PD1020L | Black&Decker PD1020L DUSTBUSTER instruction manual

Ekspluatācijas norādījumi pēdējā lappusē
Инструкции по эксплуатации см. в конце руководства
371001-74 LV
www.blackanddecker.eu
PD1020L
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
3
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
2
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker Dustbuster® rokas putekļsūcējs ir paredzēts
putekļu sūkšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
mājas apstākļos.
Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
Drošības norādījumi
♦ Nelietojiet instrumentu tuvu ūdenim.
♦ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
♦ Nekādā gadījumā neraujiet lādētāja
vadu, lai atvienotu lādētāju no kontaktligzdas. Netuviniet lādētāju karstumam,
eļļai un asām šķautnēm.
♦ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam
ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai
psihiskās spējas vai trūkst pieredzes
un zināšanu, ja šīs personas vai bērni
tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta
drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem
spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst
tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi
tikai pieaugušo uzraudzībā.
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un norādījumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot ar akumulatoru darbināmus instrumentus,
vienmēr jāievēro galvenie drošības
norādījumi, tostarp šeit minētie, lai Pārbaude un remonts
mazinātu ugunsgrēka, elektriskās ♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrustrāvas trieciena, ievainojumu un
mentam nav bojātu vai kā citādi nelietomateriālu zaudējumu risku.
jamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav
salūzušas, slēdži nav bojāti un vai nav
♦ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izkāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
lasiet visu rokasgrāmatu.
instrumenta darbību.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu ♦ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, ♦ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā,
lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim
citādi nelietojamās detaļas.
instrumentam, var gūt ievainojumus.
♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmā- ♦ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads. Nomainiet lādētāju, ja
kām uzziņām.
vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams.
Instrumenta lietošana
♦ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās
♦ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu
detaļas, kas konkrēti norādītas šajā
šķidrumu vai tādus materiālus, kas var
rokasgrāmatā.
aizdegties.
3
LATVIEŠU
Papildu drošības norādī- Akumulatori un lādētāji
Akumulatori
jumi
Pēc ekspluatācijas
♦ Pirms lādētāja vai lādēšanas pamatnes
tīrīšanas atvienojiet lādētāju no elektrotīkla.
♦ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā vietā.
♦ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu
atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski
var rasties nepareizas lietošanas, pārāk
ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces,
dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ Ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai citus piederumus;
♦ Ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ Dzirdes pasliktināšanās;
♦ Kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni,
it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
4
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra
var pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto
lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju,
var rasties elektriskās strāvas trieciena
vai akumulatora pārkaršanas risks.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos
norādījumus.
♦ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru, to sadurstot vai sadragājot, citādi
var gūt ievainojumus vai izraisīt ugunsgrēku.
♦ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
♦ Smagos ekspluatācijas apstākļos var rasties akumulatora šķidruma noplūde. Ja
pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums, rūpīgi notīriet to ar lupatiņu. Raugieties, lai šķidrums nenokļūtu uz ādas.
♦ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet
turpmāk minētos norādījumus.
Brīdinājums! Akumulatora šķidrums var
izraisīt ievainojumus vai sabojāt īpašumu.
Ja tas nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja rodas apsārtums,
LATVIEŠU
sāpes vai kairinājums, meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs,
nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un
meklējiet medicīnisku palīdzību.
Lādētāji
Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav
darboties spējīgs. Lādēšanas pamatne jāatvieno no
barošanas avota un jānogādā pilnvarotā apkopes
centrā, lai to salabotu.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam sprie- Apkope
Šis Black & Decker bezvadu instruments ir paredzēts ilglaicīgam
gumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojaspriegums atbilst kategorijas plāksnītē no- ma darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un
regulāras tīrīšanas.
rādītajam spriegumam.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu instrumentiem:
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstā- ♦ Iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet un
izslēdziet instrumentu;
jiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.
♦ Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
♦ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas ♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
iekļauts šī instrumenta komplektācijā. ♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
Vides aizsardzība
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietoDalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst
izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
jamus akumulatorus.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst no- Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir jānomaina
mainīt tikai ražotājs vai Black & Decker pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā
ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai sapilnvarots apkopes centrs, lai novērstu vākšanai un šķirošanai.
bīstamību.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta da♦ Neatveriet lādētāju.
bas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
♦ Nedurstiet lādētāju.
♦ Instruments un akumulators uzlādes Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplalaikā jānovieto labi vēdinātā vietā.
tītājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
Elektrodrošība
Simboli uz lādētāja
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums
atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Izolējošs drošības pārveidotājs, kas izturīgs pret īssavienojumu. Barošanas avots ir elektriski atdalīts no
pārveidotāja izejas.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks.
Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks
jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta
šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
5
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для вакуумной чистки. Данный прибор предназначен
только для бытового использования.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Инструкции по технике
безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
Внимание! При использовании
приборов с питанием от аккумулятора соблюдение правил
по технике безопасности и следование данным инструкциям
позволит снизить вероятность
возникновения пожара, протечки
аккумуляторов, получения травм
и повреждений.
♦ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомен6
дованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство для
последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦ Не используйте прибор для собирания жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
♦ Не используйте прибор рядом с водой.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Никогда не тяните за кабель зарядного устройства, чтобы отключить
зарядное устройство от штепсельной розетки. Не подвергайте кабель
зарядного устройства воздействию
высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов
и углов.
♦ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми
со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром или
получили инструкции относительно
безопасной работы с этим прибором
и осознают наличие потенциальной
опасности при его использовании. Не
позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям производить
чистку и техническое обслуживание
прибора без присмотра.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Осмотр и ремонт
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение приборам.
♦ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Остаточные риски
Убедитесь в отсутствии поломанных При работе данным прибором возможно
деталей, поврежденных включате- возникновение дополнительных осталей и прочих дефектов, способных точных рисков, которые не вошли в опиповлиять на работу прибора.
санные здесь правила техники безопас♦ Не используйте прибор, если повре- ности. Эти риски могут возникнуть при
ждена или неисправна какая-либо неправильном или продолжительном
его деталь.
использовании изделия и т.п.
♦ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали Несмотря на соблюдение соответствуютолько в авторизованном сервисном щих инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
центре Black & Decker.
♦ Регулярно проверяйте кабель заряд- устройств, некоторые остаточные риного устройства на наличие повреж- ски невозможно полностью исключить.
дений и признаков износа. Зарядное К ним относятся:
устройство с поврежденным или не- ♦ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
исправным кабелем подлежит заме♦ Риск получения травмы во время
не.
смены деталей прибора или насадок.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не
заменяйте детали, за исключением ♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
деталей, указанных в данном рукоприбора. При использовании прибоводстве по эксплуатации.
ра в течение продолжительного пеДополнительные ин- риода времени делайте регулярные
в работе.
струкции по безопасно- ♦ перерывы
Ухудшение слуха.
сти
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с приПосле использования
бором (например, при обработке дре♦ Перед чисткой зарядного устройства
весины, в особенности, дуба, бука
или зарядной базы всегда отключайи ДВП).
те прибор от источника питания.
♦ Храните не используемый прибор
в сухом месте.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумуляторы и зарядные устройства
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию тепла.
♦ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при
температуре окружающей среды
в пределах 10 °С - 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки прибора. Использование неподходящего зарядного устройства
может стать причиной поражения
электрическим током или перегрева
аккумулятора.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела
«Защита окружающей среды».
♦ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или
удара, поскольку это может создать
риск получения травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать повреждённый аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость. Если
Вы заметили жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью.
8
Избегайте контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на кожу или
в глаза следуйте приведенным ниже
инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При
попадании жидкости аккумулятора на
кожу, немедленно смойте ее водой.
Если появится покраснение, боль или
раздражения, немедленно обратитесь
за медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора в глаза, немедленно промойте их проточной водой
и обратитесь за медицинской помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано для конкретного напряжения.
Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению
электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора прибора, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы
или повреждению прибора.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Во избежание несчастного случая, Внимание! Перед проведением технического обслуживания
аккумуляторного прибора:
замена повреждённого кабеля пита- ♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью
разгрузите аккумулятор и выключите прибор.
ния должна производиться только
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
на заводе-изготовителе или в авот источника питания. Ваше зарядное устройство не
требует
никакого дополнительного технического обторизованном сервисном центре
служивания, кроме регулярной чистки.
Black & Decker.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего прибора мягкой щёткой или сухой тканью.
♦ Не погружайте зарядное устройство
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью.
в воду.
Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство Защита окружающей среды
в качестве объекта для проведения
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
испытаний.
♦ Зарядка прибора/аккумулятора долж- Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
на производиться в хорошо прове- Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
триваемом месте.
изделие в специальный приемный пункт.
Электробезопасность
Маркировка зарядного устройства
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Данный прибор защищён двойной изоляцией, что
исключает потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке прибора.
Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.
Зарядное устройство автоматически выключается,
если температура окружающей среды становится
слишком высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините зарядное
устройство от электросети и отнесите его в ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Зарядное устройство предназначено только для
использования внутри помещений.
Техническое обслуживание
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых
электроприборов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Ваш аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
прибора увеличиваются при правильном уходе и регулярной
чистке.
zst00247253 - 19-09-2014
9
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Spriegums
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
Akumulators
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ
Svars
ȼɟɫ
LƘdƞtƘjs
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ
Ieejas spriegums
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
Izejas spriegums
ȼɵɯɨɞɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
StrƗva
ȼɵɯɨɞɧɨɣ ɬɨɤ
Aptuvenais uzlƗdes laiks
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɹɞɤɢ
Svars
ȼɟɫ
Tehniskie dati
ɍɠɰɨɣɲɠɬɥɣɠ ɰɛɫɛɥɭɠɫɣɬɭɣɥɣ
PD1020L
(H1)
Vdc
ȼ ɩɨɫɬ. ɬɨɤɚ
Veids
Ɍɢɩ
kg
ɤɝ
10,8
Litija jonu
Li-Ion
1,43
S010QV1400040
Vac
ȼ ɩɟɪɟɦ. ɬɨɤɚ
Vdc
ȼ ɩɨɫɬ. ɬɨɤɚ
mA
ɦȺ
h
ɱ
kg
ɤɝ
100-240
14
400
4
0,19
12
Problƞmu novƞršana
Ƚɩɢɧɩɡɨɶɠ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩɬɭɣ ɣ ɬɪɩɬɩɜɶ ɣɰ ɮɬɭɫɛɨɠɨɣɺ
Gaismas diožu mirgošanas veids
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Akumulators ir karsts
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
RisinƘjums
ɋɠɳɠɨɣɠ
Pirms darba turpinƘšanas ƻaujiet tam atdzist.
Ɋɫɠɡɟɠ ɲɠɧ ɪɫɩɟɩɦɡɣɭɷ ɫɛɜɩɭɮ, ɟɩɡɟɣɭɠɬɷ ɩɬɭɶɝɛɨɣɺ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ.
Gaismas diožu mirgošanas veids: notiek uzlƘde
ɋɠɡɣɧ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ: ɢɛɫɺɟɥɛ
Akumulatora kƻǍme
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɨɠɣɬɪɫɛɝɠɨ
RisinƘjums
ɋɠɳɠɨɣɠ
- JƗlieto pareizais lƗdƝtƗjs. MƝƧiniet vƝlreiz uzlƗdƝt akumulatoru. Ja kƺnjme nav novƝrsta,
nogƗdƗjiet akumulatoru atpakaƺ Black & Decker apkopes centrƗ.
- ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. ɋɥɟɞɭɣɬɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɡɚɪɹɞɤɢ. ȿɫɥɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɜɫɺ ɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɫɞɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɡɚɪɹɞɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ Black & Decker.
UzlƘdes kƻǍme
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩ
11
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ
Akumulators
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɠɞɵɟ 6-9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɧɨɫɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ.
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɭ ȼɚɲɟɝɨ ɞɢɥɟɪɚ
Black & Decker (ɧɨɦɟɪ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ VF90):
Filtri jƗnomaina ik pƝc 6–9 mƝnešiem un tad, ja ir nolietoti vai
bojƗti.
Rezerves ¿ltrus varat iegƗdƗties no vietƝjƗ Black & Decker
izplatƯtƗja (kat. Nr. VF90).
ɂɛɧɠɨɛ ɯɣɦɷɭɫɩɝ
Filtru nomaiƽa
ȼɚɲ ɩɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɫɟ ɢɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ:
1. Ʉɥɚɜɢɲɚ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
2. ɋɴɺɦɧɚɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɪɭɤɨɹɬɤɚ
3. Ɉɬɩɢɪɚɸɳɟɟ ɤɨɥɶɰɨ ɪɭɤɨɹɬɤɢ
4. ɒɥɚɧɝ
5. ɉɪɨɡɪɚɱɧɚɹ ɞɜɟɪɰɚ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
6. ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚɪɹɞɤɢ
7. Ʉɨɪɩɭɫ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ
8. Ɂɚɬɜɨɪ ɞɜɟɪɰɵ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
9. Ɉɬɩɢɪɚɸɳɚɹ ɤɧɨɩɤɚ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
10. ɋɴɺɦɧɵɣ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤ
11. Ɂɚɠɢɦ ɞɥɹ ɧɚɫɚɞɨɤ
12. Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɫɚɞɤɚ 2-ɜ-1
Šim instrumentam ir šƗdas funkcijas (visas vai tikai dažas no
tƗm):
1. IeslƝgšanas/izslƝgšanas slƝdzis
2. NoƼemams rokturis
3. Roktura atlaišanas gredzens
4. Šƺnjtene
5. CaurspƯdƯgas durvis
6. Gaismas diodes uzlƗdes indikators
7. Akumulatora nodalƯjums
8. Durvju ¿ksators
9. Tvertnes atlaišanas poga
10. NoƼemama putekƺu tvertne
11. Piederuma skava
12. DivƝjƗdas kombinƝtƗs sprauslas piederums
Ɍɩɬɭɛɝɨɶɠ ɲɛɬɭɣ
Funkcijas
Ƈ ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɹɞɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ.
Ƈ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤ.
Ƈ ɍɞɚɥɢɬɟ ɞɜɚ ɜɢɧɬɚ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɲɥɚɧɝɚ ɢ ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɨɪɩɭɫ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ.
Ƈ Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɜɫɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɨɬ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ.
Ƈ Ⱥɤɤɭɪɚɬɧɨ ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɭɸ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɧɚ ɦɟɫɬɟ.
Ƈ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɟɝɨ ɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ, ɢɫɤɥɸɱɢɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ
ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ.
Ƈ ɋɞɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɜ ɥɸɛɨɣ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɢɥɢ ɜ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
ɉɨɫɥɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɧɟɥɶɡɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ.
Ƈ PilnƯbƗ izlƗdƝjiet akumulatoru.
Ƈ NoƼemiet putekƺu tvertni.
Ƈ IzskrnjvƝjiet abas skrnjves no atveres iekšpuses, kur tiek
stiprinƗta šƺnjtene, un noceliet nost akumulatora nodalƯjumu.
Ƈ Atvienojiet visus vadu savienojumus no akumulatora.
Ƈ UzmanƯgi noƼemiet vƗku, ar ko tiek turƝts akumulators.
Ƈ IzƼemiet akumulatoru un ievietojiet to piemƝrotƗ iepakojumƗ, lai spailƝs nevarƝtu rasties Ưssavienojums.
Ƈ NogƗdƗjiet akumulatoru tuvƗkajam servisa pƗrstƗvim vai
vietƝjƗ atkritumu pƗrstrƗdes punktƗ.
Ja akumulators ir izƼemts, to vairs nevar ievietot atpakaƺ instrumentƗ.
ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɢɡɜɥɟɤɢɬɟ ɢɡ ɧɟɝɨ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɧɢɠɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
Ja vƝlaties patstƗvƯgi atbrƯvoties no instrumenta, no
tƗ ir jƗizƼem akumulators, kƗ turpmƗk aprakstƯts, un
jƗatbrƯvojas no akumulatora saskaƼƗ ar vietƝjiem noteikumiem.
10
Funkcijas
Ɍɩɬɭɛɝɨɶɠ ɲɛɬɭɣ
9
Salieciet no jauna pƞc Àltra tưrưšanas vai turpiniet mazgƘt.
Ɍɩɜɠɫɣɭɠ ɪɫɣɜɩɫ ɪɩɬɦɠ ɲɣɬɭɥɣ ɯɣɦɷɭɫɛ ɣɦɣ ɪɫɩɟɩɦɡɣɭɠ ɝɦɛɡɨɮɹ ɲɣɬɭɥɮ ɯɣɦɷɭɫɛ.
MazgƘšana
ɇɶɭɷɻ ɯɣɦɷɭɫɛ
PilnưbƘ izžƘvƞjiet
ɍɴɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɬɮɳɣɭɠ ɯɣɦɷɭɫ
8
Iztưriet Àltru
ɒɣɬɭɥɛ ɯɣɦɷɭɫɛ
Pagrieziet tvertni
Ɋɩɝɠɫɨɣɭɠ ɫɠɢɠɫɝɮɛɫ ɟɦɺ
ɯɣɦɷɭɫɛ
7
Iztukšošana
ɉɪɩɫɩɡɨɠɨɣɠ ɯɣɦɷɭɫɛ
Lai saglabƗtu snjkšanas jaudu, lietošanas laikƗ regulƗri jƗiztƯra ¿ltri.
ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɢɥɭ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɱɢɫɬɢɬɶ ɮɢɥɶɬɪɵ.
6
Piederumi
Ɍɧɠɨɨɶɠ ɨɛɬɛɟɥɣ
Pievienošana rokturim
Ɋɫɣɬɩɠɟɣɨɠɨɣɠ ɥ ɩɬɨɩɝɨɩɤ
ɫɮɥɩɺɭɥɠ
Roktura noƽemšana
Ɍɨɺɭɣɠ ɩɬɨɩɝɨɩɤ ɫɮɥɩɺɭɥɣ
Pievienošana šƻǍtenei
Ɋɫɣɬɩɠɟɣɨɠɨɣɠ ɥ ɳɦɛɨɞɮ
5
Lietošana
ɘɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɺ
iesl
Ƚɥɦɹɲɠɨɣɠ
Gaismas diožu mirgošanas veids
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Akumulatora jauda ir zema
Ɉɣɢɥɣɤ ɮɫɩɝɠɨɷ ɢɛɫɺɟɛ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
Akumulators ir tukšs
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɪɩɦɨɩɬɭɷɹ ɫɛɢɫɺɡɠɨ
Akumulators ir karsts
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
4
Instrumentu drƯkst atstƗt pievienotu lƗdƝtƗjam, un tas lietošanas laikƗ var kƺnjt karsts.
ɉɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɦ ɤ ɡɚɪɹɞɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ.
Gaismas diožu mirgošanas veids
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Notiek uzlƘde
Ɋɫɩɱɠɬɬ ɢɛɫɺɟɥɣ
Akumulatora kƻǍme
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɨɠɣɬɪɫɛɝɠɨ
UzlƘdes kƻǍme
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩ
Akumulators ir karsts
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
3
Notiek uzlƘde
ɂɛɫɺɟɥɛ
Noƽemiet plƘksnưti
Ƚɶɭɺɨɣɭɠ ɥɨɩɪɥɮ
ɝɶɥɦɹɲɛɭɠɦɺ
Izsl.
Ƚɶɥɦɹɲɠɨɣɠ
1
2
3
Indikators izdziest, tiklƯdz uzlƗde ir pabeigta.
ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɡɚɪɹɞɤɢ ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ ɩɨɝɚɫɧɟɬ.
4
2
EkspluatƘcijas rokasgrƘmata
Ƀɨɬɭɫɮɥɱɣɣ ɪɩ ɸɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɣ
90603759 REV-0
11/2013
Download PDF

advertising