišite pomoću
krpe. Izbegavajte dodir sa kožom.
♦ U slučaju da dođe do dodira sa
kožom ili očima, pratite dole navedena uputstva.
Upozorenje! Tečnost iz baterije
može da izazove telesne povrede ili
materijalnu štetu. U slučaju dodira sa
kožom, odmah isperite sa dosta vode.
Ako se javi crvenilo, bol ili iritacija,
odmah potražite medicinsku pomoć.
U slučaju dodira s očima, odmah is-
perite čistom vodom i potražite medicinsku pomoć.
Punjači
Vaš punjač je projektovan za određeni napon. Uvek proverite da li napon
elektro mreže odgovara naponu na
natpisnoj pločici aparata.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte
da zamenite punjač običnim mrežnim
utikačem.
♦ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za punjenje baterije
u aparatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora
ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni centar
da bi se izbegla opasnost.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
♦ Neophodno je obezbediti dobro
provetravanje mesta na kome se
uređaj/baterija nalaze za vreme
punjenja.
13
SRPSKI
Električna bezbednost
Simboli na punjaču
Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl
za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Sigurnosni izolacioni transformator otporan na kratak
spoj. Mrežno napajanje je električno odvojeno od
izlaza transformatora.
Punjač se automatski isključuje ako sobna temperatura postane previsoka. Kao posledica toga punjač
neće biti ispravan. Ovaj punjač mora da se isključi
iz struje i odnese u ovlašćeni servisni centar radi
popravke.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Održavanje
Vaš Black & Decker bežični aparat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju
električnih aparata bez kabla:
♦ Potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat, a zatim
isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/
punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne
koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna
ili sadrže rastvarač.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod
treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga
sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim
deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
14
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog
veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Black & Decker Dustbuster ® рачна правосмукалка
е дизајнирана за чистење. Овој уред е наменет само за
домашна употреба.
Прочитајте ја целата содржина на ова упатство внимателно пред да почнете да ракувате со
уредот.
Упатства за безбедна
употреба
Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките
за безбедност и долу наведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Предупредување! Кога се
употребуваат батериски уреди мора да се почитуваат
основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие,
за да се намали ризикот од
пожар, истекување на течност од батериите, лични повреди и материјална штета.
♦ Прочитајте го внимателно ова
упатство пред да го употребите
овој уред.
♦ Намената е опишана во ова
упатство. Употребата на било
каква помошна опрема или
додаток или извршувањето на
било кои работи со овој уред
освен оние препорачани во ова
упатство за употреба може да
предизвика ризик од повреда
на ракувачот.
♦ Сочувајте го ова упатство за
идно прегледување.
Употреба на уредот
♦ Не го употребувајте уредот за
чистење на течности или било
какви материјали што може да
се запалат.
♦ Не го употребувајте уредот во
близина на вода.
♦ Не го потопувајте уредот во
вода.
♦ Никогаш не го повлекувајте
кабелот на полначот за да го
исклучите полначот од штекер.
Држете го кабелот на полначот
понастрана од топлина, масло
и остри предмети.
♦ Овој уред може да се користи од
страна на деца над 8-годишна
возраст и од лица со намалени
физички, сетилни и ментални
способности или без искуство
и познавање ако се под надзор
или ако им биле дадени упатст15
МАКЕДОНСКИ
ва за примена на уредот на безкој дел, освен тие назначени во
беден начин и ако ги разбираат
ова упатство.
опасностите поврзани со него.
Дополнителни безбедДецата не треба да си играат со
уредот. Чистење и одржување носни упатства
не треба да се врши од страна После употреба
на деца без надзор.
♦ Исклучете го полначот од штекер пред да го чистите полначот
Преглед и поправка
или неговата основа.
♦ Пред употреба, проверете дали
уредот е оштетен или има не- ♦ Кога не се употребува, уредот
треба да се чува на суво место.
исправни делови. Проверете
дали има скршени делови, ош- ♦ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.
тетување на прекинувачите или
било каква друга состојба што Останати ризици.
би можела да влијае на негово- Кога се употребува алатката може
то работење.
да се јават дополнителни преоста♦ Не го користете уредот ако некој нати ризици што не се опфатени
дел е оштететен или дефектен. во предупредувањата. Овие ри♦ Обезбедете оштетените или зици може да се појават поради
неисправните делови да бидат неправилна употреба, долготрајна
поправени или заменети од употреба и др.
страна на овластен сервисер.
Дури и ако се применат соодветни♦ Постојано проверувајте го кате правила за безбедност и се вобелот на полначот за оштетуведе безбедносна опрема, одревање. Заменете го полначот ако
дени останати ризици не може да
кабелот е оштетен или ако има
се избегнат. Тоа се:
дефект.
♦ Повреди предизвикани поради
♦ Никогаш не се обидувајте да
допир на вртечки/подвижни деотстраните или замените било
лови.
16
МАКЕДОНСКИ
♦ Повреди при менување на де- ♦ Полнете само со полначот кој
лови, сечила или додатоци.
е се испорачува со уредот. Упо♦ Повреди предизвикани поради
требата на погрешен полнач
долготрајна употреба на алатможе да доведе до електричен
ката. Кога користите алатка поудар или до прегревање на бадолг период, осигурајте се дека
теријата.
правите повремени паузи.
♦ Кога се ослободувате од бате♦ Ослабување на слух.
риите, следете ги упатствата
♦ Здравствените опасности прекои се дадени во одделот „Задизвикани од дишење на прав
штита на животната средина“.
произведен од употребата на ♦ Не ја оштетувајте или искривувајте батеријата со прободувашата алатка (на пример:- обработка на дрво, особено даб,
вање или удирање затоа што
ова може да доведе до ризик
бука и иверица).
од повреда или пожар.
Батерии и полначи
♦ Не полнете оштетени батерии.
Батерии
♦ Под крајно неповолни услови,
♦ Никогаш не се обидувајте да
може да дојде до истекување
ја отворите батеријата поради
на течност од батеријата. Кога
било која причина.
ќе забележите течност на бате♦ Не ја изложувајте батеријата на
риите внимателно избришете
вода.
ја со помош на крпа. Избегнете
♦ Не ја изложувајте батеријата на
допир со кожата.
топлина.
♦ Во случај на допир со кожата
♦ Не ја одлагајте на места каде
или со очите, следете ги долу
температурата може да надминаведените упатства.
не 40 °C.
Предупредување! Течноста од
♦ Полнете ја само при темпера- батеријата може да предизвика
тура во просторијата од 10 °C повреда на ракувачот или оштедо 40 °C.
тување на имот. Во случај на допир со кожата, веднаш исплакнете
17
МАКЕДОНСКИ
♦ Не го изложувајте полначот на
вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
♦ Уредот/батеријата мора да се
постави на добро проветрено
Полначи
место додека се полни.
Вашиот полнач е направен за
определен напон. Секогаш про- Безбедност од електричен удар
верете дали напонот на струјното Симболи на полначот
Прочитајте ја целата содржина на ова упатство
напојување одговара на напонот
внимателно пред да почнете да го употребувате
уредот.
кој е деклариран на плочката.
Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна
Предупредување! Никогаш не се
жица за заземјување. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
обидувајте да го замените прике деклариран на плочката.
Безбедносен изолиран адаптер за спречување
лучокот на полначот со обичен
на краток спој. Напојувањето од електричната
приклучок за струја.
мрежа е електрички раздвоено од излезниот
приклучок на адаптерот.
♦ Употребувајте го Вашиот
Полначот автоматски се исклучува доколку температурата во просторијата стане превисока.
Black & Decker полнач само за
Како последица на тоа, полначот нема да може да
полнење на батеријата на уреработи. Полначката основа мора да се исклучи од
електричната мрежа и да се однесе во овластен
дот со кој е испорачан. Другите
сервисен центар на поправка.
батерии можат да пукнат, преПолначката база е наменета само за употреба
во затворен простор.
дизвикувајќи повреда на ракуОдржување
вачот и оштетување.
Вашиот Black & Decker безжичен уред е направен да ра♦ Никогаш не се обидувајте да ги боти долго време со минимално одржување. Постојаното
на задоволително ниво зависи од правилната
полните неполнивите батерии. работење
грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред вршење на одржување на ба♦ Доколку струјниот кабел е ош- териски
уреди:
тетен, мора да биде заменет ♦ Целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
од страна на производителот ♦ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На вашиот полнач не
или на овластен сервисен ценму е потребно никакво одржување освен редовно
чистење.
тар на Black & Decker за да се
избегне опасност.
со вода. Доколку дојде до црвенило, болка или надразнување,
побарајте медицинска помош. Во
случај на допир со очите, веднаш
исплакнете со чиста вода и побарајте медицинска помош.
18
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашиот уред/полнач со употреба на мека четка или сува
крпа.
Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба
на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства
за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да
се фрла с о останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black & Decker
производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви
е од корист, не фрлајте го со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна
на локалните отпади или продавачите при набавка на
нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на
Black & Decker производи кога тие ќе го достигнат крајот на
работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен сервисер
кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на
овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00247498 - 16-09-2014
19
www.blackanddecker.eu
Napetost / Napon / Napon / Напон
Baterija / Baterija / Baterija / Батерија
Teža / Težina / Težina / Тежина
Tehnični podatki
Vdc
Typ.
kg
Polnilnik / Punjač / Punjač / Полнач
Vhodna napetost / Ulazni napon / Ulazni napon /
Влезен напон
Izhodna napetost / Izlazni napon / Izlazni napon /
Излезен напон
Tok / Trenutno / Struja / Струја
Približni čas polnjenja / Približno vrijeme punjenja /
Približno vreme punjenja / Приближно време на полнење
Teža / Težina / Težina / Тежина
PD1820L
(H1)
18
Li-Ion
1,53
0,21
kg
400
4
mA
h
23
Vdc
S010QV2300040
100-240
Vac
13
Odpravljanje napak - Rješavanje problema - Rešavanje problema - Решавање на проблеми
LED vzorci svetenja /
Obrasci LED lampica /
LED šabloni /
Шеми на LED светилка
Baterija je vroča /
Baterija je vruća /
Baterija je vruća /
Батеријата е жешка
LED vzorec svetenja : polnjenje /
Obrazac LED lampica: punjenje /
LED šablon: Punjenje /
Шема на LED светилка : се полни
Baterija v okvari /
Poteškoća s baterijom /
Baterija je u kvaru /
Батеријата има дефект
Rešitev /
Rješenje /
Rešenje /
Решение
Pred nadaljevanjem počakajte, da se baterija ohladi. /
Prije nastavka rada pričekajte da se ohladi /
Dozvolite da se ohladi pre nastavka. /
Дозволете и да се излади пред да продолжите.
Rešitev /
Rješenje /
Rešenje /
Решение
- Prepričajte se, da uporabljate pravilni polnilnik. Ponovite postopek za polnjenje baterije. Če napaka ni odstranjena, napravo vrnite pooblaščenemu servisnem centru
Black & Decker.
- Provjerite rabite li odgovarajući punjač. Ponovite postupak punjenja. Ako se poteškoća
ne otkloni, vratite uređaj u ovlašteni servis tvrtke Black & Decker
- Uverite se da koristite pravilan punjač. Pokušajte ponovo postupak punjenja. Ako kvar
i dalje postoji, vratite jedinicu ovlašćenom Black & Decker servisu.
- Осигурајте се дека употребувате соодветен полнач. Повторно обидете се да ја
полните. Ако дефектот продолжи да се појавува, однесете го уредот во овластен
сервисен центар на Black & Decker.
Napaka polnilnika /
Pogreška punjača /
Punjač je u kvaru /
Полначот има дефект
12
МАКЕДОНСКИ
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Odvojiva drška
3. Prsten za otpuštanje drške
4. Crevo
5. Providna vrata
6. LED indikator punjenja
7. Kućište baterije
8. Kopča poklopca
9. Taster za oslobađanje posude
10. Odvojiva posuda za prašinu
11. Stezaljka za pribor
12. Kombinovani nastavak 2-u-1
13. Nastavak za fuge
14. Punjač
15. Deo za skladištenje pribora
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Отстранлива рачка
3. Прстен за ослободување на рачка
4. Црево
5. Проѕирна врата
6. LED индикатор за полнење
7. Куќиште на батерија
8. Резе на врата
9. Копче за отпуштање на кутијата
10. Отстранлива касета за прав
11. Спојница за додаток
12. 2 во 1 додаток со комбинирана прскалка
13. Алатка за чистење на тешко достапни места
14. Полначка база
15. Полица за одложување на додатоци
Karakteristike
Карактеристики
Заменување на филтрите
Филтрите треба да се заменуваат на секои 6-9 месеци и
кога ќе се истрошат или оштетат.
Филтри за замена се достапни кај вашиот Black & Decker
дилер (кат. бр. VF90):
Батерија
Ако сакате да го фрлите производот самите, батериите мора да се извадат како што е опишано
подолу и да се фрлат според локалните правила.
♦ Целосно истрошете ја батеријата.
♦ Отстранете ја касетата за прав.
♦ Отстранете ги двата винта од внатрешната страна
на отворот во кој навлегува цревото и подигнете го
куќиштето на батеријата.
♦ Откачете ги сите оловни спојки од батеријата.
♦ Внимателно отстранете го капакот кој го држи батерискиот пакет на неговото место.
♦ Отстранете ја батеријата и спакувајте ја сооведно
за да осигурате да не дојде до краток спој помеѓу
терминалите.
♦ Однесете ја батеријата кај вашиот сервисер или во
локална станица за рециклирање.
Откако ќе се отстрани, батеријата не може повторно да
биде монтирана.
SRPSKI
Zamena filtera
Filtere treba zamenjivati svakih 6 do 9 meseci i kada su istrošeni
ili oštećeni.
Rezervne filtere možete nabaviti kod svog prodavca
Black & Decker proizvoda (kat. br. VF90):
Baterija
Ako želite da odložite proizvod u otpad, morate da
uklonite bateriju na opisani način i odložite ih u skladu
sa lokalnim propisima.
♦ Ispraznite kompletno bateriju.
♦ Skinite posudu za prašinu.
♦ Uklonite dva zavrtnja iz unutrašnjosti tunela u kome ulazi
crevo i skinite kućište baterije.
♦ Iskopčajte sve priključne vodove od baterije.
♦ Pažljivo skinite poklopac koji drži bateriju u mestu.
♦ Skinite bateriju i stavite u odgovarajuće pakovanje kako bi
se osiguralo da se kontakti baterije ne mogu kratkospojiti.
♦ Odnesite bateriju kod vašeg servisera ili kod lokalne stanice za recikliranje.
Čim se jednom baterija odstrani, ona se ne može više namestiti.
11
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
Baterija
Baterija
Filtra morate zamenjati na vsakih 6 do 9 mesecev in vedno, ko
sta obrabljena ali poškodovana.
Nadomestni filtri so na voljo pri vašem Black & Decker prodajalcu (kat. št. VF90):
Filtre je potrebno zamijeniti svakih 6 do 9 mjeseci i svaki puta
kad se potroše ili oštete.
Zamjenski filtri dostupni su kod dobavljača tvrtke Black & Decker (kat. br. VF90):
Zamenjava filtrov
Zamjena filtara
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele.
1. Vklopno/izklopno stikalo
2. Odstranljiv ročaj
3. Obroč za odstranitev ročaja
4. Cev
5. Prozorna vratca
6. Svetlobni indikator polnjenja (LED)
7. Ohišje baterije
8. Zapah za vratca
9. Gumb za sprostitev posode
10. Odstranljiva posoda za prah
11. Sponka za pribor
12. Pribor s kombinirano šobo 2-v-1
13. Nastavek za sesanje na težko dostopnih predelih
14. Polnilna postaja
15. Pribor za shranjevanje pripomočkov
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja napajanja
2. Odvojivi rukohvat
3. Prsten za oslobađanje rukohvata
4. Crijevo
5. Providna vratašca
6. LED pokazivači dopunjavanja
7. Kućište baterije
8. Brava vratašca
9. Gumb za oslobađanje posude
10. Uklonjiva posuda za prašinu
11. Kopča dodatka
12. Kombinirana mlaznica 2-u-1
13. Uski nastavak
14. Baza za punjenje
15. Stalak za pohranu pribora
Sestavni deli
Značajke
♦ Popolnoma izpraznite baterijo.
♦ Odstranite posodo za prah.
♦ Odstranite oba vijaka znotraj vstavka cevi in dvignite ohišje
baterije.
♦ Z baterije odstranite vse priključne konektorje.
♦ Pazljivo odstranite pritrdilni pokrov baterije.
♦ Odstranite baterijo v ustrezno embalažo, tako da onemogočite kratkostično povezavo med terminali.
♦ Baterijo izročite svojemu prodajalcu ali pa jo odnesite na
lokalno reciklažno postajo.
Ko je baterije odstranjena, jo ni mogoče ponovno namestiti.
♦ Potpuno ispraznite bateriju.
♦ Uklonite posudu za prašinu.
♦ Uklonite dva vijka s unutarnje strane cijevi u koju ulazi
crijevo i podignite bateriju iz kućišta.
♦ Odvojite kontakte od baterijskog uloška.
♦ Pažljivo podignite poklopac koji bateriju pridržava u njezinu
položaju.
♦ Izvadite baterijski uložak i stavite ga u odgovarajuću ambalažu kako biste spriječili kratko spajanje kontakata.
♦ Predajte bateriju svom servisnom predstavniku ili na lokalno reciklažno mjesto.
Baterija se nakon uklanjanja ne može ponovo postaviti.
Če želite sami odvreči baterijo, jo morate odstraniti
po naslednjih navodilih in upoštevati lokalne predpise.
Ako želite sami odbaciti proizvod, potrebno je ukloniti
bateriju na dolje opisani način i odbaciti je sukladno
lokalnim propisima.
10
Sestavni deli - Značajke - Karakteristike - Карактеристики
9
Po čiščenju filtra napravo sestavite ali nadaljujte s pranjem. /
Nakon čišćenja filtra ponovo sastavite ili nastavite s pranjem. /
Montirajte ponovo nakon čišćenja filtera ili nastavite sa pranjem. /
Склопете го повторно откако ќе го исчистите филтерот или продолжете со миењето.
Pranje - Operite - Pranje - Миење
Temeljito posušite /
Dobro osušite /
Osušite temeljno /
Добро исушете го
8
Čiščenje filtra - Očistite filtar - Čišćenje filtera - Исчистете го филтерот
Zavrtite posodo /
Zakrenite posudu /
Rotirajte posudu /
Свртете ја касетата
7
Praznjenje - Pražnjenje - Pražnjenje - Празнење
Za ohranjanje optimalne sesalne moči morate med uporabo redno čistiti filtre. /
Da bi ste snagu usisavanja održali optimalnom, filtre je potrebno redovito čistiti. /
Da bi usisna snaga bila optimalna, neophodno je da se filtere redovno čiste tokom upotrebe. /
Со цел да го одржувате оптималното ниво на сила на вшмукување, филтрите мора да се чистат постојано при
употреба.
6
Pribor - Dodatni pribor - Pribori - Додатоци
Priklop na ročaj /
Priključivanje rukohvata /
Priključivanje na dršku /
Поврзување со рачката
Odstranitev ročaja /
Uklanjanje rukohvata /
Skidanje drške /
Отстранување на рачката
Priklop na cev /
Priključivanje na crijevo /
Priključivanje na dršku /
Поврзување со цревото
5
Uporaba - Upotreba - Upotreba - Употреба
Vklop /
Uključeno /
Uključeno /
Вклучена
LED vzorci svetenja - Obrasci LED lampica - LED šabloni - Шеми на LED
светилка
Baterija skoraj prazna /
Baterija je slaba /
Baterija skoro prazna /
Батеријата е скоро празна
Baterija prazna /
Baterija je prazna /
Baterija prazna /
Батеријата е празна
Baterija je vroča /
Baterija je vruća /
Baterija je vruća /
Батеријата е жешка
4
Napravo lahko pustite priključeno na polnilnik in lahko postane vroča med uporabo. /
Uređaj se može ostaviti priključen na punjač i može tijekom uporabe postati vruć. /
Aparat možete ostaviti priključenim na punjaču i može postati topao tokom upotrebe. /
Уредот може да се остави поврзан на полначот и може да се загрее при употреба.
LED vzorci svetenja - Obrasci LED lampica - LED šabloni - Шеми на LED
светилка
Polnjenje / Punjenje / Punjenje / Се полни
Baterija v okvari / Pogreška baterije / Baterija u kvaru /
Батеријата има дефект
Napaka polnilnika / Pogreška punjača / Punjač je u kvaru /
Полначот има дефект
Baterija je vroča / Baterija je vruća / Baterija je vruća /
Батеријата е жешка
3
Polnjenje - Punjenje - Punjenje - Се полни
Odstranite oznako /
Uklonite oznaku /
Uklonite etiketu /
Отстранете ја етикетата
Izklop /
Isključeno /
Isključeno /
Исклучена
Lučka se bo izklopila, ko je polnjenje končano. /
Lampica će se isključiti kada je punjenje dovršeno. /
Svetlo se isključuje kada je punjenje završeno. /
Светилката ќе се исклучи кога ќе заврши полнењето.
2
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za rad
Упатства за употреба
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising