PD1820L | Black&Decker PD1820L DUSTBUSTER instruction manual

Instrukcja obsługi w załączniku
509213 - 45 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL
PD1820LF
POLSKI
♦ W instrukcji tej opisano zgodne
z przeznaczeniem zastosowanie
odkurzacza. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż
Przed pierwszym użyciem odkurzacza dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
zalecane w tej instrukcji, lub obsługiwanie odkurzacza w sposób
Przepisy bezpieczeństwa
niezgodny z opisem grozi doznaOstrzeżenie! Przeczytaj
niem urazu.
wszystkie zamieszczone ♦ Przechowuj niniejszą instrukcję.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz Dustbuster® BLACK+DECKER jest przeznaczony
do sprzątania na sucho. Urządzenie to nie nadaje się do celów
profesjonalnych.
tutaj wskazówki bezpie- Zastosowanie odkurzacza
czeństwa. Nieprzestrzeganie ♦ Nie zasysaj odkurzaczem żad-
ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych dokładnie przestrzegaj
wskazówek zawartych w tej
instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by w ten sposób
zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy też
doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
♦ Przed pierwszym użyciem odkurzacza dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
2
♦
♦
♦
♦
nych cieczy ani łatwopalnych
materiałów.
Nie używaj odkurzacza w pobliżu
wody.
Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
Nie ciągnij za przewód ładowarki, by odłączyć ją od sieci. Chroń
przewód przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci od 8. roku życia
i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jeżeli są przy tym nadzorowane i instruowane i zdają sobie
sprawę z ewentualnych niebezpieczeństw. Pilnuj, by dzieci nie
POLSKI
uczyniły sobie z niego zabawy. Dodatkowe wskazówki bezDzieci mogą się zajmować czyszpieczeństwa pracy
czeniem i konserwacją tylko pod
Po użyciu
nadzorem.
♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarKontrola i naprawy
kę lub podstawkę do ładowania,
♦ Przed użyciem odkurzacza
wyjmij wtyczkę przewodu z gniazsprawdź, czy nie zawiera uszkoda sieciowego.
dzonych elementów, czy jakieś
♦ Nieużywany odkurzacz przechoczęści nie są pęknięte, czy wywuj w suchym miejscu.
łącznik jest sprawny i czy nie wy♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do
stąpiły jakieś inne okoliczności,
przechowywanych urządzeń.
które mogłyby negatywnie wpłyPozostałe zagrożenia
nąć na działanie urządzenia.
♦ Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś Przy korzystaniu z urządzenia mogą
wystąpić dodatkowe zagrożenia być
jego część jest uszkodzona.
♦ W razie uszkodzenia jakiejś czę- może nieuwzględnione w przepisach
ści zleć jej naprawę lub wymianę bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą
jednemu z naszych autoryzowa- one w przypadku niewłaściwego lub
zbyt długiego używania wyrobu.
nych warsztatów serwisowych.
♦ Regularnie sprawdzaj przewód ła- Nawet przy przestrzeganiu odnodowarki, czy jego stan nie budzi śnych przepisów bezpieczeństwa
zastrzeżeń. W razie zużycia lub i stosowaniu przewidzianych urząuszkodzenia przewodu wymień dzeń zabezpieczających nie da się
uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczaładowarkę.
♦ Nigdy nie usuwaj ani nie wymie- ją się do nich:
niaj żadnych części nieopisanych ♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych
w tej instrukcji.
elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
3
POLSKI
nych w punkcie „Ochrona środo♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym
wiska”.
używaniu urządzenia. W takich
sytuacjach rób regularne przerwy ♦ Uważaj, by wskutek przekłucia
lub uderzenia nie uszkodzić ani
w pracy.
nie zdeformować akumulatora,
♦ Pogorszenie słuchu.
ponieważ grozi to oparzeniem
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek
i pożarem.
wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki drewna, ♦ Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
♦ W ekstremalnych warunkach zaAkumulatory i ładowarki
stosowania z akumulatora może
Akumulatory
wyciekać elektrolit. W razie za♦ W żadnym wypadku nie otwieraj
uważenia cieczy na obudowie
akumulatora.
akumulatora ostrożnie zetrzyj ją
♦ Nie wystawiaj akumulatora na
szmatą. Uważaj, by elektrolit nie
działanie wilgoci.
zanieczyścił skóry.
♦ Chroń akumulator przed wysoką ♦ Gdyby jednak elektrolit prysnął na
temperaturą.
skórę lub w oczy, zastosuj się do
♦ Nie składuj akumulatora w miejnastępującej porady.
scu, w którym temperatura może Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący
przekroczyć 40 oC.
i grozi oparzeniem lub wyrządzeniem
♦ Akumulator ładuj tylko w tempera- szkód rzeczowych. W razie zanieturze otoczenia między 10 i 40 oC. czyszczenia skóry natychmiast obfi♦ Akumulator ładuj tylko za pomo- cie spłucz ją wodą. Przy zaczerwiecą dostarczonej ładowarki. Użycie nieniach, podrażnieniach lub innych
niewłaściwej ładowarki grozi pora- niepokojących objawach zgłoś się
żeniem prądem elektrycznym lub do lekarza. Gdyby roztwór prysnął
przegrzaniem akumulatora.
w oczy, natychmiast przepłucz je
♦ Przy utylizacji akumulatorów prze- dużą ilością czystej wody i skorzystaj
strzegaj wskazówek zamieszczo- z pomocy lekarskiej.
4
POLSKI
Ładowarki
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z wartością
podaną na tabliczce znamionowej
ładowarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj
urządzenia bezpośrednio do sieci.
♦ Ładowarki BLACK+DECKER używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z urządzeniem. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi wyrządzeniem
szkód rzeczowych i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ W razie uszkodzenia przewodu
elektrycznego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu BLACK+DECKER, by nie narażać się
na porażenie prądem elektrycznym.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie dokonuj w ładowarce żadnych
przeróbek
♦ W czasie ładowania urządzenie/
akumulator muszą się znajdować
w dobrze wentylowanym miejscu.
Symbole na ładowarce
Przed pierwszym użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest konieczna. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z wartością
podaną na tabliczce znamionowej ładowarki.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do pracy
w zamkniętych pomieszczeniach.
Konserwacja
Urządzenia akumulatorowe firmy Вlack & Decker odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzeń akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦ Jeżeli jest to urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem,
wyłącz je i całkowicie rozładuj akumulator.
♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, odłącz ją od sieci. Ładowarka nie wymaga konserwacji z wyjątkiem regularnego
czyszczenia.
♦ Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej
szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w urządzeniu i ładowarce.
♦ Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie
używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go
do śmieci komunalnych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców
do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma Вlack & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
5
POLSKI
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Вlack & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
zst00305178 - 18-05-2016
6
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
7
POLSKI
8
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
POLSKI
11
Dane techniczne
VAC
VDC
mA
h
kg
áadowarka
NapiĊcie wejĞciowe
NapiĊcie wyjĞciowe
NatĊĪenie prądu wyjĞciowego
PrzybliĪony czas áadowania
Masa
VDC
Typ
kg
NapiĊcie
Akumulator
Masa
PD1820LF
(H1)
18
litowo-jonowy
2,0
S010QV2300040
100-240
23
400
4
0,21
13
Wykrywanie i usuwanie usterek
Sposób ğwiecenia wskaĩnika diodowego
Akumulator jest gorĆcy
Sposób ğwiecenia wskaĩnika diodowego przy
âadowaniu
Akumulator nie daje siċ naâadowaý
Ğrodek zaradczy
Przed kontynuowaniem ochâodĩ akumulator
Ğrodek zaradczy
- SprawdĨ, czy uĪyto wáaĞciwej áadowarki. Powtórz operacjĊ áadowania. Gdy usterka nadal
wystĊpuje, oddaj áadowarkĊ do autoryzowanego warsztatu serwisowego BLACK+DECKER
áadowarka nie âaduje akumulatora
12
Elementy odkurzacza
Odkurzacz ten zawiera niektóre lub wszystkie spoĞród wymienionych niĪej elementów.
1. Wyáącznik
2. Zdejmowana rĊkojeĞü
3. PierĞcieĔ zwalniający rĊkojeĞci
4. WąĪ
5. Przezroczysta pokrywa
6. WskaĨnik diodowy
7. Obudowa akumulatora
8. ZamkniĊcie pokrywy
9. Przycisk zwalniający pojemnika
10. Zdejmowany pojemnik na kurz
11. Zatrzask ssawki
12. Ssawka kombinowana 2 w 1
13. Ssawka szczelinowa
14. Podstawka do áadowania akumulatora
15. Uchwyt na akcesoria
16. Rury ssące
17. Záączka do rur ssących
18. Adapter do rĊkojeĞci
19. Szczotka do parkietów
Wymiana Àltrów
Filtry naleĪy wymieniaü co 6 lub 9 miesiĊcy lub wczeĞniej w
razie zuĪycia lub uszkodzenia. Flitry zamienne moĪna nabyü u
dilera ¿rmy Black & Decker (nr katalogowy VF90) lub jako czĊĞü
zamienna w autoryzowanym serwisie gwarancyjnym.
Akumulator
JeĪeli sam zamierzasz záomowaü odkurzacz, wyjmij
akumulator i zutylizuj go zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie Ğrodowiska.
Ƈ Caákowicie rozáaduj akumulator.
Ƈ Zdejmij pojemnik na kurz.
Ƈ WykrĊü 2 wkrĊt w kanale ssącym i zdejmij obudowĊ
akumulatora.
Ƈ Odáącz wszystkie przewody od akumulatora.
Ƈ Zdejmij pokrywĊ, pod którą znajduje siĊ akumulator.
Ƈ Wyjmij akumulator i wáóĪ go do odpowiedniego opakowania,
by nie ryzykowaü zwarcia biegunów.
Ƈ Oddaj akumulator do warsztatu serwisowego lub do
najbliĪszego punktu zbiorczego.
Po wymontowaniu akumulatora nie da siĊ go juĪ ponowne
zamontowaü.
11
Elementy odkurzacza
10
1
Po oczyszczeniu Àltra ponownie zmontuj odkurzacz lub kontynuuj mycie
Mycie
2
Dokâadnie wysusz
3
4
5
9
1
Czyszczenie Àltra
Obróý pojemnik
2
4
3
5
6
8
Opróīnianie
4
3
2
1
By zapewniü jak najwiĊkszą siáĊ ssania podczas pracy, trzeba regularnie czyĞcic ¿ltry.
7
1
Szczotka do parkietów
2
3
6
Akcesoria
PrzyâĆczanie ssawki
do rċkojeğci
1
2
Zdejmowanie rċkojeğci
2
1
PrzyâĆczanie ssawki do wċīa
1
2
5
Zastosowanie
WyâĆcznik
Sposób ğwiecenia wskaĩnika diodowego
Akumulator jest prawie rozâadowany
Akumulator jest caâkowicie rozâadowany
GorĆcy akumulator
4
Odkurzacz moĪna pozostawiü przyáączony do áadowarki. Podczas pracy urządzenie moĪe siĊ nagrzewaü.
Sposób ğwiecenia wskaĩnika diodowego
áadowanie
Uszkodzony akumulator
Uszkodzona âadowarka
GorĆcy akumulator
3
áadowanie
Zdejmij klapkċ
WyâĆcz
WskaĨnik gaĞnie po caákowitym naáadowaniu akumulatora.
2
Instrukcja obsâugi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising