PD1820L | Black&Decker PD1820L DUSTBUSTER instruction manual

Instrucțiuni de utilizare pe verso
402114 - 18 RO
www.blackanddecker.eu
PD1820L
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul de mână Вlack & Decker Dustbuster® a fost conceput
pentru aplicaţii de aspirare. Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte de
a utiliza aparatul.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Avertisment! Atunci când utilizaţi
aparate alimentate de la acumulator, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază,
inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de acumulatori care prezintă scurgeri de
lichide, de vătămări corporale şi de
deteriorare a materialelor.
Utilizarea aparatului dumneavoastră
♦ Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide sau orice materiale care se pot
aprinde.
♦ Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor de apă.
♦ Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦ Nu trageţi niciodată de cablul încărcătorului pentru a deconecta din priză. Ţineţi
cablul încărcătorului departe de surse
de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
♦ Acest aparat poate fi utilizat de copiii
peste 8 ani şi de către persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe dacă acestea
au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului în condiţii
de siguranţă şi înţeleg riscurile pe care
le implică. Nu lăsaţi copiii să se joace
cu unealta. Curăţarea şi operaţiunile de
întreţinere ale uneltei nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
♦ Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte de a utiliza aparatul.
♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în
Inspecţia şi reparaţiile
acest manual. Utilizarea vreunui acce♦ Înainte de utilizare, verificaţi aparatul
soriu sau ataşament sau efectuarea
pentru a depista componentele eventual
vreunei operaţiuni cu acest aparat dideteriorate sau defecte. Verificaţi dacă
ferite de cele recomandate în prezentul
există componente rupte, întrerupătoamanual de instrucţiuni poate implica un
re deteriorate sau orice altă condiţie ce
risc de vătămare corporală.
ar putea afecta utilizarea aparatului.
♦ Păstraţi acest manual pentru consultare
♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în care
ulterioară.
există vreo componentă deteriorată
sau defectă.
2
ROMÂNĂ
♦ Prevedeţi repararea sau înlocuirea
componentelor deteriorate sau defecte
de către un agent autorizat de reparaţii.
♦ Verificaţi în mod regulat cablul încărcătorului pentru a depista eventualele
deteriorări. Înlocuiţi încărcătorul în cazul
în care cablul este deteriorat sau defect.
♦ Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau
să înlocuiţi vreo componentă diferită de
cele specificate în acest manual.
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă
După utilizare
♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de a-l
curăţa sau înainte de a curăţa suportul
încărcătorului.
♦ Atunci când nu este folosit, acest aparat
trebuie să fie depozitat într-un spaţiu
uscat.
♦ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare
în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este
posibil să nu fie incluse în avertizările de
siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor
de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite
riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea
includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte
pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că
faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Acumulatori şi încărcătoare
Acumulatori
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi 40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambiantă cuprinsă între 10 °C şi
40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
furnizat împreună cu aparatul. Utilizarea
unui încărcător incorect poate determina şocul electric sau supraîncălzirea
acumulatorului.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea
„Protejarea mediului înconjurător”.
3
ROMÂNĂ
♦ Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul
prin înţepare sau lovire, deoarece acest
lucru ar putea genera riscul de vătămare şi incendiu.
♦ Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri
din acumulatori. Atunci când observaţi
lichid pe acumulatori, ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul
pielii cu lichidul.
♦ În cazul contactului cu pielea sau ochii,
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea corporală sau deteriorarea obiectelor. În cazul contactului cu
pielea, clătiţi imediat cu apă. În cazul apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi
medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiţi
imediat cu apă curată şi consultaţi medicul.
♦ În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat, acesta trebuie să fie
înlocuit de producător sau de către un
Centru de Service Вlack & Decker autorizat pentru a evita orice pericol.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
♦ Aparatul/acumulatorul trebuie să fie
poziţionat într-o zonă bine ventilată în
timpul încărcării.
Siguranţa electrică
Simboluri pe încărcător
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare,
nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna
ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de
pe plăcuţa cu specificaţii.
Transformator de izolare de siguranţă la scurtcircuitare. Reţeaua principală de alimentare este separată
electric de ieşirea transformatorului.
Încărcătorul se dezactivează în mod automat dacă
temperatura ambientală devine prea ridicată. Prin
urmare, încărcătorul va fi nefuncţional. Suportul de
încărcare trebuie să fie deconectat de la reţeaua principală de alimentare şi dus la un centru de service
autorizat pentru a fi reparat.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru
o anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna
ca tensiunea de alimentare să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Suportul încărcătorului este destinat exclusiv pentru
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să
utilizare în spaţii închise.
înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză
Întreţinere
normală de alimentare.
Aparatul dvs. fără fir Вlack & Decker a fost conceput pentru
♦ Utilizaţi încărcătorul Black & Decker a funcţiona o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
exclusiv pentru a încărca acumulatorul de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
din aparatul cu care a fost furnizat. Alţi Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe
acumulatori ar putea exploda, determi- aparatele fără cablu:
♦ Descărcaţi complet acumulatorul dacă este plin şi apoi opriţi
nând vătămări şi daune.
unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acuÎncărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
mulatori neîncărcabili.
afara curăţării periodice.
♦
4
Curăţaţi periodic fantele de ventilare de pe aparat/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
ROMÂNĂ
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă
umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie
aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Вlack & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu
îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea
selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale
de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi
un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când acestea au
ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de
acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată
în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00262743 - 02-03-2015
5
ROMÂNĂ
6
ROMÂNĂ
7
ROMÂNĂ
8
SpeciÀcaġie tehnicĄ
Vc.a.
Vc.c.
mA
h
kg
ÎncĄrcĄtor
Tensiune de intrare
Tensiune de ieúire
Curent
Timp aproximativ de încărcare
Greutate
Vc.c.
Tip
kg
Tensiune
Acumulator
Greutate
PD1820L
(H1)
18
Li-Ion
1,53
S010QV2300040
100-240
23
400
4
0,21
12
Depanare
Modele LED
Soluʖie
Acumulator Àerbinte
LĄsaʖi-l sĄ se rĄceascĄ înainte de a continua.
Model LED: se încarcĄ
Defecʖiune acumulator
Soluʖie
- Asiguraʕi-vă că se utilizează încărcătorul corect. Încercaʕi din nou procedura de încărcare.
Dacă defecĠiunea persistă, returnaĠi unitatea la un centru de service ȼlack & Decker autorizat.
Defecʖiune încĄrcĄtor
11
Caracteristici
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile
următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner detaúabil
3. Inel de eliberare a mânerului
4. Furtun
5. Uúă transparentă
6. Indicator LED de încărcare
7. Carcasă acumulator
8. Încuietoare uúă
9. Buton de detaúare a rezervorului
10. Bazin de praf detaʓabil
11. Clamă accesoriu
12. Accesoriu duză 2 în 1
13. Accesoriu pentru spaĠii înguste
14. Suport încărcare
15. Suport pentru depozitarea accesoriilor
Înlocuirea Àltrelor
Filtrele trebuie să ¿e înlocuite la interval de 6 până la 9 luni úi
ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. ȼlack & Decker (nr. piesă VF90):
Acumulator
Dacă doriĠi să eliminaĠi singuri produsul, acumulatorul
trebuie să ¿e scos conform descrierii de mai jos úi
trebuie să ¿e eliminat conform regulamentelor locale.
Ƈ Descărcaʕi complet acumulatorul.
Ƈ Demontaʕi bazinul de praf.
Ƈ ScoateĠi cele două úuruburi din interiorul tunelului în care
se ¿xează furtunul úi ridicaĠi carcasa acumulatorului pentru
a o scoate.
Ƈ DetaúaĠi toate conexiunile de cabluri de pe acumulator.
Ƈ ScoateĠi cu atenĠie capacul care ¿xează acumulatorul pe
poziĠie.
Ƈ DemontaĠi acumulatorul úi puneʕi-l într-un ambalaj adecvat
pentru a vă asigura că bornele nu pot ¿ scurtcircuitate.
Ƈ DuceĠi acumulatorul la agentul dvs. de service sau la un
centru local de reciclare.
După ce a fost scos, acumulatorul nu poate ¿ montat la loc.
10
Descriere
9
Remontaʖi Àltrul dupĄ ce îl curĄʖaʖi sau continuaʖi sĄ îl spĄlaʖi.
SpĄlare
Uscaʖi bine
8
CurĄʖaʖi Àltrul
Rotirea bazinului
7
Golire
Pentru a păstra forĠa de aspiraĠie la un nivel optim, ¿ltrele trebuie să ¿e curăĠate în mod regulat în timpul utilizării.
6
Accesorii
Conectarea la mâner
Demontarea mânerului
Conectarea la furtun
5
Utilizare
Pornit
Modele LED
Acumulator slab
Acumulator descĄrcat
Acumulator Àerbinte
4
Aparatul poate ¿ lăsat conectat la încărcător ʓi se poate încălzi în timpul utilizării.
Modele LED
ÎncĄrcare
Defecġiune încĄrcĄtor
Defecʖiune încĄrcĄtor
Acumulator Àerbinte
3
ÎncĄrcare
Scoateʖi eticheta
Oprit
Indicatorul luminos se stinge atunci când încărcarea este completă.
2
Instrucġiuni de utilizare
08/2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising