MT18SSK | Black&Decker MT18SSK SHRUB TRIMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-84 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
MT18SS
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker többcélú szerszámát sokféle
barkácsolási munkához terveztük.
A sövény/fűolló fej (MTSS11) használatával ez a szerszám fű, sövény, bozót és tüskés növények vágására
alkalmas.
Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Az Ön Black & Decker töltőjét a szerszámhoz mellékelt típusú Black & Decker akkumulátorok töltéséhez
készítettük.
e.
f.
Biztonságtechnikai előírások
3.
a.
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi fi gyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi használatra. Az „elektromos
szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por vannak jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely
meggyújthatja a port vagy gázt.
Elektromos szerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon ne
alakítsa át a csatlakozódugót. A földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter
dugót. Eredeti (nem átalakított) csatlakozódugasz
és megfelelő fali aljzatok használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés kockázata.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszám belsejébe, megnő az áramütés veszélye.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől,
f.
g.
4.
a.
4
védje olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett
hálózati kábel használata jelentősen növelheti az
áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábel használata mellett
kisebb az áramütés kockázata.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
Fi-relével védett tápforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne
veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, vagy ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés kockázatát.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban vane, mielőtt azt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza.
Ha az elektromos szerszám hordozása közben
az ujját a kapcsolón tartja, vagy olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Mindig a célnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságo-
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
sabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót,
ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugóját a konnektorból és/
vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne
engedje, hogy olyan személyek használják,
akik nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágópenge
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
6.
a.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések sövényvágókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros készülékek használata és
gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú
akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a szemébe került, azonnal forduljon
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Tartsa távol testének minden egyes részét
a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anyagot, és ne tartsa a vágni kívánt anyagot, amíg
a vágópengék mozgásban vannak. Ha el akarja
távolítani az elakadást okozó anyagot, ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e. A sövényvágó használata közben egy
pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos személyes
sérülést okozhat.
A sövényvágót csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Ha a sövényvágót
a kezében hordozza vagy eltárolja, mindig
helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre.
A sövényvágó helyes kezelése mellett kisebb
annak veszélye, hogy a vágóél személyi sérülést
okozna.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
felületénél tartsa, mert előfordulhat, hogy
a vágókés rejtett vezetéket ér. Ha a vágókés
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám csupasz
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
A kábelt tartsa távol a vágási területtől. Használat közben a kábelt a bokor elrejtheti, így azt
a vágóél véletlenül is elvághatja.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A jelen kezelési
útmutatóban nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt művelet végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével
járhat.
A vágás megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy
a sövényben/a munkaterületen nincsenek-e nem
odavaló tárgyak.
Ha korábban még nem használt sövényvágót, lehetőleg kérjen gyakorlati tanácsokat egy gyakorlott
felhasználótól – a kézikönyv áttanulmányozásán túl
is.
Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a szerszám
működésben van.
Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókéseket.
Addig ne tegye le a szerszámot, amíg a vágókések
teljesen le nem álltak.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek vagy kopottak-e a vágókések. Ne használja a szerszámot,
ha a vágókések sérültek.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ügyeljen arra, hogy sövényvágás közben kikerülje
a kemény tárgyakat (pl. fémhuzalok, kerítések). Ha
véletlenül ilyen tárgyba ütközne, azonnal kapcsolja
ki a szerszámot, és ellenőrizze, nem keletkezette rajta sérülés.
Ha a szerszám rendellenesen kezd vibrálni, azonnal kapcsolja ki, és ellenőrizze, nem sérült-e.
Ha a szerszám megszorul és leáll, azonnal kapcsolja ki.
Használat után tegye rá a vágókésekre a mellékelt
vágókés-borítót. A szerszámot befedett vágókéssel
tárolja el.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szerszámra minden védőeszköz fel van szerelve. Soha
ne próbáljon nem teljesen ép vagy engedély nélkül
átalakított szerszámot használni.
Soha se engedje, hogy a szerszámot gyermekek
használják.
Amikor a sövény magasabb részét nyírja, számítson leeső törmelékre.
♦
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágókések vagy tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A készülék huzamosabb idejű használata miatt
bekövetkező sérülések. Ha bármely szerszámot
huzamosabb ideig használ, rendszeresen iktasson
be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás
(pl. fával, különösen tölggyel, bükkel és rétegelt
lemezzel végzett munkáknál).
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások sövényvágó ollókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a használati útmutatót nem ismerő személyek használják
a szerszámot. A helyi előírások tartalmazhatnak
a kezelő korára vonatkozó korlátozást.
Ne feledje, hogy a készülék kezelője vagy felhasználója felelős a más személyeknek okozott
balesetekért és anyagi károkért.
Soha ne használja a készüléket, ha emberek, különösen gyermekek,vagy háziállatok tartózkodnak
a közelben.
A készüléket csak nappali fény vagy jó mesterséges
világítás mellett használja.
Vigyázzon arra, hogy a vágókések ne okozzanak
kéz- vagy lábsérülést. Csak akkor indítsa be
a motort, amikor a keze és a lába messze van
a vágópengéktől.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások törmeléktől mentesek legyenek.
Csak a gyártó által ajánlott cserealkatrészeket és
tartozékokat használja.
Rendszeresen ellenőrizze és tar tsa karban
a szerszámot. Csak megbízott márkaszervizzel
javíttassa.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe
kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen jár.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por
belégzése és a vele való érintkezés veszélyes
lehet a kezelő és az arra járók egészségére.
Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült pormaszkot, és gondoskodjon arról, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek megfelelő védőeszközöket.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Mások biztonsága
♦
felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
6
Részegységek
Esőtől és egyéb nedvességtől védje a szerszámot.
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Fej kioldógombja
4. Akkumulátor
5. Akkumulátor kioldógombja
6. Kerti fűnyíró/fűszegélyvágó fej
7. Fűolló fej
8. Sövénynyíró fej
9. Kések kioldógombja
10. Kés burkolata
11. Reteszelő gomb
12. Fűolló kés burkolata
13. Sövényvágó kés burkolata
Óvatosan bánjon az éles vágópengékkel.
A vágópengék a motor kikapcsolása után is
egy ideig még mozgásban vannak.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. Tartsa távol
az arra járókat.
A 2000/14/EK irányelv szerint garantált hangteljesítmény.
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Összeszerelés
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a készülékhez mellékelt töltővel töltse.
♦
Elhasznált akkumulátor kiselejtezését a „Környezetvédelem“ című fejezetben megadottak szerint
végezze.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az
akkumulátort a szerszámból.
Az akku behelyezése és eltávolítása (A ábra)
♦
♦
A szerszámfejek fel- és leszerelése (B ábra)
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
Figyelmeztetés! A szerszámfejek fel- és leszerelését
körültekintéssel kell végezni. Használat közben a mozgó
alkatrészek felforrósodhatnak.
♦
A szerszámot az irányváltó csúszókapcsoló (2)
középső állásba helyezésével reteszelheti.
♦
Szerszámfej leszereléséhez nyomja meg a fej
kioldógombját (3), és vegye le a fejet a szerszámról.
♦
Szerszámfej felszereléséhez igazítsa a szerszámfejet a szerszámhoz az ábrán bemutatott módon,
majd nyomja rá a szerszámra, amíg a helyére nem
pattan.
Töltőkészülékek
♦
A Black & Decker töltővel csak a szerszámhoz
tartozó akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi
kárt okozva.
♦
Nem tölthető telepet soha ne is próbáljon tölteni.
♦
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne bontsa szét a töltőt.
♦
Ne tesztelje mérőműszerrel.
A vágókés felszerelése és eltávolítása (D, E,
F és G ábra)
A fűnyíró kés (7) fű és gyom nyírására alkalmas.
A sövényvágó kés (8) sövények és bokrok nyírására
alkalmas.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Vegye le a vágópenge burkolatát.
♦
Tartsa a szerszámot a testétől távol.
♦
Nyomja meg és tartsa a vágópenge kioldógombját
(9) a nyíl irányába (D ábra).
♦
Csúsztassa a vágókés burkolatát (10) hátra, majd
emelje le (E ábra).
♦
Engedje le a pengét rá a csapokra (F ábra).
Tartsa szem előtt: A rögzítőmágnes (16) biztonságosan rögzítve tartja a kést a kerti fűnyíró/fűszegélyvágó
fejhez.
♦
Helyezze vissza a kés burkolatát (10), majd csúsztassa előre (G ábra), amíg a helyére be nem pattan.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám
adattábláján megadott feszültségnek. Soha
ne próbáljon a töltő helyett hagyományos
hálózati dugaszt használni.
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (4) a szerszámon kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa az
akkumulátort a tartórekeszbe, és addig nyomja,
amíg be nem pattan a helyére.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (5), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
végett cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
Black & Decker szakszervizzel.
7
Használat
Tartsa szem előtt: Akár 60 percbe is telhet annak
megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
A szerszám be- és kikapcsolása
Tartsa szem előtt: A kés burkolatának visszaszerelésekor össze kell igazítani a kést a csappal, illetve a kés
hátulját a rögzítőmágnessel (16).
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy a forgásirányváltó kapcsoló (2) nincs reteszelt helyzetben.
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a reteszelő gombot (11), majd nyomja meg a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót (1). A szerszámot mindig teljes fordulatszámon kell járatni.
♦
Engedje el a reteszelő gombot.
♦
A szerszámot a fordulatszám-szabályozós üzemi
kapcsoló elengedésével kapcsolhatja ki.
Az akkumulátor töltése (C ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben,
és az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik
vagy lehűl.
♦
Töltéshez tegye az akkumulátort (4) a töltőbe (14).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltéskijelző (15) villogni kezd. A töltés akkor kész,
amikor a töltéskijelző (15) folyamatos fénnyel világít.
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben.
A LED világítani kezd, amikor a töltő időnként rátölt az
akkumulátorra.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Fűszegélynyírás
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
A szerszámot a H ábrán látható módon tartsa.
Másik kezét a pengétől jó messze tartsa. Álljon
stabilan, nehogy megcsússzon. Ne nyúljon ki túl
messzire.
Magas fű vágásánál szakaszosan haladjon felülről
lefelé. Rövid vágásokat végezzen.
Tartsa távol a szerszámot keményebb tárgyaktól
és kényes növényektől.
Ha a szerszám lassabban kezd forogni, csökkentse
a terhelést.
Ha rövidebbre szeretné vágni a füvet, döntse meg
kissé a szerszámot.
Sövénynyírás
♦
Az akkumulátor töltőben hagyása
♦
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Töltő-diagnosztika
♦
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge
vagy sérült, a töltéskijelző (15) piros fénnyel gyors
ütemben villog. A következőket tegye:
♦
Helyezze be újra az akkumulátort (4).
♦
Ha a töltésjelzők piros fénnyel gyorsan villognak,
egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy maga
a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
kell juttatni a márkaszervizbe újrahasznosítás
céljából.
♦
Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a készüléket.
♦
♦
♦
8
Enyhén döntse meg a szerszámot (a vágás vonalához képes legfeljebb 15°-kal), hogy a vágópenge
hegye nagyjából a sövény felé mutasson (I ábra).
A kések így hatékonyabban fognak vágni.
A sövény nyírását felülről kezdje. Tartsa a szerszámot a kívánt szögben, és mozgassa egyenletesen
a vágási vonal mentén (J ábra). A kétoldalas
késnek köszönhetően bármely irányban vághat
a szerszámmal.
Ha nagyon egyenes vágási vonalat kíván elérni,
húzzon ki egy zsineget megfelelő magasságban
a sövény mentén. Használja a zsinórt vezetővonalként úgy, hogy közvetlenül felette vág.
A növekedési irány mentén vágjon, hogy sima legyen a vágott felület. Ha felülről lefelé vág, a fiatal
ágak kihajlanak, emiatt a sövény elvékonyodhat
ezeken a helyeken.
Legyen óvatos, kerülje ki az idegen tárgyakat.
Különösképpen a kemény tárgyakat (pl. fémhuzal,
kerítés) kerülje, mert ezek tönkretehetik a vágópengéket.
Rendszeresen olajozza a vágókéseket.
Környezetvédelem
Útmutató a sövényvágáshoz (Egyesült
Királyság és Írország)
♦
♦
♦
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat júniusban és októberben
nyírja.
Az örökzöldeket áprilisban és augusztusban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat májustól
októberig hathetente nyírja.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Útmutató a sövényvágáshoz (Ausztrália és
Új-Zéland)
♦
♦
♦
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sövényeket és bokrokat decemberben és márciusban
nyírja.
Az örökzöldeket szeptemberben és februárban
nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat októbertől
márciusig hathetente nyírja.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a készülékkel egybe van építve, majd azután
kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van), és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
vegye ki a szerszámból.
♦
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Műszaki adatok
Feszültség
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Üresjárati fordulatszám
Vágóp kés (fűolló)
Vágóp kés (fűolló)
Vágóp kés (sövény-nyíró)
Vágóp kés (sövény-nyíró)
Késfék
Súly
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
9
MT18SS (H1)
VDC 18
min-1
cm
mm
cm
mm
mm
kg
MTSS11 (Max) (H1)
2 600
10
23
15
8
<1
1,68
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
BL1318
VDC 18
Ah 1,3
Li-ion
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő kb.
VAC
VDC
mA
h
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
905902** (1. típus)
100 – 240
8 – 20
400
3–5
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
Hangnyomásszint:
Hangnyomás (LpA) 73 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangteljesítmény (LWA) 93 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértékei:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (ah) 3,8 m/s²,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV
MT18SS
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN60745-1, EN60745-2-15, EN60335-1, IEC603352-94.
2000/14/EK, Nyeső, V. függelék
Hangteljesítményszint az (5) 2000/14/EK (13. cikkely)
szerint:
LWA (mért hangteljesítmény) 93 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítmény) 96 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2013/11/27
zst00243977 - 15-08-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising