PD1020L | Black&Decker PD1020L DUSTBUSTER instruction manual

Návod na obsluhu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-33 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
PD1020L
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Váš ručný vysávač Вlack & Decker Dustbuster® je určený na
bežné vysávanie. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Pred použitím tohto výrobku si pozorne preštudujte
celý tento návod na obsluhu.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru
alebo k vážnemu zraneniu.
Varovanie! Pri použití elektrického
náradia napájaného akumulátorom
by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko únikov kvapaliny z akumulátorov, riziko zranenia
alebo materiálnych škôd.
Použitie Vášho zariadenia
♦ Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie kvapalín alebo materiálov, ktoré by
sa mohli vznietiť.
♦ Nepoužívajte tento vysávač v blízkosti
vody.
♦ Neponárajte tento vysávač do vody.
♦ Nikdy nevyťahujte zástrčku nabíjačky
zo zásuvky ťahaním za kábel nabíjačky. Veďte kábel tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné
povrchy.
♦ Tento výrobok môžu používať osoby
staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými
schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom
alebo ak boli oboznámené s bezpečným použitím tohto výrobku a ak pochopili, aké nebezpečenstvá sú spojené
s jeho použitím. S týmto výrobkom sa
nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali robiť deti bez
dozoru.
♦ Pred použitím tohto výrobku si pozorne
prečítajte celý tento návod.
♦ V tomto návode je opísané určené po- Kontrola a opravy
užitie tohto výrobku. Použitie iného prí- ♦ Pred použitím skontrolujte, či sa na
slušenstva alebo prídavného zariadenia
tomto zariadení nenachádzajú žiadne
a vykonávanie iných pracovných operápoškodené alebo chybné časti. Skontrocií, než je odporúčané týmto návodom,
lujte, či nie sú rozbité jeho časti a či nie
môže spôsobiť poranenie obsluhy.
sú poškodené spínače alebo iné diely,
♦ Uschovajte tento návod na prípadné
ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
ďalšie použitie.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
2
SLOVENČINA
♦ Poškodené a zničené diely nechajte ♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa
opraviť alebo vymeniť v autorizovanom
časťou.
servisnom stredisku.
♦ Pravidelne kontrolujte, či nie je po- ♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo prísluškodený kábel nabíjačky. Ak je kábel
šenstva.
nabíjačky poškodený alebo zničený,
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým pounabíjačku vymeňte.
žitím náradia. Ak používate akékoľvek
♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo
náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili
vymeniť iné diely, než sú diely uvedené
pravidelné prestávky.
v tomto návode.
♦ Poškodenie sluchu.
Doplnkové bezpečnostné ♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití
pokyny
náradia (príklad: práca s drevom, najmä
Po použití
s dubovým, bukovým a MDF).
♦ Pred čistením nabíjačkyalebo nabíjacej
Akumulátory a nabíjačky
základne odpojte nabíjačku od siete.
♦ Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by Akumulátor
byť uskladnené na suchom mieste.
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu♦ K uloženému prístroju nesmú mať prínerozoberajte.
stup deti.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vo-
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než ♦
je uvedené v priložených bezpečnostných
varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné ♦
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dl- ♦
hodobého použitia atď.
♦
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové
riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú ♦
nasledujúce:
dou.
Nevystavujte akumulátor nadmernej
teplote.
Neskladujte akumulátory na miestach,
kde môže teplota presiahnuť 40 °C.
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách
v rozsahu od 10 do 40 °C.
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s výrobkom. Použitie nesprávnej nabíjačky
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo prehriatie akumulátora.
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte
pokynmi uvedenými v časti „Ochrana
životného prostredia“.
3
SLOVENČINA
♦ Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátory prepichnutím alebo nárazom,
pretože hrozí riziko zranenia a požiaru.
♦ Poškodené akumulátory nenabíjajte.
♦ V extrémnych podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Hneď
ako sa na akumulátore objaví kvapalina,
starostlivo ho utrite handričkou. Dbajte
na to, aby sa táto kvapalina nedostala
do kontaktu s pokožkou.
♦ Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky touto
kvapalinou alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte podľa nižšie
uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade zasiahnutia pokožky zasiahnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
Ak dôjde k začervenaniu, bolesti alebo
podráždeniu zasiahnutého miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak sa kvapalina
dostane do očí, okamžite si ich začnite
vyplachovať čistou vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Nabíjačky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
môžu prasknúť, spôsobiť zranenie alebo iné škody.
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú na nabíjanie určené.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí
byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise Вlack & Decker, aby
sa zabránilo možným rizikám.
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
Pri nabíjaní musia byť zariadenie a akumulátor umiestnené na dobre odvetranom mieste.
Elektrická bezpečnosť
Symboly vyznačené na nabíjačke
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento
návod.
Toto náradie je opatrené dvojitou izoláciou. Preto nie
je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
Bezpečnostný izolačný transformátor s ochranou proti
skratu. Napájanie je elektricky odpojené od výstupu
transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa automaticky vypne. Následkom toho nabíjačka prestane
nabíjať. Nabíjacia základňa musí byť odpojená od siete
a musí sa predať autorizovanému servisu na opravu.
Vaša nabíjačka je určená na prevádzkuiba
Nabíjacia základňa nie je určená na vonkajšie použitie.
pod jedným napätím. Vždy skontrolujte, či
napätie v elektrickej sieti zodpovedá napä- Údržba
tiu, ktoré je uvedené na výkonovom štítku. Vaše zariadenie Вlack & Decker bolo skonštruované tak, aby
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť Vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
nabíjačku priamym pripojením k zásuvke jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobkov napájaelektrického prúdu.
ných akumulátorom:
♦ Používajte nabíjačku Вlack & Decker ♦ Ak je zariadenie vybavené integrovaným akumulátorom,
nechajte akumulátor pri prevádzke úplne vybiť a potom
iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol
zariadenie vypnite.
dodaný s náradím. Iné akumulátory
4
SLOVENČINA
♦
♦
♦
Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka
nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Vetracie otvory zariadenia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnomdomovom odpade.
Ak nebudete výrobok Вlack & Decker ďalej používať alebo ak
si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
♦
♦
♦
♦
Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
Bol predložený doklad o kúpe.
Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so všetkými
pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného predajcu
Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo kontaktujte
predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Stanley Fat Max a všetky podrobnosti
o našom popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www. stanley.eu/3.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha
chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Вlack & Decker poskytuje službu zberu a recyklácie
výrobkov Вlack & Decker po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte, prosím,
Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Вlack & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Вlack & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto
náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym
spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak ste súkromný
neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania záručnej
lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú spotrebu,
12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť) bezplatné
odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho obsluhu.
zst00247248 - 19-09-2014
5
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
6
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Technické údaje
V
V
mA
hod.
kg
Nabíjaÿka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný þas nabíjania
HmotnosĢ
V
Typ
kg
Napájacie napätie
Akumulátor
HmotnosĢ
PD1020L
(H1)
10,8
Li-Ion
1,43
S010QV1400040
100 – 240
14
400
4
0,19
12
Odstraėovanie porúch
Spôsob svietenia LED
Akumulátor je horúci
Riešenie
Pred pokraÿovaním poÿkajte na jeho vychladnutie.
Spôsob svietenia LED: nabíjanie
Porucha akumulátora
Riešenie
- Zaistite opravu nabíjaþky. Vykonajte znovu proces nabíjania. Ak bude porucha pretrvávaĢ,
zverte opravu autorizovanému servisu Black & Decker.
Porucha nabíjaÿky
11
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich þastí.
1. Hlavný vypínaþ (Zapnuté/Vypnuté)
2. OdoberateĐná rukoväĢ
3. UvoĐĖovací krúžok rukoväti
4. Hadica
5. PriehĐadné dvierka
6. LED indikátor nabíjania
7. Kryt akumulátora
8. Západka dvierok
9. UvoĐĖovacia západka zásobníka
10. VyberateĐná nádoba na neþistoty
11. Úchytka príslušenstva
12. Kombinovaná tryska príslušenstva 2 v jednom
Výmena Àltrov
Filtre by sa mali vymieĖaĢ každých 6 až 9 mesiacov alebo vždy,
keć dôjde k ich poškodeniu.
Výmenné ¿ltre si môžete zakúpiĢ u autorizovaného predajcu
ȼlack & Decker (katalógové þíslo VF90):
Akumulátor
Ak chcete likvidovaĢ výrobok sami, akumulátory sa
musia vybraĢ podĐa nižšie uvedeného postupu a zlikvidovaĢ v súlade s miestnymi predpismi.
Ƈ Nechajte akumulátor úplne vybiĢ.
Ƈ Vyberte nádobu na neþistoty.
Ƈ Vyskrutkujte dve skrutky nachádzajúce sa vnútri prepojovacej þasti pre hadicu a zdvihnite kryt akumulátora.
Ƈ Odpojte od akumulátora všetky vodiþe.
Ƈ Opatrne odoberte kryt, ktorý zaisĢuje akumulátor na urþenom mieste.
Ƈ Vyberte akumulátor, vložte ho do vhodného obalu a zaistite,
aby nemohlo dôjsĢ ku skratovaniu kontaktov akumulátora.
Ƈ Odovzdajte akumulátor zástupcovi autorizovaného servisu
alebo v miestnom zbernom dvore.
Po vybratí sa nemôže akumulátor znovu pripojiĢ.
10
Popis
9
Opätovne zostavte po vyÿistení Àltra alebo pokraÿujte v umývaní.
Umývanie
Úplne vysušiģ
8
þistenie Àltra
Otoÿiģ nádobu
7
Vyprázdnenie
Ak chcete udržaĢ optimálny nasávací výkon, musíte poþas používania vysávaþa pravidelne þistiĢ ¿lter.
6
Príslušenstvo
Pripojenie k rukoväti
Odobratie rukoväti
Pripojenie k hadici
5
Použitie
Zapnuté
Spôsob svietenia LED
Nedostatoÿne nabitý akumulátor
Vybitý akumulátor
Akumulátor je horúci
4
Zariadenie sa môže ponechaĢ pripojené k nabíjaþke a poþas použitia môže dôjsĢ k jeho zahriatiu.
Spôsob svietenia LED
Nabíjanie
Porucha akumulátora
Porucha nabíjaÿky
Akumulátor je horúci
3
Nabíjanie
Odoberte štítok
Vypnuté
1
2
3
Hneć ako dôjde k ukonþeniu nabíjania, kontrolka zhasne.
4
2
Návod na obsluhu
90603759 REV-0
11/2013
Download PDF

advertising