DCR019 | DeWalt DCR019 SITE RADIO instruction manual

509212 - 48 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCR019
c
Rys. 1
h
f
e
Rys. 3
Rys. 2
l
n
o
2
m
a
b
g
d
Rys. 4
i
j
k
3
RADIOODBIORNIK
DCR019
Serdeczne gratulacje!
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych urządzeń.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
Dane techniczne
DCR019
Prąd przemienny /stały
VAC
230
VDC
10,8 - 18
Li-Ion
kg
2,9
Źródło napięcia
Napięcie sieciowe
Napięcie akumulatora
Rodzaj akumulatora
Masa
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Urządzenia zasilane prądem o napięciu 230 V
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o działaniu, które
wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
16 A
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
Masa
VDC
Ah
kg
DCB125 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
10,8
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
0,2
0,53
0,30
0,54
0,3
0,64
0,35
VAC
min
25
(1,3 Ah)
kg
Wskazówki bezpieczeństwa
dla radioodbiornika
• Przedłużacz należy stosować do celów
dla niego przewidzianych. Nie przenoś
radia trzymając za kabel. Nie wyciągaj
wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel. Trzymaj
kabel z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych
krawędzi.
4
30
(1,5 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
0,49
55
(3,0 Ah)
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
70
(4,0 Ah)
• Wyjmowanie akumulatora. Wyłączaj
urządzenie, zanim pozostawisz je
bez nadzoru. Wyjmuj akumulator,
jeżeli nie używasz urządzenia, zanim
jakiekolwiek części urządzenia wymienisz
i zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace
konserwacyjne.
• Urządzenie nie może być używane przez
osoby (włączając dzieci) z ograniczoną
sprawnością fizyczną, czuciową lub
umysłową, chyba że te osoby pozostają przy
używaniu urządzenia pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się
urządzeniem.
• Na urządzenie nie mogą być kierowane
żadne skroplone lub pryskające ciecze. Nie
wolno stawiać na radiu żadnych przedmiotów
wypełnionych cieczą, np. wazonów.
• Nie wolno umieszczać na radiu ognia, np.
zapalonych świec.
• Do odłączania urządzenia stosowany jest
wyłącznik sieciowy, urządzenie wyłączające
(wtyczka) musi być utrzymana w stanie
używalności.
Oznaczenia na
radioodbiorniku
Na radiu umieszczono następujące oznakowanie:
Przeczytaj instrukcję obsługi
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy ładowarki DCB105.
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce i akumulatorze.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą się przegrzać i pęknąć, co
niechybnie grozi doznaniem urazu
ciała i szkód rzeczowych. Nigdy nie
ładuj baterii.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom
bawić się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia
kontaktów przyłączonej do sieci
ładowarki przez obce, przewodzące
materiały, jak np. pył szlifierski,
wióry metalowe, wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Gdy ładowarka jest używana na wolnym
powietrzu, musi to być suche miejsce.
W razie potrzeby użyj odpowiedniego
przedłużacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwiększają
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie zasłaniaj górnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w ładowarce. Trzymaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień
na sprawne.
5
• Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła
prądu o innym napięciu, chyba że jest to
ładowarka samochodowa.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB105 służy do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 10,8 V,
14,4 V i 18 V (DCB125, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
i DCB183).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
Procedura ładowania (rys. 4)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator (i) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator
jest teraz całkowicie naładowany i w każdej
chwili można go wyjąć lub pozostawić
w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem są w pełni
naładowane.
6
Przebieg ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów pracy ładowarki w trakcie ładowania.
Stan pracy ładowarki
Akumulator jest ładowany
––
––
––
––
Akumulator jest całkowicie –––––––––––––––––
naładowany
x
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
–– • –– • –– • –– •
Problem z akumulatorem
lub ładowarką
••••••••••••
Problem z zasilaniem
•• •• •• •• •• ••
Ładowarka ta nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów. W razie takiego uszkodzenia
ładowarka nie świeci się lub informuje o nim,
wskazując stan "Problem z akumulatorem lub
ładowarką".
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów.
Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowojonowy do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej
2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania
nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym
czasie się ogrzeje.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
pyły lub pary mogą się zapalić.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora
do ładowarki. Nie dokonuj żadnych
przeróbek akumulatora, by dopasować go
do innej ładowarki. Takie postępowanie
grozi pęknięciem akumulatora
i doznaniem poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy
nie składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 °C (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
• Nie wystawiaj akumulatora na
działanie wysokiej temperatury poprzez
promieniowanie słoneczne, ogień lub
podobne działania.
• Elektronarzędzie osiąga największą
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj, by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie
jest używane, odłóż je na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
występuje ryzyko potknięcia się
ani zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre urządzenia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nie wyrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Transport
Akumulatory DEWALT spełniają wszystkie
przepisy dotyczące transportu niebezpiecznych
towarów wymagane przez normy przemysłowe
i prawne, a zwłaszcza przez odnośne wytyczne
Unii Europejskiej, przepisy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Transportu Lotniczego
(IATA), rozporządzenie o materiałach
niebezpiecznych w transporcie morskim (IMDG)
i europejską umowę o drogowym transporcie
międzynarodowym materiałów niebezpiecznych
(ADR). Ogniwa i akumulatory litowo-jonowe
7
zostały przetestowane zgodnie z punktem
38.3 „Wytycznych Narodów Zjednoczonych
do transportu materiałów niebezpiecznych,
instrukcje kontroli i kryteria”.
W większości przypadków transportowane
akumulatory DEWALT nie należą do
całkowicie uregulowanych prawnie materiałów
niebezpiecznych klasy 9. Ogólnie rzecz biorąc
występują dwa przypadki, w których jest
konieczny transport zgodny z ustaleniami klasy 9:
1. Transport lotniczy więcej niż dwóch
akumulatorów litowo-jonowych DEWALT, gdy
przesyłka zawiera tylko same akumulatory
(bez narzędzi), i
2. Każda przesyłka, która zawiera
akumulator litowo-jonowy o energii ponad
100 watogodzin (Wh). Na wszystkich
opakowaniach akumulatorów litowojonowych jest podana wartość energii
w watogodzinach (Wh).
Niezależnie od tego, czy przesyłka zawierająca
akumulatory litowo-jonowe podlega odnośnym
przepisom czy też nie, nadawca ma obowiązek
poinformowania się o aktualnych przepisach
dotyczących opakowania, etykietowania/
znakowania i dokumentacji.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej
składowane, wybierz chłodne, suche miejsce
poza ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Przy transporcie akumulatorów istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru na skutek
niezamierzonego zwarcia biegunów akumulatora.
Przy przesyłaniu akumulatorów ich bieguny
muszą być tak zabezpieczone i zaizolowane,
by nie mogły zostać zwarte przez metalowe
przedmioty.
Informacje zawarte w tym rozdziale
instrukcji zostały podane w dobrej wierze
i z przekonaniem, że były dokładne w chwili
tworzenia dokumentu. Pomimo to nie możemy
udzielić wyraźnych ani dorozumianych gwarancji.
To na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność
za upewnienie się, czy jego działania są zgodne
z obowiązującymi przepisami.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Radio DCR019 jest zasilane z akumulatorów
XR-Li-ion o napięciu 10,8V, 14,4 V i 18V.
Można stosować akumulatory DCB125, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 i DCB183.
Więcej informacji na ten temat podano w p. Dane
techniczne.
Czas ładowania podano w p. Dane
techniczne.
100%
Akumulator jest ładowany
100%
Akumulator jest całkowicie naładowany
Akumulator jest uszkodzony
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Natychmiast wymień uszkodzone kable
8
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C
Używaj tylko w pomieszczeniach
zamkniętych
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 radioodbiornik
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1 - 4)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w urządzeniu ani
jego elementach, by nie narażać się
na zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
a. Przycisk wyłącznika
b. Regulator głośności
c. Przyciski kierunkowe przeszukiwania zakresu
d. Przycisk trybu pracy
e. Przycisk zegara
f. Antena
g. Przyciski pamięci stacji
h. Wyświetlacz LCD
i. Akumulator
j. Wskaźnik stanu naładowania
k. Kieszeń akumulatora
l. Dodatkowe przyłącze
m. Śruba do kieszeni baterii
n. Bateria guzikowa
o. Pokrywa baterii guzikowej
Bezpieczeństwo elektryczne
Zawsze sprawdzaj, czy napięcie akumulatora
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej urządzenia. Upewnij się też,
czy napięcie zasilania ładowarki odpowiada
lokalnemu napięciu sieciowemu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Używaj urządzenia tylko w suchych
miejscach.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w serwisie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza dopuszczonego
do eksploatacji i wytrzymującego pobór mocy
urządzenia (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1,5 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I USTAWIENIA
Wkładanie akumulatora (rys. 4)
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator
jest całkowicie naładowany. Jeżeli akumulator
nie zapewnia wystarczającego zasilania,
naładuj go zgodnie z instrukcją zamieszczoną
w podręczniku ładowarki.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem naładuje się je
przez przynajmniej 10 godzin.
Aby zainstalować baterię włóż akumulator (i) do
kieszeni, aż w pełni osiądzie.
WSKAŹNIK STANU NAŁADOWANIA
AKUMULATORA (RYS.4)
Niektóre akumulatory DEWALT zawierają
wskaźnik ładunku akumulatora w postaci trzech
zielonych diod świecących, które informują
o pozostałym jeszcze ładunku.
By włączyć ten wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk (j). Zapala się kombinacja trzech
diod świecących informująca o pozostałym
ładunku akumulatora. Gdy ładunek ten jest
niewystarczający do pracy urządzenia, wskaźnik
ładunku nie zapala się i akumulator trzeba
naładować.
9
WSKAZÓWKA: Wskaźnik pozostałego ładunku
akumulatora jest tylko szacunkowy. Nie świadczy
on o sprawności działania urządzenia, a jego
wskazania mogą się różnić w zależności
od podzespołów, temperatury i sposobu
wykorzystywania elektronarzędzia przez
użytkownika.
Obsługa radia (rys.1, 3)
WKŁADANIE BATERII
GUZIKOWEJ (rys.2)
TRYBY PRACY
OSTRZEŻENIE: W razie potrzeby
baterię wymień na egzemplarz tej
samej marki i tego samego typu.
Zwróć przy tym uwagę na prawidłową
polaryzację ("+" i "-"). Uważaj, by przy
składowaniu lub transporcie baterii
nie zewrzeć jej biegunów jakimiś
metalowymi przedmiotami.
Radioodbiornik zawiera pamięć, która służy do
zapamiętywania czasu zegarowego i stacji. Przy
wyłączonym urządzeniu pamięć ta jest zasilana
z zainstalowanej baterii guzikowej.
1. Wyłącz radioodbiornik i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
2. Wykręć wkręt (m) mocujący przykrywkę
baterii (o).
3. Naciśnij zatrzask przykrywki do dołu i zdejmij
ją.
4. Włóż baterię guzikową (n), zwracając uwagę
na prawidłową polaryzację.
5. Ponownie załóż przykrywkę i dokręć wkręt.
WSKAZÓWKA: By zresetować wyświetlacz
LCD, zegar i pamięć stacji, wyjmij baterię
guzikową i ponownie ją włóż. Podobnie postąp
w przypadku zawieszenia się wyświetlacza.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: przestrzegaj
zawsze wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: nie ustawiaj radia
w miejscach, gdzie skraplają się
i pryskają płyny.
Praca z prądem zmiennym
Rozwiń kabel sieciowy i włóż do ściennego
gniazdka sieciowego o napięciu 230V.
10
WYŁĄCZNIK / REGULATOR GŁOŚNOŚCI
1. By załączyć radioodbiornik, naciśnij przycisk
włącznika (a).
2. By zwiększyć głośność, obróć pokrętło (b)
w prawo, a by ją zmniejszyć - w lewo.
By wybrać żądany tryb pracy (FM, AM lub
AUX), naciśnij przycisk (d) aż do uzyskania
odpowiedniej funkcji. Przykładowo, gdy
radioodbiornik jest nastawiony na FM, naciśnij
przycisk dwa razy, aż na wyświetlaczu LCD (h)
u góry z lewej strony ukaże się AUX.
STROJENIE I PRZESZUKIWANIE ZAKRESU
Istnieją dwa sposoby, aby znaleźć poszukiwany
zakres.
Tuning: naciśnij przycisk ze strzałką w prawo,
by znaleźć stację w wyższych partiach zakresu
częstotliwości. Naciśnij przycisk ze strzałką
w lewo, by znaleźć stację w niższych partiach
zakresu częstotliwości.
Szukanie zakresu: jeden raz naciśnij i zwolnij
prawy przycisk kierunkowy (c). Wyszukiwacz
częstotliwości zwiększa się aż do znalezienia
najbliższej stacji radiowej o wystarczająco
silnym sygnale. Ponownie naciśnij ten przycisk,
by dostroić się do nadajnika o większej
częstotliwości. Naciśnij lewy przycisk, by znaleźć
nadajnik o mniejszej częstotliwości. Funkcja
przeszukiwania zakresu działa w pasmach FM
i AM.
PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW PAMIĘCI
STACJI
Można zapamiętać niezależnie 10 stacji FM
i 5 stacji AM. Po zaprogramowaniu przycisków
naciśnięcie 1, 2, 3, 4 lub 5 powoduje wybranie
stacji zapamiętanej pod danym numerem.
1. Załącz radioodbiornik poprzez naciśnięcie
przycisku ON/OFF (a).
2. Dostrój radioodbiornik do żądanej stacji patrz
strojenie lub przeszukiwanie zakresu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nastawiania
(g), aż na wyświetlaczu LCD (h) zacznie
migać numer do zapamiętania.
4. Gdy numer do zapamiętania miga, wybierz
za pomocą przycisku ze strzałką pożądany
numer do zapamiętania.
5. Jak tylko pożądany numer ukaże się,
przytrzymaj przycisk pamięci, aż miganie
zakończy się. Ustawienie jest teraz zapisane.
* iPod jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.
6. Powtórz operacje opisane w punktach 2 do
5, by dołączyć dalsze stacje.
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
NASTAWIANIE ZEGARA
1. Załącz radioodbiornik (patrz p. Wyłącznik
i regulator głośności).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zegara (e), aż
wyświetlacz LCD (h) zacznie migać.
3. By nastawić czas, naciśnij kilkakrotnie
przycisk kierunkowy w lewo aby stopniowo
podwyższyć liczbę godzin, lub pozostaw
naciśnięty aby szybciej je uzyskać.
Przyciskiem ze strzałką w prawo nastaw
minuty w podany sposób jw.
WSKAZÓWKA: Gdy przycisk nie zostanie
naciśnięty w ciągu 5 sekund, funkcja
programowania kończy się i zegar
automatycznie powraca do uprzednio
nastawionego czasu.
4. Po nastawieniu czasu naciśnij i przytrzymaj
przycisk zegara, aż na wyświetlaczu LCD
przestanie migać wskazanie czasu.
PRZEKAZ POPRZEZ ZEWNĘTRZNE
URZĄDZENIE AUDIO
Aby przekazać ton z radia poprzez głośnik,
połącz go 3,5 mm kablem audio z dodatkowym
przyłączem (l) i nastaw tryb pracy na AUX. Patrz
Tryby pracy.
Ważne wskazówki dla
radioodbiornika
KONSERWACJA
Wskazówka dotycząca
konserwacji
Ten produkt nie wymaga konserwacji.
W jego wnętrzu nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji przez użytkownika.
W razie konieczności konserwacji zwróć się
do autoryzowanego serwisu DEWALT, by nie
narażać się na uszkodzenie wewnętrznych
podzespołów, które są wrażliwe na ładunki
elektrostatyczne.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów urządzenia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś
ciecz i żadnej części urządzenia nie
zanurzaj w wodzie.
2. Jakość odbioru zależy od miejsca
usytuowania radioodbiornika i mocy stacji
nadawczej.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki/
radioodbiornika usuwaj szmatą lub
miękką szczoteczką (nie metalową).
Nie używaj do tego celu wody ani
żadnych rozpuszczalników.
3. Niektóre agregaty prądotwórcze powodują
szumy tła.
Dostępne akcesoria
1. Całkowicie naładowany 4,0Ah akumulator
wystarcza na 8 godzin pracy radioodbiornika.
Akumulatory o niższym napięciu zapewniają
krótszy czas pracy.
4. Odbiór AM na ogół jest czystszy przy
zasilaniu z akumulatora.
5. By skorzystać z wyjścia AUX (l), przyłącz do
niego wtyczkę wyjściową odtwarzacza CD,
iPod®*/MP3 (rys.3). Sygnał z zewnętrznego
źródła będzie odtwarzany przez głośniki
DC019.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego urządzenia, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
11
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
przedstawiciela handlowego.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
zst00234330 - 11-06-2014
12
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Akumulatory litowo-jonowe, niklowowodorkowe i niklowo-kadmowe nadają
się do powtórnego wykorzystania.
Zużyte akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
który zadba o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
13
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
14
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/12
Podpis
Download PDF

advertising