DCH363 | DeWalt DCH363 ROTARY HAMMER instruction manual

588778 - 80 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCH363
DCH364
2
1
8
7
3
4
10
20
5
11
9
2
1
6 8
3
4
10
7
5
11
9
12
11
21
13
14
A
2
18
17
19
A1
3
4
B
C
15
7
5
9
D
E
3
2
8
9
F
G
5
6
16
V
4
I
AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO
DCH363, DCH364
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Otáčky naprázdno
Výkon
Energie rázu (EPTA 05/2009)
Max. průměr otvoru při vrtání do
oceli/dřeva/betonu
Držák nástrojů
Počet rázů za minutu
Hmotnost (bez baterie)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
DCH363
36
1
0-1100 / 0-1100
600
2,3
DCH364
36
1
kg
13/30/26
SDS Plus®
4 500
2,6
13/30/26
SDS Plus®
4 500
2,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
86
3
97
3
V
min-1
W
J
mm
600
2,3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Hodnota vibrací ah
Vrtání do betonu
ah,HD =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
7,1
1,5
7,1
1,5
Hodnota vibrací ah
Sekání
ah,Cheq =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
Hodnota vibrací ah
Šroubování bez příklepu
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato
hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
5
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
práce doba působení vibrací na
obsluhu značně prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Baterie
DE9360
DCB360
Napájecí napětí V
36
36
36
Kapacita
Ah
2,0
4,0
2,0
Hmotnost
kg
0,9
1,3
0,9
Nabíječka
Napájecí napětí
Hmotnost
230
VAC
90
(4,0 Ah)
kg
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko způsobení
požáru.
Prohlášení o shodě - EC
Směrnice pro strojní zařízení
DCB361
DE9000/DC9000
Přibližná doba nabíjení min
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
45
(2,0 Ah)
0,9
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO
DCH363, DCH364
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.01.2014
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c)
d)
e)
f)
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
7
e)
f)
g)
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
8
g)
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést
k způsobení popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li
k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do
očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Další specifické bezpečnostní
pokyny pro vrtací kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými elektrickými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu pracovního nástroje
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce
pomocí svorek nebo pomocí jiných
praktických pomůcek. Držení obrobku
rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
vhodnou ochranu zraku. Během sekání
dochází k odlétávání úlomků. Odlétávající
úlomky mohou způsobit poranění zraku
s trvalými následky. Při práci, během které
se práší, používejte masku proti prachu nebo
respirátor. Pro většinu pracovních operací
může být vyžadována také ochrana sluchu.
• Držte nářadí stále pevně. Nepokoušejte se
používat toto nářadí, nebudete-li jej držet
oběma rukama. Doporučujeme vám, abyste
stále používali boční rukojeť. Obsluha tohoto
nářadí pouze jednou rukou způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím. Nebezpečný může být
také průraz nebo kontakt s tvrdými materiály,
jako jsou například armovací pruty. Před
použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě
bez přestávek. Vibrace způsobené funkcí
příklepu mohou být pro vaše ruce a paže
nebezpečné. Používejte rukavice, které
zajistí lepší tlumení rázů a omezte působení
vibrací prováděním častých přestávek.
• Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neovinujte napájecí
kabel kolem žádné části vašeho těla.
Elektrický kabel navinutý na pracovní nástroj
může způsobit zranění nebo ztrátu kontroly
nad nářadím.
Zbytková rizika
Při práci s vrtacími kladivy vznikají následující
rizika:
- Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
- Poškození sluchu.
- Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem nebo
zdivem.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• Neprovádějte opravy pracovních
nástrojů sami. Opravy sekáče by měl
provádět pracovník autorizovaného servisu.
Nesprávně opravené sekáče mohou přivodit
úraz.
• Při obsluze nářadí a při výměně
pracovních nástrojů používejte rukavice.
Přístupné kovové části nářadí a pracovní
nástroje mohou být během provozu velmi
horké. Malé částečky odlétávajícího
materiálu mohou poranit nechráněné ruce.
• Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Pohybující se nástroje mohou způsobit
zranění.
• Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
Odlétávající úlomky kovu nebo materiálu by
mohly způsobit zranění.
• Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (20), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu, který vytváří montážní spoj
mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječku DE9000/DC9000.
9
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
tuto baterii používá.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného
úrazu elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Nepokoušejte
se kontakty propojovat vodivými
předměty. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění osob nebo
k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí,
může dojít ke zkratování nabíjecích
kontaktů uvnitř nabíječky cizími
předměty. Cizí vodivé předměty
a materiály, jako jsou ocelová vlna
(drátěnka), hliníkové fólie nebo
jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
ji vždy odpojte uchopením za zástrčku
a netahejte za napájecí kabel. Tímto
způsobem zabráníte poškození zástrčky
a napájecího kabelu.
10
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DE9000/DC9000 nabíjí pouze baterie
Li-Ion s napájecím napětím 36 V.
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. A, B)
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného
úrazu elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky
je napětí 230 V. Nepokoušejte
se kontakty propojovat vodivými
předměty.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo smrtelného úrazu.
1. Před vložením baterie do nabíječky zapojte
napájecí kabel nabíječky (13) do síťové
zásuvky.
2. Vložte baterii do nabíječky. Tato nabíječka je
vybavena ukazatelem se třemi kontrolkami,
které indikují stav nabití baterie.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
< 33 %
33 - 66 %
66 - 99 %
100 %
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků baterie na
maximální kapacitu. Obnovení nabití baterie by
mělo být prováděno jednou týdně nebo vždy,
když baterie neumožňuje provedení stejného
množství úkonů.
Chcete-li provést obnovení nabití baterie, vložte
ji do nabíječky jako obvykle. Nechejte baterii
v nabíječce minimálně 10 hodin.
Prodleva zahřátá/studená
baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka
automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato
funkce maximálně prodlužuje provozní životnost
baterie.
POUZE PRO BATERIE TYPU LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která je chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
11
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE TYPU LITHIUM ION (Li-Ion)
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro
námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG)
a Evropská dohoda týkající se mezinárodní
silniční přepravy nebezpečného zboží (ADR).
Články a baterie Li-Ion byly testovány podle
požadavků části 38.3, která je uvedena
v příručce testů a kritérií dokumentu Doporučení
OSN pro přepravu nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava baterií
DEWALT vyjmuta z klasifikace plně regulovaná
přeprava nebezpečného materiálu třídy 9.
V zásadě platí dva případy, které vyžadují
přepravu třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích
Li-Ion je na obalu uveden energetický výkon
ve watthodinách.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů
a solí lithia.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
• Obsah výparů z otevřených článků
baterie může způsobit potíže s dýcháním.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
12
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
Problém s nabíječkou
TYP BATERIE
Modely DCH363 a DCH364 pracují s bateriemi
Li-Ion s napájecím napětím 36 V.
Závada baterie
Doporučení pro uložení baterií
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
Baterie nespalujte
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
POZNÁMKA: Baterie Li-Ion by měly být před
uložením zcela nabity.
2. Dlouhodobé skladování baterie i nabíječku
nepoškodí. Ve správných podmínkách
mohou být tyto výrobky skladovány až 5 let.
Nálepky na nabíječce a na
baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 akumulátorové vrtací kladivo
1 boční rukojeť
1 nastavitelný hloubkový doraz
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
1 systém odsávání prachu
1 rychloupínací sklíčidlo (DCH364)
2 baterie (D2, M2)
1 baterii (D1, M1)
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
1 nabíječku
1 kufřík
1 návod k obsluze
Zabraňte styku s vodou
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s baterií a nabíječkou.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Nenabíjejte poškozené baterie
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Nepoužívejte poškozené nabíječky
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C
Popis (obr. A, A1, D, H)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
1 Spínač s regulací otáček
Poškozené kabely ihned vyměňte
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Volič režimu
13
4 Bezpečnostní pojistka
SPOJKA PROTI PŘETÍŽENÍ
5 Držák nástrojů SDS Plus®
V případě zaseknutí vrtáku je pohon hřídele
vrtačky přerušen. S ohledem na výsledné síly
vždy držte nářadí oběma rukama a zaujměte
pevný postoj.
6 Zajišťovací objímka
7 Kryt proti prachu
8 Nastavitelný hloubkový doraz
9 Boční rukojeť
MECHANISMUS BRZDY
10 Hlavní rukojeť
Dojde-li k uvolnění hlavního spínače s regulací
otáček, hřídel vrtačky se okamžitě zastaví.
11 Baterie
AKTIVNÍ REGULACE VIBRACÍ
12 Uvolňovací tlačítko
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
příklepového mechanismu. Snížení vibrací
působících na ruce a paže obsluhy umožňuje
pohodlnější použití tohoto nářadí, delší pracovní
intervaly a prodlužuje provozní životnost nářadí.
Pružně uložený mechanismus během provozu
vyvažuje vibrace. Tento tlumící účinek lze
pocítit, pokud je na nářadí vyvíjen tlak. Ujistěte
se, zda je pružina funkční, ale ne příliš silně.
Mechanismus by měl pracovat v „plovoucí
poloze“.
13 Nabíječka
14 Indikátor nabíjení (červený)
15 Zajišťovací objímka držáku nástrojů
16 Rychloupínací sklíčidlo
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorová vrtací kladiva jsou určena
pro profesionální vrtání, příklepové vrtání,
šroubování a také pro lehké sekací operace.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tato výkonná vrtací kladiva jsou elektrická nářadí
pro profesionální použití. ZABRAŇTE dětem,
aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu.
Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí
být zajištěn odborný dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
nesmí být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dohledu.
SYSTÉM ODVODU PRACHU (OBR. A1)
17 Elektrické kolíky pro napájení systému pro
odsávání prachu
18 Systém pro odsávání prachu (D25302DH)*
19 Systém odsávání prachu připojený
k vrtacímu kladivu
*Systém odsávání prachu (D25302DH)
můžete zakoupit samostatně u nejbližšího
autorizovaného prodejce DEWALT.
14
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nesmí být připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Rotační vrtání: pro šroubování
a vrtání do kovu, dřeva a plastů
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz technické údaje). Minimální průřez
vodiče je 1 mm2. Maximální délka je 30 m.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do
betonu a zdiva
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Pouze sekání: pro lehké sekání
• Chcete-li zvolit pracovní režim, stiskněte
bezpečnostní pojistku (4) a nastavte volič
režimu (3) tak, aby směřoval na symbol
požadovaného pracovního režimu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží
a seřízením tohoto nářadí vždy
vyjměte baterii. Před vložením
nebo vyjmutím baterie nářadí vždy
vypněte.
• Uvolněte bezpečnostní pojistku
a zkontrolujte, zda je volič režimu ve své
poloze řádně zajištěn.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. A)
• Chcete-li baterii (11) připojit k nářadí,
srovnejte ji s úložným místem na nářadí.
Nasuňte baterii na úložné lůžko v nářadí
a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu
řádnému usazení ve správné poloze.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte volbu
pracovního režimu, je-li nářadí
v chodu.
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Plus® (obr. D)
Vaše vrtací kladivo používá příslušenství SDS
Plus® (viz detail na obr. D, kde je znázorněn
příčný řez upínací stopky nástroje SDS Plus®).
• Vyčistěte a namažte upínací stopku nástroje
SDS Plus®.
• Chcete-li baterii z nářadí sejmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (12) a současně baterii
vyjměte z nářadí.
• Zasuňte upínací stopku nástroje SDS Plus®
do držáku nástrojů SDS Plus® (5).
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. A)
• Zatlačte nástroj dolů a lehce s ním otáčejte,
dokud nezapadne do drážek.
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (21). Svítící kombinace těchto
tří zelených LED diod určuje úroveň nabití
baterie. Je-li úroveň nabití baterie nižší než
požadovaná limitní hodnota pro použití, ukazatel
nebude svítit a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Volba pracovního režimu
(obr. C)
Nářadí může být použito v následujících
provozních režimech:
• Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby
pracovní nástroj, který je upnutý v držáku
nástrojů SDS Plus®, prováděl v axiální ose
pohyb v rozsahu několika centimetrů.
•
Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhněte
zajišťovací objímku (15) držáku nástrojů
SDS Plus® směrem dozadu a vyjměte nástroj
z nářadí.
Montáž boční rukojeti (obr. E)
Boční rukojeť (9) může být nastavena tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte nářadí bez
řádně upevněné boční rukojetí.
• Povolte boční rukojeť.
• Pro praváky - nasuňte upínací objímku
rukojeti na objímku za držákem nástrojů tak,
aby byla rukojeť vlevo.
15
• Pro leváky - nasuňte upínací objímku rukojeti
na objímku za držákem nástrojů tak, aby
byla rukojeť vpravo.
Výměna krytu proti prachu
(obr. D)
• Natočte boční rukojeť do požadované polohy
a dotáhněte ji.
Kryt proti prachu (7) chrání mechanismus
před prachem. Opotřebovaný kryt proti prachu
okamžitě vyměňte.
Nastavení hloubky vrtání
(obr. F)
• Upněte požadovaný vrták.
• Uvolněte boční rukojeť (9).
• Otvorem v boční rukojeti protáhněte tyč
hloubkového dorazu (8).
• Nastavte požadovanou hloubku vrtání jako
na uvedeném nákresu.
• Přitáhněte boční rukojeť.
Přepínač chodu vpřed/vzad
(obr. G)
• Chcete-li, aby se vrták otáčel dopředu
(doprava), nastavte přepínač chodu vpřed/
vzad (2) doleva. Viz šipky na nářadí.
• Chcete-li, aby se vrták otáčel dozadu
(doleva), nastavte přepínač chodu vpřed/
vzad (2) doprava.
UPOZORNĚNÍ: Před provedením
změny směru otáčení vždy počkejte,
dokud se motor zcela nezastaví.
Výměna držáku nástrojů
SDS Plus® za rychloupínací
sklíčidlo (obr. H)
DCH364
• Otočte zajišťovací objímku (6) do
odblokované polohy a sejměte držák nástrojů
SDS Plus® (5).
• Natlačte rychloupínací sklíčidlo (16) na
hřídel nářadí a otočte zajišťovací objímku do
zajištěné polohy.
• Chcete-li rychloupínací sklíčidlo nahradit
držákem nástrojů SDS Plus®, nejdříve
sejměte rychloupínací sklíčidlo podle výše
uvedeného postupu pro sejmutí držáku SDS
Plus®. Potom nasaďte na nářadí držák SDS
Plus®, a to stejným způsobem, jakým bylo
nasazeno rychloupínací sklíčidlo.
UPOZORNĚNÍ: Při příklepovém
vrtání nikdy nepoužívejte standardní
sklíčidlo.(16). Pro příklepové vrtání
by měl být používán pouze držák
nástrojů SDS Plus®.
16
• Stáhněte dozadu zajišťovací objímku (15)
držáku nástrojů SDS Plus® a sejměte kryt
proti prachu (7).
• Nasaďte nový kryt proti prachu.
• Uvolněte zajišťovací objímku držáku nástrojů
SDS Plus®.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
• Dávejte pozor na uložení vodovodního
potrubí a na místa, kde je vedena
elektroinstalace.
• Vyvíjejte na nářadí pouze lehký tlak (asi
5 kg). Nadměrný tlak na nářadí vrtání
neurychlí, ale sníží výkon nářadí a může
zkrátit jeho provozní životnost.
• Nevrtejte nebo nešroubujte příliš hluboko,
aby nedošlo k poškození krytu proti prachu.
• Vždy držte nářadí pevně oběma rukama
a zaujměte pevný postoj.
• Vždy používejte nářadí s řádně upevněnou
boční rukojetí.
• Není-li pracovní nástroj již ostrý, proveďte
jeho výměnu.
Před zahájením práce:
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabita.
• Ujistěte se, zda je baterie řádně usazena.
Správná poloha rukou
(obr. A, I)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (9) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (10).
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
• Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (1). Tlak vyvíjený
na tento spínač určuje otáčky nářadí.
• Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
• Chcete-li nářadí zajistit v poloze vypnuto,
nastavte přepínač chodu vpřed/vzad (2) do
střední polohy.
Příklepové vrtání (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy pro
„příklepové vrtání“.
• Upněte příslušný vrták. Chcete-li dosáhnout
co nejlepších výsledků, používejte vysoce
kvalitní vrtáky s karbidovými hroty.
• Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(9).
• V případě potřeby nastavte hloubku vrtání.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
• Umístěte vrták na značku a spusťte nářadí.
Vrtání bez příklepu (obr. A, H)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy pro
„vrtání bez příklepu“.
• Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
následujících pokynů:
- Nasaďte adaptér sklíčidla/sestavu
sklíčidla (DCH363). Sklíčidla s kličkou
a rychloupínací sklíčidla a adaptéry
sklíčidel mohou být zakoupeny samostatně.
K dispozici jsou speciální adaptéry SDS
Plus® se závitovými částmi, které mohou
být použity se standardními sklíčidly 10
nebo 13 mm, ve kterých mohou být použity
nástroje s přímou upínací stopkou.
- Nahraďte držák nástrojů SDS Plus®
rychloupínacím sklíčidlem (16) (DCH364).
• Postupujte stejným způsobem, jako při vrtání
s příklepem.
UPOZORNĚNÍ: Při příklepovém
vrtání nikdy nepoužívejte standardní
sklíčidlo.(16). Pro příklepové vrtání
by měl být používán pouze držák
nástrojů SDS Plus®.
Šroubování (obr. A, H)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy pro
„vrtání bez příklepu“.
• Zvolte směr otáčení.
• Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
následujících pokynů:
- Použijte speciální šroubovací adaptér SDS
Plus® pro použití samostatně prodávaných
šroubovacích nástavců s upínacím
šestihranem (DCH363).
- Nahraďte držák nástrojů SDS Plus® (5)
rychloupínacím sklíčidlem (16) (DCH364).
• Vložte odpovídající šroubovací nástavec. Při
práci se šrouby s hlavou opatřenou drážkou
vždy používejte nástroje s vyhledávací
objímkou.
• Spínač s regulací otáček (1) stiskněte
opatrně, abyste zabránili poškození hlavy
šroubu. Při otáčení směrem vzad (doleva)
je rychlost nářadí automaticky snížena, aby
bylo usnadněno odstranění šroubu.
• Jakmile bude šroub srovnán s povrchem
obrobku, uvolněte spínač s regulací otáček,
abyste zabránili průniku hlavy šroubu do
obrobku.
Sekání (obr. A)
DCH363, DCH364
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „Pouze
sekání“.
• Nasaďte vhodný sekáč a zkontrolujte, zda je
řádně zajištěn.
• Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(9).
• Zapněte nářadí a zahajte práci.
Při provedení změny pracovního režimu ze
sekání na rotační pracovní režimy budete možná
muset motor nářadí uvést krátkodobě do chodu,
aby došlo k srovnání převodů.
17
VAROVÁNÍ:
• Nepoužívejte toto nářadí k míchání nebo
čerpání lehce zápalných nebo výbušných
kapalin (benzín, alkohol apod.).
• Nepoužívejte nářadí k míchání hořlavých
kapalin opatřených odpovídající etiketou.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné. Uvnitř se
nenachází žádné části určené k opravám.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chcete-li
snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Na přání jsou dodávány různé typy vrtáků
a sekáčů SDS Plus®.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
U příslušenství typu SDS Plus® musí být
pravidelně mazána jeho upínací stopka.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
použijte k jejich odstranění proud
suchého stlačeného vzduchu. Při
provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
18
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
Baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny
v případě, kdy již neposkytují dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
zst00241142 - 23-07-2014
19
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising