DCR019 | DeWalt DCR019 SITE RADIO instruction manual

511113 - 16 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCR019
c
Obr. 1
h
f
e
Obr. 3
Obr. 2
l
n
o
2
m
a
b
g
d
Obr. 4
i
j
k
3
RÁDIO
DCR019
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si výrobok značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Technické údaje
Napájacie napätie
Napájacie napätie
Napájacie napätie akumulátora
Typ akumulátora
Hmotnosť
Poistky:
Európa
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V
Náradie 230 V
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
DCR019
Striedavé/
jednosmerné napätie
VAC
230
VDC
10,8 – 18
Li-Ion
kg
2,9
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
16 A v napájacej sieti
3 A v zástrčke
prívodného kábla
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Napätie v sieti
Typ akumulátora
Približný
čas nabíjania
akumulátora
Hmotnosť
4
VDC
Ah
kg
DCB125 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
10,8
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
0,2
0,53
0,30
0,54
0,3
0,64
0,35
VAC
min
kg
25
(1,3 Ah)
30
(1,5 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
0,49
55
(3,0 Ah)
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
70
(4,0 Ah)
Bezpečnostné pokyny pre
rádiá
• S napájacím káblom zaobchádzajte
opatrne. Pri prenášaní nikdy nedržte rádio za
napájací kábel. Nikdy neťahajte za kábel pri
odpájaní zástrčky od zásuvky. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
• Vyberte akumulátor. Pred ponechaním
tohto výrobku bez dozoru ho vypnite. Vyberte
akumulátor, ak sa tento výrobok nepoužíva,
pred výmenou akejkoľvek časti zariadenia,
príslušenstva alebo doplnkov a pred
vykonávaním údržby.
• Tento výrobok je určený na použitie
v miernom podnebí.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia náradia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s týmto výrobkom nehrali.
• Rádio sa nesmie vystaviť pôsobeniu vody
alebo postriekaniu. Na tomto zariadení
nesmú byť postavené žiadne predmety
naplnené kvapalinou, ako sú napríklad vázy.
• Na toto rádio sa nesmú postaviť napríklad
zapálené sviečky, aby nebolo vystavené
pôsobeniu zdrojov tepla.
• Zástrčka prívodného kábla sa používa ako
odpájacie zariadenie. Odpájacie zariadenie
(zástrčka) musí zostať schopná prevádzky.
Označenie na rádiu
Na rádiu sú nasledujúce piktogramy:
Prečítajte si návod na obsluhu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý týmto akumulátorom
napájaný.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
UPOZORNENIE: Riziko explózie,
ak dôjde k nesprávnemu vloženiu
vnútorného akumulátora. Používajte
iba rovnaký alebo zodpovedajúci typ
akumulátora.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte
prívodný kábel nabíjačky od siete.
Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátor
pomocou iných nabíjačiek, než sú
nabíjačky uvedené v tomto návode.
Nabíjačka i akumulátory sú špecificky
navrhnuté tak, aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju
vždy odpojte uchopením za zástrčku
a neťahajte za napájací kábel. Týmto
spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky
a prívodného kábla.
5
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu..
• Ak to nie je nevyhnutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu, a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB125, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB180, DCB181, DCB182 a DCB183).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 4)
1. Pred vložením akumulátora pripojte
nabíjačku k príslušnej zásuvke s napätím
230 V.
2. Vložte akumulátor (i) do nabíjačky a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo
bude indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
x
nabíjanie
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
––
––
––
odloženie nabíjania
zahriaty/studený
akumulátor
–– • –– • –– • –– •
problém s akumulátorom • • • • • • • • • • • •
alebo nabíjačkou
porucha v elektrickom
vedení
•• •• •• •• •• ••
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
6
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu
nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Studený akumulátor sa nabíja približne
polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor.
Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho
procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa
na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade,
ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý.
Pred použitím nabíjačky a akumulátora sa
oboznámte s nižšie uvedenými bezpečnostnými
pokynmi a potom dodržujte uvedené postupy pre
nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky
nevkladajte násilím. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby
ho bolo možné nabíjať v inej nabíjačke,
pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho
obalu a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
• Nevystavujte akumulátor nadmernej teplote,
ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu
a pod.
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom,
zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodené akumulátory by mali byť
vrátené do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní
postavte náradie na stabilný
povrch tak, aby nemohlo dôjsť
k jeho pádu. Niektoré náradia
s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe,
ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované. Akumulátory môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky
kvapalinou akumulátora, okamžite
zasiahnuté miesto opláchnite mydlom
a vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené
oči vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy,
kým podráždenie neprestane. Ak je
nutné lekárske ošetrenie – elektrolytom
akumulátora je zmes tekutých organických
uhličitanov a solí lítia.
7
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov na prepravu, ktoré
sú predpísané v priemyselných a právnych
normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN
pre prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy
asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu
nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné
predpisy pre námornú prepravu nebezpečného
tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa
medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného
tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli
testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je
uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu
Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného
tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9“.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Nabíjačka DCR019 pracuje s akumulátormi
XR Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V
a 18 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB125, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 a DCB183. Pozrite časť Technické
údaje, kde nájdete ďalšie informácie.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhšiu dobu,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačku celkom nabité na
suchom a chladnom mieste.
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátor (žiadne náradie), a
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne
dôjsť k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty
akumulátora dostanú náhodne do styku
s vodivými materiálmi. Pri preprave akumulátora
sa uistite, či sú kontakty akumulátora riadne
chránené a dobre izolované od materiálov,
s ktorými by sa mohli dostať do kontaktu a ktoré
by mohli spôsobiť skrat.
8
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto
informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka,
výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou
kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali
požiadavky platných predpisov.
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
100%
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
100%
Popis (obr. 1 – 4)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy rádia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
a. Hlavný vypínač
b. Ovládač hlasitosti
c. Tlačidlá so šípkami
d. Tlačidlo na voľbu režimu
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
e. Tlačidlo hodín
Zabráňte styku s vodou.
g. Tlačidlo predvoľby
f. Anténa
h. LCD displej
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
i. Akumulátor
j. Tlačidlo ukazovateľa stavu nabitia
akumulátora
k. Úložný priestor na akumulátor
l. Vstup pre externý zdroj
m. Skrutka krytu akumulátora
n. Okrúhly akumulátor
o. Kryt priestoru na okrúhly akumulátor
Elektrická bezpečnosť
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak
sa budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať
iné akumulátory než akumulátory
DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu
alebo k vzniku iných nebezpečných
situácií.
Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
Akumulátory nespaľujte.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 rádio
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu rádia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
VAROVANIE: Riziko úrazu
elektrickým prúdom. Používajte toto
zariadenie iba v suchom prostredí.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
9
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka:
3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
Vloženie akumulátora (obr. 4)
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie okrúhleho
akumulátora (obr. 2)
VAROVANIE: Pri výmene
akumulátora použite rovnakú značku
a typ. Pri výmene akumulátorov
dodržujte správnu polaritu (+ a –).
Neskladujte ani neprenášajte
akumulátory tak, aby došlo
k prípadnému skratu kontaktov
kovovými predmetmi.
Vaše rádio je vybavené pamäťou na uloženie
hodín a vašich obľúbených rozhlasových staníc.
Ak je rádio VYPNUTÉ, pamäte sú napájané
pomocou jednej guľatej batérie, ktorá je
dodávaná s rádiom.
1. Vypnite rádio a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Vyskrutkujte skrutku (m) nachádzajúcu sa na
kryte akumulátora (o).
POZNÁMKA: Uistite sa, že je váš akumulátor
plne nabitý. Ak nedodáva akumulátor dostatočný
výkon, nabite ho podľa pokynov uvedených
v príručke nabíjačky.
3. Stlačte západku a ťahom kryt priestoru na
akumulátor otvorte.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion ich
nabíjajte pred prvým použitím najmenej 10 hodín.
4. Vložte okrúhly akumulátor (n) podľa schémy
vyznačeného vnútri priestoru pre tento
akumulátor.
Vložte akumulátor (i) do nabíjacieho priestoru
a uistite sa, či je riadne usadený.
5. Nasaďte späť kryt, zaskrutkujte skrutku
a riadne ju utiahnite.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 4)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (j). Svietiace kombinácie
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než použiteľná limitná
hodnota, ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor
sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
10
POZNÁMKA: Resetovanie LCD displeja, hodín
a predvolieb vykonáte vybratím okrúhleho
akumulátora a jeho opätovným vložením.
Vykonajte tento postup, ak sa vám zdá, že sa
zobrazované údaje nemenia.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Neklaďte toto rádio na
miesta, kde odkvapkáva alebo strieka
voda.
Napájanie zo siete
Odviňte prívodný kábel a pripojte jeho zástrčku
k sieťovej zásuvke s napájacím napätím 230 V.
Obsluha rádia (obr. 1, 3)
ZAPNUTIE/REGULÁCIA HLASITOSTI
1. Ak chcete rádio zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a).
2. Otočením regulátora hlasitosti (b) v smere
pohybu hodinových ručičiek hlasitosť
zvýšite. Hlasitosť znížite otáčaním regulátora
hlasitosti proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
FUNKCIA MODE (REŽIM)
Výber niektorého z režimov (FM, AM alebo AUX)
vykonáte stlačením tlačidla voľby režimu (d), kým
sa neobjaví požadovaný režim. Napríklad, ak
je rádio v režime FM, je tento režim zobrazený
v ľavom hornom rohu LCD displeja (h) a ak
stlačíte toto tlačidlo dvakrát, dôjde k zmene
režimu na režim AUX.
FUNKCIA TUNE (LADENIE) ALEBO SEEK
(VYHĽADANIE STANÍC)
Pre nájdenie požadovanej frekvencie sú
k dispozícii dve metódy.
Ladenie: Stlačte tlačidlo s pravou šípkou, aby
sa spustilo vyhľadávanie vo frekvenčnom pásme
smerom hore. Stlačte tlačidlo s ľavou šípkou, aby
sa spustilo vyhľadávanie vo frekvenčnom pásme
smerom dole.
Vyhľadanie staníc: Jedenkrát stlačte a uvoľnite
tlačidlo s pravou šípkou (c). Frekvencia tunera
sa bude zvyšovať, kým sa nenájde prvá stanica
s prijateľnou čistotou príjmu a na tejto stanici sa
ladenie zastaví. Opätovným stlačením tlačidla
s pravou šípkou bude hľadanie pokračovať
zvyšovaním frekvencie až po nájdenie ďalšej
stanice. Stanice s nižšou frekvenciou je možné
vyhľadať stlačením tlačidla s ľavou šípkou.
Funkcia vyhľadania staníc je k dispozícii vo
vlnových pásmach AM a FM.
PROGRAMOVANIE PREDVOLIEB
Do pamäte rádia je možné nezávisle uložiť
desať rozhlasových staníc v pásme FM a päť
v pásme AM. Po ukončení programovania sa
môže pamäťové tlačidlo použiť na rýchlu voľbu
požadovanej predvolenej stanice.
1. Zapnite rádio stlačením hlavného vypínača
(a).
2. Nastavte požadovanú stanicu. Pozrite
Funkcia ladenia alebo vyhľadávania
staníc.
3. Stlačte a držte tlačidlo pamäťovej
predvoľby (g), kým na LCD displeji (h)
nezačne blikať číslo predvoľby.
4. Hneď ako bude číslo predvoľby blikať,
použite na voľbu požadovaného čísla
predvoľby tlačidlá so šípkou.
5. Hneď ako bude zobrazené požadované číslo
predvoľby, stlačte a držte tlačidlo pamäťovej
predvoľby, kým nedôjde k ukončeniu blikania.
Teraz bude predvoľba uložená.
6. Pri ukladaní ďalších predvolených staníc do
pamäte zopakujte kroky 2 až 5.
PROGRAMOVANIE HODÍN
1. Zapnite rádio (pozrite časť Zapnutie/
regulácia hlasitosti).
2. Stlačte a držte tlačidlo hodín (e), kým údaje
na LCD displeji (h) nezačnú blikať.
3. Tlačte opakovane tlačidlo s ľavou šípkou,
aby došlo k zvýšeniu hodín pre zobrazený
čas, alebo stlačte a držte toto tlačidlo, aby
bolo zvyšovanie nepretržité. Rovnakým
spôsobom použite na nastavenie minút
tlačidlo s pravou šípkou.
POZNÁMKA: Ak tlačidlo nestlačíte do
5 sekúnd, funkcia programovania hodín
sa automaticky vráti na predchádzajúce
nastavenie.
4. Po nastavení presného času stlačte a držte
tlačidlo hodín, pokým údaj na LCD displeji
neprestane blikať.
PREHRÁVANIE ZVUKU CEZ EXTERNÝ ZDROJ
Ak chcete prehrávať hudbu z vášho zariadenia
cez reproduktory rádia, pripojte toto zariadenie
k vstupu pre externý zdroj (l) pomocou
audiokábla s kolíkom s priemerom 3,5 mm
a zvoľte režim AUX. Pozrite časť Funkcia režim.
Dôležité poznámky týkajúce sa
rádia
1. Rádio môže byť pri napájaní úplne nabitým
akumulátorom s kapacitou 4,0 Ah v chode
až 8 hodín. Použitie akumulátora s nižším
napájacím napätím alebo kapacitou čas
prevádzky skráti.
2. Príjem závisí značne od umiestnenia a sily
prijímaného rádiového signálu.
3. Určité typy generátorov môžu spôsobiť šum
pozadia.
11
4. Príjem vo vlnovom rozsahu AM bude čistejší,
ak je rádio napájané akumulátorom.
5. Ak chcete použiť vstup pre externý zdroj (l),
zasuňte do tejto zdierky výstupný konektor
prehrávača CD alebo iPod®*/MP3 (obr. 3).
Zvuk z externého zdroja sa bude prehrávať
cez reproduktory rádia DCR019.
* iPod je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Apple Inc.
ÚDRŽBA
Vaše rádio DEWALT bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Trvalá spokojnosť s prevádzkou závisí od
náležitej starostlivosti.
Poznámky k opravám
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Vnútri rádia nie
sú žiadne diely určené na opravy. Nechajte
vykonávať servisné úkony v autorizovanom
servise, aby sa zabránilo poškodeniu vnútorných
komponentov, ktoré sú citlivé na pôsobenie
statickej elektriny.
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do rádia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť rádia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu rádia odstránené pomocou
handričky alebo mäkkej kefy bez
kovových štetín. Nepoužívajte vodu
ani žiadne čistiace prostriedky.
12
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte rádio v chode, pokým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora, a potom ho
z rádia vyberte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion je
možné recyklovať. Odovzdajte ich, prosím,
predajcovi alebo do miestnej zberne.
Zhromaždené akumulátory budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241180 - 28-07-2014
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising