PV1420L | Black&Decker PV1420L DUSTBUSTER instruction manual

Naudojimo instrukcija gale /
Инструкции по эксплуатации см. в конце руководства
370001-34 LT
www.blackanddecker.eu
PD1420LP
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys „Dustbuster ®“ skirtas lengviems siurbimo sausuoju būdu darbams. Šis prietaisas
skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkyje.
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Saugos instrukcija
♦ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
Prietaiso naudojimas
♦ Nenaudokite prietaiso jokiems
skysčiams ir medžiagoms, kurie
galėtų užsiliepsnoti, susiurbti.
♦ Nenaudokite šio prietaiso prie vandens.
♦ Nemerkite prietaiso į vandenį.
♦ Niekada netraukite kroviklio už laido, norėdami atjungti kroviklį nuo
elektros lizdo. Kroviklio laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo ir
aštrių kraštų.
♦ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba
patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie
yra prižiūrimi arba instruktuojami,
kaip saugiai naudoti šį prietaisą,
ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo
prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir
techniškai prižiūrėti šį prietaisą.
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų
ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
Įspėjimas! Naudodami akumuliatorinius prietaisus, laikykitės
būtinų saugos priemonių,
įskaitant toliau nurodytas, kad
sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, akumuliatorių
ištekėjimo, susižeidimo ir
turtinės žalos pavojų.
♦ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią
instrukciją.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudojant Patikra ir remontas
šiame vadove nerekomenduoja♦ Prieš naudojimą patikrinkite, ar
mus papildomus įtaisus arba prieprietaisas nėra apgadintas, ar dadus, arba naudojant prietaisą ne
lys yra be defektų. Patikrinkite, ar
pagal numatytąją paskirtį, gali kilti
nėra sugedusių dalių, jungiklių ar
asmeninio susižeidimo pavojus.
2
LIETUVIŲ
♦
kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri
nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas kroviklio laidas. Jeigu laidas
būtų pažeistas arba su defektais,
pakeiskite kroviklį nauju.
Niekada nebandykite nuimti arba
pakeisti kokių nors dalių kitomis,
šioje instrukcijoje nenurodytomis,
dalimis.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant
įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemo♦
nių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet
♦
kurių besisukančių (judamųjų)
dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias
dalis, pjūklelius arba priedus.
♦
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant
ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
Papildoma saugos instruk- ♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus
cija
dulkių, susidariusių naudojant įranPo naudojimo
kį (pavyzdžiui, apdirbant medieną,
♦ Atjunkite kroviklį prieš valydami
ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
kroviklį arba krovimo pagrindą.
Akumuliatoriai ir krovikliai
♦ Nenaudojamą prietaisą reikia laiAkumuliatoriai
kyti sausoje vietoje.
♦ Laikykite prietaisus vaikams nepa- ♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite
jų ardyti.
siekiamoje vietoje.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vanKiti pavojai.
dens.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų
♦ Saugokite akumuliatorių nuo karškitų pavojų, kurie gali būti nenurodyti
čio.
pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
3
LIETUVIŲ
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10 °C–40 °C
aplinkos oro temperatūrai.
♦ Kraukite tik su prietaisu pateiktu
krovikliu. Naudojant netinkamą
kroviklį gali įvykti elektros smūgis
arba akumuliatorius gali perkaisti.
♦ Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės nurodymais, pateiktais
skyriuje „Aplinkosauga“.
♦ Nepradurkite ir nenumeskite akumuliatoriaus, kad jis nebūtų sugadintas arba deformuotas, nes gali
kilti sužalojimo ir gaisro pavojus.
♦ Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
♦ Esant ekstremalioms sąlygoms,
gali ištekėti akumuliatoriuje esantis
skystis. Jeigu ant akumuliatoriaus
pastebėtumėte skysčio, kruopščiai
nuvalykite jį skudurėliu. Venkite
kontakto su oda.
♦ Patekus ant odos arba į akis, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus skystis
gali pakenkti sveikatai arba padaryti
žalos turtui. Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite vandeniu. Atsiradus
paraudimui, skausmui arba sudirgini4
mui kreipkitės pagalbos į gydytojus.
Pakliuvus į akis, tuoj pat skalaukite
švariu vandeniu ir kreipkitės pagalbos
į gydytojus.
Krovikliai
Šis kroviklis numaty tas tam tikrai
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar
elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
Įspėjimas! Niekada nebandykite keisti
kroviklio bloko kištuko įprastu elektros
kištuku.
♦ Prietaiso akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą „Black &
Decker“ kroviklį. Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus
bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui skirtų akumuliatorių.
♦ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus,
jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Black & Decker“ techninės
priežiūros centro darbuotojas.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
♦ Kraunant akumuliatorių, prietaisą/
akumuliatorių reikia padėti gerai
vėdinamoje vietoje.
LIETUVIŲ
Elektros sauga
Ant kroviklio pažymėti ženklai
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją.
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su
vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu
adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė
informacija: www.2helpU.com.
Šis krovimo pagrindas skirtas naudoti tik patalpose.
Techninė priežiūra
Šis „Black & Decker“ laidinis elektrinis prietaisas skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite
ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių akumuliatorinių prietaisų
techninės priežiūros darbų:
♦ Jeigu akumuliatorius yra neišimamas, visiškai išeikvokite
jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui nereikia jokios
techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite prietaiso/kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą.
Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš
naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų
surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti
prekybos atstovai.
„Black & Decker“ surenka senus naudotus „Black & Decker“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
5
РУССКИЙ ЯЗЫК
ное руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описыПеред использованием прибора внимательно
вается в данном руководстве
прочтите данное руководство по эксплуатации.
по эксплуатации. ИспользоваИнструкции по технике ние любых принадлежностей
или приспособлений, а также
безопасности
выполнение данным прибоВнимание! Внимательно
ром любых видов работ, не
прочтите все инструкции
рекомендованных данным рупо безопасности и рукоководством по эксплуатации,
водство по эксплуатации.
может привести к несчастному
Несоблюдение всех переслучаю.
численных ниже правил ♦ Сохраните данное руководство
безопасности и инструкций
для последующего обращения
может привести к поражек нему.
нию электрическим током,
возникновению пожара и/или Использование прибора
получению тяжелой травмы. ♦ Не используйте прибор для собирания жидкостей и легковоВнимание! При использоваспламеняющихся веществ.
нии приборов с питанием от
аккумулятора соблюдение ♦ Не используйте прибор рядом
с водой.
правил по технике безопасности и следование данным ♦ Не погружайте прибор в воду.
инструкциям позволит сни- ♦ Никогда не тяните за кабель
зарядного устройства, чтобы
зить вероятность возникноотключить зарядное устройствения пожара, протечки аккуво от штепсельной розетки. Не
муляторов, получения травм
подвергайте кабель зарядного
и повреждений.
устройства воздействию высо♦ Перед использованием прибокой температуры, масла и дерра внимательно прочтите данНазначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster ® предназначен для вакуумной чистки. Данный прибор предназначен
только для бытового использования.
6
РУССКИЙ ЯЗЫК
жите вдали от острых предме- ♦ Ремонтируйте или заменяйте
тов и углов.
повреждённые или неисправ♦ Данный прибор может испольные детали только в авторизоваться детьми старше 8-ми
зованном сервисном центре
лет и людьми со сниженными
Black & Decker.
физическими, сенсорными ♦ Регулярно проверяйте кабель
и умственными способностями
зарядного устройства на налиили не имеющими необходимочие повреждений и признаков
го опыта или навыка, если они
износа. Зарядное устройство
выполняют работу под присмос поврежденным или неисправтром или получили инструкции
ным кабелем подлежит замене.
относительно безопасной рабо- ♦ Ни в коем случае не снимайты с этим прибором и осознают
те и не заменяйте детали, за
наличие потенциальной опасисключением деталей, указанности при его использовании.
ных в данном руководстве по
Не позволяйте детям играть
эксплуатации.
с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и тех- Дополнительные правиническое обслуживание прибо- ла безопасности
ра без присмотра.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации,
всегда проверяйте исправность
прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей
и прочих дефектов, способных
повлиять на работу прибора.
♦ Не используйте прибор, если
повреждена или неисправна
какая-либо его деталь.
После использования
♦ Перед чисткой зарядного
устройства или зарядной базы
всегда отключайте прибор от
источника питания.
♦ Храните не используемый прибор в сухом месте.
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение приборам.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
При работе данным прибором
возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные
здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжительном использовании изделия
и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
двигающихся частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным
использованием прибора. При
использовании прибора в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
8
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе работы с прибором (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
Аккумуляторы и зарядные
устройства
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
разобрать аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор
в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор
воздействию тепла.
♦ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только
при температуре окружающей
среды в пределах 10 °С - 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими
в комплект поставки прибора.
Использование неподходящего зарядного устройства может стать причиной поражения
электрическим током или перегрева аккумулятора.
