PD1820L | Black&Decker PD1820L DUSTBUSTER instruction manual

Kasutusjuhised taga /
Инструкции по эксплуатации см. в конце руководства
372002-18 EST
www.blackanddecker.eu
PD1820L
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Decker Dustbuster® käsitolmuimeja on ette nähtud
kergeks märg- ja kuivpuhastamiseks. See seade on mõeldud
ainult kodukasutuseks.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu antud
kasutusjuhend läbi.
Ohutusjuhised
Hoiatus! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Akutoitega seadmete
kasutamisel peab rakendama
elementaarseid ohutusabinõusid, sh selliseid, mis puudutavad tulekahju, akude lekkimise,
kehavigastuste ja materiaalse
kahju tekkimise ohtu.
Seadme kasutamine
♦ Ärge kasutage seadet vedelike
ega tuleohtlike materjalide koristamiseks.
♦ Ärge kasutage seadet vee läheduses.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Laadija eemaldamiseks vooluvõrgust ärge kunagi tõmmake laadijat
juhtmest. Hoidke laadija juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest
äärtest.
♦ Seda seadet võivad kasutada
lapsed alates 8. eluaastast ning
piiratud füüsiliste, tajumis- või
vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid
seejuures jälgitakse või juhendatakse, kuidas seadet ohutult kasutada, ning selgitatakse seotud
ohte. Lapsed ei tohi seadmega
mängida. Järelevalveta lapsed ei
tohi seadet puhastada ega hooldada.
♦ Enne seadme kasutamist lugege
hoolikalt kogu see kasutusjuhend
läbi.
♦ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine Kontrollimine ja parandusviisil, mida selles kasutusjuhendis tööd
ei soovitata, võib põhjustada ke- ♦ Enne kasutamist veenduge, et
havigastuse ohtu.
seade pole kahjustunud ja sel
♦ Hoidke see kasutusjuhend hilisepuuduvad katkised osad. Kontmaks kasutamiseks alles.
rollige purunenud osade, kahjus2
EESTI KEEL
tunud lülitite ja muude tingimuste
puudumist, mis võivad mõjutada
seadme kasutamist.
Ärge kasutage seadet, kui mõni
selle osa on kahjustunud või katki.
Kahjustunud või katkised osad
peab asendama või parandama
volitatud remonditöökoda.
Kontrollige regulaarselt kahjustuste puudumist laadija juhtmel.
Kui juhe on kahjustunud või katki,
vahetage laadija välja.
Ärge kunagi üritage eemaldada
ega vahetada muid osi peale
nende, mis on kindlaks määratud
selles kasutusjuhendis.
se, pikemaajalise kasutamise jne
tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need
♦
on järgmised:
♦ Vigastuste tekkimine pöörlevate/
liikuvate osade puudutamisel.
♦
♦ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahetamisel.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Töö♦
riista pikemaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista kasutamise käiLisaohutusjuhised
gus sisse hingatud tolm (näiteks
Pärast kasutamist
puiduga töötamisel, eriti tamme,
♦ Katkestage laadija ühendus enne
pöögi ja MDF-plaatide puhul).
laadija või selle aluse puhastaAkud ja laadijad
mist.
♦ Kui ei kasuta, tuleb seadet hoida Akud
kuivas kohas.
♦ Ärge proovige akusid kunagi ava♦ Lapsed ei tohi hoiule pandud
da.
seadmetele juurde pääseda.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei ole lisatud
hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutami-
♦ Vältige aku kokkupuudet kuumusega.
♦ Ärge hoidke neid kohtades, mille temperatuur võib kerkida üle
40 °C.
3
EESTI KEEL
♦ Laadimiskeskkonna temperatuur
peab olema vahemikus 10 °C kuni
40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult seadme tarnitud laadurit. Vale laadija
kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või aku ülekuumenemise.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
♦ Ärge kahjustage/deformeerige
akut torgete ega põrutustega, sest
see võib põhjustada kehavigastuse ja tuleohtu.
♦ Ärge laadige kahjustunud akusid.
♦ Äärmuslikes tingimustes võib aku
lekkida. Kui te märkate akul vedelikku, pühkige see ettevaatlikult
lapiga ära. Vältige selle nahale
sattumist.
♦ Nahale või silma sattumisel järgige alltoodud juhiseid.
Hoiatus! Akuvedelik võib põhjustada
vigastusi või varalist kahju. Nahale sattumisel loputage nahka kohe
veega. Kui ilmneb punetus, valu või
ärritus, pöörduge arsti poole. Silma
sattumisel loputage silma kohe puhta
veega ja pöörduge arsti poole.
Laadurid
Teie laadija on mõeldud kasutamiseks kindlaks määratud pingega.
4
Kontrollige alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Hoiatus! Ärge kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise toitepistiku
vastu.
♦ Kasutage oma Black & Deckeri
laadijat ainult tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija tarniti.
Teised akud võivad plahvatada
ning põhjustada kehavigastusi ja
kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
♦ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks
tootjal või Black & Deckeri volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
♦ Vältige laaduri kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadurit.
♦ Ärge torgake laadurisse teisi esemeid.
♦ Seade/aku peavad laadimise ajal
olema hea ventilatsiooniga kohas.
Elektriohutus
Laadijal olevad sümbolid
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu antud
kasutusjuhend läbi.
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
EESTI KEEL
Lühisekindel turvaline isoleeriv trafo. Võrgutoide on
trafo väljundist elektriliselt eraldatud.
Kui ümbruse temperatuur kerkib liiga kõrgele, lülitub laadija automaatselt välja. Sellest tulenevalt pole laadija
enam kasutatav. Seade tuleb eemaldada vooluvõrgust
ja viia parandamiseks volitatud hoolduskeskusesse.
See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmeta seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt
puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmeta seadme hooldamist toimige järgmiselt:
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
♦ Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast. Laadija
ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
♦ Puhastage seade/laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt
pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga. Ärge
kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda
olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine aitab
materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist jaemüüjale
uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle
teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta,
kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest
kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning
kontaktandmed leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
5
РУССКИЙ ЯЗЫК
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описываПеред использованием прибора внимательно
ется в данном руководстве по
прочтите данное руководство по эксплуатации.
эксплуатации. Использование
Инструкции по технике любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполбезопасности
нение данным прибором любых
Внимание! Внимательно
видов работ, не рекомендованпрочтите все инструкции
ных данным руководством по
по безопасности и рукоэксплуатации, может привести
водство по эксплуатации.
к несчастному случаю.
Несоблюдение всех пере- ♦ Сохраните данное руководство
численных ниже правил
для последующего обращения
безопасности и инструкций
к нему.
может привести к поражению электрическим током, Использование прибора
возникновению пожара и/или ♦ Не используйте прибор для собирания жидкостей и легковополучению тяжелой травмы.
спламеняющихся веществ.
Внимание! При использовании приборов с питанием от ♦ Не используйте прибор рядом
с водой.
аккумулятора соблюдение
правил по технике безопас- ♦ Не погружайте прибор в воду.
ности и следование данным ♦ Никогда не тяните за кабель
зарядного устройства, чтобы
инструкциям позволит сниотключить зарядное устройстзить вероятность возникново от штепсельной розетки. Не
вения пожара, протечки аккуподвергайте кабель зарядного
муляторов, получения травм
устройства воздействию высои повреждений.
кой температуры, масла и дер♦ Перед использованием прибора
жите вдали от острых предметов и углов.
Назначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для вакуумной чистки. Данный прибор предназначен
только для бытового использования.
6
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Данный прибор может испольные детали только в авторизоваться детьми старше 8-ми
зованном сервисном центре
лет и людьми со сниженными
Black & Decker.
физическими, сенсорными ♦ Регулярно проверяйте кабель
и умственными способностями
зарядного устройства на налиили не имеющими необходимочие повреждений и признаков
го опыта или навыка, если они
износа. Зарядное устройство
выполняют работу под присмос поврежденным или неисправтром или получили инструкции
ным кабелем подлежит замене.
относительно безопасной рабо- ♦ Ни в коем случае не снимайты с этим прибором и осознают
те и не заменяйте детали, за
наличие потенциальной опасисключением деталей, указанности при его использовании.
ных в данном руководстве по
Не позволяйте детям играть
эксплуатации.
с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техни- Дополнительные правическое обслуживание прибора ла безопасности
без присмотра.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации,
всегда проверяйте исправность
прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей
и прочих дефектов, способных
повлиять на работу прибора.
♦ Не используйте прибор, если
повреждена или неисправна
какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте
повреждённые или неисправ-
После использования
♦ Перед чисткой зарядного
устройства или зарядной базы
всегда отключайте прибор от
источника питания.
♦ Храните не используемый прибор в сухом месте.
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение приборам.
Остаточные риски
При работе данным прибором
возможно возникновение допол7
РУССКИЙ ЯЗЫК
нительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти
риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
двигающихся частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным
использованием прибора. При
использовании прибора в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе работы с прибором (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
8
Аккумуляторы и зарядные
устройства
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
разобрать аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор
в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор
воздействию тепла.
♦ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только
при температуре окружающей
среды в пределах 10 °С - 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими
в комплект поставки прибора.
Использование неподходящего зарядного устройства может
стать причиной поражения электрическим током или перегрева
аккумулятора.
♦ Утилизируйте отработанные
аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
♦ Не повредите/не деформируйте
аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это
может создать риск получения
РУССКИЙ ЯЗЫК
соответствует ли напряжение,
указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению
электросети.
Внимание! Ни в коем случае не
пытайтесь заменить зарядный
блок стандартным сетевым штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное
устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора
прибора, в комплект поставки
которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению
прибора.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
зарядить неперезаряжаемые
аккумуляторы.
♦ Во избежание несчастного
случая, замена повреждённого кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
♦ Не погружайте зарядное
Зарядные устройства
устройство в воду.
Ваше зарядное устройство было
разработано для конкретного на- ♦ Не разбирайте зарядное
устройство.
пряжения. Всегда проверяйте,
травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость. Если Вы заметили
жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на
кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может нанести
вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости
аккумулятора на кожу, немедленно
смойте ее водой. Если появится
покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за
медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора
в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за
медицинской помощью.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не используйте зарядное
устройство в качестве объекта
для проведения испытаний.
♦ Зарядка прибора/аккумулятора
должна производиться в хорошо
проветриваемом месте.
Электробезопасность
Маркировка зарядного устройства
Перед использованием устройства внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Данное устройство защищёно двойной изоляцией,
что исключает потребность в заземляющем
проводе. Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
устройства.
Предохраняющий от короткого замыкания
изолирующий трансформатор. Питающая
сеть электрически изолирована от выхода
трансформатора.
Зарядное устройство автоматически выключается,
если температура окружающей среды становится
слишком высокой. Зарядное устройство становится
неработоспособным. Отсоедините зарядное
устройство от электросети и отнесите его в ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Зарядное устройство предназначено только для
использования внутри помещений.
Техническое обслуживание
Ваш аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан
на работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надёжность прибора увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания
аккумуляторного прибора:
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью
разгрузите аккумулятор и выключите прибор.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего прибора мягкой щёткой или сухой тканью.
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью.
Не используйте абразивные чистящие средства, а также
чистящие средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроприборов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать
их в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Black & Decker по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00247497 - 16-09-2014
10
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Tehnilised andmed - Технические характеристики
Vac /
В перем. тока
Vdc /
В пост. тока
mA / мА
h/ч
kg / кг
Voolutugevus / Выходной ток
Ligikaudne laadimisaeg / Приблизительное время зарядки
Mass / Вес
Vdc /
В пост. тока
Tüüp / Тип
kg / кг
Aku / Аккумулятор
Mass / Вес
Pinge / Напряжение питания
Laadija / Зарядное устройство
Sisendpinge / Напряжение питания
Väljundpinge / Выходное напряжение
PD1820L
(H1)
18
Li-Ion / Li-Ion
1,53
S010QV2300040
100-240
23
400
4
0,21
12
Veaotsing - Возможные неисправности и способы их устранения
Leedlambi mustrid /
Режимы горения светодиодной подсветки
Kuum aku /
Перегрев аккумулятора
Leedlambu muster : laadimas /
Режим горения светодиодной подсветки:
зарядка
Aku viga /
Аккумулятор неисправен
Lahendus /
Решение
Laske enne jätkamist jahtuda. /
Прежде чем продолжить работу, дождитесь остывания аккумулятора
Lahendus /
Решение
- Tagage, et kasutatakse õiget laadijat. Korrake laadimist. Kui probleem ei kao, viige seadet
volitatud Black & Deckeri teeninduskeskusesse tagasi.
- Убедитесь, что используется подходящее зарядное устройство. Следуйте процедуре
зарядки. Если неисправность всё же присутствует, сдайте аккумулятор и зарядное
устройство в авторизованный сервисный центр Black & Decker.
Laadija viga /
Зарядное устройство неисправно
11
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена фильтров
Filtrid tuleb uute vastu välja vahetada iga 6 kuni 9 kuu järel ning
kui need on kulunud või kahjustunud.
Varufiltrid on saadaval teie Black & Deckeri edasimüüja juures:(kat. nr VF90):
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Съёмная основная рукоятка
3. Отпирающее кольцо рукоятки
4. Шланг
5. Прозрачная дверца пылесборника
6. Светодиодный индикатор зарядки
7. Корпус аккумулятора
8. Затвор дверцы пылесборника
9. Отпирающая кнопка пылесборника
10. Съёмный пылесборник
11. Зажим для насадок
12. Комбинированная насадка 2-в-1
13. Узкая насадка
14. Зарядная база
15. Гнёзда для хранения насадок
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. "On/off (sisse/välja)" toitelüliti
2. Eemaldatav käepide
3. Käepideme vabastusrõngas
4. Voolik
5. Läbipaistev uks
6. Leedlambiga laadimisindikaator
7. Aku korpus
8. Ukse riivistus
9. Tolmuanuma vabastamise nupp
10. Eemaldatav tolmuanum
11. Tarviku klamber
12. 2-in-1 kombidüüsiga tarvik
13. Nurgaotsik
14. Laadija
15. Tarvikute hoiukoht
Составные части
Funktsioonid
Filtrite väljavahetamine
Aku
Kui soovite toodet kõrvaldada iseseisvalt, peab kõigepealt eemaldama allpool kirjeldatud viisil aku ja
kõrvaldama selle kooskõlas kohalike õigusaktidega.
♦ Laske akul täielikult tühjaks minna.
♦ Eemaldage tolmuanum.
♦ Eemaldage kaks kruvi tunnelist, kuhu on voolik kinnitatud,
ja tõstke aku korpus üles.
♦ Ühendage aku küljest lahti kõik juhtmed.
♦ Eemaldage hoolikalt kate, mis hoiab akupatareid oma kohal.
♦ Eemaldage akupatarei ja asetage sobivasse pakendisse
nii, et klemmid ei saaks lühistuda.
♦ Viige aku remonditöökotta või kohalikku jäätmekäitlusjaama.
Kui aku on eemaldatud, ei saa seda enam tagasi kinnitada.
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также
в случае их износа или повреждения.
Фильтры для замены можно приобрести у Вашего дилера
Black & Decker (номер по каталогу VF90):
Аккумулятор
Если вы хотите утилизировать прибор самостоятельно, извлеките из него аккумулятор и утилизируйте его, как описано ниже, в соответствии
с местным законодательством.
♦ Полностью разрядите аккумулятор.
♦ Извлеките пылесборник.
♦ Удалите два винта с внутренней стороны крепления
шланга и снимите корпус аккумулятора.
♦ Отключите все соединительные провода от аккумулятора.
♦ Аккуратно снимите крышку, удерживающую аккумулятор
на месте.
♦ Извлеките аккумулятор и поместите его в подходящую
упаковку, исключив возможность короткого замыкания
контактов.
♦ Сдайте аккумулятор в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт переработки.
После извлечения аккумулятор нельзя будет повторно
установить.
10
Osad - Составные части
9
Pange uuesti kokku pärast filtri puhastust või jätkake pesemisega.
Соберите прибор после чистки фильтра или продолжите влажную чистку фильтра.
Pesu - Мытьё фильтра
Laske kuivada /
Тщательно высушите фильтр
8
Puhasta filter - Чистка фильтра
Pööra anumat /
Поверните резервуар
для фильтра
7
Tühjendamas - Опорожнение фильтра
Optimaalse imijõu säilitamiseks tuleb filtreid kasutamisel korrapäraselt puhastada.
Чтобы поддерживать силу всасывания на оптимальном уровне, необходимо регулярно чистить фильтры.
6
Lisaseadmed - Сменные насадки
Käepidemega ühendumas /
Присоединение к основной
рукоятке
Käepidet eemaldamas /
Снятие основной рукоятки
Voolikuga ühendumas /
Присоединение к шлангу
5
Kasutamine - Эксплуатация
Sees /
Включение
Leedlambi mustrid Режимы горения светодиодной подсветки
Aku täituvus madal /
Низкий уровень заряда аккумулятора
Aku tühi /
Аккумулятор полностью разряжен
Kuum aku /
Перегрев аккумулятора
4
Seadme saab jätta laadijaga ühendatuks ja see võib kasutamise ajal kuumaks minna.
Прибор может оставаться подсоединённым к зарядному устройству и во время использования
может нагреваться.
Leedlambi mustrid Режимы горения светодиодной подсветки
Laeb /
Процесс зарядки
Aku viga /
Аккумулятор неисправен
Laadija viga /
Зарядное устройство неисправно
Kuum aku /
Перегрев аккумулятора
3
Laeb - Зарядка
Eemalda märgis /
Вытяните кнопку
выключателя
Väljas /
Выключение
See tuli kustub, kui laadimine on lõppenud.
По завершении зарядки подсветка погаснет.
2
Kasutusjuhised
Инструкции по эксплуатации
Download PDF

advertising