♦ Утилизируйте отработанные
аккумуляторы, следуя инструк-
РУССКИЙ ЯЗЫК
циям раздела «Защита окружающей среды».
♦ Не повредите/не деформируйте
аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это
может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость. Если Вы заметили
жидкость на аккумуляторе,
аккуратно вытрите ее тканью.
Избегайте контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на
кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может нанести
вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости
аккумулятора на кожу, немедленно смойте ее водой. Если появится
покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за
медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора
в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за
медицинской помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было
разработано для конкретного
напряжения. Всегда проверяйте,
соответствует ли напряжение,
указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению
электросети.
Внимание! Ни в коем случае не
пытайтесь заменить зарядный
блок стандартным сетевым штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное
устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора
прибора, в комплект поставки
которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению
прибора.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
зарядить неперезаряжаемые
аккумуляторы.
♦ Во избежание несчастного
случая, замена повреждённого кабеля питания должна
производиться только на за9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
воде-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное
устройство в качестве объекта
для проведения испытаний.
Зарядка прибора/аккумулятора
должна производиться в хорошо проветриваемом месте.
Электробезопасность
Маркировка зарядного устройства
Перед использованием прибора внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Данный прибор защищён двойной изоляцией, что
исключает потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.
Зарядное устройство предназначено только для
использования внутри помещений.
Техническое обслуживание
Ваш аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан
на работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надёжность прибора увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания аккумуляторного прибора:
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и выключите прибор.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего прибора мягкой щёткой или сухой тканью.
10
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства,
а также чистящие средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроприборов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать
их в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись
в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00246425 - 12-09-2014
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Techniniai duomenys - Технические характеристики
PD1420LP
(H1)
Įtampa / Напряжение питания
Vdc /
В пост. тока
Tip. / Тип
kg / кг
14,4
S010QV2300040
Kroviklis / Зарядное устройство
Ličio jonų / Li-Ion
1,48
Akumuliatorius / Аккумулятор
Akumuliatorius / Вес
Įvesties įtampa / Напряжение питания
Išvesties įtampa / Выходное напряжение
Elektros srovės stiprumas / Выходной ток
Apytikris krovimo laikas / Приблизительное время зарядки
Svoris / Вес
Vac /
В перем. тока
Vdc /
В пост. тока
mA / мА
h/ч
kg / кг
100-240
23
400
4
0,21
12
Trikčių šalinimas Возможные неисправности и способы их устранения
Šviesos diodų indikacijos /
Режимы горения светодиодной подсветки
Įkaito akumuliatorius /
Перегрев аккумулятора
Šviesos diodų indikacija: kraunama /
Режим горения светодиодной подсветки:
зарядка
Sudegęs akumuliatorius /
Аккумулятор неисправен
Sprendimas /
Решение
Prieš naudodami toliau, palaukite, kol jis atvės. /
Прежде чем продолжить работу, дождитесь остывания аккумулятора.
Sprendimas /
Решение
– Įsitikinkite, ar naudojate tinkamą kroviklį. Pabandykite įkrauti dar kartą. Jeigu trikties
pašalinti nepavyktų, grąžinkite bloką į įgaliotą jį „Black & Decker“ techninės priežiūros
centrą.
– Убедитесь, что используется подходящее зарядное устройство. Следуйте
процедуре зарядки. Если неисправность всё же присутствует, сдайте аккумулятор
и зарядное устройство в авторизованный сервисный центр Black & Decker.
Kroviklio gedimas /
Зарядное устройство неисправно
11
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена фильтров
Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 naudojimo mėnesius ir tada, kai
jie yra susidėvėję arba apgadinti.
Keičiamuosius filtrus galite įsigyti iš „Black & Decker“ atstovo
(kat. Nr. VF90):
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Съёмная основная рукоятка
3. Отпирающее кольцо рукоятки
4. Шланг
5. Прозрачная дверца пылесборника
6. Светодиодный индикатор зарядки
7. Корпус аккумулятора
8. Затвор дверцы пылесборника
9. Отпирающая кнопка пылесборника
10. Съёмный пылесборник
11. Зажим для насадок
12. Комбинированная насадка 2-в-1
13. Узкая насадка
14. Насадка для очистки от шерсти домашних животных
15. Зарядная база
16. Гнёзда для хранения насадок
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.
1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Nuimama rankena
3. Rankenos atlaisvinimo žiedas
4. Žarna
5. Permatomas dangtelis
6. Diodinis krovimo indikatorius
7. Akumuliatoriaus korpusas
8. Dangtelio skląstis
9. Rinktuvo atlaisvinimo mygtukas
10. Išimamas dulkių surinkimo indas
11. Priedo fiksatorius
12. Kombinuotasis antgalis „du viename“
13. Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti
14. Naminių gyvūnų plaukų surinkimo galvutė
15. Krovimo pagrindas
16. Priedų laikiklis
Составные части
Funkcijos
Filtrų keitimas
Akumuliatorius
Norint gaminį išmesti patiems, iš jo privaloma išimti
akumuliatorių kaip aprašyta toliau ir išmesti jį atsižvelgiant į vietos reglamentus.
♦ Visiškai išeikvokite akumuliatoriaus energiją.
♦ Išpilkite šiukšles iš dulkių surinkimo indo.
♦ Išsukite du varžtus iš vidinio kanalo, kuriame tvirtinama
žarna, ir nuimkite akumuliatoriaus korpusą.
♦ Atjunkite nuo akumuliatoriaus visas laidines jungtis.
♦ Atsargiai nuimkite dangtį, laikantį akumuliatoriaus bloką.
♦ Išimkite akumuliatoriaus bloką ir įdėkite jį į tinkamą pakuotę, kad gnybtai nebūtų sujungti trumpuoju jungimu.
♦ Atiduokite akumuliatoriaus bloką techninės priežiūros
atstovui arba į vietos atliekų surinkimo punktą.
Išėmus akumuliatorių, jo atgal įdėti negalima.
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также
в случае их износа или повреждения.
Фильтры для замены можно приобрести у Вашего дилера
Black & Decker (номер по каталогу VF90):
Аккумулятор
Если вы хотите утилизировать прибор самостоятельно, извлеките из него аккумулятор и утилизируйте его, как описано ниже, в соответствии
с местным законодательством.
♦ Полностью разрядите аккумулятор.
♦ Извлеките пылесборник.
♦ Удалите два винта с внутренней стороны крепления
шланга и снимите корпус аккумулятора.
♦ Отключите все соединительные провода от аккумулятора.
♦ Аккуратно снимите крышку, удерживающую аккумулятор на месте.
♦ Извлеките аккумулятор и поместите его в подходящую упаковку, исключив возможность короткого
замыкания контактов.
♦ Сдайте аккумулятор в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт переработки.
После извлечения аккумулятор нельзя будет повторно
установить.
10
Составные части - Funkcijos
9
Išvalę filtrą vėl sumontuokite arba išplaukite. /
Соберите прибор после чистки фильтра или продолжите влажную чистку фильтра.
Išplaukite - Мытьё фильтра
Gerai išdžiovinkite /
Тщательно высушите фильтр
8
Išvalykite filtrą - Чистка фильтра
Sukite indą /
Поверните резервуар для
фильтра
7
Ištuštinimas - Опорожнение фильтра
Norint, kad siurbimo galia būtų optimali, naudojant prietaisą reikia reguliariai keisti filtrus. /
Чтобы поддерживать силу всасывания на оптимальном уровне, необходимо регулярно чистить фильтры.
6
Priedai - Сменные насадки
Prisijungimas prie rankenos /
Присоединение к основной
рукоятке
Rankenos nuėmimas /
Снятие основной рукоятки
Prijungimas prie žarnos /
Присоединение к шлангу
5
Naudojimas - Эксплуатация
Įjungtas /
Включение
Šviesos diodų indikacijos Режимы горения светодиодной подсветки
Akumuliatoriaus energija beveik išeikvota /
Низкий уровень заряда аккумулятора
Išeikvota akumuliatoriaus energija /
Аккумулятор полностью разряжен
Įkaito akumuliatorius /
Перегрев аккумулятора
4
Prietaisą galima palikti prijungtą prie kroviklio; naudojamas jis gali kaisti. /
Прибор может оставаться подсоединённым к зарядному устройству и во время использования
может нагреваться.
Šviesos diodų indikacijos Режимы горения светодиодной подсветки
Krovimas /
Процесс зарядки
Akumuliatoriaus gedimas /
Аккумулятор неисправен
Kroviklio gedimas /
Зарядное устройство неисправно
Įkaito akumuliatorius /
Перегрев аккумулятора
3
Krovimas - Процесс зарядки
Išimkite antgalį /
Вытяните кнопку
выключателя
Išjungtas /
Выключение
Pabaigus krauti, lemputė užges. /
По завершении зарядки подсветка погаснет.
2
Naudojimo instrukcija
Инструкции по эксплуатации
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising